Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning"

Transkript

1 Reviderat (8) Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Organisation och Målbeskrivning vid Länssjukvården Kronoberg Innehållet godkänt av Ledningsgruppen för Länssjukvården och Styrgruppen för Hjärt-Lung-Räddning Växjö/Ljungby Martin Myrskog, länssjukvårdsdirektör

2 LÄNSSJUKVÅRDEN KRONOBERG 2 (8) Medicinska riktlinjer för HLR All HLR utbildning skall ske enligt Svenska Cardiologföreningens standardiserade utbildningsprogram. Våra svenska behandlings- och utbildningsprogram inom hjärt-lungräddning följer internationella riktlinjer från American Heart Association (AHA) och European Resuscitation Council (ERC). Dessa är baserade på en genomgång av alla publicerade vetenskapliga studier inom området under åren 1992 till 1999 gjord av AHA. Före publcering år 2000 gjordes dessutom en evidensbaserad värdering av studieresultaten och i konsensus med ERC publcerades dess internationella guidelines år publiceradesvenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för HLR sina medicinska riktlinjer sammanfattade i handlingsplanerna för HLR, D-HLR och A-HLR. Vid samma tillfälle publicerades också det reviderade utbildningsmaterialet, anpassat efter svenska förhållanden. Medicinsk-etiska riktlinjer för HLR Personer som vistas på sjukhuset och som får ett plötsligt oväntat hjärtstopp skall ges en optimal behandling enligt Svenska Cardiologföreningens medicinska riktlinjer för HLR och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. All sjukvårdande personal är skyldig att omedelbart starta hjärt-lungräddning Undantag: HLR skall ej startas om patientansvarig läkare före hjärtstoppet beslutat / ordinerat att patienten ej skall behandlas med HLR. EJ HLR skall vara dokumenterat med datum och signatur av ansvarig läkare i patientens journalhandlingar. I beslutet EJ HLR innefattas inte frågor som rör patientens övriga vård och omsorg. Avbrytande av HLR kan endast beslutas av ansvarig läkare. Kamratstöd Hur vi reagerar efter en hjärtstoppssituation påverkas naturligtvis av den aktuella händelsen. Vissa situationer är mer påfrestande än andra. Att sätta sig ner en stund tillsammans och gå igenom vad som hände är en stor hjälp för många. Det blir också bekräftat att man kan uppleva situationer och reagera på många olika sätt. Samtalet är ett viktigt hjälpmedel för att kunna lämna händelsen men ändå erhålla mänsklig och yrkesmässig återkoppling av det inträffade. I direkt anslutning till varje hjärtstoppsituation ska de inblandade samlas för att gå igenom händelsen.tjänstgörande arbetsledare på den enhet där hjärtstoppet inträffat tar initiativ till samtal i arbetsgruppen, alternativt samlar alla som var delaktiga om personal från andra enheter varit involverade.

3 LÄNSSJUKVÅRDEN KRONOBERG 3 (8) Definitioner HLR Basal HLR Luftvägsstopp E-HLR D-HLR A-HLR Barn-HLR Delegering Dokumentation Hjärt-Lung-Räddning Att kunna undersöka, larma och ta hand om en person som är medvetslös, har andningsstopp eller hjärtstopp. Att kunna skilja mellan delvis och totalt blockerad luftväg. Att kunna behandla en stående och liggande person med totalt luftvägsstopp. HLR med enkla hjälpmedel. Att kunna utföra HLR oavsett om man är ensam eller om man är två personer som hjälps åt. Att kunna larmrutinerna och att kunna använda andningsmask och övrig akututrustning. Defibrillerings HLR. Att kunna behandla en patient med hjärtstopp vad beträffar HLR och defibrillering, med hjälp av en halvautomatisk defibrillator. Ingen delegering behövs för att använda halvautomatisk defibrillator, endast godkänd utbildning. Se bilaga 1. Avancerad Hjärt-Lung-Räddning. Att kunna behandla en patent med hjärtstopp vad beträffar HLR, defibrillering med halvautomatisk och eller manuell defibrillator samt läkemedelsbehandling. Läkemedelsbehandling kräver delegering till utövaren. Livräddande första hjälpen för barn. Att kunna undersöka, larma och ta hand om spädbarn och större barn med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp. De sjuksköterskor som ingår i teamet har särskild utbildning enligt A-HLR programmet, även personal som genomgått en godkänd utbildning i D-HLR får en skriftlig delegering enligt SOSFS 1997: 14. Alla hjärtstopp ska dokumenteras enligt speciella hjärtstoppsprotokoll ifylls av patientansvarig sjuksköterska. Vid hjärtstoppslarm på andra avdelningar medtages protokollet och HIA-sjuksköterskan i samråd med patientansvarig sjuksköterska på respektive avdelning ansvarar för att hjärtstoppsprotokollet blir ifyllt. Vid hjärt-stopp på avdelningar där hjärtstoppsteamet ej larmas ex. IVA-CLV, Centraloperation,Akutkliniken, Operation- LL samt IVA-LL ibland är patientansvarig sjuksköterska ansvarig för att hjärtstoppsdokumentationen blir ifylld och skickad till HIA. Under 2005 kommer även ett Nationellt hjärtstoppsprotokoll att införas där länssjukvården Kronoberg kommer att delta.

4 LÄNSSJUKVÅRDEN KRONOBERG 4 (8) Organisation, CLV 1. Personal på varje arbetsplats startar omedelbart HLR, basal / enkla hjälpmedel / D-HLR. Larm via telefon 8200, sk Hjärtlarm. 2. Larmad personal, hjärtstoppsteam * Jourhavande Medicinläkare * Jourhavande Narkosläkare * Narkossjuksköterska * HIAsjuksköterska * HIAundersköterska sammanstrålar på larmad avdelning för gemensamt arbete. HIA-sjuksköterskan administrerar läkemedel och defibrillerar enligt A-HLRprogrammet med personliga delegeringar samt ansvarar för att utförda åtgärder dokumenteras. På de avdelningar där det finns en halvautomatisk defibrillator är patienten redan uppkopplad till den när HIA-sköterska anländer. Vi fortsätter att använda den deff som redan är ansluten. Vi tar över ansvaret när vi kommer fram men vi vill ändå betona att det givetvis är ett samarbete. Vid tveksamhet om det är ett finvågigt ventrikelflimmer eller Asystoli bör vi precis som tidigare defibrillera en omgång med 3 defibrilleringar. I detta läge skall i första hand den halvautomatiska defibrillatorn göras om till manuell styrning. Fungerar inte det kan vi koppla om till vår springdefibrillator och använda den. HIA-undersköterskan är behjälplig med EKG-uppkoppling samt utför hjärtkompressioner. Medicinläkaren ansvarar för läkemedelsordinationer, defibrillering och ev pacing. I förekommande fall defibrillerar även medicinläkaren. Narkosläkaren ansvarar för luftvägar och ventilation samt inläggning av central venkateter vid behov. Narkosläkare eller narkossköterska intuberar vid behov. I övrigt arbetar teamet enligt gällande riktlinjer för A-HLR under den mest erfarne läkarens ledning. Vid hjärtstopp på HIA, Akutkliniken, IVA eller Centraloperation larmas inte hela hjärtstoppsteamet rutinmässigt, utan utlarmning sker efter särskild bedömning i den aktuella situationen. Hjärtstoppslarm från Strandbjörkets Vårdcentral och Patienthotellet kan förekomma. Vid hjärtstopp på ovanstående platser och personer som inte är inskrivna larmas hjärtstoppsteamet och ambulans tfn.(00) 112 för eventuellt omhändertagande och transport efter återupplivning.

5 LÄNSSJUKVÅRDEN KRONOBERG 5 (8) Organisation, LL 1. Personal på varje arbetsplats startar omedelbart HLR, basal / enkla hjälpmedel / D- HLR 2. Larm via snabbtelefon (specifik siffra för enheten man larmar från), sk Hjärtlarm.EX Larm från Avd De enheter som inte har specifik siffra larmar Larmad personal, hjärtstoppsteam Jourhavande Medicinläkare Narkossjuksköterska-läkare HIA-sjuksköterska sammanstrålar på larmad avdelning för gemensamt arbete. HIA-sjuksköterskan administrerar läkemedel och defibrillerar enligt A-HLRprogrammet med personliga delegeringar samt ansvarar för att utförda åtgärder dokumenteras. På de avdelningar där det finns en halvautomatisk defibrillator är patienten redan uppkopplad till den när HIA-sköterska anländer. Vi fortsätter att använda den deff som redan är ansluten. Vi tar över ansvaret när vi kommer fram men vi vill ändå betona att det givetvis är ett samarbete. Vid tveksamhet om det är ett finvågigt ventrikelflimmer eller Asystoli bör vi precis som tidigare defibrillera en omgång med 3 defibrilleringar. I detta läge skall i första hand den halvautomatiska defibrillatorn göras om till manuell styrning. Fungerar inte det kan vi koppla om till vår springdefibrillator och använda den. Personalen på larmande enhet är behjälplig med EKG-uppkoppling samt utför hjärtkompressioner. Medicinläkaren ansvarar för läkemedelsordinationer, defibrillering och ev pacing. I förekommande fall defibrillerar även medicinläkaren. Narkossköterska-läkare ansvarar för luftvägar och ventilation samt inläggning av central venkateter vid behov. Narkosläkare eller narkossköterska intuberar vid behov. I övrigt arbetar teamet enligt gällande riktlinjer för A-HLR under den mest erfarne läkarens ledning. Vid hjärtstopp på operation larmas inte hela hjärtstoppsteamet rutinmässigt, utan utlarmning sker efter särskild bedömning i den aktuella situationen.

6 LÄNSSJUKVÅRDEN KRONOBERG 6 (8) Omhändertagande 1. Alla personer med hjärtstopp skall kunna få adekvat basal HLR omedelbart, i förekommande fall med enkla hjälpmedel. HLR ska startas inom 1 minut efter hjärtstoppets debut. 2. Alla personer med hjärtstopp skall kunna defibrilleras inom 3 minuter. På hjärtintensiven CLV- LL, akutkliniken CLV och akutmottagningen LL skall patienten defibrilleras inom 1 minut och A-HLR inklusive intubation ska utföas inom 5 minuter. På IVA och OP-avdelning skall patienter defibrilleras inom 1 minut och A-HLR Inklusive intubation utförd inom 1 minut. Noggrann sedvanlig vårddokumentation samt dokumentation enligt tidigare beskrivning. ( Se avsnittet Definitioner.)

7 LÄNSSJUKVÅRDEN KRONOBERG 7 (8) Hjärtstopp på barn CLV På barnkliniken ansvarar barnläkaren för läkemedelsordinationer och defibrillering. Barnsjuksköterska administrerar läkemedlen och utför inblåsningar och hjärtkompressioner. Inblåsningar och hjärtkompressioner kan även utföras av barnsköterskor. Hjärtstoppsteamet är en resurs som kommer med defibrillator och intubationsutrustning. HIA-sjuksköterskan utför defibrillering efter given ordination av i första hand barnläkare i andra hand av mest erfarne läkare (om barnläkare ej finns på plats) enligt ett speciellt viktschema som finns på HIA-defibrillatorn, se nedan. Uppskattning av vikten görs av barnläkare/barnsjuksköterskor. Angivna vikter är medelvikter för angiven ålder, variationer förekommer. LL Hjärtstoppsteamet är en resurs som kommer med defibrillator och läkemedel. HIA-sjuksköterskan utför defibrillering efter ordination av barnläkare i första hand. I andra hand ordinerar distriktsläkare eller medicinjour. Ordination sker efter ett speciellt viktschema som finns på HIA-defibrillatorn, se nedan.uppskattning av vikten görs av ansvarig läkare. Förutom larm till hjärtstoppsteamet på sedvanligt sätt ska telefonkontakt tas med HIA för att få en manuell defribillator till enheten i de fall sådan saknas. Barnläkare alternativt distriktsläkare och narkosläkare larmas till platsen genom kontakt med respektive enhet/avdelning. Elkonvertering och defibrillering Nyfödd 3,5 kg 6 mån 8 kg 1 år 10 kg 6 år 22 kg 12 år 40 kg dos/kg DC-chock (1:a) 10 J 20 J 20 J 50 J 100 J 2 J DC-chock (2:a) 20 J 40 J 40 J 100 J 200 J 4 J Elkonvertering (1:a) 1 J 2,5 J 2,5 J 5 J 10 J 0,25 J Elkonvertering (2:a) 2 J 5 J 5 J 10 J 20 J 0,5 J Grundprinciperna för Barn-HLR utförs enligt vedertaget program. Kompressionskraft och luftvolym anpassas till kroppsstorlek. A-HLR till barn: Nedanstående enligt A-HLR plansch till barn ÅLDER Nyfödd 3 mån 1 år 5 år 9 år 12 år 14 år VIKT 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg Defibrillering 2 Joule/kg 6 J 10 J 20 J 40 J 60 J 80 J 100 J

8 LÄNSSJUKVÅRDEN KRONOBERG 8 (8) Målbeskrivning Utbildning 1.a) Samtlig personal skall få utbildning i basal HLR. och luftvägsstopp Vid nyanställnig skall utbildningen vara genomförd inom 12 månader. b) Repetitionsutbildning 1 gång per år. Ansvarig för att utbildning och repetition blir utfört av en HLR-instruktör är Avdelningschef. 2.a) Samtlig vårdspersonal skall få utbildning i basal HLR, E-HLR, Luftvägsstopp och livräddande första hjälp till barn. Vid nyanställning skall utbildningen vara genomförd inom 6 månader. b) Repetitionsutbildning var 6:e månad. Ansvarig för att utbildning och repetition blir utfört av en HLR-instruktör är Avdelningschef. 3.a) Samtlig sjukvårdspersonal med tillgång till halvautomatiska defibrillatorer skall få utbildning i basal HLR, E-HLR, Luftvägsstopp och livräddande första hjälp till barn samt D-HLR (med utbildningsbevis för D-HLR) Vid nyanställning skall utbildningen vara genomförd inom 6 månader. b) Repetitionsutbildning var 6:e månad. Ansvarig för att utbildning och repetition blir utfört av en HLR-instruktör är Klinikchef / Avdelningschef. 4.a Läkare och sjuksköterskor med tillgång till manuell defibrillator, skall få utbildning i basal HLR, E-HLR, luftvägsstopp, och livräddande första hjälp till barn samt A-HLR. Föra tt ge läkemedel vid hjärtstopp krävs delegering till berörda sjuksköterskor. Vid nyanställning skall utbildningen vara genomförd inom 6 månader. b) Repetitionsutbildning var 6:e månad. Ansvarig för att utbildning och repetition blir utfört av en A-HLR-instruktör är Klinikchef / Avdelningschef. Delegering ges i förekommande fall. 5. All A-HLR-utbildad personal skall ha personliga delegeringar för att kunna ge läkemedel enligt vedertaget A-HLR-program från Svenska HLR-rådet. Delegeringarna ges av medicinskt ledningsansvarig Överläkare och skall förnyas årligen. Ansvarig för att delegeringarna blir påskrivna och förnyade är Avdelningschefen /Avdelningsföreståndaren. Materialet utformat av: HLR-samordnare: Katarina Bång, Elisabeth Ericsson, CLV, Tomas Ragnarsson, LL och Lena Svensson, avdelningschef HIA LL. S. Östberg Chefläkare BILAGA 1

9 LÄNSSJUKVÅRDEN KRONOBERG 9 (8) Defibrillering med halvautomatiska defibrillatorer i Länssjukvården Enligt tidigare beslut utplaceras nu halvautomatiska defibrillatorer inom sjukhusen. Avsikten är att minska tiden till defibrillering för personer med hjärtstopp. För att använda halvautomatisk defibrillator behövs ej skriftlig personlig delegering. Personal som genomgått godkänd utbildning i D-HLR skall använda defibrillator vid misstänkt hjärtstopp. Verksamhetschef kan fatta beslut om andra riktlinjer och formella krav och skall tydliggöra vad som gäller i sin verksamhet. Styrbjörn Östberg Chefläkare CLV Olle Wihlborg Chefläkare LL

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

I Väntan På Ambulans

I Väntan På Ambulans I Väntan På Ambulans En sammanställning av räddningstjänstens IVPA uppdrag i Uppsala län 1993-2007 Johan Lingsarve Ambulanssjukvården i Uppsala läns landsting 2008-05-17 För mer information kontakta författaren:

Läs mer

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Författare: Maria Dahlin Handledare: Gunnar Lundqvist Arbets- och Miljömedicin Universitetssjukhuset i Linköping Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Version 2 giltig from 2008-01-15 1

Version 2 giltig from 2008-01-15 1 Version 2 giltig from 2008-01-15 1 Förord Landstinget Kronoberg har ett ansvar som sjukvårdshuvudman att kunna hantera allvarliga händelser som ställer krav på våra sjukvårdsresurser. Denna plan beskriver

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området.

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området. Varför ges behandlingen? Kan utföras överallt, som även kallas HLR, ges vid livshotande tillstånd för att få igång hjärtverksamheten och andningen. kan utföras överallt; i hemmet, på gatan, på en vårdcentral

Läs mer

Rapporten producerad av

Rapporten producerad av 1 Rapporten producerad av FÖRENINGEN LEDNINGSANSVARIGA INOM SVENSK AMBULANSSJUKVÅRD SVENSKA CARDIOLOGFÖRENINGENS ARBETSGRUPP FÖR HJÄRT- LUNGRÄDDNING Redaktörer: Stig Holmberg Mikael Holmberg Grafisk form

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Slutrapport: Läkemedelsprojekt. Vård- och omsorgsförvaltningen. Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting

Slutrapport: Läkemedelsprojekt. Vård- och omsorgsförvaltningen. Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting Medicinalväxten Solhatt. Arkivbild parkförvaltningen Slutrapport: Läkemedelsprojekt Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Läkemedelsprojektet

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Mångbesökare till akutmottagningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby

Mångbesökare till akutmottagningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby FoU Kronoberg FoU-rapport 2010:10 Mångbesökare till akutmottagningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby Anneli Roubert Handledare: Eva Wikström SAMMANFATTNING Rapporten rör en kartläggning av nuläget

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

Palliativ vård i livets slut

Palliativ vård i livets slut Palliativ vård i livets slut Lokal handlingsplan för vårdpersonal inom hälsooch sjukvården i KOLA- området; Alingsås lasarett, Primärvården, Alingsås kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun och Vårgårda

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Hjärtstopp ÖVERLEVARE OCH NÄRSTÅENDE BERÄTTAR

Hjärtstopp ÖVERLEVARE OCH NÄRSTÅENDE BERÄTTAR Hjärtstopp ÖVERLEVARE OCH NÄRSTÅENDE BERÄTTAR Förord Att ha varit med om ett hjärtstopp är en omtumlande upplevelse, oavsett om man är närstående, livräddare eller överlevare. Många frågor väcks Ibland

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer