Arendebeteckning. Rapportering av uppdrag nr 70 i regleringsbrevet som ror kultursamverkan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-25 Arendebeteckning. Rapportering av uppdrag nr 70 i regleringsbrevet som ror kultursamverkan."

Transkript

1 at) Rapport 1(5) Arendebeteckning Lansstyrelsen Regeringskansliet Kulturdepartementet Stockholm INK. till Statens Kulturrad Registratur d ;1113nr b(up - Rapportering av uppdrag nr 70 i regleringsbrevet som ror kultursamverkan. ' Z O15/361 Del av lansstyrelsens regleringsbrev Mr 2014 som ror Kulturhuvudstadsaret 2014: Kultursamverkan (Kulturdepartementet) 70. Lansstyrelsen i s lan ska redovisa genomforda projekt och aktiviteter i samarbete med Umea kulturhuvudstad En slutredovisning ska lamnas senast den 1 mars 2015 till Regerings - kansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lamnas till Statens kultur - rad. I juryns motivering av valet av Umea som Europas kulturhuvudstad 2014 sa framholls Umeas vilja att gora staden och norra Sverige mer synlig i Europa och att anvanda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling. Lansstyrelsen har som ett av sina uppdrag att framja regional tillvaxt och har darfor utifran uppdrag nr 70 i regleringsbrevet arbetat bade intemt och ex - ternt for att framja insatser for Umea Europas kulturhuvudstad Lansstyrelsen bildade en arbetsgrupp i borjan av Under arbetet med myndighetens verksamhetsplanering sa faints ett uppdraget redan med i re - gleringsbrevet for 2013 som en faktor i lansstyrelsens planering for Lansstyrelsen roll ar i mangt och mycket att vara en lank mellan den lokala/regionala nivan och den nationella. Eftersom Umea 2014 ar en samlad angelagenhet for bade lokal, regional och nationell niva sa har det varit en ambition for lansstyrelsen kan framja och hjalpa till i kommunikationen mellan dessa nivaer. Avrapporteringen galler genomftirda aktiviteter under Genomforda aktiviteter under 2014 LandshOvdingen var tillsammans med kulturministern, rektorn for Umea universitet och kommunstyrelsens ordforande i Umea kommun yard for invigningen av kulturhuvudstadsaret. Invigningen genomfordes den 1 februari 2014 i narvaro av Kronprinsessparet. Lansstyrelsen Storgatan 71 B Vaxel Fax UMEA Regional tillvaxt Direkt

2 Lansstyrelsen Rapport 2 Viisterbotten pa Grand Hotel i Stockholm ar ett arligt arrangemang som genomfors i samarbete mellan lansstyrelsen och Region Vaster - botten. Temat for 2014 Ars arrangemang var kulturdriven tillvaxt. Temat var valt for att synliggora denna regionala utvecklingsmojlig - het som kulturdriven tillvaxt utgor for lanets aktorer i form av akademi, offentliga myndigheter, kommuner, naringslivet och civilsam - hallet. Landshovdingen var yard for ett 2-dagars besok av den diplomatiska karen. Temat for besoket av ambassadorerna var nara kopplat till kulturhuvudstadsaret. Kronprinsessparet genomforde ett aterbesok med anledning av kul - turhuvudstadsaret under september. Under 2014 var det aterkommande best& av enskilda och grupper som landshovdingen var yard for, bland annat utskott fran riksdagen samt kommunrsrbund och thretradare for andra regioner bade nat - ionellt och intemationellt. Under september sa genomforde lansstyrelsen tillsammans med ett stort antal andra myndigheter med Tillvaxtverket som huvudansvarig en konferens, Impact of Culture. I det arrangemanget sa Mill landshovdingen ett seminarium om kulturhistoriska byggnader med lans - residenset som exempel. Lansstyrelsen har producerat boken 50 skal att fascineras av Vaster - botten i samarbete med forfattaren Ola Nordebo. Arrangerat presse - minarium om boken och om - Berattamas lan. Forutom ovan namnda aktiviteter som ar direkt kopplad till landshovdingens kalender och lansledningens initiativ sa har enheterna pa lansstyrelsen genomfort ett stort antal aktiviteter som ar direkt kopplade till kulturhuvud - stadsarets intentioner och malsattning. Alla aktiviter kommer inte att kunna avrapporteras utan arbetet exemplifieras med nagra aktiviteter. Exempelvis inom naturvard sa har ett stort antal aktiviteter genomforts, totalt 19 stycken &V alla inte namns i denna rapport. Ugglor i mossen, lyssna pa ugglor i Sjulsmyrans naturreservat. o 18 mars 2014 o Arrangor: Lansstyrelsen Guidade fagelskadning i Umealvens delta o Guidningar vid 11 olika tillfallen mellan 13 april och 20 maj. o Arrangor s Omitologiska Forening och Lanssty - relsen. Blomstervandring pa "De vilda blommornas dag" langs Linnestigen, Jamtbole

3 Lansstyrelsen Rapport 3 o Sondag 22 juni :00-12:00 o Arrangor: Svenska Botaniska Foreningen, TvAribacksbygdens intresseforening och Lansstyrelsen. Hjukenasens dag i Hjukenisarnas naturreservat o LOrdag 5 juli :00-20:00 o ArrangOr: Hjukens samflillighetsforening och Lthisstyrelsen Vidare har lansstyrelsen aktivt deltagit i 2 konferenser som har arrangerats i Umea pa grand av kulturhuvudstadsaret: G14 moter Challenging Power 26-28/ Umea star under 2014 som yard for G14, en arlig nationell konferens som uppmark - sammar genusforskning och jamstalldhet. Konferensen arrangeras av Umea Centrum for genusstudier (UCGS) vid Umea universitet, Lansstyrelsen i och Umea Kommun. Det samarbete som finns i Umea och mellan akademin, Lansstyrelsen och kommunen/kommunerna beskrivs av UCGS som unikt, tidigare konferenser pa andra orter i Sverige har inte anordnats som samar - beten av det har slaget. Manskliga rattigheter dagarna genomfordes i Umea Lanssty - relsen i har genom sakomradet jamstalldhet ingatt i den lokala styrgruppen for MR-dagarna, genom bland annat var medver - kan i styrgruppen sakerstalls att arrangemanget genomfors utifran ett lansperspektiv. Inom det arbete som lansstyrelsen bedriver inom det garde jamstalldhetspo - litiska delmalet, mans Aid mot kvinnor har Kulturhuvudstadsaret uppmark - sammats pa foljande salt: Samverkan med Konstframjandet i seminariet "Hur kan konstnarliga metoder inspirera och utmana mansrollen?". Aktiviteten ingick i Kulturhuvudstadsarets program. Genom att lyfta fragor rorande kultur och aktorer fran Kulturhuvud - stadsaret in i det ordinarie arbetet med natverkstraffar. Pa det natverk som Lansstyrelserna i Non- och har for frivilligsektorn (kvinnojourer och brottsofferjourer) forelaste Konstframjandet Vas - terbotten rorande konstnarliga metoder i arbetet med veld och even KHA-projektet informerade om Queering Sapmi. Mr det galler lansstyrelsen arbete inom kulturmiljo omradet sa kan foljande rapporteras som har en koppling till kulturhuvudstadsaret: Lansstyrelsen arrangerade seminariet "Landsbygdens transformation konsekvenser for kulturmiljon" under Riksantikvarieambetets och

4 Lansstyrelsen Rapport 4 Riksfirbundet Sveriges museers varmote "Tell me more" i Umea 8-10 april. Lansstyrelsen fattade beslut om det nya kulturreservatet Fatmo - makke kyrkstad. Landshovdingen invigde reservatet i september med drygt 100 deltagare fran Svenska kyrkan, Vilhelmina kommun, Statens Fastighetsverk, Fatmomakke samefcirening och fran allman - heten. En sarskild informationsfolder om kulturreservatet producera - des till invigningen. Kulturmiljtiforum genomforde en lansstyrelsegemensam konferens pa Lansstyrelsen den oktober utifran Riksantik - varieambetets regeringsuppdrag 3 om kultunniljovardens vision 2030 rorande "Ett offensivt och angelaget kulturmiljoarbete". Den omfattande renoveringen av byggnadsminnet Scharinska villan i Umea visades under en Oppet-hus dag for allmanheten och Lanssty - relsen delade ut en nyproducerad 40 - sidig historik om byggnads - minnesmilj6n. Lansstyrelsen har under aret i samverkan med s lans hembygdsforbund producerat en ny reviderad upplaga av den sidiga boken " genom tiderna". Genom \Tart vanlanssamarbete med Ryska Karelen fick lansstyrelsen moj - lighet att stodja ett konkret samarbete: Lansstyrelsen har medverkat genom att med stod av Barents medel mojliggora att ryska isskulptorer kunde delta i utsmyckningen av Umea centrum i samband med invigningen av Kulturhuvudstad Umett kommun har vid flera olika tillffillen deltagit i "Hyber - borea" tavlingen for is - och sniiskulptorer i Petrozavodsk. I samband med dessa tavlingar har kontakter knutits med ryska isskulptorer. In - fir invigningen av Umea som kulturhuvudstad bjitids ryska isskulp - torer in fir att delta i utsmyckningen av staden. Det blev totalt 9 skulptorer som inbjlids for att utfora 4 konstverk. Umea kommun an - sokte och beviljades Barentsmedel fir kostnader i samband med de ryska isskulptorernas arbete under invigningen av Umea Kost - naderna ayser framst resa, uppehalle, utrustning och mat. Lansstyrel - sen beviljade stod for denna aktivitet. Sammanfattning av genomforda aktiviteter for att fr'dmja insatser for Umea Europas kulturhuvudstad 2014 enligt uppdraget. Lansstyrelsen har bade internt och externt genomfort aktiviteter for att framja kulturhuvudstadsaret. Fokus har inte bara varit pa kulturhuvudstadsa - ret 2014 utan Lansstyrelsen har ocksa forsokt framja langsiktiga insatser for att stimulera regional tillvaxt i lanet. Lansstyrelsen har ocksa firsokt sprida insatserna och aktiviteterna over hela lanet fir att skapa en stone delaktighet regionalt.

5 Lansstyrelsen Rapport 5 Att Umea blev Europas kulturhuvudstad 2014 ar inte bars ett lokalt eller regionalt atagande utan i hogsta grad ett nationellt atagande. Lansstyrelsen har darfar ocksa haft som malsattning att fa ett bade nationellt och internat - ionellt engagemang for kulturhuvudstadsaret. Min forhoppning ar att engagemanget kring kulturhuvudstadsaret lever kvar bade lokalt, regionalt, nationellt och intemationellt och skapar mervarden for i framtiden. 0000A Mag&lena Anders on plki 1 Kopia till Statens kulturrad

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det?

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det? Rapport från Riksantikvarieämbetet Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2010 Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2 2010 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer