DOM Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2015-02-03 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM Göteborg Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts mellandom den 21 oktober 2013 i mål nr T , se bilaga A KLAGANDE Nordtrafik Aktiebolag, c/o Tomas Harring, Rosenstigen 2, Marstrand Ombud: Advokaten Jonas Rosengren Box 11025, Göteborg MOTPART Mikael Östberg, Mets Eriks Väg 23, Borlänge Ombud: Advokaten Sven-Erik Karls Box 117, Borlänge SAKEN Preskription av anspråk på grund av transportavtal HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten, som avvisar den nya bevisning som Mikael Östberg begärt att få åberopa i hovrätten, fastställer tingsrättens mellandom. Det ankommer på tingsrätten att efter målets återupptagande pröva frågan om skyldighet för part att ersätta motparts rättegångskostnader i hovrätten. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM T YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Nordtrafik Aktiebolag (i fortsättningen Nordtrafik) har yrkat att hovrätten fastställer att Mikael Östbergs fordran mot Nordtrafik är preskriberad. Mikael Östberg har motsatt sig ändring. Parterna har begärt ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten, Nordtrafik med kr och Mikael Östberg med kr, allt avseende ombudsarvode. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Parterna har i frågan om preskription till stöd för sin respektive talan åberopat samma omständigheter och bevisning som vid tingsrätten. De har dock gjort följande tillägg och förtydliganden. Mikael Östberg har anfört att Nordtrafik övertog ansvaret att ordna fram en s.k. title för fordonet. Han har också lagt till att den tolkning av 19 kap. 1 första stycket 5 sjölagen (1994:1009) som Nordtrafik förespråkar skulle innebära ett gynnande av transportörer som underlåter att informera lastägare om hur det är ställt med godset. Han har vidare begärt att som ny bevisning få åberopa mejl från den 7 april 2010 och den 27 oktober 2010 till styrkande av att Nordtrafik övertagit ansvaret för att ordna fram en s.k. title för fordonet. Nordtrafik har bestritt att Nordtrafik övertagit ansvaret för att ordna fram en s.k. title för fordonet. Nordtrafik har vidare tillagt följande. Tingsrättens ståndpunkt i fråga om tillämpligheten av 19 kap. 1 första stycket 5 sjölagen är orimlig och leder till märkliga resultat. Den medför bl.a. att transportören har ett tvingande ansvar för godset under terminalperioderna men att ett krav mot transportören inte träffas av preskriptionsreglerna i sjölagen utan i stället är underkastat allmän preskription om tio år. Den innebär också att transportören genom avtal skulle kunna förbehålla sig en kortare preskriptionstid än ett år för ansvaret under terminalperioderna. Dessutom är det många

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM T gånger svårt att konstatera när under transportkedjan som en skada eller förlust har inträffat, i synnerhet för en lastägare som ska framställa anspråk. Vid tolkningen av vissa bestämmelser i sjölagen måste man söka stöd inte bara i Haag-Visbyreglerna utan också i de s.k. Hamburgreglerna, vilka flera av bestämmelserna i 13 kap. sjölagen bygger på. Som en allmän utgångspunkt gäller internationellt en ettårig preskriptionstid. Om man i svensk rätt skulle tillämpa en längre preskriptionstid, skulle en svensk transportör inte ha möjlighet att regressa mot den ansvarige utländska transportören eller terminaloperatören. Hovrätten gör följande bedömning. Vad först gäller den nya bevisning som Mikael Östberg har begärt att få åberopa i hovrätten konstaterar hovrätten att han inte har gjort sannolikt att han inte kunnat åberopa bevisningen vid tingsrätten. Det har inte heller framkommit att han annars haft giltig ursäkt att inte göra det. Mikael Östberg ska därför inte tillåtas att åberopa den nya bevisningen. När det så gäller själva saken gör hovrätten följande överväganden. Inom transporträtten finns det en mängd olika bestämmelser om specialpreskription, dvs. bestämmelser som avviker från det som är föreskrivet i preskriptionslagen (1981:130). I jämförelse med vad som gäller enligt den lagen är det fråga om avsevärt kortare tidsfrister inom vilka krav ska framställas. Flertalet av bestämmelserna har sin grund i internationella konventioner på transportområdet. De korta preskriptionsfristerna motiveras av att det anses finnas ett behov av att snabbt reglera uppkomna skador och förhindra att en gäldenär under lång tid kan riskera krav som han inte kan överblicka och inrätta sig efter (se t.ex. Kurt Grönfors i Svensk Juristtidning 1977 s. 612). I flera transporträttsliga lagar finns bestämmelser om ettårspreskription, se t.ex. den i målet aktuella bestämmelsen 19 kap. 1 första stycket 5 sjölagen samt 41 första stycket lagen (1974:610) om inrikes vägtransport och 1 kap. 5 andra stycket järn-

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM T vägstrafiklagen (1985:192). Även beträffande lufttransporter gäller avsevärt kortare preskriptionstid än enligt preskriptionslagen, se 4 lagen (2010:510) om lufttransporter med hänvisning till Montrealkonventionen. Nu nämnda preskriptionsbestämmelser är dock inte likalydande utan avviker från varandra på olika sätt. Den i målet aktuella bestämmelsen i sjölagen, 19 kap. 1, innehåller en uppräkning av vilka fordringar som avses och anger olika längd på preskriptionstiden beroende på vilken typ av fordran det handlar om. I 41 lagen om inrikes vägtransport anges att talan rörande befordran, som avses i denna lag i normalfallet ska väckas inom ett år, medan det i bestämmelsen i järnvägstrafiklagen anges att den som har en fordran på ersättning enligt denna lag eller en annan fordran på betalning på grund av befordringsavtal som avses i lagen förlorar rätten att kräva ut sin fordran om han inte väcker talan inom den preskriptionstid som gäller för anspråket i fråga. Att reglerna inte är utformade på samma sätt medför att det inte är givet att en ettårig preskriptionstid gäller generellt, även om det internationellt sett är så att utgångspunkten är att den fristen gäller för krav som grundar sig på att gods skadats eller gått förlorat. Detta gäller oavsett de olägenheter med att olika preskriptionstider kan vara tillämpliga som Nordtrafik har pekat på. Tingsrätten har utförligt redogjort för bestämmelsen i 19 kap. 1 första stycket 5 sjölagen och de lagändringar som har lett fram till dess nuvarande lydelse. Enligt hovrättens mening kan uttrycket vid befordran visserligen förstås så att det innefattar tiden från det att en transportör tagit emot godset för transport till dess att det lämnas ut och inte bara tiden från det att godset lastats på till dess det lossats från fartyget. Vidare har tolkning av annat stadgande där uttrycket förekommer gett upphov till tvister (se Rolf Ihre, Sjöansvar, 2007, s. 79 f.). Mot att uttrycket i den aktuella bestämmelsen skulle ha nyss nämnd innebörd talar dock både det förhållandet att inget uttalande i den riktningen har gjorts i lagförarbetena och definitionen i Haag-Visbyreglerna, vilket tingsrätten har redogjort för. På grund av detta och på de av tingsrätten anförda skälen kommer således även hovrätten fram till att Mikael Östbergs fordran inte är preskriberad enligt 19 kap. 1 sjölagen.

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM T Hovrätten instämmer även i övrigt i de bedömningar som tingsrätten gjort. Mellandomen ska därför fastställas. Frågan om skyldighet för part att ersätta motparts rättegångskostnader i hovrätten bör prövas av tingsrätten vid den fortsatta handläggningen där. ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 3 mars 2015 I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Åke Thimfors samt hovrättsråden Lennart Morard och Britta Ekström, referent.

6 Bilaga A 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT MELLANDOM Meddelad i Göteborg Mål nr T PARTER KÄRANDE Mikael Östberg, Mets Eriks Väg Borlänge Ombud: Jur.kand. Sven-Erik Karls c/o Advokaterna Nielsen & Lock AB Box Borlänge SVARANDE Nordtrafik Aktiebolag, c/o Tomas Harring Rosenstigen Marstrand Ombud: Advokat Jonas Rosengren Advokatfirman Vinge KB Box Göteborg DOMSLUT Tingsrätten fastställer att Mikael Östbergs fordran mot Nordtrafik inte är preskriberad. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

7 2 BAKGRUND Mikael Östberg förvärvade den 23 september 2009 en personbil Cadillac CTS av årsmodell 2007 jämte fyra extrahjul. Köpet skedde via Internet. Bilen levererades till hamnen i Miami, Florida, USA. Den 24 september 2009 ingick Mikael Östberg ett avtal med Nordtrafik AB om sjötransport av bilen och hjulen. Transportavtalet bekräftades genom en bokningsbekräftelse den 25 september Beträffande upphämtning och leveransdetaljer antecknades att Mikael Östberg skulle se till att bilen kom till terminalen och att handlingar lämnades till kontoret i Miami. Bilen transporterades aldrig från USA. I stället såldes den exekutivt för att täcka kostnaderna för platshyra i terminalen i Florida. Den 1 oktober 2012 väckte Mikael Östberg talan mot Nordtrafik AB vid Falu tingsrätt. Falu tingsrätt avvisade käromålet den 22 januari 2013 på grund av att talan väckts vid fel domstol. Mikael Östberg ansökte därefter om stämning vid Göteborgs tingsrätt. Stämningsansökan kom in den 12 april YRKANDEN M.M. Mikael Östberg har yrkat att Nordtrafik AB (Nordtrafik) till honom ska betala kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 22 juli 2012 tills betalning sker. Nordtrafik har bestritt yrkandet och inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Mikael Östberg har som grund för sin talan anfört i huvudsaken följande. Han har den 24 september 2009 träffat ett avtal med Nordtrafik om transport av bilen från Miami

8 3 till Göteborg. Uppdraget innebar att han själv ansvarade för att personbilen fraktades till terminalen och att Nordtrafik ansvarade för transporten av bilen från Miami till Göteborg. Den 10 november 2009 bekräftade Nordtrafik att bilen och erforderliga dokument var på plats vid terminalen i Miami och att bilen väntade på att skeppas ut så snart som möjligt. Senare fick han besked om att det hade uppstått problem då den agent som Nordtrafik hade anlitat i USA inte kunde hitta dokumenten (s.k. title, kvitto och exportdokument). Nordtrafik åtog sig att ordna en ny s.k. title. Efter en lång tid fick han besked om att det inte gick. Han såg därför på eget initiativ till att det aktuella dokumentet utfärdades på nytt. Den 22 september 2011 fick han av Nordtrafiks agent i USA besked om att bilen hade sålts på exekutiv auktion för att täcka kostnaden för förrådsplats under den tid bilen hade förvarats i Miami. Agenten förklarade även att denne vid ett flertal tillfällen försökt kontakta Nordtrafik med anledning av transporten, utan att få något svar. Nordtrafik har orsakat honom skada dels genom att Nordtrafik inte fullgjort sitt åtagande enligt uppdragsavtalet, dels genom att Nordtrafik av vårdslöshet vållat honom skadan. Skadan uppgår till det yrkade beloppet och har beräknats enligt följande. Köpeskilling för bilen, kr, kostnad för fyra däck, kr, ansökningsavgift för att erhålla ett domstolsbeslut i Florida på att han var ägare till bilen, kr, och kostnader för anlitande av notarius publicus, 600 kr. Nordtrafik har i första hand gjort gällande att Mikael Östbergs skadeståndsanspråk är preskriberat eftersom talan inte har väckts inom ett år från det att bilen skulle ha lämnats ut i Göteborg eller förlusten kunde konstateras. Mikael Östberg har bestritt att fordran ska anses vara preskriberad. Parterna är överens om att frågan om preskription ska avgöras genom mellandom. Nordtrafik har till stöd för att fordran är preskriberad anfört följande. Nordtrafik är speditör och transportör med inriktning mot internationella biltransporter företrädesvis från USA till Sverige. Av bokningsbekräftelsen för den sjötransport som parterna avtalat om framgår att det är Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser av år

9 (NSAB 1985) som är tillämpliga på transportavtalet. Bilen avlämnades i november 2009 för sjötransport och togs omhand av Nordtrafiks agent vid terminal i Miami. Av misstag bekräftades att agenten tagit emot nödvändiga handlingar för export. I februari 2010 visade det sig att säljaren inte hade överlämnat någon s.k. title i original, varför bilen inte kunde skeppas till Göteborg. Mikael Östberg underrättades om förhållandet och skulle själv försöka få fram handlingen. Enligt 29 i NSAB 1985 ska talan mot speditören vid äventyr av talans förlust väckas inom ett år från den tidpunkt då dröjsmålet, förlusten eller annan skada tidigast kunde konstateras. När avtal träffats om ett bestämt transportsätt ska dock lagbestämmelserna för transportsättet gälla i den mån de avviker från preskriptionsbestämmelserna i NSAB Frågan om preskription ska därför i första hand prövas enligt sjölagen (SjöL) och i andra hand enligt NSAB Enligt 19 kap. 1 första stycket punkten 5 SjöL preskriberas en fordran på ersättning på grund av att gods har skadats, gått förlorat eller försenats vid befordran om inte talan väcks inom ett år från det godset lämnades ut eller skulle ha lämnats ut. Bilen avlämnades för transport den 10 november 2009 vid terminal i Miami. En normal transport från Miami tar mellan sex och åtta veckor från avlämning vid terminal till utlämning i Göteborg. Även under antagande att godset inte skulle ha lämnats ut i Göteborg förrän den 1 mars 2010 skulle anspråket vara preskriberat redan den 1 mars Anspråket är dessutom preskriberat enligt NSAB Oavsett vilken tidpunkt som ska tjäna som utgångspunkt för preskriptionstidens början följer av Mikael Östbergs egna uppgifter att han i vart fall den 11 september 2011 fått besked från Nordtrafiks agent att hans bil gått förlorad. Preskriptionstiden har därför senast börjat löpa den dagen. Eftersom Mikael Östberg inte har väckt talan inom ett år från preskriptionstidens början är kravet preskriberat. Mikael Östberg har till stöd för att hans fordran inte är preskriberad anfört följande. Det är riktigt att parterna avtalat om transport av bilen den 24 september När avtalet träffades avtalades emellertid inte att NSAB 1985 skulle vara tillämplig på transporten. Bestämmelserna är således inte avtalsinnehåll mellan parterna. Först i bokningsbekräftelsen som tillställdes honom dagen efter det att avtalet hade träffats fanns en uppgift om NSAB Uppgiften återfanns under rubriken Meddelande till

10 5 agent. Han är inte agent och har ingen anledning att uppfatta att bestämmelserna skulle vara tillämpliga gentemot honom. För det fall NSAB 1985 är tillämplig har talan väckts inom ett år från den tidpunkt då dröjsmålet, förlusten eller annan skada tidigast kunde konstateras. Den 22 september 2011 erhöll han ett meddelande från Nordtrafiks agent, med vilken han inte har träffat avtal, där det påstods att bilen sålts på exekutiv auktion. Han tog då kontakt med Nordtrafik för att höra om uppgiften stämde. Det var hans förhoppning att Nordtrafik skulle kunna ordna fram bilen. Han fick inte något svar. Med anledning av att Nordtrafik gjorde sig oanträffbart var det först under våren 2012 som han insåg att Nordtrafik inte kunde hjälpa honom. Av den anledningen skrev hans ombud till Nordtrafik den 20 juni Eftersom Nordtrafik aldrig har förklarat för honom att det inte fanns någon möjlighet att återfå bilen kan det inte anses att skadan kunde konstateras tidigare än i samband med skrivelsen i juni Talan har väckts först den 2 oktober 2012 vid Falu tingsrätt och sedan den 12 april 2013 vid Göteborgs tingsrätt, dvs. inom ett år från den tidpunkt då dröjsmålet, förlusten eller annan skada tidigast kunde konstateras. Fordran är inte heller preskriberad enligt sjölagens bestämmelser då talan ska väckas inom ett år från det att godset lämnades ut eller skulle ha lämnats ut. Bilen lämnades aldrig ut till honom. Parterna har inte heller när avtalet träffades avtalat om när bilen skulle lämnas ut till honom. Inte heller under uppdragets gång har någon diskussion förekommit om när ett utlämnande skulle ske. Till stor del har det berott på att Nordtrafik har gjort sig otillgängligt. Han har aldrig tidigare anlitat en transportör och har inte fått någon information om hur länge en normal transport skulle ta. Han har inte heller haft några kunskaper om det. Oklarheter avseende när bilen skulle ha lämnats ut måste med hänsyn till skyddet för en konsument falla tillbaka på Nordtrafik som näringsidkare. Parterna har getts möjlighet att slutföra sin talan. Nordtrafik har tillagt följande. När tiden för utlämnande inte har avtalats i transportavtalet får, enligt 13 kap. 28 tredje stycket SjöL, transporttiden och därmed tiden för utlämnandet bestämmas till vad som det med hänsyn till omständigheterna är skäligt att begära av en omsorgsfull transportör. Transporttiden bör beräknas från den

11 6 10 november 2009 då Nordtrafik meddelade Mikael Östberg att bolagets agent tagit emot fordonet för sjötransport. Normal transporttid enligt Nordtrafiks hemsida är fyra till åtta veckor. Det var den transporttid som man kunde räkna med i slutet av år Under ett par år före finanskrisen 2008 kunde en transport i vissa fall ta längre tid till följd av platsbrist på containerfartygen från amerikanska hamnar. Den information som fanns på Nordtrafiks hemsida och som var tillgänglig för Mikael Östberg var att normal tid för en importskeppning av fordon var runt 6 till 23 veckor. Denna tidsrymd kan läggas till grund för bedömningen av transporttidens bestämmande. I 6 i NSAB 2000 anges att vid bedömning av vad som utgör skälig tid ska hänsyn tas till de uppgifter om förväntad framkomsttid som speditören lämnat i sin marknadsföring eller i övrig i samband med avtalets ingående. Motsvarande skrivning saknas i NSAB Med tillämpning av ytterpunkten för denna uppskattning av transporttiden skulle godset ha lämnats ut senast den 10 maj 2010, från vilken tidpunkt den ettåriga preskriptionstiden började löpa. Med hänsyn till dagens linjetrafik har en transportkund i vart fall inte skäl att förvänta sig att en containertransport från USA till Sverige ska ta längre tid än sex månader. Fordonet kunde inte skeppas på grund av ett förhållande som Mikael Östberg svarade för enligt transportavtalet, nämligen avsaknad av s.k. title för fordonet. Preskriptionstiden enligt sjölagen kan under alla omständigheter inte börja löpa senare än den dag då Mikael Östberg fick kännedom om att godset var förlorat och det därmed stod klart att det aldrig skulle kunna komma att lämnas ut, dvs. den 22 september Det saknar betydelse för bedömningen hur och genom vem Mikael Östberg fick besked om att godset var förlorat. Beträffande inkorporeringen av NSAB 1985 har Nordtrafik innan avtalsslutet vidtagit skäliga åtgärder för att inkorporera bestämmelserna som en del av transportavtalet. Vid bokningstillfället och flera år dessförinnan hänvisade Nordtrafiks hemsida till NSAB 1985 genom skrivningen att alla uppdrag utfördes i enlighet med NSAB Hänvisningen fanns på huvudsidan, dvs. den sida som först uppenbarade sig när man besökte hemsidan. Hänvisning till villkoren fanns också i den information om Nordtrafiks tjänster som under år 2009 fanns tillgänglig på hemsidan och som en transportkund rimligen måste förutsättas ta del av före bokning av transport. Sedan 2011 hänvisar hemsidan och bokningsbekräftelser i stället till NSAB 2000 som

12 7 innehåller motsvarande reglering rörande preskription. Parterna är ense om att bokningsbekräftelsen innehöll en hänvisning till NSAB Hänvisningen i bokningsbekräftelsen lämnades tillsammans med annan information av betydelse som riktade sig till transportkunden, inte till agenten. Mot denna bakgrund och bokningsbekräftelsen som helhet kan det i sammanhanget inte tillmätas någon avgörande betydelse att hänvisningen återfanns under rubriken Meddelande till agent. När det gäller speditionsuppdrag anses allmänt att de utförs enligt de nordiska speditörsreglerna även om någon uttrycklig hänvisning till dessa inte har gjorts i det enskilda avtalet. Det krävs därför särskilda skäl för att inte tillämpa dessa. En konsument måste också antas vara medveten om och ha skäl att förutsätta att en transportör regelmässigt utför sina uppdrag i enlighet med vissa transportvillkor. Vid bokning av transporter måste det därför vara underförstått att avtalet ingås på de befordringsvillkor som transportören tillämpar. Om Mikael Östberg inte ansett att NSAB 1985 var en del av transportavtalet har det vidare ålegat honom att inom skälig tid reklamera mot de i bokningsbekräftelsen angivna villkoren. Det har han inte gjort. Också vid tillämpningen av preskriptionsregeln i NSAB 1985 saknar det betydelse hur och genom vem Mikael Östberg fått kännedom om att fordonet gått förlorat. Mikael Östberg har tillagt huvudsak följande. Han har ingen kännedom om vad som avses med en normal transporttid och kan inte vitsorda att en normal tid för importskeppning är runt sex till 23 veckor. Om så skulle vara fallet har det bäring på själva transporten av fordonet till sjöss. Den 10 november 2009 hade bilen inte påbörjat sin transport, den fanns enligt det meddelande han fick på terminal och väntade på att skeppas ut. I februari 2010 fick han besked från Nordtrafik att de dokument som krävdes för skeppning inte kunde hittas. Nordtrafik åtog sig på hans begäran att ta fram nya dokument. Under våren 2011 fick h an veta att Nordtrafik inte kunde få fram några nya dokument. Han kontaktade därför domstol i Florida. När dokumenten skulle utfärdas den 15 september 2011 fick han besked att någon annan, den 3 september 2011, redan hade utfärdat nya dokument för samma bil. Transporttiden kan därför under alla förhållanden inte räknas från den 10 november 2009 utan i så fall från den 3 september NSAB 2000 utgjorde inte avtalsinnehåll

13 8 mellan parterna och hänsyn till det avtalet ska inte tas vid bestämmande av vad som utgör skälig tid. Nordtrafik var Mikael Östbergs avtalspart. Nordtrafik anlitade i sin tur CFR Rinkens (Rinkens) som agent. Rinkens var inte det företag som han skulle ha sina kontakter med. Den 22 september 2011 fick han ett meddelande från Rinkens där det påstods att bilen sålts på exekutiv auktion för att täcka hyran för den förrådsplats där den förvarades i Miami. Först under våren 2012 insåg han att Nordtrafik inte kunde hjälpa honom. Det har därför all betydelse att han aldrig fick något meddelande från Nordtrafik om att bilen var förlorad. Bokningen gjordes den 24 september 2009, vad som har stått på Nordtrafiks hemsida år 2008 saknar därför betydelse. Det vitsordas att bokningsbekräftelsen innehöll en hänvisning itll NSAB Avtalet hade emellertid ingåtts innan bokningsbekräftelsen skickades. Bestämmelserna kan därför inte anses vara avtalsinnehåll. Bekräftelsens uppbyggnad ger dessutom sken av att NSAB 1985 endast är tillämpligt mellan Nordtrafik och agent. Informationen innan bokningen av transporten fick Mikael Östberg inte via hemsidan utan per telefon. En transportkund behöver därför inte besöka Nordtrafiks hemsida innan beställning av ett uppdrag. Det saknar därför betydelse att hänvisning skett till bestämmelserna på hemsidan. Det var dessutom hans första transportuppdrag och han kände inte till NSAB NSAB 1985 ska inte anses tillämplig om hänvisning till bestämmelserna inte har skett i avtalet. Det måste ha ålegat Nordtrafik att såsom erfaren speditör upplysa honom om reglerna. Eventuella oklarheter gällande avtalsinnehållet bör under alla förhållanden falla tillbaka på speditören. Tingsrätten har med stöd av 42 kap. 18 första stycket punkten 5 rättegångsbalken avgjort målet på handlingarna. DOMSKÄL Nordtrafik har som skriftlig bevisning åberopat bokningsbekräftelse och utdrag från bolagets hemsida under olika år. Mikael Östberg har som skriftlig bevisning åberopat bokningsbekräftelse och e-post meddelande från Jodi Towler.

14 9 Nordtrafik har i första hand gjort gällande att Mikael Östbergs fordran är preskriberad enligt sjölagens bestämmelser. Enligt 19 kap. 1 första stycket punkten 5 SjöL preskriberas en fordran på grund av att gods skadats, gått förlorat eller försenats vid befordran eller på grund av att det i konossement har lämnats oriktiga eller ofullständiga uppgifter om talan inte väcks inom ett år från det godset lämnades ut eller skulle ha lämnats ut. I andra fall än de som behandlas i första stycket preskriberas, enligt andra stycket, fordringar med begränsningar av redarens ansvar om talan inte väcks inom två år från det skadan inträffade eller när fordran inte grundas på en skada ett år från det fordran förföll till betalning. Det är ostridigt i målet att Mikael Östberg med Nordtrafik har ingått ett avtal om styckegodstransport från USA till Sverige, att godset i fråga avlämnats för transport och tagits omhand av Nordtrafiks agent i Miami, att konossement eller sjöfraktsedel inte ställts ut och att någon transport inte har ägt rum eftersom godset såldes på exekutiv auktion i USA. Sjölagens preskriptionsregler bygger på en uppräkning av vissa fordringar. För de fordringar som inte omfattas av uppräkningen i 19 kap. 1 SjöL gäller preskriptionslagens bestämmelser (Lindskog, Preskription, 3:e uppl., 2011, s. 144). Av förarbetena till de ändringar som gjordes i 1891 års sjölag (ÄSjöL) i samband med att Visbyreglerna infördes klargjordes dock att bestämmelsen i dåvarande 284 första stycket punkten 5 (sedermera 347 ÄSjöL) även omfattade utlämningsansvaret efter transport (prop.1973:137 s. 45). Det har sedermera bekräftats av Högsta domstolen (NJA 1996 s. 483). Preskriptionsbestämmelsen (med beteckningen 368 ) i ÄSjöL har därefter förts över till nuvarande sjölag utan sakliga ändringar. Dock byttes ordet last ut mot gods för att tydliggöra att preskriptionsbestämmelsen även avsåg ansvaret vid styckegodstransporter (prop. 1993/94:195). Uttrycket vid befordran lades till i 347 ÄSjöL i samband med att Visbyreglerna togs in i lagen. Någon motivering redovisades inte från departementschefens sida i de propositioner som föregick lagändringen (prop.

15 :137 och prop. 1974:102). Däremot poängterades det att det förhållandet att Haag- Visbyreglerna inte återgavs ordagrant i sjölagen inte fick leda till att man vid tolkning och tillämpning av dem bortsåg från bestämmelsernas ursprung. I tveksamma fall måste reglerna tolkas mot bakgrund av konventionens ursprungstext (prop. 1973:137 s. 54). Det finns varken i de tidigare eller nuvarande sjölagen någon definition av vad som avsågs eller avses med begreppet vid befordran. I Haag-Visbyreglerna artikel 1 definieras emellertid godsbefordran (franska transport de marchandises, engelska carriage of goods) som tiden från det att godset lastats på tills det lossats från fartyget ( le temps ècoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu à leur déchargement du navire respektive the period from the time the goods are loaded on to the time they are discharged from the ship). Samtidigt omfattar transportörens ansvar för skada till följd av att gods går förlorat eller skadas medan det är i hans vård, enligt 13 kap. 25 SjöL, även den tid under vilken godset befinner sig på land (jfr 118 första stycket ÄSjöL, vars tvingande ansvar dock bara omfattade tiden mellan lastningen och lossningen, se dock NJA 1951 s. 130). Något uttalande i förarbetena till den nya sjölagen som talar för att begreppet vid befordran i preskriptionsregeln skulle ha en mer visträckt betydelse än i vanligt språkbruk har emellertid inte gjorts. Eftersom godset inte lastats ombord på något fartyg kan det inte, i brist på närmare precision i bestämmelsen eller på annan plats i lagen, anses ha vare sig skadats eller gått förlorat vid befordran. Parterna har inte avtalat någon tid för när transporten skulle äga rum eller när godset senast skulle ha kommit fram. Nordtrafik har i ett meddelande uppgett att bilen skulle skeppas så fort som möjligt, men att bolaget avsåg att återkomma med detaljerna när de hade fått dem. Någon transport var inte heller möjlig förrän de nödvändiga exportdokumenten lämnats till Nordtrafiks agent. Nordtrafik har till Mikael Östberg först bekräftat att agenten tagit emot handlingarna, för att senare återkomma med uppgiften att de inte kunde återfinnas alternativt att de aldrig lämnats till agenten. Oavsett fallet har ett arbete med att ta fram de nödvändiga dokumenten därefter

16 11 påbörjats. Av bevisningen i målet framgår att någon ny s.k. title knappast har kunnat lämnas till Nordtrafiks agent förrän i september En transport kan därför inte ha påbörjats tidigare än under hösten Det är emellertid ostridigt mellan parterna att någon transport aldrig blev av eftersom det inte fanns något gods att transportera. Det är således inte heller fråga om ansvar på grund av dröjsmål vid befordran. Den ettåriga preskriptionsregeln i första stycket punkten 5 är därför inte tillämplig på Mikael Östbergs ersättningsanspråk. Eftersom den fordran som Mikael Östberg gör gällande mot Nordtrafik är en fordran som avser godsskada och inte redaransvaret är bestämmelsen om tvåårspreskription i 19 kap. 1 andra stycket inte tillämplig. Även för det fall andra stycket vore tillämpligt, dvs. att redaransvaret i detta hänseende även omfattar transportöransvaret, finns i målet ingen uppgift om när bilen såldes, dvs. när skadan inträffade. Det är emellertid, med hänsyn till transportörens informationsskyldigheter, osannolikt att så har skett före sommaren Talan har dock väckts inom två år från det datum då Mikael Östberg genom Nordtrafiks agent fick kännedom om skadan. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att Mikael Östbergs fordran inte är preskriberad enligt 19 kap 1 SjöL. Nordtrafik har gjort gällande att Mikael Östbergs talan ändå är preskriberad eftersom NSAB 1985 utgjort avtalsinnehåll mellan parterna. Mikael Östberg har bestritt att så varit fallet. Det är Nordtrafik som mot Mikael Östbergs bestridande har bevisbördan för att bestämmelserna utgör avtalsinnehåll mellan parterna och att de i sådant fall tar över sjölagens preskriptionsbestämmelser. Beträffande tillämpligheten av NSAB 1985 på transportavtal i allmänhet noterar tingsrätten följande. När det gäller speditionsuppdrag anses det allmänt att de utförs enligt de nordiska speditionsreglerna, NSAB. Bestämmelserna i NSAB, som finns i senare versioner än NSAB 1985, reglerar även speditörens ansvar i egenskap av fraktförare, inbegripet

17 12 ansvar för skador på last och förlorat gods. NSAB i dess olika versioner är ett resultat av förhandlingar mellan Nordiskt Speditörsförbund och näringslivets organisationer representerande speditörskunderna i de fyra nordiska länderna och är att betrakta som ett s.k. agreed document. Trots att medlemmarna i Nordiskt speditörsförbund har en skyldighet att tillämpa NSAB betraktas NSAB i sin helhet inte som handelsbruk. Huvudregeln är att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli ett led i avtalet. Normalt räcker det med en tydlig hänvisning till dessa, en s.k. referensklausul, förutsatt att villkoren finns tillgängliga på ett sådant sätt att motparten har tillfälle att utan svårighet ta del av dem före avtalets ingående (Adlercreutz, Avtalsrätt II, 5:e upplagan 2001, s. 64 ff., Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 40, Ramberg, Spedition och fraktavtal s. 41, NJA 1980 s. 46 och ND 2009 s. 1). Vid beställning per telefon ligger det emellertid ofta underförstått att det sker på näringsidkarens allmänna villkor, såvida det inte är fråga om oväntade eller särskilt tyngande klausuler (Bernitz, Standardavtalsrätt, 7:e upplagan, s. 61). När det gäller avtal ingångna mellan näringsidkare som tidigare har haft affärsförbindelser med varandra anses dessutom ofta det nya avtalet vara ingånget på samma villkor som de tidigare. Nordtrafik har uppgett att NSAB 1985 utgör avtalsinnehåll mellan parterna eftersom Nordtrafik på sin hemsidas huvudsida vid tiden för bokningen hade en hänvisning till att alla uppdrag utfördes i enlighet med NSAB Mikael Östberg har invänt att bokningen skedde per telefon och att det vid bokningen inte gjordes någon hänvisning från Nordtrafiks sida till standardvillkoren. Det finns ingen utredning i målet som utvisar att Mikael Östberg varit inne på Nordtrafiks hemsida innan bokningen eller på annat sätt tagit del av någon information om att NSAB 1985 tillämpades när han gjorde bokningen och innan bokningsbekräftelsen skickades till honom. Mikael Östberg har bokat transport av bilen i egenskap av konsument. Det finns inga uppgifter i målet som talar för att han tidigare haft någon affärsförbindelse med Nordtrafik och av den anledningen har känt till vilka avtalsbestämmelser bolaget tillämpade (jfr ND 1990 s. 1 och ND 2009 s. 21). Tingsrätten anser därför att Nordtrafik inte har lyckats

18 13 bevisa att Mikael Östberg vid bokningstillfället varit medveten om eller borde ha varit medveten om att Nordtrafik tillämpade NSAB 1985 på alla uppdrag. Fråga är då om Mikael Östberg ändå är bunden av NSAB 1985 eftersom han inte gjort någon invändning mot uppgifterna i bokningsbekräftelsen. Hänvisningen till NSAB 1985 återfinns i bokningsbekräftelsen under rubriken Meddelande till agent. Bekräftelsen innehåller även en rubrik Meddelande till kund. Även om det av innehållet i texten under rubriken Meddelande till agent framgår att meddelandet egentligen riktar sig till kunden kan en hänvisning till NSAB:s regelverk under den rubriken inte anses vara så tydlig att bestämmelserna är att betrakta som avtalsinnehåll mellan parterna när den ena parten är konsument. En näringsidkare kan nämligen inte ta för givet att en konsument läser den del av en handling som uppges vara riktad till en annan part än konsumenten själv. Nordtrafik har inte lyckats bevisa att den ettåriga preskriptionsregeln i 29 i NSAB 1985 utgör avtalsinnehåll mellan parterna. Godset har gått förlorat medan det var i Nordtrafiks vård. Mikael Östberg fick den 11 september 2011 besked från Nordtrafiks agent att bilen sålts. Det var först vid den tidpunkten som det var möjligt för Mikael Östberg att konstatera att han drabbats av en förlust, som innebar att han hade ett skadeståndskrav mot Nordtrafik enligt 13 kap. SjöL. Talan väcktes vid Göteborgs tingsrätt den 12 april Som ovan anförts faller det som inte räknas upp i sjölagens preskriptionsbestämmelse utanför. Mikael Östbergs talan är således inte preskriberad. ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV 401) Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 11 november 2013 och ställas till Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillstånd krävs. Kavita Bäck Mirchandani

19 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I TVISTEMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Bilaga Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upply s- ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

20 Bilaga B

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr VÄSTRA SVERIGE 2013-02-21 T 5151-11 Avdelning 2 Göteborg Rotel 24 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2555-09 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04 404

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund 1 Meddelad i Östersund Mål nr PARTER KÄRANDE Rolf PETER Johansson, 590406-8219 Blåhammarvägen 60 Lgh 8030 831 72 Östersund Ombud: Niclas Sundell c/o Hyresgästföreningen Region Norrland Götgatan 4 903 27

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 643-06 KLAGANDE Malmstolen AB, 556194-7846 Strandvägen 19 444 31 Stenungsund Ombud: SS MOTPART MS Ombud: PN SAKEN Preskription

Läs mer

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna Mål nr T 6879-08 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

DOM 2010-12-10 Jönköping

DOM 2010-12-10 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 11 2010-12-10 Jönköping Mål nr FT 229-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 17 december 2009 i mål FT 5032-09, se bilaga A KLAGANDE Yellow Register On Line

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2606-09 PARTER KÄRANDE OCH GENSVARANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 april 2014 T 487-13 KLAGANDE ZP Ombud: Advokat MA MOTPART AS Ombud: Advokat AL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-12-20

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 februari 2010 B 4063-08 KLAGANDE 1. Hill s Pet Nutrition Incorporated c/o Colgate Palmolive A/S Smedeland 9 DK-2600 Glostrup Danmark 2.

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5344-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5061-13, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5745-14 M 5747-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, domar 2014-05-22 i mål M 816-14

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag, 556106-0756 Banvägen 9 182 78 Stocksund

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag, 556106-0756 Banvägen 9 182 78 Stocksund Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 november 2011 T 3855-10 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Företrätt av verksjurist N-BM MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1534-11 KLAGANDE, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 november 2009 T 367-08 KLAGANDE H.K. MOTPART B.G.s dödsbo Ombud: Advokat P.F. SAKEN Återgång av gåva eller dess värde ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5348-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5058-13, se bilaga

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2008 Ö 108-07 KLAGANDE 1. TO 2. CO Ombud för 1 och 2: Förbundsjurist AO MOTPART Länsförsäkringar Älvsborg, 562500-4337 Box 1107

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2006 T 1447-02 KLAGANDE Förvaltning AB Spinetten Ombud: Advokat AM MOTPART MJ Ombud: Advokat OK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 april 2009 T 4750-07 KLAGANDE J.O. Forsbergs Reservdelar AB, 556231-0713 Box 283 573 23 Tranås Ombud: Advokat JK MOTPART Sparbanken Alingsås,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 september 2008 Ö 2280-08 KLAGANDE P-OP SAKEN Klagan i hovrätt över domvilla ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Nedre Norrlands beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 juni 2015 Ö 4842-14 KLAGANDE HK med uppgiven firma ATB Tjänst Ombud: Advokat E-LK MOTPART Finants Collect OÜ Pallasti 28 Ok 1224 10001

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 september 2011 T 1528-09 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Olof Knagge, 716413-4830 Ombud: SA Ombud: HE MOTPART HM Ombud: Advokat GL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2014 T 2031-13 KLAGANDE Hypestreetwear Aktiebolag i konkurs, 556491-4116 c/o TH Ombud: Advokat JO MOTPARTER 1. S:t Erik Försäkrings

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer