!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Resecity i Huddinge AB Sjödalsvägen 14 - Box Huddinge Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Resecity i Huddinge AB Sjödalsvägen 14 - Box 123 141 28 Huddinge Tel 08-774 03 15 huddinge@resecity.se"

Transkript

1 Finland VåraresortillryskagränseniöstraFinlandärheltinriktadepådestorarovdjuren: björn,järvochvarg.förattkommanäradessaskyggadjursittermanigömsleöver nattendärrovdjurenoftagårförbiiettområdedärmatdiskretläggsut.detärvackra oförstördamiljöeravvildmarkochmanbytergömslevarjekvällförattfåvariationen. Chansenattsebjörnarärmycketstor(ca90%).Järvsesofta.ÄvenvargIflockfinnsoch desescaengångpervecka. Sängarfinnsigömslenaochviharävenettboendepåvildmarkslodgeinärhetenav gömsleområdet.bastuochklassiskfinskrökbastufinnsattprövalokaltransporteri Finlandingår.Resanäreffektivpåsåsättattmanhinnertillgömslenaredanförsta kvällenochmanärtillbaksvid17itideneftersistanattenigömsle. Våraresorgår16I20april,7I11maj,11I14maj(endastkvinnligadeltagare),3I7julioch 3I7september.Viharävenenspecialresaförvargden24I28septemberdärchansenatt sevargärstor Föredrag(och(fotoworkshop Allavåraresorinkluderarföredragomdjuren,naturenochnaturfotografering.DessI utomlärbokristianssonuthurmanblirbättrepåattfilmamedsinvanligakamera. Manbehöverintehastoraförkunskaperomfotografering,utanvigerpersonligrådI givningsåattnybörjarenliksomdenerfarnenaturfotografenskafågottutbyteavresan eftersinaegnaförutsättningar. Detgårocksåutmärktattföljamedpåresornaenbartfördestarkanaturupplevelsernas skulldetfinnsingakravvadgällerfotografering.detärdeltagarnasnaturupplevelser ochäventyretsomärviktigast

2 Finland utförliginfo VibegerosstilldenRyskagränszoneniöstraFinlandförattupplevaochfotograferade storarovdjurenfrångömsleundersäsongensvarierandeårstider.frånsnötill höstfärger,undervårensankomstochundermidsommarnattensljus. VårtresmålVartius,justintillgränszonen,ärextremtbraförbjörnochjärv ävenen stabilvargflockfinnsochdesesochhörsregelbundet.vivillerbjudavåradeltagareett fördelaktigtprisplusmervärdensompersonligrådgivningutifrånvarjedeltagaresegna förutsättningarochönskemål,fotoworkshopomnaturfotograferingochnaturfilm,samt intressantalärorikaföredragomrovdjuren alltilämpligalokalerpålodgen. Folkfrågarofta vilkenårstidärbäst?svaretärattallaårstiderärfantastiskamed mycketrovdjur,mendeärolikamångavillåtervändajustförattfådenvariationi upplevelserochfotomöjlighetersomdeolikaårstidernager.semernedan BoKristiansson,enavvåramesterfarnanaturfilmare,ärresevärdförresorna16I20 apriloch3i7september.hanhållerdåföredragochworkshopomnaturfilmning dagligen.ettmycketbraprisfördessaresor8.900sekexkl.flyg Enspecialresagår11I14:emaj.Dåärdetenbartkvinnligadeltagaremedkvinnlig reseledare Enspecialresagårockså24I28september.Dåärdetfokuspåvargpåettannatresmål, Kuikka,ocksåvidRyskagränszonen VierbjuderMYCKETBRAPRISERfrån7.900SEKexkl.flygför4gömslenätter

3 Förberederpånärkontaktmedvildmarken Attmötadenstoredominantebjörnensblickpånärahållärsomattskådaini vildmarkensegensjäl ennaturupplevelsemedsådankraftattdenimångafallorsakar ofrivilligtandningsuppehåll Djuren Detärvanligtmednärafotomöjligheterifintljusochioförstördavackravarierande taigamiljöer,ingakadaverfinnshär.björnärvanligastmedfleraolikaindivider, intressantdynamikochbeteendenmellanindividerna,samtomsättningpåolika individerundersäsongen.järvharsettspåallaresorjaggjortunder2013och2014 under2014harjagsett5olikaindivider,mångagångerheltnära.vargarnahörsochses härigenomsnittcaengångpervecka. Dennaplatsärsärskiltlämpadävenförmindreerfarnanaturfotografermedenklare utrustningdådetnormaltblirmångafototillfällenibraljusochpåvarieradeavståndi alltfrånenstakametertillca50mdåmankanfåmycketfinabilderavrovdjurenidet vackrataigalandskapetpådennaplats. Dåmansitterigömslenaochväntarpådestorarovdjurenblirdetoftabra fotomöjligheterävenpåfåglar,isynnerhetundervåren.fleraavgömslenaliggerikant tillenmyrsjödärmångafågelarterhållertill.detfinnsävenettstörregömsleför fågelfotonäralodgendärdetmatasförskogensfåglar.

4 APRIL 16T20april,4nätter,inkl.dagligaföredragomnaturfilmochrovdjurmedBosseKristiansson. Pris:8.900SEKexkl.flyg Enbjörnresautöverdetvanliga.Härharvidetspeciellasyftetattfotograferabjörnochjärvisnö.Denna tidfinnssnönfortfarandekvarochdessutomharbjörnarnakommitframuridet därföråkervijust dennatid.bokristianssonärmedochfilmarjärvochbjörnisnö.hanhållerävendagligenworkshopom hurmangörnaturfilmmedvåraegnasystemkameror.hanhållerocksåintressantaochlärorikaföredrag omrovdjuren. Vårenharbörjatitaiganslandochdessinnevånareropar,spelarochsjunger detgerenljudkulissav orrar,ugglor,hackspettarochandrafåglarsomförstärkerdentotalanaturupplevelsenpåettpåtagligt sätttadelochläravbosseserfarenheterunderdennaresamagnusfredrikssonärreseledare. MAJ 7T11maj,4nätter,inkl.dagligfotoworkshopochföredragomrovdjurmedMagnusFredriksson. Pris:7.900SEKexkl.flyg 11T14maj,3nätterIspecialresaenbartkvinnligadeltagare. Dagligfotoworkshop.ReseledareärElisabethLandberger.MagnusFredrikssonfinnsocksåpåplatsför extrasupport.pris:6.400sekexkl.flyg UnderbaramajSnönharjustsmältfråntaigansmyrarochisarnagårupp.Flyttfåglarnaanländerochnya fågelrösterhörsanländavarjedag.mångafinamöjlighetertillfågelfotoblirdetframförgömslena, dessutomfrånfågelgömsletintilllodgen.dennastämningavvåritaiganramarinupplevelsenav rovdjuren.intressantabeteendenhosrovdjureninfördenkommandeparningsperiodenärvanligaochdet ärävenviddennatidsombjörnungaroftastvisarsigjärvensesnästandagligen. JULI 3T7juli,4nätter,inkl.dagligfotoworkshopochföredragomrovdjurmedMagnusFredriksson. Pris:7.900SEKexkl.flyg Magisktljusgenomhelanatten,blommandetuvullimängderochoftadimmaigryning sommarnätteri rovdjurenslandärspeciella.parningstidenförbjörnarnaärnuöverochdeharnubörjatätaordentligt igen.nyaindividerdykeroftauppochmankanaldrigvetavadsomkommeratthändadärmanspänt sitterigömslet SEPTEMBER 3T7september,4nätter,inkl.dagligaföredragomnaturfilmochrovdjurmedBosseKristiansson. Pris:8.900SEKexkl.flyg HöstfärgerochmustigtkvällsljusirovdjurslandetNuärnormaltrovdjurenaktivatidigareunderkvällen ochdehartjockfantastisktvackerpäls.björnarnaäternumaximaltochdeharlagtpåsigrundareformer införstundandevinteriidet. BosseKristianssonhållerdagligenworkshopomhurmangörnaturfilmmedvåraegnasystemkameror. Hanhållerocksåintressantaochlärorikaföredragomrovdjuren. TadelochläravBosseserfarenheterunderdennaresaMagnusFredrikssonärreseledare.

5 24T28september,4nätter.Specialresaförvarg. DennaresagårtillenannanplatsvidgränszoneniöstraFinland,Kuikka,därfotografenLassiRautiainen bedriversingömsleverksamhet.härärchansernaextragodaattseochfotograferajustvargiävengoda möjlighetertillstorabjörnarsomoftases.ävenjärvfinnshärochsesibland.dagligworkshopmed reseledaremagnusfredriksson.vierbjuderävenhärettmycketbrapris,faktisktbilligareänomman bokaralltochåkersjälvpris:10.900sekexkl.flyg FLYG Kostnadförflygbiljettertillkommer.PrisexempelfrånArlanda/Landvetter/Kastrup/Osloca3.000SEK t/r.obs,prisetkanvarasålågtsomca2.000sekt/rommanbokartidigt ResebyrånResecitybokarflygbiljetternaåtdeltagarna(avgift130SEK).Dåfårniallakostnaderförresan påsammafaktura.resecityställerlagstadgadgarantiienlighetmedresegarantilagen.denärtillfördin trygghet.resegarantinärettekonomisktskyddförresenärerom/närenresablirinställdelleravbruten. Observeraattomdubokartransport/flygpåegenhandinnefattasdeninteavgarantin. LOKALTRANSPORT AllalokaltransporteriFinlandingår. Enstorfördeldåkostnadernaförnödvändigatransporterkanblibetydande. BOENDE ViborpåenbravildmarkslodgejustinpågränszonenmotRyssland.Härharvirummed vandrarhemstandard,matsal,rumförworkshops,samtettmindreauditoriumförföredrag.dessutom bastu,klassiskfinskrökbastuochensjöjustintillattbadai. Övernattenstannarviigömslenasomharenklavåningssängar.Gömslenaliggerpågångavståndfrån lodgen(ca700m)ochdeflestaärgjordaförtvåpersonermedtvåfotogluggarperdeltagare. Allmatingårmedstadigfrukostochstadigtidigmiddag,samtfikaunderdagen.Dessutommatsäckmed tillgömslet. DåviåkertillKuikkapåvargresasåharvimotsvarandeboendeochrutiner. KostnadernaförlokaltransporteriFinlandingåriprisetI enstorfördeldådessakostnaderkanvarabetydande BETALNING Nifakturerasförstenanmälningsavgift1.000SEK(plus kostnadenförflygbiljetteromniönskardetta).därefter fakturaförslutbetalningcatvåmånaderinnanavresan.

6 PRISLEDANDEFOTOMÖJLIGHETER VisomdriverRovdjurslandärBoKristianssonochMagnusFredriksson.Med Rovdjurslandvillvierbjudavåraresedeltagaredetbästaavupplevelseroch fotomöjligheterivårfantastiskanordiskavildmark.vårtmottoärprisledande Fotomöjligheter.Detärfrämstdestorarovdjurenvispecialiserarosspå:björn,järv, vargochisbjörn.somnamnet"rovdjursland"antyderärdetinteenbartsjälvarovdjuret somärviktigt,utanförossärtotalupplevelsenimedengenuinoförstördnaturmiljö kringdjuretidetvisträvarefterattgevåradeltagare.fotoworkshopmedindividuell rådgivningomnaturfotoochnaturfilmärenviktigdelivåraresor.härskaennybörjare medkameranfåutmycketavresan,liksomdenerfarnenaturfotografenutifrånsinnivå. Kunskaperomdevildadjurenochnaturenärförossminstlikaviktigtsomkunskaper omdetfotografiska.detgårocksåutmärktattföljamedpåvåraresorenbartför upplevelsernasskullihärfinnsingakravvadgällerfotografering BoKristiansson NaturfilmarenBoKristianssonharhelalivetvaritprofessionellinomnaturfotografisomcameramanför bl.a.bbcochhargjortett50italnaturfilmergenomåren,varavmångavisatspåsvt.detärfrämstnorden ochdestorarovdjurenhanarbetatmed,ävensammanmedforskare.bosseharävenenomfattande erfarenhetsomföredragshållareochreseledare.somboendeivålådalen,jämtland,harhanhärenstor lokalkännedom.tillsvalbardharhangjortett50italexpeditioner.hanvardenförsteutlänningsomfick tillståndattvistasidenfinskiryskagränszonenförattdärfilmarovdjurenochhanstartadeuppden verksamhetensammanmedlassirautiainen.sammantagetharhanvistatsca4åribjörngömsle.få,om någon,harstörreerfarenhetavattfilmarovdjurinorden.bosseärigrundenfågelskådareochhargenom årenocksågjortmångaprojektomfåglar.handriverdetegnabolagetvålåbildabocharbetarförwild Jämtland.FörRovdjurslandsresedeltagareärBosseresevärdochmentor,samtgerspännandeföredrag. MagnusFredriksson MedettgenuintnaturintressesomgrundärMagnusFredrikssonnaturfotograf,biologochforskaremed doktorsexamenizoofysiologi.magnusharbyttdenakademiskavärldenmotattsomegenföretagare utvecklaocharrangeranaturfotoresorpåheltid.liksomförbosseärdetnorden,destorarovdjurenoch fåglarsomärdenhuvudsakligainriktningen.hanharomfattandeerfarenhetavundervisning,som föreläsareochavsamordningavverksamhet.förrovdjurslandansvararhanförövergripande samordningochutvecklingavverksamheten,samtärreseledare.

7

Räkna ut din resbudget Sida: 1

Räkna ut din resbudget Sida: 1 Dessa checklistor från Jorden Runt (www.jordenrunt.nu) är gratis för privat bruk. Du får gärna betala tillbaka med en berättelse, tips från resan eller prisfakta. Läs mer om detta på www.jordenrunt.nu/skriv

Läs mer

Resor. Pris 480 kronor. Avresa från Borlänge Resecentrum kl 08.00 Beräknad återkomst till Borlänge Resecentrum kl 18.00

Resor. Pris 480 kronor. Avresa från Borlänge Resecentrum kl 08.00 Beräknad återkomst till Borlänge Resecentrum kl 18.00 Resor Torsdag 3 april Sixten Jernberg och Buffils Anna Vi åker till Sixten Jernbergs museum i Limedsforsen via Vansbro och Malung. Därefter vidare till Buffils Annas servering och Naturum på Björkberget

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015

MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015 MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015 Följ med på en specialdesignad resa till den tropiska ön Mauritius! Med oss på hela resan har vi interkulturutbildaren Christine Beckman uppväxt på Mauritius som ger

Läs mer

Renault Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 2015

Renault Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 2015 Renault Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 2015 Renault Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 Organisation Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 Clio Cup/JTCC Tel. Formel Renault 1,6 Tel. Cupansvarig Göran Olsson

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Januari Aktivitet Tid Plats Målgrupp Ansvarig

Januari Aktivitet Tid Plats Målgrupp Ansvarig Januari Aktivitet Tid Plats Målgrupp Ansvarig 11-12 Projekt Bemanningsavtal konferens 20 Regionala Ungdomskommittén 09.00-16.00 Backagården, Höör De som ingår i projektet 09.00-16.00 Backagården, Höör

Läs mer

Premie- obligationer 2012

Premie- obligationer 2012 Premieobligationer 2012 Chans till en miljon! Minst pengarna tillbaka. Låter det för bra för att vara sant? Låt oss förklara lite om hur svenska statens premieobligationer fungerar: det är ett sparande

Läs mer

Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna

Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna LIDINGÖSKEPPET Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

KO:s beräkningsmodell

KO:s beräkningsmodell KO:s beräkningsmodell Innehåll Sid Beräkning av prisfördyring...1 årsförbrukning om 2 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...2 5 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...3 10 000 kwh/år

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

Fotografera vilda djur i Östra Finland

Fotografera vilda djur i Östra Finland Fotografera vilda djur i Östra Finland Detta är utsikten från en del av gömslen Jouko Arvonen www.fotosidan.se/joukoarvonen www.wbb.fi Version 3 All seasons, when the bears are awake are suitable for photographing,

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

Rapport Alfred Nzo & Östersund September oktober 2011. Leadership, methods and jobshadowing

Rapport Alfred Nzo & Östersund September oktober 2011. Leadership, methods and jobshadowing Rapport Alfred Nzo & Östersund September oktober 2011 Leadership, methods and jobshadowing Bakgrund/inledning Östersundskommunharsedan2007haftettpartnerskapviaSIDA sfinansierade kommunalapartnerskapsprogram

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00

Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00 2015-03-09 1 (9) Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00 Närvarande Anders Magnhagen, ordf Jessica Ashworth Olle Iding Agne Dahlqvist Linda Andersson Janette Skoghus Gun Hansson

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

Jakt och fiskeupplevelser 2013

Jakt och fiskeupplevelser 2013 Jakt och fiskeupplevelser 2013 Flugfiskekurs Vill du lära dig den ädla konsten att flugfiska? Eller du kanske redan har flugfiskat ett tag men vill förbättra din teknik? Kursen är kvalitetsmärkt enligt

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

SVEFOs hemsida www.svefo.cx

SVEFOs hemsida www.svefo.cx SVEFOs hemsida www.svefo.cx Kalendarium 2003 Nästa SVEFO-INFO I april/maj. Februari Ordföranden har ordet Något händer inom SVEFO kunde vi läsa på dessa rader i januari 2002. Jag hoppas att ni av innehållet

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

rängen runt de sagolika sjöarna är närmare än du tror. välkommen till hjärtat av eklandskapet.

rängen runt de sagolika sjöarna är närmare än du tror. välkommen till hjärtat av eklandskapet. rängen runt de sagolika sjöarna är närmare än du tror. välkommen till hjärtat av eklandskapet. sola, bada och andas frisk natur, i norra europas bäst bevarade eklandskap. Våra pärlor! stavsäter 5 12 sturefors

Läs mer