Upprättelse inte självklart när Pressens Opinionsnämnd (PON) fäller. Juni 2014 Daniel Löfstedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprättelse inte självklart när Pressens Opinionsnämnd (PON) fäller. Juni 2014 Daniel Löfstedt"

Transkript

1 Upprättelse inte självklart när Pressens Opinionsnämnd (PON) fäller Juni 2014 Daniel Löfstedt

2 Innehåll 1. Inledning sid Syfte sid Metod sid Avgränsningar sid 3 2. Sammanfattande slutsats och analys sid 4 3. Sju fällningar i praktiken sid Mäklare om PON:s fällning: Ger mig ingen upprättelse sid Konsult fick rätt mot tidning: Stärker legitimiteten för PON sid Före detta politiker: Fällningen var viktig för mig sid Ansvarig utgivare om att be om ursäkt efter PON- fällningar: En fråga vi bör fundera över sid Före detta politiker: Expressen borde ha bett om ursäkt sid Kommunalråd: Viktigt att visa var gränsen för vad man får publicera går sid Leksands IF: PON- fällning tog för lång tid för att ge upprättelse sid Publicitetsskadan kan vara mycket långtgående sid Upprättelsen inte självklar sid Tidningarna borde hör av sig till anmälarna sid Fällningarna borde publiceras så att de lockar till läsning sid Processen upplevs som utdragen sid Tidningarna påverkas av fällningarna sid 20

3 1. Inledning Det pressetiska systemet försvaras som att det är ett fungerande och effektivt system: Fällda tidningar påverkas påtagligt av att bli klandrade, de tycker det är skamfullt och respekterar Pressens Opinionsnämnds (PON) beslut, anmälarna å sin sida får upprättelse genom fällningen och den tvingande publiceringen av den i tidningen. Men är det verkligen så här det förhåller sig? 1.1 Syfte Syftet med den här rapporten är att belysa vilken betydelse PON:s fällande beslut har för framför allt anmälaren, men också för tidningen. 1.2 Metod TMI har valt att studera sju fällningar i Pressens Opinionsnämnd. Urvalet bygger inte på någon systematik utan i de fall där vi har lyckats identifiera vem som har anmält och att den här personen har ställt upp på att berätta om sina upplevelser har vi valt att skriva. Att antalet blev just sju beror på att då ansåg vi att vi uppnått en kvantitet där vissa mönster framträder. För samtliga sju fällningar har anmälaren och den ansvarige utgivaren, exkluderat Expressen som inte ställde upp, intervjuats utifrån frågeställningen vad fällningen har fått för reell betydelse. Resultatet av dessa intervjuer har presenterats i sju olika artiklar, som har publicerats på Timbro Medieinstituts webbsida det senaste året. Anmälare som deltar: Mäklaren Peter Olvsborn, konsulten Krister Jönsson, före detta politikern Nina Dahlberg, före detta politikern Mats Werner, kommunalrådet Leif Nilsson, Leksands IF:s ordförande Sten Rosén och flygklubbskassören Mats Martinsson. Ansvariga utgivare som deltar: Jörgen Svensson Kristianstadsbladet, PeO Wärring E- Kuriren, Eva Wirén Dalaranas Tidningar och Johan Hedberg Smålands- Tidningen. 1.3 Avgränsningar Den här rapporten gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur det pressetiska systemet fungerar i praktiken, men däremot genom att djupstudera sju fall peka på dessa specifika uppfattningar om vad en PON- fällning betyder. Vi har inte kunnat hitta en liknande genomgång sedan tidigare och ser därför att resultatet i den här rapporten bär en unik prägel. Därför är TMI:s förhoppning att rapportens resultat blir en pusselbit i arbetet med att utveckla det pressetiska systemet.

4 2. Sammanfattande slutsats och analys Utgivarna fattade i april 2014 beslut om att gå vidare i arbetet mot att det pressetiska systemet ska utvecklas till ett system med en medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN), som får till uppgift att etiskt granska publiceringar i alla medier. Arbetet med att ta fram hur systemet ska utformas har påbörjats på initiativ av Utgivarna och bygger på den utredning som organisationen låtit Nils Funcke göra. I det här förändringsarbetet av det medieetiska systemet är det viktigt att se det som inte fungerar i dag. Den här rapporten visar att genom några enkla förändringar där medieföretag bör agera så skulle man kunna stärka upprättelsen. För det första handlar det om att fällt medieföretag hör av sig till den person som har lidit publicitetsskada och säger att man har accepterat fällningen och beklagar kanske till och med ber om ursäkt. Detta agerande skulle sannolikt stärka upprättelsen för anmälarna. Och det här handlar inte om ett orimligt krav på ett mediehus snarare ganska logiskt och självklart. I all enkelhet handlar det om vett och etikett att ta kontakt med den person som man felaktigt har gett oförsvarlig publicitetsskada. Som Leksands IF:s ordförande uttrycker det när DT blir fällda: Får man på nöten av en aktör på det här sättet som tidningen har fått borde man sätta sig ner och reda ut det mellan fyra ögon. Jag hade trott att man från tidningens håll skulle höra av sig på något sätt, men det gjorde man inte. Fler än Sven Rosén hade de här förväntningarna. För att detta skulle få önskat värde skulle det dock krävas stor prestigelöshet av de ansvariga utgivarna för att vid en sådan kontakt inte fastna i argumentationen kring rätt och fel i publiceringen igen. Deras uppgift blir att visa att man har accepterat fällningen och beklagar det lidande som anmälaren har fått utstå. En utgivare som tar kontakt och som ännu en gång ger sig in i argumentation kring sakfrågan skulle bara göra mer skada än nytta. Det här kräver en hundraprocentig acceptans av det pressetiska systemet från de ansvariga utgivarna. Frågan är om det finns. Expressen visar i ett av de fall som den här rapporten tar upp att de är beredda att sätta sig över systemet. En annan faktor som den här rapporten visar skulle vara betydelsefullt för dem som lidit publicitetsskada är att fällningarna får ett mycket större genomslag. Det handlar om att tidningarna ska bli mycket tydligare i att presentera att man har gjort fel. Att man helt enkelt genom intressant rubriksättning och lockande layout höjer läsvärdet och ger fällningen en framträdande plats och arbetar med den precis som med vilken publicering som helst. Så ser det inte ut i dag, vilket enligt logiska nyhetsvärderingsresonemang kan verka lite besynnerligt. För mediehusen är antingen lokala eller nationella makthavare. När dessa blir fällda borde det därför ha stort nyhetsvärde och vara värt att berätta för läsarna. Det borde vara självklart för ett medieföretag att se nyhetsvärdet i detta i stället för att försöka ge den intressanta nyheten en undanskymd plats. Det är inte bara en fråga om rubriker och layout även innehållet spelar roll. Leif Nilsson i Dalarna föreslår att fällningen ska följas upp i tidningen med en medieetisk diskussion så att det blir tydligt att tidningen har gjort fel. Mats Werner i Strängnäs tycker att man förutom mer framträdande utformning också förklarar påföljden lite mer för att det ska bli tydligt att tidningen har gjort fel. En tredje faktor som skulle kunna ha betydelse för upprättelsen, men som i den här rapporten inte lyfts fram som centralt av de intervjuade mer än i något fall, är ekonomisk ersättning. Nils Funcke resonerar i sin utredning om ett nytt medieetiskt system att en väg i den här riktningen skulle kunna vara att dubblera expeditionsavgiften som i dag dömda mediehus betalar. Då skulle tillskottet, det vill säga hälften av den totala summan, tillfalla

5 den som drabbats av publicitetsskada. Detta är inget som Nils Funcke förordar utan han lyfter fram det som ett perspektiv bland andra. Men tanken är inte en orimlig väg att gå. De som har drabbats av den klandrade journalistiken får till att börja med lägga ner tid för att få sin sak prövad. Bara det är ett skäl till att ge ekonomisk ersättning. I flera fall blir också de drabbade påverkade ekonomiskt av en felaktig publicering. I den här rapporten är en mäklare i Kristianstad det tydligaste exemplet på det efter att felaktigt blivit uthängd i Kristianstadsbladet. Viktigt att lyfta fram i det här sammanhanget är dock att faktumet att det inte kostar att anmäla en tidning är en viktig del av det pressetiska systemet. Det gör att det inte finns några som helst ekonomiska risker att anmäla en tidning, vilket ska ses som en stor styrka ur upprättelseperspektivet. Den här rapporten visar att flera av dem som har drabbats av publicitetsskada tycker att längden på processen från anmälan till beslut tar för lång tid. Längden i sig påverkar både värdet i upprättelsen som en fällning innebär och upplevelsen av tidningens oschyssta behandling av anmälaren. Det här är värt att beakta och titta på realistiska lösningar för att korta processen. I dag är det beslutsunderlag som PO jobbar fram gediget och väl genomarbetat, ska det få fortsätta se ut så måste medierna säkra upp finansieringen så att PO tillåts arbeta snabbare i sina bedömningar. Det är viktigt att bedömningarna görs grundligt för att förtroende för systemet ska vara grundmurat, men om det tar så lång tid att det påverkar värdet i beslutet går utvecklingen åt fel håll. Men PO:s arbete är bara en del av processen, det tillkommer flera moment, framför allt ordväxlingen mellan tidningen och anmälaren, som också måste tas med i helhetsbilden. Hur processen eventuellt ska förkortas blir en utmaning för utformningen av det nya medieetiska systemet.

6 3. Sju fällningar i praktiken 3.1 Mäklare om PON:s fällning: Ger mig ingen upprättelse Anmälare: Mäklare Fälld tidning: Kristianstadsbladet Pressens Opinionsnämnd (PON) fällde Kristianstadsbladet för två artiklar som publicerades våren I januari i år presenterades beslutet där tidningen i det ena fallet bedöms ha åsidosatt god publicistisk sed och i det andra brutit mot den. Pressombudsmannen (PO) skriver i sin bedömning som ligger till grund för beslutet: Ur ett pressetiskt perspektiv ligger fokus på den andra publiceringen, Kristianstadsmäklare toppar värstalistor. I den artikeln är anmälaren än en gång namngiven. Namngivning i detta negativa sammanhang ställer extra höga krav på tidningen att rapporteringen är korrekt i sina detaljer och att den utpekade bereds tillfälle att ge sin syn på saken. Ur båda dessa aspekter brister tidningen. Mäklaren Peter Olvsbron anmälde artiklarna och har alltså fått rätt i PON, men han tycker inte att fällningen har någon reell betydelse. Och på frågan om han genom fällningen tycker att han har fått upprättelse svarar han: - Nej, absolut inte. Det enda är att man kan hoppas att journalisten kanske känner att han passar sig innan han skriver nästa gång. Han har fått en knäpp på näsan, vilket man i och för sig inte vet vad det kan trigga igång för något, men då får man hoppas att chefredaktören bromsar. Vad skulle krävas för att du skulle känna att du fått upprättelse? - Att det skulle få samma utrymme och placering som de fällda artiklarna fått, inte som nu när fällningen ligger undangömd. Det skulle stå på löpsedeln att mäklare är friad från anklagelser. Sedan skulle den artikel som de skriver kring det här godkännas av de inblandade så att den inte kan vinklas igen, säger han och fortsätter: - Det skulle också i artikeln tydligt framgått att den specifike journalisten har begått ett allvarligt fel genom skapandet av artikeln och att chefredaktören gjort fel genom publiceringen. Tidningen skulle också beklaga den skada som publiceringen föranlett mig. Om detta hade skrivits hade en viss upprättelse uppnåtts. Varför skulle inte en tidning kunna få krypa till korset när man själv lekt med sanningen och dessutom publicerat namn? Peter Olvsborn berättar om hur stor skada de negativa publiceringarna om honom har orsakat: både socialt och affärsmässigt. - Det har personligen varit oerhört jobbigt. I mitt fall blev mina kontakter som privatperson med myndigheter och liknande svårare. Sociala nätverket krympte och det tillkom svårigheter i familjerelationen. Och även mitt företag har påverkats, eftersom jag är verksam som fastighetsmäklare bygger min verksamhet på att jag har ett stort förtroende bland mina kunder, Kristianstadsbladets artiklar gjorde att det var helt tyst en period, ingen ringde och anlitade mig. Min omsättning över halverades av det här, säger han. Kristianstadsbladets chefredaktör och ansvarige utgivare, Jörgen Svensson, säger att fällningen har betydelse för tidningen. - En fällning är alltid en fällning och betyder självfallet att vi har anledning att fundera på hur vi agerar. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att vi alltid delar nämndens uppfattning till alla delar,

7 men vi har respekt för deras uppfattning. I det senaste fallet hade vi ett rent sakfel och en hårt formulerad rubrik till en artikel. Har fällningen inneburit att ni vidtagit några åtgärder? - Rent principiellt föranleder just denna fällning inte någon förändring av hur vi jobbar. Det har däremot en tidigare fällning gjort. Då handlade det om hur lång tid som förflutit från det att en person getts möjlighet att kommentera innehållet i en artikel tills att vi publicerat, svarar Jörgen Svensson. Det är flera aspekter i det pressetiska systemet som mäklaren anser var en brist för honom i hans specifika fall. Bland annat är han kritisk till att perioden som man kan anmäla en publicering är för kort, normalt tar PO bara upp anmälningar som kommer in inom tre månader efter publiceringstillfället. I mäklarens fall påverkar det eftersom han menar att det finns fler äldre artiklar som är felaktiga, men som han inte kan anmäla och som därför fortfarande finns att läsa på internet. Han tycker också att avgiften tidningen ska betala är för låg, kronor plus moms för tidningar som har en upplaga över exemplar. Och sedan tycker han att hanteringstiden är för lång och att han borde ha namngetts när fällningen publicerades precis som i de fällda artiklarna. - När chefredaktören publicerar Pressens Opinionsnämnds beslut finns ingen som helst koppling till mig. Ingen personlig upprättelse alls, det är bara en mäklare NN som blivit utsatt för tvivelaktig publicering, inte jag. Endast de som har ett oerhört skarpt minne eller de närmast initierade vännerna, kan dra kopplingen till mig. Man bör betänka att det gått ett år mellan den fällda publiceringen och publiceringen av fällningen. Vid publiceringstillfället så framkallade artikeln oerhört dålig goodwill för mig, det snackades och kommenterades. Folk spydde galla över mig och avrådde vänner och bekanta att anlita mig. Konkurrenter utnyttjade situationen och frågade om säljare verkligen skulle anlita mig efter alla skriverier, säger Peter Olvsbron. 3.2 Konsult fick rätt mot tidning: Stärker legitimiteten för PON Anmälare: Konsult Fälld tidning: E- kuriren Krister Jönsson är konsult. I samband med att han genomförde ett arbete för Strängnäs kommun blev han i november för snart två år sedan föremål för Strengnäs Tidnings rapportering om kommunens sätt att upphandla tjänster. Hans namn publicerades såväl i en stort uppslagen nyhetsartikel och i en ledare några dagar senare, utan att ha fått en rimlig möjlighet att bemöta påståendena. Sättet som han hanterades var inte i linje med pressetikens regler och PON fällde tidningen. Så här skriver nämnden i sitt beslut: Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning att tidningen bör klandras för att anmälaren inte har fått möjlighet att komma till tals i fråga om de granskande artiklarna. Strängnäs Tidning ska därför klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed. Krister Jönsson säger att han varken affärsmässigt eller privat har tagit skada av publiceringen, en del av förklaringen kan vara att han inte bor i Strängnäs och att hans avtal med kommunen var fullgjort. Men hans spontana reaktion när tidningen vid flera tillfällen publicerade hans namn och att han då blev blottlagd och att man inte sökte hans del av berättelsen var ändå att det inte kan vara okej. Han valde därför att anmäla. - När de vid upprepade tillfällen skrev om mig som person och inte företaget tänkte jag att det här kan inte stämma, så här får det inte gå till. Hade det stannat vid den första artikeln hade jag nog inte

8 reagerat utan mer tänkt att shit happens. Men sen gick de över gränsen och jag upplevde det som att de använde mitt namn för att uppnå den tes som tidningen drev. Vilka var dina motiv att anmäla? - Jag visste att det fanns ett pressetiskt system och i och med att jag inte tyckte att behandlingen av mig var schysst ville jag se om systemet fungerade. Det handlade inte om att få upprättelse eller något sådant. Jag hade inte blivit ledsen om det inte blivit fällt, utan det var ett försök att testa systemet och för mig främst se vilka gränser ska gälla för publicister och därmed att som enskild kunna känna sig trygg och inte behöva bli helt blottlagd i media. Vad betyder det för dig att tidningen ändå blev fälld? - Min tillit till PON ökade avsevärt och legitimiteten för dem stärktes: de tog tag i frågan seriöst och tog den i mål. Att en enskild person som jag så här kan få hjälp och driva mitt ärende så långt var den största känslomässiga upplevelsen, det är mycket positivt. PeO Wärring är vd och ansvarig utgivare för Ekuriren som ger ut Strengnäs Tidning. Han säger att det påverkar tidningen att de har blivit fällda. - Det är framför allt den dåliga bild av tidningen som ges när vi publicerar beslutet om fällningen som är straffet. Och det är uppenbart så att läsarna ser det här för i kontakter vi har med folk så åberopar de detta. Avgiften vi får betala är inte lika kännbar som publiceringen, även om den också känns eftersom det är pengar som tas från den journalistiska verksamheten, säger PeO Wärring. Fällningen har påverkat redaktionens sätt att arbeta. Varje gång tidningen anmäls har man bestämda rutiner för hur frågan ska hanteras. Först diskuteras frågan i redaktionsledningen, sedan i nyhetsdesken och sedan med inblandade journalister. Utifrån dessa diskussioner svarar tidningen anmälaren i den gängse korrespondensen som sköts av Pressombudsmannen. Om de blir friade berättas det i samband med ett stormöte. Om de blir fällda har de något de kallar en briefing där man går igenom vad man kan lära sig av att det blev fel. - I det här fallet blev svaret att vi måste vara försiktigare med namnpubliceringar och noggrannare med att ta in kommentarer och starkare ifrågasätta om vi kan publicera de här uppgifterna eller inte. Vi vill kunna skriva om kommunens sätt att använda entreprenörer och också publicera namn, men nu har vi förstått att vi inte kan göra det på det här sättet. Och när vi kom fram till det här så har vi gått igenom vad vi kommit fram till med alla redaktionella medarbetare, säger PeO Wärring. Har ni varit i kontakt med personen som anmälde er? - Nej, det har vi inte och hur vi gör skiljer sig från fall till fall. I regel tar vi inte den kontakten med beslutsfattare, makthavare eller företagare. Men i princip har vi inga problem med att ringa upp och be om ursäkt, men då gäller det i fall där människor i sitt privatliv har lidit av vår publicering. Att tidningen inte har kontaktat Krister Jönsson tycker han är en brist, han tycker att Strengnäs Tidning borde hört av sig till honom. - Framförallt för att man som tidning är den normgivande parten och har makten. Man påverkar och använder en enskild för sina syften. Dock är nog en ursäkt svår att få, men ett reflekterande samtal för att som tidning visa viljan till att förstå vad som skett och hur det påverkar den enskilde. Dagens sätt, i samhället, att betrakta maktförhållanden kräver nog den typen av agerande, säger han.

9 3.3 Före detta politiker: Fällningen var viktig för mig Anmälare: Före detta politiker Fälld tidning: E- kuriren Mats Werner är före detta politiker i Strängnäs. Han blev vid två tillfällen våren och sommaren 2011 omskriven på Eskilstuna- Kurirens insändarsida med personligt nedlåtande omdömen. Det var samma person som skrev de båda insändarna. Mats Werner anmälde den första publiceringen, men PO valde att inte ta ärendet vidare. Vid den andra publiceringen anmälde han tidningen igen. Den här gången fick han rätt. Pressombudsmannen skriver: På en åsiktssida bör det vara högt i tak. Det måste finnas utrymme för debatt och även tillspetsade omdömen. Att tillhandahålla denna offentliga arena för samtal är en viktig uppgift för en tidning. Men liksom på nyhetsplats finns här en gräns för vad en omskriven person ska behöva stå ut med. Påståendet att anmälaren mår psykiskt dåligt passerar denna gräns. Eftersom Mats Werner har slutat som politiker, han var verksam för Kristdemokraterna, kan han inte säga att publiceringen har skadat honom yrkesmässigt, men han vill ändå slänga in en brasklapp. - Däremot kan man ju aldrig uttala sig om vilka uppfattningar som människor som läst artiklarna och sedan utslaget från PON i tidningen, och som inte känner mig, tänker om mig. Inte heller om detta kan ge någon indirekt följd då någon av dessa personers väg korsar min i framtiden. Hur ser de då på mig, säger han. PeO Wärring är vd och ansvarig utgivare för Ekuriren som ger ut Strengnäs Tidning. Han har i anslutning till en annan fällning som TMI skrivit om berättat att fällningarna påverkar tidningen. - Det är framför allt den dåliga bild av tidningen som ges när vi publicerar beslutet om fällningen som är straffet. Och det är uppenbart så att läsarna ser det här för i kontakter vi har med folk så åberopar de detta. Avgiften vi får betala är inte lika kännbar som publiceringen, även om den också känns eftersom det är pengar som tas från den journalistiska verksamheten, sade PeO Wärring då. Eskilstuna- Kuriren har varje gång tidningen anmäls bestämda rutiner för hur frågan ska hanteras. Först diskuteras frågan i redaktionsledningen, sedan i nyhetsdesken och sedan med inblandade journalister. Utifrån dessa diskussioner svarar tidningen anmälaren i den gängse korrespondensen som sköts av Pressombudsmannen. Om de blir friade berättas det i samband med ett stormöte. Om de blir fällda har de något de kallar en briefing där man går igenom vad man kan lära sig av att det blev fel. Att Eskilstuna- Kuriren blev fälld betyder mycket för Mats Werner. Han berättar att han sedan några år tillbaka reagerade på hur tidningen då vid några tillfällen hanterade insändarmaterial med hätska uttalanden mot honom och en politikerkollega. Då anmälde han inte tidningen men det som hände gjorde honom besviken. Och trots att det som hände då inte har med den här fällningen att göra tycker han att fällningen spelar roll för det också. - Fällningen var viktig för mig eftersom PON i sista omgången helt godtog mina argument. Tycker du att du har fått upprättelse? - Absolut! Jag blev väldigt nöjd av att få rätt mot tidningen. Mats Werner fick ingen reaktion alls från omgivningen när fällningen publicerades i Eskilstuna- Kuriren och här tycker han att PON skulle kunna ställa annorlunda krav.

10 - Jag önskar att deras fällningar hade fått lite mer genomslag, i dag sker publiceringarna av fällningarna på ett tråkigt sätt, jag skulle vilja se att de utformades på ett sätt så att de lockar mer till läsning där man också förklarar påföljden lite mer. Man vill ju att det ska bli tydligt att tidningen har begått ett misstag. 3.4 Ansvarig utgivare om att be om ursäkt efter PON- fällningar: "En fråga vi bör fundera över" Anmälare: Medlem i flygklubb Fälld tidning: Smålands- Tidningen Smålands- Tidningen berättade i en artikel i mars förra året om hur en flygklubb hade gett några medlemmar ekonomisk ersättning. Tidningen använde uttryck som togs ut och plockat ut vilket gav bilden att medlemmarna på eget bevåg hade styrt upp ersättningsfrågan, när det i själva verket låg ett styrelsebeslut bakom. Medlemmarna namngavs och de tog mycket illa vid sig. - Det var ett stort påhopp där de skrev ut våra namn och i princip påstod att vi stulit pengar. Jag kände mig väldigt kränkt, det är det värsta jag har varit med om i mitt liv, säger Mats Martinsson, en av de personer som Smålands- Tidningen skrev om. Pressens Opinionsnämnd såg på publiceringen på samma sätt och i Pressombudsmannens genomgång av ärendet skriver han: Den pressetiskt avgörande frågan är emellertid hur tidningen valt att formulera den omständighet att tre av flygklubbens medlemmar fick ersättning för sina insatser för flygdagen. Här använder tidningen genomgående begrepp som togs ut och plockat ut. Att använda dessa uttryck har inget att göra med om ersättningen beslutades före eller efter flygdagen. De antyder istället att de tre medlemmarna själva fattat beslut om den ersättning de fått. I själva verket har ersättningen beslutats av flygklubbens styrelse en uppgift som tidningen inte ger läsarna. Trots att Mats Martinsson bor i ett litet samhälle har han offentligt inte behövt utstå kommentarer och liknande för det som stod i tidningen. Men han är ändå orolig för vad folk egentligen tycker och tänker. Och en observation han har gjort är att reaktionerna mellan när ursprungsartikeln publicerades och när PON:s beslut publicerades i Smålands- Tidningen skiljer sig väldigt mycket åt. - Jag har inte träffat en enda person som har sett PON:s beslut i tidningen och sagt så du fick rätt, men däremot har de sett ursprungsartikeln. Jag tycker att PON:s beslut borde publiceras i samma avdelning i tidningen som artikeln gjorde, i den lokala nyhetsdelen med samma storlek på rubriken och så vidare, men i stället gömmer de beslutet långt bak, säger Mats Martinsson, som också tycker att rubriken som Smålands- Tidningen använde Uttalande av Pressens Opinionsnämnd är vag, det borde stå att tidningen har klandrats och hade fel. Johan Hedberg är ansvarig utgivare för Smålands- Tidningen, han tycker att publiceringen av fällningen är rimlig. - Utrymmet tog nästan halva sidan i tidningen. Fällningen kan inte undgå någon, men rubriken hade vi kunnat formulera annorlunda, säger han. Johan Hedberg säger att fällningen har betydelse och innebär att tidningen blir om möjligt ännu mer försiktiga om vad som ska publiceras. Han säger att just den här fällningen inte har fått tidningen att ändra sitt sätt att arbeta kring de här frågorna.

11 - Ju färre invånare på orter ju större är risken för ett utpekande. Vi verkar på småländska Höglandet, bevakar åtta kommuner där ingen kommun har över invånare. Därför är vår policy att alltid vara försiktiga med detaljer i samband med publiceringar. Många av våra läsare vet var våra reportrar är hemmahörande och därför väljer vi ibland att gå så långt att vi till och med inte undertecknar artikeln med namn, allt för att minska risken att peka ut någon. Så gjorde vi exempelvis när en präst för ett antal år sedan var misstänkt för våldtäkt, säger Johan Hedberg. Smålands- Tidningen har inte kontaktat Mats Martinsson efter fällningen och beklagat publiceringen, i regel gör man inte det, men Johan Hedberg säger att han är öppen för en förändring: - Vi brukar inte kontakta personer i samband med PO- fällningar, men det är en fråga som vi bör fundera över. Hur många tidningsredaktioner gör detta, frågar han sig. En sådan här förändring skulle Mats Martinsson välkomna. Han är starkt kritisk till att någon från tidningen inte har hört av sig till honom, han tycker att det hör till god ton att be om ursäkt. Tycker du att fällningen har gett dig upprättelse? - Jag känner det som en seger att jag har fått rätt och tidningen hade fel, men det har inte gett mig någon upprättelse, för det är ju inte så många som har sett att jag har fått rätt. Det hade blivit mycket bättre om de placerat PON- beslutet tydligare på de lokala nyhetssidorna och inte långt bak som nu, säger Mats Martinsson. Han tycker också att behandlingstiden av ärendet har varit väldigt lång, vilket innebär att frågan glöms bort av dem som läst om det och att han och hans klubbkompisar har fått vänta länge på ett beslut. Han anser också att de är olyckligt att det i anmälan inte skrivs ut namn när det i ursprungsartikeln var så, det gör det ännu svårare att koppla PON:s beslut till rätt artikel. Mats Martinsson berättar också att PON:s beslut meddelades på fredagen och på lördagen hade tidningen publicerat fällningen. Han hade alltså väldigt kort tid på sig att säga nej till att fällningen publicerades och det tycker han är en brist. 3.5 Före detta politiker: "Expressen borde ha bett om ursäkt" Anmälare: Före detta politiker Fälld tidning: Expressen Nina Dahlberg är före detta socialdemokratisk kommunpolitiker i Piteå kommun. I mars 2011 blev hon, tillsammans med flera andra politiker, utpekad i Expressen för att ha brutit mot lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tidningen menade att hon som ledamot av socialnämnden var ansvarig för att en kommunmedborgare inte medgavs stöd enligt LSS. Men Nina Dahlberg reagerade kraftfullt mot anklagelserna. - Jag tyckte det var fel att Expressen skrev så här, för jag var ny i socialnämnden och var aldrig med och fattade det här beslutet. Någon politikerkollega sade att lite får man tåla när jag berättade att jag skulle anmäla. Men jag tänkte, nej det här ska man inte tåla och det var flera som tyckte att jag var tuff och modig som anmälde, säger hon. Pressens opinionsnämnd (PON) gick på Nina Dahlbergs linje och klandrade Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed och i fällningen står det: Att påstå att A har anledning att skämmas och att hon bryter mot lagen är knappast rimligt. Hon tillträdde som politiker efter att ärendet angående David var avgjort av kammarrätten och hade

12 ingen kännedom det. I sina svar till PO menar Expressen att tidningen inte syftat på kommunens tidigare beslut om att dra in ersättningen till Davids kontaktperson, utan på att A har ett ansvar för hans situation idag. Det framgår emellertid inte av den anmälda artikeln. Även om det hade framgått, kan inte lagen tolkas så att den enskilda nämndledamoten bär ett personligt ansvar för att följa upp det enskilda fallet. Att påstå att A (Nina Dahlberg, red anm) har anledning att skämmas och att hon brutit mot lagen var inte korrekt. Därigenom har Expressen åsamkat henne en oförsvarlig publicitetsskada. Publiceringen tillsammans med processen i PON bidrog till att Nina Dahlberg i dag inte är aktiv politiker längre. - Jag blev knäckt av det här och processen i Pressens opinionsnämnd var värre än själva publiceringen. Den var seg, utdragen och väldigt byråkratisk. Den blev en förlängning av publiceringen och innehöll bara en massa pajkastning, det hade räckt med att Expressen svarade på min anmälan en gång och möjligtvis någon liten komplettering till detta. Men nu var det många brevväxlingar, det blev långdraget när jag bara ville få ett avslut på det. Vad betyder fällningen i PON för dig? - Den betyder en del ändå. Det känns bra att jag gjorde rätt och anmälde och hoppas att inte fler får utstå samma behandling. Jag tycker det är tråkigt att man som politiker ska behöva ha inställningen att lite får man tåla, fällningen visar att det inte är så. Att fler skulle slippa den här formen av publiceringar var en av anledningarna till att jag anmälde Expressen, säger hon. Tycker du att du har fått upprättelse? - Lite grann, men jag tycker att Expressen borde ha hört av sig och bett om ursäkt, det hade känts som en större upprättelse. Jag har inte hört ett ord från dem, jag tycker att de borde ha mejlat eller ringt mig. Jag tycker att man är lite för snäll mot tidningarna som blir fällda. Det verkar ju egentligen inte ha så stor betydelse för media om man kränker någon eller gör fel, eftersom det räcker att de skriver något om det som knappt någon ändå ser. Jag tror det skulle kännas mer för dem och betyda lite mer för den enskilde om de också kunde skicka en blomma eller någon annan uppmuntran, betala en mindre summa som skadestånd eller åtminstone skicka en ursäkt där de tar på sig att de har gjort fel, säger Nina Dahlberg. Expressen publicerade fällningen och berättade även om den på sin löpsedel i Piteå. Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare, Thomas Mattsson, sade dock efter fällningen att man inte kommer att plocka bort artikeln som är fälld. Ett ovanligt och anmärkningsvärt uttalande från en ansvarig utgivare. - Det visar bara att man är en dålig förlorare, jag tycker det är lite fånigt att göra så. Expressen borde ta till sig fällningen. De tillsammans med de andra stora tidningarna har det största ansvaret för att sköta sådant här på ett bra sätt. Att inte erkänna att de har gjort fel kränker bara ännu mer. I dag verkar det dock som om artikeln är borttagen från expressen.se, men hur resonemanget har gått och om Thomas Mattsson har ändrat sin inställning till fällningen har tyvärr inte vi kunnat få svar på. TMI har sökt Thomas Mattsson men han har inte kunnat ställa upp för att svara på våra frågor, trots att han vanligtvis gärna debatterar pressetik, inte minst på sin blogg. Nina Dahlberg anmälde Expressen till JK, som dock inte tog upp fallet.

13 3.6 Kommunalråd: Viktigt att visa var gränsen för vad man får publicera går Anmälare: Politiker Fälld tidning: Falu Kuriren Falu Kuriren publicerade i april förra året en artikel som handlade om Smedjebackens kommunalråd Leif Nilsson (S). I artikeln berättade man om kommunalrådets val av vårdgivare och avslöjade också uppgifter om Leif Nilssons hälsa. Att skriva om hans hälsa på det här sättet bedömde PON inte som pressetiskt försvarbart och fällde tidningen. PO skriver i sin bedömning: Den pressetiskt avgörande frågan är tidningens beskrivning av hans hälsotillstånd. Tidningen berättar för allmänheten att anmälaren har ett hjärtfel, att det är ganska allvarligt, att det har blivit värre och att han vid flera tillfällen varit inlagd på sjukhus. Frågor om hälsa är integritetskänsliga och uppgifter om sjukdom hör i allmänhet till privatlivets helgd, vilket tidigare bekräftats av beslut i Pressens Opinionsnämnd. Leif Nilsson anmälde artikeln för han ville testa var gränsen för vad som är okej att publicera går och han var påläst inom pressetiken innan och visste mer eller mindre att han skulle få rätt. Han ville få journalisten bakom artikeln att förstå att han gjort sig skyldig till ett övertramp. - Förtroendet mellan mig och den här journalisten bröts när han skrev om mitt hälsotillstånd och vårt långsiktiga ömsesidiga förtroende har tagit skada. Det vore lögn att säga att jag är opåverkad av det här, säger Leif Nilsson. Vad betyder PON:s fällning för dig? - Det är en bekräftelse på att jag hade rätt och det känns viktigt. Sedan hoppas jag att tidningen anser att det är dåligt att bli fälld och att journalisten inte gör så här igen. Fällningen visar att man som kommunpolitiker inte är allmängods hur mycket som helst, säger Leif Nilsson. Har tidningen hört av sig till dig efter fällningen? - Nej, inte på något vis, det har varit alldeles tyst. Jag tycker att de borde höra av sig och säga att de har fel och berätta att de fortsättningsvis inte ska publicera liknande uppgifter. Ewa Wirén är ansvarig utgivare för DT, som ger ut Falu- Kuriren, och varför hon inte har hört av sig till Leif Nilsson beror på att hon inte förstår på vilka grunder tidningen är fälld. - När man blivit fälld vill man alltid förstå varför och få en pedagogisk förklaring, man vill lära sig något. Men av den här fällningen får jag myror i huvudet, jag förstår inte hur vi hade kunnat skriva om det här på något annat sätt. Det är en gåtfull fällning. Anmälaren var angelägen om att få förklara varför han listat sig på en privat vårdcentral. Vi lät honom självklart få komma till tals med förklaringen och det är just det vi fälls för, säger hon och fortsätter: - Nej jag har inte hört av mig till honom, jag har inget att säga honom om den här fällningen, den är väldigt komplicerad. Däremot har ju våra reportrar som jobbar nära Leif Nilsson kommenterat saken med honom. Så fällningen har inte inneburit några förändringar i ert sätt att arbeta eller liknande? - Nej, vi har diskuterat fällningen väldigt grundläggande och förstår den inte. Däremot har fällningen inte gått någon förbi på redaktionen, informationen om detta når alla genom Ewa Wiréns veckobrev från henne till redaktionen.

14 - När vi blir anmälda så berättar jag detta i mitt veckobrev, jag berättar då också vad anmälaren har anfört. Sedan håller jag genom veckobrevet redaktionen informerad om vad som händer i processen och vad utfallet blir. De medarbetare som anmälan gäller är mer involverade i processen för att hjälpa till med detaljkunskaperna som jag kanske inte har koll på när jag ska svara PO, säger hon. Att många har tagit del av tidningarnas uppgifter om Leif Nilssons hälsa har han märkt mer eller mindre dagligen sedan publiceringen, men han är som erfaren politiker luttrad. - Vart jag än kommer får jag frågan om hur det är med min hälsa, men det kan jag leva med. På sociala medier var det flera som drog igång med påhopp och hätska kommentarer, det är tråkigt, men så är det alltid med sociala medier, säger Leif Nilsson, som också har konstaterat att reaktionen på att han fick rätt och att tidningen gjorde fel har passerat relativt osett förbi: - De som står mig närmast gratulerade mig, men generellt var det en väldigt liten reaktion när fällningen publicerades, det här bara försvann. Jag frågar mig om den här publiceringen har någon effekt alls. Jag tycker fällningen borde följas av en mer utförlig diskussion i tidningen om etik, så att det blir tydligt att tidningen har gjort fel. DT har ett samarbete med Dala- Demokraten som, bland annat, innebär att DT överlåter ett antal lokala nyhetssidor till Dala- Demokraten. Så var fallet med den här artikeln, som också Dala- Demokraten fälldes för. 3.7 Leksands IF: PON- fällning tog för lång tid för att ge upprättelse Anmälare: Leksands IF AB Fälld tidning: Falu Kuriren När ishockeylaget Leksands IF ansökte om statlig lönegaranti och spelarnas löner blev offentliga publicerade Falu Kuriren spelarlönerna som fick snabb spridning bland andra medier i hela landet. På första sidan blev rubriken Lönerna du får betala och i tidningen Nu ska staten betala Leksands IF:s löner. Sven Rosén är ordförande i Leksands IF Ishockey AB, han reagerade inte mot att lönerna blev offentliga utan mot osakligheten. Han säger att den statliga inkomstgarantin är främst avgiftsfinansierad, och inte finansierad med skattemedel. Han hörde av sig till ansvarig utgivare för ett genmäle, men tidningen ville inte publicera något sådant. - Då tänkte jag att någon annan får väl avgöra frågan, säger Sven Rosén och anmälde till Pressombudsmannen (PO). Anmälan bedömdes av PO som en företagsanmälan och värt att notera är att företag har mindre skydd av pressetiken än enskilda personer, men just när det gäller rättelse och genmäle kan företag klaga hos PO. Och i det här fallet kom PO fram till att publiceringen skulle klandras, Pressens Opinionsnämnd (PON) gick på samma linje. PO skriver: När det gäller frågan om rättelse eller genmäle hade det emellertid varit rimligt att anmälaren fått komma till tals i en uppföljande publicering om finansieringen av lönegarantin. Framför allt med tanke på att tidningen valt att göra finansieringsfrågan till anslag för hela reportaget genom förstasidesrubriken Lönerna du får betala. Tidningen bör klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

15 - Lagets spelare och även deras familjer fick mycket kommentarer efter den här publiceringen. I något fall fick till och med en spelares barn utstå kommentarer i skolan som handlade om att det är mamma och pappa som betalar din pappas lön, berättar Sven Rosén. Om Falu Kuriren gått med på att införa en rättelse i första läget, hade du då ändå anmält till PON? - Det tror jag inte. Falu Kuriren ges ut av DT och enligt DT:s ansvarige utgivare Ewa Wirén var det inte aktuellt med någon rättelse. - Vi ansåg att han hade en felaktig tolkning av den statliga lönegarantin och ansåg att vi hade redogjort för den i vår faktaruta, säger hon men säger att efter fällningen har de i liknande fall blivit noggrannare med att ta reda på hur det förhåller sig faktamässigt: - Jag förstår logiken i fällningen och vi har verkligen fördjupat oss i sakfrågan, den om innebörden av en statlig lönegaranti som inte ens expertera är enig om hur den ska tolkas. Vi har lärt oss att i sådana här fall ska vi i större utsträckning skaffa oss sakkunskap genom källor utanför redaktionen som är insatta i frågan. Och tack vare sina veckobrev till redaktionen, som hon har berättat om i en tidigare artikel här på TMI, så blir hela redaktionen upplyst om hur tidningen i fortsättningen ska agera i liknande fall. Leksands Sven Rosén pratar inte i termer om upprättelse, han tycker att beslutet tog för lång tid för att det skulle kunna ha den effekten: Falu Kurirens artikel publicerades i december 2012 och november 2013 kom fällningen. När beslutet väl meddelades tyckte klubben att frågan var över och man publicerade inte något på till exempel sin webbsida. Däremot tycker han att det är viktigt att det blir en knäpp på näsan för tidningen, att de har gjort fel, det har betydelse för honom och klubben. Det som Sven Rosén dock reagerar starkast mot i hela den här processen är att tidningen efter fällningen inte har hört av sig till honom eller klubben på något sätt. Han tycker det är ett svagt agerande. - Får man på nöten av en aktör på det här sättet som tidningen har fått borde man sätta sig ner och reda ut det mellan fyra ögon. Jag hade trott att man från tidningens håll skulle höra av sig på något sätt, men det gjorde man inte. Så jag ringde upp sportchefen för att stämma av situationen mellan sportredaktionen och oss som klubb och säga att det inte är någon dramatik i det här som påverkar vår goda relation, säger Sven Rosén. Ewa Wirén har inte personligen tagit kontakt med Leksands IF och beklagat fällningen, men säger att tidningen efter PON:s utslag har en fortsatt professionell relation till klubben.

16 4. Publicitetsskadan kan vara mycket långtgående De sju fallen som den här rapporten har studerat visar att följderna av en gränsöverskridande publicering kan bli mycket långtgående. I flera av fallen beskriver de utsatta resultatet av den felaktiga publiceringen som väldigt dramatisk och att de har blivit sargade av det inträffade. Här följer några exempel: Mats Martinsson: Peter Olvsborn: Nina Dahlberg: Sven Rosén: Det var ett stort påhopp där de skrev ut våra namn och i princip påstod att vi stulit pengar. Jag kände mig väldigt kränkt, det är det värsta jag har varit med om i mitt liv. Det har personligen varit oerhört jobbigt. I mitt fall blev mina kontakter som privatperson med myndigheter och liknande svårare. Sociala nätverket krympte och det tillkom svårigheter i familjerelationen. Och även mitt företag har påverkats, eftersom jag är verksam som fastighetsmäklare bygger min verksamhet på att jag har ett stort förtroende bland mina kunder, Kristianstadsbladets artiklar gjorde att det var helt tyst en period, ingen ringde och anlitade mig. Min omsättning över halverades av det här. Jag blev knäckt av det här och processen i Pressens opinionsnämnd var värre än själva publiceringen. Den var seg, utdragen och väldigt byråkratisk. Den blev en förlängning av publiceringen och innehöll bara en massa pajkastning Lagets spelare och även deras familjer fick mycket kommentarer efter den här publiceringen. I något fall fick till och med en spelares barn utstå kommentarer i skolan som handlade om att det är mamma och pappa som betalar din pappas lön.

17 5. Upprättelsen inte självklar Ett tungt argument för det pressetiska systemet är att fällningarna för dem som har blivit oschysst behandlade i tidningarna får upprättelse. I de här sju fallen är det två anmälare som uttryckligen säger att de har fått upprättelse genom fällningen, resten talar inte om upprättelse och två säger till och med uttryckligen att de inte har fått upprättelse. Mäklaren i Kristianstad säger att det inte på något sätt är en upprättelse: Nej, absolut inte. Mats Martinsson i Småland tycker inte heller att han har fått någon upprättelse. 5.1 Tidningarna borde höra av sig till anmälarna Nina Dahlberg, kommunpolitikern i Piteå som blev felaktigt utpekad av Expressen, tycker att PON- beslutet gett henne en liten upprättelse, men om tidningen hörde av sig skulle det här förändras radikalt, menar hon: Jag har inte hört ett ord från dem, jag tycker att de borde ha mejlat eller ringt mig. Jag tycker att man är lite för snäll mot tidningarna som blir fällda. Det verkar ju egentligen inte ha så stor betydelse för media om man kränker någon eller gör fel, eftersom det räcker att de skriver något om det som knappt någon ändå ser. Jag tror det skulle kännas mer för dem och betyda lite mer för den enskilde om de också kunde skicka en blomma eller någon annan uppmuntran, betala en mindre summa som skadestånd eller åtminstone skicka en ursäkt där de tar på sig att de har gjort fel. Just den här synpunkten är i stort sett genomgående för de intervjuer som är underlag för den här rapporten: de som har anmält och vunnit i PON tycker att det är dåligt av tidningen att den inte hört av sig och bett om ursäkt. Leksands IF AB:s ordförande Sven Rosén säger: Får man på nöten av en aktör på det här sättet som tidningen har fått borde man sätta sig ner och reda ut det mellan fyra ögon. Jag hade trott att man från tidningens håll skulle höra av sig på något sätt, men det gjorde man inte. Konsulten Krister Jönsson är också förvånad över tystnaden från E- Kuriren och menar att tidningarna borde höra av sig för att visa på reflektion mer än att konkret be om ursäkt. Framförallt för att man som tidning är den normgivande parten och har makten. Man påverkar och använder en enskild för sina syften. Dock är nog en ursäkt svår att få, men ett reflekterande samtal för att som tidning visa viljan till att förstå vad som skett och hur det påverkar den enskilde. Dagens sätt, i samhället, att betrakta maktförhållanden kräver nog den typen av agerande. Ingen av de ansvariga utgivare som har intervjuats har tagit en personlig kontakt med dem som har anmält och anger olika skäl till detta. I Dalaranas Tidningars fall handlar det om att man inte förstått PON:s fällning och i E- kuriren PeO Wärrings fall handlar det om att man inte ansåg det nödvändigt, men han menar att han ibland hör av sig till dem som har fått utstå publicitetsskada. Och Smålands- Tidningens Johan Hedberg öppnar dörren för att i framtiden höra av sig till dem som vinner i PON. Vi brukar inte kontakta personer i samband med PO- fällningar, men det är en fråga som vi bör fundera över. Hur många tidningsredaktioner gör detta? Att tidningarna ska höra av sig till anmälarna efter en fällning är helt klart efterfrågat och skulle vara en positiv aspekt för dem i deras bearbetning av den publicitetsskada som de har fått utstå.

18 5.2 Fällningarna borde publiceras så att de lockar till läsning En aspekt som flera av anmälarna återkommer till är hur fällningarna presenteras. De tycker att de publiceras på ett sätt som inte lockar till läsning. Mats Werner, före detta politiker i Strängnäs, säger: Jag önskar att deras fällningar hade fått lite mer genomslag, i dag sker publiceringarna av fällningarna på ett tråkigt sätt, jag skulle vilja se att de utformades på ett sätt så att de lockar mer till läsning där man också förklarar påföljden lite mer. Man vill ju att det ska bli tydligt att tidningen har begått ett misstag. Leif Nilsson, kommunalråd i Smedjebacken, vill att publiceringen i sig ska tvinga tidningen att diskutera sitt tillkortakomande: generellt var det en väldigt liten reaktion när fällningen publicerades, det här bara försvann. Jag frågar mig om den här publiceringen har någon effekt alls. Jag tycker fällningen borde följas av en mer utförlig diskussion i tidningen om etik, så att det blir tydligt att tidningen har gjort fel. Mats Martinsson som blev utpekad av Smålands- Tidningen tycker att fällningen borde få en betydligt mer framträdande plats i tidningen: Jag känner det som en seger att jag har fått rätt och tidningen hade fel, men det har inte gett mig någon upprättelse, för det är ju inte så många som har sett att jag har fått rätt. Det hade blivit mycket bättre om de placerat PON- beslutet tydligare på de lokala nyhetssidorna och inte långt bak som nu.

19 6. Processen upplevs som utdragen Att processen tar för lång tid tycker flera anmälare. Leksands IF:s ordförande menar till och med att den för hans del tog så lång tid att saken blev utagerad och att fällningen tappade sitt värde som upprättelse just på grund av detta. Nina Dahlberg i Piteå tycker att processen i sig är jobbig därför att den i hennes fall förutom att vara lång också innehöll pajkastning, som hon uttrycker det, och bara blev en förlängning och ett förvärrande av den publicitetsskada som Expressen redan gett henne. Att det tar så lång tid mellan de ursprungliga publiceringarna och fällningen gör beslutet värdelöst ur ett annat perspektiv menar mäklaren i Kristianstad: När chefredaktören publicerar Pressens Opinionsnämnds beslut finns ingen som helst koppling till mig. Ingen personlig upprättelse alls, det är bara en mäklare NN som blivit utsatt för tvivelaktig publicering, inte jag. Endast de som har ett oerhört skarpt minne eller de närmast initierade vännerna, kan dra kopplingen till mig. Man bör betänka att det gått ett år mellan den fällda publiceringen och publiceringen av fällningen. Vid publiceringstillfället så framkallade artikeln oerhört dålig goodwill för mig, det snackades och kommenterades. Mats Martinsson och Sven Rosén har också synpunkter på att processen tar lång tid och att det har betydelse för upprättelsen. I förhållande till andra liknande processer i samhället, exempelvis utredningar av myndigheter eller för den delen domstolsväsendet, så kan man inte säga att processen i det pressetiska systemet tar orimligt lång tid. Men ur flera anmälares perspektiv ses det alltså som en långdragen process, det är en viktig aspekt att beakta.

20 7. Tidningarna påverkas av fällningarna Samtliga ansvariga utgivare säger att de ser allvarligt på fällningarna, samtidigt är det ingen i just de här fallen som tycker att fällningen är så allvarlig att tidningen behöver ändra några rutiner. Johan Hedberg på Smålands- Tidningen säger att fällningen bidragit till att de om möjligt blir ännu mer försiktiga om vad som ska publiceras. Jörgen Svensson på Kristianstadsbladet säger: Rent principiellt föranleder just denna fällning inte någon förändring av hur vi jobbar. Det har däremot en tidigare fällning gjort. Då handlade det om hur lång tid som förflutit från det att en person getts möjlighet att kommentera innehållet i en artikel tills att vi publicerat. Flera utgivare berättar om att när de blir anmälda finns det rutiner, som gör att redaktionens journalister får information om vad anmälningen innehåller och om de blir fällda på vilka grunder det har skett. DT:s Ewa Wirén säger: När vi blir anmälda så berättar jag detta i mitt veckobrev, jag berättar då också vad anmälaren har anfört. Sedan håller jag genom veckobrevet redaktionen informerad om vad som händer i processen och vad utfallet blir. De medarbetare som anmälan gäller är mer involverade i processen för att hjälpa till med detaljkunskaperna som jag kanske inte har koll på när jag ska svara PO. E- Kurirens PeO Wärring understryker att en fällning påverkar bilden av tidningen negativt: Det är framför allt den dåliga bild av tidningen som ges när vi publicerar beslutet om fällningen som är straffet. Och det är uppenbart så att läsarna ser det här för i kontakter vi har med folk så åberopar de detta. Avgiften vi får betala är inte lika kännbar som publiceringen, även om den också känns eftersom det är pengar som tas från den journalistiska verksamheten.

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Sammanfattning av PM 56

Sammanfattning av PM 56 PM 56 a 2010-12-01 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Martin Brinnen, utredningssekreterare martin.brinnen@justice.ministry.se 08-405 90 09 Sammanfattning av PM 56 1. Om promemorian och det fortsatta

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd.

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. BESLUT Datum 2009-04-09 8684-07-40 SVENSKT MEDBORGARSKAP Justitiekanslerns beslut Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. Ärendet Bakgrund Anspråk tilläggsprotokoll. Postadress

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria

Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria PM 66 2011-01-27 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande goran.lambertz@dom.se 08 561 666 13 070 31 288 31 Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Klas Adsell. klas.adsell@tunaforsnytt.se Mål nr 4151-12 info@tunaforsnytt.se www.tunaforsnytt.se. Mobil 073 534 3092 Tel 011-69500.

Klas Adsell. klas.adsell@tunaforsnytt.se Mål nr 4151-12 info@tunaforsnytt.se www.tunaforsnytt.se. Mobil 073 534 3092 Tel 011-69500. Klas Adsell Holms väg 15 A Se 61630 ÅBY Mark och miljödomstolen klas.adsell@tunaforsnytt.se Mål nr 4151-12 info@tunaforsnytt.se www.tunaforsnytt.se Mobil 073 534 3092 Tel 011-69500 ÅBY den Jag har blivit

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar om etiska fonder och smutsiga pengar Joakim Sandberg, doktorand i praktisk filosofi Under de senaste åren har allt fler organisationer och finansinstitut börjat intressera sig för etiska frågor i samband

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 31 januari

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så 1234 skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Så skiljer du dig En skilsmässa är ofta en stor sorg. Men ibland finns det ingen annan utväg. Hur vet

Läs mer

Tentamen Juridik 7 hp

Tentamen Juridik 7 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - Tentamen Juridik 7 hp Onsdagen den 24 mars 2010, klockan 9-12 Ugglevikssalen, Frescati Namn Personnummer. Klass Instruktioner

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Nyheter Nu kan Nyheter24 berätta om en ny sluten Facebook-grupp som skriver rasistiska och sexistiska inlägg, sprider hat, hänger ut feminister och

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Redovisning av ett uppdrag

Redovisning av ett uppdrag Björn Ericson Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Riksåklagaren Redovisning av ett uppdrag Kort historik I beslut den 16 februari 2009 avseende ifrågasatt tjänstefel av åklagare och polis vid utredningar

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Fakta om enkäten: Så här svarar de journalister som bevakar politik dagligen eller varje vecka.

Fakta om enkäten: Så här svarar de journalister som bevakar politik dagligen eller varje vecka. Fakta om enkäten: Webbenkäten gick ut till 13091 medlemmar i Journalistförbundet den 16 maj. 2169 svarade. Av dem har vi valt att redovisa svaren för de 896 journalister som bevakar politik dagligen (23%

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet. 1/6 BESLUT 2011-10-17 Dnr: 11/00963 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-02-23 och 02-24, inslag om ett bemanningsföretag; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Branschkritik sprids i sociala medier

Branschkritik sprids i sociala medier Branschkritik sprids i sociala medier 1 av 5 Hem Redaktionsbloggen GOD FORTSÄTTNING MED NY SAJT! Branschkritik sprids i sociala medier Marie Bergström 22 Aug 2013 I ett debattinlägg på Byggvärlden går

Läs mer