Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland , Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2013-05-27, Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud"

Transkript

1 Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland , Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud Närvarande: Gunnar Erlandsson (ordf.), Carina Johansson, Stina Leander, Christina Olsson, Jan-Erik Johansson, Anna Aronsson, Ulf-Peter Lundberg, Margareta Wårlén, Maria Aronsson, Anna-Karin Lindblom, Thomas Jubell, Camilla Henricson, Ulla Alin, Gunilla Bengtsdotter, Brita Lindahl, Sylvia Wide (adj.) och Maria Fredriksson (adj.) Förhindrade: Tommy Carlsson Inledning Gunnar Erlandsson hälsade närsjukvårdsgruppen välkommen till dagens möte. 1. Godkännande av dagordning, anmälan om övriga frågor Övriga frågor: Ersättare till NSV-grupperna och LG samt Sommarsituationen Dagordningen godkändes. 2. God läkemedelsbehandling för äldre Sylvia informerade om det Fyrbodalgemensamma projektet, God läkemedelsbehandling för äldre. (bilaga bifogas minnesanteckningarna) Sylvia har i dagsläget varit runt och informerat i ledningsgrupp i område 1, NSV-grupper samt bjudits in till vårdcentraler. Ett mycket givande koncept har varit när alla parter bjudits in och deltagit; PV-läkare, sjuksköterskor från både PV och kommun, omvårdnadspersonal etc. Sylvia har även en referensgrupp som hon bollar och arbetar med kring projektet. Sylvia planerar halvdagarsutbildningar den 1 och 2 oktober, två halvdagar för läkare samt två halvdagar för sjuksköterskor. Patrik Midlöv och Sara Modig, från Lund, kommer att hålla i utbildningarna. De är båda disputerade allmänläkare inom området äldre och läkemedel, utöver kliniskt arbete forskar och utbildar de även i frågan. Utbildningsdagarna vänder sig till läkare både inom PV och NU-sjukvården samt till sjuksköterskor inom PV och kommun. Inbjudan kommer inom kort. En lathund planeras att tas fram till all personal. Sylvia kommer bl.a. att diskutera detta på MAS:arnas möte i september för att få åsikter. Tanken är sedan att den trycks och delas ut till alla parter. I detta arbete är även sjukhusläkarna viktiga. Vad gäller sjukhusen kommer Sylvia att gå ut till läkargruppernas APT. Hon kommer att börja med område medicin även om samtliga områden är viktiga. På samma sätt som AT- och ST-läkargrupperna inom PV kommer att ta upp detta på utbildningsdagar, vore något liknande även önskvärt för 1

2 sjukhusets ST- och AT-läkargrupper. Camilla Högström tar på sig att informera de ansvariga för ST- och AT-läkargrupperna inom sjukhusen. Sylvia visar även utdataportalens statistik för de olika områdena. 4 av 6 staplar ska vara bättre jämfört med föregående år. De blå staplarna är de som är aktuella. Sök på utdataportalen på google alt. gå in via välj stadsbidrag på menyn och sedan önskad satsning. Gå sedan in på redigera på menyn igen, välj urval och sedan vilken region, område samt kommun du önskar titta på. Det upptäcktes att Lena Mossbergs siffror för olämpliga läkemedel ej stämde överens med utdataportalens. Brita Lindahl och Sylvia undersöka detta, och återkomma. Sylvia är tydlig med att det bara är att bjuda in henne, så kommer hon. En rimlig tidsåtgång för ett möte är ungefär en och en halv timme, och ett bra koncept är som sagt att bjuda in samtliga involverade parter. 3. Statistikrapport utskrivningsklara (Maria Fredriksson) Maria Fredriksson informerade om statistikrapporten för utskrivningsklara som beräknas släppas i dagarna (se bilaga bifogad minnesanteckningarna). 4. Föregående minnesanteckningar Punkt 7. Beredskapsjour Dalsland riktlinjer kontakter etc Anna Aronsson lyckades inte få fram statistik från sista upphandlingsperioden. Beredskapsjourens besök särredovisas inte, och därav finns inte enskild statistik att tillgå. Vägen att nå statistiken är att gå direkt till PV. HSK menar dock att det näst intill rör sig om noll ärenden utöver dödsattest och vårdintyg. Det poängteras att alla avvikelser måste rapporteras in så Ulrika Holmqvist, regionchef PV, kan visa hur situationen ser ut svart på vitt. Avvikelser skickas till Tomas Johansson, chef på jourcentralen i Bäckefors. MAS:arna menar att den icke fungerande beredskapsjouren leder till främst två saker, dels att patienterna inte får träffa en läkare, dels att det lokalt på grund av detta har arbetats fram alternativa arbetssätt för att klara sig utan läkare. Detta är vare sig är bra för patienter eller vårdpersonal, och det är därför viktigt att få ordning på beredskapsjouren. I och med det nya avtalet kommer samma avtal att gäller för hela regionen. I och med det bör även Dalsland få ett direktnummer, som norra Bohuslän har idag. Ulf-Peter Lundberg upplyser dock om att man redan idag kan gå via 1177, istället för att gå via jourcentralen. 2

3 MAS:arna enas om att skriva ihop en skrivelse till både Ulrika Holmqvist och Tomas Johansson, gällande kravspecifikationen för Beredskapsjouren inför upphandlingen. Margareta Wårlén tar på sig att ta reda på när upphandlingen ska ske och när UlrikaHolmqvist och Tomas Johansson senast måste ta del av skrivelsen inför upphandlingen. Om det är bråttom återkommer Margareta omgående till MAS:arna. MAS:arna skrivelse mailas till Tomas Johansson, med kopia för kännedom till Ulrika Holmqvist. Avrapportering sker vid nästa NSV-möte den 9 september. 5. Information från ledningsgrupp VSFBD - Preplanering för SoL insatser vid ortopedisk kirurgi Hans Lindahl, chefsläkare, avd 4, Ortopedkliniken, NU-sjukvården samt sjuksköterskorna Maria Andersson och Camilla Karlsson informerade om det förändrade arbetssättet som ska komma igång på Ortopedkliniken. Förändringen gäller höft- och knäoperationer på, i övrigt, friska patienter. Där tanken är att patienterna själva ska färdigställa för sina kommande behov efter operationen, så allt är klart och på plats för hemgång redan före patienten operarats, med möjlighet till snabb hemgång som följd om inga komplikationer uppkommer. Hans Lindahl poängterade och bad om ursäkt för det olyckligt formulerade brev som gått ut till kommunerna i frågan. De efterfrågade möjlighet att få komma ut och träffa NSVgrupperna, och berätta om det nya arbetssättet. Dessutom önskade de, om möjlighet fanns, att få med en MAS och en biståndsbedömare till deras arbetsgrupp, för att få hjälp med bilden av patientens hela vårdkedja och behov, samt säkerställande av nödvändig information till patienten. LG enades om att MAS och biståndsbedömare från Uddevalla skulle ingå i arbetsgruppen. Brita Lindahl får i uppdrag att bjuda in Ortopedkliniken till nästa NSV-möte, 9 september. - Beredning Psykiatri/missbruk Alla lokala psykiatrisamverkansplaner är nu på plats, och ska senast den 10 juni ha inkommit till Charlotta Wilhelmsson, Kommunalförbundet Fyrbodal. Lotta och Maria Bruhn kommer därefter att gå igenom dem och se att de uppfyller kraven för eventuella prestationsmedel. - Länssamordningsgrupper Psykiatri/ Missbruk samt Äldre Representanter från Vårdsamverkan Fyrbodal för länssamordningsgruppen Psykiatri/missbruk är, från region, Kerstin Löfving, enhetschef Capio öppenpsykiatri Lysekil, och, från kommun, Lena Johansson, Vård- och omsorgschef i Trollhättan. I länssamordningsgruppen Äldre ska det ingå två representanter från varje samverkansledningsgrupp (2x5st ), en från kommun och en från region. Beställarna har en extra, Västkom en extra samt GR två extra representanter. Från Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp ingår Maj Latto-Karlsson, förvaltningschef i Tanum, som kommunrepresentant, och Thomas Bernström, distriktsläkare Maria Alberts Vårdcentral i Trollhättan, som regionrepresentant. ( För att få en bättre bild av länssamordningen se bifogad bilaga) - Ledningskraft 3

4 De tre koordinatorerna är på väg, och kommer att vara på plats i början av augusti. - Återkoppling samverkan jul/nyår 2012 och planering inför 2013 Magnus Kronvall var mycket tacksam gentemot kommunerna, både de större och de mindre, för deras insatser vad gäller förebyggande, direkta åtgärder och tillgänglig personal. Samtliga insatser underlättade mycket och bidrog till att resultatet blev så bra. Magnus presenterade även en sammanställning som gjorts över jul/nyår 2012 (bifogas som bilaga). Magnus önskar genomföra samma system även i år, och vore mycket tacksam för alla inblandade parters stöd även i år. Efter sommaren kommer ett första möte att hållas. 6. Beredskapsjour Dalsland Se punkt Följsamhet till KLARA-rutinerna Det är hård belastning för samtliga kommuner i Bohuslän. Hela kusten ökar med personer över sommaren. Det går inte att neka någon som kommer på semester. HSV patienter kan ej nekas hjälp. Prioriteringsordning kan dock användas, vilket kan innebära att man kan bli tvungen att ta bort en kommunpatient. 8. Liggande sjuktransport Ytterligare incidenter med kraftiga förseningar av planerade liggande sjuktransporter, av mycket gamla människor, har skett. Gruppen undrar hur detta kan komma sig. Hur fungerar egentligen kommunikationen vid försening? Ulf-Peter Lundberg redogör. Administreringen sker hos SOS, där en prioritering sker. Till exempel går cancer patienter först för behandling plus undersökning med tid att passa, sedan måste även en viss del finnas ledig och stå i beredskap. Han konstaterar utifrån incidenterna att situationen ej är acceptabel. Han menar att en väntetid på en timme måste kunna accepteras, men inte längre än så. Det är SOS:s ansvar att se till att kommunikationen fungerar. Ulf-Peter tar med frågan, och återrapporterar vid nästa möte, 9 september. Det är avgörande att få en bild av hur verkligheten faktiskt ser ut. Därför är det mycket viktigt att skicka in avvikelserna. Dessa ska skickas in som vanligt. Ingela Svensson, Klara-samordnare på NU-sjukvården, skickar sedan vidare de relevanta avvikelserna till Ulf-Peter. 9. Avvikelser Ett fall tas upp där pascal ej stämde överens med ordinationer på preliminär epikrisen. Avdelningen hade ej skickat med medicin. Medicin fanns ej heller att tillgå på apoteket i hemkommunen. Resultatet blev att patienten blev utan läkemedel under ett dygn. Den ordinerande läkaren måste ordinera samma i de olika systemen. Ytterligare ett fall som nämns är en patient som fick fel medicin med sig hem på grund av sen läkemedelsändring på sjukhuset. Ordinationerna är 4

5 oklara, där det saknas bra ordinationsunderlag samt läkemedel. Läkarna måste kunna behärska pascal. Utskrivningsproblematiken är återkommande och arbete sker nu för att komma till bukt med detta. På senaste Vårdsamverkan Fyrbodals AU kom Tommy Carlgren, MAS Trollhättan, som talesperson för MAS-nätverket, för att lyfta problematiken och frågan kring förskrivarsidans mycket stora problem. Tommy Carlgren och Magnus Kronvall ska tydliggöra redan existerande rutinerna och få fram budskapet att dessa måste användas. Följa upp detta arbete. 10. Aktivitetsplaner 2013 avstämning Brita Lindahl visar översiktsplanen för Fyrbodal där samtliga kommunvisa närsjukvårdsområdens aktivitetsplaner ingår. Diskussion följer och gruppens samtliga parter enas om se till att aktivitetsplanerna är uppdaterade av alla parter till nästa NSV-möte, den 9 september, för att sedan kunna läggas ut på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida. Viktigt att alla parter ingår och bidrar i detta arbete. Margareta Wårlén åtar sig att se till att alla vårdcentralschefer får ta del av sin respektive aktivitetsplan och får klart för sig vad som ska göras, samt när det ska vara klart. Brita Lindahl följer även upp med Margareta i början av september. 11. Uppdatering Bättre liv för sjuka äldre - Uppföljning MÄVA 1 och 2 är nu igång tillsammans med Närhälsan i Norra Bohuslän och Dalsland. Kommunerna väljer att ta ett steg tillbaka för ytterligare förankring och planerar att vara igång efter 1 september. - Ny utvecklingsledare Lena Mossberg byter tjänst och börjar som socialchef i Bengtfors. Rekrytering till ny utvecklingsledare är igång. Vid eventuell skarv går Charlotta Wilhelmsson, Kommunalförbundet Fyrbodal, in tillfälligt som kontakt kring dessa frågor tills den nya utvecklingsledaren är på plats. Brita bifogar, med minnesanteckningarna, en lista över de olika kontaktpersonerna för de olika prestationsområdena. - Återrapporteringskrav för prestationsersättning, ny information till kommunerna Tidigare information vad gäller Återrapporteringskrav för prestationsersättning till SKL gäller ej för kommunerna. Det som nu gäller är att kommunerna ska skicka in den ifyllda Bilaga 3 före den 25 juni till Charlotta Wilhelmsson, på Kommunalförbundet Fyrbodal. - Snabbtitt måltavlor Hoppade över punkten då Sylvia Wide visat kring läkemedel under punkt 4. 5

6 12. Arbetsgrupp kring LSS-frågan information Gruppen är nu sammanställd med följande medlemmar: Kommunerna: Ann-Britt Petersson, Uddevalla kommun MAS Urban Rapp, chef stödteamet, Trollhättan/ Eva Wallin, enhetschef stödteamet, Trollhättan, ( varav en person är ersättare) Tommy Carlgren, Vänersborg MAS, NU-sjukvården: Carina Juhlin, avd chef MAVA, akutmedicinkliniken Gunilla Mårtensson, avd chef avd 63 KAVA, kirurgkliniken Yvonne Jansson, avd chef avd 54, neuro&rehabkliniken Ett första möte planeras att hållas före sommaren. Vidare information kommer. 13. Samverkande sjukvård Avtalet Samverkande sjukvård fungerar bra i Mellerud med båda uppdragen, Bengtsfors och Färgelanda har få ärenden, samt i Ed är det lite strul om vad som skall åtgärdas via Åmål har haft ca 25 insatser första kvartalet knutna till avtalet gällande Omvärldsorientering övriga NSV-grupper Brita informerar om att Trollhättan kommer att ha en seminariedag, LEV, i höst, då Anders Ekholm, analyschef på Socialdepartementet, kommer och presenterar LEV-projektet (Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster: Hälso- och sjukvård och äldreomsorg fram till 2050) high-tech / empati. Dagen vänder sig framförallt till kommunstyrelsen o nämnderna som behöver orientera sig i den kommande situationen. Länk till dessa: Övriga frågor - Ersättare till NSV-grupperna och LG Brita berättar att man på LG tog beslut om att införa ersättare till både LG och samtliga NSV-grupper. Thomas Jubell utnämndes till ersättare till LG för Dalsland. Han ska i fortsättningen få kallelse och minnesanteckningar. NU-sjukvården kommer att öka sin representation till två personer på NSVmötena, kommunen är redan representerade med två representanter, vilket resulterade i att HSK, privat och offentlig PV ska ordna med ersättare till nästa möte. Punkten tas med till nästa möte den 9 september, då samtliga parter ska ha en namngiven ersättare på plats. - Sommarsituationen 2013 NU-sjukvården: I dagsläget är det 701 pass för ambulansen som ej är täckta. Detta leder till att ambulanstiderna måste differentieras, och dras ned nattetid. Resterande tider blir tvunget att ersättas med övertid, och det gäller att få medarbetarna att ta dessa pass. Inom sjukhuset är situationen också mycket kritisk, även om man i alla fall har fått tag i bemanningsföretag som kan bemanna med 20 sjuksköterskor. Det betonas verkligen att NU-sjukvårdens situation är kritisk. Brita och Maria 6

7 vidareförmedlar från förmiddagens NSV-möte i Dalsland där Camilla Högström, Verksamhetschef akutmedicinkliniken, berättade om den mycket svåra situationen de står inför nu i sommar, och därför skickade ut en vädjan till PV och kommun att inte skicka in patienter i onödan. Kommunen i Dalsland ser i den här situationen ett behov av att ha en pålitlig läkarkontakt att bolla med för att kunna undvika att skicka in patienter. Att kunna bistå med detta från vårdcentralernas sida ser inte möjligt ut. Länk till sommarplanen kommer att läggas ut på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida samt gå med e-post ut till samtliga NSV-gruppers deltagare. PV: klarar sig vad gäller sjuksköterskor så länge ingen blir sjuk. På läkarsidan ser det väldigt tufft ut även om det är lite skiftande. Vissa ställen saknar dock läkare helt. Åmål: kommer att ha 3 semesterperioder, samt ha inne bemanningsföretag. Färgelande: läget är under kontroll och ser OK ut. Ed, Mellerud, Bengtfors: underbemannade och inget utrymme finns för sjukdom. Diskussion kring att alla sjuksköterskor går till Norge och arbetar. - Fika till NSV-möten Brita meddelar att frågan om att Vårdsamverkan Fyrbodal står för fikakostnaden framöver har lyfts och beviljats på AU. 16. Konklusion av ärenden - Beredskapsjouren MAS:arna skriva samman en skrivelse till Ulrika Holmqvist och Tomas Johansson, gällande kravspecifikationen för beredskapsjouren, inför upphandlingen. - God läkemedelsbehandling för äldre Sylvia Wide, projektledare, informerade om God läkemedelsbehandling för äldre. 17. Ärenden till nästa möte, 9 september - Ortopedkliniken NUsjukvården - Avvikelser - Bättre liv för sjuka äldre / - Sommaren 2013 Ledningskraft - Beredskapsjouren - Uppföljning Liggande sjuktransporter - Ny utvecklingsledare - Utskrivningsrutiner - Snabbtitt måltavlor - Ersättare - Samverkande sjukvård - Aktivitetsplaner - Omvärldsorientering - LSS-gruppen Fyrbodal- NSV-grupper - Info. från ledningsgruppen VSFBD (punkten utgår) Vid anteckningarna Brita Lindahl 7

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren,

Läs mer

Slutrapport: Läkemedelsprojekt. Vård- och omsorgsförvaltningen. Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting

Slutrapport: Läkemedelsprojekt. Vård- och omsorgsförvaltningen. Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting Medicinalväxten Solhatt. Arkivbild parkförvaltningen Slutrapport: Läkemedelsprojekt Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Läkemedelsprojektet

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Eva Levin och Lena Lindgren 1 FoU i Väst/GR Första upplaga januari 2013 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild:

Läs mer

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 Nummer 5 dec 2014 TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 INTRYCK 5 2014 1 I DETTA NUMMER Flera möjligheter att nå Vårdcentralen Gripen 4 Rutinerade sjuksköterskor svarar i telefon i Årjäng 6 Svarar hela dagen 8

Läs mer

Äldreomsorgen Gullspångs kommun

Äldreomsorgen Gullspångs kommun SLUTRAPPORT StödJa projektet för ett rehabiliterande förhållningssätt Äldreomsorgen Gullspångs kommun Rebecka Forsberg Projektledare 2012-02-10 projektet för ett rehabiliterande förhållningssätt Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området Rapport Kundundersökning riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området 2005 Borås 2006-03-29 Handläggare Gun Andersson Verksamhetsutvecklare Personal- och Utvecklingsenheten

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

Från delaktighet till delat beslutsfattande

Från delaktighet till delat beslutsfattande Från delaktighet till delat beslutsfattande Inspirationsskrift om delaktighet och delat beslutsfattande inom psykiatri och socialtjänst Kristianstad Skellefteå holm Falköping Innehåll Förord 3 Lusten att

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 104-111, 116-117 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M)

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Brukarrevision VIVA 2014 Ett steg i taget Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Sammanfattning av brukarrevisionen på Viva 2014 Vi var 4 revisorer som 2014 intervjuade brukare, anhöriga och personal

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen

ST inom Arbetsförmedlingen ST inom Arbetsförmedlingen Insamlingen Under perioden april-juni har ST inom Arbetsförmedlingen samlat in synpunkter från medlemmar om etableringsuppdraget. Bakgrunden till insamlingen är upprepade signaler

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Vänersborg, 2014-07-11 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner 1 när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer