I VALET OCH KVALET LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I VALET OCH KVALET LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2005"

Transkript

1 I VALET OCH KVALET LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2005

2

3 FÖR ELLER EMOT TRYGGHET OCH ANSTÄNDIGA ERSÄTTNINGAR? Ska lagen om anställningsskydd gälla för alla eller bara för dem över 26 år? Får facket behålla nu gällande rätt att ta till stridsåtgärder eller inte? Kommer turordningsreglerna att förändras för att ge arbetsgivarna ännu större frihet vid uppsägningar? Blir kontrollen av sjukpenningen ännu tuffare? FRÅGORNA INFÖR VALET i höst är många.var för sig kan de borgerliga partiernas förslag verka handla om detaljer. Men tillsammans bildar de en helhet. Arbetsrätten ska försvagas och ersättningarna försämras. Den enskilde riskerar att få betala i form av mindre trygghet på jobbet och lägre ersättning om hon eller han blir sjuk, skadad eller arbetslös. Facket får betala med en försvagad ställning och färre verktyg att ta till i konfliktsituationer. Arbetsgivarna är de enda vinnarna i många av de borgerliga partiernas förslag i valrörelsen. REDAN NU LETAR arbetsgivarna efter nya vägar att kringgå arbetstagarbegreppet och därmed kollektivavtalen och den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det märker vi tydligt genom de fall vi har varit inblandade i under året. De handlar bland annat om brott mot turordningsreglerna och försök att kringgå reglerna vid övergång av verksamhet. I flera fall har vi också stämt arbetsgivare för föreningsrättskränkning, det vill säga att en medlem behandlats illa på grund av sitt fackliga engagemang. Det är fortfarande ganska ovanligt men det har helt klart blivit vanligare på senare år. UTVECKLINGEN MED FLER tvister om indragna sjukpenningar fortsätter. Det är en effekt av den tidigare skärpta kontrollen av sjukskrivningarna. För många medlemmar innebär det att de hamnar i mycket svåra situationer när de helt plötsligt står helt utan försörjning. Som vi bedömer det håller besluten från Försäkringskassan mycket olika kvalitet och bedömningarna varierar på ett helt oacceptabelt sätt. Inte sällan grundar sig besluten på undermåliga utredningar. EN ANNAN TYP av ärenden som blir allt vanligare är tvister om a-kasseersättning. A-kassornas bedömningar är ofta stränga och alltfler förbund vill få kassornas bedömningar prövade i domstol, både för att praxis ska bli enhetligt och för den enskilde medlemmens rättssäkerhet. UNDER ÅRET HAR VI även haft flera ärenden med internationell anknytning. Ibland är det svårt att avgöra vem som är arbetsgivare i sådana situationer, det svenska bolag där arbetstagaren utför sitt arbete eller något bemanningsföretag.vi får också en hel del frågor i samband med att utländska företag kommer till Sverige med sina anställda. Ofta löser sig problemen när facken ställer krav på kollektivavtal och är tydliga i sina krav. Men ibland blir det konflikt, som när Byggnads tvingades ta till stridsåtgärder mot det lettiska företaget Laval som skulle bygga en skola i Vaxholm. Fallet ligger nu hos EG-domstolen och vi är ombud för Elektrikerförbundet i tvisten. PÅ DE KOMMANDE sidorna kan du läsa om några av de fall som vi har arbetat med under På vår hemsida, hittar du ännu fler beskrivningar av den tuffa verklighet som många av våra medlemmar lever i. Dan Holke,VD, chefsjurist

4 Lättare eller svårare att bli sparkad från jobbet? Kollektivavtalen och arbetsrätten ifrågasätts och arbetsgivarna tänjer på gränserna för vem som är arbetstagare eller inte. Att ha jobbat i samma företag i 30 år är inte längre en garanti för att få behålla jobbet vid en omorganisation eller annan förändring. I flera fall under året har vi på LO-TCO Rättsskydd sett hur arbetsgivare försökt kringgå turordningsreglerna i samband med att man minskar personalstyrkan. Man har helt enkelt handplockat de man velat ha kvar och försökt göra sig av med övriga, utan någon som helst hänsyn till anställningstiderna. I Sverige är det lätt att säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Därför är det mycket viktigt att slå vakt om turordningsreglerna så att arbetsgivaren inte kan kringgå anställningsskyddet i de situationerna. I synnerhet nu inför valet när det finns politiska förslag som går ut på att förändra anställningsskyddet och turordningsreglerna så att arbetsgivarna får ännu större frihet. Turordning eller inte för trotjänare på glasburk? När Orrefors Kosta Boda AB beslutade att lägga ner ett glasbruk kunde en stor del av de anställda omplaceras till andra glasbruk. Men arbetsgivaren bestämde ensidigt vilka som skulle omplaceras och vilka som skulle sägas upp. Det innebar att arbetstagare med bara några månaders anställningstid fick behålla jobbet medan andra med 30 års anställningstid blev uppsagda. Industrifacket och LO-TCO Rättsskydd drev frågan för ett antal av de uppsagda arbetstagarna och hävdade att arbetsgivaren är skyldig att omplacera i turordning. Efter att talan väckts i Arbetsdomstolen träffades en överenskommelse där de uppsagda arbetstagarna fick tillbaka sina jobb. Dessutom fick var och en ett allmänt skadestånd. Rätt eller fel av SJ att vägra ta över 100 anställda? Linx AB bildades av SJ och den norska motsvarigheten NSB för att utveckla snabbtågstrafiken på vissa sträckor. Men det gick inte som planerat och ägarna beslutade att det gemensamma dotterbolaget skulle likvideras. Norska NSB övertog de norska anställda, men svenska SJ vägrade. Omkring 100 svenska anställda i Linx AB, som rekryterats från SJ, blev uppsagda p g a arbetsbrist. Linx och SJ ansåg inte att det handlade om övergång av verksamhet trots att samma tåg skulle köras av SJ på samma sträckor och med samma tidtabeller.

5 Då stämde SEKO, SACO-förbundet Trafik & Järnväg och Civilekonomerna, Linx i Arbetsdomstolen med hänvisning till LAS 7 3 st, att övergång av verksamhet inte är saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen avslog arbetsgivarnas yrkande om att anställningarna skulle upphöra och SJ gick med på att ta emot de anställda från Linx. Målet i Arbetsdomstolen har förlikts och de uppsagda, som under ett halvår inte visste om de skulle få tillbaka jobben, har fått dela på kr i skadestånd. Hade Pappers rätt att strida för kollektivavtal? Vilket kollektivavtal skulle gälla vid pappersbruket Figeholm? Pappersavtalet eller Teknikavtalet Metall? Eller båda avtalen? Och hade Pappers rätt att varsla om stridsåtgärder? Bakgrunden till tvisten var en fusion där det gamla bolaget var medlem i både Teknikarbetsgivarna och Skogsindustrierna, medan det nya bolaget bara är organiserat i Teknikarbetsgivarna. När en skiljedom konstaterade att det var Teknikavtalet Metall, och inte Pappersavtalet, som skulle gälla började Pappers förhandla med arbetsgivaren om ett kollektivavtal för sina medlemmar. När förhandlingarna strandade varslade Pappers om stridsåtgärder, vilket Teknikarbetsgivarna och bolaget menade stred mot 42 MBL. Arbetsdomstolen fann däremot inget rättsligt hinder för Pappers att vidta stridsåtgärder eftersom syftet var att få ett kollektivavtal för de egna medlemmarna, inte att tränga undan Teknikavtalet Metall. Då tecknade bolaget snabbt ett kollektivavtal med Pappers. Uppdrag eller anställning för kvinna på SVT? En medlem i Svenska Journalistförbundet hade under en tid haft flera projektanställningar på olika redaktioner på SVT. Den sista projektanställningen löpte ut två veckor innan hon kvalificerat sig för företrädesrätt vid återanställning. Då fick hon beskedet att enda möjligheten för henne att fortsätta arbeta på SVT var att fortsätta som uppdragstagare och inte arbetstagare. Men Svenska Journalistförbundet och LO-TCO Rättskydd hävdade i Arbetsdomstolen att hon under tiden som uppdragstagare i själva verket varit arbetstagare. Arbetsdomstolen gick på förbundets linje och fastslog att det var en anställning, men att det var tillåtet att tidsbegränsa anställningen. Samma rättigheter på arbetsmarknaden? Eller ska det vara arbetsgivarens godtycke som avgör vem som får gå eller stanna kvar?

6 Mer eller mindre vid sjukdom eller arbetslöshet? Idag måste många slåss för sin rätt till ersättning vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet. Det är effekten av att försäkringskassornas och a-kassornas kontroller och bedömningar har skärpts, utan att luckorna i socialförsäkringarna har åtgärdats. Många av dem vi på LO-TCO Rättsskydd möter bedöms vara för friska för att få sjukpenning, men för sjuka för att arbeta. Men vad ska de då leva av? För de flesta är det en personlig katastrof att bli av med försörjningen. Många har dessutom svårt att få rätt mot de myndigheter och instanser de måste slåss mot. Det kostar pengar och processerna är ofta utdragna över flera år. Inför valet i höst finns politiska förslag om att skärpa tillämpningen av sjukförsäkringen ytterligare. Det innebär att ännu fler medlemmar riskerar att inte omfattas av socialförsäkringen eller a-kassan, utan hänvisas till socialtjänsten. Rätt eller fel om truckolycka på jobbet? En 36-årig truckförare slog huvudet i framrutan vid en trafikolycka på arbetsplatsen. Hon fick omedelbara besvär i nacken och blev sjukskriven. Trafikförsäkringsbolaget såg ett samband mellan olyckan och kvinnans oförmåga att arbeta och hon fick kompensation för mellanskillnaden mellan sjukpenningen och lönen. Men när Försäkringskassan bedömde att olyckan inte var tillräckligt våldsam för att ge en bestående skada och sänkte sjukbidraget, ändrade försäkringsbolaget också sin bedömning. Samtidigt ansåg försäkringsbolaget att kvinnan inte behövde något ombud och vägrade ersätta ombudskostnaderna. Kvinnan förlorade rätten till ersättning för inkomstbortfallet. Då drev Metall och LO-TCO Rättsskydd en process i länsrätten och vann målet. Länsrätten konstaterade att kvinnans skada och besvär gör att hon inte kan arbeta. Hon beviljades arbetsskadelivränta. Ärendet mot försäkringsbolaget drevs i Trafikskadenämnden och även där fick kvinnan rätt. Försäkringsbolaget ändrade sig då och ersatte ombudskostnaderna för båda processerna. Förbundets kostnad blev låg men medlemmen fick värdefull juridisk hjälp. Mobbning eller inte på mekanisk verkstad? En mekanisk montör, med 10 års anställning, klagade över de höga ljudnivåerna på arbetsplatsen. Det ledde till att arbetsgivaren förbjöd musik- och radiolyssnande helt och hållet. Mannens arbetskamrater riktade sin ilska över beslutet mot honom. Efter drygt ett halvårs trakasserier och mobbning sjukskrevs montören för psykiska besvär.

7 Till följd av dessa fick han förtidspension. Montören yrkade arbetsskadelivränta för den ekonomiska förlust han gjort p g a förtidspensioneringen. Försäkringskassan avslog yrkandet och menade att det inte fanns något samband mellan mobbningen på arbetet och montörens varaktiga besvär. Men länsrätten gav mannen rätt till livränta för den tid han beviljats förtidspension. Då överklagade Försäkringskassan till kammarrätten och åberopade andra orsaker till mannens besvär en systers bortgång i cancer och en mammas ålderdom och sjukdom. Men även kammarrätten gav mannen rätt. 125 miljoner mer eller mindre i pension? Ska det nya basbeloppsbegreppet inkomstbasbelopp automatisk gälla i pensionsplanen eller kräver en sådan ändring att parterna i en pensionsplan är överens? Det handlade tvisten mellan arbetsgivarorganisationen och de fackliga organisationerna FTF och Handelsanställdas förbund om. Pensionsplanen för tjänstemän inom kooperationen innehåller begreppet basbelopp (prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp) för beräkning av vissa förmåner och beräkning av inkomstgränser o dyl. Så ska det förbli enligt skiljenämnden som avgjort tvisten, det nya inkomstbasbeloppet börjar alltså inte gälla automatiskt. För de båda förbundens medlemmar är det sammanlagda värdet av utgången i tvisten kronor. Är Försäkringskassans ränta laglig eller olaglig? Den som har fått mer ersättning från Försäkringskassan än vad hon eller han har rätt till får betala tillbaka pengarna. Det är bara i speciella fall man kan slippa att bli återbetalningsskyldig. När Försäkringskassan fattat beslut om återkrav har man en månad på sig att betala, sedan får man betala dröjsmålsränta. Så har det fungerat sedan Det gäller även om man har överklagat beslutet till domstol, processer som kan ta flera år. Beloppen som krävs tillbaka kan ofta vara höga, och med en ränta på 10 och 14 procent, kan det bli fråga om stora summor om man förlorar processen. Nu har Regeringsrätten avkunnat en dom som slutligen avgjort att Försäkringskassan inte har rätt att begära dröjsmålsränta i samband med återkrav. De som tidigare har fått betala ränta har också rätt att kräva tillbaka pengarna från Försäkringskassan. Domen har därför stor betydelse för många människor. Likartad bedömning vid sjukdom eller arbetslöshet? Eller ska det vara slumpen som avgör vem som får ersättning?

8 Ska vi följa våra regler och avtal eller andra länders? Vem ska räknas som arbetsgivare när utländska företag kommer till Sverige med sina anställda? Vad gäller när svenska företag hyr in utländska arbetstagare via ett bemanningsföretag? I och med att gränserna suddats ut på arbetsmarknaden ställs frågorna oftare på sin spets idag. Ofta löser sig problemen när facken ställer krav på kollektivavtal och är tydliga i sina krav. Särskilt om det företag som anlitar arbetskraften får klart för sig att det kan bli frågan om stridsåtgärder som påverkar verksamheten blir det ofta snabbt ett avtal. Nu är rätten att ta till stridsåtgärder ifrågasatt av politiker i valrörelsen som vill begränsa fackets makt och möjligheter. Men vad hade hänt i Vaxholm om Byggnads inte haft rätt att ta till stridsåtgärder? Vilken lön hade de lettiska byggjobbarna fått slita för? Och hur kommer framtiden att se ut om vi tvingas konkurrera om jobben med låga löner och urusla villkor istället för rättvisa löner och villkor? Vad gör fallet Laval i EG-domstolen? Byggnads och Elektrikernas konflikt i Vaxholm med det lettiska byggföretaget Laval är det mest kända och omdiskuterade exemplet där konflikten blivit total. Nu ligger ärendet i EG-domstolen som ska pröva frågan om EG-rätten hindrar facket från att vidta stridsåtgärder för att få ett företag som utför verksamhet i Sverige att teckna kollektivavtal. Frågan har aldrig tidigare prövats av EGdomstolen och enligt vår bedömning ska den egentligen inte behöva prövas heller. Reglerna är tydliga, rätten att ta till stridsåtgärder regleras av medlemsstaterna och skyddas av EG-rätten. Vad hände egentligen i Vaxholm? Vaxholms kommun gjorde en upphandling av ett skolbygge. I avtalet skrevs det in att avtalet bara var giltigt om svenskt kollektivavtal fanns. Byggnads krävde helt lagligt ett hängavtal av arbetsgivaren Laval. Då tecknade Laval istället kollektivavtal med det lettiska byggfacket. Laval vägrade skriva på Byggnads avtal och Byggnads varslade om stridsåtgärder. Laval försattes i blockad och Byggnads fick stöd av Elektrikerna. Blockaden pågick i sju veckor, senare bröts avtalet med kommunen.

9 Ett annat företag, med kollektivavtal, byggde färdigt skolan. Laval kan inte ha agerat på grund av okunskap om de svenska reglerna, företaget har varit etablerat i Sverige i flera år genom ett dotterbolag. Vad säger EGrätten om strejkrätten? Strejkrätten är en grundläggande rättighet. Den skyddas bland annat av Europakonventionen om mänskliga rättigheter, av artikel 136 i EG-fördraget, av stadgan om grundläggande rättigheter och av medlemsstaternas egna grundlagar. Den fria rörligheten ska inte få begränsa strejkrätten. Stridsåtgärder i syfte att åstadkomma likabehandling av arbetsgivare och arbetstagare oavsett nationalitet kan inte vara diskriminerande. Vad säger Lex Britannia om strejkrätten? Lex Britannia, som ingår i medbestämmandelagen (MBL), ger facket rätt att vidta stridsåtgärder för att få svenska kollektivavtal när utländska företag med egna anställda utför arbete i Sverige. Det ger facket möjlighet att åstadkomma likabehandling av arbetsgivare och arbetstagare som arbetar i Sverige. Kan Sverige bestämma över stridsåtgärderna? Stridsåtgärderna regleras nationellt och EU saknar behörighet att reglera stridsåtgärder i enskilda länder. Medlemsstaterna har mycket olika arbetsmarknadssystem och det är farligt om EG-domstolen rubbar balansen i systemen. Den svenska modellen ska tillåtas även om den skulle begränsa den fria rörligheten eftersom den bland annat skyddar arbetstagarna och syftar till att åstadkomma lika lön och lika villkor. EU:s utstationeringsdirektiv accepterar också uttryckligen den svenska modellen, och den danska som är snarlik, och påverkar inte fackets rätt att ta till stridsåtgärder. Vilka avtal och regler gäller för arbete i Sverige? Viktiga lagar som gäller för svenska arbetstagare gäller också för utländska arbetstagare som utför arbete här tillfälligt. Det innebär till exempel att arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagarna gäller för alla som arbetar i Sverige. Men eftersom vi inte har några lagar om löner är det kollektivavtalen som styr lönenivåerna och vissa andra villkor. I de flesta fall kommer arbetsgivaren och facket överens om ett avtal. Men i de fall där arbetsgivaren vägrar skriva under kollektivavtalet måste facket ha rätt att ta till stridsåtgärder. Annars rubbas balansen och arbetstagarna ställs helt utan skydd. Utan rätt att vidta sympatiåtgärder kan facket inte skydda arbetstagarna. Lika lön för lika arbete i Sverige? Eller ska det vara olika villkor beroende på vilket land arbetstagaren kommer från?

10 Debet Kredit

11 ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005 Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för LO-TCO Rättsskydd AB får härmed avge årsredovisning för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten LO-TCO Rättsskydd AB ägs till 90 % av Landsorganisationen i Sverige samt till 10 % av TCO. Av årets totala omsättning avser 2,22% (3,17%) försäljning till LO, vilket också utgör den försäljning som skett inom koncernen. Antalet nyanmälda ärenden uppgick till (1.712). Anställda hos LO-TCO Rättsskydd AB har såsom ombud i 169 (182) fall ingivit stämningsansökan eller svaromål inför domstol. Dessutom har inom bolaget handlagts ett stort antal mål angående försättande i konkurs och lönegaranti. Flertalet socialförsäkringsmål har överklagats till länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten. I 20 (11) av Arbetsdomstolens 60 (46) refererade domar under 2005 har någon av Rättsskyddsbolagets jurister varit ombud. 10 (18) brottmål har handlagts av bolagets jurister, i fl era fall såsom offentlig försvarare. I ärenden som avslutats under året har direkt utverkats tkr ( tkr) i ersättning för de fackliga organisationerna och deras medlemmars räkning. 35 (33) omfattande rättsutredningar har gjorts. Dessutom har Rättsskyddsbolaget i övrigt biträtt med omfattande rådgivning i arbets- och socialförsäkringsrättsliga spörsmål. Bolaget har anordnat fl era egna seminarier för förbundens anställda och förtroendevalda. Anställda vid bolaget har också medverkat vid ett stort antal kurser och konferenser som föreläsare. Framtiden Antalet inkomna ärenden till bolaget har legat på en oförändrad nivå under året. Vi bedömer att verksamheten kommer att ha ungefär oförändrad omfattning under Alla LO-förbund utom ett anlitar regelbundet bolaget. Samtliga TCO-förbund och vissa SACO-förbund anlitar bolagets försäkringsrättsenhet. Ett antal TCO-förbund anlitar regelbundet även arbetsrättsenheten. Bolaget har de senaste åren anställt många nya jurister och därmed kraftigt föryngrat sin personal. Vi har också i år fl er anställda jurister jämfört med tidigare. Bolaget står därför väl rustat inför framtiden och de ytterligare pensionsavgångar som kommer de närmaste åren. Resultat och ställning Bolagets verksamhet ska bedrivas till självkostnadspris, dvs. utan vinstsyfte. Soliditeten är mycket god 71% (78%) vid årets utgång. För bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultaträkning, balansräkning, kassafl ödesanalys och noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinst medel. Balanserad vinst ,23 Årets resultat , ,68 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ,68 kronor balanseras i ny räkning.

12 RESULTATRÄKNING Not tkr tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

13 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not tkr tkr Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar moderorganisation Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital, antal aktier med kvotvärde Reservfond Fritt eget kapital: Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Andra avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskuld Klientmedelsskuld 8 0 Övriga skulder Skuld koncernbolag 15 Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter: Ansvarsförbindelser 11 Pensionsavtal Pensionsavtal

15 KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN tkr tkr Rörelseresultat före fi nansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkade poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Minskning varulager Minskning kundfordringar Minskning/ökning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassafl öde Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut

16 NOTER TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING. Not 1. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principen är oförändrad jämfört med föregående år. Moderorganisation som upprättar koncernredovisning är Landsorganisationen i Sverige, , Stockholm. Pågående arbeten/intäkter Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. Ofakturerat arbete vid årets slut värderas till aktuellt försäljningspris. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/ fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tilllämpas 5 års avskrivningstid. Datorer inköpta under åren skrivs av på 4 år. Not 2. Ersättning till revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers (revision och revisionsnära rådgivning) (andra uppdrag än revisionsuppdraget) Not 3 Personal Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt för bolaget Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för verkställande direktören 229 tkr år 2005 och 215 tkr år 2004) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga personalkostnader För verkställande direktören fi nns ett trygghetsavtal som innebär två års tjänstgöringsfri uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Under året har 958 tkr (886 tkr) förbrukats av företagsanknutna medel från KP.

17 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid 3,56% 4,59% Varav långtidssjukfrånvaro 1,33% 2,73% Kvinnor 4,69% 6,17% Män 1,90% 2,25% Anställda i åldersgruppen: 29 år eller yngre år 3,69% 3,50% 50 år eller äldre 3,77% 6,69% Not 4. Maskiner Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5. Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6. Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Överavskrivningar Not 7. Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året 438 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

18 Not 8. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader Not 9. Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till 3 (3) miljoner kronor I kassa och bank ingår klientmedel med 8 8 Not 10. Eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Not 11. Pensionsförpliktelser Bolaget är bundet av ett pensionsavtal mellan KFO och FTF vilket bland annat ger arbetstagare rätt att gå i pension vid 62 års ålder. När en anställd utnyttjar den möjligheten är bolaget skyldigt att betala en pensionspremie till KP, vilken beräknas i förhållande till den anställdes lön. Avsättning för pensionsförpliktelser i balansräkningen uppgår till tkr. För år 2005 har avsättning gjorts med tkr. Not 12. Upplupna kostnader Upplupna semesterlöner Sociala avgifter och löneskatt Övriga upplupna kostnader Not 13. Ställda säkerheter För bolagets checkkredit om 3 mkr (3 mkr) har bolaget ställt säkerhet i företagsinteckningar om 3 mkr (3 mkr). Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång

19 STOCKHOLM DEN 8 MARS 2006 Erland Olauson Ordförande Håkan Pettersson Erik Andersson Leif Ohlsson Bengt Nörby Helena Hedlund Gunnar Johanson Hans-Åke Engdahl Kjell Ahlberg Per Winberg Per-Olof Sjöö Jörgen Andersson Ninel Jansson Sven-Olof Hellman Thomas Fredén Mikael Sjöberg Anne Alfredson Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Dan Holke Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 11 april Ulrika Granholm Dahl Auktoriserad revisor

20 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i LO-TCO Rättsskydd AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i LO- TCO Rättsskydd AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat års-redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 11 april 2006 Ulrika Granholm Dahl AUKTORISERAD REVISOR

21 FÖRBUNDSSTATISTIK Nyanmälda ärenden 2005 Under handläggning Avslutade ärenden 2005 Utverkad ersättning 2005 (tkr) Nyanmälda ärenden 2005 Under handläggning Avslutade ärenden 2005 Utverkad ersättning 2005 (tkr) Förbund LO-förbunden Byggnads/Bleck-och Plåt Elektrikerna Fastighets Grafi kerna Handels Hotell och Restaurang Industrifacket Kommunal Livs LO Metall Musikerna Målarna Pappers Skogs- och Trä SEKO Transport Summa TCO-förbunden TCO Farmaciförbundet Finansförbundet Folkhögskolan Försvarsförbundet FTF SIF Journalist SKTF Lärarförbundet Förbund Polis Skogs-och Lant ST Teater HTF Tull-Kust Vårdförbundet Yrkesmusiker Summa SACO-förbunden SACO Civilingenjörsförbundet Lärarnas Riksförbund Offi cersförbundet Tandläkarförbundet Veterinärförbundet Jusek Farmacevtförbundet Fartygsbefälsförening Psykologförbundet Summa Övriga Baltic Law 1 Förb. Avd Ledarna Summa TOTALT

22 ORGANISATION LO-TCO Rättsskydd styrs av LO- och TCO-förbunden. Nittio procent av aktierna ägs av LO. Resterande tio procent äger TCO. LO-TCO Rättsskydd ger juridisk service åt LO, TCO, förbunden och deras medlemmar. Mer än tre miljoner medlemmar kan, efter beslut om rättshjälp från det egna förbundet, få juridiskt stöd i rättsliga angelägenheter som har anknytning till arbetet. Arbetsutskott Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som, tillsammans med VD, svarar för den övergripande förvaltningen. AU bestod under 2005 av ordförande Erland Olauson, vice ordförande Håkan Pettersson, Hans-Åke Engdahl, Erik Andersson, Bengt Nörby, VD Dan Holke och personalens representant Anne Alfredson. Ledningsgrupp Ledningsgruppen samordnar den löpande verksam heten. Den bestod under 2005 av VD Dan Holke, chefen för arbetsrättsenheten Annett Olofsson, chefen för försäkringsrättsenheten Claes Jansson, ekonomioch personalansvarig Lena Agneby Boström och chefssekreterare/it-ansvarig Ingalill Brandt. Försäkringsrättsenheten Försäkringsrättsenheten arbetar med ärenden inom socialförsäkrings- och skadeståndsrätt. Det innebär i huvudsak tvister som rör lagen om arbetsskade försäkring och lagen om allmän försäkring. Många ärenden gäller också medlemmar som är missnöjda med ersättningen från Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA). Arbetsrättsenheten Arbetsrättsenheten tar sig an alla tvister som har samband med arbetet, i första hand arbetsrättsliga tvister men även rättstvister inom bl a straffrätten, konkursrätten, avtalsrätten och associationsrätten. STYRELSE ARBETSUTSKOTT ARBETSRÄTTS- ENHETEN Enhetschef 13 Förbundsjurister 6 Sekreterare VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (Chefsjurist) FÖRSÄKRINGS- RÄTTSENHETEN Enhetschef 23 förbundsjurister och försäkringsrättsombud 5 Sekreterare ADMINISTRATION Chefssekreterare/ IT-ansvarig Ekonomi- och personalansvarig STYRELSEN Styrelsen har under 2005 bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Erland Olauson, ordförande - LO, Bengt Nörby -TCO, Kjell Ahlberg - LO, Hans-Åke Engdahl - Målarna, Per-Olof Sjöö - Skogs- och Trä, Leif Ohlsson - Industrifacket, Jörgen Andersson - LO, Håkan Pettersson - Kommunal, Erik Andersson - Metall, Ninel Jansson - Handels, Sven-Olof Hellman - SEKO, Thomas Freden - LO, Per Winberg - Transport, Helena Hedlund - SIF, Gunnar Johanson - ST, Anne Alfredson - personalrep, Jan Stridsberg - personalrep. Suppleanter Maud Jansson - LO, Ingemar Hamskär - TCO, Bo Abrahamsson - LO, Ronny Wenngren - Elektrikerna, Jan Granvik - Musikerna, Tommy Andersson - Grafi kerna, Stefan Wiberg - LO, Ella Niia - Hotell o Restaurang, Gerald Lindberg - Livs, Hans Ölund - Fastighets, Annika Örn - Kommunal, Åke Henriksson - LO, Lennart Olovsson - Pappers, Liisa Öden Vento - HTF, Edel Karlsson Håål - Vårdförbundet, Georg Thullberg - personalrep, Mikael Sjöberg - personalrep.

23 VAD GÖR LO-TCO RÄTTSSKYDD? LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Vi ger juridiskt stöd åt LO, TCO, medlemsförbunden och enskilda fackmedlemmar. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att företräda enskilda fackföreningsmedlemmar i domstol. Sedan 1971 har vi haft över ärenden. Vårt arbete betalas av facket sedan medlemmen beviljats rättshjälp av sitt fackförbund. Det kostar cirka 15 kronor av den årliga fackliga medlemsavgiften. Hittills har vi lyckats utverka ersättningar som varit mångdubbelt större än våra kostnader. Varje år får fackmedlemmar dela på cirka 200 miljoner kronor efter vunna mål. Många får också tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser om brott. Det lönar sig att kräva sin rätt. Det är vi som jobbar här våren 2006 Lena Agneby Boström Ingela Arrefelt Henric Ask Tom Aspengen Ingela Atterhult Ingalill Brandt Jakob Broman Lill Dahlberg Björn Dufwa Ulrika Edebrink Erika Ejderhamn Roupé Phillip Eldon Bo Ericson Stellan Gärde David Hellman Bo-Gunnar Hemtke Jeanette Herrström AnnMari Hildebrand Dan Holke Maria Holmgren Jan Höijer Claes Jansson Stig Jansson Lena Karlsson Ulf Lejonklou Jenny Levander Hans-Olof Lökken Mattias af Malmborg Camilla Morath Jörgen Nilsson Inger Nordström Gunvor Nyström Mari-Louise Näsholm Anneli Ohlsson Anderbjörk Annett Olofsson Angelin Olsson de Groat Julia Pietrek Kirsi Piispanen Anne Rajmic Annki Sigfridsson Mikael Sjöberg Lise-Lotte Sjöstedt Lennart Stéen Eric Sundberg Jimmie Söndergaard Georg Thullberg Maria Tingnell Lena Törnros Robert Utterström Bo Villner Linda Wallin Jonas Wiberg Eva Wrangsell Tina Åström Elizabeth Östman

24 Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 7 tr. Box, 1155, Stockholm. Tel Hemma/Jupiter. Foto: Kristian Pohl.Tryck: AB Danagårds Grafi ska 24156/2006

Phillip Eldon Bo Ericson Annika Ewerblad Maria Fridolin Ellinor Gudmundsson Martha Gurmu Stellan Gärde David Hellman

Phillip Eldon Bo Ericson Annika Ewerblad Maria Fridolin Ellinor Gudmundsson Martha Gurmu Stellan Gärde David Hellman Du är inte ensam 46 Experter på arbetsrätt är beredda att hjälpa d Lena Agneby Boström Anne Alfredson Ingela Arrefelt Henric Ask Tom Aspengren Ingela Atterhult Annki Berg Agneta Bern Ingalill Brandt Jakob

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Den svenska rätten LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2006

Den svenska rätten LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2006 Den svenska rätten LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2006 2 DEN SVENSKA RÄTTEN TILL TRYGGHET OCH RÄTTVISA ÄR UNIK I VÄRLDEN. Det är bara i våra nordiska grannländer som det finns liknande trygghetssystem

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer