Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun. Antagen av KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun. Antagen av KF 2014-09-29 2014-09-29"

Transkript

1 Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun Antagen av KF

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Bakgrund Organisation för genomförande Arbetsprocess Förutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Nuläge Kommunens vision & mål Förhållningssätt Prioriterade områden Norska marknaden Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Näringsliv Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Livskvalitet Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Infrastruktur Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Bildning och utbildning Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Varumärket Vad vi vill vara kända för Aktiviteter, 2014 och på sikt Uppföljning och utvärdering

3 1. Bakgrund Idag lever vi i en allt snabbare globalisering av näringslivet, vilket påtagligt ökar behovet av både nationell och internationell konkurrenskraft hos såväl företag som kommuner, regioner och nationer. Årjängs kommun och dess näringsliv står inför både unika möjligheter och samtidigt stora utmaningar. Under hösten 2011 tog Westra Wermlands Sparbank initiativet till en idédiskussion om tillväxt i Årjängs kommun. Banken träffade kommunledningen och tjänstemän från näringslivsenheten och tillsammans började man utveckla tankar om ett framtida gemensamt tillväxtprojekt. De gemensamma slutsatserna från diskussionen var följande: Årjäng har stora tillväxtmöjligheter inom flera viktiga områden. När det gäller näringslivet finns goda utvecklingsmöjligheter inom de flesta branscher, från besöksnäringen i form av både handel och turism till verkstadsindustrin, transportnäring, skogsnäring och tjänster. Kommunen erbjuder också en attraktiv livsmiljö med ett rikt föreningsliv inom både fritid och kultur. Att det finns bra möjligheter till ett naturnära fritids- eller permanentboende med tillgång till bra service, barnomsorg och skolor med god kvalitet, är viktiga faktorer när människor på hel- eller deltid flyttar hit. Med andra ord så finns det goda möjligheter för tillväxt men den kommer inte automatiskt. Det behövs en långsiktig och strukturerad satsning med fastställda mål. Vidare skall fokus vara på långsiktigt hållbar tillväxt som också tar hänsyn till människor, natur och miljö för bygdens bästa; vilket stämmer väl med både kommunens och bankens grundläggande värderingar. -3-

4 1.2 Organisation för genomförande Sedan hösten 2012 har Årjängs kommun, Westra Wermlands Sparbank och Nordmarkens Näringsliv tillsammans arbetat med att ta fram en gemensam näringslivs- och tillväxtstrategi, inklusive handlingsplan. Arbetet har bedrivits i ett projekt kallat Tillväxt för bygdens bästa med stöd från de involverade intressenterna och Leader Dalsland-Årjäng. Projektets övergripande syfte har varit att lägga grunden till en stor och långsiktig satsning på en näringslivsutveckling som bidrar till tillväxt i hela kommunen. Ett delsyfte har varit att utveckla ett nytt samverkanssätt och nätverk för tillväxt. Utvecklingsarbetet har skett i en arbetsgrupp som träffats vid åtta tillfällen under projekttiden, i Nordmarkens Näringslivs styrelse, samt genom djupintervjuer med företagare och stormöten. Arbetsgruppen som stått för merparten av processarbetet har bestått av fem företagare, två tjänstemän och två politiker från kommunstyrelsen. Nordmarkens Näringsliv har haft två komprimerade processmöten enligt samma upplägg som i arbetsgruppen. Intervjuerna har skett i form av ett antal frågeställningar som varit kopplade till processarbetet i arbetsgruppen och i Nordmarkens Näringsliv. Projektledare för Tillväxt för bygdens bästa har varit kommunens näringslivsutvecklare och processledare för utvecklingsarbetet har varit landsbygdsrådgivaren. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som deltagit i processen! Det har varit en fantastiskt spännande och kreativ process. Vi har försökt få med så mycket som möjligt i sammanställningen men vissa avgränsningar och prioriteringar har varit nödvändiga

5 1.3 Arbetsprocess Det har varit absolut nödvändigt att succesivt förankra programmet och dess delar efter hand som de växt fram. Men samtidigt har det varit viktigt att inte komplicera alltför mycket med för tidiga stormöten eller förenkla genom att låta en tjänsteman eller konsult göra en enmansutredning. Grundmetodiken i utvecklingsarbetet har följande upplägg: Träff 1. Träff 2. Träff 3. Träff 3. Träff 4. Träff 5. Träff 6. Träff 7. Omvärldsanalys Vad är det i omvärlden som på ett avgörande sätt kommer att påverka Årjängs utveckling positivt och eller/negativt? Starka sidor och möjligheter Vilka är de starka sidorna och möjligheterna som Årjäng har och som kan utgöra byggstenarna för framtiden? Valda byggstenar/hörnpelare Val av byggstenar som i första hand ska prioriteras, dvs det som Årjäng ska bygga sin framtid på. Prioriteringar blir nödvändiga eftersom det inte går att satsa på allt. Svaga sidor samt hinder och hot Vad är det som kommer att bromsa utvecklingen och hota det som är önskvärt? Var har vi våra brister? Åtgärdsprioriteringar för att undanröja/neutralisera svaga sidor osv. Var skall vi sätta in våra resurser? Identitet och profilering Vad är Årjäng känt för? Vilken profil är önskvärd och möjlig? Frågorna om identitet och profilering både internt och externt är strategiskt viktiga. Visionen Utveckling av vår vision för Årjäng. Vad vill vi åstadkomma av de byggstenar vi har valt. Visionen är ledstjärnan för uppläggning och genomförandet av utvecklingsarbetet. Strategierna För att nå visionen finns det ofta flera vägar att välja mellan. Här krävs både utveckling och val av strategier. Mål på lång och kort sikt Visionen måste formuleras i mätbara mål på lång sikt (3-7 år) och sen brytas ned till kortsiktiga mål (1-2år). Tack vare att vi genomfört processen i flera olika grupper och kompletterat med intervjuer har vi fått ett brett och väl förankrat underlag. Detta ligger till grund i detta förslag

6 2.1 Omvärldsanalys Inför vår första träff satte vi på oss spanarögonen. Världen är sig inte lik. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, klimatförändringen och krisen/kriserna mm mm många ord och trender. Hur långt kan vi se in i framtiden? Hur förutseende kan vi vara? Vad är det som kommer att påverka Årjäng? Inför mötet fick deltagarna själva fundera över vad de ser eller tror sig se när det gäller trender, händelser och aktörer som kommer att påverka/kan komma att påverka dem som företagare och/eller oss som kommuninvånare eller kommunen i stort. Arbetsgruppen har också tagit del av den omvärldsanalys som gjorts för hela Värmland och som ligger till grund för det regionala utvecklingsprogrammet. I vår omvärldsanalys har vi valt att dela in världen i tre delar: omvärld, närvärld och invärld. Enligt det internationella analysföretag Kairos Futures modell. Invärlden är den egna organisationen som man själv styr över. I vårt fall avser vi Årjängs kommun. Närvärlden omfattar den del som man har inflytande över men inte bestämmer helt. I vårt fall börjar närvärlden med Årjängs kommun som geografiskt område och vidare regionen i stort. Hit räknas också Sveriges regering och riksdag m fl. Omvärlden är allt utanför dessa. Förändringar i omvärlden kan man som enskild organisation inte alls styra eller påverka man kan bara förhålla sig till dem. Från den omvärldsanalys som gjorts för hela Värmland. Region Värmland har i samarbete med Karlstads Universitet och Karios Future analyserat förutsättningarna för länet. Värmland växer Mer genomgripande globalisering Ökad individualisering Vi lever längre Ökat fokus på klimatfrågan Rörligheten ökar Ökad regionalisering Innovationer blir allt viktigare Växande upplevelseekonomi Välbefinnande och hälsa allt viktigare Ökade kompetenskrav på en föränderlig arbetsmarknad - 6 -

7 Sammanställning av trender som berör Årjängs kommun OMVÄRLD + Välfärden ökar Finansiellt stark granne i Norge Regionen satsar på Norge Intresset för Sverige/ Norge samarbete ökar och där är Årjäng en viktig knutpunkt NÄRVÄRLD Ökat intresse för attraktiva tomter Stark företagsamhet Nära till internationella flygplatser i en allt mer internationaliserad värld. Människor pendlar allt längre till jobb Intresset för lokalt producerad mat ökar Svårt med helhetssyn, många särintressen INVÄRLD Årjängs kommun Svagt och splittrat varumärke Stark föreningskänskla Kulturutbudet är för klent Ingen vana att Bjuda in nykomlingar och nyanlända i befintliga nätverk. Behovet av lokal förankring ökar Energipriserna stiger Svårare att bygga kommunalt Bostadsbrist i kommunen Svårt att konkurrera med Norge om arbetskraft Förändrade stödmöjligheter Svårare att engagera folk till föreningslivet Åldrande befolkning Fler människor vill bo i större städer - Ökade kompetenskrav ger ökad konkurrens om arbetskraft Lågkonjunktur EU Marknaden är svag och står inför stora utmaningar - 7 -

8 5.2 Näringsliv nuläge Företagandet i Årjängs kommun är mångfacetterad och en stor del av befolkningen bedriver eller är engagerade i företagande. Det är just de många små företagen som är Årjängs styrka och att det finns en stark företagartradition i bygden. Idag kan man säga att sysselsättningen inom det privata står på tre ben; tillverkning, handel och tjänster. Tre viktiga ben som ger stabilitet. Tack vare närheten till Norge finns här en köpkraft som motsvarar en ort med nära tre gånger så många invånare. Även tjänstebranschen gynnas av kommunens viktiga grannar i väst och flera norska företag har satsat på byggnation i kommunen och det i sin tur ökar tillväxten för andra företag. Viktiga etableringar på senare år är Töcksfors Shoppingcenter, Töcksfors Handelspark, Flexit ABs stora satsning på en nybyggd fabrik med eget labb och Askim Stenindustris nya fabrik, som är Europas modernaste för produktion av bänkskivor. Tillverkning Branschen har legat stabil under de senaste åren och flera företag har stärkt sina resultat men branschen är fortsatt mycket konkurrensutsatt och beroende av den globala konjunkturen. Flera företag använder sig numera i högre utsträckning av bemanningsföretag för att jämna ut topparna för att inte vara så sårbara vid de snabba konjunktursvägningarna. Handel De senare årens snabba omsättningsökning har planat ut, konkurrensen från övriga gränshandelsorter är märkbar och alla påverkas av den stärkta svenska kronkursen. Tjänster Utmärkande branscher i tjänstesektorn är speciellt transport och bygg där det finns ett stort antal företag i kommunen som tillsammans har nära 400 anställda. Även här är konkurrensen hård och speciellt inom transport. Andra branscher där det skett en ökning av antalet företag är Företagstjänster, fastighets- och uthyrningsverksamhet. Besöksnäringen Besöksnäringen är inte bara viktig utifrån ett arbetsgivarperspektiv utan är också med och sätter kommunen på kartan och stärker varumärket. Vår kommun lockar utöver handel främst med naturbaserade aktiviteter, travet och olika arrangemang. Jord och skogsbruksnäringen Årjängs kommun består av 80% skog, motsvarande ha och är en viktig näring med flera olika aktörer som blir allt viktigare med tanke på de utmaningar vi står inför när det gäller att minska beroendet av fossila bränslen och möta detta med innovationer som leder till en biobaserad samhällsekonomi. Företagen inom jord- och skogsbruk är fördelade över hela kommunen och är grundförutsättningen för en levande landsbygd med attraktivt boende. Företagsklimat Ett positivt företagsklimat är viktigt för kommunen och när Svenskt Näringsliv på hösten utför sin årliga undersökning har Årjängs kommun de senaste åren fått betyget 3 som är godtagbart till lite över 4 som är bra från företagarna. Ser man tillbaka på topparna har det varit perioder med etableringar och mycket positiv press

9 Antal aktiva företag i Årjängs kommun Aktivitetsförändring sept 12 - sept 13 AB HKB Enskild Total Aktiva företag vid periodens början Nystartade Konkurser Övriga på obestånd Övriga förändringar Aktiva företag vid periodens slut Nettoförändring UC Näringslivsanalys 2013 Fakta & StatistikAntal aktiva företag per bransch september 2013 AB HKB Enskild Total Jordbruk Handel Byggverksamhet Tillverkning Verksamh. inom juridik, ekonomi, vetenskap Transport och magasinering Branschtillhörighet okänd Hotell- och restaurangverksamhet Kultur, nöje och fritid Fastighetsverksamhet Annan serviceverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster Informations- och kommunikationsverks Finans- och försäkringsverksamhet Vård och omsorg Utbildning Utvinning av mineral Vattenförsörjn., avloppsrening, avfallshant Försörjning av el, gas o värme o kyla UC Näringslivsanalys 2013 Kompetensförsörjning och arbetspendling De flesta företagarna vittnar om att de inte haft problem att få tag i kompetent arbetskraft inom till exempel tillverkning, montering och butikspersonal, men att det kan vara problematiskt att få tag i spetskompetens som t.ex ingenjörer, inköpare och erfarna butikschefer. Resultat och tillväxt Företagen i kommunen har pendlat resultatmässigt. Region Värmland genomförde en Simpler-analys - som mäter företagens effektivitet; resultatet utifrån satsat kapital och arbetskraft. Den visade att Årjängs företag fick ett sämre resultat från 2004 till 2009, men hade återhämtat sig 2010 och då låg väl innanför effektivitetslinjen, som innebär att man kan betala sina kostnader samt ge en överavkastning. Effektivitetslinjen, som innebär att man kan betala sina kostnader samt ge en överavkastning. Företagen i Årjängs kommun hade även bästa tillväxten i Värmland enligt 2013-års tillväxtindex. Där ser man på hur många aktiebolag som ökat sin omsättning mer än 5 %, ökat antal anställda och går med vinst. De 25 företag som presterade detta var: Anni Logistik AB, Bengans anläggning & byggkonsult AB, Börje Hermansson Gräv AB, Design Partner Engineering DPE AB, Flexit Sverige AB, GK Måleri AB, Gott Liv personlig assistans AB, Göranssons Elektriska i Årjäng AB, HANZA Mechanics Sweden AB, Holmedals Oljecentral AB, Håltebyns Grus AB, Klevande ek AB, Mikaels bil och lackcenter AB, Nordic Solar Sweden AB, Nordmarkens Fasader AB, Olsson & Hall Renhållnings AB, Restaurangshoppen i Töcksfors AB, RGH Service AB; RSN Årjäng AB, Tobbes Måleri i Årjäng AB, Tonys VVS i Töcksfors AB, Turessons Bil & Rep AB, Wilhelmssons Virkestransport AB och Årjängs Elmontage AB. Syna AB, 2013 En stor del av kommuninvånarna arbetar utanför kommunen och de flesta av dessa i Norge: År kvinnor män totalt Även inom Värmland sker arbetspendling, enligt 2009 års siffror arbetade ca 114 i Karlstad, 70 i Arvika, 40 i Eda och 31 i Säffle. Till Årjäng pendlade, under samma period, 88 personer från Arvika, 83 från Eda, 57 från Säffle och 51 från Karlstad. Region Värmland, rapport nr 8 - fakta och statistik Företag med flest anställda: Wermland Mechanics Töcksfors AB (105) Hanza Elektromekan AB (104) Nokalux AB (70) Flexit Sverige AB (60) Melvin Levin AB (59) Hanza Mechanics AB (49) Moelven Årjängs Såg AB (40) Lennartsfors AB (31) Troll-Gott Konfektyr AB (26) Netconnect i Årjäng AB (26) Supermarket i Årjäng AB (25) Svensk handelstidning justitia, v

10 3. Vår vision För projektet fanns en övergripande överenskommelse om tillväxt för bygdens bästa, och det fördes fram en tanke om Aktiebolaget Årjäng där alla delar av kommunen utgör väsentliga resurser för det gemensamma företagets utveckling och överlevnad. Hela kommunen ska växa på ett långsiktigt hållbart sätt där vi alla är delaktiga och där levande landsbygder och tätorter ingår som viktiga resurser för utvecklingen. Detta stämmer överens med Årjängs vision och övergripande mål som tidigare antagits av Kommunfullmäktige. Årjäng - den välmående, moderna och effektiva kommunen med god service och växande företagsamhet. Här vill kreativa människor bo och utvecklas med närhet till både natur och storstad. Positivt näringslivsklimat Inom Årjängs kommun prioriteras det lokala näringslivet som en viktig drivkraft i kommunens utveckling. Kommunen skall skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv och genom god service och hög kvalitet behålla befintliga företag och välkomna nyetableringar. Livskvalitet I Årjängs kommun skall invånarna erbjudas ett liv som präglas av god hälsa och bra försörjningsmöjligheter. Kommunen skall erbjuda ett tryggt boende med närhet till naturen och valfrihet i boendeform. Livslångt lärande Årjängs kommuns utbildningsverksamhet skall genomsyras av en hög kvalitet, där individen sätts i centrum. Det övergripande målet är att förbereda eleverna så att de är redo att möta framtidens samhälle. Anställda inom Årjängs kommun skall erbjudas möjligheter till utveckling för att möta framtidens samhälle. Förutsättningar skall också skapas så att kommunens invånare i alla åldrar får goda möjligheter till studier och ett livslångt lärande. God omsorg Årjängs kommun skall erbjuda en högkvalitativ omsorg med valfrihet till alla invånare. Omsorgen skall utgå från individuella behov och tjänsterna skall i så hög utsträckning som möjligt anpassas därefter. Kännetecken - Fokus på tillgänglighet och på vems/ Medborgarfokus Delaktighet Effektivitet - Delaktighet för medarbetare, medbor vilkas uppdrag vi arbetar gare och förtroendevalda rätt sätt. - Ett ansvar för helheten - Rätt sak i rätt tid till rätt pris och på

11 4 Förhållningssätt Ofta behövs mer resurser än vi har för att nå målen och det är lätt att stirra sig blind på detta istället för att fokusera på vart vi vill och ta de många små steg som vi faktiskt kan göra. Det viktigaste är att vi jobbar tillsammans åt rätt håll. Vi ska också välja att ta de lågt hängande frukterna först eller kanske till och med börja med fallfrukten. 5. Prioriterade områden Vi har funnit fem områden som är särskilt viktiga för Årjängs utveckling. Varje område tar hänsyn till den omvärldsanalys vi gjort och bygger på de styrkor, möjligheter, hot och svagheter som identifierats i processarbetet. Vidare ser vi vårt varumärke som ett övergripande mycket viktigt insatsområde för vår identitet och profilering. De prioriterade områdena är: Norge Fler och långsiktiga affärer för befintligt näringsliv på den norska marknaden och fler norska investeringar i kommunen genom goda och viktiga grannrelationer. Näringsliv Konkurrenskraftigt växande näringsliv lockar fler att starta och/eller etablera sig. Livskvalitet Här vill människor leva och bo för här är det nära till allt som betyder något. Infrastruktur Utmärkta kommunikations- och etableringsmöjligheter med närhet till Norge och andra internationella marknader. Bildning och Utbildning Högre utbildningsnivå för ökad tillväxt genom samverkan mellan skola och näringsliv. Varumärket Årjäng - Människor, möjligheter och miljö får Årjäng att växa. som övergripande insatsområde

12 5.1 Norska marknaden Fler och långsiktiga affärer för befintligt näringsliv på den norska marknaden och fler norska investeringar i kommunen genom goda och viktiga grannrelationer Prioriterade åtgärder Norge Norgeresursen/Norgeportalen Etablera och synliggör - kommunen tillsammans med Nordmarkens Näringsliv i samverkan med övriga resurser och kluster. Marknadsplan Utveckla en plan för en samordnad satsning. Infrastruktur Planera för nya industriområden, prioritera och gemensamt driva frågan om E18 s utveckling avseende kapacitet och säkerhet. Årjängs Norge ambassadörer Skapa en kontaktdatabas med etablerade Norgeambassadörer genom befintliga kontakter och nätverk. Bygga nya och utveckla nätverk med norska företag och organisationer Mål för insatserna gällande Norge Etablerad samverkan och arbetsmetodik 1år Fastställd marknadsplan 1år Kontaktdatabas upprättad 1år Plan för utveckling av industriområden fastställd 1år Plan för utbyggnad/utveckling av E18 fastställd 5 år 100 nya arbetstillfällen genom Norge relaterade etableringar eller ökade affärer med Norge 5år

13 5.1.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Bygga nya och utveckla Arrangera Möjlighe- Marita N NN och en arbets- nätverk ternas Grenseland en grupp svensk-norsk mässa 7-8 Etablerad samverkan och arbetsmetodik Möjliggöra för en samordnad satsning Upprätta en kontaktdatabas november på Töcksfors Shoppingcenter Genom projektet Verktyg för bygdens bästa planera för ytterligare satsningar Håller på att ta fram en projektskrivning som skall syfta till att underlätta affärer med norska företag och öka antalet etableringar i regionen Sätta samman en kontaktdatabas med etablerade Norgeambassadörer genom befintliga kontakter och nätverk NN Marita N NN Marita N, Pär N o Westra Wermlands Sparbank Västra Värmland, NN Marita N, Pär N o Westra Wermlands Sparbank Budget avgifter, NN och Sponsorer kr via RV Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Framtida aktiviteter: - 13-

14 5.2 Näringsliv Konkurrenskraftigt växande näringsliv lockar fler att starta och/eller etablera sig Prioriterade åtgärder Näringsliv Underlätta kapitalförsörjningen Tydliggör finansieringsmöjligheterna. Undersök möjligheten att skapa bättre förutsättningar för finansiering av ökat företagande. Tillgång till utbildad arbetskraft Ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Samverka med fler intressenter och paketera för nyrekryteringar. Tydliggör vilka kompetenser som behövs i det lokala näringslivet och hur det fungerar att pendla till kommunen. Stärk samverkan i näringslivsutvecklingsarbetet Utveckla befintlig samverkan för ökat genomslag i aktiviteter, bättre rådgivning, ökad delaktighet och större vi-känsla. Nyföretagande Ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Lyft fram goda exempel och förebilder. Öka samverkan mellan kommunen och Nordmarkens Näringsliv i samband med kurser och mentorskap. Erbjud återträffar och påbyggnadskurser/rådgivning för företagare. Konkurrenskraft Utveckla, bredda och vidareutveckla tidigare insatser för ökad konkurrenskraft som t ex Sign up. Öka incitamentet och viljan att trimma det egna företaget genom att synliggöra och visa upp goda lokala exempel från olika branscher. Ta tillvara skogens tillväxtpotential- i samarbete med näringen och kluster jobba för att utveckla skogens möjligheter till vidareförädling, samt att arbeta för att minska behovet av fossilt bränsle genom en övergång till biobränsle för att stärka skogsnäringen Mål för insatserna gällande Näringsliv Finansieringsförutsättningar utredda och synliggjorda 1 år Samverkan mellan skola och näringsliv för ökad kompetensutveckling och ökad entreprenörsanda påbörjad 1 år Plan för samverkan och gemensamma aktiviteter mellan kommun och Nordmarkens näringsliv fastställd 1år Antalet nystartade företag ska öka 3 år Näringslivsklimatet i kommunen har en positiv utveckling i etablerade undersökningar 2 år * Årjäng rankad som regionens bästa företagskommun i etablerade undersökningar 3 år Övergripande plan/strategi för att lösa framtida kompetensbehov för näringslivet och kommunen är framtagen 3år Andelen företagare som deltagit i kurser och aktiviteter har ökat 3 år * Svenskt Näringslivs företagsklimat och SKLs Insikt

15 5.2.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Samarbete skola-näringsliv för att vara med och ge eleverna en större valkunskap om olika yrken Stärk Vi-känslan genom olika mötesplatser. Arrangera kurser i att bli en bättre skogsägare Fortsätta arbetet med att bli smidigare i ärendehantering 2 presentationer under hösten Arrangerar 3 frukostmöten, 2 AfterWork och en företagsdag under hösten. Genomföra 5 kvällsseminarium för skogsägare som vill bli bättre på att bruka sin mark Fortsätta och utveckla handlingsplanen för att bli bättre vid myndighetsärenden och upphandling. Kommunen deltar i en ny Insiktsmätning 2015 Anna E/SYO Marita N Hushållningssälskapet Marita N/Ingemar Marita N NN Lärare NN Chefer och medarbetare på Bygg och miljö, räddningstjänst och administrationen. Budget Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Framtida aktiviteter:

16 5.3 Livskvalitet Här vill människor leva och bo för här är det nära till allt som betyder något Prioriterade åtgärder Livskvalitet Profilera möjligheterna i Årjäng Samverkan mellan kommun, närings och föreningsliv för att synliggöra oss internt och externt. Attrahera potentiella inflyttare. Fler bostäder Vi-känsla och ny värdegrund Bryt det negativa mönstret, skapa Vi-känsla genom samverkan för bygdens bästa. Fokusera på lösningar, goda exempel och belys möjligheter. Lyft och sätt fokus på värdegrunden i det politiska arbetet i samtliga partier. Lyft fram och anpassa barnomsorg, skola och äldreomsorg på bästa sätt till ortens nuvarande och blivande invånare. Hållbar utveckling Ta fram en strategi för hållbar utveckling i kommunen avseende miljö, naturvärden och energi. Lokala ambassadörer Bjud in till medborgardialog och utse ambassadörer Stimulera ett ökat kulturutbud genom ökad samverkan Mål för insatserna gällande Livskvalitet Öka antalet bostäder. Plan fastställd för utbyggnad i relation till förväntat behov 1år Ta fram paketlösningar för potentiella inflyttare (arbete, utbildning, boende, tomter, barnomsorg, aktiv fritid osv.) 3år Nyproduktion av lägenheter med fokus på hyresrätter påbörjad 3år Nettoinflyttningen till Årjäng skall öka med målsättning att passera invånare inom 5 år, enligt tidigare beslut Årjäng år Årjäng skall vara känt för att: Här vill människor leva och bo för här är det nära till allt som betyder något! 7år Ta fram en kulturplan Ta fram en plan för att utveckla våra tätorter

17 5.3.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Påbörjat ett arbete med att ta fram ett projekt som skall utveckla platsvarumärket som en kommun i gränsland och alla de möjligheter det ger. Budget Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Framtida aktiviteter

18 5.4 Infrastruktur Utmärkta kommunikations- och etableringsmöjligheter med närhet till Norge och andra internationella marknader Prioriterade åtgärder Infrastruktur E18 Prioritera och driv frågan om ökad kapacitet och säkerhet för kommunens och regionens viktigaste transportled till och från Norge. Industriområden Planera för och utöka tillgången på industrimark. Ta fram en gemensam policy på hur såväl befintliga som nya industriområden ska se ut. Marknadsföring Marknadsför tillgänglig industrimark och nya planerade industriområden. Industrilokaler Tydliggör betydelsen av och lyft fram det gemensamma mark- och lokalregistret till intressenterna. Bredband via fiber Prioritera bredband via fiber i hela kommunen till alla som vill ha det. Stötta arbetet för Grön Bane en höghastighetsförbindelse Olso - Stockholm via Årjäng Mål för insatserna gällande Infrastruktur Plan för utveckling av industriområden fastställd 1år Gemensam policy avseende industriområden fastställd 1år Mark och lokalregistret visar all tillgänglig mark och alla tillgängliga affärs- och industrilokaler 2år Fiber till alla i kommunen som önskar - 3 år Plan för utbyggnad/utveckling av E18 fastställd 5 år Plan för utbyggnad/utveckling av 172:an fastställd - 5 år Bild

19 5.4.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Tydliggöra betydelsen av och lyfta fram det gemensamma mark- och lokalregistret Påbörja arbetet med att ta fram en gemensam policy för hur våra industriområden ska se ut. Göra utskick och annonsera för att få fler att använda verktyget Budget Marita N Anna J Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Framtida aktiviteter:

20 5.5 Bildning & Utbildning Högre utbildningsnivå för ökad tillväxt genom samverkan mellan skola och näringsliv Prioriterade åtgärder Bildning & Utbildning Utveckla skolorna i kommunen till än mer attraktiva arbetsplatser som attraherar och behåller kompetenta lärare. Det nya högstadiet blir det goda exemplet på en modern skola med hög måluppfyllelse. En trivsam och utvecklande arbetsplats för elever och personal. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Alla barn och elever ska få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Öka samverkan mellan skola och näringsliv. Dra nytta av det lokala näringslivet för kompetens, motivation och praktik. Stärk vägledningsinsatserna för studie- och yrkesval genom ökad möjligheten till praktik och genom att tydliggöra vilka kompetenser som behövs i det lokala näringslivet. Gör ÅGY-skolan till ett lärcenter för livslångt lärande. Uppmuntra till komplettering av ofullständiga betyg och samarbeta mer med Kyrkeruds Folkhögskola. Öka antalet kontakter mellan näringslivet och Karlstads universitet Mål för insatserna gällande Bildning & Utbildning Det genomsnittliga meritvärdet ökar. Andelen elever i årskurs 9 som uppnår målen i samtliga ämnen ökar. Andelen elever som fullföljer en gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program ökar. Andelen elever som påbörjar studier vid universitet och högskolor inom 3 år från avslutad gymnasieutbildning ökar. Planen skola-näringsliv som tagits fram på Silbodalskolan utökas till att gälla hela kommunen och hela grundskolan. - 1 år Plan för ökad samverkan mellan skola och näringsliv för ökad kompetensutveckling och ökad entreprenörsanda påbörjad 1 år Öka antalet kontakter mellan näringslivet och Karlstads universitet och lyft fram möjligheterna att genom examensarbete utveckla olika verksamheter

21 5.5.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014/15 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Revidera och utveckla planen skola -näringsliv där vi bland annat jobbar med Arbetsmarknadskunskap Ordna en företagsträff med universitetet och samtidigt låta representanter från Wermlands Mechanics, Hanza Mechanics och Nordmarkens Fasader berätta om sitt samarbete. Påbörjat en projektbeskrivning för att tydliggöra den röda tråden mellan utbildning och arbete, samt möjliggöra för stärkt konkurrenskraft genom kompetensutveckling Presentera minst 2 nya yrkesrepresentanter Marita N NN Boka in en träff i dec Marita N NN Få fram ett ESF-projekt till i vår. Marita N Säffle Budget Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv

22 5.6 Vårt varumärke Frågorna om identitet och profilering är både internt och externt strategiskt viktiga. Arbetsgruppen, Nordmarkens Näringslivs styrelse och intervjuade företagare har alla fått samma frågeställningar: Vad är Årjäng känt för? Vilken profil är önskvärd och möjlig? Här följer några exempel på bilder/uppfattningar om Årjäng som vi aktivt vill jobba för att ta bort: Årjängsproblematiken bråk och stridigheter i media, inte minst bland politiker men också bland övriga kommuninvånare. Håla - utkanten, bonnigt, småstadsmentalitet med små möjligheter, jantelag och fula tätorter. Egensinniga Upplevd minskad kvalitetskänsla inom handeln, förr fanns fina affärer Bra bilder/uppfattningar som vi vill behålla/förstärka: Företagande stark företagsanda och kreativitet, differentierat näringsliv med många småföretagare. Travet V75, folkfest, tradition. Gränshandel med fokus på Norge Naturbaserad besöksnäring med skogen, sjöarna, landsbygden och Dalslands kanal. Invånarna öppna, glada, kreativa som alla känner/ känner till varandra. Norge gränslandet, strategiskt läge, närhet till storstadsregion, möjligheter i form av affärer, arbete och utbildning Bilder/uppfattningar som vi vill bli kända för: Här kan du få det liv du vill ha. En kommun med låg arbetslöshet och arbetsmarknad i två länder. En växande kommun. Livskvalitet Här vill människor bo för här är det nära till allt som betyder något! Arbete, boende, utbildning, service och aktiv fritid med kultur och sport. Aktiebolaget Årjäng Här samverkar näringslivet, föreningarna och kommunen för bästa möjliga utveckling. Värmlands bästa företagskommun baserat på nöjda, aktiva företagare. Norgeportalen logistik, kunskap, affärsmöjligheter. Varumärket Årjäng Människor, möjligheter och miljö får Årjäng att växa. Bilder vi vill ta bort Bilder vi vill behålla Bilder vi vill lägga till Håla - utkanten bonnigt småstadsmentalitet med små möjligheter. Årjängsproblematiken - bråk och stridigheter i media, sociala media, bland politiker och övriga invånare Jantelag och fula tätorter Upplevd minskad kvalitets-känsla inom handeln jmf fina affärer från förr Egensinniga Växande gränshandel med fokus på Norge Naturbaserad besöksnäring med skogen, sjöarna, landsbygden och Dalslands kanal. Företagande stark företagsanda och kreativitet, differentierat näringsliv med många småföretagare. Travet V75, folkfest, tradition. Invånarna Öppna, glada, kreativa som alla känner/ känner till varandra. Norge Gränslandet, strategiskt läge, närhet till storstadsrgion, möjligheter i form av affärer, arbete och utbildning Livskvalitet Här vill människor bo för här är det nära till allt som betyder något! Arbete, boende, utbildning, service och aktiv fritid med kultur och sport. Aktiebolaget Årjäng Här samverkar näringslivet, föreningarna och kommunen för bästa möjliga utveckling. Värmlands bästa företagskommun baserat på nöjda aktiva företagare. Norgeportalen logistik, kunskap, affärsmöjligheter Här kan du få det liv du vill ha En kommun som växer och med låg arbetslöshet.

23 5.6.4 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Producera och skicka ut Näringslivsnytt till media, företag o politiker mellan 1-2 gånger per månad. Producera en Flytta-hem-broschyr inför Stortravshelgen Hittills producerat och skickat ut 7 stycken. Marita N Nordmarkens Näringsliv Budget Marita N Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter när planen är antagen. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Behov/ Framtida aktiviteter:

24 6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Programmet för Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun är ett strategiskt dokument och kommer att vara ett viktigt underlag i kommunens budgetarbete. Resultatet av utförda insatser med anknytning till programmet ska årligen redovisas i ordinarie årsredovisning. Såväl privata som offentliga verksamheter förutsätts tänka på programmets mål och riktlinjer i sin egen verksamhetsplanering. Minst en gång per år bjuder kommunen, genom näringslivsutvecklaren in till ett brett och öppet seminarium - en Tillväxtdag - där berörda aktörer redovisar sina erfarenheter av genomförda aktiviteter samt för diskussioner om vart utvecklingen är på väg och hur den kan påverkas. 7. REFERENSER Årjängs kommuns mål och övergripande mål Resultatet av processarbetet, och enskilda intervjuer Sammanställning Skol-kick-off 13 febr 2013 Möte med Centrumstrategigruppen 17 april 2013 Staristik Årjängs kommuns näringsliv Värmland växer och känner inga gränser Nya Värmlandsstrategin Förnyelse för framtiden, Arena för Tillväxt 2013 Gränshandel Värmland, HUI Research 2012 Insikt 2013, Årjängs kommun, SKL Årjäng - en del av den globala utvecklingen, Region Värmland Studie av näringslivets tillväxt och konkurrenskraft enligt Simplermetoden, 2011 Region Värmland Relationen Sverige - Norge och Värmlands roll, Region Värmland 2013 Utvecklingen i Värmland, Region Värmland 2012 Debattartikel Paper Provins Årjäng För mer information: Marita Närtell, Näringslivsutvecklare, tel Pär Näslund, Landsbygdsrådgivare, tel

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Kompetenspla+ormen Västerbo1en Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Aurora Pelli Projektledare aurora.pelli@regionvasterbo7en.se Kompetenspla+ormen Västerbo1en Sammanhang: Regeringsuppdrag

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer