Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun. Antagen av KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun. Antagen av KF 2014-09-29 2014-09-29"

Transkript

1 Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun Antagen av KF

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Bakgrund Organisation för genomförande Arbetsprocess Förutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Nuläge Kommunens vision & mål Förhållningssätt Prioriterade områden Norska marknaden Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Näringsliv Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Livskvalitet Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Infrastruktur Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Bildning och utbildning Åtgärdsprioritering Mål Aktiviteter, 2014 och på sikt Varumärket Vad vi vill vara kända för Aktiviteter, 2014 och på sikt Uppföljning och utvärdering

3 1. Bakgrund Idag lever vi i en allt snabbare globalisering av näringslivet, vilket påtagligt ökar behovet av både nationell och internationell konkurrenskraft hos såväl företag som kommuner, regioner och nationer. Årjängs kommun och dess näringsliv står inför både unika möjligheter och samtidigt stora utmaningar. Under hösten 2011 tog Westra Wermlands Sparbank initiativet till en idédiskussion om tillväxt i Årjängs kommun. Banken träffade kommunledningen och tjänstemän från näringslivsenheten och tillsammans började man utveckla tankar om ett framtida gemensamt tillväxtprojekt. De gemensamma slutsatserna från diskussionen var följande: Årjäng har stora tillväxtmöjligheter inom flera viktiga områden. När det gäller näringslivet finns goda utvecklingsmöjligheter inom de flesta branscher, från besöksnäringen i form av både handel och turism till verkstadsindustrin, transportnäring, skogsnäring och tjänster. Kommunen erbjuder också en attraktiv livsmiljö med ett rikt föreningsliv inom både fritid och kultur. Att det finns bra möjligheter till ett naturnära fritids- eller permanentboende med tillgång till bra service, barnomsorg och skolor med god kvalitet, är viktiga faktorer när människor på hel- eller deltid flyttar hit. Med andra ord så finns det goda möjligheter för tillväxt men den kommer inte automatiskt. Det behövs en långsiktig och strukturerad satsning med fastställda mål. Vidare skall fokus vara på långsiktigt hållbar tillväxt som också tar hänsyn till människor, natur och miljö för bygdens bästa; vilket stämmer väl med både kommunens och bankens grundläggande värderingar. -3-

4 1.2 Organisation för genomförande Sedan hösten 2012 har Årjängs kommun, Westra Wermlands Sparbank och Nordmarkens Näringsliv tillsammans arbetat med att ta fram en gemensam näringslivs- och tillväxtstrategi, inklusive handlingsplan. Arbetet har bedrivits i ett projekt kallat Tillväxt för bygdens bästa med stöd från de involverade intressenterna och Leader Dalsland-Årjäng. Projektets övergripande syfte har varit att lägga grunden till en stor och långsiktig satsning på en näringslivsutveckling som bidrar till tillväxt i hela kommunen. Ett delsyfte har varit att utveckla ett nytt samverkanssätt och nätverk för tillväxt. Utvecklingsarbetet har skett i en arbetsgrupp som träffats vid åtta tillfällen under projekttiden, i Nordmarkens Näringslivs styrelse, samt genom djupintervjuer med företagare och stormöten. Arbetsgruppen som stått för merparten av processarbetet har bestått av fem företagare, två tjänstemän och två politiker från kommunstyrelsen. Nordmarkens Näringsliv har haft två komprimerade processmöten enligt samma upplägg som i arbetsgruppen. Intervjuerna har skett i form av ett antal frågeställningar som varit kopplade till processarbetet i arbetsgruppen och i Nordmarkens Näringsliv. Projektledare för Tillväxt för bygdens bästa har varit kommunens näringslivsutvecklare och processledare för utvecklingsarbetet har varit landsbygdsrådgivaren. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som deltagit i processen! Det har varit en fantastiskt spännande och kreativ process. Vi har försökt få med så mycket som möjligt i sammanställningen men vissa avgränsningar och prioriteringar har varit nödvändiga

5 1.3 Arbetsprocess Det har varit absolut nödvändigt att succesivt förankra programmet och dess delar efter hand som de växt fram. Men samtidigt har det varit viktigt att inte komplicera alltför mycket med för tidiga stormöten eller förenkla genom att låta en tjänsteman eller konsult göra en enmansutredning. Grundmetodiken i utvecklingsarbetet har följande upplägg: Träff 1. Träff 2. Träff 3. Träff 3. Träff 4. Träff 5. Träff 6. Träff 7. Omvärldsanalys Vad är det i omvärlden som på ett avgörande sätt kommer att påverka Årjängs utveckling positivt och eller/negativt? Starka sidor och möjligheter Vilka är de starka sidorna och möjligheterna som Årjäng har och som kan utgöra byggstenarna för framtiden? Valda byggstenar/hörnpelare Val av byggstenar som i första hand ska prioriteras, dvs det som Årjäng ska bygga sin framtid på. Prioriteringar blir nödvändiga eftersom det inte går att satsa på allt. Svaga sidor samt hinder och hot Vad är det som kommer att bromsa utvecklingen och hota det som är önskvärt? Var har vi våra brister? Åtgärdsprioriteringar för att undanröja/neutralisera svaga sidor osv. Var skall vi sätta in våra resurser? Identitet och profilering Vad är Årjäng känt för? Vilken profil är önskvärd och möjlig? Frågorna om identitet och profilering både internt och externt är strategiskt viktiga. Visionen Utveckling av vår vision för Årjäng. Vad vill vi åstadkomma av de byggstenar vi har valt. Visionen är ledstjärnan för uppläggning och genomförandet av utvecklingsarbetet. Strategierna För att nå visionen finns det ofta flera vägar att välja mellan. Här krävs både utveckling och val av strategier. Mål på lång och kort sikt Visionen måste formuleras i mätbara mål på lång sikt (3-7 år) och sen brytas ned till kortsiktiga mål (1-2år). Tack vare att vi genomfört processen i flera olika grupper och kompletterat med intervjuer har vi fått ett brett och väl förankrat underlag. Detta ligger till grund i detta förslag

6 2.1 Omvärldsanalys Inför vår första träff satte vi på oss spanarögonen. Världen är sig inte lik. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, klimatförändringen och krisen/kriserna mm mm många ord och trender. Hur långt kan vi se in i framtiden? Hur förutseende kan vi vara? Vad är det som kommer att påverka Årjäng? Inför mötet fick deltagarna själva fundera över vad de ser eller tror sig se när det gäller trender, händelser och aktörer som kommer att påverka/kan komma att påverka dem som företagare och/eller oss som kommuninvånare eller kommunen i stort. Arbetsgruppen har också tagit del av den omvärldsanalys som gjorts för hela Värmland och som ligger till grund för det regionala utvecklingsprogrammet. I vår omvärldsanalys har vi valt att dela in världen i tre delar: omvärld, närvärld och invärld. Enligt det internationella analysföretag Kairos Futures modell. Invärlden är den egna organisationen som man själv styr över. I vårt fall avser vi Årjängs kommun. Närvärlden omfattar den del som man har inflytande över men inte bestämmer helt. I vårt fall börjar närvärlden med Årjängs kommun som geografiskt område och vidare regionen i stort. Hit räknas också Sveriges regering och riksdag m fl. Omvärlden är allt utanför dessa. Förändringar i omvärlden kan man som enskild organisation inte alls styra eller påverka man kan bara förhålla sig till dem. Från den omvärldsanalys som gjorts för hela Värmland. Region Värmland har i samarbete med Karlstads Universitet och Karios Future analyserat förutsättningarna för länet. Värmland växer Mer genomgripande globalisering Ökad individualisering Vi lever längre Ökat fokus på klimatfrågan Rörligheten ökar Ökad regionalisering Innovationer blir allt viktigare Växande upplevelseekonomi Välbefinnande och hälsa allt viktigare Ökade kompetenskrav på en föränderlig arbetsmarknad - 6 -

7 Sammanställning av trender som berör Årjängs kommun OMVÄRLD + Välfärden ökar Finansiellt stark granne i Norge Regionen satsar på Norge Intresset för Sverige/ Norge samarbete ökar och där är Årjäng en viktig knutpunkt NÄRVÄRLD Ökat intresse för attraktiva tomter Stark företagsamhet Nära till internationella flygplatser i en allt mer internationaliserad värld. Människor pendlar allt längre till jobb Intresset för lokalt producerad mat ökar Svårt med helhetssyn, många särintressen INVÄRLD Årjängs kommun Svagt och splittrat varumärke Stark föreningskänskla Kulturutbudet är för klent Ingen vana att Bjuda in nykomlingar och nyanlända i befintliga nätverk. Behovet av lokal förankring ökar Energipriserna stiger Svårare att bygga kommunalt Bostadsbrist i kommunen Svårt att konkurrera med Norge om arbetskraft Förändrade stödmöjligheter Svårare att engagera folk till föreningslivet Åldrande befolkning Fler människor vill bo i större städer - Ökade kompetenskrav ger ökad konkurrens om arbetskraft Lågkonjunktur EU Marknaden är svag och står inför stora utmaningar - 7 -

8 5.2 Näringsliv nuläge Företagandet i Årjängs kommun är mångfacetterad och en stor del av befolkningen bedriver eller är engagerade i företagande. Det är just de många små företagen som är Årjängs styrka och att det finns en stark företagartradition i bygden. Idag kan man säga att sysselsättningen inom det privata står på tre ben; tillverkning, handel och tjänster. Tre viktiga ben som ger stabilitet. Tack vare närheten till Norge finns här en köpkraft som motsvarar en ort med nära tre gånger så många invånare. Även tjänstebranschen gynnas av kommunens viktiga grannar i väst och flera norska företag har satsat på byggnation i kommunen och det i sin tur ökar tillväxten för andra företag. Viktiga etableringar på senare år är Töcksfors Shoppingcenter, Töcksfors Handelspark, Flexit ABs stora satsning på en nybyggd fabrik med eget labb och Askim Stenindustris nya fabrik, som är Europas modernaste för produktion av bänkskivor. Tillverkning Branschen har legat stabil under de senaste åren och flera företag har stärkt sina resultat men branschen är fortsatt mycket konkurrensutsatt och beroende av den globala konjunkturen. Flera företag använder sig numera i högre utsträckning av bemanningsföretag för att jämna ut topparna för att inte vara så sårbara vid de snabba konjunktursvägningarna. Handel De senare årens snabba omsättningsökning har planat ut, konkurrensen från övriga gränshandelsorter är märkbar och alla påverkas av den stärkta svenska kronkursen. Tjänster Utmärkande branscher i tjänstesektorn är speciellt transport och bygg där det finns ett stort antal företag i kommunen som tillsammans har nära 400 anställda. Även här är konkurrensen hård och speciellt inom transport. Andra branscher där det skett en ökning av antalet företag är Företagstjänster, fastighets- och uthyrningsverksamhet. Besöksnäringen Besöksnäringen är inte bara viktig utifrån ett arbetsgivarperspektiv utan är också med och sätter kommunen på kartan och stärker varumärket. Vår kommun lockar utöver handel främst med naturbaserade aktiviteter, travet och olika arrangemang. Jord och skogsbruksnäringen Årjängs kommun består av 80% skog, motsvarande ha och är en viktig näring med flera olika aktörer som blir allt viktigare med tanke på de utmaningar vi står inför när det gäller att minska beroendet av fossila bränslen och möta detta med innovationer som leder till en biobaserad samhällsekonomi. Företagen inom jord- och skogsbruk är fördelade över hela kommunen och är grundförutsättningen för en levande landsbygd med attraktivt boende. Företagsklimat Ett positivt företagsklimat är viktigt för kommunen och när Svenskt Näringsliv på hösten utför sin årliga undersökning har Årjängs kommun de senaste åren fått betyget 3 som är godtagbart till lite över 4 som är bra från företagarna. Ser man tillbaka på topparna har det varit perioder med etableringar och mycket positiv press

9 Antal aktiva företag i Årjängs kommun Aktivitetsförändring sept 12 - sept 13 AB HKB Enskild Total Aktiva företag vid periodens början Nystartade Konkurser Övriga på obestånd Övriga förändringar Aktiva företag vid periodens slut Nettoförändring UC Näringslivsanalys 2013 Fakta & StatistikAntal aktiva företag per bransch september 2013 AB HKB Enskild Total Jordbruk Handel Byggverksamhet Tillverkning Verksamh. inom juridik, ekonomi, vetenskap Transport och magasinering Branschtillhörighet okänd Hotell- och restaurangverksamhet Kultur, nöje och fritid Fastighetsverksamhet Annan serviceverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster Informations- och kommunikationsverks Finans- och försäkringsverksamhet Vård och omsorg Utbildning Utvinning av mineral Vattenförsörjn., avloppsrening, avfallshant Försörjning av el, gas o värme o kyla UC Näringslivsanalys 2013 Kompetensförsörjning och arbetspendling De flesta företagarna vittnar om att de inte haft problem att få tag i kompetent arbetskraft inom till exempel tillverkning, montering och butikspersonal, men att det kan vara problematiskt att få tag i spetskompetens som t.ex ingenjörer, inköpare och erfarna butikschefer. Resultat och tillväxt Företagen i kommunen har pendlat resultatmässigt. Region Värmland genomförde en Simpler-analys - som mäter företagens effektivitet; resultatet utifrån satsat kapital och arbetskraft. Den visade att Årjängs företag fick ett sämre resultat från 2004 till 2009, men hade återhämtat sig 2010 och då låg väl innanför effektivitetslinjen, som innebär att man kan betala sina kostnader samt ge en överavkastning. Effektivitetslinjen, som innebär att man kan betala sina kostnader samt ge en överavkastning. Företagen i Årjängs kommun hade även bästa tillväxten i Värmland enligt 2013-års tillväxtindex. Där ser man på hur många aktiebolag som ökat sin omsättning mer än 5 %, ökat antal anställda och går med vinst. De 25 företag som presterade detta var: Anni Logistik AB, Bengans anläggning & byggkonsult AB, Börje Hermansson Gräv AB, Design Partner Engineering DPE AB, Flexit Sverige AB, GK Måleri AB, Gott Liv personlig assistans AB, Göranssons Elektriska i Årjäng AB, HANZA Mechanics Sweden AB, Holmedals Oljecentral AB, Håltebyns Grus AB, Klevande ek AB, Mikaels bil och lackcenter AB, Nordic Solar Sweden AB, Nordmarkens Fasader AB, Olsson & Hall Renhållnings AB, Restaurangshoppen i Töcksfors AB, RGH Service AB; RSN Årjäng AB, Tobbes Måleri i Årjäng AB, Tonys VVS i Töcksfors AB, Turessons Bil & Rep AB, Wilhelmssons Virkestransport AB och Årjängs Elmontage AB. Syna AB, 2013 En stor del av kommuninvånarna arbetar utanför kommunen och de flesta av dessa i Norge: År kvinnor män totalt Även inom Värmland sker arbetspendling, enligt 2009 års siffror arbetade ca 114 i Karlstad, 70 i Arvika, 40 i Eda och 31 i Säffle. Till Årjäng pendlade, under samma period, 88 personer från Arvika, 83 från Eda, 57 från Säffle och 51 från Karlstad. Region Värmland, rapport nr 8 - fakta och statistik Företag med flest anställda: Wermland Mechanics Töcksfors AB (105) Hanza Elektromekan AB (104) Nokalux AB (70) Flexit Sverige AB (60) Melvin Levin AB (59) Hanza Mechanics AB (49) Moelven Årjängs Såg AB (40) Lennartsfors AB (31) Troll-Gott Konfektyr AB (26) Netconnect i Årjäng AB (26) Supermarket i Årjäng AB (25) Svensk handelstidning justitia, v

10 3. Vår vision För projektet fanns en övergripande överenskommelse om tillväxt för bygdens bästa, och det fördes fram en tanke om Aktiebolaget Årjäng där alla delar av kommunen utgör väsentliga resurser för det gemensamma företagets utveckling och överlevnad. Hela kommunen ska växa på ett långsiktigt hållbart sätt där vi alla är delaktiga och där levande landsbygder och tätorter ingår som viktiga resurser för utvecklingen. Detta stämmer överens med Årjängs vision och övergripande mål som tidigare antagits av Kommunfullmäktige. Årjäng - den välmående, moderna och effektiva kommunen med god service och växande företagsamhet. Här vill kreativa människor bo och utvecklas med närhet till både natur och storstad. Positivt näringslivsklimat Inom Årjängs kommun prioriteras det lokala näringslivet som en viktig drivkraft i kommunens utveckling. Kommunen skall skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv och genom god service och hög kvalitet behålla befintliga företag och välkomna nyetableringar. Livskvalitet I Årjängs kommun skall invånarna erbjudas ett liv som präglas av god hälsa och bra försörjningsmöjligheter. Kommunen skall erbjuda ett tryggt boende med närhet till naturen och valfrihet i boendeform. Livslångt lärande Årjängs kommuns utbildningsverksamhet skall genomsyras av en hög kvalitet, där individen sätts i centrum. Det övergripande målet är att förbereda eleverna så att de är redo att möta framtidens samhälle. Anställda inom Årjängs kommun skall erbjudas möjligheter till utveckling för att möta framtidens samhälle. Förutsättningar skall också skapas så att kommunens invånare i alla åldrar får goda möjligheter till studier och ett livslångt lärande. God omsorg Årjängs kommun skall erbjuda en högkvalitativ omsorg med valfrihet till alla invånare. Omsorgen skall utgå från individuella behov och tjänsterna skall i så hög utsträckning som möjligt anpassas därefter. Kännetecken - Fokus på tillgänglighet och på vems/ Medborgarfokus Delaktighet Effektivitet - Delaktighet för medarbetare, medbor vilkas uppdrag vi arbetar gare och förtroendevalda rätt sätt. - Ett ansvar för helheten - Rätt sak i rätt tid till rätt pris och på

11 4 Förhållningssätt Ofta behövs mer resurser än vi har för att nå målen och det är lätt att stirra sig blind på detta istället för att fokusera på vart vi vill och ta de många små steg som vi faktiskt kan göra. Det viktigaste är att vi jobbar tillsammans åt rätt håll. Vi ska också välja att ta de lågt hängande frukterna först eller kanske till och med börja med fallfrukten. 5. Prioriterade områden Vi har funnit fem områden som är särskilt viktiga för Årjängs utveckling. Varje område tar hänsyn till den omvärldsanalys vi gjort och bygger på de styrkor, möjligheter, hot och svagheter som identifierats i processarbetet. Vidare ser vi vårt varumärke som ett övergripande mycket viktigt insatsområde för vår identitet och profilering. De prioriterade områdena är: Norge Fler och långsiktiga affärer för befintligt näringsliv på den norska marknaden och fler norska investeringar i kommunen genom goda och viktiga grannrelationer. Näringsliv Konkurrenskraftigt växande näringsliv lockar fler att starta och/eller etablera sig. Livskvalitet Här vill människor leva och bo för här är det nära till allt som betyder något. Infrastruktur Utmärkta kommunikations- och etableringsmöjligheter med närhet till Norge och andra internationella marknader. Bildning och Utbildning Högre utbildningsnivå för ökad tillväxt genom samverkan mellan skola och näringsliv. Varumärket Årjäng - Människor, möjligheter och miljö får Årjäng att växa. som övergripande insatsområde

12 5.1 Norska marknaden Fler och långsiktiga affärer för befintligt näringsliv på den norska marknaden och fler norska investeringar i kommunen genom goda och viktiga grannrelationer Prioriterade åtgärder Norge Norgeresursen/Norgeportalen Etablera och synliggör - kommunen tillsammans med Nordmarkens Näringsliv i samverkan med övriga resurser och kluster. Marknadsplan Utveckla en plan för en samordnad satsning. Infrastruktur Planera för nya industriområden, prioritera och gemensamt driva frågan om E18 s utveckling avseende kapacitet och säkerhet. Årjängs Norge ambassadörer Skapa en kontaktdatabas med etablerade Norgeambassadörer genom befintliga kontakter och nätverk. Bygga nya och utveckla nätverk med norska företag och organisationer Mål för insatserna gällande Norge Etablerad samverkan och arbetsmetodik 1år Fastställd marknadsplan 1år Kontaktdatabas upprättad 1år Plan för utveckling av industriområden fastställd 1år Plan för utbyggnad/utveckling av E18 fastställd 5 år 100 nya arbetstillfällen genom Norge relaterade etableringar eller ökade affärer med Norge 5år

13 5.1.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Bygga nya och utveckla Arrangera Möjlighe- Marita N NN och en arbets- nätverk ternas Grenseland en grupp svensk-norsk mässa 7-8 Etablerad samverkan och arbetsmetodik Möjliggöra för en samordnad satsning Upprätta en kontaktdatabas november på Töcksfors Shoppingcenter Genom projektet Verktyg för bygdens bästa planera för ytterligare satsningar Håller på att ta fram en projektskrivning som skall syfta till att underlätta affärer med norska företag och öka antalet etableringar i regionen Sätta samman en kontaktdatabas med etablerade Norgeambassadörer genom befintliga kontakter och nätverk NN Marita N NN Marita N, Pär N o Westra Wermlands Sparbank Västra Värmland, NN Marita N, Pär N o Westra Wermlands Sparbank Budget avgifter, NN och Sponsorer kr via RV Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Framtida aktiviteter: - 13-

14 5.2 Näringsliv Konkurrenskraftigt växande näringsliv lockar fler att starta och/eller etablera sig Prioriterade åtgärder Näringsliv Underlätta kapitalförsörjningen Tydliggör finansieringsmöjligheterna. Undersök möjligheten att skapa bättre förutsättningar för finansiering av ökat företagande. Tillgång till utbildad arbetskraft Ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Samverka med fler intressenter och paketera för nyrekryteringar. Tydliggör vilka kompetenser som behövs i det lokala näringslivet och hur det fungerar att pendla till kommunen. Stärk samverkan i näringslivsutvecklingsarbetet Utveckla befintlig samverkan för ökat genomslag i aktiviteter, bättre rådgivning, ökad delaktighet och större vi-känsla. Nyföretagande Ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Lyft fram goda exempel och förebilder. Öka samverkan mellan kommunen och Nordmarkens Näringsliv i samband med kurser och mentorskap. Erbjud återträffar och påbyggnadskurser/rådgivning för företagare. Konkurrenskraft Utveckla, bredda och vidareutveckla tidigare insatser för ökad konkurrenskraft som t ex Sign up. Öka incitamentet och viljan att trimma det egna företaget genom att synliggöra och visa upp goda lokala exempel från olika branscher. Ta tillvara skogens tillväxtpotential- i samarbete med näringen och kluster jobba för att utveckla skogens möjligheter till vidareförädling, samt att arbeta för att minska behovet av fossilt bränsle genom en övergång till biobränsle för att stärka skogsnäringen Mål för insatserna gällande Näringsliv Finansieringsförutsättningar utredda och synliggjorda 1 år Samverkan mellan skola och näringsliv för ökad kompetensutveckling och ökad entreprenörsanda påbörjad 1 år Plan för samverkan och gemensamma aktiviteter mellan kommun och Nordmarkens näringsliv fastställd 1år Antalet nystartade företag ska öka 3 år Näringslivsklimatet i kommunen har en positiv utveckling i etablerade undersökningar 2 år * Årjäng rankad som regionens bästa företagskommun i etablerade undersökningar 3 år Övergripande plan/strategi för att lösa framtida kompetensbehov för näringslivet och kommunen är framtagen 3år Andelen företagare som deltagit i kurser och aktiviteter har ökat 3 år * Svenskt Näringslivs företagsklimat och SKLs Insikt

15 5.2.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Samarbete skola-näringsliv för att vara med och ge eleverna en större valkunskap om olika yrken Stärk Vi-känslan genom olika mötesplatser. Arrangera kurser i att bli en bättre skogsägare Fortsätta arbetet med att bli smidigare i ärendehantering 2 presentationer under hösten Arrangerar 3 frukostmöten, 2 AfterWork och en företagsdag under hösten. Genomföra 5 kvällsseminarium för skogsägare som vill bli bättre på att bruka sin mark Fortsätta och utveckla handlingsplanen för att bli bättre vid myndighetsärenden och upphandling. Kommunen deltar i en ny Insiktsmätning 2015 Anna E/SYO Marita N Hushållningssälskapet Marita N/Ingemar Marita N NN Lärare NN Chefer och medarbetare på Bygg och miljö, räddningstjänst och administrationen. Budget Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Framtida aktiviteter:

16 5.3 Livskvalitet Här vill människor leva och bo för här är det nära till allt som betyder något Prioriterade åtgärder Livskvalitet Profilera möjligheterna i Årjäng Samverkan mellan kommun, närings och föreningsliv för att synliggöra oss internt och externt. Attrahera potentiella inflyttare. Fler bostäder Vi-känsla och ny värdegrund Bryt det negativa mönstret, skapa Vi-känsla genom samverkan för bygdens bästa. Fokusera på lösningar, goda exempel och belys möjligheter. Lyft och sätt fokus på värdegrunden i det politiska arbetet i samtliga partier. Lyft fram och anpassa barnomsorg, skola och äldreomsorg på bästa sätt till ortens nuvarande och blivande invånare. Hållbar utveckling Ta fram en strategi för hållbar utveckling i kommunen avseende miljö, naturvärden och energi. Lokala ambassadörer Bjud in till medborgardialog och utse ambassadörer Stimulera ett ökat kulturutbud genom ökad samverkan Mål för insatserna gällande Livskvalitet Öka antalet bostäder. Plan fastställd för utbyggnad i relation till förväntat behov 1år Ta fram paketlösningar för potentiella inflyttare (arbete, utbildning, boende, tomter, barnomsorg, aktiv fritid osv.) 3år Nyproduktion av lägenheter med fokus på hyresrätter påbörjad 3år Nettoinflyttningen till Årjäng skall öka med målsättning att passera invånare inom 5 år, enligt tidigare beslut Årjäng år Årjäng skall vara känt för att: Här vill människor leva och bo för här är det nära till allt som betyder något! 7år Ta fram en kulturplan Ta fram en plan för att utveckla våra tätorter

17 5.3.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Påbörjat ett arbete med att ta fram ett projekt som skall utveckla platsvarumärket som en kommun i gränsland och alla de möjligheter det ger. Budget Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Framtida aktiviteter

18 5.4 Infrastruktur Utmärkta kommunikations- och etableringsmöjligheter med närhet till Norge och andra internationella marknader Prioriterade åtgärder Infrastruktur E18 Prioritera och driv frågan om ökad kapacitet och säkerhet för kommunens och regionens viktigaste transportled till och från Norge. Industriområden Planera för och utöka tillgången på industrimark. Ta fram en gemensam policy på hur såväl befintliga som nya industriområden ska se ut. Marknadsföring Marknadsför tillgänglig industrimark och nya planerade industriområden. Industrilokaler Tydliggör betydelsen av och lyft fram det gemensamma mark- och lokalregistret till intressenterna. Bredband via fiber Prioritera bredband via fiber i hela kommunen till alla som vill ha det. Stötta arbetet för Grön Bane en höghastighetsförbindelse Olso - Stockholm via Årjäng Mål för insatserna gällande Infrastruktur Plan för utveckling av industriområden fastställd 1år Gemensam policy avseende industriområden fastställd 1år Mark och lokalregistret visar all tillgänglig mark och alla tillgängliga affärs- och industrilokaler 2år Fiber till alla i kommunen som önskar - 3 år Plan för utbyggnad/utveckling av E18 fastställd 5 år Plan för utbyggnad/utveckling av 172:an fastställd - 5 år Bild

19 5.4.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Tydliggöra betydelsen av och lyfta fram det gemensamma mark- och lokalregistret Påbörja arbetet med att ta fram en gemensam policy för hur våra industriområden ska se ut. Göra utskick och annonsera för att få fler att använda verktyget Budget Marita N Anna J Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Framtida aktiviteter:

20 5.5 Bildning & Utbildning Högre utbildningsnivå för ökad tillväxt genom samverkan mellan skola och näringsliv Prioriterade åtgärder Bildning & Utbildning Utveckla skolorna i kommunen till än mer attraktiva arbetsplatser som attraherar och behåller kompetenta lärare. Det nya högstadiet blir det goda exemplet på en modern skola med hög måluppfyllelse. En trivsam och utvecklande arbetsplats för elever och personal. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Alla barn och elever ska få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Öka samverkan mellan skola och näringsliv. Dra nytta av det lokala näringslivet för kompetens, motivation och praktik. Stärk vägledningsinsatserna för studie- och yrkesval genom ökad möjligheten till praktik och genom att tydliggöra vilka kompetenser som behövs i det lokala näringslivet. Gör ÅGY-skolan till ett lärcenter för livslångt lärande. Uppmuntra till komplettering av ofullständiga betyg och samarbeta mer med Kyrkeruds Folkhögskola. Öka antalet kontakter mellan näringslivet och Karlstads universitet Mål för insatserna gällande Bildning & Utbildning Det genomsnittliga meritvärdet ökar. Andelen elever i årskurs 9 som uppnår målen i samtliga ämnen ökar. Andelen elever som fullföljer en gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program ökar. Andelen elever som påbörjar studier vid universitet och högskolor inom 3 år från avslutad gymnasieutbildning ökar. Planen skola-näringsliv som tagits fram på Silbodalskolan utökas till att gälla hela kommunen och hela grundskolan. - 1 år Plan för ökad samverkan mellan skola och näringsliv för ökad kompetensutveckling och ökad entreprenörsanda påbörjad 1 år Öka antalet kontakter mellan näringslivet och Karlstads universitet och lyft fram möjligheterna att genom examensarbete utveckla olika verksamheter

21 5.5.3 Handlingsplan Aktiviteter 2014/15 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Revidera och utveckla planen skola -näringsliv där vi bland annat jobbar med Arbetsmarknadskunskap Ordna en företagsträff med universitetet och samtidigt låta representanter från Wermlands Mechanics, Hanza Mechanics och Nordmarkens Fasader berätta om sitt samarbete. Påbörjat en projektbeskrivning för att tydliggöra den röda tråden mellan utbildning och arbete, samt möjliggöra för stärkt konkurrenskraft genom kompetensutveckling Presentera minst 2 nya yrkesrepresentanter Marita N NN Boka in en träff i dec Marita N NN Få fram ett ESF-projekt till i vår. Marita N Säffle Budget Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv

22 5.6 Vårt varumärke Frågorna om identitet och profilering är både internt och externt strategiskt viktiga. Arbetsgruppen, Nordmarkens Näringslivs styrelse och intervjuade företagare har alla fått samma frågeställningar: Vad är Årjäng känt för? Vilken profil är önskvärd och möjlig? Här följer några exempel på bilder/uppfattningar om Årjäng som vi aktivt vill jobba för att ta bort: Årjängsproblematiken bråk och stridigheter i media, inte minst bland politiker men också bland övriga kommuninvånare. Håla - utkanten, bonnigt, småstadsmentalitet med små möjligheter, jantelag och fula tätorter. Egensinniga Upplevd minskad kvalitetskänsla inom handeln, förr fanns fina affärer Bra bilder/uppfattningar som vi vill behålla/förstärka: Företagande stark företagsanda och kreativitet, differentierat näringsliv med många småföretagare. Travet V75, folkfest, tradition. Gränshandel med fokus på Norge Naturbaserad besöksnäring med skogen, sjöarna, landsbygden och Dalslands kanal. Invånarna öppna, glada, kreativa som alla känner/ känner till varandra. Norge gränslandet, strategiskt läge, närhet till storstadsregion, möjligheter i form av affärer, arbete och utbildning Bilder/uppfattningar som vi vill bli kända för: Här kan du få det liv du vill ha. En kommun med låg arbetslöshet och arbetsmarknad i två länder. En växande kommun. Livskvalitet Här vill människor bo för här är det nära till allt som betyder något! Arbete, boende, utbildning, service och aktiv fritid med kultur och sport. Aktiebolaget Årjäng Här samverkar näringslivet, föreningarna och kommunen för bästa möjliga utveckling. Värmlands bästa företagskommun baserat på nöjda, aktiva företagare. Norgeportalen logistik, kunskap, affärsmöjligheter. Varumärket Årjäng Människor, möjligheter och miljö får Årjäng att växa. Bilder vi vill ta bort Bilder vi vill behålla Bilder vi vill lägga till Håla - utkanten bonnigt småstadsmentalitet med små möjligheter. Årjängsproblematiken - bråk och stridigheter i media, sociala media, bland politiker och övriga invånare Jantelag och fula tätorter Upplevd minskad kvalitets-känsla inom handeln jmf fina affärer från förr Egensinniga Växande gränshandel med fokus på Norge Naturbaserad besöksnäring med skogen, sjöarna, landsbygden och Dalslands kanal. Företagande stark företagsanda och kreativitet, differentierat näringsliv med många småföretagare. Travet V75, folkfest, tradition. Invånarna Öppna, glada, kreativa som alla känner/ känner till varandra. Norge Gränslandet, strategiskt läge, närhet till storstadsrgion, möjligheter i form av affärer, arbete och utbildning Livskvalitet Här vill människor bo för här är det nära till allt som betyder något! Arbete, boende, utbildning, service och aktiv fritid med kultur och sport. Aktiebolaget Årjäng Här samverkar näringslivet, föreningarna och kommunen för bästa möjliga utveckling. Värmlands bästa företagskommun baserat på nöjda aktiva företagare. Norgeportalen logistik, kunskap, affärsmöjligheter Här kan du få det liv du vill ha En kommun som växer och med låg arbetslöshet.

23 5.6.4 Handlingsplan Aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförande Ansvarig Personella resurser Producera och skicka ut Näringslivsnytt till media, företag o politiker mellan 1-2 gånger per månad. Producera en Flytta-hem-broschyr inför Stortravshelgen Hittills producerat och skickat ut 7 stycken. Marita N Nordmarkens Näringsliv Budget Marita N Klart Dessa handlingsplaner som följer varje insatsområde kommer att kompletteras med aktiviteter från kommunala verksamheter när planen är antagen. Här kommer vi också att lägga in de aktiviteter som bland annat genomförs av Nordmarkens Näringsliv. Behov/ Framtida aktiviteter:

24 6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Programmet för Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun är ett strategiskt dokument och kommer att vara ett viktigt underlag i kommunens budgetarbete. Resultatet av utförda insatser med anknytning till programmet ska årligen redovisas i ordinarie årsredovisning. Såväl privata som offentliga verksamheter förutsätts tänka på programmets mål och riktlinjer i sin egen verksamhetsplanering. Minst en gång per år bjuder kommunen, genom näringslivsutvecklaren in till ett brett och öppet seminarium - en Tillväxtdag - där berörda aktörer redovisar sina erfarenheter av genomförda aktiviteter samt för diskussioner om vart utvecklingen är på väg och hur den kan påverkas. 7. REFERENSER Årjängs kommuns mål och övergripande mål Resultatet av processarbetet, och enskilda intervjuer Sammanställning Skol-kick-off 13 febr 2013 Möte med Centrumstrategigruppen 17 april 2013 Staristik Årjängs kommuns näringsliv Värmland växer och känner inga gränser Nya Värmlandsstrategin Förnyelse för framtiden, Arena för Tillväxt 2013 Gränshandel Värmland, HUI Research 2012 Insikt 2013, Årjängs kommun, SKL Årjäng - en del av den globala utvecklingen, Region Värmland Studie av näringslivets tillväxt och konkurrenskraft enligt Simplermetoden, 2011 Region Värmland Relationen Sverige - Norge och Värmlands roll, Region Värmland 2013 Utvecklingen i Värmland, Region Värmland 2012 Debattartikel Paper Provins Årjäng För mer information: Marita Närtell, Näringslivsutvecklare, tel Pär Näslund, Landsbygdsrådgivare, tel

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020 Bilaga 2 Varumärkesplattform Värmlandsstrategin 2014-2020 Innehållsförteckning 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand 3 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? 5 3 Varumärkesplattform

Läs mer

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys... Strategisk plan 2014-2016 Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 1 Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen...3 2. Omvärldsanalys...4 Inledning... 4 Ekonomi... 4 Befolkning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK)

Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Enhetens uppdrag: Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT,

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Dalarna i världen utvecklingsförutsättningar och drivkrafter... 5 2.1 Ökad regionalisering...6

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Gotland, lokalt ledd utveckling 2015 2020

Utvecklingsstrategi för Gotland, lokalt ledd utveckling 2015 2020 1 Karta över området som ingår i Gotlands utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling Foton omslaget: Fältfritidsledare på stan med ungdomar/fotograf: Stig Hammarstedt. Vindkraft och åkerbruk/fotograf:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Omvärldsanalys för Herrljunga/Vårgårda

Omvärldsanalys för Herrljunga/Vårgårda Omvärldsanalys för Herrljunga/Vårgårda kommuner år 2015 Elin Hjalmarsson, Kristina Johansson och Per Florén, 21 april 2015 (v13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Uppdraget...

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 år 2010 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Att arbeta i Falun

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer