ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA."

Transkript

1 ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA blandas juridiska, ekonomiska och sociala spörsmål som just nu är aktuella på den kinesiska arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur Kina arbetar för att skapa ordning bland bemanningsföretag som skickar kinesisk arbetskraft utomlands, om en ständigt aktuell diskussion kring styrkor och brister hos kinesisk personal, om potentiella fackliga reformer samt om den rådande optimism som gör att företag i Kina planerar nyanställa personal som aldrig förr. Bifogad finner du även ett så kallat White Paper, ett officiellt policydokument, som beskriver Kinas åstadkommanden och framtida utmaningar inom sysselsättnings- och arbetsrättsfrågor. Dokumentet, som är det första av sitt slag, visar hur Kina tagit många juridiska steg på vägen från en planstyrd till en ekonomiskt driven arbetsmarknad. Det som utelämnas är förstås den ännu bristfälliga implementeringen av stiftade lagar och regler. ARBETSNYTT KINA vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrelaterade frågor från sysselsättning till arbetsrätt i Asien med extra fokus på Kina. Innehållet baseras i huvudsak på mitt arbete som arbetsmarknadsråd vid ambassaden i Peking och spänner från aktuella utvecklingar och händelser via intressanta möten till viktig bakgrundsinformation. Hör gärna av dig om du har kommentarer, reflektioner eller frågor kring det som skrivs. Hör även gärna av dig om du har idéer och önskemål kring ämnen du vill läsa om. Känner du andra som du tror skulle vara intresserade av att läsa ARBETSNYTT KINA? Skicka i så fall deras e-postadress. OSCAR BERGER Arbetsmarknadsråd, Peking INNEHÅLL: - Bättre reglerade kinesiska bemanningsföretag - Kinesisk personal - Fackets roll växer - Framtiden är ljus - Rapport - White Paper on China s Human Resources BÄTTRE REGLERADE KINESISKA BEMANNINGSFÖRETAG - En lösning på det svenska bärplockarproblemet? Asiatiska bärplockare har som bekant känt sig lurade i de svenska skogarna även denna sommar. Samtidigt som det på hemmaplan nu pågår en debatt om hur problemen bäst bemöts har kinesiska myndigheter publicerat ett utkast på ett nytt regelverk för kinesiska bemanningsföretag som skickar arbetskraft utomlands. Reglerna har ännu inte trätt ikraft utan är ett förslag som i augusti gick ut på remiss för kommentarer från allmänheten. De nya kinesiska reglerna föreslår att stort ansvar läggs på kinesiska myndigheter och på bemanningsföretagen själva. Följande regler föreslås gälla för bemanningsföretagen:

2 - Bemanningsföretag med rätt att skicka arbetare utomland måste ha minst sex miljoner RMB i registrerat kapital (ungefär lika mycket i SEK). Pengarna ska fungeras som garanti för utbetalning av arbetstagares löner om tvister uppstår. Samtidigt förbjuds företag från att kräva arbetstagare på depositionsavgifter för förmedling av tjänster. Krav ställs även på de anställda vid bemanningsföretagen som måste ha utbildning inom eller tidigare erfarenhet av personalfrågor. - Ett kontrakt mellan bemanningsföretaget och den utländska inköparen av bemanningstjänster måste finnas innan bemanningsföretaget söker personal i Kina. I kontraktet måste arbetets natur, arbetsmiljö, lön, boende m.m. beskrivas. Kontrakt måste sedan skrivas mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget eller direkt mellan arbetstagaren och den utländska inköparen av tjänsten. I det senare fallet måste bemanningsföretaget finns till hands för arbetstagaren för att analysera kontraktets innehåll innan det undertecknas. I de fall kontrakt skrivs direkt mellan arbetstagaren och den utländska köparen av tjänsten måste det ändå finnas ett så kallat servicekontrakt mellan bemanningsföretaget och den anställde. I detta kontrakt måste det framgå vilka tjänster arbetstagaren kan förvänta sig av bemanningsföretaget, exempelvis vad bemanningsföretaget är skyldigt att göra om det uppstår någon form av kris då arbetstagaren befinner sig utomlands. - Bemanningsföretagen är även skyldiga att tillhandahålla träning rörande allt från yrkesspecifika kunskaper till lokala lagar och traditioner i landet där den anställa ska arbeta. En kommunikationsmekanism till såväl arbetstagaren som till den utländska köparen av tjänsten måste också etableras i syfte att snabbt kunna lösa tvister som uppstår. - Regelförslaget rekommenderar följande ansvarsområden för ansvariga kinesiska myndigheter: Myndigheter på olika administrativa nivåer ska upprätta en samarbetsmekanism för hur man löser arbetsrelaterade tvister utomlands. Man är även ansvarig för att generera och sprida information till bemanningsföretagen och arbetstagare som planerar arbeta utomlands. Kinesiska ambassader och konsulat runt om i världen bör arbeta mer med att säkerställa kinesiska arbetstagare juridiska rättigheter utomlands, samtidigt som myndigheter i Kina bör upprätta ett system varigenom bemanningsföretag som lurar arbetstagare registreras samt straffas. - Relevanta myndigheter uppmanas även skriva bilaterala avtal med andra länder rörande arbetskraftsmigration samt socialförsäkrings- och skattefrågor. - De nya reglerna, om de implementeras i sin nuvarande form, kommer inte täcka kinesiska individer som på egen hand söker anställning utomlands. Det är i dagsläget oklart när de nya reglerna kan komma att klubbas igenom. Enligt det kinesiska Handelsministeriet finns idag omkring 500 registrerade bemanningsföretag i Kina med rätt att skicka arbetskraft utomlands. Ministeriet tillhandahåller en hemsida där man kan söka bland de bemanningsföretag som godkänts av myndigheterna (på kinesiska): KINESISK PERSONAL - Unik eller global? En ständig fråga bland utländska företag med verksamhet i Kina är om, och i så fall hur, kinesiska anställda skiljer sig från västerländska samt hur man som arbetsgivare bäst bemöter sådana skillnader? Jag har genom samtal med västerländska, däribland många svenska, och kinesiska företagare försökt bringa klarhet i frågan. Något rätt eller fel finns förstås inte, men diskussionerna ger ändå en intressant fingervisning om hur existerande skillnader formar förhållandet arbetsgivare och arbetstagare emellan i en kinesisk kontext samt hur detta påverkar utländska företags verksamhet i landet. - Som alltid är det vanskligt att generalisera kring kulturella/nationella skillnader, men någorlunda konsensus om olikheterna mellan svensk och kinesisk personal kan ändå sägas råda. På plussidan hos den lokala personalen brukar nämnas faktorer så som hårt arbetande och tekniskt kunniga, på minussidan ovilja att ta initiativ och brist på kreativt ifrågasättande. - Generellt sett kan en skiljelinje sägas gå mellan de utländska företag som anser att skillnaderna är, respektive inte är, stora nog att de kräver en annan sorts personalpolicy än i väst. Multinationella företag tenderar att tillhöra den senare gruppen. De införlivar ofta den kinesiska verksamheten i en

3 redan existerande företagsstruktur med allt vad det innebär av övergripande personalstrategier med utbildning i den globala företagskulturen. Denna typ av företag brukar åberopa individen som det centrala, att det alltid går att hitta rätt typ av människor i alla kontexter och att dessa sedan går att forma utifrån företagets globala behov. Egna managementutbildningar och tydliga karriärmöjligheter används även för att locka och behålla lokal kompetens. - Mindre utländska företag utan resurser och stöd från en global struktur tenderar att uppfatta skillnaderna som större. Dessa tycks ofta ha svårare att konkurrera om de bästa talangerna då de sällan har stora resurser att lägga på personalutveckling. - Mycket av det som av många västerländska arbetsgivare uppfattas som mindre bra hos sin kinesiska personal förefaller ha rötter i bland annat utbildningssystem och företagskultur. Kinesiska universitets brist på kreativitet och ifrågasättande är en sådan faktor. Kortsiktiga investeringar med fokus på snabb avkastning och begränsat intresse för etablerande av långsiktiga personalstrategier är en annan. Detta har i sin tur lett framför allt unga kinesiska arbetstagare till att ofta byta arbetsgivare för en mindre löneökning. Företag som inte vill fastna i en spiral av ständigt stigande lönekostnader måste därför hitta andra sätt att attrahera, hantera samt behålla duktiga medarbetare. - Enligt en ny undersökning utförd av ChinaHR.com, en av Kinas största privata arbetsförmedlingar med fokus på unga universitetsutbildade, håller emellertid något på att hända inom såväl inhemska företag som bland landets arbetstagare. Många kinesiska företag, som under drygt 30 år av ekonomiska reformer vuxit sig allt större, börjar nu blicka bortom landets gränser. Detta tycks ha lett till insikten om att man på en internationell marknad måste lägga större resurser på att tillfredsställa de anställdas behov med allt vad det innebär av personlig utveckling och karriärmöjligheter. Samtidigt visar undersökningen att den ekonomiska krisen fått många unga välutbildade kineser att prioritera säkerhet framför ekonomisk kompensation. Fler ur denna grupp tycks därför föredra anställning inom statliga kinesiska företag eller myndigheter framför vad som uppfattas som osäkra jobb hos utländska arbetsgivare. - Vad dessa förändringar i långa loppet innebär för utländska företag med verksamhet i Kina är svårt att säga. Experter jag talat med framhåller att kinesiska företag alltjämt ligger efter sina västerländska konkurrenter i fråga om resurser som läggs på personalfrågor. Troligt är emellertid att detta med tiden kommer att förändras och att konkurrens om den idag redan knappa poolen av kvalificerad arbetskraft därmed kommer att öka ytterligare. FACKETS ROLL VÄXER PÅ PAPPRET De många strejker som under våren och sommaren brutit ut vid ett antal utländska företag i Kina (se rapporten Vad har strejkande Hondaarbetare med Kinas växelkurs att göra? ) förefaller nu få konsekvenser. Redan i somras höjde ett tjugotal provinser de lokalt reglerade minimilönerna. Bland ekonomiskt mer progressiva regioner, däribland Shenzhen, Guangzhou och Shanghai, planeras nu även reformer av de lokala fackförbundens roll. Något som kan, om reglerna implementeras fullt ut, få intressanta konsekvenser för den kinesiska arbetsmarknaden. - Det är framför allt ändringar i det lokala regelverk som styr ACFTU:s verksamhet i provinsen Guangdong i södra Kina som väcker intresse. Ett första utkast av Guangdong Province Regulations on the Democratic Management of Enterprices publicerades redan 2008 men lades på is till följd av den ekonomiska krisen. I och med vårens många strejker har fokus åter satts på Kinas bristande arbetsrätt, varför en uppdatering och implementering åter blivit aktuell. På pappret förefaller de nya reglerna medföra stora förändringar av relationen företag och anställda emellan. Bland de reformer som föreslås kan följande nämnas: - Kräver 20 procent eller fler av de anställda vid ett företag konsultation (ACFTU föredrar detta ord framför förhandling ) om löner är företagsledningen juridiskt bundna att möta de fackliga representanterna för samtal. Enligt förslaget bör ACFTU då de anställda så önskar även organisera demokratiska val bland arbetstagarna för att få fram representativa representanter för arbetstagarsidan vid konsultationen.

4 - Det nya regelförslaget föreslås begränsa rätten till vilda strejker, något som bland utländsk media tolkats som ett steg i fel riktning. Samtidigt betonar reglerna att företag inte ska ha rätt att avskeda anställda som straff för stoppat arbete om företaget vägrar möte de anställdas legitima krav på konsultation om lönerna. En lösning som i mångt och mycket förefaller likt förhållandet mellan svenska arbetsmarknadsparter. - Skulle en lösning inte gå att få till stånd föreslår Guangdongs regler att ACFTU-representanter från en högre administrativ nivå involveras och därefter representanter för arbetsmarknadsministeriets lokalkontor. - I Shenzhen, gränsstad till Hongkong där en överväldigande majoritet av befolkningen är migrantarbetare från andra delar av landet, diskuteras just nu liknande regler. Förutom en mekanism för lönekonsultation inom enskilda företag föreslår Shenzhens regler även förhandlingar på industriell och regional nivå. I Shenzhen föreslås dessutom företag som vägrar förhandla med de anställda eller som enbart erbjuder minimilön under konsultationen kunna beläggas med straffavgifter på mellan 5000 och RMB (ungefär samma i SEK). - Även på nationell nivå pågår enligt kinesiska källor reformer av ACFTU:s arbete. Ett förslag som nu lär diskuteras är att lokala fackliga representanter betalas direkt av ACFTU istället för dagens system där de är beroende av företaget för att bekosta sin verksamhet. Fler ACFTU-representanter föreslås även kunna röstas fram lokalt bland de anställda i enskilda företag. Förhoppningen är att detta ska leda till ett ACFTU som bättre representerar de anställda och deras behov. Samtidigt poängterar det utkast på reformförslag som nu cirkulerar att ACFTU även fortsättningsvis kommer att vara underställt Kommunistpartiet och att lägre administrativa nivåer av förbundet även i framtiden måste underställa sig beslut som fattas på provinsiell eller nationell nivå. - Exakt vad dessa nu diskuterade regelreformer i verkligheten kommer att innebära är det förstås ingen som vet. Även om erfarenheten säger att man bör ta förändringar inom det till Partiet knutna ACFTU med nypa salt förefaller de regler som nu föreslås faktiskt ge kinesiska anställda verktyg att påbörja förhandlingar med arbetsgivarsidan. Hur företagen kommer att reagerar på eventuella förändringar återstår förstås att se. De nya reglerna väntas gå igenom senare i höst eller tidigt nästa år. FRAMTIDEN ÄR LJUS - Företagen i Kina planerar nyanställa som aldrig förr Som tidigare rapporterats saknar Kina tillförlitlig statistik över arbetslösheten och framtida sysselsättningsbehov i landet. Detta beror på en rad faktorer: bristfällig kontakt med företagen, en stor informell sektor och ett från myndigheters sida medvetet val att utesluta vissa grupper ur statistiken är några av dem. I brist på tillförlitliga officiella siffror fyller privata undersökningar vissa av luckorna. Bemanningsföretaget Manpowers Employment Outlook Survey som sedan 2005 publicerats i Kina varje kvartal är en sådan. Den senaste visar att tron på framtida tillväxt och därmed ökad sysselsättning är större än någonsin förr. - Manpower intervjuar varje kvartal omkring 4000 arbetsgivare i Kina. Frågan som ställs är densamma i samtliga länder där den globala undersökningen genomförs: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under de tre kommande månaderna fram till slutet av december 2010 jämfört med innevarande kvartal? I fjärde kvartalets undersökning svarade 4194 företag i 16 kinesiska regioner från sex sektorer på frågan. - Undersökningen illustrerar med all tydlighet att krisen i Kina anses vara över och att tilltron på den kinesiska ekonomins fortsatta tillväxt är stor. Av de tillfrågade svarade hela 53% att de planerar öka antalet anställda. 32% väntas behålla den nuvarande personalstyrkan medan bara 2% uppger att de förbereder nedskärningar. Manpower använder uttrycker sysselsättningstrend för att beskriva den övergripande riktningen i sysselsättningen. I Kinas fall är siffran + 51%, det vill säga ett uttryck för andelen företag som väntas öka personalstyrkan minus de som väntas minska den. - Den positiva attityden till det kommande kvartalets nyanställningar är den störta som uppmätts sedan Manpower började göra undersökningen i Kina. Kontrasten jämfört med för drygt ett år sedan är

5 talande. Inför början av tredje kvartalet 2009, mitt under brinnande krisen då Kina alltjämt led av den plötsliga exportminskningen till framför allt USA, var sysselsättningstrenden bara + 2% (11% planerade nyanställa medan 9% planerade att minska personalen). Till och med jämfört med föregående kvartal då sysselsättningstrenden bara var + 27% är dagens höga förväntningar iögonfallande. - Den senaste tidens snabbt stigande kinesiska minimilöner har lett till en diskussion kring huruvida företag i Kina kommer att söka sig till landets inre och västra delar i jakt på lägre kostnader. Manpowers undersökning tycks i viss mån reflektera denna logik. Resultatet är inte helt entydigt, men en viss trend kan skönjas i att företag i utvecklade städer så som Shanghai (+ 39%) och Xiamen (+ 44%) planerar färre nyanställningar än företag i inlandsregioner så som Changsha (+ 59%), Chengdu (+ 59%) och Xian (+ 57%). - Företag i samtliga undersökta sektorer rapporterar planerad expansion av antalet anställda. Störst optimism återfinns i servicesektorn (+ 51%) och inom finans/försäkring/fastighet (+ 50%). - Även ur ett internationellt perspektiv är den starka kinesiska tilltron på framtiden iögonfallande. Kinas sysselsättningstrend på + 51% följs av Indien på + 42% och Taiwan på + 40%, siffror som visar att företagen i Asien som region väntar sig fortsatt tillväxt om än i något mindre omfattning än i Kina. Siffrorna för länder i Europa är betydligt mer försiktiga och pendlar mellan + 9% (Schweiz, Norge) och 10% (Grekland). Enligt Manpowers undersökning är tilltron bland svenska företag försiktigt positiv med en sysselsättningstrend på + 5%. - För den som är intresserad av att läsa hela Manpowers undersökning från Kina finns den för nedladdning här: RAPPORT White Paper on China s Human Resources. Rapporten finns tillgänglig på ambassadens hemsida:

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till 2010 års första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till 2010 års första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till 2010 års första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA ligger fokus på globaliseringen av arbetsmarknaden ur ett svenskt-asiatiskt

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA rör vi oss mellan stort och smått. Du kan bland annat läsa om minimilönernas

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 8 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. Texterna i denna upplaga av ARBETSNYTT KINA har ett gemensamt fokus på framtiden och hur Kina arbetar för att möta

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Vad har strejkande Hondaarbetare med Kinas växelkurs att göra?

Vad har strejkande Hondaarbetare med Kinas växelkurs att göra? Sid. 1(9) 2010-07-05 Peking Arbetsmarknadsråd Oscar Berger +86 (0)10 6532 9790 ext. 8253 oscar.berger@foreign.ministry.se Vad har strejkande Hondaarbetare med Kinas växelkurs att göra? Nya prioriteringar

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till årets första upplaga av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till årets första upplaga av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till årets första upplaga av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA kan du bland annat läsa om Kinas satsning på gröna jobb och om hur svenska

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Arbeta i Sverige? Syn på arbetsmigration bland kineser med studieerfarenhet från Sverige

Arbeta i Sverige? Syn på arbetsmigration bland kineser med studieerfarenhet från Sverige Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/9824-1 9-8-24 Peking Arbetsmarknadsråd Oscar Berger +86 () 632 979 ext. 83 oscar.berger@foreign.ministry.se Registrator, A Arbeta i Sverige? Syn på arbetsmigration

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q3 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 213 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till årets första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till årets första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till årets första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA ligger fokus på olika aspekter av den kinesiska sysselsättningen. Ett återkommande

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift En rapport från Svenska institutet Innehåll Förord av generaldirektör Olle Wästberg s. 3 Om undersökningen s. 4 Sverigeintresserade studenter mer

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Statligt stöd vid korttidsarbete en ny åtgärd vid djupa kriser (Fi2012/4689)

Statligt stöd vid korttidsarbete en ny åtgärd vid djupa kriser (Fi2012/4689) YTTRANDE 31 januari 2013 Dnr. 629-12 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Statligt stöd vid korttidsarbete en ny åtgärd vid djupa kriser (Fi2012/4689) S A M M A N F A T T N I N G Det är oklart om ett statligt

Läs mer

Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Högskolan i Borås 150218 Henrik Atterström Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutsikterna Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 Sverige idag, i morgon Hägringar och därefter Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 onomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Tänkt innehåll DEN SVENSKA EKONOMISKA UTVECKLINGEN AVTALSRÖRELSEN VALET

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett nytt nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett nytt nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till ett nytt nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. Denna upplaga av ARBETSNYTT KINA reflekterar i mångt och mycket vidden av mitt bevakningsområde som sträcker sig

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Den hållbara svenska modellen

Den hållbara svenska modellen Den hållbara svenska modellen - innovationskraft, förnyelse och effektivitet Redaktörer Lars Magnusson och Jan Ottosson Interaktiv forskning för arbetslivsutveckling, tillväxt och innovation: HELIX interaktiv

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer