Integrationen av två multinationella företag Cap Gemini och Ernst & Young

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrationen av två multinationella företag Cap Gemini och Ernst & Young"

Transkript

1 Integrationen av två multinationella företag Cap Gemini och Ernst & Young PM i Organisation och projektledning 5p Anders Grönlund Högskolan i Gävle Maria Larsson Hanna Meuser Stefan Tapper Maria Öman

2 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING FRÅGESTÄLLNING SYFTE & AVGRÄNSNING METOD 4 3. TEORI STRUKTUR KULTUR MATRISORGANISATION 6 4. FÖRETAGET DÅ OCH NU DÅ NU 6 5. ORSAKER TILL INTEGRATIONEN INTEGRATION INFORMATION 9 6. STRUKTUR INOM FÖRETAGEN STRUKTUR EFTER SAMMANSLAGNING KULTUR INOM FÖRETAGEN ANALYS & REFLEKTIONER SLUTSATS KÄLLFÖRTECKNING INTERVJUER INTERNET LITTERATUR FIGURFÖRTECKNING 16 2

3 1. Sammanfattning Detta arbete belyser en del av de konsekvenser som kan uppstå då två stora företag skall integreras med varandra. Under år 2000 fattade företagsledningen i två stora multinationella företag, Cap Gemini och Ernst & Young, beslut om en integration. Arbetet med integrationen har inneburit att man undersökt såväl struktur som kultur och eventuella förändringar. Sammanslagningen har medfört att man helt och hållet har förändrat organisationsform och framför allt de delar som kommer från Ernst & Young har genomgått stora förändringar när det gäller strukturen. Den hierarkiska strukturen hos Ernst & Young har slagits samman med den starka geografisk strukturen hos Cap Gemini. När det gäller företagskultur och integration bör kulturerna vara relativt likvärdiga för att det ska gå så smidigt som möjligt. 3

4 2. Inledning För ett halvår sedan kom en av världens största strukturaffärer till stånd inom konsultbranschen. I och med sammanslagningen av Cap Gemini, Gemini Consulting och Ernst & Youngs management konsultdel blev det ett företag Cap Gemini Ernst & Young som är världsfemma inom sektorn Management Consulting och IT-tjänster. Vi tycker att denna sammanslagning är intressant att titta mer ingående på eftersom det är två multinationella företag som vi sedan tidigare har kontakt med. Vi har valt att fokusera på vad som har hänt med strukturen och kulturen Frågeställning Vilka har varit med och påverkat organisationsförändringen? Hur har informationsfrågan behandlats? Vad har förändringen fått för konsekvenser när det gäller den enskilda människan och företaget som helhet? Hur berörs företagskulturen, då två etablerade företag går samman? 2.2. Syfte & Avgränsning Syftet med detta arbeta är att undersöka hur struktur och kultur påverkas vid en integration av två etablerade multinationella företag. Vi har valt att avgränsa vårt arbete genom att koncentrera oss till Gävlekontoret inom Cap Gemini Ernst & Young eftersom vi redan hade bra kontakter där. I och med att omorganisationen skall vara slutförd först i januari 2001 är det svårt i skrivande stund att se alla efterverkningar inom företaget. På grund av detta är det svårt att visa på ett konkret resultat vad omorganisationen har inneburit Metod För att få svar på en del av våra frågeställningar valde vi att göra ett studiebesök på Cap Gemini Ernst & Youngs Gävlekontor. Vi har intervjuat Johanna Strand som är kontorschef där sedan 6 månader. Johanna har berättat för oss om företaget idag, lite historia och om den stora omorganisation som sker för tillfället i och med integrationen med Ernst & Young. För att få de bitar som saknades hos Cap Gemini har vi intervjuat Lina Mases, konsult på Ernst & Young. Ytterligare information har vi hämtat via Internet och även via mail fått svar på vissa frågor. Vi har dessutom använt oss av litteraturstudier för att få fram fakta om den teori som vi behöver. 4

5 3. Teori 3.1. Struktur Ordet struktur kommer från latinska ordet struktura som betyder sammanfogning, uppmurning eller byggnadssätt. Med organisationsstruktur avses det sätt på vilket arbets- och ansvarsfördelningen görs i en organisation och det sätt på vilket organisationen samordnas och styrs. 1 Organisationsstrukturen delas ofta in i två olika delar, formell och informell struktur. Formell struktur ses som en organisations huvudregler över vad som gäller för arbetsdelning och styrning. Informell struktur handlar om implicita regler och normer gällande arbetssituationen som spontant växer fram under tidens gång. Den informella strukturen är ett positivt komplement till den mer styrda formella strukturen. Det finns även olika strukturtyper som beskriver mer detaljerat hur organisationen är uppbyggd. Vi har valt att belysa de två typerna som relaterar till Cap Gemini Ernst & Young. Dessa är: Enkel struktur, inga mellanhänder används inom organisationen, ledaren arbetar i direkt kontakt med övriga gruppen och koordineringen sker ganska spontant. Hierarkisk struktur innebär ett fast ordnat system av över- och underordnade befattningar, där de som har större befogenheter har tillsyn över dem som har mindre Kultur Med en organisations kultur menas dess inre liv, dvs sättet att leva, tänka, handla och vara i just den organisationen. Det kan gälla sättet att lösa problem, fatta beslut eller befordra medarbetare, hur kommunikation sker inom organisationen och till och med vilka sporter och fritidsaktiviteter som föredras av medarbetarna 3. Kulturen inom en organisation påverkas av en rad olika faktorer. Dessa faktorer är indelade i fyra huvudtyper: Omgivningen (värderingar i samhället, värderingar hos organiserade grupper) Organisationstypen (marknadssituation, produkter och teknologi, bransch) Organisationens egenart (historik, storlek, ledarstil, administrationsstil) Medarbetarnas egenart (värderingar, attityder, språk, intressen, kön, erfarenhet, grupperingar) 1 Sid 138. Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära Sid 41. Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, Organisationsteori Sid 267. Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära

6 3.3. Matrisorganisation Med en matrisorganisation menas att man kombinerar två eller flera organisationsformer. En matrisorganisation underlättar kommunikationen mellan instanser/personer som har behov av att samarbeta. Den har kortare kommunikationsvägar än en linjeorganisation. Den bör i sin tur medföra bättre beslut och bättre utnyttjande av företagets mänskliga resurser. 4 I och med att man inför en matrisorganisation så innebär det att man överger principen att endast en person ska ha det slutliga ansvaret. Detta är både positivt och negativt. Det kan orsaka problem i och med att varje medarbetare ofta rapporterar till flera personer. Information kan således tappas mellan stolarna. 4. Företaget då och nu 4.1. Då 1967 grundade Serge Kampf datakonsultföretaget Sogeti (Societé pour la Gestion de l Énterprise et le Traitement de l Ínformation), med säte i franska Grenoble hade C.A.P startat verksamhet i Sverige genom bildandet av Cap Sweden och 1975 fusionerades Sogeti med det franska datakonsultföretaget C.A.P går C.A.P och Sogeti samman med ett amerikanskägt konsultbolag Gemini. Därmed föds Cap Gemini Sogeti som redan efter sitt första verksamhetsår ökar till 2000 medarbetare överraskar Cap Gemini branschen genom att köpa Storbritanniens största datatjänstföretag Hoskyns med 3500 anställda växer Cap Gemini ytterligare i och med ett köp av ett svenskt företag, Progamator, och blir därmed ett av världens största datatjänstföretag. För att möta marknadens behov av att arbeta parallellt med verksamhetsutveckling och systemutveckling, startas ett eget konsultbolag inom företagsledning (management). Dotterbolaget fick namnet Gemini Consulting byter alla systerföretag till det gemensamma namnet Cap Gemini går Cap Gemini och Ernst & Young Mangement Consulting samman och bildar en gemensam koncern med anställda. Det nya företagets namn är Cap Gemini Ernst & Young Nu Cap Gemini Ernst & Young är ett av världens största konsultföretag inom management och IT. Företagets mål med verksamheten är att hjälpa både traditionella och snabbväxande företag att bli mer effektiva i den digitala ekonomin. De erbjuder tjänster på en global nivå inom bland annat strategi, systemutveckling, integration och outsourcing. Företaget finns idag i 31 länder med fler än anställda, varav i Sverige och är noterat på Parisbörsen. En sak som vi anser är rolig att påpeka är att Serge Kampf, som startade allt på 1960-talet, fortfarande är med i företagsledningen. 4 Sid 86. Andersen, Grude & Haug, Målinriktad projektstyrning

7 5. Orsaker till integrationen Det finns flera orsaker till varför Cap Gemini var intresserade av att köpa ett annat företag. Dessa är bland annat: att Cap Gemini hade ett behov av en större marknad. Cap Gemini var mycket svaga i USA (2%). att Cap Gemini saknade vissa kompetensområden och vissa behövde förstärkas inom företaget. Bland annat planering och strategi. att Cap Gemini behövde utvecklas ur konkurrenssynpunkt. Om man valt att inte gå vidare i dåvarande läge kunde man ses som ett bemanningsföretag, något som inte var tänkbart för företagsledningen. Det finns dessutom flera skäl men, dessa är okända på grund av företagssekretessen. Att det blev just Ernst & Young var inte självklart från början. Cap Gemini har tidigare visat intresse för flera andra företag men, dessa affärer har inte kunnat genomföras bland annat på grund av att företagskulturerna förmodligen inte skulle kunnat anpassas till varandra. De företag som varit aktuella för ett eventuellt sammangående har haft en alltför konservativ kultur för att kunna integreras med Cap Geminis kultur. Anledningar till att det blev just Ernst & Young som blev det företag som passade är flera. Ernst & Young var starka i USA men svaga i Europa och hade ett behov av stärka sin position i Europa och framför allt Tyskland. Efter sammanslagningen har Cap Gemini Ernst & Young 35% av sin omsättning i USA. På grund av en amerikansk lag som förbjuder företag att inneha samtliga kompetensdelar, rådgivning, strategi och granskning, valde Ernst & Young att sälja sin management konsultdel. För Cap Geminis del var det just ett av de kompetensområden som man saknade och ville knyta till sig. Ett ytterligare skäl var att de två företagens kulturer lätt kunde anpassas till varandra, eftersom de redan från början var väldigt lika. Juridiskt sett är det Cap Gemini som har köpt upp management konsultdelen inom Ernst & Young men, företaget är noga med att poängtera att det ska ses som en integration. Köpet föregicks av långa förhandlingar på de högre nivåerna. Framför allt handlade det om två starka företagsnamn och inom Ernst & Young hade man oerhört komplicerade ägandeförhållanden. Efter integrationen mellan de båda företagen har man antagit namnet Cap Gemini Ernst & Young. Namnet Ernst & Young får dock bara användas i detta sammanhang i fyra år, något som styrs via avtalet. I samband med denna integration r man valt att samtidigt integrera Gemini Consulting, en del av Cap Gemini som tidigare varit fristående. Man har valt att inte byta namnet helt och hållet eftersom det är två företag med starka varumärken och väl inarbetade marknader. Namnen är mycket kända inom sina respektive geografiska områden och inom sina verksamhetsområden och det skulle bli alltför tungt att arbeta in ett nytt varumärke. 7

8 5.1. Integration På global och regional nivå har man utarbetat de former som skall gälla för den nya organisationen. Samtliga beslut när det gäller hela integrationen har fattats på de högre nivåerna inom organisationen. Ett arbete som har pågått i sex månader och från den första januari 2001 skall den nya organisationen arbeta fullt ut. Man har använt sig av flera olika grupperingar som har arbetat med integrationen i Sverige. Här ser man att det har handlat om större förändringar i det totala företaget än vad som kan utläsas på Gävlekontoret. Grupperingarna har döpts efter sitt ansvarsområde: Flyttprojekt flytt och samordning av de fysiska kontoren för gamla Cap Gemini och Ernst &Young. Styrmodell - hur organisationen styrs och leds. On Boarding handlar om de första 6 månaderna i en nyanställning, riktlinjer avseende utbildning etc. People HR (human relations), personal. PA - Anställningsvillkor/Anställningsförmåner. Bemanningsprocessen - hur projekten skall bemannas utefter den nya organisationen. Ett gemensamt intranät - sammanslagning/utarbetande av ett nytt gemensamt intranät. Infrastruktur/Information - allt som handlar om att kunna läsa mail från alla kontor, gemensamma standarder avseende intern infrastruktur. Systems Business Support - ett gemensamt säljstödssystem. När det gäller hela omorganisationen så har inte själva verksamheten inom det tidigare Cap Gemini förändrats och den enskilda konsulten har inte påverkats nämnvärt när det handlar om arbetsuppgifterna. De anställda som kommit till den nya organisationen från Ernst & Young har heller inte påverkats nämnvärt när det gäller just arbetsuppgifterna men, naturligtvis har deras organisationstillhörighet förändrats mer än de anställdas inom tidigare Cap Gemini. Samtliga anställda har dock berörts av den totala omorganisationen då man förändrat i stort sett allt som rör strukturen. Numera tillhör de anställda olika grupperingar istället för som tidigare business areas. Konsulterna fick möjlighet att själva fundera över vilken gruppering inom koncernen som man ville tillhöra. Om man ville byta gruppering skulle detta klargöras innan den 15 november Målet var att inte flytta enskilda personer utan i så fall hela team. Teamkänslan, som fungerat bra inom Cap Gemini, visste man var ett vinnande koncept varför man ville behålla just den biten. För Gävlekontorets del har detta inneburit att två personer valt att byta organisationsdel. Dessa har alltså inte flyttat geografiskt de arbetar fortfarande med och hos de kunder de var hos tidigare, men de har valt att gå över till en annan servicelinje. De har i praktiken bytt chef men, jobbar med samma saker som förut. För konsulterna har integrationen mellan företagen i stort givit större utvecklingsmöjligheter och bättre karriärmöjligheter. Av de grupperingar som har arbetat med integrationen kan man utläsa att den totala omstruktureringen innebär en mycket stor förändring för den totala koncernen. Internationellt 8

9 sett har bolagsledningen givit varje land en mall över hur organisationen är tänkt att se ut och så har sedan varje land fått fylla den efter sina förutsättningar, resurser och möjligheter. Detta får till följd att förändringarna märks mer eller mindre beroende på såväl land som kontor. När det gäller Sverige så blir det, som oftast, i Stockholm som de största förändringarna kommer att ske. Märkbara förändringar redan nu är att de tidigare mycket fria händerna när det gäller annonser nu är något bakbundna. Nu bör man anlita en särskild reklambyrå för all information som ska gå ut. Detta kan ha att göra med att man vill få en helhetsbild av det nya företaget. I oktober 2000 påbörjades bland annat en global jättekampanj för att lansera och profilera det nya varumärket för Cap Gemini Ernst & Young. Det har aldrig varit tal om att köpet av ett annat företag skulle innebära några rationaliseringar vad det gäller personal och således har inga friställningar behövt göras. Snarare är det så att när marknaden blivit större har det inneburit nyanställningar Information Man har arbetat med informationen på olika nivåer global, regional och landsnivå. Den mesta informationen har gått ut via mail och intranät. Generellt sett om informationen är att den har delgivits kontorscheferna mycket snabbt, till och med innan beslut har varit fastställda. Däremot har den informationen inte gått ut till samtliga anställda utan det som har kommit till kontorscheferna fick stanna där- tills det kom direktiv om att det kunde släppas vidare. Konsulter och övriga anställda har alltså inte informerats löpande om vad som har hänt och vad som komma skall. Detta har naturligtvis skapat en del osäkerhet hos de anställda. Då det dock har varit bestämt från första stund att ingen skulle behöva plockas bort har detta bidragit till att det ändå varit en lugn stämning bland de anställda. Johannas åsikt om detta är att det är en ganska vanlig situation och att detta är hanterbart. Det har också varit så att det i denna relativt snabba process funnits förslag där det har varit möjligt att komma med synpunkter. Johanna tror att de flesta konsulter känt sig relativt väl informerade, dock har vissa berörts mer än andra. Det vanliga gäller även här, det finns alltid för lite information 5 5 Intervju Johanna Strand 9

10 6. Struktur inom företagen Strukturen inom Ernst & Young är starkt hierarkisk men, däremot saknar man den geografiska strukturen. Både anställningsformer och ägandeförhållanden inom Ernst & Young är av komplicerad natur, något som ytterligare förstärker den hierarkiska strukturen. Då man kommer till de högre nivåerna, exempelvis partner, har man även möjlighet att bli delägare. De olika delarna partner, senior och junior har olika innebörd beroende på i vilken del av organisationen som man tillhör. Det finns dessutom flera steg i vissa av Ernst & Youngs verksamhetsområden men, genomgående är att man måste uppfylla vissa krav för att klättra uppåt i karriärtrappan. Partner Senior Junior Figur 6.1: Exempel på Ernst & Youngs anställningsformer och ägandeförhållanden Strukturen inom Cap Gemini har tidigare bestått av en starkt geografisk struktur. Företaget var indelat i sju stycken Strategic Business Areas (SBA), numrerade Nummer 67 var Frankrike. Sverige tillhörde SBA 3 som var Norden som i sin tur var indelad i nio olika divisioner och dessa var i sin tur uppdelade i mindre regioner, där Gävlekontoret tillhörde Gävle-Dala region. Figur 6.2: Gefle - Dala regionen före integrationen 10

11 6.1. Struktur efter sammanslagning CGE & Y är efter integrationen indelat i sju regioner i världen som i sin tur är uppdelade i business units. Sverige tillhör regionen Nordic tillsammans med Danmark, Norge och Finland. En genomgående tanke är att inga murar skall byggas och om möjligt riva de som redan finns. Därför har man valt att arbeta med en matrisorganisation vilket alltså skall minska det hierarkiska tänkandet. Man har dessutom valt att ändra koncernens ledningsstruktur genom att använda sig av en bolagsstyrelse och en verkställande ledning. Bolagsstyrelsen består av elva medlemmar och den verkställande ledningen kommer att bestå av åtta personer: fyra verkställande direktörer och fyra vice koncernchefer. Matrisorganisationen består av Sector Business Units (SBU), Service Line Business Units (SLBU), Support Units (SU). Grupperingarna på tvären - SBU -består av olika sektorer, där också den största delen av säljorganisationen finns. Dessa är indelade efter kundernas branscher vilka är: Financial Services (Bankvärlden) Energy & Utilities (Energibolag ) Manufacturing/ High Tech & Automotive (ex.ericsson) CPRD & Travel /Transport (ex. Banverket) Public (ex.lantmäteriet) Life Science & Chemical (Läkemedelsindustrin) Telecom & Media, som tillhör den globala organisationen Vertikalt finns leveransorganisationen i de så kallade servicelinjerna SLBU, dessa består av: Strategic Consulting (strategisk rådgivning) Mangement Consulting & Business Solution (ett ben med bred kompetens alltifrån managementkonsulter med strategisk inriktning till tekniker) Technology & System Development (systemutveckling, gamla Cap Geminis styrka) Operate (drift, service och förvaltning av system) New Market Groups (utveckling, växthuset i trädgården ) 11

12 Därutöver finns det olika stödenheter såsom: People Management Marketing & Communication Business Control & Risk Management Figur 6.3: Organisationen som den ser ut idag 12

13 7. Kultur inom företagen När det gäller kulturen inom Cap Gemini så talar Johanna om we re all nice people. Man använder sig dessutom av sju ledord som ger en bild av hur man vill att företaget skall uppfattas. När det gäller dessa ord väljer företaget att inte översätta orden till respektive språk för att undvika tolkningar. För att klargöra ordens innebörd så använder man ändå översättningar i vissa sammanhang. Ledorden i prioritetsordning är: Honesty (Ärlighet) Boldness (Mod) Trust (Tillit) Freedom (Frihet) Team Spirit (Vikänsla) Modesty (Måttfullhet) Fun (Glädje) Det har varit viktigt att den nya organisationen har anpassats till de anställda från Ernst & Young och att de har känt sig välkomna. 13

14 8. Analys & Reflektioner När det gäller denna integration av två så stora företag är det svårt att säga vad som är det rätta och vad som hade varit möjligt att göra på annat sätt. När det handlar om informationen har den alltså kommit så snabbt att det ibland knappt har varit fastställda beslut. Det har dock varit ett måste att den stannar hos kontorscheferna. Detta kan vara en fördel då chefen hinner att förbereda och vidtaga vissa eventuella åtgärder. Det är å andra sidan en nackdel att bara en enda person ska ta hand om informationen men, detta får man se som en av avigsidorna med att vara chef. Det är i vissa fall nödvändigt att begränsa informationens spridning för att säkerställa att inga rykten skapas i onödan. Det verkar vara väl genomtänkt när det gäller integrationen och de enskilda individerna. De anställda har givits en möjlighet att själv påverka sin placering i de olika grupperna och därmed har man fått de anställda att ändå känna sig delaktiga. Detta till trots att de inte alls har fått vara med och påverka de beslut som fattats när det gäller den totala organisationen. När det gäller besluten som fattats på de olika nivåerna förstår man dock att det i en så stor organisation är väldigt svårt att få alla nivåer med i diskussionerna. Kulturen verkar vara ett problem när det gäller att få företag att integreras. I detta fall verkar dock de två företagens kulturer ha varit liknande, något som har möjliggjort sammanslagningen. Det krävs alltså att företag har två jämlika kulturer för att sammangåendet ska underlättas. Vi kan tänka oss att dessa företag hade det lite lättare just därför att de båda bygger stor del av sin verksamhet på vi-känsla, arbetar i team och båda sedan tidigare var väl etablerade på internationella marknaden. Cap Gemini Ernst & Young försöker att integrera konsulterna med varandra, så att den osynliga muren, de förutfattade meningarna, minimeras. När det gäller den organisationsform, matrisorganisation, som man har valt är den viktig för att kunna övervinna de murar som lätt byggs upp. Vi anser att det är svårt att riva murar men bara att ha det i åtanke gör att de som redan finns kanske inte blir högre i alla fall. Vi anser för övrigt att det var ett smart drag av CG att göra ett så pass stort uppköp när det handlar om marknadsandelar. Man köpte sig in på den amerikanska marknaden och har nu en stor del av marknaden där. Samtidigt har man också köpt de delar av kompetensområden som man saknade inom Cap Gemini. 14

15 9. Slutsats Som i de flesta fall är det svårt att få personer ifrån alla organisationsnivåer att vara delaktiga i beslut som skall fattas.. I detta fall har man ändock försökt att få så många med som möjligt i och med att man har valt att arbeta med omorganisationen och integreringen i olika grupperingar. I vissa frågor har de enskilda medarbetarna ändå haft större möjlighet att lämna synpunkter. De anställda har informerats på olika sätt beroende på vilken befattning man har haft inom företaget. Vid denna integration har det varit nödvändigt att viss information har stannat vid kontorscheferna. Detta för att undvika eventuella feltolkningar eller ryktesspridning. Konsekvenser som man kan se, redan innan hela omorganisationen är färdig, är framför allt att företaget har en helt ny struktur och även en ny form av bolagsledning. Den enskilda människan har inte påverkats när det gäller arbetsuppgifter och själva verksamheten men, däremot har de fått förändra sin organisationstillhörighet och eventuellt byta chefer. Då det gäller företagskulturen vid en sammanslagning beror det på hur differentierade de olika kulturerna är. När det gäller Cap Gemini och Ernst & Young var deras kulturer relativt lika varandra redan från början, något som underlättat integrationen. 15

16 10. Källförteckning Intervjuer Intervju Johanna Strand (CGE & Y) Intervju Lina Mases (E&Y) Internet Litteratur E.S Andersen, K.V.Grude, T.Haug, 1994, Målinriktad projektstyrning, Studentlitteratur J.F.Bakka, E.Fivelsdal, L.Lindkvist, 1999, Organisationsteori, Liber AB L.H. Bruzelius, P-H Skärvad, 1995, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 11. Figurförteckning 6.1: Exempel på Ernst & Youngs anställningsformer och ägandeförhållanden s : Gefle - Dala regionen före integrationen s : Organisationen som den ser ut idag s.12 16

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

FöreningsSparbanken bästa Internetbank i Europa

FöreningsSparbanken bästa Internetbank i Europa FöreningsSparbanken bästa Internetbank i Europa IBM i Sverige har idag distribuerat ett pressmeddelande som presenterar resultatet av en världsomfattande undersökning a Internetbanker. FöreningsSparbanken

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Arkitekten som organisatör - från prick till prick. Eva Kammerfors ITARC 19 april 2016

Arkitekten som organisatör - från prick till prick. Eva Kammerfors ITARC 19 april 2016 Arkitekten som organisatör - från prick till prick Eva Kammerfors ITARC 19 april 2016 2 3 4 Innehåll Arkitekten som organisatör Lite om arkitekturorganisationer Framgångsfaktorer och tips 5 Innehåll Arkitekten

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Grunderna i Administration

Grunderna i Administration Grunderna i Administration Administration handlar mycket om att ge service. Administration finns överallt Skola- Hemma - Arbetsplatsen Vad menas med Administration? Enligt Nationalencyklopedin så kan man

Läs mer

Projektledning Del 1 Organisation, Faser och Struktur

Projektledning Del 1 Organisation, Faser och Struktur Projektledning Del 1 Organisation, Faser och Struktur Henrik Tham Avd. Industriell Teknik Inst. Teknikvetenskaper Dagens föreläsning Organisation Hur påverkar organisationsformen möjligheterna att driva

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellan Scandic Hotels Holding AB och Europeiska Kommittén för Livsmedels-, Hotell-, Catering-, och Njutningsmedelsarbetare

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007 Awapatent Life Science Day 21/11-2007 Om Awapatent Ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Grundat 1897. Huvudkontor i Malmö. Över 300 medarbetare, varav 65% är delägare i företaget.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Human resource. Människan och organisationer

Human resource. Människan och organisationer Human resource Människan och organisationer Grundpelare i HR Organisationer är till för att ta hand om mänskliga behov Organisationer och människor behöver varandra När anpassning mellan organisation och

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring Kundcase Alquity har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring FRÅN FRAGMENTERADE DATA TILL ETT STEG FÖRE Säljaktiviteter och affärsmöjligheter

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning

Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning Partsrådet torsdagen den 20 maj 2010 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Lönesättning Lön så mycket mer än bara lön!

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Ledningssystem och organisationsteori, finns det kopplingar?

Ledningssystem och organisationsteori, finns det kopplingar? Ledningssystem och organisationsteori, finns det kopplingar? 1. INLEDNING OCH BAKGRUND...1 2. ORGANISATIONSTRUKTURERNA...2 3 BYGGSTENARNA...3 5. ANALYS...4 6. SLUTSATS OCH SAMMANFATTNING...5 REFERENSER...5

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15. TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid:

Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15. TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid: Organisation och profession, OPUS 7,5 högskolepoäng Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15 TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid: 09.00-10.30 Totalt antal

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Utländska investeringar till SBA. Resultat 2016

Utländska investeringar till SBA. Resultat 2016 Utländska investeringar till SBA Resultat 2016 Innehållsförteckning Metod Översikt Uppköp & sammanslagningar Etableringar & samarbeten Riskkapital Resultat per bransch Datainsamling Insamling av affärshändelser

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

HR-transformation på svenska

HR-transformation på svenska HR-transformation på svenska Lärdomar från ett forskningsprojekt om en HR-trend Frukostseminarier med: Anders Boglind/ Freddy Hällsten/ Per Thilander Februari 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Innehåll

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Sammanfattning av Runda Bordssamtal Working for Change 28 November 2013

Sammanfattning av Runda Bordssamtal Working for Change 28 November 2013 Sammanfattning av Runda Bordssamtal Working for Change 28 November 2013 Aktiviteter vi kan göra redan nu: KOMMUNIKATION Utbilda och förankra kunskap om mångfald Starta dialog Fatta tydliga beslut och riktlinjer,

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

HR-transformation och värdeskapande

HR-transformation och värdeskapande HR-transformation och värdeskapande Sjukvårdens HR-dag Freddy Hällsten 9 dec. 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Centre for Global Human Resource Management a meeting point Stakeholders Researchers The

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Nyfiken på Compliance. Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum

Nyfiken på Compliance. Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum Nyfiken på Compliance Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum Vem är jag? Vad är Compliance? Var finns Compliancefunktionen i företaget? Compliancefunktionens ställning i företaget? Inom vilket

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Oktober 2006 Synopsis: PR påverkar försäljningen mer än reklam Ett företags publicitet påverkar dess försäljning mer än annonsering.

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ R BARN OCH UNGDOM BILAGA TILL EVP 2016 SID 1 (8) Likabehandlingsplan för Solberga förskolor Citrusgården, Prästängen, Solängen SID 2 (8) Innehåll 1. Vad

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer