Integrationen av två multinationella företag Cap Gemini och Ernst & Young

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrationen av två multinationella företag Cap Gemini och Ernst & Young"

Transkript

1 Integrationen av två multinationella företag Cap Gemini och Ernst & Young PM i Organisation och projektledning 5p Anders Grönlund Högskolan i Gävle Maria Larsson Hanna Meuser Stefan Tapper Maria Öman

2 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING FRÅGESTÄLLNING SYFTE & AVGRÄNSNING METOD 4 3. TEORI STRUKTUR KULTUR MATRISORGANISATION 6 4. FÖRETAGET DÅ OCH NU DÅ NU 6 5. ORSAKER TILL INTEGRATIONEN INTEGRATION INFORMATION 9 6. STRUKTUR INOM FÖRETAGEN STRUKTUR EFTER SAMMANSLAGNING KULTUR INOM FÖRETAGEN ANALYS & REFLEKTIONER SLUTSATS KÄLLFÖRTECKNING INTERVJUER INTERNET LITTERATUR FIGURFÖRTECKNING 16 2

3 1. Sammanfattning Detta arbete belyser en del av de konsekvenser som kan uppstå då två stora företag skall integreras med varandra. Under år 2000 fattade företagsledningen i två stora multinationella företag, Cap Gemini och Ernst & Young, beslut om en integration. Arbetet med integrationen har inneburit att man undersökt såväl struktur som kultur och eventuella förändringar. Sammanslagningen har medfört att man helt och hållet har förändrat organisationsform och framför allt de delar som kommer från Ernst & Young har genomgått stora förändringar när det gäller strukturen. Den hierarkiska strukturen hos Ernst & Young har slagits samman med den starka geografisk strukturen hos Cap Gemini. När det gäller företagskultur och integration bör kulturerna vara relativt likvärdiga för att det ska gå så smidigt som möjligt. 3

4 2. Inledning För ett halvår sedan kom en av världens största strukturaffärer till stånd inom konsultbranschen. I och med sammanslagningen av Cap Gemini, Gemini Consulting och Ernst & Youngs management konsultdel blev det ett företag Cap Gemini Ernst & Young som är världsfemma inom sektorn Management Consulting och IT-tjänster. Vi tycker att denna sammanslagning är intressant att titta mer ingående på eftersom det är två multinationella företag som vi sedan tidigare har kontakt med. Vi har valt att fokusera på vad som har hänt med strukturen och kulturen Frågeställning Vilka har varit med och påverkat organisationsförändringen? Hur har informationsfrågan behandlats? Vad har förändringen fått för konsekvenser när det gäller den enskilda människan och företaget som helhet? Hur berörs företagskulturen, då två etablerade företag går samman? 2.2. Syfte & Avgränsning Syftet med detta arbeta är att undersöka hur struktur och kultur påverkas vid en integration av två etablerade multinationella företag. Vi har valt att avgränsa vårt arbete genom att koncentrera oss till Gävlekontoret inom Cap Gemini Ernst & Young eftersom vi redan hade bra kontakter där. I och med att omorganisationen skall vara slutförd först i januari 2001 är det svårt i skrivande stund att se alla efterverkningar inom företaget. På grund av detta är det svårt att visa på ett konkret resultat vad omorganisationen har inneburit Metod För att få svar på en del av våra frågeställningar valde vi att göra ett studiebesök på Cap Gemini Ernst & Youngs Gävlekontor. Vi har intervjuat Johanna Strand som är kontorschef där sedan 6 månader. Johanna har berättat för oss om företaget idag, lite historia och om den stora omorganisation som sker för tillfället i och med integrationen med Ernst & Young. För att få de bitar som saknades hos Cap Gemini har vi intervjuat Lina Mases, konsult på Ernst & Young. Ytterligare information har vi hämtat via Internet och även via mail fått svar på vissa frågor. Vi har dessutom använt oss av litteraturstudier för att få fram fakta om den teori som vi behöver. 4

5 3. Teori 3.1. Struktur Ordet struktur kommer från latinska ordet struktura som betyder sammanfogning, uppmurning eller byggnadssätt. Med organisationsstruktur avses det sätt på vilket arbets- och ansvarsfördelningen görs i en organisation och det sätt på vilket organisationen samordnas och styrs. 1 Organisationsstrukturen delas ofta in i två olika delar, formell och informell struktur. Formell struktur ses som en organisations huvudregler över vad som gäller för arbetsdelning och styrning. Informell struktur handlar om implicita regler och normer gällande arbetssituationen som spontant växer fram under tidens gång. Den informella strukturen är ett positivt komplement till den mer styrda formella strukturen. Det finns även olika strukturtyper som beskriver mer detaljerat hur organisationen är uppbyggd. Vi har valt att belysa de två typerna som relaterar till Cap Gemini Ernst & Young. Dessa är: Enkel struktur, inga mellanhänder används inom organisationen, ledaren arbetar i direkt kontakt med övriga gruppen och koordineringen sker ganska spontant. Hierarkisk struktur innebär ett fast ordnat system av över- och underordnade befattningar, där de som har större befogenheter har tillsyn över dem som har mindre Kultur Med en organisations kultur menas dess inre liv, dvs sättet att leva, tänka, handla och vara i just den organisationen. Det kan gälla sättet att lösa problem, fatta beslut eller befordra medarbetare, hur kommunikation sker inom organisationen och till och med vilka sporter och fritidsaktiviteter som föredras av medarbetarna 3. Kulturen inom en organisation påverkas av en rad olika faktorer. Dessa faktorer är indelade i fyra huvudtyper: Omgivningen (värderingar i samhället, värderingar hos organiserade grupper) Organisationstypen (marknadssituation, produkter och teknologi, bransch) Organisationens egenart (historik, storlek, ledarstil, administrationsstil) Medarbetarnas egenart (värderingar, attityder, språk, intressen, kön, erfarenhet, grupperingar) 1 Sid 138. Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära Sid 41. Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, Organisationsteori Sid 267. Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära

6 3.3. Matrisorganisation Med en matrisorganisation menas att man kombinerar två eller flera organisationsformer. En matrisorganisation underlättar kommunikationen mellan instanser/personer som har behov av att samarbeta. Den har kortare kommunikationsvägar än en linjeorganisation. Den bör i sin tur medföra bättre beslut och bättre utnyttjande av företagets mänskliga resurser. 4 I och med att man inför en matrisorganisation så innebär det att man överger principen att endast en person ska ha det slutliga ansvaret. Detta är både positivt och negativt. Det kan orsaka problem i och med att varje medarbetare ofta rapporterar till flera personer. Information kan således tappas mellan stolarna. 4. Företaget då och nu 4.1. Då 1967 grundade Serge Kampf datakonsultföretaget Sogeti (Societé pour la Gestion de l Énterprise et le Traitement de l Ínformation), med säte i franska Grenoble hade C.A.P startat verksamhet i Sverige genom bildandet av Cap Sweden och 1975 fusionerades Sogeti med det franska datakonsultföretaget C.A.P går C.A.P och Sogeti samman med ett amerikanskägt konsultbolag Gemini. Därmed föds Cap Gemini Sogeti som redan efter sitt första verksamhetsår ökar till 2000 medarbetare överraskar Cap Gemini branschen genom att köpa Storbritanniens största datatjänstföretag Hoskyns med 3500 anställda växer Cap Gemini ytterligare i och med ett köp av ett svenskt företag, Progamator, och blir därmed ett av världens största datatjänstföretag. För att möta marknadens behov av att arbeta parallellt med verksamhetsutveckling och systemutveckling, startas ett eget konsultbolag inom företagsledning (management). Dotterbolaget fick namnet Gemini Consulting byter alla systerföretag till det gemensamma namnet Cap Gemini går Cap Gemini och Ernst & Young Mangement Consulting samman och bildar en gemensam koncern med anställda. Det nya företagets namn är Cap Gemini Ernst & Young Nu Cap Gemini Ernst & Young är ett av världens största konsultföretag inom management och IT. Företagets mål med verksamheten är att hjälpa både traditionella och snabbväxande företag att bli mer effektiva i den digitala ekonomin. De erbjuder tjänster på en global nivå inom bland annat strategi, systemutveckling, integration och outsourcing. Företaget finns idag i 31 länder med fler än anställda, varav i Sverige och är noterat på Parisbörsen. En sak som vi anser är rolig att påpeka är att Serge Kampf, som startade allt på 1960-talet, fortfarande är med i företagsledningen. 4 Sid 86. Andersen, Grude & Haug, Målinriktad projektstyrning

7 5. Orsaker till integrationen Det finns flera orsaker till varför Cap Gemini var intresserade av att köpa ett annat företag. Dessa är bland annat: att Cap Gemini hade ett behov av en större marknad. Cap Gemini var mycket svaga i USA (2%). att Cap Gemini saknade vissa kompetensområden och vissa behövde förstärkas inom företaget. Bland annat planering och strategi. att Cap Gemini behövde utvecklas ur konkurrenssynpunkt. Om man valt att inte gå vidare i dåvarande läge kunde man ses som ett bemanningsföretag, något som inte var tänkbart för företagsledningen. Det finns dessutom flera skäl men, dessa är okända på grund av företagssekretessen. Att det blev just Ernst & Young var inte självklart från början. Cap Gemini har tidigare visat intresse för flera andra företag men, dessa affärer har inte kunnat genomföras bland annat på grund av att företagskulturerna förmodligen inte skulle kunnat anpassas till varandra. De företag som varit aktuella för ett eventuellt sammangående har haft en alltför konservativ kultur för att kunna integreras med Cap Geminis kultur. Anledningar till att det blev just Ernst & Young som blev det företag som passade är flera. Ernst & Young var starka i USA men svaga i Europa och hade ett behov av stärka sin position i Europa och framför allt Tyskland. Efter sammanslagningen har Cap Gemini Ernst & Young 35% av sin omsättning i USA. På grund av en amerikansk lag som förbjuder företag att inneha samtliga kompetensdelar, rådgivning, strategi och granskning, valde Ernst & Young att sälja sin management konsultdel. För Cap Geminis del var det just ett av de kompetensområden som man saknade och ville knyta till sig. Ett ytterligare skäl var att de två företagens kulturer lätt kunde anpassas till varandra, eftersom de redan från början var väldigt lika. Juridiskt sett är det Cap Gemini som har köpt upp management konsultdelen inom Ernst & Young men, företaget är noga med att poängtera att det ska ses som en integration. Köpet föregicks av långa förhandlingar på de högre nivåerna. Framför allt handlade det om två starka företagsnamn och inom Ernst & Young hade man oerhört komplicerade ägandeförhållanden. Efter integrationen mellan de båda företagen har man antagit namnet Cap Gemini Ernst & Young. Namnet Ernst & Young får dock bara användas i detta sammanhang i fyra år, något som styrs via avtalet. I samband med denna integration r man valt att samtidigt integrera Gemini Consulting, en del av Cap Gemini som tidigare varit fristående. Man har valt att inte byta namnet helt och hållet eftersom det är två företag med starka varumärken och väl inarbetade marknader. Namnen är mycket kända inom sina respektive geografiska områden och inom sina verksamhetsområden och det skulle bli alltför tungt att arbeta in ett nytt varumärke. 7

8 5.1. Integration På global och regional nivå har man utarbetat de former som skall gälla för den nya organisationen. Samtliga beslut när det gäller hela integrationen har fattats på de högre nivåerna inom organisationen. Ett arbete som har pågått i sex månader och från den första januari 2001 skall den nya organisationen arbeta fullt ut. Man har använt sig av flera olika grupperingar som har arbetat med integrationen i Sverige. Här ser man att det har handlat om större förändringar i det totala företaget än vad som kan utläsas på Gävlekontoret. Grupperingarna har döpts efter sitt ansvarsområde: Flyttprojekt flytt och samordning av de fysiska kontoren för gamla Cap Gemini och Ernst &Young. Styrmodell - hur organisationen styrs och leds. On Boarding handlar om de första 6 månaderna i en nyanställning, riktlinjer avseende utbildning etc. People HR (human relations), personal. PA - Anställningsvillkor/Anställningsförmåner. Bemanningsprocessen - hur projekten skall bemannas utefter den nya organisationen. Ett gemensamt intranät - sammanslagning/utarbetande av ett nytt gemensamt intranät. Infrastruktur/Information - allt som handlar om att kunna läsa mail från alla kontor, gemensamma standarder avseende intern infrastruktur. Systems Business Support - ett gemensamt säljstödssystem. När det gäller hela omorganisationen så har inte själva verksamheten inom det tidigare Cap Gemini förändrats och den enskilda konsulten har inte påverkats nämnvärt när det handlar om arbetsuppgifterna. De anställda som kommit till den nya organisationen från Ernst & Young har heller inte påverkats nämnvärt när det gäller just arbetsuppgifterna men, naturligtvis har deras organisationstillhörighet förändrats mer än de anställdas inom tidigare Cap Gemini. Samtliga anställda har dock berörts av den totala omorganisationen då man förändrat i stort sett allt som rör strukturen. Numera tillhör de anställda olika grupperingar istället för som tidigare business areas. Konsulterna fick möjlighet att själva fundera över vilken gruppering inom koncernen som man ville tillhöra. Om man ville byta gruppering skulle detta klargöras innan den 15 november Målet var att inte flytta enskilda personer utan i så fall hela team. Teamkänslan, som fungerat bra inom Cap Gemini, visste man var ett vinnande koncept varför man ville behålla just den biten. För Gävlekontorets del har detta inneburit att två personer valt att byta organisationsdel. Dessa har alltså inte flyttat geografiskt de arbetar fortfarande med och hos de kunder de var hos tidigare, men de har valt att gå över till en annan servicelinje. De har i praktiken bytt chef men, jobbar med samma saker som förut. För konsulterna har integrationen mellan företagen i stort givit större utvecklingsmöjligheter och bättre karriärmöjligheter. Av de grupperingar som har arbetat med integrationen kan man utläsa att den totala omstruktureringen innebär en mycket stor förändring för den totala koncernen. Internationellt 8

9 sett har bolagsledningen givit varje land en mall över hur organisationen är tänkt att se ut och så har sedan varje land fått fylla den efter sina förutsättningar, resurser och möjligheter. Detta får till följd att förändringarna märks mer eller mindre beroende på såväl land som kontor. När det gäller Sverige så blir det, som oftast, i Stockholm som de största förändringarna kommer att ske. Märkbara förändringar redan nu är att de tidigare mycket fria händerna när det gäller annonser nu är något bakbundna. Nu bör man anlita en särskild reklambyrå för all information som ska gå ut. Detta kan ha att göra med att man vill få en helhetsbild av det nya företaget. I oktober 2000 påbörjades bland annat en global jättekampanj för att lansera och profilera det nya varumärket för Cap Gemini Ernst & Young. Det har aldrig varit tal om att köpet av ett annat företag skulle innebära några rationaliseringar vad det gäller personal och således har inga friställningar behövt göras. Snarare är det så att när marknaden blivit större har det inneburit nyanställningar Information Man har arbetat med informationen på olika nivåer global, regional och landsnivå. Den mesta informationen har gått ut via mail och intranät. Generellt sett om informationen är att den har delgivits kontorscheferna mycket snabbt, till och med innan beslut har varit fastställda. Däremot har den informationen inte gått ut till samtliga anställda utan det som har kommit till kontorscheferna fick stanna där- tills det kom direktiv om att det kunde släppas vidare. Konsulter och övriga anställda har alltså inte informerats löpande om vad som har hänt och vad som komma skall. Detta har naturligtvis skapat en del osäkerhet hos de anställda. Då det dock har varit bestämt från första stund att ingen skulle behöva plockas bort har detta bidragit till att det ändå varit en lugn stämning bland de anställda. Johannas åsikt om detta är att det är en ganska vanlig situation och att detta är hanterbart. Det har också varit så att det i denna relativt snabba process funnits förslag där det har varit möjligt att komma med synpunkter. Johanna tror att de flesta konsulter känt sig relativt väl informerade, dock har vissa berörts mer än andra. Det vanliga gäller även här, det finns alltid för lite information 5 5 Intervju Johanna Strand 9

10 6. Struktur inom företagen Strukturen inom Ernst & Young är starkt hierarkisk men, däremot saknar man den geografiska strukturen. Både anställningsformer och ägandeförhållanden inom Ernst & Young är av komplicerad natur, något som ytterligare förstärker den hierarkiska strukturen. Då man kommer till de högre nivåerna, exempelvis partner, har man även möjlighet att bli delägare. De olika delarna partner, senior och junior har olika innebörd beroende på i vilken del av organisationen som man tillhör. Det finns dessutom flera steg i vissa av Ernst & Youngs verksamhetsområden men, genomgående är att man måste uppfylla vissa krav för att klättra uppåt i karriärtrappan. Partner Senior Junior Figur 6.1: Exempel på Ernst & Youngs anställningsformer och ägandeförhållanden Strukturen inom Cap Gemini har tidigare bestått av en starkt geografisk struktur. Företaget var indelat i sju stycken Strategic Business Areas (SBA), numrerade Nummer 67 var Frankrike. Sverige tillhörde SBA 3 som var Norden som i sin tur var indelad i nio olika divisioner och dessa var i sin tur uppdelade i mindre regioner, där Gävlekontoret tillhörde Gävle-Dala region. Figur 6.2: Gefle - Dala regionen före integrationen 10

11 6.1. Struktur efter sammanslagning CGE & Y är efter integrationen indelat i sju regioner i världen som i sin tur är uppdelade i business units. Sverige tillhör regionen Nordic tillsammans med Danmark, Norge och Finland. En genomgående tanke är att inga murar skall byggas och om möjligt riva de som redan finns. Därför har man valt att arbeta med en matrisorganisation vilket alltså skall minska det hierarkiska tänkandet. Man har dessutom valt att ändra koncernens ledningsstruktur genom att använda sig av en bolagsstyrelse och en verkställande ledning. Bolagsstyrelsen består av elva medlemmar och den verkställande ledningen kommer att bestå av åtta personer: fyra verkställande direktörer och fyra vice koncernchefer. Matrisorganisationen består av Sector Business Units (SBU), Service Line Business Units (SLBU), Support Units (SU). Grupperingarna på tvären - SBU -består av olika sektorer, där också den största delen av säljorganisationen finns. Dessa är indelade efter kundernas branscher vilka är: Financial Services (Bankvärlden) Energy & Utilities (Energibolag ) Manufacturing/ High Tech & Automotive (ex.ericsson) CPRD & Travel /Transport (ex. Banverket) Public (ex.lantmäteriet) Life Science & Chemical (Läkemedelsindustrin) Telecom & Media, som tillhör den globala organisationen Vertikalt finns leveransorganisationen i de så kallade servicelinjerna SLBU, dessa består av: Strategic Consulting (strategisk rådgivning) Mangement Consulting & Business Solution (ett ben med bred kompetens alltifrån managementkonsulter med strategisk inriktning till tekniker) Technology & System Development (systemutveckling, gamla Cap Geminis styrka) Operate (drift, service och förvaltning av system) New Market Groups (utveckling, växthuset i trädgården ) 11

12 Därutöver finns det olika stödenheter såsom: People Management Marketing & Communication Business Control & Risk Management Figur 6.3: Organisationen som den ser ut idag 12

13 7. Kultur inom företagen När det gäller kulturen inom Cap Gemini så talar Johanna om we re all nice people. Man använder sig dessutom av sju ledord som ger en bild av hur man vill att företaget skall uppfattas. När det gäller dessa ord väljer företaget att inte översätta orden till respektive språk för att undvika tolkningar. För att klargöra ordens innebörd så använder man ändå översättningar i vissa sammanhang. Ledorden i prioritetsordning är: Honesty (Ärlighet) Boldness (Mod) Trust (Tillit) Freedom (Frihet) Team Spirit (Vikänsla) Modesty (Måttfullhet) Fun (Glädje) Det har varit viktigt att den nya organisationen har anpassats till de anställda från Ernst & Young och att de har känt sig välkomna. 13

14 8. Analys & Reflektioner När det gäller denna integration av två så stora företag är det svårt att säga vad som är det rätta och vad som hade varit möjligt att göra på annat sätt. När det handlar om informationen har den alltså kommit så snabbt att det ibland knappt har varit fastställda beslut. Det har dock varit ett måste att den stannar hos kontorscheferna. Detta kan vara en fördel då chefen hinner att förbereda och vidtaga vissa eventuella åtgärder. Det är å andra sidan en nackdel att bara en enda person ska ta hand om informationen men, detta får man se som en av avigsidorna med att vara chef. Det är i vissa fall nödvändigt att begränsa informationens spridning för att säkerställa att inga rykten skapas i onödan. Det verkar vara väl genomtänkt när det gäller integrationen och de enskilda individerna. De anställda har givits en möjlighet att själv påverka sin placering i de olika grupperna och därmed har man fått de anställda att ändå känna sig delaktiga. Detta till trots att de inte alls har fått vara med och påverka de beslut som fattats när det gäller den totala organisationen. När det gäller besluten som fattats på de olika nivåerna förstår man dock att det i en så stor organisation är väldigt svårt att få alla nivåer med i diskussionerna. Kulturen verkar vara ett problem när det gäller att få företag att integreras. I detta fall verkar dock de två företagens kulturer ha varit liknande, något som har möjliggjort sammanslagningen. Det krävs alltså att företag har två jämlika kulturer för att sammangåendet ska underlättas. Vi kan tänka oss att dessa företag hade det lite lättare just därför att de båda bygger stor del av sin verksamhet på vi-känsla, arbetar i team och båda sedan tidigare var väl etablerade på internationella marknaden. Cap Gemini Ernst & Young försöker att integrera konsulterna med varandra, så att den osynliga muren, de förutfattade meningarna, minimeras. När det gäller den organisationsform, matrisorganisation, som man har valt är den viktig för att kunna övervinna de murar som lätt byggs upp. Vi anser att det är svårt att riva murar men bara att ha det i åtanke gör att de som redan finns kanske inte blir högre i alla fall. Vi anser för övrigt att det var ett smart drag av CG att göra ett så pass stort uppköp när det handlar om marknadsandelar. Man köpte sig in på den amerikanska marknaden och har nu en stor del av marknaden där. Samtidigt har man också köpt de delar av kompetensområden som man saknade inom Cap Gemini. 14

15 9. Slutsats Som i de flesta fall är det svårt att få personer ifrån alla organisationsnivåer att vara delaktiga i beslut som skall fattas.. I detta fall har man ändock försökt att få så många med som möjligt i och med att man har valt att arbeta med omorganisationen och integreringen i olika grupperingar. I vissa frågor har de enskilda medarbetarna ändå haft större möjlighet att lämna synpunkter. De anställda har informerats på olika sätt beroende på vilken befattning man har haft inom företaget. Vid denna integration har det varit nödvändigt att viss information har stannat vid kontorscheferna. Detta för att undvika eventuella feltolkningar eller ryktesspridning. Konsekvenser som man kan se, redan innan hela omorganisationen är färdig, är framför allt att företaget har en helt ny struktur och även en ny form av bolagsledning. Den enskilda människan har inte påverkats när det gäller arbetsuppgifter och själva verksamheten men, däremot har de fått förändra sin organisationstillhörighet och eventuellt byta chefer. Då det gäller företagskulturen vid en sammanslagning beror det på hur differentierade de olika kulturerna är. När det gäller Cap Gemini och Ernst & Young var deras kulturer relativt lika varandra redan från början, något som underlättat integrationen. 15

16 10. Källförteckning Intervjuer Intervju Johanna Strand (CGE & Y) Intervju Lina Mases (E&Y) Internet Litteratur E.S Andersen, K.V.Grude, T.Haug, 1994, Målinriktad projektstyrning, Studentlitteratur J.F.Bakka, E.Fivelsdal, L.Lindkvist, 1999, Organisationsteori, Liber AB L.H. Bruzelius, P-H Skärvad, 1995, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 11. Figurförteckning 6.1: Exempel på Ernst & Youngs anställningsformer och ägandeförhållanden s : Gefle - Dala regionen före integrationen s : Organisationen som den ser ut idag s.12 16

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

HR-transformation på svenska

HR-transformation på svenska HR-transformation på svenska Lärdomar från ett forskningsprojekt om en HR-trend Frukostseminarier med: Anders Boglind/ Freddy Hällsten/ Per Thilander Februari 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Innehåll

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring Kundcase Alquity har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring FRÅN FRAGMENTERADE DATA TILL ETT STEG FÖRE Säljaktiviteter och affärsmöjligheter

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fallgropar i förändringsprojekt. Peter Hagström

Fallgropar i förändringsprojekt. Peter Hagström Fallgropar i förändringsprojekt Peter Hagström Peter Hagström har 28 års erfarenhet från operativa ledarroller på högsta ledningsnivå i koncerner som MTG, Eniro, Bonnier och han har varit VD i fyra bolag

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Oktober 2006 Synopsis: PR påverkar försäljningen mer än reklam Ett företags publicitet påverkar dess försäljning mer än annonsering.

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

HR-transformation och värdeskapande

HR-transformation och värdeskapande HR-transformation och värdeskapande Sjukvårdens HR-dag Freddy Hällsten 9 dec. 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Centre for Global Human Resource Management a meeting point Stakeholders Researchers The

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lars M Andersson, Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen. Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Lars M Andersson, Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen. Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen Lars M Andersson, arkitekten bakom Kommuninvest engageras runt om i världen för att berätta om

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Rätt informationssäkerhet

Rätt informationssäkerhet Rätt informationssäkerhet Informationssäkerhetskonsult niklas.eklov@safeside.se Agenda Lagar, förordningar och olika kulturer Att tänka på innan Informell utredning Formel utredning Åtgärd Uppföljning

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

SundCom Group Ett kompetensföretag

SundCom Group Ett kompetensföretag Fallgropar i installationsprojekt Kjell Larsson, projektledare SundCom Group Ett kompetensföretag Agenda Kort om Sundcom och Kjell Varför genomför man hela tiden förändringar i företaget/ organisationen

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Arbetslivserfarenhet Systemkonsult ATEA, Göteborg Maj 2012 Anställd som systemkonsult i grupperingen System

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI 2013. Slutrapport, 727 svar

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI 2013. Slutrapport, 727 svar Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,20 2,20 2,00 1,80 NyForealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI 2013 Svensk Projektmognad 2013 Slutrapport, 727 svar Rapportens

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Projektledarutbildning, 2 år med examen Vill du bli projektledare och skapa tillväxt? Vill du utveckla ditt ledarskap, skaffa en verktygslåda och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer