Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa"

Transkript

1 Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa

2 Sidan 2 (49)

3 Sidan 3 (49) Denna rapport om ifrågasatt ersättningsrätt har utarbetats av Tobias Wallin, Inga-Stina Lindahl, Esat Aydin, Mona Karlsson, Ulrika Rydberg, Thomas Hedström och Katarina Mattson.

4 Sidan 4 (49)

5 Sidan 5 (49) Innehåll 1. Sammanfattning Uppdraget Tillsynsprojektet Arbetssättet Avgränsning Frågeställningar Förstudien Granskning - arbetslöshetskassorna Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnats utan åtgärd Ersättning tillerkänd efter meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt Brister i arbetslöshetskassornas utredning Brister i arbetslöshetskassornas beslut Granskning Arbetsmarknadsverket Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnats utan åtgärd Grundvillkoren i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Annan än föreskriven anledning Avanmälan Arbetsmarknadspolitiska program Övrigt AMV:s tillämpning av bestämmelserna i 11 AMS föreskrift för länsarbetsnämnderna om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet Underrättelse enligt 11 2 st. AMS föreskrift Meddelanden lämnade i rätt tid enligt 11 1 st. AMS föreskrift AMV:s tillämpning av 13 i AMS föreskrift för länsarbetsnämnderna om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet Meddelandenas fullständighet AMV:s meddelanden där ersättning tillerkänns Lämpligt arbete Slutsatser Arbetslöshetskassor Arbetsförmedlingar Frågeställningarna... 47

6 Sidan 6 (49)

7 1. Sammanfattning Arbetsförmedlingen är skyldig att lämna meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt till berörd arbetslöshetskassa när det finns skäl att anta att en arbetssökande inte uppfyller de grundläggande kraven för rätt till arbetslöshetsersättning. Det är därefter arbetslöshetskassan som ska utreda och besluta om ersättningsrätten. IAF skall enligt regeringens instruktion ha tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över rutiner för och handläggningen av ärenden hos Arbetsmarknadsverket som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med det tillsynsprojekt som redovisas i denna rapport har varit att belysa problem och brister i ärenden som gäller meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt. Detta har skett genom en detaljerad granskning av hanteringen av sådana ärenden vid arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Under första halvåret 2004 lämnade arbetsförmedlingen meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassorna. IAF:s granskning av dessa ärenden har begränsats till de 904 ärenden där meddelandet antingen lämnats utan åtgärd av berörd arbetslöshetskassa eller där kassans beslut blivit att ersättningstagaren tillerkänts fortsatt ersättningsrätt d.v.s. att arbetslöshetskassan inte funnit tillräckliga skäl för sanktion gentemot berörd arbetssökande trots arbetsförmedlingens ifrågasättande. Av de meddelanden som lämnades under perioden hade arbetslöshetskassorna redogjort för sin hantering i ca ärenden när projektet inleddes. Den övervägande delen (68 procent) av arbetsförmedlingens ifrågasättanden från första halvåret 2004 resulterade i någon form av sanktion för enskilda arbetssökande. Dessa ärenden har inte granskats inom detta projekt. Av de 904 ärenden under den aktuella perioden, som inte ledde till sanktion och som granskats av IAF, avser 541 ärenden sådana där arbetslöshetskassan lämnat meddelandena utan åtgärd och 363 sådana ärenden där arbetslöshetskassorna beslutat att tillerkänna ersättning. Sidan 7 (49)

8 Granskningen har utförts i två steg. I ett första steg har arbetslöshetskassornas beslut i nämnda 363 ärenden granskats med avseende på om dessa varit i överensstämmelse med gällande regler. I ett andra steg har arbetsförmedlingens handläggning granskats för de 541 ärenden där arbetslöshetskassorna lämnat ifrågasättandet utan åtgärd, samt för 235 av 363 ärenden där kassan fattat enligt IAF:s bedömning korrekta beslut om att tillerkänna den sökande ersättning. Det andra steget har också omfattat 56 ärenden där ersättning tillerkänts men där IAF saknat tillräckligt underlag för att bedöma arbetslöshetskassornas beslut. Således har totalt 291 ärenden där ersättning tillerkänts granskats i det andra steget. Ärenden där den enskilde tillerkänts ersättning Resultatet av granskningen av nämnda 363 ärenden visar att i en femtedel av arbetslöshetskassornas beslut (72 ärenden) om tillerkänd rätt till arbetslöshetsersättning har IAF bedömt besluten strida mot gällande ersättningsregler. Dessutom utvisar granskningen ofta förekommande (36 procent av dessa 363 ärenden) brister i de utredningar som ligger till grund för arbetslöshetskassornas beslut om att tillerkänna ersättning. Vidare framträder på något område skillnader mellan olika arbetslöshetskassor i frågor som gäller hur ersättningsreglerna skall tillämpas d.v.s. i vilka situationer som sanktioner mot den arbetssökande kan vara aktuella. I ca 30 procent av de 291 ärenden där IAF funnit besluten vara i enlighet med gällande ersättningsregler eller inte kunnat ta ställning i denna fråga har arbetslöshetskassorna inte delat arbetsförmedlingens bedömning om vad som utgör ett lämpligt arbete för ersättningstagaren. Denna andel ärenden skulle enligt IAF:s bedömning kunna minskas genom en grundligare kartläggning vid nyanmälan av arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Ärenden där meddelandet lämnats utan åtgärd För ca en tredjedel av de 541 meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som arbetslöshetskassorna lämnat utan åtgärd har arbetsförmedlingens initiativ att få till stånd en prövning av ersättningsrätten varit missriktat eftersom meddelandenas innehåll inte haft relevans för en prövning i sakfrågan. Arbetslöshetskassorna har således i dessa fall saknat möjlighet att fatta något annat beslut än att lämna meddelandena utan åtgärd då orsakerna till meddelandena saknat regelstöd för sanktion. Sidan 8 (49)

9 Därutöver visar granskningen att ca en femtedel av de arbetssökande inte varit registrerade som ersättningsberättigade vid arbetsförmedlingen vid den tidpunkt då meddelandena lämnats. Till samma grupp kan föras ytterligare arbetssökande för vilka arbetsförmedlingens personal ändrat sökandekategori vid senare tidpunkter. Slutsatser Sammanfattningsvis kan sägas att handläggning och beslut i ärenden som gäller ifrågasatt ersättningsrätt behöver förbättras såväl vid arbetslöshetskassorna som vid arbetsförmedlingen. För arbetslöshetskassornas del behövs en fortsatt utveckling av rutiner, innehåll och kvalitet i de utredningar som ska ligga till grund för arbetslöshetskassornas beslut om ersättningsrätt. Det bör samtidigt noteras att de 72 beslut om tillerkänd ersättning som IAF bedömt som ogrundade utgjorde ca 4 procent av de ärenden där arbetslöshetskassorna fattat beslut om tillerkännande eller sanktion. Dessa 72 ärenden kommer IAF i ett nästa steg att utreda ytterligare för att pröva berörda arbetslöshetskassors rätt till statsbidrag för utbetald arbetslöshetsersättning. För arbetsförmedlingens del är problemen med hanteringen av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt större. Dels kan konstateras att 235 ärenden, ca 9 procent av granskade ärenden om ifrågasatt ersättningsrätt under perioden, inte ledde till sanktion mot den enskilde sökanden genom att arbetslöshetskassan enligt IAF:s prövning korrekt tillerkände arbetslöshetsersättning. Det bör dock noteras att det inte sällan handlar om svåra bedömningsfrågor och att det är viktigt att arbetsförmedlingen låter arbetslöshetskassorna pröva även svårbedömda ärenden. Vidare konstaterades att i 541 ärenden d.v.s. 22 procent av granskade ärenden, lämnade arbetslöshetskassan arbetsförmedlingens meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt utan åtgärd bl. a. därför att meddelandet inte innehöll sådan information som kunde ligga till grund för prövning av ersättningsrätten enligt tillämpliga delar av gällande regelverk. I fråga om framför allt meddelanden som lämnats utan åtgärd visar granskningen av meddelandenas innehåll och kvalitet på en hantering med stora variationer vid arbetsförmedlingen. Sidan 9 (49)

10 Hanteringen av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt inom Arbetsmarknadsverket har således brister som behöver åtgärdas. Enligt IAF:s bedömning behövs både ytterligare utbildning av arbetsförmedlingens personal i frågor om arbetslöshetsförsäkringen och mer enhetliga och systematiskt utformade rutiner i frågorna om hur arbetsförmedlingen ska hantera denna del av uppdraget som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Sidan 10 (49)

11 2. Uppdraget I regeringens regleringsbrev för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) anges att IAF ska bidra till att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna fullgör sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela landet samt bidra till att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Som en del i detta uppdrag ingår ett krav på återrapportering som avser meddelanden från arbetsförmedlingen om ifrågasatt ersättningsrätt. Närmare bestämt ska inspektionen kvartalsvis redovisa antalet meddelanden från arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning samt hur många av dessa meddelanden som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning av ersättningen eller andra sanktioner. 2.1 Tillsynsprojektet Enligt förordning (2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall Inspektionen utöva tillsyn över arbetslöshetskassorna. Inspektionen skall vidare ha tillsyn över rutiner för och handläggning av ärenden hos Arbetsmarknadsverket (AMV) som påverkar arbetslöshetsförsäkringen.. Syftet med projektet har varit en omfattande och mer detaljerad granskning av ärenden som gäller meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Projektet har byggt på en genomförd förstudie, tidigare erfarenheter från AMS och iakttagelser under år Arbetssättet Granskningen har gjorts i två led. I första ledet har arbetslöshetskassornas beslut granskats avseende utformning och innehåll, med andra ord huruvida beslutet är rätt eller fel avseende såväl formellt som materiellt innehåll. Ogrundade beslut har eller kommer att följas upp med respektive arbetslöshetskassa. I ärenden där det går att konstatera att ersättning har betalats ut i strid med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har utgångspunkten varit att statsbidraget skall återkrävas. I frågor om återkrav av statsbidrag beslutar IAF enligt 94 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Sidan 11 (49)

12 I andra ledet har arbetsförmedlingens handläggning granskats med utgångspunkt från arbetslöshetskassans beslut. Ärenden som arbetslöshetskassan lämnat utan åtgärd, ärenden i vilka IAF bedömt att arbetslöshetskassan har fattat det sakligt sett riktiga beslutet att tillerkänna ersättning och ärenden där underlag saknats för IAF att göra denna bedömning har granskats med avseende på arbetsförmedlingens ställningstagande. Granskningsunderlaget består av ärenden från arbetslöshetskassorna. Dessa är ålagda att till IAF inkomma med redogörelser då medlemmars ersättningsrätt prövats 1. I dessa redogörelser ingår såväl arbetslöshetskassornas beslut och utredningar som arbetsförmedlingens meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt med eventuella bilagor. Under granskningen har IAF i vissa fall kunnat inhämta kompletterande uppgifter som inte ingått i arbetslöshetskassornas redogörelser. I andra fall har IAF även funnit det nödvändigt att begära kompletterande utredningsåtgärder. En konsekvens av detta är att den mängd ärenden där IAF funnit skäl att göra påpekanden inte är identisk med den mängd där IAF funnit besluten vara i strid med regelverket. 2.3 Avgränsning Urvalet för granskningen är begränsat till de ifrågasättanden från perioden första och andra kvartalet år 2004 där arbetslöshetskassorna lämnat redogörelser till IAF senast den 10 september Antalet meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt under den här perioden uppgick till totalt stycken. När granskningsprojektet inleddes hade arbetslöshetskassorna ännu inte redogjort för handläggningen av drygt 900 av dessa. Granskningen är begränsad till att gälla ärenden där beslutet har blivit att ersättningstagaren tillerkänts fortsatt ersättningsrätt eller att ifrågasättandet har lämnats utan åtgärd. Vid inledningen av projektet bestod dessa grupper av 377 meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt där arbetslöshetskassorna redogjort för att ersättning tillerkänts respektive 541 meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt där dessa lämnats utan åtgärd enligt redogörelserna. 1 Följer av bestämmelsen i 7 förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor. Sidan 12 (49)

13 Vid genomgång av handlingarna har i något fall framkommit att arbetslöshetskassan fattat beslut om nedsättning av ersättningsrätten i motsats till vad som angivits i redogörelsen. I dessa fall har granskningen av det individuella ifrågasättandet avbrutits. Detta på grund av att ärenden där arbetsförmedlingens ifrågasättande har betraktats som riktigt av arbetslöshetskassorna och de har beslutat om någon form av sanktion inte ingår i granskningen. Gruppen där ersättning tillerkänts har därför minskat från 377 till 363 meddelanden. 2.4 Frågeställningar De frågor som väglett granskningsprojektet är som följer: 1. Har orsaken till arbetsförmedlingens meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt en hållbar grund i gällande regelverk? 2. Vilka är skälen då ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt från arbetsförmedlingen antingen lämnas utan åtgärd eller resulterar i att arbetslöshetskassan väljer att tillerkänna den ifrågasatta sökanden fortsatt ersättningsrätt? 3. Har arbetslöshetskassans beslutsmotivering en hållbar grund i gällande regelverk? 4. Om arbetslöshetskassornas skäl att tillerkänna ersättning eller lämna meddelanden utan åtgärd är hållbara och grundar sig på gällande regelverk, vad är i så fall anledningen till att arbetsförmedlingen skriver dessa meddelanden om ifrågasatt rätt till ersättning? Handlar det om skilda sätt att tolka regelverket eller kan det finnas andra orsaker därtill? Sidan 13 (49)

14 3. Förstudien I syfte att göra en första preliminär bedömning har IAF tidigare genomfört en begränsad förstudie. 2 Denna innebar granskning av ett mindre urval ärenden som gällde meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Granskningen omfattade såväl arbetsförmedlingens som arbetslöshetskassornas handläggning, dock med en tydlig tyngdpunkt på arbetsförmedlingen och hanteringen där. Omfattningen av studien var för liten för att dra slutsatser om bristernas respektive omfattning. För en mer generell bedömning i frågan påpekades behovet av ytterligare kompletterande studier. De typer av brister som identifierades var följande vad gäller arbetsförmedlingens hantering 3 : - Tillräcklig grund för meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt saknades. - Ofullständiga uppgifter om anvisat arbete eller program. - Bristande underlag för arbetslöshetskassans beslut. - Meddelandet lämnat senare än föreskrivet. - Brister i kommunikationen med den sökande. För arbetslöshetskassornas vidkommande påpekades följande brister: - Bristande utredningar. Kassorna uppfyller inte kravet att genomföra en fullständig utredning i ärendet. - Brister i beslutsmotiveringar. - Direkt felaktiga beslut som i många fall är resultatet av de ovan nämnda bristerna. Föreliggande granskningsprojekt utgör en del av de kompletterande studierna. Avsikten med granskningsprojektet är att närmare undersöka de uppmärksammade 2 Granskningsprojekt genomfört under maj 2004 av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gällande meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Granskning har skett av 45 ärenden och innefattat granskning av både arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas handläggning. 3 IAF:s rapport Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna, från Sidan 14 (49)

15 Sidan 15 (49) bristerna såväl i arbetsförmedlingens som i arbetslöshetskassornas hantering av ärenden.

16 4. Granskning - arbetslöshetskassorna 4.1 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnats utan åtgärd När ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt inkommer kan arbetslöshetskassorna i vissa fall konstatera att någon ansökan om ersättning inte föreligger. Ärenden av den här typen lämnas generellt utan åtgärd. Detta betyder att arbetslöshetskassorna inte behandlar frågan om den arbetssökande har rätt till ersättning i sak men kräver ändå att vissa rutiner följs hos arbetslöshetskassan för att undvika att ersättning utgår obehörigen. Ett anspråk på ersättning för den aktuella tiden kan inkomma från medlemmen vid ett senare tillfälle. I fall då ersättningsanspråk för aktuell tid, dvs den tid då meddelandet skrevs, inkommer vid ett senare tillfälle måste meddelandet beaktas och handläggas vid denna senare tidpunkt. IAF har med anledning av detta begärt en redogörelse för hanteringen hos arbetslöshetskassorna av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt vilka lämnats utan åtgärd. IAF har i brev till berörda arbetslöshetskassor begärt svar på följande tre frågor: - Finns rutiner för att säkerställa att utbetalning av arbetslöshetsersättning utan erforderlig prövning av ersättningsrätten inte sker? - Om så är fallet, vilka rutiner? - Har rutinerna tillämpats i samtliga nedan angivna fall? Till brevet har bifogats en lista med ärenden där en sökandes ersättningsrätt har ifrågasatts av arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan i fråga har redogjort för att meddelandet lämnats utan åtgärd. De totalt 29 arbetslöshetskassor som haft sådana ärenden har tillskrivits. Av dessa har 28 anmält att de har en rutin för hur handläggning av meddelandet ska ske i dessa fall. Med anledning av IAF:s skrivelse har arbetslöshetskassorna kontrollerat handläggningen av de aktuella ärendena. Vid denna kontroll har 7 arbetslöshetskassor själva konstaterat att deras rutiner inte följts i ett antal fall. Därmed har ersättning kunnat gå ut till medlemmen utan Sidan 16 (49)

17 att arbetsförmedlingens meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt beaktats. Antalet ärenden där sökanden har kunnat få ersättning utan att prövning av ersättningsrätten kommit till stånd varierar mellan de olika arbetslöshetskassorna. Som exempel kan nämnas Arbetslöshetskassan Alfa där det rör sig om 2 av 149 personer. Den andra ytterligheten är Transportarbetarnas arbetslöshetskassa där 4 av 12 personer berörts. Av de 7 arbetslöshetskassorna som meddelat att deras rutiner inte följts har 4 samtidigt angett att de har inlett en ny utredning av ärenden där ersättning kunnat utgå oriktigt. IAF har hittills konstaterat att vid 3 arbetslöshetskassor ersättning också kommit att utgå till medlemmar och anslutna 4 utan att meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt gällande dessa personer beaktats. IAF bevakar utgången av de utredningar som arbetslöshetskassorna inlett och har också begärt in kompletterande information gällande ärenden vid övriga arbetslöshetskassor där rutiner saknats eller förefaller ha brustit. IAF har vidare granskat de skrivelser som arbetslöshetskassorna sänt till sina medlemmar med anledning av att ersättningsrätten ifrågasatts. En sådan skrivelse innehåller bland annat information från arbetslöshetskassorna om vilka handläggningsåtgärder som vidtagits. Dock utgör inte skrivelsen ifråga något beslut om rätten till arbetslöshetsersättning. Som beskrivits ovan kan ju ett ersättningsanspråk inkomma vid ett senare tillfälle. I de fall där det saknas anspråk på ersättning när ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt kommer till arbetslöshetskassan har arbetslöshetskassorna ofta inte kännedom om vad medlemmen gjort vid den tid som meddelandet om ifrågasatt ersättningsrätt avser. I sådana fall menar IAF att arbetslöshetskassan ska informera medlemmen om att ersättningsrätten kan komma att upptas till förnyad prövning. IAF har vid granskningen konstaterat att 95 procent av medlemmarna fått denna information. I de 541 ärenden som IAF har granskat har medlemmarna informerats i 513 fall. 4 Anslutna till Arbetslöshetskassan Alfa. Sidan 17 (49)

18 4.2 Ersättning tillerkänd efter meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt Arbetslöshetskassorna är ålagda att till IAF inkomma med redogörelser för bland annat beslut att tillerkänna medlemmar ersättningsrätt efter att denna rätt ifrågasatts av arbetsförmedlingen. IAF har även i skrivelser till arbetslöshetskassorna givit anvisningar ifråga om vilka handlingar som skall medfölja redogörelserna. För beslut om tillerkänd ersättning skall kopior på samtliga handlingar som legat till grund för beslutet sändas till IAF. Av detta följer att de handlingar IAF har tillgång till vid granskningen av ett enskilt ärende i vilket arbetslöshetsersättning tillerkänts skall vara identiskt med det underlag som arbetslöshetskassan grundat sitt beslut på. Detta material skall således vara tillräckligt omfattande för att avgöra om arbetslöshetskassans beslut är fattat i enlighet med regelverket Brister i arbetslöshetskassornas utredning IAF har konstaterat följande brister i utredningarna gällande de ärenden som undersökts. 1. Ett nödvändigt läkarutlåtande saknas. 2. Arbetslöshetskassan har inte kontaktat arbetsgivaren. 3. Arbetslöshetskassan har inte kontaktat arbetsförmedlingen. 4. Arbetslöshetskassan har inte utrett möjligheten till pendling eller byte av bostadsort. 5. Arbetslöshetskassan har på annat sätt än som angivits ovan fattat beslut grundat på medlemmens ostyrkta uppgifter. 6. Övrigt. I tabellen nedan anges brister i utredningarna fördelat på arbetslöshetskassor. I vissa ärenden har IAF funnit att utredningen är ofullständig i mer än ett avseende. Således är antalet ärenden med bristande utredningar inte identiskt med antalet uppmärksammade brister. Vidare har IAF i ett antal fall begärt och fått in kompletterande uppgifter varefter ärenden kunnat avföras som färdiggranskade utan att besluten redovisas inom den grupp där besluten bedömts strida mot regelverket. Sidan 18 (49)

19 Tabell 1: Brister i arbetslöshetskassornas utredningar Utrednings brister Totalt antal Arbetslöshetskassor granskade ärenden Antal ärenden med bristande utredning Handelsanställdas (25%) Skogs- och Träfackets (50%) Livsmedelsarbetarnas (33%) HTFs (48%) Transportarbetarnas (50%) Metallindustriarbetarnas (49%) Hotell- och Restauranganställdas (31%) SIFs (18%) Elektrikernas (75%) Ledarnas (100%) Målarnas 1 0 (0%) Sveriges Teaterverksammas 1 0 (0%) Byggnadsarbetarnas (41%) Sveriges Arbetares (20%) Pappersindustriarbetarnas 2 0 (0%) Fastighetsanställdas 3 0 (0%) Kommunalarbetarnas (33%) Kommunaltjänstemännens (17%) Petroleumhandlarnas 1 0 (0%) AEA (20%) Småföretagarnas (14%) Statstjänstemännens (14%) Finansförbundets (50%) Svensk Handels och Arbetsgivarnas (17%) Service och kommunikation (38%) Grafikernas (50%) STs (40%) Industrifackets (18%) Lärarnas (38%) Alfa (27%) Summa (36%) 1. Ett nödvändigt läkarutlåtande saknas. 2. Arbetslöshetskassan har inte kontaktat arbetsgivaren. 3. Arbetslöshetskassan har inte kontaktat Arbetsförmedlingen. 4. Arbetslöshetskassan har inte utrett möjlighet till pendling eller byte av bostadsort. 5. Arbetslöshetskassan har på annat sätt än som angivits ovan fattat beslut grundat på medlemmens ostyrkta uppgifter. 6. Övrigt. Sidan 19 (49)

20 De brister i utredningarna som IAF uppmärksammat avser, som framgår ovan, olika utredningsåtgärder som arbetslöshetskassorna underlåtit att utföra men som IAF bedömer varit nödvändiga för att dessa skall kunna fatta ett korrekt beslut. Som exempel kan nämnas att i 18 ärenden har arbetslöshetskassorna inte inhämtat föreskrivna 5 läkarutlåtanden när medlemmarna anfört medicinska skäl som orsak till att inte ha sökt anvisade arbeten. Arbetslöshetskassorna har ändå gjort bedömningen att de anvisade arbetena inte varit lämpliga. Det enda stöd för denna bedömning som i efterhand redovisats kan vara en tjänsteanteckning från samtal med medlemmen där den enskildes uppgifter om hälsotillståndet finns dokumenterade. Stöd för uppfattningen att läkarutlåtandena skulle vara uppenbart obehövliga saknas. I andra ärenden har arbetslöshetskassorna på ett sätt som IAF menar inte varit i enlighet med reglerna för lämpligt arbete tillerkänt ersättningsrätten trots att ingivna läkarutlåtanden inte utsäger att anvisade arbeten är olämpliga av hälsoskäl utan endast innehåller mer allmänna beskrivningar av medlemmarnas hälsotillstånd. Endast under de 100 första ersättningsdagarna i en ersättningsperiod har den sökande rätt att begränsa sig till att söka arbete i närområdet 6. Under dessa 100 dagar 5 Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om lämpligt arbete enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (AMSFS 2001:10) är upphävda och ersatta av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpningen av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete (IAFFS 2004:3) som trätt i kraft den 1 september Angående medicinska skäl angavs i 5 i AMS föreskrifter: Om den sökande åberopar medicinska skäl för att avvisa ett arbete skall dessa, om det inte är uppenbart obehövligt, styrkas med ett läkarutlåtande som beskriver den sökandes förutsättningar att utföra det erbjudna arbetet. 6 9 a Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Under de första 100 ersättningsdagarna i en ersättningsperiod får en sökande begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet. Detsamma gäller vid ny arbetslöshet, om tolv månader förflutit sedan den sökande senast fick ersättning och ersättningsperioden inte har löpt ut. Möjligheten att begränsa sökandet under de första 100 dagarna gäller dock inte om en sökande påbörjar en ny ersättningsperiod i direkt anslutning till den föregående perioden. Lag (2000:1460). Sidan 20 (49)

21 skall den sökande undanröja de hinder som finns från att söka arbete på annan ort än bostadsorten. I förarbetena till lagen (prop. 1999/2000:139 s ) framgår att syftet med begränsningen är att den arbetssökande under den perioden skall ges ett visst rådrum att anpassa sig till den nya situationen. Därefter skall den sökande vidga sitt sökområde såväl yrkesmässigt som geografiskt. IAF har funnit att arbetslöshetskassorna i 10 fall, trots denna regel, inte fullgjort den utredningsskyldighet vad gäller möjligheter till arbetspendling, dubbel bosättning och eller byte av bostadsort som även utifrån AMS nu upphävda föreskrifter 7 varit nödvändig i fall där ett anvisat arbete varit beläget på annan ort. En sannolik anledning till att arbetslöshetskassorna inte utrett dessa möjligheter är att arbetslöshetskassorna tagit sociala och ekonomiska hänsyn som saknat stöd i regelverket. Om så är fallet baseras besluten på de sökandes dokumenterade invändningar mot att tidvis vistas på annan ort än sina respektive familjer eller mot att flytta från orter där medlemmarna bott under lång tid och har sina sociala nätverk. Andra omständigheter kan självfallet också ha legat till grund för besluten i dessa 10 ärenden men dokumentation i ärendena saknas gällande sådana eventuella omständigheter. Arbetslöshetskassorna har i vissa andra fall också underlåtit att utföra de utredningar som varit nödvändiga för 7 Av AMS föreskrifter om lämpligt arbete framgår bland annat följande. 2 : Innehållet i en individuellt upprättad handlingsplan ger vägledning om vad som är ett lämpligt arbete i det enskilda fallet. Om en sådan individuell handlingsplan inte har upprättats är det arbetsförmedlaren som ytterst gör bedömningen av vilka arbeten den arbetssökande skall söka alternativt avgör vilka arbetsmarknadspolitiska program den arbetssökande skall delta i st: Lokal bundenhet av familjeskäl kan finnas bland annat på grund av makens arbetsförhållanden, eller att barn eller någon annan medlem som ingår i hushållsgemenskapen är beroende av den sökandes tillsyn och stöd. När barn nått den ålder att de inte längre kräver kontinuerlig tillsyn bör den ena föräldern kunna ta arbete på annan ort. Den bortavarande föräldern bör kunna besöka hemmet varje vecka, om det inte endast är fråga om en kortvarig anställning. Även för sammanboende utan barn bör arbetsorten vara belägen så att den gemensamma bostaden kan besökas varje vecka, om det inte gäller endast en kortvarig anställning. Sidan 21 (49)

22 prövning av ersättningsrätten. Utredningarna har inskränkts till att gälla endast de observationer som framförts i de specifika meddelandena från arbetsförmedlingen. Någon ytterligare utredning har inte inletts även i de fall arbetslöshetskassorna under utredningen fått tillgång till ytterligare information som i sig kunnat resultera i sanktionsbeslut. IAF har exempelvis funnit fall då det under utredningen framkommit uppgifter som tyder på att de sökande inte varit aktivt arbetssökande. Arbetslöshetskassorna har trots detta valt att tillerkänna medlemmarna ersättning utan vidare utredning av denna fråga Brister i arbetslöshetskassornas beslut I 68 procent av de meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som arbetsförmedlingen lämnade till arbetslöshetskassorna första halvåret 2004 beslutade arbetslöshetskassorna om sanktioner i enlighet med arbetsförmedlingens underlag. I ca 10 procent av ärendena hade arbetslöshetskassorna tillerkänt ersättning när granskningsprojektet inleddes 8. IAF har efter granskning av de 363 beslut vari arbetslöshetskassorna tillerkänt de arbetssökande rätt till ersättning funnit att arbetslöshetskassorna fattat beslut som enligt IAF:s bedömning i 20 procent av de 363 ärendena, 72 ärenden, strider mot de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar denna rätt. Dessa beslut kommer till största delen att bli föremål för IAF:s prövning av återkrav av statsbidrag. 8 Denna andel utgör nu 13 procent (418 ärenden). Antalet ärenden som lämnats utan åtgärd har ökat till 591 ärenden. Därutöver har arbetsförmedlingen återkallat 54 meddelanden, 104 meddelanden saknar ännu beslut och arbetslöshetskassorna anger att de ej tagit emot 72 meddelanden. Källa: IAF:s kvartalsrapport Publicerad Sidan 22 (49)

23 Tabell 2: Brister i arbetslöshetskassornas beslut Beslut Kassa Ogrundade Ofullständigt utredda 9 Totalt antal granskade ärenden Handelsanställdas Skogs- och Träfackets Livsmedelsarbetarnas 1 3 HTFs Transportarbetarnas 6 18 Metallindustriarbetarnas Hotell- och Restauranganställdas SIFs Elektrikernas Ledarnas 2 3 Målarnas 1 Sveriges Teaterverksammas 1 1 Byggnadsarbetarnas Sveriges Arbetares 1 5 Pappersindustriarbetarnas 1 2 Fastighetsanställdas 3 Kommunalarbetarnas Kommunaltjänstemännens Petroleumhandlarnas 1 AEA Småföretagarnas 1 7 Statstjänstemännens 1 7 Finansförbundets 2 2 Svensk Handels och Arbetsgivarnas 1 6 Service och kommunikation 2 8 Grafikernas STs Industrifackets Lärarnas 1 8 Alfa Summa Ett återkommande fel i arbetslöshetskassornas beslut i nämnda 363 ärenden är att arbetslöshetskassorna tillerkänner ersättning då den sökande uppgett medicinska hinder mot att söka ett anvisat arbete, trots att ett eventuellt läkarintyg inte styrker att arbetet skulle vara olämpligt. Arbetslöshetskassorna har också i ett flertal fall tillerkänt ersättning trots att de sökande ej sökt anvisade arbeten i rätt tid. De sökande har inkommit med skrivelser i vilka de anger att de exempelvis tagit fel på sista ansöknings 9 Ärenden med ofullständig utredning. IAF har i dessa fall inte kunnat bedöma om besluten strider mot regelverket. Sidan 23 (49)

24 datum. Arbetslöshetskassorna har godtagit detta och tillerkänt medlemmarna ersättning. IAF har vidare funnit att det i ärendena ofta framkommer uppgifter som tyder på att de sökande inte varit aktivt arbetssökande. Arbetslöshetskassorna har trots detta valt att tillerkänna medlemmarna ersättning utan vidare utredning av dessa frågor. Vid granskningen har också framkommit att arbetslöshetskassorna såsom beskrivits i avsnitt felaktigt tillerkänt ersättning då man bedömt att den sökande varit lokalt bunden till bostadsorten på grund av familjeskäl och därför inte behövt söka arbete utanför hemorten. Således går det även bland de ärenden där IAF funnit att utredningen är ofullständig att konstatera att besluten är materiellt felaktiga i ett antal fall. En del av dessa ärenden kommer, som framgått ovan, att bli föremål för återkrav av statsbidrag. IAF har i många fall begärt att arbetslöshetskassorna skall komplettera ärendena med ny utredning för att IAF skall kunna ta ställning till om beslutet att tillerkänna medlemmen arbetslöshetsersättning varit materiellt riktigt. Det finns dock inte alltid en reell möjlighet att i efterhand komplettera utredningen med saknade uppgifter. De sökande är till exempel obenägna att inkomma med läkarutlåtanden när de redan fått ersättning tillerkänd. Det kan också vara svårt att i efterhand kontrollera möjligheterna att få en bostad på annan ort när det förflutit lång tid. I fråga om dessa ärenden kan IAF endast konstatera att arbetslöshetskassornas utredningar inte varit fullständiga och att arbetslöshetskassorna således inte haft ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. En annan företeelse som IAF uppmärksammat vid granskningen av dessa 363 ärenden är att det vid två arbetslöshetskassor tillämpas en rutin som saknar motsvarighet vid övriga arbetslöshetskassor när olika händelser som ligger till grund för ifrågasatt ersättningsrätt är närliggande i tid. Enligt denna rutin lämnas ett enskilt ifrågasättande utan avseende till följd av att ett tidigare meddelande, avseende samma person, om ifrågasatt ersättningsrätt lett till beslut. De arbetslöshetskassor som IAF hittills funnit tillämpa denna rutin är Arbetslöshetskassan Alfa och Metallindustriarbetarnas arbetslöshetskassa. Dessa arbetslöshetskassor fattar i dessa fall ett beslut vari Sidan 24 (49)

25 anges att ett specifikt meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt omfattas av ett tidigare meddelat beslut trots att så inte varit fallet. Enligt 45 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 10 skall arbetslöshetsersättning sättas ned stegvis vid upprepade händelser som kan ligga till grund för sanktioner. Rättsläget är dock oklart gällande hur arbetslöshetskassorna skall förfara när flera meddelanden inkommer inom en kort tidsrymd och den arbetssökande eventuellt inte hunnit inrätta sitt handlande efter det först lämnade meddelandet. Eftersom det beskrivna förfarandet inte är en vid samtliga arbetslöshetskassor tillämpad rutin kan IAF konstatera att medlemmar i vissa arbetslöshetskassor i och med detta undgår sanktioner som åläggs medlemmar i andra arbetslöshetskassor a 1 3 st. lyder: Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhållande som anges i första stycket skall den sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Inträffar under ersättningsperioden en tredje gång sådant förhållande som anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Sidan 25 (49)

26 5. Granskning Arbetsmarknadsverket Både de formella och sakmässiga aspekterna av arbetsförmedlingens hantering av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt har beaktats i granskningen. Med andra ord har granskningen avsett anledningarna till att meddelanden skickas, innehållet i meddelandena och meddelandenas fullständighet. Därutöver har granskningen i några fall resulterat i kommentarer gällande meddelandenas konsekvenser för de arbetssökande. IAF har bland annat valt att undersöka vilket stöd i gällande regelverk arbetsförmedlingen haft i de situationer då ifrågasättandena gjorts. Arbetsförmedlingen skall i vissa fall skicka ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassan när en sökande inte uppfyller grundvillkoren i 9 i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) eller när någon av situationerna som anges i 16 i förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är aktuella. Enligt 9 (ALF) föreligger rätt till ersättning vid arbetslöshet för sökande som 1 är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2 är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3 är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4 medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen, och 5 aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. Lag (2000:1460). Sidan 26 (49)

27 Sidan 27 (49) Enligt 16 i förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall länsarbetsnämnden underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds, på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd, uppträder så att det finns anledning för länsarbetsnämnden att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete, eller frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad pga otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det.

28 5.1 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnats utan åtgärd Lagstödet för att sända de meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnats utan åtgärd fördelar sig per län på följande sätt. De olika grupperna kommenteras i det följande. Tabell 3 11 : Anledningar till meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt ALF 9 FO 16 Annan anledning Totalt antal granskade Län Stockholms (47%) 87 Uppsala 2 (100%) 2 Södermanlands (63%) 8 Östergötlands (64%) 14 Jönköpings (36%) 14 Kronobergs (57%) 7 Kalmar (19%) 37 Gotlands 1 (100%) 1 Blekinge (71%) 7 Skåne (38%) 156 Hallands (29%) 7 Västra Götalands (26%) 70 Värmlands (7%) 27 Örebro (11%) 19 Västmanlands (30%) 10 Dalarnas (17%) 6 Gävleborgs (30%) 20 Västernorrlands Jämtlands (33%) 6 Västerbottens Norrbottens (21%) 14 Summa Indelning: 1. Den sökande är ej arbetsför, oförhindrad eller beredd anta lämpligt arbete 2. Den sökande har ej medverkat till att upprätta handlingsplan 3. Den sökande är ej aktivt arbetssökande 4. Den sökande har avvisat arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program 5. Den sökande har vållat att anställning eller programdeltagande inte kommit till stånd 6. Den sökande vill eller kan inte anta arbete 7. Den sökande har lämnat en anställning eller avskedats pga otillbörligt uppförande 11 Se sidan 26 f. för detaljerade uppgifter om innehållet i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 16 förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Sidan 28 (49)

29 5.1.1 Grundvillkoren i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Enligt 9 p. 3 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring krävs att den sökande är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Denna punkt redovisas inte i tabellen men kommenteras i avsnitt De krav som ställs på en arbetssökande i 9 utgör grundvillkoren för rätten till arbetslöshetsersättning. De grundvillkor som i denna grupp ärenden enligt arbetsförmedlingen oftast inte uppfyllts har varit att den arbetssökande varit förhindrad, ej arbetsför eller ej beredd att anta ett erbjudet lämpligt arbete förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Den generellt vanligaste orsaken till att ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt skickats till arbetslöskassan har varit att en arbetssökande avvisat ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program. Enligt 16 i förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall länsarbetsnämnden underrätta arbetslöshetskassan om detta. I mer än hälften av de granskade ärendena har som anledning angetts någon av punkterna i den aktuella paragrafen. Den övervägande andelen meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnats utan åtgärd härrör således från avvisade arbeten eller arbetsmarknadspolitiska program. Andra skäl som enligt regelverket borde resultera i ett ifrågasättande har tidigare återfunnits i 10 i AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet 12. Enligt föreskriften skall ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt lämnas när den sökande har avvisat en anvisning till lämpligt arbete, lämnat förmedlingen eller på annat sätt hindrat förmedlaren från att ge en fullständig anvisning till lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program. I det granskade materialet om 541 ärenden har arbetsförmedlingen endast i ett fall hänvisat till AMS föreskrift som skäl för att ifrågasätta ersättningsrätten. 12 AMS föreskrift om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet är upphävd den 31 augusti Sidan 29 (49)

30 5.1.3 Annan än föreskriven anledning I denna grupp redovisas de ärenden som har initierats av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som tillkommit av andra orsaker än de som anges i lag och förordning. Med utgångspunkt i de frågeformuleringar som återgetts i uppdragsbeskrivningen är sådana skäl som inte är föreskrivna i regelverket per definition felaktiga. Som redovisas ovan har i granskningen framkommit att det finns ett mellan länen varierande antal ärenden där meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt har lämnats till arbetslöshetskassan utan stöd i regelverket. Totalt ingår 178 meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt i denna grupp ärenden 13. Dessa meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt utgör 33 procent av de 541 meddelanden som arbetslöshetskassorna lämnat utan åtgärd. Det totala antalet meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnades under första halvåret 2004 uppgår till stycken. Av dessa saknades redogörelser för ca 900 meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt när granskningen inleddes. De meddelanden som arbetslöshetskassorna lämnat redogörelser för var således ca 2500 stycken. Ställt i relation till denna volym utgör de meddelanden som IAF:s granskning visar har lämnats utan regelstöd ca 7 procent. Skillnader kan utläsas mellan olika län. Dock kan ändå vissa generella slutsatser dras. En sådan slutsats är att meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning används i sammanhang för vilka de inte är avsedda. En annan slutsats är att detta resulterar i merarbete såväl för arbetslöshetskassornas som för arbetsförmedlingens personal utan att förutsättningar för att uppnå den avsedda effekten föreligger. En ytterligare slutsats är att det inom Arbetsmarknadsverket finns behov av ökad kunskap om kontrollfunktionens praktiska tillämpning. AMS borde med anledning därav initiera ytterligare utbildning inom detta område och i övrigt förbättra förutsättningarna för en rättssäker hantering av dessa ärenden. 13 I 1 ärende har arbetsförmedlingen hänvisat till AMS nu upphävda föreskrift om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet som skäl för att ifrågasätta ersättningsrätten. Sidan 30 (49)

31 Denna slutsats styrks också av att meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt lämnats trots att den sökande vid tidpunkten för ifrågasättandet över huvud taget inte var berättigad till arbetslöshetsersättning. IAF har granskat vilka sökandekategorier (SKAT) som de sökande varit registrerade i vid tidpunkten då arbetsförmedlingen lämnat meddelandena. Vid granskningen av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som resulterat i att arbetslöshetskassan lämnat meddelandena utan åtgärd har framkommit att vid den aktuella tidpunkten 20 procent av de sökande som dessa 541 meddelanden gäller inte var registrerade i någon sökandekategori där ersättningsrätt föreligger. Ett förekommande skäl är att den sökande avanmälts i samband med den händelse som senare resulterade i ifrågasättandet. Ett annat att personen var inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program när händelsen som ledde till ifrågasättandet inträffade. Inte i något av dessa fall finns stöd att göra ett ifrågasättande enligt de lagrum som redovisats ovan. Avanmälan och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program kommenteras i det följande Avanmälan Vid granskningen har noterats att arbetsförmedlingen i vissa fall ändrat sökandekategori på sökande i direkt anslutning till att ifrågasättandet skrevs, oavsett orsaken till ifrågasättandet. Granskningen har bland annat utvisat att befintlig SKAT ändrats till SKAT 14, vilken enligt AMS egen beskrivning står för övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen, det vill säga arbetssökande som för närvarande inte kan tillträda ett arbete. SKAT 14 genererar en avanmälan till den sökandes arbetslöshetskassa varvid ersättningsrätten upphör till dess att arbetsförmedlingen åter ändrar till någon av de sökandekategorier där sökanden registreras som ersättningsanmäld i OAS 14. Åter andra sökande hade varit registrerade i SKAT 14 (ej ersättningsberättigade arbetssökande) sedan kortare eller längre tid före tidpunkten för ifrågasättandet. 14 OAS är namnet på arbetslöshetskassornas datoriserade handläggningssystem. Sidan 31 (49)

32 I dessa fall föreligger en situation där arbetslöshetskassan inte kan pröva ärendet. Ytterligare en annan variant som noterats vid granskningen är att SKAT 14 åsatts den arbetssökande direkt efter att ett beslut om deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program återkallats. Ett sådant återkallande leder till att den arbetssökande blir avanmäld och därmed ej är ersättningsberättigad. Arbetslöshetskassan kan inte fatta beslut om eventuell sanktion eftersom det inte utgår någon ersättning. I dessa fall föregår arbetsförmedlingen arbetslöshetskassans utredning och beslut, eftersom ersättningsrätten upphör med omedelbar verkan i och med avanmälan och en avanmälan hos arbetsförmedlingen inte kan överklagas. Om arbetslöshetskassan inte prövar ärendet berövas den arbetssökande möjligheten att få ett beslut som är möjligt att överklaga, och rättsäkerheten sätts därmed ur spel Arbetsmarknadspolitiska program Om den arbetssökande fortfarande är inskriven i program den dag ifrågasättandet skrivs kan arbetslöshetskassan inte besluta om någon sanktion eftersom den sökande då uppbär aktivitetsstöd (enligt arbetsförmedlingens beslut). Arbetslöshetskassan kan bara besluta i ärenden som gäller arbetslöshetsersättning. Som exempel kan nämnas ett ifrågasättande gällande en sökande som misskött sig inom ett program. Arbetsförmedlingen uppmanade arbetslöshetskassan att pröva den arbetssökandes rätt till aktivitetsstöd. Beslut om aktivitetsstöd kan dock endast fattas av arbetsförmedling eller länsarbetsnämnd 15. Ett annat exempel från en situation då en arbetssökande misskött sig inom ett program är följande. När programmet avslutats har arbetsförmedlingen skickat ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt på grund av att den arbetssökande tidigare misskött sig inom programmet. Vid den tidpunkt den sökande misskötte sig uppbar sökanden aktivitetsersättning och inte arbetslöshetsersättning. Detta innebär att arbetslöshetskassan inte 15 Formellt är det Försäkringskassan som fattar beslut om aktivitetsstöd. Sidan 32 (49)

33 har möjlighet att fatta något beslut om rätten till arbetslöshetsersättning eftersom det inte fanns någon ersättningsrätt att stänga av eller sätta ned när händelsen som föranlett ifrågasättandet inträffade. Enligt 46 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall arbetslöshetskassorna tillämpa bestämmelserna i 43 och 45a st 1 p. 1 i samma lag även ifråga om arbetsmarknadspolitiska program. Handläggaren vid arbetsförmedlingen kan återkalla anvisningen till program direkt när den sökande missköter sig eller stör verksamheten. Om sökanden därefter lämnar in ansökan om arbetslöshetsersättning skall arbetslöshetskassan då utreda rätten till ersättning. Vid granskningen har också uppmärksammats ärenden där den sökande avvisat ett erbjudet arbete när denne varit inskriven i aktivitetsgarantin. Någon återkallelse enligt 37 a förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program har inte i dessa fall skett utan istället har ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt skickats till arbetslöshetskassan. Inte heller i denna situation kan arbetslöshetskassan vidta någon åtgärd eftersom det inte finns någon ersättningsrätt att ansluta till enligt 23 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. De sökande uppbär även i dessa fall aktivitetsstöd. Om inte beslut om återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program fattas vid den aktuella tidpunkten kan utbetalningen av aktivitetsstöd till den arbetssökande fortsätta. Om däremot en arbetssökande efter det att en anvisning till program återkallats begär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen skall arbetslöshetskassan pröva rätten till ersättning. Arbetslöshetskassan har då att pröva rätten till ersättning enligt 46 i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Den omvända ordningen att prövning av ersättningsrätten föregår återkallandet har dock inte stöd i regelverket. Sidan 33 (49)

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning Meddelad i Stockholm DOM. KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box Stockholm

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning Meddelad i Stockholm DOM. KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box Stockholm DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 6876-14 1 KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm MOTPART Ombud: Advokat Box 1215 751 42 Uppsala ÖVERKLAGAT

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Arbetslöshetsersättning. Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska frågor Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättning. Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska frågor Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Cirkulärnr: 2001:12 Diarienr: 2001/0070 P-cirknr: 2001-2:5 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik Arbetslöshetsersättning Lars-Gösta Andréen Förhandlingssektionen Datum: 2001-01-15

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING BAKGRUND,YRKANDEN DOM

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING BAKGRUND,YRKANDEN DOM FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM BAKGRUND,YRKANDEN Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) beslutade den 7 januari 2016 att av Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) återkräva 12 240 kronor i statsbidrag

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 18 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud: Jan Andersson Resurs Juridik Sandbäcksgatan 5 653 40 Karlstad MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

BESLUT. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsersättning; nu fråga om återförvisning

BESLUT. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsersättning; nu fråga om återförvisning KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG BESLUT Avdelning 1 2017-05- 05 Meddelat i Göteborg KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Sida 1 (3) Mål nr 4949-16 Inspektionen IOr IA F

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 2006-11-01 Dnr 2006/1396 2006:20 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 2 I regleringsbrevet för 2006 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa slutsatser från granskningen av Arbetsmarknadsverkets

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar Rapport 2017:14

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar Rapport 2017:14 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2016 Rapport 2017:14 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2008

Kvartalsrapport 2, 2008 2008-06-17 Dnr: 2008/684 M0 2008:6 Kvartalsrapport 2, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Meddelad i Linköping. KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 I03 69 Stockholm

Meddelad i Linköping. KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 I03 69 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2017-01-18 530-16 Meddelad i Linköping I A F I 1n,p ~11on,r)',o,. 1 " bets10s het>:11~dkringcn Sida I (7) KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 I03 69

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

I A F IInspektionen för

I A F IInspektionen för FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2016-07-08 3801-15 Meddelad i Karlstad Sida 1 (7) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1022

Post 1 av 1 träffar. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1022 Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2007:414 Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad: 2007-05-31 Ändring

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 24 februari 2017 följande dom (mål nr ).

9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 24 februari 2017 följande dom (mål nr ). HFD 2017 ref. 11 Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts.

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll

Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll 1 (10) Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning... 3 2.1 Inkomstrelaterad ersättning/grundbelopp... 3 2.2 Normalarbetstid...

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Är arbetssökandes handlingsplaner. och aktuella?

Är arbetssökandes handlingsplaner. och aktuella? Är arbetssökandes handlingsplaner uppdaterade och aktuella? En granskning av om Arbetsförmedlingen lever upp till kravet att de individuella handlingsplanerna alltid ska vara aktuella Rapport 2018:13 Om

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

LOs yttrande över Ds 2012:3 Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

LOs yttrande över Ds 2012:3 Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad Anna-Kirsti Löfgren 2012-03-12 20120057 ERT DATUM ER REFERENS Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm LOs yttrande över Ds

Läs mer

Mörkertal för meddelanden till arbetslöshetskassorna och enheten Ersättningsprövning

Mörkertal för meddelanden till arbetslöshetskassorna och enheten Ersättningsprövning 1 (12) Mörkertal för n till arbetslöshetskassorna och enheten Ersättningsprövning Frågorna i denna enkät handlar om ditt arbete med att lämna n till arbetslöshetskassorna och till enheten Ersättningsprövning.

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

IAF. Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

IAF. Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring a rbetslöshetsförsä kring en 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

DOM Avdelning IA F / '" Pektionen för

DOM Avdelning IA F / ' Pektionen för KAMMARRÄTTEN Mål nr 2239-17 DOM Avdelning 04 2017-10-17 IA F / '" Pektionen för arbets/o,hetsrors&krlngen Meddelad i Stockholm lnk 2017-10- 18 KLAGANDE Dnr q (9 STs arbetslöshetskassa Box 5100 102 42 Stockholm

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2007-09-28 Dnr 2007/887 2007:17 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa hur arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollarbete Säkerställer Arbetsförmedlingen en korrekt avvikelserapportering?

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollarbete Säkerställer Arbetsförmedlingen en korrekt avvikelserapportering? Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollarbete Säkerställer Arbetsförmedlingen en korrekt avvikelserapportering? Rapport 2018:14 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar Rapport 2018:12

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar Rapport 2018:12 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2017 Rapport 2018:12 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING 2018-09-21 Meddelad i Jönköping Mål nr475-17 KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 0 MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen I fa F I lnspek1ion,n för art,c

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,2%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

September. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,2%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 660 812 (+1,2%) Ersättningstagare: 9 684 (1,5%) Deltagare i program: 4 643 (0,7%) Antal arbetslösa: 14 327 (2,2%) AEA kommenterar: Enligt IAF:s statistik fick 109

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,1%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,1%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 672 527 (+1,1%) Ersättningstagare: 9 057 (1,3%) Deltagare i program: 4 657 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 714 (2,0%) AEA kommenterar: Arbetslöshetsersättning betalas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Kvartalsrapport till regeringen, oktober 2004

Kvartalsrapport till regeringen, oktober 2004 2004-10-27 Kvartalsrapport till regeringen, oktober 2004 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 1 Enligt regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 2008-07-15 Fakta PM 2:200 2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2019:6

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2019:6 Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2019:6 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken?

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken? Månadens statistik från AEA Medlemmar: 685 388 (+1,2%) Ersättningstagare: 8 164 (1,2%) Deltagare i program: 4 701 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 865 (1,9%) Kommentar: I oktober hade antalet medlemmar i Akademikernas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Hantering av uteslutning och frånkännande

Hantering av uteslutning och frånkännande Hantering av uteslutning och frånkännande Uppföljning av rapport 2016:20 Rapport 2018:3 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer