SOLVIT-Sverige Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLVIT-Sverige 2008. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året"

Transkript

1 SOLVIT-Sverige 2008 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

2

3 SOLVIT-Sverige under 2008 Sändlista Sr Björling och ss Wieslander Sr Malmström och ss Åsenius Riksdagen EU-nämndens ordförande Europaparlamentets svenska ledamöter Statsrådsberedningens kansli UD-FIM UD-RS N-MK Justitieombudsmannen, JO Justitiekanslern, JK Arbetsmiljöverket Energimyndigheten Jordbruksverket Konsumentverket Läkemedelsverket Skatteverket Transporstyrelsen Almega EU-kommissionens representation i Stockholm EU-kommissionens SOLVIT-Team Exportrådet Företagarna Konsument Europa Konsumentvägledarnas förening Nordiska Ministerrådet Nordiska SOLVIT-center Näringspunkten Stockholms Handelskammare Svenskt Näringsliv Sveriges EU-representation i Bryssel Sveriges Universitet

4 Inledning SOLVIT är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi med uppgift att lösa hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, d.v.s. på EU:s inre marknad. Sveriges SOLVIT Center är inordnat i Kommerskollegiums organisation. SOLVIT arbetar med klagomål från företag och enskilda i konkreta ärenden där en nationell myndighet fattat beslut som strider mot EG-rättens regler om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer/arbetstagare mellan länder på EU:s inre marknad. De nationella SOLVIT-centren arbetar efter en överenskommen modell och har en gemensam databas som huvudsakligt arbetsredskap. Inte alla typer av problem kan tas om hand av SOLVIT-systemet. SOLVIT tillhandahåller inte allmän EU-information och hanterar inte tvister mellan enskilda, mellan konsumenter och företag eller mellan företag. SOLVIT får inte agera då i en fråga som är föremål för domstolsprövning. SOLVIT har heller inga sanktioner till förfogande och kan inte tvinga en myndighet att agera enligt EG-rätten. Under år 2008 anmälde företag och privatpersoner i Sverige totalt 124 problem till SOLVIT- Sverige. Av dessa gällde 49 ärenden förhållanden i Sverige och 75 ärenden hinder i andra EU/EES-länder. Till denna siffra kan också läggas de ca 75 kvalificerade informationsärenden som tagits om hand. SOLVIT-Sverige har i föreliggande rapport lyft fram ett antal principiellt intressanta ärenden som behandlats under För var och en av de s.k. fyra friheterna (friheten för varor, tjänster, personer och kapital) kommenteras inremarknadsaspekterna för de hindertyper vi har valt att ta upp. Av de anmälningar SOLVIT-Sverige behandlat under 2008 har vi för denna rapport valt ut 12 fall. Fri rörlighet för varor Test av byggnadsställningar Ett norskt företag vill i Sverige sälja sina byggnadsställningar av aluminium. Produkterna är godkända i högsta säkerhetsklass för användning bl.a. inom olje- och gasindustrin. De är testade och typgodkända sedan 1995 av behörig myndighet i Norge. Typgodkännandet har förlängts senast år 2005 utan nya tester mot då gällande regler. Produkterna har i åratal exporterats till Danmark och Storbritannien. Nyligen blev de också godkända att säljas i Finland. Företaget möttes i Sverige av krav på svensk typkontroll av produkterna hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) mot Arbetsmiljöverkets föreskrift (AVFS 1990:12) om byggställningar.

5 2 SOLVIT Sverige tog kontakt med SP och Arbetsmiljöverket (AV) och uppmärksammade dem att i samarbete med den norska myndigheten bedöma förutsättningarna för ömsesidigt erkännande i syfte att undvika att dubbla tester skulle krävas. Efter en jämförelse mellan de svenska kraven som helt överensstämmer med ett antal EN-standarder och de norska som låg till grund för den gjorda typkontrollen konstaterades tydliga brister både vad gäller de ställda tekniska kraven och vilka provningar som krävdes exempelvis i fråga om bärförmåga. Mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet bedömde SOLVIT-Sverige att kravet på svensk typkontroll fick anses EG-rättsligt motiverat, varefter ärendet avslutades i SOLVITdatabasen som en s.k. clarification. Under beredningen av ärendet upptäcktes att AV:s föreskrifter i sin klausul om ömsesidigt erkännande innehåller ett krav på att tredjepartsorgan ska vara ackrediterade för uppgiften mot just den svenska föreskriften. Dessutom kräver SP att företagens typkontrollintyg ska innehålla hänvisningar till den svenska föreskriften. Genom SOLVIT uppmärksammades att det kan finnas en risk för att krav ställs på ny typkontroll med hänvisning till brister i dessa två avseenden. Detta betyder enligt AV dock inte att redan utförda tester måste göras om. EGrättsligt sett borde ackrediteringen ske mot viss kravnivå, inte mot en specifik svensk föreskrift. AV kommer att se över den aktuella föreskriften, bl.a. i syfte att förhindra att principen om ömsesidigt erkännande tillämpas felaktigt. Återkommande registrering av kosmetiska produkter Ett holländskt företag handlar med yrkesprodukter för nagelbehandlingar. Varje år måste alla deras återförsäljare i Sverige anmäla de aktuella produkterna till ett produktregister hos Läkemedelsverket och erlägga en årlig avgift för varje produkt. De sammanlagda kostnaderna för dessa återkommande registreringar blir betydande. Det holländska företaget vill inte acceptera att produkterna ska omregistreras varje år och bli föremål för årliga avgifter. Man menar att den svenska proceduren med återkommande registrering av samma produkter kan utgöra ett brott såväl mot kosmetikadirektivet som mot den fria rörligheten för varor i enlighet med EG-fördragets artikel 28. Enligt information från Läkemedelsverket (LV) föreligger ingen årlig informationsplikt för en kosmetisk produkt som redan anmälts till LV:s produktregister. Rapportering krävs endast när tillverkning eller införsel påbörjas, därefter endast när produktinformationen behöver uppdateras. LV menar att kravet på importörer att lämna information vid registrering bl.a. är att olika produktpartier ska kunna spåras. I dess nuvarande utformning lämnar det gällande kosmetikadirektivet stort utrymme för respektive medlemsstat att utforma sitt kontrollsystem för kosmetiska produkter. Arbete pågår med att ta fram en ny förordning för kosmetiska produkter som möjligtvis kan innebära förändringar för framtiden i detta avseende. LV hänvisar till att de bedömt utformningen av deras registreringsförfarande vara godtagbart ur ett skyddsperspektiv och därmed vara i enlighet med gemenskapsrätten. Vad gäller kravet på den årliga avgiften ansåg SOLVIT-Sverige att EG-fördraget inte ger stöd för att påvisa att diskriminering föreligger (vilket är en förutsättning enligt artikel 25 och artikel 90). Frågan borde därför inte prövas av SOLVIT.

6 3 Märkning av kläder i Frankrike Ett franskt dekret uppställer krav på obligatorisk märkning på det franska språket innan kläder kan sättas på marknaden i Frankrike. Nyligen har ett svenskt företags återförsäljare i Frankrike vägrat ta emot varor som är märkta på engelska och hänvisar till krav på höga böter om plaggen inte är märkta enligt franska bestämmelser. För den svenska exportören är det givetvis fördyrande att både behöva utforma en fransk text att användas vid märkningen och att förse endast en viss del av produktionen med denna märkning. De franska återförsäljarna är knappast beredda att betala höga böter för att kunna sälja varor som inte följer märkningskraven. Klädvarornas fria rörlighet störs både av merkostnaden för att följa märkningskravet och av de höga böter som väntar om produkterna saluförs i Frankrike utan märkning på franska. EG-rättsligt sett anser SOLVIT-Sverige att det relevanta direktivet 96/74/EG inte är totalharmoniserande, även om det ger en möjlighet att uppställa språkkrav vid märkning. Vi ifrågasätter om ett generellt krav på märkning av alla typer av klädesplagg på franska går att motivera enligt EG-fördraget med hänsyn till nödvändighet och proportionalitet. Enligt SOLVIT-Sverige bör det inte krävas märkning på franska om konsumenten vägleds genom internationellt etablerade symboler för skötselråd. Om en text inte ger mer information än vad symbolerna representerar, då anser vi att textkravet är oproportionerligt. Ärendet är under diskussion med SOLVIT Frankrike. SOLVIT-Sverige har tidigare haft ärenden mot Frankrike på andra produktområden med liknande problem beträffande speciella märkningskrav. Införsel av gasdrivna bilar En tysk och en svensk bilhandlare samarbetade kring att föra in gasdrivna bilar till Sverige. Bilarna visade sig dock inte klara registreringsbesiktningen på grund av att Sverige hade specialregler för gastankens och gasledningarnas köldbeständighet. I Bilprovningens besiktning testades utrustningen för att klara -40 C i stället för -20 C som tillämpas i andra EU-länder. Problemet anmäldes till SOLVIT som kontaktade berörda myndigheter. Samtalen ledde till att praxis ändrades så att nya fordon som var EG-typgodkända också blev godkända vid registreringsbesiktningen, medan begagnade (i många fall exakt likadana) fordon inte fick godkännande vid motsvarande kontroll. SOLVIT påtalade det orimliga i denna ordning. De kritiserade bestämmelserna har arbetats om. En ändring av den aktuella föreskriften från Vägverket (VVFS 2003:22) träder i kraft Därefter kommer samma krav att gälla för nya och begagnade fordon i detta avseende.

7 4 Krav på svensk avelsvärdering av hingstar Kunden flyttade till Sverige 2005 och medförde en avelshingst av den varmblodiga tyska rasen Hannoveraner som hade verkat i aveln sedan 1993 registrerad i Klass 1 i den tyska rasens stambok. Kundens krävde att hingsten skulle registreras i Sverige i stamboken för rasen Den Svenska Varmblodiga Hästen utan att genomgå svensk avelsvärdering hos avelsföreningen för denna ras (ASVH) och att hingsten skulle inplaceras i ASVH:s högsta klass, d.v.s. motsvarande värdering som i Tyskland. Kraven avvisades av ASVH med hänvisning till hingstens svaga egenskaper och avelsresultat i Tyskland. I stället för den ansökta betäckningslicensen för hingsten erbjöds kunden att ansöka om betäckningbevis, vilket inte godtogs eftersom en sådan lösning inte skulle ge tillräcklig möjlighet till lönsamt avelsarbete. Kundens ansökan hos ASVH drogs tillbaka. Kravet på avelsvärdering i Sverige för att få verka inom svensk avel har tidigare fällts i EGdomstolen (mål C ). Kravet ansågs innebära en merkostnad och hinder för handeln inom EU och för import av hästar till Sverige. Kravet har numera utgått ur den aktuella föreskriften från Jordbruksverket. ASVH:s plan och riktlinjer som godkänts av Jordbruksverket anger att en importerad hingst kan inplaceras i rasens svenska stambok efter en bedömning av den utländska registreringshandlingen och eventuellt efter ett utländskt avelsvärderingsbevis. ASVH och Jordbruksverket har dock hävdat att Hannoveraner och Svenska Varmblodiga Hästen är två olika raser med olika moderstamböcker och skilda avelsmål, vilket gör att ASVH:s krav på avelsvärdering inte står i strid med EG-direktivet 90/427/EEG. Vidare har man menat att det tyska Hannoveranerförbundet även om den rasen ingår i ASVH:s program för korsningsavel - inte har en klassindelning som motsvarar ASVH:s och att en hingst därmed inte automatiskt behöver överföras till ASVH:s stambok utan att genomgå värdering. I praktiken innebär detta synsätt att ett krav på svensk avelsvärdering kan bibehållas under angivna förhållanden. Enligt SOLVIT-Sverige finns det en risk att den fria rörligheten för handel med hästdjur på Europas inre marknad begränsas av en uppsplittring till nationella raser med endast mindre skillnader på raskrav i olika länder och av att krav på nationella värderingar införs i stället för att principen om ömsesidigt erkännande av gemensamma raskrav tillämpas. Det kan också noteras att Europeiska kommissionen nyligen formellt undersökt en näraliggande rättsfråga mot Sverige beträffande stambokföring m.m. av travhästar. Kommissionen hade redan långt tidigare ställt frågor till den svenska regeringen angående Svenska Travsportens Centralförbunds (STC) bestämmelser om stambokföring för Den Svenska Travarrasen och hur bestämmelserna är anpassade till EG-rätten. Kommissionens krav i sammanhanget har ännu inte tillgodosetts genom ändringar i STC:s plan och riktlinjer. Det aktuella SOLVIT-ärendet beträffande ASVH och avelsvärdering avslutades inom SOLVIT-systemet som olöst. Ärendet väckte dock åter den principiella frågan om statens ansvar för EG-rättens tillämpning när en myndighet överlåter uppgifter av myndighetskaraktär till privaträttsliga organ som STC och ASVH, särskilt i de fall då myndigheten har kvar uppgiften att godkänna plan och riktlinjer för de privaträttsliga organens verksamhet. Justitieombudsmannen (JO) har nyligen berört detta problem i ett beslut angående anmälan mot Jordbruksverket angående vägran att ingripa mot organisationer som

8 5 tillämpar en av EG-domstolen underkänd ordning för avelsvärdering av hästar. JO tar dock inte ställning till den rent EG-rättsliga frågan. Krav på svenskt mätintyg vid ponnytävlingar En svensk medborgare har köpt en ponny i Danmark. Ponnyn är registrerad i Danmark och har genomgått godkänd slutmätning där och har således danskt mätintyg. För att få tävla i Sverige med svensk ryttare kräver Svenska Ridsportförbundet att ägaren kan uppvisa svenskt mätintyg för ponnyn trots att den redan är godkänd och mätt i Danmark. En i Sverige företagen kontrollmätning av ponnyn gav som resultat en mankhöjd av 148,5 cm, vilket enligt bestämmelserna är 0,5 cm för mycket. Ägaren menar dock att felmarginalerna vid svenska mätningar är avsevärt större än det uppmätta felet, varför ponnyn borde ha godkänts. Dessutom förekommer i utlandet inga decimaler vid mätningar trots att mätningarna - enligt uppgift från anmälaren som besitter stor kunskap i mätteknik - i regel genomförs under säkrare förhållanden där. Tvisten kring kravet på svenskt mätintyg och själva mätningen startade redan innan det s.k. tävlingsdirektivet 90/428/EEG hade införlivats i svensk rätt, vilket gjordes först under 2007 efter påstötningar från Europeiska kommissionen. Länsrätten har slagit fast (Mål nr E) att det då inte fanns några nationella bestämmelser om tillsyn över det som reglerats i direktivet. Fr.o.m. den 1 augusti 2007 utövar Jordbruksverket dock tillsyn över efterlevnaden av direktivet och den svenska lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Verket har nyligen meddelat att man för tiden efter nämnda datum inte finner att någon diskriminering har skett som faller inom ramen för tillsynsansvaret. Ägaren har nyligen JO-anmält Jordbruksverket för handläggningen av ärendet. Det kan inte uteslutas att ekonomiska ersättningskrav kan komma att resas mot svenska staten med anledning av att familjen under flera år inte kunnat tävla med hästen i Sverige trots att ett godkänt intyg på slutmätning från ett annat EU-land finns. Även i detta fall på hästområdet finns den bakomliggande principiella frågan om vilket ansvar Jordbruksverket har haft och nu har att tillse att svenska hästorganisationer i sin verksamhet tillämpar EG-rätten korrekt. Det bör också noteras att det redan innan tävlingsdirektivet genomfördes i Sverige 2007 fanns en skyldighet att till Europeiska kommissionen rapportera om uppkomna problem på området. Energimärkning av fönster Ett svenskt företag säljer i Sverige fönster som tillverkats i Polen. Produkterna provas och kontrolleras mot bestyrkandekrav i en harmoniserad standard under byggproduktdirektivet och tillhörande hjälpstandarder. Provning och kontroll utförs av ett s.k. anmält organ i Tyskland innan de CE-märks och säljs på den svenska marknaden. I Sverige finns en frivillig energimärkning av fönster vid sidan av CE-märkningen under byggproduktdirektivet. I en broschyr från Energimyndigheten varnades konsumenter för att välja fönster som är energimärkta i andra länder än Sverige. Dessutom rekommenderades

9 6 konsumenter att ta kontakt med ett antal svenska företag som marknadsför fönster som är energimärkta i Sverige. Det anmälande företaget anser att deras CE-märkta fönster de facto hindras på den svenska marknaden till följd av att tongivande svenska tillverkare och Energimyndigheten står bakom den formellt sett frivilliga energimärkningen. Detta förstärks ytterligare genom den information som fanns på Energimyndighetens hemsida. SOLVIT-Sverige yttrade sig till Energimyndigheten och gjorde gällande att i den mån energimärkningen har effekten av de facto tvingande krav på fönster, så kan detta stå i konflikt med EU:s byggproduktdirektiv. Informationen på Energimyndighetens hemsida kan stå i strid med artikel 28 i EG-fördraget om fri rörlighet för varor utifrån EG-domstolens rättspraxis och Europeiska kommissionens riktlinjer för tolkning av denna rättspraxis. Hittills har diskussionerna med Energimyndigheten lett till att myndigheten tagit bort den kritiserade informationen på hemsidan. Härutöver samarbetar SOLVIT-Sverige med Boverket i fortsatta diskussioner med Energimyndigheten kring frågan om den svenska energimärkningens förenlighet med byggproduktdirektivet. SOLVIT-Sverige har tidigare varit i kontakt med likartade situationer för byggprodukter som solfångare och pelletskaminer där provning i Sverige gett marknadsmässiga fördelar, bl.a. i form av statsbidrag till köpare av produkter med viss inhemsk märkning. Kommentarer kring hinder på varuområdet Våra exempel på hinder mot fri rörlighet för varor under 2008 visar i flera fall på problem som rör tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande, antingen genom att denna princip kommer till uttryck i bestämmelser i en enskild EG-rättsakt (t.ex. ett direktiv) eller vid tillämpning av EG-fördraget och EG-domstolens praxis. I exemplet om byggställningar gjorde den ansvariga myndigheten en tolkning av principen efter att först ha tagit reda på vilka krav och tester som låg till grund för godkännande av den utländska produkten. Först efter en jämförelse mellan svenska krav och norska samt efter samråd med ansvarig norsk myndighet kunde SOLVIT och Arbetsmiljöverket komma fram till en gemensam tolkning att de svenska kraven var EG-rättsligt motiverade. Bland de problem vi uppmärksammat i våra exempel ovan märks frågan om hur EG-rätten hanteras då ansvaret för tillsyn överlämnas från en statlig myndighet till privaträttsliga aktörer. Som en principiellt viktig fråga i samband med detta har SOLVIT-Sverige även tagit upp frågan om att den delegerande myndigheten trots detta bör ha ett ansvar för att EG-rätten tillämpas korrekt i sådana fall av delegering. Detta gäller särskilt om myndigheten behåller ansvaret för att godkänna plan och riktlinjer för den privata aktörens verksamhet. De hinder på varuområdet som aktualiserats gäller även problem med frivillig märkning som kan få de facto tvingande effekter på produktområden med harmoniserad EU-lagstiftning och vilka risker för hinder mot den fria rörligheten som uppkommer i dessa situationer. I lägen då vissa krav enligt ett direktiv om märkning får ställas (t.ex. krav på märkning på ett visst språk) måste det förväntas att ansvarig myndighet/ett medlemsland bedömer kravens proportionalitet för att inga oberättigade hinder mot fri rörlighet ska uppstå.

10 7 SOLVIT-Sverige har i samband med kosmetikaärendet och även i tidigare ärenden tagit emot klagomål rörande skyldighet att betala avgifter till ett produktregister. Klagomålen har gjort gällande att såväl själva skyldigheten som storleken på avgiften kan ifrågasättas med hänsyn till artikel 28 i EG-fördraget om fri rörlighet för varor. SOLVIT-Sverige har i dessa fall bedömt att artikel 28 inte är tillämplig på avgifter enligt EG-domstolens praxis. I stället ska sådana avgifter bedömas utifrån EG-fördragets artikel 25 (om importtullar) eller artikel 90 (om diskriminerande skatter eller avgifter). I de fall SOLVIT-Sverige haft anledning att undersöka villkoren för avgifterna har slutsatsen blivit att avgifterna visserligen har effekten av ett hinder mot fri rörlighet, men att de trots detta inte stridit mot EG-rätten. Fri rörlighet för tjänster Ny överenskommelse går runt problem med långa handläggningstider för F-skattsedel Det finns inget formellt rättsligt krav på F-skattsedel i Sverige. Däremot kräver marknaden ett sådant intyg för att ett företag ska uppfattas som seriöst. Dessutom är F-skattsedeln en säkerhet för kunderna då de vet att de inte behöver innehålla en del av arvodet för skatteändamål. Ett polskt småföretagarkonsortium anmälde till SOLVIT att en ansökan om F-skattsedel i Sverige kunde ta upp till en månad eller mer att få behandlad eftersom Skatteverket måste få in skuldfrihetsintyg och andra erforderliga handlingar från polska myndigheter. Under handläggningstiden kunde företagen i praktiken inte ta uppdrag, vilket ansågs utgöra ett handelshinder. Skatteverket har sedan augusti 2007 i samråd med SOLVIT-Sverige utvecklat nya rutiner för att utländska tjänsteföretag som är tillfälligt verksamma i Sverige enklare ska kunna utföra uppdrag i avvaktan på att deras ansökan om F-skattsedel behandlas. Dessa rutiner har nu genomförts på alla lokala skattekontor i landet. När tjänsteföretag från andra medlemsländer lämnar in sin ansökan får de genom de nya rutinerna samtidigt ett beslut från Skatteverket som de kan visa upp för kunderna om att inget skatteavdrag ska göras. Detta beslut i kombination med en s.k. 301-blankett från den polska försäkringskassan (som visar att sociala avgifter betalas i Polen) får samma effekt som en F-skattsedel i väntan på att sådan färdigställs. Den nya rutinen med Skatteverkets beslut i samband med ansökan om F-skattsedel har enligt uppgift underlättat företagens verksamhet väsentligt. Behandlingen av utländska betal- och kreditkort i Danmark Flera fall har anmälts till SOLVIT-Sverige beträffande användning av betalkort/kreditkort i Danmark. Problemen har gällt både att internationella kort (t.ex. MasterCard och Visa) som inte är utställda i Danmark inte heller har godtagits vid inköp där och att särskilda avgifter tas ut i de fall då sådana kort ändå har tillåtits att användas. Motsvarande avgifter har inte tagits ut när det danska Dankortet eller ett i Danmark utställt internationellt kort använts. Hindret vid köp med betal- och kreditkort har sitt ursprung i den danska lagen Lov om ändring av lov om visse betalingsmidler som innehåller ett förbud mot avgifter vid betalning

11 8 med Dankortet eller ett i Danmark utställt internationellt betal- eller kreditkort. Före lagändringen kunde avgift tas ut när Dankortet användes, men den möjligheten avskaffades för att undvika att Dankortet diskriminerades i förhållande till andra i Danmark utfärdade betal- eller kreditkort. SOLVIT-Sverige har under året gjort det danska SOLVIT-centret uppmärksamt på att den danska lagen kan strida mot artikel 49 i EG-fördraget om förbud mot inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster. Frågan var politiskt känslig i Danmark och kunde inte lösas av SOLVIT-nätverket. Anmälan vid utstationering av arbetskraft Sedan den första maj 2008 föreligger ett danskt krav på att utstationering av arbetskraft skall föregås av en anmälan till Erhvervs- og Selskabstyrelsen. Anmälan kan ske senast samma dag tjänsterna ska utföras i Danmark. Eventuella ändringar vad gäller utstationeringen eller den utstationerade personalen ska anmälas senast 8 dagar efter det att ändringen ägde rum. Utebliven, försenad, inkomplett eller felaktig information kan leda till att företaget tvingas betala böter. Ett litet svenskt företag som arbetar med remaljering av badrum (badkar, handfat etc.) vände sig till SOLVIT-Sverige och framhöll att de danska kraven är handelshindrande. De anförde att kraven innebär en påtaglig administrativ börda för dem och har övervägt om det är nödvändigt att anställa extra personal bara för att hantera den danska anmälningsplikten. Att rapporteringskyldigheten dessutom är återkommande varje gång en utstationering äger rum är extra betungande för ett litet företag. EG-rätten i vart fall som den kommit till uttryck i ett tolkningsmeddelande från kommissionen tillåter nationella system om förhandsanmälan inför utstationering. Kommissionen betonar dock i sitt meddelande att ett sådant system måste utformas på ett sätt som inte får oproportionerligt handelshindrande effekter. SOLVIT-Sverige anser att de danska kraven kan stå i konflikt med artikel 49 i EG-fördraget eftersom det innehåller komponenter som förbiser att det redan finns ett system för administrativt samarbete på vissa områden som berörs av anmälningsplikten. De danska reglerna utgör i dessa delar en nationell särlösning som försvårar för EU-medborgare att nyttja rätten att fritt tillhandahålla tjänster i annan medlemsstat än den där man är etablerad och har därför ifrågasatts av SOLVIT-Sverige. För den integrerade tjänstemarknaden i Öresundsregionen med åtskilliga små och medelstora företag blir det danska kravet särskilt kännbart. Från dansk sida avser man dock att behålla anmälningskravet, vilket lett till att ärendet stängts som olöst inom SOLVIT-systemet. Mervaerdiavgift (moms) i Norge Enligt norska skatteregler måste ett företag som bedriver näringsverksamhet i Norge med varor eller tjänster och omsätter mer än NKR per år betala moms antingen genom en fast bosatt representant i Norge eller ett etablerat fast driftställe där.

12 9 Ett svenskt företag har, utan fast representant eller fast driftställe, under flera år tillhandhållit varor och tjänster i Norge och har i efterhand fått omfattande momskrav och även ålagts att betala straffavgifter på över 7 MNKR. Eftersom företaget hävdar att man betalat moms har kontakt tagits med norska skattemyndigheter i denna del. SOLVIT-Sverige har vänt sig till SOLVIT-Norge med anledning av hindret. SOLVIT-Sverige anser att de norska reglerna kan strida mot EES-avtalets regler om fri rörlighet för varor och tjänster i det att man från norsk sida förbisett att det åberopade skyddssyftet redan tillgodoses genom ett nordiskt avtal om handräckning mellan berörda stater för att driva in skattepengar. Enligt det norska finansdepartementet kan den åberopade lagregeln stå i konflikt med EESavtalet. Bestämmelsen kommer därför att bli föremål för översyn samtidigt med andra möjliga ändringar i skattelagstiftningen. Tills dess att formella ändringar har genomförts kommer den aktuella regeln inte att ändras. Ärendet har avslutats som olöst inom ramen för SOLVIT. Kommentarer kring hinder på tjänsteområdet Två av våra hinderexempel på tjänsteområdet (byggställningar och momsfallet med Norge) visar på vikten av administrativt samarbete. Här är det viktigt att varje nationell myndighet agerar utifrån ett eget ansvar att på sitt område samarbeta i syfte att få den inre marknaden att fungera samtidigt som att vissa berättigade skyddsintressen tillgodoses. Vårt exempel med F-skattsedlar visar på att svenska myndigheter på ett kreativt sätt, genom att anpassa sina rutiner utan att ändra sina regler, kan minska den administrativa bördan för utländska företag och därigenom underlätta handeln mellan medlemsstater. I frågan om betalkort i Danmark har SOLVIT-Sverige, utöver den anmälan som vi behandlade i SOLVIT-databasen, tagit emot flera klagomål i samma fråga. Detta visar att de danska reglerna i högsta grad påverkar företag och privatpersoner, inte minst i Öresundsregionen. Fri rörlighet för personer/arbetstagare Erkännande av utländska yrkesbevis I tre ärenden har SOLVIT-Sverige hjälpt ett svenskt bemanningsföretag som anmälde att deras anställda, polska hantverkare med polska yrkesbevis och flera års arbetserfarenhet inom yrket, inte kunde få motsvarande lön som deras "svenska" kollegor när de utför sådant arbete på svenska byggarbetsplatser. För rätt till motsvarande lön som en svenskutbildad yrkesarbetare krävs enligt gällande kollektivavtal att en utländsk yrkesarbetare innehar ett svenskt yrkesbevis. Fackförbundet och branschorganisationen erbjuder möjlighet till kompensatoriska åtgärder för yrkesarbetare från annan medlemsstat (dvs. att få sitt utländska bevis omvandlat till ett svenskt), men detta förutsätter att yrkesutövaren behärskar det svenska språket eftersom det obligatoriska yrkesteoretiska provet enbart finns på svenska. Konsekvensen blir att yrkesarbetare från andra EU-länder som saknar det svenska yrkesbeviset (och som saknar förutsättningar för att skriva

13 10 provet) bara får ca 80% av den lön som motsvarande svenska hantverkare inom samma yrke får. SOLVIT-Sverige uppmärksammade ansvariga parter på att detta system var problematiskt från EG-rättslig synpunkt. EG-rätten förbjuder inte krav på nationella yrkesbevis för rätten att utöva ett yrke (Bobadilla-målet). Däremot krävs det enligt EG-domstolens praxis att en bedömning görs om andra medlemsländers krav på kvalifikationer inom ett visst yrke är likvärdiga med de krav som ställs i värdlandet (i detta fall Sverige). Endast efter en sådan prövning har man rätt att ställa krav på kompensationsåtgärder i form av teoretiskt prov eller praktikperiod som en förutsättning för att utöva yrket i värdlandet. Enligt Bobadilla-fallet gäller detta inte bara frågan om själva rätten att utöva yrket i värdlandet, utan även frågan om vilka lönevillkor och andra villkor som ska gälla för den utländske yrkesarbetaren. Det var på denna punkt kollektivavtalets parter, den regionala yrkeskommitté (RYK) som ansvarade för utställande av yrkesbevis samt den rikstäckande Byggnadsyrkesnämnden (BYN) hade gjort fel. Efter diskussioner med SOLVIT-Sverige har RYK och BYN ändrat förutsättningarna för att yrkesbevis utställda i annan medlemsstat ska erkännas. Man kommer nu inte slentrianmässigt att ge innehavare av utländska yrkesdiplom lägre lön, utan först göra en bedömning av deras yrkeskompetens i samarbete med de organ som ansvarar för utställande av yrkesbevis i deras hemländer. De fall som anmälts till SOLVIT-Sverige löstes genom att ansvarig RYK ställde ut svenska yrkesbevis efter att de utländska yrkesbevisen presenterats och yrkesarbetarna kunnat styrka två års yrkeserfarenhet. Därefter behövde inte kompensationsåtgärder som yrkesteoretiskt test eller praktikperiod krävas. SOLVIT-ärendena på detta område kan få stor betydelse för yrkesarbetare i liknande situation i framtiden. SOLVIT har redan fått information om att ett antal liknande fall för tillfället prövas av RYK i Stockholm utifrån den nya bedömningsmodell som tillämpades i exempelfallet ovan. Vidare förs en diskussion inom BYN om att tillsammans med Sveriges RYK:er skapa enhetliga normer för handläggning. Språkkrav för C-körkort i Sverige En engelsk medborgare gift och bosatt i Sverige har ett C-körkort med viktbegränsning utfärdat i UK. Han vill nu få full C-behörighet för att komma i fråga för mer kvalificerade och bättre avlönade anställningar här, men har ännu bristande kunskaper i svenska. Vägverkets krav är att förarprov för C-behörighet och prov för yrkesförarkompetens på samma nivå ska genomföras på svenska. För vanligt B-körkort får prov avläggas på andra språk eller med tolk vid behov. Enligt Vägverkets bestämmelser får tolk dock inte användas i samband med prov för C-körkort. SOLVIT-Sverige har begärt kommentarer från Vägverket beträffande skälen till varför provet för C-behörighet ska genomföras på svenska och även beträffande förbudet mot att använda tolk sett i relation till förvaltningslagens 8 om att en myndighet vid behov bör anlita tolk bl.a. om man har att göra med någon som inte behärskar svenska. Som svar har Vägverket meddelat att man anser svenska språkkunskaper i ett säkerhetsperspektiv vara mer relevanta för behörigheter som innefattar yrkesmässiga

14 11 persontransporter, d.v.s. kategori D. Vad gäller tolkförbudet menar Vägverket att förvaltningslagens tolkbestämmelse är att betrakta som en rekommendation och att bestämmelsen inte kan ha varit tänkt att komma i fråga i samband med författningsreglerade specifika krav på att exempelvis ett visst prov ska genomföras på svenska. Vägverket har förklarat sig berett att genom föreskriftsändring ta bort kravet på att prov för förarbehörighet C ska genomföras på svenska, men anser att frågan om motsvarande krav vid provet för yrkesförarkompetens behöver utredas ytterligare. Beträffande språkkravet vid förarprov har verket underhand meddelat att det redan nu är möjligt att begära undantag. I och med kopplingen till provet för yrkesförarkompetens har verket också ansett att det finns anledning att begära undantag från språkkravet även där. Samtidigt har man nämnt att endast ett fåtal länder tillåter tolk vid prov för yrkesförarkompetens. Kommentarer kring hinder mot fri rörlighet för personer/arbetstagare Exemplen på hinder mot personers fria rörlighet pekar i hög grad på problem som är särskilt kännbara för små och mindre företag som vill tillhandhålla sina tjänster i andra länder än där de är etablerade. Tillskapandet av EU:s nya tjänstedirektiv har skapat förutsättningar och förväntningar som inte får grusas av nationella bestämmelser som försvårar för företag att genom sina medarbetare leverera tjänster på hela den inre marknaden. Detta är ett särskilt starkt intresse för exportberoende mindre länder. Regler som negativt påverkar möjligheterna för privatpersoner/arbetstagare att röra sig fritt på EU:s inre marknad har utan tvekan betydelse för integrationen och utvecklingen i stort. Erkännande av utländska yrkesbevis är ett problemområde som SOLVIT-nätverket ofta kommer i kontakt med. Det handlar vanligen om att myndigheter inte tar hänsyn till förvärvade kvalifikationer eller att man utformar yrkesteoretiska prov på ett sätt som gör att man testar språkkunskaper i samma utsträckning som eller mer än just yrkeskunskaper.

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM 1(8) Svarsdatum 2015-06-01 Arbetsmarknadsdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM Delbetänkande till utredningen

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

SOLVIT-Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT-Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året 2010 02 SOLVIT-Sverige 2009 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Enheten för Inre marknaden och tekniska regler MISSIV 2010-02-11 Dnr 3191-0162-2010 Enligt sändlista SOLVIT Sverige

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2012 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr 6790-01 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 KLAGANDE S MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 24 oktober

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2013 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året 2010 05 SOLVIT Sverige 2009 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium, Maj 2010 första tryckningen. ISBN: 978-91-86575-03-8 MISSIV Enheten för Inre marknaden och tekniska

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009:1658 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

SOLVIT Sverige 2010. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2010. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2010 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse.

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning KS 21 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Datum 2013-07-01 Diarienummer KSN-2013-0543 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara:

Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara: EUROPAFORUM HÄSSLEHOLM Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara: Vad omfattar den inre marknaden? Vilka möjligheter erbjuder den? Har vi utnyttjat möjligheterna? Hur kan jag få hjälp?

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer