ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDO VISNING 2006 HQ AB (publ), Stockholm. Besöksadress Norrlandsgatan 15, uppgång D. Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDO VISNING 2006 HQ AB (publ), 103 71 Stockholm. Besöksadress Norrlandsgatan 15, uppgång D. Tel +46 8 696 17 00. www.hq."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 INNEHÅLL 1 25 år av utforskning, utveckling och prestation 2 Utveckling under året i sammandrag 4 Verkställande direktörens kommentar 6 HQ Bank 7 Affärskoncept 10 Private Banking 18 Investment Banking 23 Humankapital 24 HQ-aktien 26 Fem år i sammandrag 27 Förvaltningsberättelse 31 Förslag till vinstdisposition 32 Resultaträkningar för koncernen 33 Balansräkningar för koncernen 34 Förändring i eget kapital koncernen 35 Resultat- och balansräkningar för moderbolaget 37 Förändring av eget kapital moderbolaget 38 Kassaflödesanalyser 39 Bokslutskommentarer och redovisningsprinciper 44 Noter 62 Revisionsberättelse 63 Fakta ur bolagsordningen 64 Styrelse 65 Ledning och revisorer 66 Kommande rapporttillfällen och årsstämma 67 Definitioner 68 Adresser

3 25 ÅR AV UTFORSKNING, UTVECKLING OCH PRESTATION Att sätta kunden främst är och har under alla år varit en ledstjärna för HQ Bank. Genom att ifrågasätta befi ntliga vägar och tankesätt har HQ Bank flyttat fram positionerna genom åren. HQ Bank kommer att fortsätta utforska, utveckla och prestera för att leverera mervärde även under kommande 25 år. 25 ÅR AV FRAMGÅNG Sven Hagströmer Fondkommission grundas Hagströmer & Qviberg AB börsnoteras H&Q Corporate Finance grundas Koncernuppdelning bland annat HQ Fonder knoppas av Tjänsten Finansiell Planering lanseras Fokus på Emerging Markets HQ Fonder noteras på Stockholmsbörsens O-lista Introduktion av strukturerade produkter H&Q Research ändrar strategi till absolut avkastning HQ Fonder fusioneras med Hagströmer & Qviberg Alfred Bergs privatenhet förvärvas H&Q Pension grundas Mats Qviberg ansluter och därmed grundas Hagströmer & Qviberg H&Q Trading grundas H&Q påbörjar handel med ryska aktier Satsning på Private Banking H&Q Fond i Fond grundas Lansering av HQ Bank Samarbete med Länsförsäkringar Första fonderna inom HQ Fonder lanseras Hagströmer & Qviberg byter namn till HQ 25 ÅR AV UTFORSKNING, UTVECKLING OCH PRESTATION 01

4 UTVECKLING UNDER ÅRET INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT MSEK 300 Koncernen MSEK 200 Private Banking MSEK 120 Investment Banking Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelseresultat, exkl. Trading Rörelseresultat, exkl. Trading FASTA OCH RÖRLIGA KOSTNADER PER KVARTAL Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Rörliga kostnader (MSEK) Fasta kostnader (MSEK) Antal anställda FÖRVALTAD VOLYM OCH FLÖDEN Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Utflöde (MSEK) Inflöde (MSEK) Förvaltad volym (MSEK) 02 UTVECKLING UNDER ÅRET

5 2006 I SAMMANDRAG Rörelsens intäkter 931 (518) MSEK. Rörelseresultat 350 (128) MSEK. Rörelsemarginal 38 (25) procent. Resultat efter skatt 250 (94) MSEK. Resultat per aktie efter utspädning 18,4 (9,7) SEK. Förvaltat kapital ökade med 24 mdr SEK under året till 78 mdr SEK, varav nettoinfl öde om 8,4 mdr SEK, motsvarande 15 procent organisk tillväxt. Föreslagen utdelning 12,00 (6,0) SEK per aktie, samt en split 2:1. UPPFÖLJNING FINANSIELLA MÅL Finansiellt mål Utfall 2006 Förvaltat kapital genomsnitt + 20 % per år 44 % Rörelsemarginalen genomsnitt 25 % 38 % Kapitaltäckningsgraden lägst 15 % 29 % STARKASTE ÅRET HITTILLS Intäkterna ökade med 80 procent till 931 (518) MSEK. Jämfört med 2005, proforma inklusive HQ Fonder, ökade intäkterna med 57 procent. Provisionsnettot ökade med 91 procent till 659 (345) MSEK. Egenhandelns intäkter bestående av nettoresultat av fi nansiella transaktioner inklusive utdelningar, ökade med 50 procent till 232 (155) MSEK. Återkommande intäkter, i form av förvaltningsarvoden och räntenetto efter avdrag för provisionskostnader, ökade under året och täckte till 67 (41) procent koncernens löpande kostnader exklusive vinstdelning. Kostnaderna ökade med 49 procent eller 191 MSEK till 581 (390) MSEK. Jämfört med 2005, proforma inklusive HQ Fonder, ökade kostnaderna med 144 MSEK. Främst förklaras ökningen av ökade vinstandelsersättningar. Vinstandelssystemet är direkt kopplat till underliggande resultat och ökningen av vinstandelsavsättningen förklaras uteslutande av resultatförbättringen. Ökningen av personalkostnader beror på nyrekryteringar som gjorts under 2006, för utökad och breddad kompetens. Totalt förvaltat kapital ökade med 24 mdr SEK till 78 mdr SEK, en ökning med 44 procent under året. Den positiva utvecklingen förklaras av ett nettoinfl öde av nya kundvolymer om 8,4 mdr SEK samt värdeförändring om 15,6 mdr SEK. Under året har OMX Stockholm Price Index ökat med 24 procent. Värdeökningen i HQ:s förvaltade kapital uppgick samma period till 29 procent, vilket är bevis på framgångsrik förvaltning. Snittintäkten inom HQ Private Banking, proforma inklusive HQ Fonder ökade till 1,13 (1,04) procent. HQ levererar mervärdestjänster i form av totalekonomiska helhets lösningar och påverkas därför mindre av prispressen I SAMMANDRAG 03

6 RESAN HAR BARA BÖRJAT! 2006 var ett starkt år för HQ. Visserligen var omvärldsklimatet gynnsamt med en fortsatt kraftig börsuppgång och hög börsomsättning. Det är dock bara en del av förklaringen. HQ har fortsatt att utforska, utveckla och prestera på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten har fortsatt både avseende resultat och förvaltad volym. Därtill har skalbarheten visat sig än tydligare. I fi nansiella termer redovisar HQ de starkaste siffrorna någonsin och det gäller på mer eller mindre samtliga plan. De offensiva fi nansiella mål som styrelsen fastställde 2005 har överträffats med marginal. Stockholmsbörsen steg för fjärde året i rad och stängde med en uppgång på 24 procent. Övriga nordiska börser visade upp liknande utveckling med uppgångar på mellan 15 och 32 procent. Tillväxtmarknaderna hade en fantastisk utveckling där ryska aktier generellt steg med 71 procent (RTS Index), medan indiska och kinesiska aktier i snitt steg med 47 respektive 79 procent (SENSEX 30 respektive MSCI China Index). Omsättningen på Stockholmsbörsen slog nytt rekord och med fyra års börsuppgång är det lätt att tro att den positiva resultatutvecklingen skall vara given. HQ har dock gjort offensiva satsningar under resan, vilket är en starkt bidragande orsak till framgången. Jag är glad över att intäkterna under året mer eller mindre fördubblats, att rörelseresultatet nästan trefaldigats, att det förvaltade kapitalet ökat med över 40 procent samt att den organiska tillväxten ökat med 15 procent. HQ har överträffat både de egna förväntningarna samt de fi nansiella mål som styrelsen fastslog under Trots den starka tillväxten och rådande prispress har rörelsemarginalen ökat med 13 procentenheter under året till 38 procent. Det visar tydligt att HQ:s affär är skalbar. Snittintäkten på förvaltat kapital inom HQ Private Banking ökade till 1,13 procent. HQ är idag ett starkare företag jämfört med för bara ett år sedan. Denna utveckling hade inte varit möjlig om HQ inte hade haft förstklassig personal. Humankapitalet är och förblir HQ:s viktigaste resurs. STABILITET Ser vi framåt är storleken på det förvaltade kapitalet och den stabilitet det medför den avgörande faktorn för fortsatt framgång sett över en konjunkturcykel. Sedan ett par år tillbaka har HQ fokuserat på återkommande intäkter och sedan dess har intäktsbasen stärkts väsentligt. När vi går in i 2007 gör vi det med en intäktsbas som till knappt 90 procent täcker koncernens kostnader exklusive vinstdelning. Med fortsatt tillväxt i det förvaltade kapitalet kommer stabiliteten ytterligare att förstärkas, vilket har skapat ett helt annat bolag med en helt annan riskbild och med helt andra möjligheter. Förvandlingen från privatmäklaren till HQ Bank en snabbväxande och lönsam förmögenhetsförädlare är därmed genomförd. Med den positiva utveckling HQ har haft inom Private Banking är det lätt att glömma bort att intäkterna inom Investment Banking ökade i samma takt som inom Private Banking och svarade likt 2005 för en dryg tredjedel av intäkterna. Under 2006 ökade också intresset för HQ:s aktie från såväl befi ntliga som potentiella aktieägare. En av förklaringarna är vår stabila och lönsamma verksamhet. Under hösten presenterades företaget för en stor mängd nationella och internationella institutioner. Flera av dessa aktörer har nu också blivit aktieägare, vilket bidragit till att HQ:s aktie steg med 112 procent under året inklusive utdelning. FOKUS PÅ STORSPARARE Det är tillfredsställande att konstatera att HQ numera attraherar storspararkunder från alla segment. Tidigare har HQ framförallt attraherat entreprenörer men med vår framgång och ett allt starkare varumärke har det inneburit att HQ har blivit erkänt som en ledande Private Banking-aktör. Vidare har den genomsnittliga förmögenheten per kund ökat. HQ attraherar större och större kunder från allt fl er olika grupper i samhället. HQ Bank är till för storspararna, men också för dem som vill bli storsparare. Defi nitionen av en storsparare är snarast hur aktiv man är och inte vilket kapital man har. Ta HQ Strategifond som startade 1988 som exempel. Många föräldrar väljer att spara hela eller delar av barnbidraget i fonder, oavsett om man är storsparare eller småsparare. För den som aktivt valde att sätta in pengarna i HQ Strategifond i stället för ett mer passivt sparande i en indexfond skiljer sig utvecklingen, även om den varit god för båda. HQ Strategifond har under denna period gått upp med procent medan index under samma period har stigit med knappt 800 procent. Den som gör ett aktivt val kan bli en storsparare, medan den som är passiv kommer att förbli en småsparare. Eftersom HQ även satsar på kunder som vill bli storsparare spelar våra fonder en viktig roll. Fusionen med HQ Fonder hösten 2005 har varit lyckad. Integrationen löpte bättre än planen och skalbarheten har visat sig större än vi förväntade. De enskilda fonderna uppvisade nästintill undantagslöst utmärkt avkastning under Det goda förvaltningsresultatet bidrog också till ett starkt nettoinfl öde. Procentuellt växte HQ Fonder snabbast i Sverige. 04 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTAR

7 AFFÄRSUTVECKLING Det pågår en mängd affärsutvecklingsprojekt inom både Private Banking och Investment Banking. HQ Afrikafond, som lanserades under året, är ett exempel på hur affärsutveckling kombinerat med strategin att utforska, utveckla och prestera slår igenom i praktiken. Genom Tillväxtmarknadsfonden har HQ med gott resultat investerat på den afrikanska kontinenten sedan De erfarenheter och kontaktnät som byggts upp över tiden används nu i HQ Afrikafond till att vidareutveckla och ytterligare utforska en kontinent med många spännande investeringsalternativ. Med den kompetens och erfarenhet som fi nns inom Investment Banking och Private Banking har HQ goda förutsättningar att skapa andra intressanta och attraktiva investeringsalternativ. Vi ska utveckla nya produkter och tjänster, men det fi nns också en rad områden som vi ska bli ännu bättre på exempelvis stiftelseförvaltning och pensioner. Vi har under en lång tid varit framgångsrika på att sälja strukturerade produkter i vårt distributionsnät. Vi måste bli lika bra på att sälja våra fonder. Det är viktigt att fortsätta bygga och stärka vårt distributionsnät. BRANSCHKONSOLIDERING Det råder en tydlig prispress på enkla tjänster, som bedöms leda till en fortsatt strukturomvandling i fi nansbranschen samt till att en del företag kommer att slås ut. För att vara lönsam även framöver måste man antingen vara billigast eller störst, alternativt leverera betydande mervärden. Internetmäklarna har, med framgång, valt att vara billigast. HQ har på ett mycket medvetet och strategiskt sätt valt att leverera mervärde. Det skall HQ fortsätta med. Transaktionsavgifter är på väg ned, åtminstone inom privatkundssegmentet. Samtidigt ökar konkurrensen, inte minst inom Private Banking, då fl era aktörer har stora expansionsplaner. Därtill har marknadsklimatet varit starkt i fl era år och en korrigering av börskurserna kommer allt närmare. Dessa hot är reella men den ökande andelen återkommande intäkter gör att HQ står bättre rustade att klara en tuffare period, även om en börsnedgång givetvis också skulle ha en negativ påverkan på HQ:s resultat. Om HQ fortsätter att prestera i nivå med de fi nansiella målen eller bättre, kommer den förvaltade volymen att överstiga 100 mdr SEK redan under 2008, samtidigt som företaget har haft god lönsamhet under resan. Innevarande år kommer kanske inte att vara ett lika bra börsår som fjolåret, men förhoppningsvis blir det ännu ett bra år för HQ. Ambitionen är att den organiska tillväxten även fortsatt ska ligga i nivå med 2006 och med fortsatt hög kostnadsmedvetenhet innebär det att resultatet i så fall kommer att öka. Sammantaget har HQ ett starkt erbjudande och en fantastisk personal, vilket inte minst ökningen av det förvaltade kapitalet under 2006 påvisar. Därmed fi nns potential för en fortsatt god tillväxt och intjäning för koncernen vilket skapar mervärde för såväl kunder som aktieägare. Stockholm, februari 2007 Patrik Enblad VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTAR 05

8 HQ BANK HQ Bank inledde 2002 ett långsiktigt och strategiskt arbete som innebar tydligt fokus på mervärdestjänster och återkommande intäkter, samt med ett mål om att vara marknadsledare inom alla respektive nischer. Konceptet har varit mycket framgångsrikt och förvandlat koncernen från privatmäklare till en förmögenhetsförädlare. HQ Bank är ingen vanlig bank. HQ Bank passar inte alla. HQ Bank är en kreativ och idédriven bank för befi ntliga och potentiella storsparare. Med en fokuserad strategi har HQ Bank kontinuerligt ökat de återkommande intäkterna förvaltningsarvoden och räntenettot från depåkunder vilket bidragit till en stabilare intjäning och en lägre risknivå. HQ Bank utforskar affärsmöjligheter och utvecklar innovativa finansiella lösningar. Ett av de viktigaste fundamenten för detta är medarbetarnas förmåga och insikt om att man inte personligen förväntas kunna allt, men att alltid leverera det främsta. OMVANDLINGEN GENOMFÖRD Oavsett om det handlar om Private Banking eller Investment Banking, behovsanalys, partnersamarbeten, team av specialister eller absolut analys kan arbetet enkelt sammanfattas som: utforska, utveckla och prestera. UTFORSKA UTVECKLA MERVÄRDESTJÄNSTER Symbolen för HQ Bank är plustecknet. Enligt ordboken är tecknet en symbol för mera eller högre och inom fysiken markerar det en positiv laddning. För HQ Bank symboliserar plustecknet mervärde och förädling. Ut över detta står plustecknet även för att HQ Bank består av ett lag med specialister där totalsumman av de gemensamma bidragen alltid blir större än den enskilda insatsen. För att såväl externt som internt skapa ett tydligt erbjudande har HQ Bank valt att dela upp verksamheten i två affärsområden: Private Banking och Investment Banking. PRESTERA HQ BANK Affärskonceptet har skördat framgångar och medfört allt större marknadsandelar och ett stärkt varumärke. Det förvaltade kapitalet har ökat från 18 mdr SEK vid ut gången av 2001 till 78 mdr SEK vid utgången av 2006, vilket förklaras av en framgångsrik förvaltning och ett kontinuerligt nettoinflöde. Förvandlingen från volatilitet till stabilitet är genomförd, och resan till nästa nivå inledd. KONCERNÖVERSIKT HQ AB Stab och Administration HQ BANK Private Banking Investment Banking Storsparare Equities Emerging Markets Corporate Finance HQ Fonder Extern distribution Trading Alternativa investeringar 06 HQ BANK

9 AFFÄRSKONCEPT För att uppnå de långsiktiga målen arbetar HQ Bank med följande affärskoncept: AFFÄRSIDÉ HQ Bank skall genom att vara en idédriven mervärdesleverantör av fi nansiella tjänster bli förstahandsval för storsparare på den svenska marknaden. FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL 2006 I samband med fusionen med HQ Fonder hösten 2005, fastslog styrelsen för HQ följande fi nansiella mål: TILLVÄXT % Tillväxten i förvaltad volym skall vara i snitt 20 procent per år. Rörelsemarginalen skall vara i snitt 25 procent över en konjunkturcykel. Kapitaltäckningsgraden skall vara lägst 15 procent Tillväxt förvaltat kapital (proforma) Genomsnittligt mål RÖRELSEMARGINAL UTDELNINGSMÅL Minst 80 procent av resultatet skall föras över till aktieägarna långsiktigt. OPERATIVT MÅL HQ arbetar med det operativa målet att senast 2010 ha en förvaltad volym om 100 mdr SEK. När detta mål är uppfyllt innebär det intäkter inom Privat Banking om cirka 1 mdr SEK givet rådande marginaler. ÖVERGRIPANDE STRATEGI Genom att kontinuerligt utforska nya affärsmöjligheter och utveckla innovativa fi nansiella lösningar ska HQ Bank över tid prestera mervärde åt sina kunder och ägare. Ett av de viktigaste fundamenten för att uppnå detta är medarbetarnas förmåga och insikt att alltid leverera det främsta, även om man inte kan allt själv. Ett lag av specialister där summan alltid blir större än den enskilda insatsen. Ett lag som växer genom att leverera finansiell framgång. HQ:s sätt att arbeta, med en grundlig behovsanalys, partnersamarbeten och team sammansatta av specialister, kan enkelt sammanfatta strategin utforska, utveckla och prestera. % Rörelsemarginal (proforma) Genomsnittligt mål KAPITALTÄCKNINGSGRAD % Utforskar ständigt nya marknader, möjligheter, tillvägagångssätt och lösningar. 15 Utvecklar ständigt nya upplägg, samarbeten, fi nansiella tjänster och produkter. Presterar tydliga och mätbara mervärden åt kund och ägare Kapitaltäckningsgrad Mål som lägst AFFÄRSKONCEPT 07

10 VI ÄR TERRÄNGGÅENDE. Vi är alltid öppna för nya affärsmöjligheter. Vår Afrikafond, som investerar i företag på den afrikanska kontinenten, är ett bra exempel på det. Vi har skapat den för att Afrika bedöms som en intressant marknad med goda tillväxtmöjligheter. Innan en ny produkt lanseras görs en noggrann research. I den ingår att vi på plats känner pulsen och med egna ögon ser möjligheterna.

11

12 PRIVATE BANKING HQ Private Banking erbjuder kvalifi cerade helhetslösningar inom förmögenhetsförvaltning åt privatpersoner, entreprenörer, företag, mindre och medelstora institutioner. Utgångspunkten är kundanpassad behovsanalys. Genom en idédriven organisation som utforskar, utvecklar och presterar skapas mervärde för kunderna. Den höga aktiviteten och den fortsatt positiva utvecklingen på Stockholmsbörsen i kombination med framgångsrik förvaltning bidrog till ett fortsatt starkt infl öde av förvaltade volymer under Intäkterna ökade under året med 94 procent till 598 MSEK och resultatet nästan tredubblades och uppgick till 252 MSEK. Vid utgången av året uppgick det förvaltade kapi talet till 64 mdr SEK, samtidigt som snittintäkten inom HQ Private Banking, proforma inklusive HQ Fonder, ökade med 9 punkter till 1,13 procent. Vid utgången av 2006 var antalet anställda 115 (91). BRETT ERBJUDANDE För att kunna tillgodose den enskilda individens riskbenägenhet och avkastningskrav har HQ Private Banking ett brett erbjudande. Därför inleder HQ Private Banking varje ny kundrelation med att ta fram en fullständig bild av kundens ekonomi. Under det gångna året har HQ Private Banking tagit ytterligare marknadsandelar och utvecklat tjänsteutbudet vidare. Att arbeta med en öppen arkitektur är en central del i HQ Private Bankings fi losofi. HQ Bank kan inte vara bäst på allt, men kommer alltid att försöka hitta den bästa lösningen för kunderna oavsett om det handlar om att rekommendera egna eller andras produkter. Genom att fokusera på helheten och kombinera detta med specialistkunskap hittar HQ vägen fram till ökat mervärde för varje enskild kund. Affärsområdet HQ Private Bankings erbjudande omfattas av följande sju tjänsteområden uppdelade i fyra segment: Storsparartjänster: Kapitalförvaltning behovsanpassad diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning samt aktiemäkleritjänst. Finansiell planering finansiella helhetslösningar och rådgivning avseende totalekonomisk planering med utgångspunkt i den individuella behovsanalysen. Entreprenörstjänst erbjuder stöd för entreprenörer i företagsfrågor avseende försäljning, förvärv samt kapitalanskaffning för små och medelstora företag. HQ Pension Försäkringsförmedling för HQ Banks kunder. HQ Emerging Markets aktiemäkleri och analys av aktier på världens tillväxtmarknader riktade till institutioner och privatpersoner. HQ Fonder erbjuder privatpersoner attraktiva och marknadsanpassade sparprodukter baserade på aktiv värdepappers förvaltning. Extern distribution förmedlar strukturerade produkter, fonder och förvaltningstjänster mot institutioner, strategiska partners samt oberoende fi nansiella rådgivare. UTGÅNGSPUNKTEN ÄR BEHOVSANALYSEN Utifrån en noggrann och djupgående behovsanalys läggs grunden för den totalekonomiska rådgivningen som HQ Private Banking arbetat med sedan Med analysen uppnås en förståelse och kunskap om vad varje enskild kund har för behov. Tillsammans definieras sedan det övergripande målet, riskbenägenheten och alla faktorer ur ett totalekonomiskt perspektiv. 10 PRIVATE BANKING

13 PRIVATE BANKING TEAM KUNDANSVARIG KUND FINANSIELL PLANERING Behovsanalys Förvaltning och totalekonomi Fokus på helhet Förvaltning Riskprofil Strategisk allokering Allokering av svenska och utländska aktier, alternativa investeringar och räntebärande värdepapper Val av bransch Aktieurval Totalekonomi Nuläge och framtidsplaner Plånboksfrågor Testamente, bodelning etc Generationsplanering Förvaltningsform Utländska bolag Försäkringar Rapportering och avstämning (Agenda, portföljredovisning, genomförda ärenden) Kontakt / möte, ev förändring strategi (behovsanalys) Rådgivningen spänner över ett brett område och innehåller bland annat skatterådgivning, pensionsfrågor, legala strukturer, breda allokeringsfrågor och rekommendationer för enskilda investeringar. Teamarbetet är en förutsättning för att kontinuerligt kunna leverera mervärde eftersom en enda rådgivare inte kan lösa alla problem eller hitta alla möjligheter. Teamen består av ansvarig kapitalförvaltare, finansiell planerare och/eller pensionsrådgivare. Vid behov kompletteras dessa grupper med rådgivare som har sin spetskompetens inom entreprenörsområdet eller Emerging Markets. Oavsett sammansättning är teamet ett litet antal personer, bland dem några av Sveriges främsta specialister inom sitt område, som arbetar tillsammans i en snabb, flexibel, obyrå kratisk och lyhörd miljö. Med denna affärsmodell ökar sannolikheten för att mervärde skapas för kunden. Ökat mervärde ger oss nöjda kunder som i förlängningen innebär ökade förvaltningsvolymer och ett högre resultat. PRIVATE BANKING 11

14 PRIVATE BANKING STORSPARARE Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning handlar inte, enligt HQ:s sett att se det, om en rad produkter. Det handlar om att skapa den bästa möjliga avkastningen för varje kund, med utgångspunkt från dennes syn på risk, avkastning och framtidsplaner. Produkterna är endast en palett av verktyg för att åstadkomma detta. För att hitta de bästa verktygen arbetar kapitalförvaltningen aktivt med att utveckla och förbättra produkterbjudandet. Det pågår en kontinuerlig utvärdering av olika förvaltare, både interna och externa. Vid denna utvärdering arbetar inte kapitalförvaltningen med någon absolut modell utan de ansvariga, inom Allokering & Strategi, letar snarare efter förvaltare och fonder som kan uppvisa kompetenser som vid varje tidpunkt bedöms vara viktiga för att leverera bra resultat. Att hitta rätt mix är en oerhört viktigt del i en framgångsrik förvaltning. Gruppen använder inte index som referens utan letar efter investeringar som på egna meriter väntas skapa mervärde över tiden. Det fi nns ett stort urval av produkter såsom till exempel Aktiv Aktie, Aktiv Case, Aktiv Fond, Aktiv Förvaltning, HQ Solid, HQ Svea, Modellportföljen och Hedgefondsförvaltning. Av de 20 diskretionära förvaltningstjänsterna som förvaltas av Allokering & Strategi gick 17 bättre än index under Finansiell Planering Finansiell Planering erbjuder finansiella helhetslösningar avseende totalekonomisk planering. Totalekonomisk planering avser skattelösningar för privatpersoner och företag, affärsjuridik, familjerätt och pensioner/försäkringar. Allt arbete tar sin utgångspunkt i behovsanalysen, där syn på risk och förväntad avkastning är central för att hitta rätt strategier, med Finansiell Planering tas ett steg till och helheten i kundernas förmögenhetsstruktur beaktas. Entreprenörstjänst Många företag står inför ägarskiften de närmaste åren, enligt Svenskt Näringsliv kan det handla om så många som företag, där det fi nns ett behov av biträde genom hela processen. Entreprenörstjänst arbetar företrädesvis med ägarledda små och medelstora företag som har en omsättning från 20 MSEK upp till ett par hundra MSEK. Vid företagsförsäljningar och förvärv tillhandahåller Entre prenörstjänst biträde vid projektet i syfte att underlätta förvärvs-/försäljningsprocessen. Vid kapitalanskaffningar vänder sig Entreprenörstjänst mot en begränsad grupp kapitalägare och genomför Mötesplatsen, ett forum där entreprenörer får ett tillfälle att presentera sitt företag och sitt erbjudande. HQ Pension Startade sin verksamhet hösten 2005 och erbjuder fullskalig försäkringsförmedling. HQ Pensions mål är att bidra till en helhetslösning som skapar mervärde. De fl esta människor har en ganska god uppfattning om sitt fria kapital, detsamma kan tyvärr inte sägas om det bundna kapitalet. Det bundna kapitalet består av tjänstepensioner som man erhållit genom anställning, olika typer av privata pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar etc. Det kan många gånger handla om betydande belopp, i synnerhet om man har arbetat under många år. Många vet inte vilken risk eller vilken avkastning man har på sitt bundna kapital, det kapital som ska trygga försörjningen när man väl går i pension. HQ Pension fungerar som försäkringsförmedlare, först och främst till befi ntliga kunder. Enheten bildar team med en erfaren förvaltare från kapitalförvaltningen för att se över kundens hela sparande. Samordning skapar en effektiv förmögenhetsförvaltning av både det fria kapitalet, det vill säga kapital i depå, och det bundna kapitalet. Genom att ta ett samlat grepp över hela kapitalet kan förvaltningen individanpassas för att minska risktagandet och öka avkastningen. Mottot för HQ Pension är fokus på förvaltning. 12 PRIVATE BANKING

15 PRIVATE BANKING HQ EMERGING MARKETS HQ Emerging Markets har till uppgift att identifi era intressanta affärsmöjligheter på världens tillväxtmarknader. Verksamheten har en naturlig bas i HQ:s mångåriga erfarenhet från den ryska aktiemarknaden. Sedan 2004 följer avdelningen även Greater China (Kina, Hongkong & Taiwan) samt Sydkorea på nära håll. Under åren har HQ Emerging Markets byggt upp ett brett nätverk och kan handla på de fl esta av världens tillväxtmarknader. Detta inkluderar även marknader i mer outvecklade länder i Centralasien, Afrika, Östeuropa och Latinamerika. Rådgivarna har mångårig erfarenhet från tillväxtmarknader och fi nns tillgängliga för diskussioner kring strategi och enskilda investeringar. Intresset för tillväxtmarknader var stort under året och utvecklingen på dessa marknader var positiv i allmänhet och för Ryssland och Kina i synnerhet. På den ryska marknaden tilläts utlänningar tidigt 2006 att handla i Gazprom-aktier, vilket både lett till att fl er globala aktörer fått upp ögonen för marknaden och att Ryssland numera har ett av världens största bolag räknat i marknadsvärde. Detta har även bidragit till en breddning av kundunderlaget, vilket har varit gynnsamt för HQ Emerging Markets. EXTERN DISTRIBUTION Utöver intern försäljning marknadsförs även strukturerade produkter, fonder och förvaltningstjänster externt. De externa försäljningskanalerna består i huvudsak av institutioner, strategiska partners, oberoende fi nansiella aktörer och försäkringsmäklare. Marknaden för strukturerade produkter växer stadigt. År 2000 omsattes cirka 7 mdr SEK på den svenska marknaden, att jämföra med cirka 70 mdr SEK Den positiva utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta under HQ ser de strukturerade produkterna som verktyg, vilka om de används korrekt, kan optimera förhållandet mellan risk och avkastning i en kunds portfölj. För att öka mervärdet och kundnyttan har HQ som första aktör under året skapat en andrahandsmarknad, med realtidspriser, för alla strukturerade produkter. PRIVATE BANKING 13

16 VI TROR PÅ PARTNERSAMARBETEN. För oss är partnersamarbeten ett sätt att visa öppenhet och respekt för kunden. Vi kan inte vara bäst på allt. Däremot bäst på att hitta den optimala lösningen. Genom åren har vi byggt upp omfattande nätverk som alla befi nner sig bland de bästa inom sina respektive verksamhetsområden. Vi strävar efter den bästa lösningen på hela marknaden, baserad på individens förutsättningar.

17 PRIVATE BANKING HQ FONDER HQ Fonders verksamhet utgörs av förvaltning av investeringsfonder. Bolagets stabila organisation har lång erfarenhet och förvaltarna har i genomsnitt 18 års yrkeserfarenhet av värdepappersmarknaderna. Antalet anställda var vid utgången av personer var ett mycket bra år för branschen som helhet och för HQ Fonder i synnerhet. Stora uppgångar på den svenska aktiemarknaden och tillväxtmarknaderna kombinerat med bra aktieval av HQ Fonders förvaltarteam lade grunden till ett rekordår. Trots framgångarna 2006, var året bara ytterligare en viktig pusselbit i det övergripande målet att betraktas som Sveriges främsta kapitalförvaltare. Att kontinuerligt skapa mervärde åt kunderna är vägen till det övergripande målet. Av den anledningen har HQ Fonder valt att specialisera sig inom följande tre områden: Svenska aktiemarknader organisation, kompetens, nyfi kenhet och närhet är viktiga ingredienser för den framgångsrika förvaltningen. Tillväxtmarknader HQ Fonder har en lång erfarenhet och långsiktigt engagemang sedan starten av HQ Tillväxtmarknadsfond Hedgefonder/fond-i-fond-produkter produkter som är viktiga komplement till det övriga fondutbudet och ett attraktivt alternativ till räntesparande. Utöver ett fortsatt starkt fokus på dessa tre områden krävs: HQ Fonder förvaltade vid årsskiftet 19 värdepappersfonder, där HQ Afrikafond var ett nytillskott i utbudet under Det förvaltade kapitalet uppgick till cirka 24 mdr SEK varav ungefär hälften återfi nns i de svenska portföljerna, 6 mdr SEK i Ryssland, 2 mdr SEK i Kina och Indien samt 2,5 mdr SEK i fond-i-fond-utbudet. HQ Fonder har haft en nästan undantagslöst framgångsrik förvaltning, endast en fond har backat under året. Samtidigt kan det noteras att HQ Fonder ligger i absolut topp beträffande förvaltningsresultat avseende Sverigefonder. HQ Fonder har två fonder HQ Sverigefond och HQ Svea bland de sex främsta Sverigefonderna under Det goda förvaltningsresultatet visar sig också i nettoinfl ödet under året. Därtill har fusionen mellan HQ Fonder och HQ gett önskat resultat på fondfl ödena som ökat väsentligt under Nettoinfl ödet till HQ Fonder uppgår till 1,9 mdr SEK, vilket medfört att HQ Fonder är den aktör på fondmarknaden som i relativa termer vuxit snabbast i Sverige under Antalet direktregistrerade kunder uppgick vid årsskiftet till cirka stycken. Antalet slutkunder är dock betydligt större då HQ Fonder tillförs kunder, som inte är direktregistrerade, via externa distributörer och PPM. I slutet av året introducerades delar av HQ Fonders fondutbud på den nederländska marknaden och under första kvartalet 2007 kommer HQ Fonder att börja distribueras i Norge. Genom att utforska nya möjligheter, utveckla nya produkter och prestera mervärdesskapande förvaltning kommer HQ Fonder att fortsätta arbetet mot att betraktas som Sveriges främsta förvaltare. Att fortsätta leverera mervärde, eftersom HQ Fonder inte har tillgång till samma distributionskanaler som de stora bankerna. En liten och platt organisation, där varje medarbetare får ett stort ansvar och förtroende. Att genom aktiv förvaltning skapa en positiv och stabil avkastning. PRIVATE BANKING 15

18 GRUNDARBETET ÄR DET VIKTIGASTE. Därför är behovsanalysen utgångspunkten i allt vi gör. Det är det bästa för kunden och därmed för oss. Utan tydligt mål hjälper vare sig varken karta eller kompass. Tillsammans med uppdragsgivaren defi nierar vi den övergripande målsättningen, riskbenägenheten och alla faktorer ur ett totalekonomiskt perspektiv.

19

20 INVESTMENT BANKING Affärsområdet Investment Banking bedriver verksamhet inom analys, handel med aktier och derivat både för kunders och för egen räkning. Vidare erbjuds kapitalanskaffningstjänster och rådgivning vid förvärv, fusioner och börsnoteringar. Kundsegmentet utgörs i huvudsak av nordiska institutioner och företag. Verksamheten är uppbyggd av fyra tjänsteområden: Corporate Finance, Equities, Trading och Alternativa investeringar. Genom råd och idéer som vågar vara annorlunda och okonventionella skapas mervärde åt kunderna. För att fortsätta ligga i framkant och utveckla nya mervärdestjänster pågår en kontinuerlig kompetensutveckling och rekrytering av spetskompetens. Affärsområdet Investment Banking ökade intäkterna under året med 60 procent till 322 MSEK och resultatet steg med 97 procent till 130 MSEK. CORPORATE FINANCE Corporate Finance, som vid utgången av 2006 bestod av 14 personer, erbjuder kvalifi cerad fi nansiell rådgivning i samband med kapitalmarknadstjänster, förvärv, samgåenden och avyttringar, ägar- och kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor. Den huvudsakliga marknaden är den svenska men i viss utsträckning görs även transaktioner i övriga Norden samt på den ryska marknaden. Kunderna återfi nns i huvudsak bland medelstora svenska noterade och onoterade bolag. HQ Corporate Finance har sedan starten 1992 genomfört över 250 transaktioner. Corporate Finance arbetar för att skapa mervärde och bygga långsiktiga relationer där kunderna kan ta del av HQ:s omfattande transaktionserfarenhet och industriella kunnande. Ledstjärnor är noggrann analys, hög kvalitet och sekretess parat med ett långsiktigt agerande. Detta kombinerat med fi nansiell kreativitet, lång och bred erfarenhet av aktiemarknad och näringsliv samt en omfattande transaktionserfarenhet skapar starka kundrelationer. Medarbetarna har gedigen affärsmässig bakgrund och hög kompetens inom såväl specifi ka sektorer som komplexa transaktioner. Inom kapitalmarknadstjänster sammanförs kunskap och engagemang i syfte att genomföra publika och privata transaktioner på såväl primär- som sekundärmarknaden. HQ Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra noteringar, strukturerade placeringar, riktade emissioner, företrädes emissioner, aktieåterköp, inlösen, arrangemang av garantikonsortium och andra aktierelaterade transaktioner. Inom området M&A erbjuder Corporate Finance fi nansiell rådgivning och transaktionsstöd till såväl noterade som onoterade bolag. I normalfallet agerar HQ projektledare och fi nansiell rådgivare genom hela processen från initial analys/värdering, framtagande av informationsmemorandum, kontakter med potentiella köpare alternativt säljare och framtagande av ledningspresentationer, till slutförhandling. Avdelningen har en omfattande erfarenhet av förvärv, samgåenden, avyttringar, utköp samt fairness- och värderingsuppdrag. Marknad Marknadsklimatet var mycket gynnsamt under För att möta den växande efterfrågan har enheten under året genomfört ett antal rekryteringar. HQ har varit rådgivare i samband med noteringar, företrädesemissioner, inlösen och M&A-transaktioner samt erhållit fl era market making-uppdrag. Vidare har enheten bibehållit en framskjuten position inom strukturerade sekundärplaceringar. Ett starkt kunnande inom fastighetssektorn innebar att avdelningen bland annat var rådgivare i samband med Bilias avknoppning och notering av Catena samt vid Fabeges bud på fastighetsbolaget Tornet. Med ett starkt och unikt kunnande om den ryska marknaden genomfördes kapitalanskaffning och notering av Varyag Resources AB, som är det första svenska noterade bolaget som investerar i så kallad private equity i Ryssland. EQUITIES Equities, som vid utgången av 2006 bestod av 24 personer, är uppdelad i Sales, Sales Trading och Research. Enheten ansvarar för analys och handel med aktier och derivat för kunders räkning. För att fokusera på att skapa mervärde åt kunderna bedrivs analysen i termer av absolut rådgivning, det vill säga en aktie är köp- eller säljvärd i absoluta termer och inte ställt i relation till något index. För att skapa ytterligare fokus har avdelningen valt att inrikta den casedrivna analysen mot framförallt svenska aktier, eftersom det är på den svenska marknaden enheten har sin spetskompetens och därmed störst potential att skapa mervärde. Utöver aktieanalysen görs makroekonomiska analyser, strategi rapporter och sektoranalyser. Strategin har visat sig vara framgångsrik, vilket bekräftas av Financial Hearings högre ranking för Kunderna kan i huvudsak delas in i tre segment: inhemska institutioner, inhemska och utländska hedgefonder samt interbankkunder. Marknad Intäkterna från den institutionella aktiehandeln fortsatte att öka under Varumärket har stärkts ytterligare och den analysmodell tjänsteområdet Equities arbetat med sedan 2002, med fokus på att generera mervärdesskapande affärsförslag, får allt större gehör hos kunderna. Prispressen som under fl era år gällt för enklare tjänster inom tjänsteområdet Equites råder alltjämt. För att motverka detta har HQ valt att fokusera på ett ökat mervärde i tjänsterna. Strategin att styra om intäktsfl ödena 18 INVESTMENT BANKING

21 INVESTMENT BANKING till mervärdesprodukter, med högre marginaler, har varit fortsatt framgångsrik. Det analysdrivna courtaget har fortsatt att öka under 2006, och året var det hittills bästa utifrån ett courtageperspektiv. En av hörnstenarna bland Equities tjänster är den absoluta rådgivningen med hjälp av casedriven analys. Det fortsatta arbetet med mervärdesskapande caseanalys har gett resultat i form av allt bredare acceptans i marknaden vilket också visar sig i stigande ranking av analysavdelningen. Försäljningen av derivatprodukter har ökat under året. Trots kraftigt ökad aktivitet under året, både vad gäller transaktioner, kundservice, kundaktiviteter och företagsbesök, har kostnaderna fortsatt kunnat hållas under kontroll. Modellen och strategin som etablerades 2002, och som fortfarande är den rätta vägen mot att bli en lokal marknadsledare, vidareutvecklas kontinuerligt. Att särskilja sig genom att prestera bättre än konkurrenterna, våga göra saker annorlunda och utforska nya möjligheter, är en framkomlig väg för att möta den hårda konkurrensen. TRADING Inom området Trading bedrivs handel med aktier och derivat för egen räkning. Enheten, som vid utgången av 2006 bestod av 11 anställda, är inriktade mot att bedriva market making och riskarbitrageaffärer, vilket sker på många av världens börser. Sedan starten 1994 har tradingavdelningen inte haft ett enda förlustkvartal. Jämfört med föregående år har resultatet mer än fördubblats med bibehållen risknivå. Marknad Marknaden har skiftat under året. Det andra kvartalet präglades av tvära kast med stigande volatilitet som följd. Konkurrensen är fortsatt hög. Samtidigt har andelen långfristiga positioner minskat och risken har därmed sänkts. HQ Trading är numera marknadsledande market maker på både aktie- och indexoptioner på den svenska marknaden. De ökande marknads andelarna i kombination med en jämn nivå på kostnaderna, innebar att trading avdelningen bidrog positivt till HQ Banks resultat under ALTERNATIVA INVESTERINGAR Inom området Alternativa investeringar utvärderas ett antal projekt med inriktning mot olika hedgefondsprodukter. Ambitionen är att erbjuda våra kunder intressanta Alternativa investeringar samtidigt som förvaltad volym ökar och lönsamheten förbättras. Sammantaget är målmedveten kompetensutveckling och rekrytering nyckeln till framgång vid utveckling av mervärdestjänster inom hela affärsområdet. Att utforska, utveckla och prestera kommer även fortsättningsvis vara ledorden för samtliga tjänsteområden inom HQ Investment Banking. ACQUISITION OF TORNET PRIVATE PLACEMENT SPIN-OFF AND LISTING AT THE SSE O-LIST REDEMPTION: DISTRIBUTION OF CASH ADVISOR TO ACQUIRER MARCH 2006 SOLE ADVISOR MARCH 2006 SOLE ADVISOR APRIL 2006 SOLE ADVISOR MAY 2006 RIGHTS ISSUE IPO AND LISTING ON FIRST NORTH AT THE SSE STRUCTURED PLACEMENT STRUCTURED PLACEMENT SOLE ADVISOR JUNE 2006 SOLE ADVISOR AUGUST 2006 SOLE ADVISOR SEPTEMBER 2006 SOLE ADVISOR NOVEMBER 2006 STRUCTURED PLACEMENT RIGHTS ISSUE PHONERA AB ACQUIRES NOCOM NETWORKS AB PRIVATE PLACEMENT SOLE ADVISER NOVEMBER 2006 SOLE ADVISOR DECEMBER 2006 ADVISER TO SELLER DECEMBER 2006 SOLE ADVISOR DECEMBER 2006 INVESTMENT BANKING 19

22 VI TROR INTE PÅ STÅLMANNEN. Vi vet att en enda person inte kan lösa alla problem. Sedan 1998 arbetar vi i små team, sammansatta efter uppgiften. Bland dem några av Sveriges främsta specialister som arbetar i en snabb, obyråkratisk, fl exibel och lyhörd organisation. Det gör att våra kunder, som ofta har en komplicerad ekonomi, slipper använda fl era olika aktörer. De hittar en lösning och får svar på allt rörande sin ekonomi på ett enda ställe.

23

24 VI HETER HQ BANK. Vi är ingen vanlig bank, och vi har inte samma breda utbud av tjänster och hyllprodukter som vanliga banker. Vi är en idédriven bank för storsparare, vi utforskar affärsmöjligheter och utvecklar innovativa fi nansiella lösningar. I Sverige är vi nästan ensamma om att investera i afrikanska börsföretag. Nästa gång kanske du träffar på oss i Kazakstan.

25 HUMANKAPITAL HQ ser alla medarbetare inom hela koncernen som sin viktigaste resurs. Finansbranschen är kunskapsintensiv och starkt konkurrensutsatt. Effektiv försörjning med kompetenta medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter är därför betydelsefullt. Medarbetares kompetens, erfarenhet och engagemang är avgörande för företagets framgång. ANTAL ANSTÄLLDA PER AFFÄRSOMRÅDE Private Banking 115 Investment Banking 51 HQ lever på att leverera mervärde till kund. Detta gör att oavsett om man arbetar inom Private Banking, Investment Banking eller Administration är målet att skapa mervärde. På HQ är medarbetaren nyfi ken, förändringsbenägen samt högpresterande, vilket stämmer väl överens med HQ:s ledord utforska, utveckla och prestera. Arbetet på HQ kännetecknas av ett högt tempo med korta beslutsvägar vilket ger en spännande och stimulerande arbetsmiljö. Personalen har goda möjligheter att delta i och påverka såväl företagets som den egna personliga utvecklingen. För att ge medarbetarna större möjlighet till delaktighet i HQs verksamhet och utveckling har det riktats två konvertibelprogram till personalen under Ett personligt och långsiktigt ekonomiskt engagemang tror vi ökar medarbetarnas intresse för verksamheten, ökar motivationen samt stärker lojaliteten gentemot koncernen. HQ subventionerar träningsverksamhet och förebyggande hälsovård för medarbetare. HQ hade fortsatt lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i Sverige. HQ arbetar aktivt med rehabilitering av långtidssjukskrivna och har avtal om företagshälsovård. Ökad marknadsaktivitet och ett breddat produktutbud har lett till en förstärkning med 45 medarbetare under Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 244 (199) personer, varav 66 kvinnor (27 procent). Genomsnittligt antal anställda var 223 (182) personer. Åldersstrukturen i koncernen framgår av vidstående diagram. Företaget har anställda från 20 upp till 67 år. Personalens medelålder är 37 år. Genomsnittlig anställningstid är fem år. ÅLDERSSTRUKTUR Ledning, stab och administration 78 HUMANKAPITAL 23

26 HQ-AKTIEN KURSUTVECKLING FÖR HQ-AKTIEN UNDER 2006 SEK 300 Antal dec 05 jan 06 feb 06 mar 06 apr 06 maj 06 jun 06 jul 06 aug 06 sep 06 okt 06 nov 06 dec 06 0 Omsatt antal aktier HQ-aktien (total avkastning) AFGX indexerat (total avkastning) Källa: Thomson Börsvärde MSEK Omsatt MSEK Börskurs SEK Omsatt antal aktier Högst/lägst /120 Totalavkastning HQ-aktien, inkl. utdelning (%) 112 År Förändring Ökning/minskning av antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK 1999 Bolagsbildning Split och nyemission Nyemission Nyemission, preferensaktier Nyemission, tecknade optioner Nyemission, tecknade optioner Nyemission, tecknade optioner Nedsättning nom.värde Inlösen Inlösen Nyemission, fusion HQ Fonder Split KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN OCH TECKNINGSOPTIONER HQ har under 2006 riktat två olika konvertibelprogram till anställda inom HQ som kan medföra konvertering med maximalt respektive aktier, se vidare not 16 och 25. Inga teckningsoptioner fi nns utestående. SPLIT 2:1 Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om en uppdelning av företagets aktier genom en split med villkor 2:1. 24 HQ-AKTIEN

27 HQ-AKTIEN Enligt den av VPC förda aktieboken utgjorde följande företag och personer de största registrerade ägarna per årsskiftet 2006/2007. Antalet aktieägare var Ägare Aktier (antal) 2006 Ägarandel (%) 2006 Investment AB Öresund ,1 Mats Qviberg (inkl. familj) 1) ,2 Nordea Bank Norge Nominee ,6 Sten Dybeck (inkl. familj ) 1) ,0 Skrindan AB ,0 Herma Securities ,8 Aktie-Ansvar Fonder ,8 Odin Fonder ,5 SIS Segaintersettle AG ,2 UBS AG ,1 Övriga ,7 Summa ) Inklusive myndiga barn. Fördelning efter aktieinnehav Antal aktieägare Aktier (antal) 2006 Ägarandel (%) , , , , , , ,5 Summa UTDELNINGSPOLICY Styrelsen för HQ har fastställt en utdelningspolicy som innebär att HQ skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av bolagets vinst som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 80 procent av vinsten överföras till aktieägarna. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 12 SEK per aktie. Föreslagen utdelning motsvarar en direktavkastning om 4,5 procent. UTBETALNING AV UTDELNING Om årsstämman den 30 mars 2007 beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen betalas ut av VPC AB den 11 april HQ-AKTIEN 25

28 FEM ÅR I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNINGAR, MSEK Provisioner och övriga intäkter, netto Räntenetto Nettoresultat av fi nansiella transaktioner, inkl. erhållna utdelningar Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens resultat Skatt på årets resultat Årets resultat från kvarvarande verksamheter Nettoresultat från avvecklade verksamheter 18 Årets resultat Varav minoritetens andel av årets resultat BALANSRÄKNINGAR, MSEK Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital NYCKELTAL Resultat per aktie före utspädning, SEK 18,4 9,7 10,6 5,8 1,2 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 18,4 9,7 10,6 5,8 1,1 Eget kapital per aktie, SEK Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % Kapitaltäckningsgrad, % Utdelning (2006, förslag) per aktie, SEK ,5 2,5 Utestående antal aktier före utspädning Utestående antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Börsvärde per årsskifte, MSEK Genomsnittligt antal anställda Rörelseresultat per anställd, TSEK Se defi nition av nyckeltal på sidan FEM ÅR I SAMMANDRAG

29 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för HQ AB (publ), organisationsnummer , får härmed lämna redovisning för verksamhetsåret HQ AB är moderbolag i HQ-koncernen. HQ Fonder fusionerades med HQ 28 oktober 2005 och ingår därefter i de konsoliderade räkenskaperna. HQ Fonder ingår således endast delvis i jämförelsesiffrorna för FIRMABYTE Vid extra bolagsstämma i Hagströmer & Qviberg AB (publ) den 20 november 2006 fattades bland annat beslut om ändring av bolagets fi rma till HQ AB. Firman har registrerats av Bolagsverket. VERKSAMHETSBESKRIVNING HQ är en idédriven mervärdesleverantör av fi nansiella tjänster med fokus på att bli förstahandsval för storsparare på den svenska marknaden. Verksamheten omfattar främst fi nansiell rådgivning, värdepappershandel och kapitalförvaltning. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HQ Investment Banking och HQ Private Banking. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Verksamheten bedrivs även från kontor i Göteborg, Halmstad, Malmö, Norrköping och Visby. Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets utgång till 244 (199). RESULTATUTVECKLING HQ redovisar 2006 ett rörelseresultat på 350 (128) MSEK, och ett resultat efter skatt på 250 (94) MSEK, motsvarande 18,4 (9,7) SEK per aktie. Proforma inklusive HQ Fonder har rörelseresultatet förbättrats med 126 procent till 350 (155) MSEK. Till följd av fusionen har avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar belastat resultatet med 12 (2) MSEK. Resultatutvecklingen har varit fortsatt stark både inom HQ Private Banking och HQ Investment Banking. Förvaltningsarvoden och räntenetto från depåkunder ökade jämfört med föregående år vilket bidragit till större andel återkommande intäkter och ökat resultat. Återkommande intäkter ökar snabbare än fasta kostnader vilket ger en stabil grund för en fortsatt lönsam expansion. Sammantaget ökade rörelsemarginalen till 38 (25) procent, vilket överstiger HQ:s fi nansiella mål om i genomsnitt 25 procents rörelsemarginal över en konjunkturcykel. Totalt uppgick rörelsens intäkter till 931 (518) MSEK, en ökning med 80 procent. Proforma 2005 inklusive HQ Fonder uppgick ökningen till 57 procent. Provisionsnettot ökade med 91 procent till 659 (345) MSEK. Av provisionsintäkterna utgjordes 811 (388) MSEK av sekundära provisioner, en ökning med 109 procent. Ökningen förklaras med infl öde av förvaltade volymer som genererat större andel återkommande intäkter i form av förvaltningsarvoden. Därtill var aktiviteten på aktiemarknaden högre. I provisionsintäkterna ingår även intäkter från fi nansiell rådgivning och så kallad underwriting med 114 (64) MSEK, en ökning med 78 procent. Egenhandel, bestående av nettoresultat av fi nansiella transaktioner och utdelningar, ökade med 50 procent till 232 (155) MSEK, varav Trading stod för 182 (113) MSEK. I takt med ökat nettoinfl öde av nya kundvolymer har andelen återkommande intäkter ökat. Med återkommande intäkter avses förvaltningsarvoden och räntenetto från allmänheten med avdrag för provisionskostnader. De återkommande intäkterna inom HQ Private Banking ökade med 132 procent till 279 (120) MSEK, vilket innebär att 115 (71) procent av HQ Private Bankings löpande kostnader exklusive vinstdelning täcktes av återkommande intäkter. Sett till hela koncernen täcktes löpande kostnader exklusive vinstdelning till 67 (41) procent av återkommande intäkter. Rörelsens kostnader uppgick totalt till 581 (390) MSEK, en ökning mot föregående år med 49 procent. En orsak till kostnadsökningen är fusionen med HQ Fonder, vars kostnader inte ingick i resultatet jämförelseperioden Proforma 2005 inklusive HQ Fonder uppgick ökningen till 144 MSEK, en ökning med 33 procent. Ökningen förklaras huvudsakligen av högre kostnader för vinstandelsavsättningar till följd av den positiva resultatutvecklingen. Vinstandelsavsättningen ökade härav med 87 MSEK till 206 (119) MSEK. Vinstandelssystemet är direkt kopplat till resultatet och det utgår inte någon vinstandel om resultatet är negativt för den aktuella avdelningen. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 27

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Hagströmer & Qviberg

Hagströmer & Qviberg Hagströmer & Qviberg DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Rörelseresultat tredje kvartalet 18 (15) MSEK Rörelseresultat 71 (104) MSEK Rörelsens intäkter 334 (378) MSEK Resultat efter skatt, exklusive

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Provisionsintäkterna ökade med 116% för jämförbara enheter till 60,4 (28,0) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till -3,6 MSEK. Antalet

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2007 Årsredo visning 2007 HQ AB (publ), 103 71 stockholm. Besöksadress norrlandsgatan 15, uppgång d. Tel +46 8 696 17 00. www.hq.

Årsredovisning 2007 Årsredo visning 2007 HQ AB (publ), 103 71 stockholm. Besöksadress norrlandsgatan 15, uppgång d. Tel +46 8 696 17 00. www.hq. Årsredovisning 2007 ADRESSER innehåll 04 Utveckling 2004 2007 05 Bästa året i HQ:s historia VD-ord 08 Affärskoncept 10 Private Banking 18 Investment Banking 24 Humankapital 26 HQ-aktien 28 Fem år i sammandrag

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2008 Årsredo visning 2008 HQ AB (publ), 103 71 stockholm. Besöksadress norrlandsgatan 15, uppgång d. Tel +46 8 696 17 00. www.hq.

Årsredovisning 2008 Årsredo visning 2008 HQ AB (publ), 103 71 stockholm. Besöksadress norrlandsgatan 15, uppgång d. Tel +46 8 696 17 00. www.hq. Årsredovisning 2008 Tryck: strands grafiska Foto: Stefan Bladh och Magnus Neideman ADRESSER innehåll 04 Utveckling 2003 2008 05 2008 i sammandrag 06 VD-ord 08 HQ Bank 09 Affärskoncept 11 Private Banking

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer