Sala Sparbank. Information om Sala Sparbanks risker, riskhantering och kapital enligt pelare 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sala Sparbank. Information om Sala Sparbanks risker, riskhantering och kapital enligt pelare 3."

Transkript

1 Sala Sparbank Information om Sala Sparbanks risker, riskhantering och kapital enligt pelare 3.

2 1. Inledning Denna rapport innehåller information om Sala Sparbanks risker, riskhantering och kapital i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag, EU direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut ( CRD IV ) samt EU förordning 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR). 2. Sala Sparbanks verksamhet Sala Sparbank är en självständig sparbank. Vi är den enda självständiga banken i Sala och Heby kommuner och erbjuder, med långsiktig inriktning, våra kunder personlig och kompetent service. Vi lyssnar på våra kunder och anpassar vår verksamhet och våra erbjudanden därefter. Bankens kunder är i första hand privatpersoner, mindre och medelstora företag, lantbruk, kommuner och kommunala bolag samt organisationer. Banken tillhandahåller såväl egna som förmedlade produkter till dessa kundgrupper avseende sparande, placeringar, utlåning, betalningsförmedling samt försäkringar. Banken är mycket stark på den lokala marknaden. Det grundar sig bland annat i en mycket hög kundnöjdhet, störst lokal marknadsandel inom såväl privat- som företagssegmentet och en stabil ekonomisk grund att stå på. Vår styrka bygger även på att vi har och ständigt arbetar för att bibehålla mycket goda kontakter med såväl lokalt näringsliv som med beslutsfattare. Utvecklingen för våra två kommuner och näringslivet inom dess orter påverkar bankens utveckling starkt. Näringslivets struktur i båda kommunerna karaktäriseras av många små och några medelstora företag. Det är också en diversifierad branschtillhörighet för orternas företag vilket minskar risken för omfattande varsel på grund av enstaka branschs svårigheter. Vi utmärker oss och skiljer oss från affärsbanker genom att: Bankens överskott stannar kvar i vårt verksamhetsområde. Kundnöjdheten är hög vilket bland annat beror på våra medarbetares positiva attityder till sina arbeten. Hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp i banken. Vi strävar efter långsiktighet i vår rådgivning samt att vi genom ett kontinuerligt miljöarbete (certifierade enligt ISO sedan 2002 och klimatneutrala sedan 2010) bidrar till att skapa hållbar växtkraft i bygden. Strategi 2015 Vår vision lyder: Sala Sparbank, vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder Vi ska vara en självständig bank med god lönsamhet. Vi följer marknaden och anpassar vår verksamhet och våra erbjudanden därefter. Sala Sparbank växer genom att våra kunder och medarbetare växer. Styrelsen har fastslagit bankens ekonomiska mål fram till och med 2015: Avkastning på eget kapital 7 % Soliditet 16 % Affärsvolym 15 mdr K/I-tal före kreditförluster 0,63 Kreditförluster 0,3 % 1

3 3. Organisation och ansvar Bankens verksamhet är fokuserad i Sala och Heby kommuner med huvudkontor i Sala och lokalkontor Heby, Tärnsjö och Östervåla. På huvudkontoret återfinns förutom verkställande ledning, administrativa enheter, affärstöd, riskkontroll och compliance även affärsdrivande enheter i form av privatmarknadskontor, företagskontor, telefonbank och private banking. Organisationsöversikt: Bankledningen* består av Vd, vice vd och samtliga verksamhets- och kontorschefer inom Linje Styrelseinformation Styrelsen består av 12 ledamöter i vilken ingår vd samt två personalrepresentanter. Det genomförs kontinuerligt utbildningsinsatser, såväl individuellt som för styrelsen som helhet, så att styrelsen har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenhet och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll i banken. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för bankens riskexponering och att hantering och uppföljning av risker i verksamheten är tillfredsställande. Styrelsen sätter ramarna för bankens riskhantering och riskrapportering genom fastställande och tillsyn av bankens strategiska mål, riskaptit samt styrande dokument. Vidare har styrelsen ansvar för att banken dels är tillräckligt kapitaliserad och dels har en vid var tid tillräcklig likvid ställning för att möta identifierade risker. 3.2 Ledningsinformation Sala Sparbanks löpande förvaltning sköts av vd, vilken är vald av styrelsen, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd ansvarar således för bankens löpande verksamhet inkluderande styrning, hantering och kontroll av bankens risker samt resurstilldelning till riskhantering och riskkontroll. Vd ansvarar för att säkerställa en löpande uppföljning och återrapportering på 2

4 beslutade riskindikatorer per riskkategori. Vd ska därtill se till att styrelsen får relevant information om bankens aktuella riskexponering. 3.3 Styrelsens utskott För att säkerställa att frågor om intern styrning och kontroll, bankens riskhantering samt att intern- och externrevision hanteras på vederbörligt sätt, finns ett Risk- och Revisionsutskott i banken. Delegering av vissa av styrelsens övervakande uppgifter till utskottet innebär inte att styrelsen undgår ansvar för de delegerade uppgifterna. Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter (dock ej vd), varav en skall vara ordförande. Riskontrollfunktionen och Compliancefunktionen ska vara föredragande på Risk- och Revisionsutskottets möten. Även andra av bankens tjänstemän får i nödvändig omfattning närvara som tillfälligt föredragande, eller för att bidra med sin expertis i specifika frågor. 4. Ersättningsfrågor Sala Sparbank erbjuder sina medarbetare en total ersättning som är konkurrenskraftig och marknadsmässig samtidigt som den följer bankens värdegrund, är etiskt ansvarsfull samt stöttar bankens vision och mål. Ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och ansvar liksom riskbedömning, tillämpning och uppföljning. Samtliga ersättningssystem ska uppfattas som sunda och rimliga, kopplade till långsiktigt värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för banken. Styrelsen ska besluta om rörliga ersättningar i banken, i förekommande fall efter förslag från VD. I banken förekommer idag inga rörliga ersättningar förutom resultatandelar i stiftelsen Guldeken som omfattar samtliga anställda i banken. Inga resultatandelar tillfaller dock de befattningshavare som tillhör särskilt reglerad personal. Ytterligare information om ersättningar lämnas på bankens hemsida. 5. Riskstrategi och riskhantering 5.1 Riskkategorier I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker. Grundfundamentet för bankverksamhet innebär i sig att på ett övervägt sätt ta risker och prissätta desamma. Det har gällt för bankens verksamhet alltsedan stiftandet år 1828 och då i synnerhet för kreditrisken som vi även till dags dato betraktar som vår enskilt största risk (beloppsmässigt). Vår verksamhet har sen dess utvecklats till en mer omfattande och komplex verksamhet som naturligtvis ger upphov till fler riskslag och banken har valt att dela in de väsentliga riskerna i följande huvudriskkategorier. Strategisk risk/ Affärsrisk Kreditrisk Operativ risk Likviditetsrisk Marknadsrisk Strategisk risk/affärsrisk Risk för förluster till följd av felriktade affärsbeslut, otillräckligt eller felaktigt genomförande av beslut eller oförmåga att reagera adekvat på förändringar i bankens omvärld Kreditrisk Kreditrisk delas upp i tre underkategorier; motpartsrisk, avvecklingsrisk och koncentrationsrisk. Motpartrisk avser risken att banken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser samt att 3

5 ställda säkerheter inte täcker fordran. Den bakomliggande transaktionen kan t.ex. avse en kredit, en garanti, ett derivatinstrument eller ett värdepapper. Avvecklingsrisk avser risk för förluster orsakade av att en motpart inte fullgör sitt åtagande i samband med att en transaktion går till förfall (leverans/betalning). Koncentrationsrisk avser bland annat stora exponeringar eller koncentration till specifika motparter, sektorer eller geografier. Kreditrisken är den viktigaste risken för banken både genom att kreditgivning är bankens kärnverksamhet och kreditrisken utgör den största delen av beräkningen för bankens kapitalkrav. För ytterligare information om bankens hantering av kreditrisker, mätning och analyser, riskklassificering, kreditkvalitet, kreditriskjusteringar mm hänvisas till information i bankens årsredovisning, vilken är publicerad på Operativ risk Risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller fallerade processer, människor, system eller yttre händelser, inbegripet legala risker. Banken kapitaltäcker operativ risk enligt schablonmetoden. Bankens riskindikatorer för operativ risk är utvalda för att kontinuerligt bevaka att banken arbetar för en hög kvalité i verksamhetens processer samt säkerställa att verksamheten löpande arbetar med hantering av operativa risker. Uppföljning av dessa riskindikatorer, årlig självutvärdering, incidentrapportering, godkännandeprocess för nya produkter/tjänster/processer/system/ verksamheter, kontinuitetsoch beredskapsplanering är exempel på arbete med operativa risker i banken. För ytterligare information om bankens hantering av operativ risk hänvisas till information i bankens årsredovisning, vilken är publicerad på Likviditetsrisk Likviditetsrisk delas upp i tre underkategorier; finansieringsrisk, marknadslikviditetsrisk och beredskapslikviditetsrisk. Finansieringsrisk avser risk att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Marknadslikviditetsrisk avser risken för att ett finansiellt instrument inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde. Beredskapslikviditetsrisk avser risk att inte ha tillräckligt med likvida medel för att hantera krissituationer. För ytterligare information om bankens hantering av likviditetsrisk hänvisas till separat likviditetsriskinformation på samt även till information i bankens årsredovisning, vilken är publicerad på Marknadsrisk Risk för förluster till följd av negativa ränte-, pris-, och valutakursförändringar där verkligt värde på eller framtida kassaflöden från en finansiell position varierar på grund av förändringar i marknadspriser. I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk). I bankens fall utgör ränterisk och aktiekursrisk de övervägande marknadsriskerna. 4

6 För ytterligare information om bankens hantering av marknadsrisk hänvisas till information i bankens årsredovisning, vilken är publicerad på 5.2 Riskstrategi Sala Sparbank har på övergripande nivå en låg riskbenägenhet. Detta är delvis kopplat till vårt begränsade verksamhetsområde och vikten av högt förtroende från allmänhet och kunder. Vidare är bankens möjligheter till kapitalanskaffning mycket begränsande vilket ytterligare understryker vikten av låg riskbenägenhet. Inom banken ska en integrerad och sund övergripande riskkultur utvecklas och vara baserad på en förståelse för vilka risker som banken kan exponeras för och hur dessa tas om hand. Riskkulturen ska ta hänsyn till av styrelsen beslutade riskaptiter och där tillhörande risklimiter. Ett led i en sådan sund riskkultur är att löpande informera och utbilda personalen så, att varje anställd har en relevant kunskap om företagets riskhanteringsramverk och förstår sitt ansvar för bankens riskhantering, inom de ramar som gäller för respektive anställd. Styrelsen har fastställt överordnade mål och strategi för verksamheten. Styrelsen har även fattat beslut om vilken riskaptit som är förenlig med affärsstrategin. Riskaptiter är fastställda för var och en de fem riskkategorierna, såväl kvantitativa som kvalitativa. 5.3 Riskhantering Sala Sparbanks riskhantering sker med utgångspunkt i den av styrelsen beslutade riskstrategin och utgörs av styrelsens beslutade ramar för riskhantering, organisation och ansvarsfördelning samt riskhanteringsprocessen. Styrelsen har fastställt ramarna för bankens riskhantering och riskrapportering genom fastställande av interna regler i olika styrande dokument. Tillsammans med beslutade riskaptiter ger detta förutsättningarna och de specifika gränserna för bankens risktagande. För väsentliga riskkategorier har styrdokument upprättats vilket i detalj anger de krav som ställs på hanteringen av den specifika riskkategorin. Bankens riskhantering omfattar både framåtblickande såväl som bakåtblickande analyser där risker identifieras, värderas och mäts, hanteras, följs upp, rapporteras samt kapitalplaneras. Riskhanteringsprocessen är en integrerad del i bankens process för intern styrning och kontroll och innefattar följande moment: Identifiera Mäta/ Värdera Hantera Följa upp Rapportera Kapitalplanera Tre försvarslinjer Banken är organiserad utifrån principen om de tre försvarslinjerna vilket utgör utgångspunkten för ansvarsfördelningen kopplat till intern styrning och kontroll i banken. Första försvarslinjen utgörs av den operativa verksamheten. Andra och tredje försvarslinjen utgör kontrollfunktioner och är oberoende, såväl från verksamheten som från varandra. Andra försvarslinjen är organisatoriskt placerade under VD, men direktrapporterar såväl till ledning som till styrelse. Den tredje försvarslinjen är direkt placerad under bankens styrelse. 5

7 Varje kontrollfunktions arbete regleras av separata interna regler. De tre försvarslinjerna samverkar för att så långt som det är möjligt och lämpligt få en samordning i arbetet och därigenom uppnå kostnadseffektivitet och minska påverkan på den operativa verksamheten. Första försvarslinjen I första försvarslinjen återfinns verksamheten vilka ansvarar för att utföra det dagliga operativa arbetet. Det ligger på verksamhetens ansvar att ta risker som ligger i linje med styrelsens mål och riskaptit, att sätta pris på risken samt att rapportera hur riskläget ser ut till ledningen och till andra försvarslinjen. Alla inom första försvarslinjen ansvarar för att utföra detta arbete i enlighet med såväl externa som interna regelverk. Första försvarslinjen har fullt ansvar och ägarskap över styrning, risktagande, kontroll och uppföljning, inklusive incidentrapportering. Inom ramen för första försvarslinjens ansvar ligger även ett ansvar att implementera åtgärder samt att löpande följa upp iakttagelser som rapporterats av någon av kontrollfunktionerna. Andra försvarslinjen I andra försvarslinjen återfinns bankens riskkontrollfunktion och compliancefunktion. Riskkontrolloch compliancefunktionens ansvar är att understödja första försvarslinjen i riskarbetet, övervaka och utmana utfallet av verksamhetens arbete samt utvärdera regelefterlevnad. Inom ramen för andra försvarslinjens uppgifter ingår att sätta standarder och metoder, stödja riskvärderingen samt aggregera och analysera utfall. Andra försvarslinjen ansvarar för att löpande rapportera verksamhetens samlade riskbild till ledning och styrelse. Tredje försvarslinjen I tredje försvarslinjen återfinns bankens internrevisionsfunktion. Internrevisionen ansvarar för att på styrelsens uppdrag oberoende och objektivt utvärdera och bedöma effektiviteten i bankens hela ramverk för intern styrning och kontroll, samt bidra med rekommendationer och förslag till utveckling och förbättring av densamma. Detta innefattar löpande riskbaserade översyner av hela bankens arbete kopplat till riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Detta innebär utvärdering av såväl första som andra försvarslinjens arbete. Identifierade iakttagelser tillsammans med föreslagna förbättringsområden ska löpande rapporteras till den granskade enheten samt till styrelsen Riskkommitté Banken har inrättat en riskkommitté som är permanent och består av VD, affärsrörelsechef tillika klagomålsansvarig, säkerhetsansvarig, kreditchef, ekonomichef, personalchef, riskkontrollfunktionen och compliance. I riskkommitténs beslut deltar ej riskkontrollfunktionen och compliance. Riskkommitténs deltagare bidrar med sina olika kompetenser till att allsidigt genomlysa risker i banken. Riskkommittén sammanträder minst tio gånger per år i anslutning till bankens ordinarie styrelsemöten. Riskkommitténs sammanträden protokollförs och protokollet tillställs styrelse och bankledning Riskkontrollfunktionen i organisationen Funktionen för riskkontroll är direkt underställd VD och funktionens uppdrag framgår av instruktion för riskkontrollfunktionen som beslutas av styrelsen. Riskkontrollfunktionen är oberoende i förhållande till affärsverksamheten och har inte något kund- eller affärsansvar. Funktionen rapporterar direkt till styrelse och ledning Rapportering 6

8 Banken har regelbundna och transparenta riskrapporteringsrutiner, vilka årligen beslutas av styrelsen genom fastställande av krav på rapportering i enskilda styrdokument. Funktionen för riskkontroll ska se till att information om bankens samtliga väsentliga risker regelbundet tillställs styrelsen och minst kvartalsvis avrapportera sin bedömning, såväl skriftligt som muntligt. I rapporteringen ingår en konsekvensanalys med rekommendationer. 6. Kapitalplanering Banken ska med utgångspunkt i identifierade risker analysera och bedöma organisationens samlade riskexponering samt säkerställa att banken har tillräckligt mycket kapital i förhållande till sina risker och uppfyller externa och interna kapitalkrav. 6.1 Kapitalbas Enligt CRR ska kreditinstitut upprätthålla en kapitalbas som vid var tidpunkt uppfyller följande minimikrav, uttryckt i procent av det riskvägda exponeringsbeloppet. Kärnprimärkapitalrelation om minst 4,5 procent. Primärkapitalrelation om minst 6 procent. Total kapitalrelation om minst 8 procent. I tillägg till minimikapitalkraven ska kreditinstitut hålla en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent av det riskvägda exponeringsbeloppet. Kapitalkonserveringsbufferten skall täckas av kärnprimärkapital. Från september 2015 skall ytterligare 1 procent av det riskvägda exponeringsbeloppet hållas i en kontracyklisk buffert, således ett legalt krav i pelare 1 om 11,5 procent. Kravet avseende kontracyklisk buffert kommer att höjas från 1 procent till 1,5 procent juni Även den kontracykliska bufferten skall täckas av kärnprimärkapital. Styrelsens riskaptit utgår ifrån att bankens kapitaltäckningsgrad skall uppgå till minst 15 procent (efter det att summan avseende Pelare II-risker har dragits av från kapitalbasen). 6.2 Vår metod Sala Sparbank tillämpar schablonmetoden för beräkning av det legala kapitalkravet avseende såväl kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Banken beräknar varje kvartal de största riskerna som inte täcks av pelare 1 i form av kreditrelaterad koncentrationsrisk samt marknadsrisk avseende ränterisk i bankboken (duration i EK). Till detta ska i förekommande fall, även läggas till kapitalkrav för andra risker. Detta kapitalkrav beräknas utifrån kvartalsvis avstämning mot fastställda risklimiter för av styrelsen beslutade riskindikatorer (KRI) avseende Strategisk risk/affärsrisk, Kreditrisk, Operativ Risk, Likviditetsrisk och Marknadsrisk. Härutöver tar banken (i samarbete med Swedbank) årligen fram ett basscenario för kommande treårsperiod, som utgår från bankens planer samt två makroekonomiskt stressade scenarios även dessa för en kommande treårsperiod. Det första stressade scenariot utgår från att en normal lågkonjunktur inträffar och avspeglas i stresstest 1 på 7 år medan det andra stressade scenariot visar en svårartad men inte osannolik finansiell påfrestning; stresstest 1 på 25 år. 7. Likviditetsplanering Sala Sparbank har fastställt regler för hur bankens hantering av likviditetsrisker ska organiseras, mätas, följas upp och rapporteras samt att ange, den av styrelsen årligen beslutade, riskaptiten för bankens likviditetsrisker. Med likviditetsrisk menas risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 7

9 Banken har en god hantering av likviditetsrisker och en reserv av likvida tillgångar att tillgå för att möta perioder med särskild påfrestning på bankens likviditet. Att överleva som bank oavsett om organisationsformen är sparbank eller något annat innebär också att banken/styrelsen vid var tid ska ha full kontroll på bankens likvida ställning. En förutsättning för kontrollen inbegriper även att banken ska ha en för sin verksamhet tillräcklig likviditetsbuffert. Banken/styrelsen anser sig ha säkerställt detta dels genom fastställande av storlek för likviditetsreserv och andra nyckeltal för likviditet dels genom införandet av rutiner för kontinuerlig uppföljning och rapportering. Styrelsen gör bedömningen att banken ska ha en likviditetsreserv (primärlikviditet) som vid var tid uppgår till minst 20% av summa Inlåning från allmänheten. Likviditetsreserven definieras enligt följande: Kassamedel och tillgodohavande i centralbanker Utlåning till kreditinstitut omedelbart tillgängliga för lyftning Värdepapper som är belåningsbara i Riksbanken Säkerställda obligationer som kan avyttras på en fungerande marknad Sala Sparbanks huvudsakliga finansieringskälla utgörs av inlåningsmedel. 7.1 Beredskapsplan och stresstester En viktig faktor vid hantering av likviditetsrisk är att ha en god beredskap för att snabbt stärka lividiteten vid de första tecknen på likviditetsminskning. Beredskapsplanen är utformad så att banken på ett tidigt skede kan uppmärksamma störningar på likviditeten och ta till relevanta åtgärder så att påfrestningarna på likviditeten minimeras. Proaktivitet är en viktig komponent och en del i riskhanteringen som är en ständigt pågående process. Beredskapsplanen ska aktiveras vid specifika händelser/nivåer som banken definierar. Sala Sparbanks styrelse äger beredskapsplanen. Stresstester av likviditetssituationen utförs regelbundet. Utfallet jämförs med av styrelsen fastställda risklimiter. 8. Intern kapital- och likviditetsutvärdering, IKU/ILU vår process Den interna kapital- och likviditetsbedömningen i banken sker löpande och är integrerad i den dagliga verksamheten. Banken ska ha kontroll över de risker den utsätts för, eller kan komma att utsättas för och ska säkerställa att det finns tillräckligt med kapital och likviditet för att möta dem. Det som möjliggör den kontrollen är hela ramverket för Sala Sparbanks styrning och kontroll. Utifrån de externa regelverken finns fastställda interna regelverk i form av policys, strategier, verksamhetsplaner, riktlinjer, instruktioner, rutinbeskrivningar, befattningsbeskrivningar samt vår organisationsstruktur inkluderad med delegerade beslutsmandat. Sala Sparbank har även en mer formaliserad process för styrelsens kvartalsvisa bedömning. Den består av följande delmoment. 8

10 En sammanställning innehållande uppgifter om kapitalbas, riskvägda belopp samt de olika kapitalkraven i pelare 1 (legala krav) respektive pelare 2 (tillägg för interna krav) framställs kvartalsvis. Sammanställningen utvisar även utfallet i förhållande till styrelsens beslutade riskaptit (aggregerat och per riskslag) samt innehåller beräkning av de olika kapitalrelationerna. Slutligen diskuteras och fastställs resultatet av kapitalutvärderingen av styrelsen med slutsatser om kapitalbehov och eventuella åtgärder i relation till bankens riskprofil. 9

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805. Avgår immateriella tillgångar -22 075. Total kapitalbas netto 157 208 346 730

Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805. Avgår immateriella tillgångar -22 075. Total kapitalbas netto 157 208 346 730 Kapitaltäckning TKR Periodisk information enligt FFFS 2007:5 Kapitalbas Garantum Fondkommission AB 2013-09-30 Finansiell företagsgrupp 2013-09-30 Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805 Avgår immateriella

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Riskhantering. Inledning. Detta är Söderberg & Partners Securities AB. Nya kapitalkrav. Publiceringskrav. Omfattning

Riskhantering. Inledning. Detta är Söderberg & Partners Securities AB. Nya kapitalkrav. Publiceringskrav. Omfattning Riskhantering Information enligt CRR - 2014 Detta är Söderberg & Partners Securities AB Söderberg & Partners Securities AB, org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partners koncernen. Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Information om likviditetsrisker 2014-12-31. Styrelsens målsättning är att Sparbanken i Enköping endast ska exponeras mot måttliga likviditetsrisker.

Information om likviditetsrisker 2014-12-31. Styrelsens målsättning är att Sparbanken i Enköping endast ska exponeras mot måttliga likviditetsrisker. Information om likviditetsrisker 2014-12-31 Sparbankens målsättning och strategi Styrelsens målsättning är att Sparbanken i Enköping endast ska exponeras mot måttliga likviditetsrisker. Sparbanken ska

Läs mer

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering årlig information om kapital-täckning och riskhantering 1 Inledning, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 1 INLEDNING FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument utgör den årliga informationen om risker,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-19 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Syfte... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Organisation och

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar FI-forum 25 september 2014 Agenda Bakgrund, syfte och sammanhang Kapitaltäckning Kapitalbuffertar Kapitalbuffertar och pelare 2 Offentliggörande av information

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Collector Bank AB, 556597-0513, är en bank och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797.

Collector Bank AB, 556597-0513, är en bank och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Periodisk information 2015-06-30, 556597-0513, är en bank och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finansieringslösningar för privat-

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014 556606-6832 Skandia Investment Management AB Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014 Skandia Investment Management AB INNEHÅLL 1. Information om Skandia Investment Management

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Periodisk information 2015-03-31 Collector Credit AB, 556597-0513, är ett kreditmarknadsbolag och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Verksamheten består av finansieringstjänster. Finansieringstjänsterna

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-09-02 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015

Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015 Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015 - 1 - Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Personalpolicy... 2 4. Rörlig ersättning till anställda... 2 5. Särskilt ansvarig styrelseledamot... 2 6. Kriterier för rörlig ersättning...

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015 PROMEMORIA Datum 2015-05-22 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014 Sparbanken Skåne Pelare 3-2014 Innehåll Innehåll Inledning... 3 Sparbanken Skåne... 4 Organisation... 5 Ersättningspolitik... 7 Riskhantering... 8 Kapitalhantering... 11 Risker... 14 2 1 Inledning 1 Inledning

Läs mer

Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5)

Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5) Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5) Koncernen AK Nordic AB (Bolaget) ägs till 100 % av AK Portfolio

Läs mer

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014.

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014. Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014. Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Mål... 3 3. Process... 3 3.1 Styrelsens risktolerans i korthet... 3 3.2 Identifiera, värdera och hantera

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013 Informationen lämnas i enlighet med de bestämmelser

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Klarna Financial Group Klarna Holding AB (556676-2356) Innehållsförteckning Sidan - 1 Inledning 2-2 Information om

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6 DELÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 5 Balansräkning 6 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Moderbolaget

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 CARNEGIEKONCERNEN...2 Organisation... 2 Riskhantering målsättning, riktlinjer och organisation... 3 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV...6 Sammanfattning... 6

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Annica Lundblad, vd Delårsrapport januari juni 2015 SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Kommentarer till delårsrapporten januari

Läs mer

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB (556890-3040). Primärtkapital 10 449 021

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB (556890-3040). Primärtkapital 10 449 021 Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige Primärtkapital 10 449 021 Total kapitalbas: 10 449 021 Kapitalkrav marknadsrisk 681 280 Kapitalkrav operativ

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Februari 2015 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 2014 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering GE Money Bank AB 2010-12-31 1 Introduktion GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr 556646-7576

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer