rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag"

Transkript

1 rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus o Arsredovisning 2006 Stiftelser & Fdretag

2 Insamlingsstiftelsen f cir Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Fiirvaltningsb erhttelse 2006 Styrelsen for Insamlingsstiftelsen for Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus far hiirmed avliimna Arsredovisning for verksamhetsaret Stiftelsens indamil Stiftelsens iindamal skall vara att friimja barns vard vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Stiftelsens medel far dock inte anvdndas for barn- och ungdomssjukhusets normala drift. Stiftelsen skalli stiillet stodja slirskilda trivselbefriimjande Atgiirder for att underlatta barnens sjukhusvistelse och paskynda deras rehabilitering. Stod kan liimnas till barnen och deras foriildrar i anslutning till varden. Vidare kan siirskilt stod for utbildning, utveckling och forskning liimnas till anstiillda och personalgrupper inom barn- och ungdomssjukhuset. Stod kan utga antingen som penningbidrag eller genom att stiftelsen overldmnar liimplig gava via sjukvardshuvudmannen for barn- och ungdomssjukhuset. Resultat och stiillning Stiftelsen har under Aret samlat in kronor varav var intiikter fran arrangemanget Barngolfen. Detta innebiir en okning jiimfort med 2005 justerat for den riktade gava pa kronor som lamnades av Stena AB till finansiering av ett Kliniskt Triiningscentrum under en 3-Arsperiod. Mindre in natura-gavor omfattar leksaker och smasaker. Aven ett par storre in natura-gavor mottogs i form av fribiljetter till evenemang, spel och triidgardsutrustning. Dessa redovisas som intiikt respektive utdelade medel. In natura-gavor delas generellt ut direkt till iindamalet. Diirutover har arbetande styrelseordforande och projektledare pa ideell bas bidragit till framjandet av dndamalet. En administrativ samordnare med placering inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har iignat ca25"/o av sin heltid till iindamalet. Periodvis har under Aret en projektledare varit anstiilld pa heltid. Verksamheten har under Aret givit ett resultat efter utdelningar till iindamaletph kronor. Marknadsviirdet av stiftelsens tillgangar uppgar den 31 december 2006 till kronor. Medel tillgangliga till iindamalet ar kronor. Fordelning av gavor, utdelning till iindamalet och kostnader framgar av nedanstaende diagram I (10) $.

3 Insamlingsstiftelsen fdr Drottning Silvias bam- och ungdomssjukhus Bakgrunden till att Stiftelsen kunnat dela ut storre belopp dn som intjiinats for Aret iir friimst att det foreligger en eftersliipning innan sjukhuset kan utnyttja tilldelade medel, som samlas in med en koncentration till tiden fore jul. Stiftelsen har tidigare drivits med ohallbart laga kostnader. I samband med utokad aktivitet, som avses medfora hogre intiikter framover, har vissa nodviindiga kostnader tillkommit. Frlimjande av indamilet Stiftelsen har under Aret beviljat anslag med kronor och kronor har betalts ut. Stiftelsen har under Aret haft omkostnader for iindamalet ph kronor. Totalt har styrelsen under &ret beviljat kronor till iindamalet. Bevilj at till iindamalet: Under Aret har ett antal nya uttryck for nytiinkande inom varden kunnat starta och utvecklas tack vare donationer och gavor. Bland storre projekt kan ndmnas att Clownverksamheten har fortsatt. Barnens web-baserade informationssystem, Dunder, har utvidgats till att omfatta storre delen av sjukhuset. I{iniskt trdningscentrum har invigts och fatt en framgangsrik start med stor efterfragan och intresse bland alla personalkategorier. Hiir ges iiven plats for foraldrar, som vardar sina barn med kriivande teknisk utrustning i hemmet, att triina under professionelledning. Ytterligare ett Sinnenas rum har tagits i bruk efter de goda erfarenheterna pa lekterapin. Nu giillde det ett Sinnesgym pa den regionala barn- och ungdomshabiliteringen. TvA liikande triidgardar har anlagts och komrnit till gladje. Lydias triidgard pa lekterapins innergard iir en levande triidgard redan efter etapp 1,. Den liikande triidgarden vid anorexienheten kompletterar vardkedjan pa ett bra siitt. Ftirdelning av gavor till olika delar av indamilet Stiftelsen har givit olika alternativ for givarnas cjnskemal pa inbetalningsblanketterna, niimligen de sjuka barnen, anhoriga, vidareutbildning for de anstiillda pa sjukhuset samt forskning och utveckling inom barnsjukvard. For foretag och stiftelser finns iiven mojlighet att specifikt ge stod till enskilda projekt, som anges vid besok resp. ansokan. For endast ca 6 7o av penninggavorna har givarna liimnat onskemal om att de ska ga till specifika projekt. Stiftelsen kan konstatera att den i sina beslut om utdelning av medel har foljt givarnas onskemal. Metoder och inriktning ftir ftirdelning av medel till iindamalet Styrelsen fattar beslut om ramen for sin tilldelning. Medel utbetalas i princip mot faktura fran sjukhuset. Sjukhuset har under Aret arbetat vidare med en struktur for att arbeta fram och for egen del prioritera projekt och iiskanden. For medel till medicinsk forskning har ett samarbete etablerats med sakkunniggruppen vid Barnklinikernas forskningsfonder, dar Stiftelsen dr representerad for sitt iindamal. Pe basen av sakkunniggruppens bedomning fattar styrelsen beslut om utdelning. Insamlingsstiftelsen ger dels lopande stod, som direkt kommer iindamalsgrupperna till godo, dels ger den stod till storre projekt, som innebiir ett nytiinkande inom varden med avseende ph " det friska hos det sjuka barttet", miljo och trivsel.$.r 2 (10)

4 Insamlin gsstiftelsen f or Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Stiftelsens arbete 2006 Stiftelsen har kommit att fa en avsevdrd betydelse i opinionsbildande syfte for barn- och ungdomssjukvarden vid sjukhuset och for det friska hos det sjuka barnet, Under 2006har skett en fortsatt uppbyggnad av varumdrket for bade stiftelse och sjukhus. Stiftelsen har verkat utatriktat under en 4-5-Arsperiod. Det ursprungliga presentationsmaterialet har mast fornyas under Aret. Ett avtalsbaserat samarbete till en lfrg kostnad i relation till insatsen har etablerats med reklambyran, som under lang tid arbetat helt gratis. En ny annonsserie har fatt genomslag i media. Barnkalaset i TriidgArdsforeningen har fortsatt varit en hojdpunkt. Niiringslivsgruppen inom Goteborg & Co bekostade iiven 2006 ett uppskattat minikalas pa barn- och ungdomssjukhuset med artister fran Barnkalaset. Nallesjukhuset i samarbete med studenterna liksom manga besok av spiinnande aktiviteter for barn och ungdomar var uppskattade inslag vid Stiftelsetiiltet pa Barnkalaset. Stiftelsen genomforde en mycket uppskattad golftavling pe Hills golfbana med kiindisar och foretagsrepresentanter som deltagare. Samtidigt fick barn fran sjukhuset prova pa golfsporten under sakkunnig ledning. Forhoppningsvis blir Barngolfen ett Arligt arrangemang. Samarbete med idrottsrorelsen bygger pa en gammal tradition inom barn- och ungdomssjukhuset, diir spelare besoker patienterna och biljetter till matcher erbjuds. Inom ramen for Stiftelsens aktivitet finns samarbete med Frolunda Hockey,IFK Goteborg, RlK, och Lilla Goteborgsvarvet erbjods Stiftelsen generost att vara matchviird vid Frolundamatchen direkt efter jul och kunde genom ytterligare sponsring fran Gotevent bjuda sina samarbetspartners till buff6 fore matchen. Vid tre matcher samlades in ca kronor. Volvo Cars har Aven 2006 stiillt en viil synlig bil till forfogande, G-P och andra dagstidningar i regionen har annonserat. SEB har genom sina julkonserter med kollekt till Stiftelsen bidragit med kontanta medel, som okat varje Ar, men ocksa med en betydande kiinnedom om Stiftelsen. Stiftelsen mottog en stor donation fran Odd Fellow Loge nr 9 Manhem i samband med logens 1OO-Arsjubileum. Styrelsens arbete Styrelsens sammansiittning har varit professor Barbro Ekstrom-Jodal, ordforande, bankdirektor Christina Backman, sekreterare samt omradeschef Marie Beckman Suurkrila, Berit Adolfsson och Solveig Lindstrom fran styrelsen for Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt overliikaren Karl Erik Edberg. Styrelsen har haft 6 protokollforda mcjten under Aret.olg^ \I 3 (10)

5 Insamlingsstif telsen f or Drottning Silvias bam- och ungdomssjukhus Advisory board Gruppen bestar av betrodda medlemmar fran olika samhiillssektorer, vilka stiiller sitt engagemang till Stiftelsens forfogande, Under Aret enskilda medlemmar stiillt sig till forfogande med rad, stod och direkta arbetsinsatser. Namnen framgar av separat redogorelse. Arbetsgruppen Arbetsgruppen utgors av erfarna ledare och professionella inom barn- och ungdomssjukhuset med hog tillganglighet. Dess ktirna har varit stabil. Namnen framgar av separat redogorelse. Servicepartners Stiftelsen har iiven under fu 2006 fatt vardefull hjalp av sina gamla servicepartners, som arbetar utan kostnad eller till sjiilvkostnadspris: o McKinsey & Company o G-P, BorAs Tidning, Bohusliiningen, Kungsbacka-Posten. Andersson & Strand ReklambyrA AB o UC Select. KR System o Tripnet AB o Reproman Grimbo AB Ftirdelning av kostnader uttiver beviljade anslag till iindamilet Insamlingsstiftelsen har foljt FRII.s (Frivilligorganisationernas InsamlingsrAd) normer som de presenterats vid SFLs (Stiftelsen For Insamlingskontroll) genomgang infor Arsredovisningarna for insamlingsstiftelser. 1. AndamAlskostnader. Stiftelsen har haft iindamalskostnader pa kronor 2. Insamlingskostnader. Stiftelsen har haft insamlingskostnader pa kronor varav 1,31,772 kronor var omkostnader for Barngolfen. 3. Administrativa kostnader. Stiftelsens administrativa kostnader uppgar till kronor. Stiftelsens administration En betydande arbetsinsats har skett pa ideell bas iiven under Kansliet har flyttat till nya lokaler i slutet av flret. Samarbetet med Forsorjningsenheten har fortsatt. Periodvis har en anstiilld projektledare arbetet vid Stiftelsen. Inom kansliet har arbetat: Styrelsens ordforande Barbro Ekstrom-]odal Projektledare Eva Terrvik Administrativ samordnare Ria Hedstrom Projektledare Magnus Lindholm; senare ersatt av Tomas Geddgr 4 (10)

6 Insamlingsstiftelsen fdr Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus RESULTATRAKNING Not Spec Stiftelsens intiikter Rtintor, obligationer Riintor, bank 20r GAvor Ovrigt, Bamgolfen Stiftelsens kostnader Forvaltnin gskostnader Extema kostnader, ovrigt Personalkostnader Insamlingskostnader L L Fiirvaltningsresultat L \2 Andamilskostnader Anslag och bidrag AndamAlskostnader Personalkostnader 't62117 Realisationsvinster Realisationsforluster _ L4 Arets resultat s821.81{v 6(10) Stiftelser & Friretag

7 Insamlingsstiftelsen fcir Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus BALANSRAKNING Not Spec TILTGANGAR Anl HggningstillgAngar Finansiella anliiggningstillgangar LAngfristi ga viirdepappersinnehav L23r Summa anl?iggningstillgangar r8 Omsittningstillgingar Kortfristiga fordringar Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter Kassa och bank Summa omshttningstillg&ngar SUMMA TILTGANGAR r 27r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital s0 000 t 't t Kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag 4 Ovriga skulder 5 Upplupna kostnader och fcirutbetalda intiikter 6 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER t 270 Stiillda siikerheter och ansvarsfiirbindelser Inga Inga - $,", 7(10) Stiftelser & Fdretag

8 Insamlingsstiftelsen for Drottning Silvias bam- och ungdomssjukhus Org nr NOTER REDOVISNINGS- OCH VARDERINGSPRINCIPER Arsredovisningen har uppriittats enligt Arsredovisningslagen och Bokforingsndmndens allmtinna rad. I de fall allmiint rad saknas eller da awikelse skett gentemot allmiint rad beskrivs tilliimpade redovisnings- och veirderingsprinciper nedan. Anslag Beviljade anslag redovisas fran och med verksamhetsaretz}}4 som iindamalskostnad. Anslagen skuldfors vid beslutstillfiillet. Forskottsbeviljade anslag redovisas under ansvarsforbindelser. GAvor GAvor till stiftelsen fores till disponibla medel om inget annat anges i g6vobrev. Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgors av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt kapitaliseringar). Fritt eget kapital (disponibla medel) utgors av balanserade medel och Arets resultat. 8 (10)

9 Insamlingsstiftelsen for Drotlning Silvias barn- och ungdomssjukhus NOTER Not L Personalkostnader Loner Sociala avgifter loner Av personalkostnader har 15 % fordelats till iindamalskostnader i enlighet med beslutad fordelningsnyckel 't L Not 2 Insamlingskostnader SFI, Stiftelsen for insamlingskontroll Ovriga insamlingskostnader Kostnader Barngolfen L I '25 Not3 Lingfristigavirdepappersinnehav In g6ende anskaf fnin gsviirden Investeringar Fdrsiiljningar Utgiende ackumulerade anskaffningsvtrden UtgAende bokfiirt vlirde T L t Realisationsvinster Realisationsf orluster Fondandelar obligationet, svenska Bokfort viirde Marknadsviirde ,42 Summa bokftirt virde Summa marknadsvirde 2t \142 s^ e(10)

10 Insamlingsstiftelsen for Drottning Silvias bam- och ungdomssjukhus Oryru NOTER Not 4 Eget kapital &r) Belopp vid Arets ingang Bundet eget kapital Stiftelsekapital Fritt eget kapital Balanserade medel Arets resultat Belopp vid Arets utgang Summa bundet /fritt eget kapital 't 673 't t4t 673 Gdteborg A6- l{ Barbro E Qlsg"**- Christina Backman /.\ -Ake Rydb'etg Kenneth Wallin Itimnats '5 Hans Gavin Auktoriserad revisor 10(10) Stiftelser & F6retag

11 =JI EnNsr&YouNG Revisionsberflffelse Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen fiir Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Ors.nr Jag har granskat irsredovisningen och bokft)ringen samt styrelsens ftirvaltning i Insamlingsstiftelsen lor Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus ftir ir Det Zir styrelsen som har ansvaret ftir riikenskapshandlingarna och ft)rvaltningen och for att irsredovisningslagen tilliimpas vid upprlittandet av irsredovisningen. Mitt ansvar iir att uttala mig om irsredovisningen och ftirvaltningen pi grundval av min revision. Revisionen har utlorts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebzir att jag planerat och genomlort revisionen ftir att med hog men inte absolut siikerhet ftjrsiikra mig om att irsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i riikenskapshandlingarna. I revision ingir ocksi att prdva redovisningsprinciperna och styrelsens tilliimpning av dem samt att bedtima de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort nbr den uppriittat irsredovisningen samt att utviirdera den samlade informationen i irsredovisningen. Jag har granskat viisentliga beslut, itgiirder och forhillanden i stiftelsen fijr att kunna bedoma om styrelseledamot iir ersiittningsskyldig mot stiftelsen, om skiil for entledigande fbreligger eller om ledamdterna pi annat siitt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseforordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund fiir mina uttalande nedan. Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en riittvisande bild av stiftelsens resultat och stiillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Forvaltnin gsberiittelsen iir ftirenl i g med irsredovi sn ingen s 6vri ga delar. Styrelseledamdrterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsefiirordnandet. 25 juni2007

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet 0 PRoSTATAcANGER,\ roneunder Arsredovisning 2012 Tillsammqns kan vi besegra prostatacancern! Prostataca ncerf6rbu ndet Barks vag 1 4, 170 73 Solna, Stockholm Tel. +46 8 655 44 30 kansli@prostatacancerforbundet.se

Läs mer

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012 Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448 Räkenskapsåret 2012 qmazars REVISIONSNEN:iTTELSE Till ftireningsstiimman i Brf Skdrden nr 165 i Stockholm Org.nr. 716417-4448 Rapport om irsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Arsredovisning. Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Arsredovisning. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Arsredovisning fdr Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Rakenskapsaret 2009 Clinical Laserthennia Systems AB (publ) 1 (10) Styrelsen och verkshillande direktoren for Clinical Laserthennia

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Innehåll Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne... 3 Swedbank köper Sparbanken Öresund... 4 Sparbanksstiftelsen Gripens anslagsverksamhet... 5 Redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets

Läs mer

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND VERKSAMHETEN 2007 SCHOOL FOR FOREST ENGINEERS Omslagsbild: Sveriges Lantbruksuniversitet, School for Forest Engineers, har erhållit bidrag med totalt

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10 Årsredovisning 2004 Innehåll Årsredovisning 2004 Generalsekreteraren har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkninng 7 Innehåll Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Fem år i sammandrag 10 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439 o Arsredovisning 211-1 -1-211-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 76964-5439 Inneh6llsforteckning Fdrvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Stiillda sdkerheter och ansvarsforbindelser Kassaflodesanalys

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008

Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008 Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008 PARKERING MALMÖ Östergatan 39, 212 22 Malmö Tel 040-34 19 00, www.pmalmo.se 2 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen INNEHÅLL Fem frågor

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Årsredovisning föl' räkenskapsåret 20 [O

Årsredovisning föl' räkenskapsåret 20 [O 000004 I ( 14) FÖRETAGSPARTNER LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-03- 3 J DNR..!~P./!/9/!f?..... SI(R... J. KOD.. 1510''-0/!....... ALMI Företagspartner Dalal'lla All Org. nr 556488-1232 Årsredovisning föl'

Läs mer