HANDELSBANKEN. Arbetssätt Private Banking Affärsstrategier Aktieanalys/Tips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSBANKEN. Arbetssätt Private Banking Affärsstrategier Aktieanalys/Tips"

Transkript

1 HANDELSBANKEN Arbetssätt Private Banking Affärsstrategier Aktieanalys/Tips Sundsvall 24:e september 2008

2 Handelsbanken Sundsvall Chef: Owe Sundin Kapitalplacering: Sara och Torben Förmögenhetsrådgivare/PB: Anders

3 Tel

4 Vårt arbetssätt i Handelsbanken Handelsbanken har inte bytt namn och inte ändrat arbetssätt markant. Vi vill inte att internet ska ersätta personliga möten. Vi är Affärsbanken med målsättningen nöjda kunder. Genom personliga möten och unik rådgivning till Privatpersoner och Företagskunder ser vi ljust på framtiden.

5 Vårt arbetssätt i Handelsbanken Mål: Att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för banker på våra hemmamarknader. Medel 1: Högre effektivitet som innebär lägre kostnader. Det ger oss högre lönsamhet idag. Medel 2: Att du som kund ska vara nöjdare än andra bankers kunder. Det resulterar i mer affärer och flera nöjdare kunder.

6 Handelsbanken Sundsvall Eget Affärsansvar vid Sundsvallskontoret Regionalt kundbord i Gävle Huvudkontor i Stockholm Private Banking i Sundsvall och Utomlands Sundsvallskontoret: Företagsavdelning Privatavdelning Kapitalplacering med Private Banking

7 Private Banking Avancerad förmögenhetsrådgivning Vi tar gärna en omväg för att hitta en individuell paketlösning som löser just dina behov. JURIDIK BEHOVSANALYS SKATTER PRIVAT FÖRETAG STIFTELSER mm TOTALEKONOMI NULÄGE OCH FRAMTIDSPLANER FÖRSÄKRINGAR KAPITALPLACERINGAR UPPFÖLJNING

8 Private Banking Det bästa för Dig Finns i Sundsvall Ser fram mot vårt kommande möte!!!

9 Kapitalförvaltning Placerarens Behov och Riskaptit Klargörande av Avkastningskrav Klargörande av Risknivåer Korrekt bild av placeringsformerna Fastställ en långsiktig placeringspolitik Strategisk sammansättning alt. Operativ Portföljförvaltning.

10 Kapitalplacering Val mellan marknader Sverige/Norden Val av skattemiljö Val av Sektorer Val av enskilda Aktier Portföljen är klar!

11 Maxcertifikatportföljen Ger en bred nordisk aktieexponering, sammansatt utifrån Handelsbankens analyssyn, med maxcertifikatets fördelar Utöver den fundamentala analysen görs även en relativvärdering av risken Portföljen utkommer i ny upplaga fyra gånger per år (3-månader sedan nytt igen)

12 Maxcertifikatportföljen har till ca: 25% lägre risk än OMXS30 genererat en högre avkastning på 13,3% Maxcertifikatportöljen & OMXS30 TR ( ) 112,5 107,5 102,5 97,5 92,5 87,5 82,5 77,5 72,5 januari 2007 april 2007 Maxcertifikatportfölj juli 2007 OMXS30 TR oktober 2007 januari 2008 april 2008 juli 2008

13 Såld Köpoption (Covered Call) Sälja köpoptioner mot ett befintligt innehav av aktier Köpa aktien och sälja en köpoption

14 Optioner (Rättigheter/Skyldigheter)

15 Aktuella Fondtips Amerikafonden Nordenfonden Latinamerikafonden Varför då? Svar: Handelsbankens Fondtips har givit 70,5% avkastning under samma period som Världsindex avkastat 16,4% (sept juli -08)

16 Välkommen hem Dina befintliga Fonder utanför Handelsbanken bryr vi oss naturligtvis om Tips: Utnyttja möjligheten att Flytta hem de Fonderna också (via kontor/internet) Vi förenklar och ger en bättre överblick. Köp/ Byt /Sälj sköter du i fortsättningen via oss.

17 Är du säker?! XACT BEAR Vinnaren hittills i år, men inte långsiktigt XACT BULL Vinnaren när det vänder

18 Säkrare än aktier Handelsbankens Kapitalskyddade

19 Kapitalspar Depå Ett miljöombyte kan vara bra dags att prova en annan skattemiljö?

20 Ett aktivt val Depå i vanlig skattemiljö Kapitalspar Depå

21 Kapitalspar Depå passar dig som: Har en positiv grundsyn på aktier som placering Gillar att få behålla vinsten utan 30 % i skatteavbränning + Tror på en tillväxt på 6 procent eller mer per år Inte tycker om att deklarera och fylla i K-bilagor Vill agera aktivt på marknaden med ditt aktiesparande Gillar att göra många affärer Vill slippa skattemässiga inlåsningar

22 Avkastningsskatt istället för Beräkningsunderlag reavinstskatt Kapitalförsäkringens värde per den 1 januari respektive år multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan från föregående år (4,13 procent för 2007) Skattesats 27% Avkastningsskatten är ca 1,12% av försäkringens värde

23 Kapitalspar Depå Minimipremie: minst SEK Extrapremie: minst SEK Premiebetalning: kontant Ägare: privat eller företag Antal livförsäkrade: en person Utbetalning vid dödsfall: 101 procent

24 Tillåtna investeringar Aktier noterade på erkänd börs, svenska och utländska Aktier listade på MTF:s, ex Aktietorget, First Nordic Derivat - Optioner 10%, Warrants 30% vid köptillfället - Utfärdade/utställda optioner, s k covered calls Aktieindexobligation och Marknadsobligation mm Certifikat Stort urval ur Handelsbankens fonder Drygt st externa fonder Börsnoterade fonder XACT

25 Jämförelse Aktiedepå: Kapitalvinst Kapitalvinst (reavinst) (reavinst) Ja, Ja, % i i skatt. skatt. K-bilaga K-bilaga till till självdeklarationen självdeklarationen Kapitalförlust Kapitalförlust (reaförlust) (reaförlust) Ja, Ja, kvittning kvittning % eller eller % K-bilaga K-bilaga till till självdeklarationen självdeklarationen Avkastningsskatt Avkastningsskatt Nej Nej Aktieutdelning Aktieutdelning skatt skatt Ja, Ja, 30% 30% Handel Handel via via Internet Internet Ja Ja Utbetalning Utbetalning vid vid dödsfall dödsfall Ja Ja Kapitalspar Depå: Depå: Kapitalvinst Kapitalvinst Nej, Nej, vinster vinster är är skattefria. skattefria. Deklareras Deklareras inte. inte. Kapitalförlust Kapitalförlust Nej, Nej, förluster förluster kan kan inte inte kvittas kvittas mot mot vinster vinster Avkastningsskatt Avkastningsskatt Ja, Ja, 1,12% 1,12% Kupongskatt Kupongskatt på påsvenska aktier aktier Ja, Ja, 15%. 15%. Kan Kan avräknas avräknas mot mot avkastningsskatt avkastningsskatt Handel Handel via via Internet Internet Ja, Ja, aktier aktier mm. mm. Utbetalning Utbetalning vid vid dödsfall dödsfall Ja, Ja, 101% 101% av av värdet värdet till till dödsbo dödsbo eller eller insatt insatt förmånstagare förmånstagare

26 Att välja skattemiljö Depåvärde: 1 miljon kr Förväntad årlig utdelning: 2,5% Förväntad årlig realiserad vinst: 7,5% Svensk skattemiljö Utdelningsskatt (30%): kr Reavinstskatt (30%): kr Kapitalspar Depå Avkastningsskatt (27%*4,14%) kvittningsbar mot inbetald utdelningsskatt kr : kr Utdelningsskatt (15%): kr Förvaltn.avg.(0,5%)&uppläggn.ko stn.(0,5% fördelat på 5 år): kr Summa: kr Summa: kr

27 Rådgivning Personliga möten!

28 Marknadskommentarer Globalt Den amerikanska nergången sprider sig Kina och Indien håller emot hyggligt Europa är det nya orosmolnet Sverige tillväxten bromsar in

29 Marknadskommentarer - Strategi Undvik cyklisk exponering mot Europa, skuldsatta bolag och banker Svensk Export.. Kommer den att rädda oss?

30 Svag kursutveckling ger möjligheter Flera bolag har den motståndskraft som krävs för att klara tuffa tider. Vi räknar med att aktier som till exempel ABB, Sandvik och Alfa Laval kommer att utvecklas väsentligt bättre än de mer sårbara sektorkollegorna under de kommande sex månaderna.

31 Sektorrekommendationer Övervikt Neutral Undervikt Dagligvaror Försäkring Banker Mjukvara & Tjänster Media Energi Telekom& Hårdvara Medicinteknik Detaljhandel Verkstad Läkemedel Fastigheter Stål & Metaller Skog Sällanköpsvaror Telekomoperatörer

32 Fokusportföljen 24 september Aktie Vikt* Köpdag Startkurs Eniro 6,2% 04-sept 29,60 Orkla 6,7% 14-aug 71,10 Astra Zeneca 10,0% 24-sept 307,00 Alfa Laval 6,4% 08-jul 89,00 Securitas 11,3% 14-apr 78,75 XACTOMXS30 55,6% Kassa 3,8%

33 Alfa Laval Överdriven oro för lönsamheten Kursutveckling God exponering mot tillväxt, såväl geografiskt som mot slutmarknader Attraktiv kostnadsstruktur då de fasta kostnaderna endast motsvarar 25% av intäkterna Nyckeltal Alfa L ava l Köp MS EK pr 0 8pr 09 pr Om sättn ing 19, , , ,3 11 Röre lser esulta t 2,6 72 4,6 54 5,90 0 5,5 61 Röre lsem arg ina l 12.9 % 18.9 % 2 1.3% 19.6 % Res e fina nsne tto 2,4 95 4,5 20 5,64 7 5,6 04 Vinst p er ak tie, S EK Utdelnin g, S E K P/E a dj, x Ku rs, S EK B ör svärd e, S E K 30,3 90 Riskkla ss * G RÖN D irekta vkastn % *B e d öm n in ge n b a se ra s p å ak tie ns h isto risk a vo lat ilite t oc h likvid it et Grö n= re la tivt lå g G ul =re la tivt h ö g Förbättrad produktportfölj och kostnadsstruktur samt god möjlighet att påverka priser, talar för fortsatt hög lönsamhet de kommande åren Värderingen tar inte hänsyn till den goda visibiliteten och oron för stora vinstdropp är överdriven

34 Securitas Kompenserar för ökade lönekostnader Den nya ledningen tycks ha god Kursutveckling kontroll på verksamheten, vilket sänker risken för besvikelser Vi ser goda förutsättningar för att bolaget kommer att kunna kompensera för ökade lönekostnader även under andra halvåret Nyckeltal Securitas Köp MSEK 06 07pr 08pr 09pr Omsättning 60,523 62,908 64,785 67,704 Rörelseresultat 3,498 3,074 3,691 4,055 Rörelsemarginal 2.4% 3.1% 5.6% 6.0% Res e finansnetto 2,943 2,505 3,100 3,478 Vinst per ak tie, SEK Utdelning, SEK P/E adj, x Kurs, SEK Börsvärde, SEK 29,661 Riskklass * GUL Direktavkastn % *Bedömningen baseras på ak tiens historisk a volatilitet oc h likviditet Grön=relativt låg Gul =relativt hög Ny strategi väntas fortsätta förbättra marginalerna inom kärnverksamheten Den fortsatta lönsamhetsutvecklingen inom Loomis ökarsannolikheten för en avknoppning i december Värderingen är historiskt låg och rabatten i förhållande till konkurrenterna väntas minska

35 AstraZeneca Forskningsportföljen i sen fas expanderar Kursutveckling Försäljningstillväxten av Crestor imponerar, framförallt i USA Antalet projekt i den sena forsknings- och utvecklingsportföljen ökar Nyckeltal AstraZeneca Öka MUSD 06 07pr 08pr 09pr Om sättning 26,475 29,559 32,102 33,046 Rörelseresultat 8,107 9,060 10,240 10,832 Rörelsemarginal 31.0% 27.4% 29.2% 31.6% Res e finansnetto 8,434 8,949 9,649 10,298 Vinst per ak tie Utdelning P/E adj, x Kurs, SEK Börsvärde, SEK 93,065 Riskklass * GRÖN D irektavkastn % *Bedömningen baseras på ak tiens historisk a volatilitet oc h likviditet Grön=relativt låg G ul =relativt hög Omstruktureringsprogrammet erbjuder potential till marginalförbättringar Handlas fortfarande till rabatt jämfört med sektorn

36 Kursutveckling SCA Strukturella förändringar väntas synliggöra värden Ny företagsledning talar för strukturella förändringar som synliggör värden Lägre priser på wellråvara i kombination med prishöjningar inom wellpapp talar för marginalförbättringar Positiv pristrend inom samtliga produktområden förutom sågade trävaror (3% av omsättningen) Nyckeltal SCA Köp MSEK 06 07pr 08pr 09pr Omsättning 101, , , ,872 Rörelseresultat 8,505 9,849 9,524 10,300 Rörelsemarginal 8.4% 9.6% 8.6% 9.1% Res e finansnetto 6,833 7,939 7,350 8,122 Vinst per ak tie, SEK Utdelning, SEK P/E adj, x Kurs, SEK Börsvärde, SEK 54,999 Riskklass * GRÖN Direktavkastn % *Bedömningen baseras på ak tiens historisk a volatilitet oc h likviditet Grön=relativt låg Gul =relativt hög Aktien är en köpoption på en omvärdering av sektorn Historiskt låg värdering och hög förväntad direktavkastning väntas ge stöd

37 Det bästa gör vi tillsammans med våra kunder Välkommen att boka möte! Tel

38 Tack! Hoppas vi ses snart igen!

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Vi tar rygg på insiders

Vi tar rygg på insiders Insidertracker Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år

Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år ANALYSGARANTI* 2:a mars 2004 Novestra (NOVE.ST) Köpvärd tack vare den onoterade portföljen Starka siffror i bokslutskommunikén alla onoterade portföljbolag lönsamma och en stark kursutveckling på nya börsplaceringar

Läs mer

Mäklare med guldbyxor

Mäklare med guldbyxor Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES +1,5% +0,2% +0,4% Nummer 40 November 20 Mäklare med guldbyxor Hade man för några år sedan sagt att internetmäklarna kommer att ha rörelsemarginaler på 50%, så skulle

Läs mer

Foto: Axel Bergendorff

Foto: Axel Bergendorff Övningshäfte Detta övningshäfte finns till för dig som vill testa dina kunskaper kring privatekonomi och sparande. All fakta för att kunna svara på frågorna hittar du i boken Ung Privatekonomi Få råd med

Läs mer

entreprenör Min vision Aktierna En jäkla vilja Mats Wahlström är den nya tidens Magnus Holm om Ålandsbankens framtid du ska välja i osäkra tider

entreprenör Min vision Aktierna En jäkla vilja Mats Wahlström är den nya tidens Magnus Holm om Ålandsbankens framtid du ska välja i osäkra tider 12011 Min vision Magnus Holm om Ålandsbankens framtid Aktierna du ska välja i osäkra tider En jäkla vilja Torsten Jansson om sin framgång Mats Wahlström är den nya tidens entreprenör Marknadsutsikter Enterprenörskap

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOL AG

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOL AG ÅRSBERÄTTELSE 2008 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOL AG INFORMATION Ändring av tid vid inlösen av andelar i Didner & Gerge Aktiefond. En underskriven begäran om försäljning skall vara fondbolaget

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Obligation Global Value 1305B

Obligation Global Value 1305B VÄRDEAKTIER / HÖGRÄNTEOBLIGATIONER Aktier vars nuvarande kurs anses vara kraftigt undervärderad < Skapar framtida förutsättningar till hög direktavkastning < Fundamental genomgång ligger till grund för

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer