Fysisk aktivitet på recept FaR (FaR) inom elevhälsan elever som mår fysiskt och psykiskt bra klarar skolan bättre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk aktivitet på recept FaR (FaR) inom elevhälsan elever som mår fysiskt och psykiskt bra klarar skolan bättre"

Transkript

1 Bilaga 1 Fysisk aktivitet på recept FaR (FaR) inom elevhälsan elever som mår fysiskt och psykiskt bra klarar skolan bättre På uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) har en kartläggning gjorts av elevhälsans arbete med Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom Stockholms läns landsting och i övriga landet. En webbenkät till skolsköterskor och skolläkare i länet visade att 10 % hade förskrivit FaR. Över hälften är intresserade av att arbeta med FaR (65 %) och nästan lika många av utbildning (61 %). En fokusgrupp med skolsköterskor från Stockholm stad som provat att förskriva FaR lyfte att det finns ett stort behov av att motivera elever till ökad fysisk aktivitet och att FaR kan vara ett sätt. Fler resultat redovisas i rapporten 1. Inom elevhälsan kan FaR förskrivas till en begränsad målgrupp av elever som har ohälsa på grund av otillräcklig fysisk aktivitet och/eller stillasittande där fysisk aktivitet kan förebygga eller behandla. Detta gäller bland annat elever med övervikt/fetma psykisk ohälsa - nedstämdhet, oro, trötthet/dålig sömn smärta - spänningshuvudvärk och ont i rörelseapparaten I landstingets rekommendationer för hur hälso- och sjukvården kan arbeta med FaR till barn och ungdomar (2013) 2, inkluderas även diabetes, neuropsykiatri, reumatoid artrit, cystisk fibros, motoriska dysfunktioner, skelettskörhet och astma. Idéskiss för arbete med FaR Nedan ges exempel på hur olika organisationer kan arbeta med FaR till barn och ungdomar. Figuren utgår från Sammanhållen vårdkedja i Handlingsprogram Övervikt och fetma FaR är ett verktyg som kan användas på alla vårdnivåer.

2 GRUNDNIVÅ Grundnivån utgör alltid den dagliga fysiska aktiviteten i skolan för alla elever. Eftersom elever tillbringar en stor del av sin tid i skolan har den en viktig roll för deras hälsa. Därför bör fysisk aktivitet finnas med naturligt i skolans vardag och detta finns ju inskrivet i både läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan. Nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet gällande barn och ungdomar är 60 minuters daglig aktivitet på medel- till högintensiv nivå. 4 För barn och ungdomar finns ännu inga rekommendationer om stillasittande i Sverige, men det pågår ett arbete med att ta fram nationella rekommendationer för fysisk aktivitet och där kommer stillasittande att beröras. Att fysisk aktivitet har en stor betydelse för kunskapsutveckling i skolan har visats i flera studier. I Bunkefloprojektet 5 fick elever i en interventionsgrupp 45 minuters idrott per dag och de elever som hade motoriska problem fick ytterligare 60 minuters idrott i veckan. I kontrollgruppen fick eleverna två gånger 45 minuters Idrott i veckan, det normala i grundskolan. Resultatet visade en klar skillnad, särskilt pojkar i årskurs 9 hade godkända betyg i grundskolan i högre utsträckning (96 %) i jämförelse med kontrollgruppen (83 %). Det finns fler studier som visar på nyttan av fysisk aktivitet för elevers skolprestationer, där både inlärning och minne påverkas. 6 Neuropsykiatriska diagnoser har blivit allt mer frekvent i skolans värld, och fler elever utreds för att få rätt hjälp. 7 Goda effekter vid neuropsykiatriska sjukdomar som ADHD har påvisats i vissa studier. Andra exempel på insatser för att främja fysisk aktivitet i skolan är föräldrastödsprojektet En frisk skolstart 8 för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos sexåringar och Idrottslyftet. 9 Genom Idrottslyftet pågår nu i Järfälla kommun en riktad satsning där skolsköterskor rekryterar barn som behöver komma igång med fysisk aktivitet. BASNIVÅ På basnivån finns elevhälsan där hälsobesöken är viktiga tillfällen då personalen kan erbjuda olika fysiska aktviteter i hälsofrämjande eller förebyggande syfte. Det kan vara elever som inte utför någon fysisk aktivitet på fritiden, som till exempel blir skjutsade med bil till skolan eller som inte är med i någon arrangerad fysisk aktivitet. Elevhälsan möter också elever som har problem att delta i Idrott och Hälsa och här kan en diskussion behöva föras med idrottsläraren om förutsättningarna eller om eleven behöver delta i någon anpassad Idrott och Hälsa undervisning (speciell träningsgrupp). FaR kan vara aktuellt vid hälsoproblem eller om eleven har en diagnos som följd av otillräcklig fysisk aktivitet (t ex övervikt, fetma, psykisk ohälsa, smärta). Elever som endast är otillräckligt fysiskt aktiva är alltså inte en tillräcklig anledning till FaR. Andra aktörer på basnivån är instanser inom landstinget som barnhälsovård, ungdomsmottagning och tandvård som också lyfter livsstilsfrågor. SPECIALISTNIVÅ På specialistnivå finns landstingets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) och på den högspecialiserade nivån finns även barnsjukhusen. Inom landstingets verksamhet verkar det kanske mer naturligt att förskriva FaR för vårdgivarna, men förskrivning av FaR till barn och ungdomar är relativt nytt och det finns en stor utvecklingspotential. 10 Erbjudande och motivering till att Sollentuna är utvald Som uppföljning av SLL:s kartläggning av FaR inom elevhälsan erbjuds en kommun i länet att delta i ett utvecklingsarbete av FaR inom elevhälsan. Om intresse finns erbjuds grundskolan i Sollentuna kommun att medverka i ett utvecklingsarbete av FaR inom elevhälsan. Syftet är att utveckla, testa och utvärdera en modell för FaR inom elevhälsan. Landstinget antog rekommendationer för FaR till barn och ungdomar hösten år 2013 och arbetar nu för att implementera dem. Samtidigt med arbetet att utveckla en modell för FaR till barn och ungdomar inom landstinget är det angeläget att utveckla metoden inom elevhälsan eftersom det är samma barn och ungdomar som de olika professionerna möter. Landstinget har sökt efter en lämplig

3 kommun som vill vidareutveckla sitt arbete med FaR inom elevhälsan, och där man kan följa upp arbetet. Parallellt med att stödja en särskild kommun kommer landstinget att erbjuda utbildningsinsatser om FaR och fysisk aktivitet även till övriga kommuner i länet. Efter kontakter med Ann Lötbom, samordnande skolsköterska i Sollentuna, vet vi att ett arbete med FaR-förskrivning till elever med övervikt och motoriska svårigheter påbörjades i januari år Sedan start har kommunen finansierat två grupper per termin med fysisk aktivitet till elever som fått FaR. I Sollentuna kommun finns viktiga aktörer i utvecklingsarbetet. Stor kunskap om fysisk aktivitet och dess effekter finns vid mottagningen Mira barnfysioterapi och genom barnläkare Ulrika Berg vid BUMM som skrivit kapitlet om barn och ungdomar i FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Sollentuna har en lagom storlek för att utveckla ett bra samarbete mellan landsting, kommun och aktivitetsarrangörer (friskvården) som ska arrangera fysiska aktiviteter som barn och ungdomar som får FaR kan ta del av. Stöd som erbjuds i utveckling av FaR till barn och ungdomar En samverkansgrupp med landstinget, Stockholms Idrottsförbund/SISU, och Gymnastik- och Idrottshögskolan erbjuder olika insatser för att stödja er i arbetet. Nedanstående insatser kan erbjudas skolorna och anpassas till vad olika skolor behöver. Stöd till att fastställa rekommendationer för vilka elever som är aktuella för FaR (utifrån SLL:s rekommendationer) Utbildning om fysisk aktivitet och FaR till förskrivare i elevhälsan (skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog) Utbildning om fysisk aktivitet och FaR till övrig skolpersonal (idrottsläraren är en nyckelperson) Stöd till legitimerad personal i förskrivning och uppföljning av de elever som fått FaR Stöd till att utveckla rutiner för hur familjen till elever som fått FaR ska involveras Stöd till att upparbeta nätverk med elevhälsan, landstingets personal och aktivitetsarrangörer i kommunen Stöd till att testa och utvärdera ett anpassat FaR-recept till barn och ungdomar Stöd till att använda praktiska verktyg FYSS vid förskrivning till elever med olika hälsoproblem, FaR-recept i digitalt journalsystem, stegräknare/aktivitetsband, eventuella aktivitetsappar Stöd till att etablera kontakter med friskvården som ska utbilda FaR-ledare med barn- /ungdomskompetens och erbjuda nya grupper för elever som fått FaR

4 Kriterier för att få delta Kommunen ska fortsatt satsa kr/termin för anordnande av grupper med fysisk aktivitet för elever som fått FaR Kommunen bör ha stimulerande åtgärder för att gynna aktivitetsarrangörer som utbildar ledare med barn- och ungdomskompetens Kommunen bör verka för att idrottsföreningar eller andra aktörer ska ha reducerade priser för elever som fått FaR Skolorna ska möjliggöra arbetstid för elevhälsans personal och övrig personal vid de utbildningsinsatser och möten som ingår i utvecklingsarbetet. Elevhälsans personal bör samverka med nyckelpersoner på skolan till exempel idrottslärarna Ekonomiska medel till stöd i utvecklingsarbetet För att kunna medverka i utvecklingsarbetet får kommunen ekonomiska medel som den lokala utvecklingsledaren får förfoga över i samverkan med landstingets projektledare. Lön för en lokal utvecklingsledare på 10 % under 12 månader ( kr/månad inklusive sociala avgifter) from oktober 2014 till och med december 2015 (med uppehåll för juni-augusti 2015) Deltagaravgifter för grupp med fysisk aktivitet till elever som fått FaR, 8 grupper x kr Övrigt till exempel inköp av stegräknare/aktivitetsband, möten, administration etc. SUMMA kr kr kr kr Om Sollentuna kommun beslutar att delta i utvecklingsarbetet vill landstinget vid höstterminens början arbeta fram en projektplan tillsammans med en grupp representanter från kommunen som t ex skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog samt rektor och idrottslärare. Ett samverkansavtal mellan kommun och landsting upprättas. Medlen erhålls i samband med att den lokala utvecklingsledaren blir anställd. Landstinget önskar svar från Sollentuna kommun senast den 30 juni år Om Sollentuna kommun inte är intresserad av erbjudandet går det vidare till en annan kommun i länet. Kontaktuppgifter Vid frågor kontakta: Cecilia Lindholm, utredare Telefon , E-post:

5 Bakgrund FaR till vuxna FaR till vuxna började användas i liten skala inom hälso- och sjukvården i Sverige i början av talet. Inom Stockholms läns landsting antogs riktlinjer för FaR till vuxna i januari år Forskning har visat att FaR till vuxna har evidens. 12 FaR är jämställt med läkemedelsbehandling och kan ordineras av legitimerad sjukvårdspersonal. Metoden innehåller olika delar. Grunden är vårdgivarens förhållningssätt till patienten och att använda en bra samtalsmetodik, till exempel motiverande samtal. Vårdgivaren gör en skriftlig ordination på en receptblankett som blir en överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Till hjälp vid förskrivning finns FYSS som beskriver hur fysisk aktivitet kan ordineras beroende på hälsotillstånd och diagnos. 13 Ordination görs till en egenaktivitet som patienten lätt kan göra i vardagen eller till en gruppaktivitet. För att patienten ska hitta något som passar är det viktigt med valmöjligheter av fysisk aktivitet. Som vid all behandling inom hälso- och sjukvården är uppföljning en viktig del för att se om ordinationen fungerar eller behöver ändras. FaR till barn och ungdomar I Sverige har det startats olika utvecklingsarbeten av FaR till barn och ungdomar, vanligtvis i samverkan mellan kommun, landsting och idrottsrörelse, bland annat i Malmö år 2002, Norrtälje år 2004, Örebro år 2008, Tyresö, Östergötland och Ängelholm år 2009 och i Uppsala år Idag finns ännu ingen publicerad evidens för FaR till barn och ungdomar. 14 Elevhälsans arbete med matvanor och fysisk aktivitet Elevhälsan inom kommunens verksamhet har en viktig roll i det samhällsinriktade arbetet för att främja elevers hälsa. I vägledning för elevhälsan beskrivs att hälsobesök i olika årskurser är viktiga tillfällen att lyfta livsstilsfrågor. 15 Vissa elever med hälsoproblem till exempel övervikt ska följas upp. När det gäller metoder för att ge enkla råd om matvanor och fysisk aktivitet till barn och ungdomar finns idag otillräckligt vetenskapligt stöd att det har effekt. 16 Däremot finns måttligt vetenskapligt stöd för att rådgivande samtal (upprepad elevcentrerad dialog med inslag av motiverande strategier) har en liten, men positiv effekt på ungdomars fysiska aktivitet. Detta arbetssätt stämmer med metoden för FaR-förskrivning, som innebär ett samtal med motiverande strategier och uppföljning. Det finns visst vetenskapligt stöd att rådgivande samtal tillsammans med en förälder har positiv effekt på barns fysiska aktivitet. 17 Detta överensstämmer med Stockholms läns landstings rekommendationer för FaR-förskrivning som ska ske från 7 till och med 15 års ålder tillsammans med en vuxen. Eftersom det finns en begränsad evidens inom området rekommenderar Socialstyrelsen att elevhälsan följer upp och utvärderar sina samtalsinsatser på områdena matvanor och fysisk aktivitet. I arbetet med FaR är det viktigt att elevhälsan har stöd av sjukgymnaster (fysioterapeuter) inom hälsooch sjukvården som kan hjälpa till att bedöma om det finns tveksamhet om eleven klarar en fysisk aktivitet i friskvården eller behöver mer rehabiliterande insatser inom hälso- och sjukvården.

6 REFERENSER 1 Lindholm C. Elevhälsans arbete med FaR till barn och ungdomar inom Stockholms län och övriga landet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Rekommendationer för fysisk aktivitet på recept -FaR till barn och ungdomar i SLL, Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Handlingsprogram Övervikt och fetma NNR. Nordic Nutrition Recommendations Ericsson I. Karlsson MK. Daglig undervisning I idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer. En nioårig interventionsstudie. The Editor 23 januari Neeper SA, Gómez-Pinilla F, Choi J, Cotman CW. Physical activity increases mrna for brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor in rat brain. Brain Res.1996; 8;726(1-2): Van Praag H, Cristie BR, Sejnowskii TJ, Gage FH. Running enhances neurogenesis lerning and long term potentiation in mice. Proc natl Acad Sci. 1999:96; Ratey J. SPARK: The revolutionary new science of excersice and the brain Little Brown, New York. 8 Nyberg G. Sundblom E. Norman Å. Schäfer Elinder L. A healthy school start- Parental suupport to promote healthy dietary habits and physical activity in children: Design and evaluation of a cluster-randomised intervention. BMC Public Health 2011, : Lindholm C. Elevhälsans arbete med FaR till barn och ungdomar inom Stockholms län och övriga landet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Rekommendationer för fysisk aktivitet på recept -FaR till vuxna i SLL, Kallings LV, Leijon M. Hellénius ML, Ståhle A. Physical activity on prescription in primary health care: a follow-up of physical activity level and quality of life. Scand J med Sci Sports 2008;18: Kallings LV, Leijon M. Kowalski J, Hellénius ML, Ståhle A. Self-Reported Adherence: A Method for Evaluating Prescribed Physical Activity in Primary Health Care Patients. J Phys Act Health. 2009;6: Kallings LV, Sierra Johnson J, Fisher RM, de Faire U, Stahle A, Hemmingsson E, et al. Benificial effects of individualized physical activity on prescription on body composition and cardiometabolic risk factors: results from a randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009b;16(1):80-4. Leijon ME, bendtsen P, Nilsen P. Festin K, Ståhle A. Does a physical activity referal scheme improve the physical activity among routine primary health care patients? Scand J med Sci Sports. 2009;19 (5): FYSS 2008 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). 14 Lindholm C. Kallings L. Kan FaR vara en metod att stödja barn och ungdomar till fysisk aktivitet? Primärvården Landstinget i Uppsala län Vägledning för elevhälsan. Socialstyrelsen och Skolverket Socialstyrelsen Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar- en systematisk översikt. 17 Socialstyrelsen Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar- en systematisk översikt.

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer Manual FaR-METODEN Personcentrerad samtalsmetodik Receptet: FaR/MIN PLAN Samverkan med aktivitets arrangörer/ egen aktivitet FYSS 05 och andra rekommendationer Utgåva april 05. Allt material kan laddas

Läs mer

Elevhälsans arbete med FaR till barn och ungdomar

Elevhälsans arbete med FaR till barn och ungdomar Elevhälsans arbete med FaR till barn och ungdomar inom Stockholms län och övriga landet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-03-20 Diarienummer: HSN 1403-0433 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas geografiska områden Folkhälsoplanerare Peter Möllersvärd

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!??

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!?? Prevnut 15 maj 2009 FaR - Fysisk aktivitet på recept FaR - Fysisk aktivitet på recept Ing-Mari Dohrn MSc, leg sjukgymnast vetenskaplig bakgrund rekommendationer praktisk tillämpning Människans utveckling

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Lena Svantesson savdelningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting lena.svantesson@sll.se

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet Otillräcklig fysisk aktivitet 3,2 miljoner Ca 84 tusen 1 Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2011 Nationella folkhälsoenkäten, Gävleborg 2010 Definition

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Följsamhet till fysisk aktivitet på recept

PROJEKTRAPPORT. Följsamhet till fysisk aktivitet på recept PROJEKTRAPPORT Följsamhet till fysisk aktivitet på recept Ett ST-projekt inom allmänmedicin på Trångsunds vårdcentral Tobias Gelius Trångsunds vårdcentral tobias.gelius@sll.se Handledare: Bo Christer Bertilsson

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Normalt beteende i en onormal miljö? Fysisk aktivitet vid behandling av övervikt och fetma Kost Beteendeförändring

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

Implementering av fysisk aktivitet

Implementering av fysisk aktivitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Implementering av fysisk aktivitet Helen Sundberg leg sjukgymnast/fysioterapeut Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Kan fysisk aktivitet på recept (FaR ) vara en metod att stödja barn och unga till fysisk aktivitet?

Kan fysisk aktivitet på recept (FaR ) vara en metod att stödja barn och unga till fysisk aktivitet? Kan fysisk aktivitet på recept (FaR ) vara en metod att stödja barn och unga till fysisk aktivitet? Cecilia Lindholm, hälsoplanerare Lena Kallings, metodstöd, Med Dr 2011-12-22 FFoU-enheten Ulleråkersvägen

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) VESTA Södra Programmet 2 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? Ingela Liljebjörn, ST-läkare Vårby Vårdcentral 2 Handledare: Bo-Christer Bertilson, leg läkare,

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

En frisk skolstart - föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor

En frisk skolstart - föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor En frisk skolstart - föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor Mat och cancer 25 januari 2017 Liselotte Schäfer Elinder, docent Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL Institutionen för folkhälsovetenskap,

Läs mer

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? VESTA Norra Programmet 2013 Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? Ett projekt på Tranebergs VC, Riksby VC och Brommaplans VC Lovisa Elinder Grönlund, ST-läkare, Tranebergs VC Klinisk

Läs mer

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län Samordningsgruppen för FaR, Folkhälsoenheten vid Hälsa och Habilitering folkhalsoenheten.hoh@lul.se Juni 2016 Nästa revidering

Läs mer

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Åse Blomqvist leg fysioterapeut FaR-teamet centrala och västra Göteborg FaR som behandlingsmetod Nationella riktlinjer 1. Tobak 2. Alkohol 3. Ohälsosamma matvanor

Läs mer

Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer

Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer Ingegerd Ericsson Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Malmö högskola Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer I Bunkefloprojektet-en hälsofrämjande livsstil har relationer

Läs mer

FaR fysisk aktivitet på recept

FaR fysisk aktivitet på recept FaR fysisk aktivitet på recept Hur kan det bidra till förbättrad hälsa för personer med psykisk ohälsa och/eller intellektuell funktionsnedsättning? Eva Flygare Wallén, Ph.D Kunskapsteam för implementering

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Digitala Innovationer och Självbestämmande Motivation till Motion

Digitala Innovationer och Självbestämmande Motivation till Motion Digitala Innovationer och Självbestämmande Motivation till Motion -ett personcentrerat perspektiv WEMAN-JOSEFSSON, A. K a,b., HALILA, F a., JOHNSON, U a., LINDWALL, M b., WICKSTRÖM, N a., & WÄRNESTÅL,

Läs mer

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bilaga Landstingsstyrelsens förvaltning Beställare Vård Vårdgrenssamordning FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kerstin Olsson Magnus Liljegren - 1 - Innehållsförteckning

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Hur kan vi arbeta över generationsgränserna? Hur kan vi arbeta över generationsgränserna? Vad kan vi lära av varandra? Familjecentrerat

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan! Det finns god evidens i den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

Implementering av FaR från ord till handling

Implementering av FaR från ord till handling Implementering av FaR från ord till handling Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne & Lunds Universitet Malmö, Sverige Min bakgrund MPH, PhD, disputerade

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun 2016-2017 Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa medicinsk inriktning - för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens

Läs mer

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-09-01 De nationella riktlinjerna 2014-09-01 2 Varför riktlinjer för

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer

Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer Lena Kallings Med Dr (PhD) Gästlärare, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet lena.kallings@pubcare.uu.se

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR): Granskning av FaR förskrivna under perioden på Vårdcentralen Åsidan, Nyköping

Fysisk aktivitet på recept (FaR): Granskning av FaR förskrivna under perioden på Vårdcentralen Åsidan, Nyköping Fysisk aktivitet på recept (FaR): Granskning av FaR förskrivna under perioden 121221-131117 på Vårdcentralen Åsidan, Nyköping Enkätstudie om följsamhet till FaR hos patienter med psykisk ohälsa. Camilla

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Nyhetsbrev Nordisk rekommendation för barn och unga gällande fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndigheten.

Nyhetsbrev Nordisk rekommendation för barn och unga gällande fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndigheten. FaR på Hisingen Ditt fysiotek Nyhetsbrev 1 2014 FaR på Hisingen har uppdraget av Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) 11 att bedriva Hisingens gemensamma receptmottagning Ditt fysiotek för både vuxna och unga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder

Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor Karin Kauppi Dietist/Verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård 6 maj 2015 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande

Läs mer

Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK.

Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK. 1 2011-10-01 Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK. Arbetsgrupp: Fanny Ek sjukgymnast, Västervik. Johnny Wiksten

Läs mer

NYA FYSS FYSS 2017 FaR s dag 3 april 2017

NYA FYSS FYSS 2017 FaR s dag 3 april 2017 NYA FYSS FYSS 2017 FaR s dag 3 april 2017 Gabriella Beckvid Henriksson Projektsamordnare för FYSS Leg. Sjukgymnast, MSc Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) Disposition 1. Kort om Yrkesföreningar

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett. Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12

Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett. Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12 Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12 Implementering av fysisk aktivitet på recept hösten 2006 Uppföljning av ordination?

Läs mer

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar Projektplan för införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete omfattande tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet 1. Bakgrund Socialstyrelsen gav 2011 ut sina riktlinjer

Läs mer

Vilken vård du får avgörs av var du bor

Vilken vård du får avgörs av var du bor Vilken vård du får avgörs av var du bor Skolläkarföreningens nationella kartläggning av regionala skillnader i elevhälsans medicinska insatser och resurser. Bakgrund Den svenska skolhälsvården (elevhälsans

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

FaR för barn och unga

FaR för barn och unga FaR för barn och unga Hur har det gått och vad gör vi nu? Maj 2012 Under hösten 2009 påbörjades en pilotsatsning i Östergötland, med syfte att införa Fysisk aktivitet på recept (FaR) för inaktiva barn

Läs mer

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Johanna Freed 2014-10-06 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Orsaker

Läs mer

MANUAL. En frisk skolstart ett program för att främja bra mat- och rörelsevanor hos barn i förskoleklass

MANUAL. En frisk skolstart ett program för att främja bra mat- och rörelsevanor hos barn i förskoleklass MANUAL En frisk skolstart ett program för att främja bra mat- och rörelsevanor hos barn i förskoleklass Citera gärna Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins manualer och rapporter, men glöm inte

Läs mer

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1 Sambandet mellan rörelse och hälsa Dan Andersson Ins5tu5onen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Fysisk aktivitet = Alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas. Motion = medveten fysisk aktivitet

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept (FaR) Fysisk aktivitet på recept (FaR) en studie kring FaR-utbildnings inverkan på förskrivning Anne Leppänen och Therese Lundgren GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 14:2010 Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

FaR-manual. för unga

FaR-manual. för unga FaR-manual för unga Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet, samt fysisk aktivitet/träning. På mittuppslaget kan du

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Primärvården Göteborg HSN 5 225 000 invånare 50 primärvårdsenheter Varför r skall vi arbeta med

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-10-01 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala Samordningsgruppen för FaR, Folkhälsoenheten vid Hälsa och Habilitering folkhalsoenheten.hoh@regionuppsala.se

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet Gunilla Klerck Marklund, verksamhetschef för de medicinska insatserna inom Järfällas kommuns kommunala

Läs mer

Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR

Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR Datum: 20120504 Giltigt tom: Sida 1 (5) Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR Syfte Fysisk aktivitet på recept, FaR är en evidensbaserad metod som sjukvården kan använda för att

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

FaR Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. Till förskrivare av FaR. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen

FaR Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. Till förskrivare av FaR. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen Till förskrivare av FaR FaR Hisingen Ditt fysiotek Till förskrivare av FaR FaR -guiden för Hisingen FaR på Hisingen 2016-12-23 Förskrivning av FaR FaR på Hisingen innehar uppdraget från Göteborgs hälso-

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2017-01-11 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2016-2017 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet, det

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård FaR manual Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård Innehållsförteckning: FaR som behandlingsmetod 3 Vem skall ha FaR? 4 Ta en aktivitetsanamnes 4 Ta utgångsvärden 5 Dosera individuellt 6 Välj fysisk aktivitet

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer