BUDGET 2013 samt plan kil.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2013 samt plan kil.se"

Transkript

1 BUDGET samt plan kil.se

2 Innehåll Stärkt kommunal ekonomi och tillväxt 3 Kommunfakta 4 Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6 Plan- och målarbete Övergripande mål Vision 10 Budgetprocessen 11 Resultatbudget Kassaflödesbudget Balansbudget Investeringsbudget Kommunstyrelsen 15 Miljö- och byggnadsnämnden 20 Tekniska nämnden 22 Barn- och utbildningsnämnden 27 Socialnämnden 31 Valnämnden 36 Revisionen 37 Samverkansnämnden 38

3 Stärkt kommunal ekonomi och tillväxt Kils kommun fortsätter att gå bra ekonomiskt, vi gör fina resultat och arbetet med att göra kommunen attraktiv har lyckats över förväntan då vi har ökat befolkningen med cirka 70 personer. Det bådar gott för fortsättningen som ändå ser tuff ut med finansoro i Europa och en kraftig lågkonjunktur i dess följe. Kommunens satsning på bredbandsutbyggnad som inletts under 2012 kommer att fortsätta under perioden för att ge medborgare och företag tillgång till bredband av hög kvalité och hastighet. En satsning som också den bidrar till bättre förutsättningar för före tagande och boende i Kil. Vi ser ändå framåt med tillförsikt och tror att vi kan hålla uppe ångan då vi nu sjösätter ytterligare satsningar för att stärka tillväxten. Kulturen har lyft oss senaste året och nu kommer vår nya näringslivschef att börja arbeta för att stärka och gynna utvecklingen för våra företag. Tillsammans med kultur, fritid och samhällsplanering bildar vi en tillväxtenhet som till största delen kommer att verka för att göra Kil än attraktivare att bo och verka i. Det stora skolbygget ser ut att gå bra men kostar naturligtvis mycket. Vi ökar vår låneskuld men samtidigt sköts ekonomin på ett så förtjänstfullt sätt ute i våra verksamheter så vi ser att vi kommer att fortsätta kunna göra fina resultat och därigenom kunna amortera av våra skulder. Glädjande är att regeringen i dagarna beslutat införa ett nytt skatteutjämningssystem som från 2014 innebär ett tillskott i Kils kommuns driftbudget. Investeringstakten behöver dock dämpas de närmaste åren för att inte ytterligare lån ska behövas. Vi ser med tillförsikt framtiden an, det går bra för Kils kommun och vi hoppas och tror att kommunen kommer att stärkas både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med de satsningar som har gjorts, görs och kommer att göras. Mikael Johansson Georg Forsberg Kommunalråd (S) Kommunalråd (C) Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN KOMMUNalråden 3

4 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) år år personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 Kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten 2012 (kr) Kommunen 22,40 22,40 22,35 Landstinget 10,75 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,08 1,08 1,09 Begravningsavgift 0,37 0,37 0,36 Totalt 34,60 35,05 35,00 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,52 33,97 33,91 4 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

5 Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 46,37 kr 10,67 kr 22,30 kr 18,27 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 33,40 kr 8,96 kr 6,87 kr 2,03 kr 12,02 kr 0,58 kr 3,06 kr 4,26 kr Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN vart går skattepengarna 5

6 Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 6. Fryksdalens samordningsförbund 2. Drift- och servicenämden 7. Värmlands läns kalkningsförbund 3. Hjälpmedelsnämnden 8. Värmlands läns vårdförbund 4. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 5. Region Värmland 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

7 PLAN- OCH MÅLARBETE 2015 Beslut kommunfullmäktige VÄRDEGRUND I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN plan- och målarbete

8 ÖVERGRIPANDE MÅL 2015 Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag, 2,5 % 2014 och 3 % 2015 Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Följande fyra perspektiv är verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst år Mål Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimatsranking och som delmål hög re placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare ska ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Mål Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras 8 plan- och målarbete Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

9 Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter En modell för klimatkompensation ska tas fram Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN plan- och målarbete

10 VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE 10 vision Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

11 Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. okt nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB MAR Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN KOMMUNSTYRELSEN 11

12 RESULTATBUDGET 2015 (tkr) Befolkning enl prognos Statisticon, ej detaljerad Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad enl KF jun Kapitaltjänst Nämndernas kostnader exkl kap tjänst kostn Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Amortering lån Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag (enl SKL cirk 12:15 maj 2012) Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,2 % 2,4 % 3,8 % Kassaflödesbudget 2015 (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Resultat Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld m m Medel från den löpande verksamheten Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i VA-verk, reservvattentäkt Förskottering väg 61 Finansieringsverksamheten Behov av lån Förändring likvida medel resultatbudget Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

13 Balansbudget 2015 (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) Investeringar, (anläggningar) Avskrivningar, minskat värde på anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (IB) Beräknat resultat Avskrivningar Ökning lån Minskning lån Investeringar, minskar omsättningstillgångar Avsättning till pension Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) därav årets förändring (2011) Beräknat resultat Summa eget kapital Avsättning till pension Ökning Avsättningar till pension Långfristiga skulder (IB) Ökning långfristiga skulder Minskning lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder (IB) Ökning kortfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder Summa eget kapital och skulder SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enligt 2010 års nivå Soliditet (EK/Balansomsättning) 24,99 % 24,99 % 27,60 % Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN balansbudget

14 Investeringsbudget 2016 BENÄMNING (tkr) Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Va-verket Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa investeringar Ny summa skattefinansierade investeringar Ny summa avgiftsfinansierade investeringar Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB Kilvison AB Hantverkshuset Kils Energi Kils Avfall Koncernens totala investeringar balansbudget Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

15 Kommunstyrelsen Uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan Kommunstyrelsen 15

16 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar Vi ska behålla 25,4 % i soliditet Vi anpassar investeringsplanen efter det ekonomiska utrymmet Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Nyföretagandet ska öka årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Vi arbetar utifrån översiktsplanens riktlinjer Vi ser över våra strandskyddsbestämmelser Medborgarperspektiv Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Vi inför ungdomsråd Samma som det övergripande målet Vi skapar yttre och inre miljöer som många i Kil kan använda Vi ska införa fler sätt att kommunicera med medborgarna i Kil Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Vi ser till att alla avdelningar inom förvaltningen har en verksamhetsbeskrivning Samma som det övergripande målet Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan 16 Kommunstyrelsen Kils kommuns budget samt plan

17 Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Andelen kollektivtrafikresande ska öka En modell för klimatkompensation ska tas fram Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas Samma som det övergripande målet Vissa produkter kommer man endast att ställa upphandlingsförfrågan på de ekologiska alternativen, exempelvis kaffe, bananer, mjölk och socker Kils kommun ska förbli Fairtrade City Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Kils kommuns budget samt plan Kommunstyrelsen 17

18 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Energirådgivningen Turistverksamhet Miljö- hälsa och hållbar utveckling Räddningstjänst Samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Allmän kulturverksamhet Allmän kulturverksamhet övrigt Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Färdtjänst Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Kommunikationer Central administration Kostverksamhet Personalbefrämjande åtgärder Fastighetsförvaltning Överförmyndaren Totalt nämnden Kostnader för överförmyndare samt miljöstrateg ingår numera i kommunstyrelsens budget. Dessutom har ett extra anslag tillförts under 2012 för satsningar på det övergripande målarbetet, främst inom perspektiven utveckling och medborgare. Under året kommer också resurser att avsättas för utredning av hur kommunens ekonomi ska stärkas långsiktigt. 18 Kommunstyrelsen Kils kommuns budget samt plan

19 Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Fördjupad översiktsplan N Fryken Ombyggnad bibliotek, inventarier Passersystem och inbrottslarm 245 Skolbyggnation åk 7-9 (25 mnkr 2012, 74 mnkr, 49 mnkr 2014) Centrumplan Plan nytt industriområde Humletorp 200 Plan nytt bostadsområde Runnevål 150 Detaljplan kommunhuset 100 Hannäsudden LIS-områden Skommita-Tallåsen Utformning Gröna Torget 200 Uppdatering Kulturmiljövårdsprogram 100 Fritidsområden inventering mm 100 Utvecklingsprogram för Kils tätort 400 Utredning nya lämpliga bostäder Uppdatering av ÖP Detaljplaner industriområde Fagerås och Högboda 350 Flygning för primärkarta, flyttas från MBN 500 Totalt kommunstyrelsen OMDISPONERING FRÅN 2012 Åtgärder säker ledningsplats Totala omdisponeringar från Investeringsbudgeten innehåller medel för olika planer då man arbetar för en utveckling av både bostads- och industriområden inom kommunen. Kils kommuns budget samt plan Kommunstyrelsen 19

20 miljö- och byggnadsnämnden Uppdrag Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Nämndspecifika mål UTVECKLINGSPERSPEKTIV Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Samma som det övergripande målet Gamla planer för industrimark revideras årligen Samma som det övergripande målet Gamla planer för bostäder revideras årligen Utreda lämpliga sjöar för strandnära bebyggelse, LISområden (= landsbygdsutveckling i strandnära lägen) MEDBORGARPERSPEKTIV Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Snabb och rättssäker myndighetsutövning En allmänhet som är nöjd med vår verksamhet MEDARBETARPERSPEKTIV Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål En fungerande verksamhetsplan 20 miljö- och byggnadsnämnden Kils kommuns budget samt plan

21 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Miljö- och hälsoskydd myndighet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Totalt nämnden Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen 2012 med 405 tkr. Denna ska användas till en ökning av personal med en heltidsanställd miljöinspektör. Kils kommuns budget samt plan miljö- och byggnadsnämnden 21

22 tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 22 tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

23 Övergripande mål Nämndspecifika mål EKONOMISKT PERSPEKTIV Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Vi ska följa investeringsplan och driftbudget Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva Öppenhet för alternativa driftsformer Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät Hög standard på gatu- och vägnät MEDBORGARPERSPEKTIV Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Sammanhängande gång- och cykelvägsnät Godkända och säkra lekparker Tillgänglighet för funktionshindrade Attraktiva och tillgängliga fritidsanläggningar Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Yttre och inre miljöer enligt KS mål Välskötta befintliga fritidsanläggningar En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan MILJÖPERSPEKTIV Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas Det ska vara lätt att ta sig till busshållplatser och järnvägsstationen Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN tekniska nämnden 23

24 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar Parker Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggning Grundskola Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Elförsörjning Vattenförsörjn./avloppshant Avfallshantering Central administration Fastighetsförvaltning Totalt nämnden Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 1,065 mnkr som ska användas till beläggningsarbeten. 24 tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

25 Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Gatuavdelningen Lastbil med släp Gång och cykelvägar Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar Ny GC-bro Östra Karlslund Inköp, gräsklippare 300 Vägsladd 100 Förbättring gångväg, ö/v Stenåsen 120 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 400 Beläggnings- och rivningsarbeten samt GC-vägar, Sannerudsgatan Förlängning av Lersättersvägen inkl GC-väg Parkering, Sannerudsvallen Ny rondell Upprustning, lekparker Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudsskolan Kil Arena, utemiljö 500 Kök, Fageråsskolan Ytterligare storkök Köksutrustning, Dalliden Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 900 Dekontaminator Värmeanläggning, Tolitaskolan 800 Lekutrustning, skolor/förskolor Kök, Sannerudsskolan, flyttas fram till Modernisering av styr- och larmutrustning Handikappanpassad badplats, Klaxsjön, från KS 200 Totalt tekniska nämnden OMDISPONERING FRÅN 2012 Panelbyte/avrinning, Dallidenskolan Totalt tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN tekniska nämnden 25

26 Nyckeltal MÅTT Bokslut Bokslut Budget Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten Antal m 3 producerat vatten Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,43 4,56 4,96 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 6,09 5,87 9,68 Fastigheter Planerat underhåll kr/m Reparationer kr/m Investeringsbudget VA-investeringar (taxefinansierade) BENÄMNING (tkr) Kils reningsverk, slambehandling Pumpstationer, dataövervakning 150 Nytt reningsverk Högboda Färdigställande av kväveprojektet VA-sanering, Sannerudsgatan Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten 450 Skydd av dricksvattenförsörjning 300 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenverk 500 Dricksvattenpumpar 450 Ny centrifug Ombyggnad, pumpstationer Totalt tekniska nämnden OMDISPONERING FRÅN 2012 Anslutning avlopp, Tollestad 600 Pumpstation, Fryksta Kvävereningsprojektet Totalt nämnden tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

27 barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav och styrning på verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner för skolan. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan barn- och utbildningsnämnden 27

28 Övergripande mål Nämndspecifika mål EKONOMISKT PERSPEKTIV Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Nämnderna ska hålla sin budget i balans Nämndens budget ska vara i balans Nämnden ska hålla sin budget i balans UTVECKLINGSPERSPEKTIV Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Nyföretagandet ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt konkret arbeta med att stärka sin självkänsla Fler Kilselever som efter gymnasietiden startar ett nytt företag Vi ska vara öppna, samarbetsvilliga och anta utmaningen Förskolor i närheten och F 6-skolor inom ett rimligt avstånd i tid Lika hög kompetens inom byskolorna och tillgång till barnomsorg efter behov MEDARBETARPERSPEKTIV Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Samverka över förvaltningsgränser och med övriga externa intressenter Alla förskolebarn och elever i Kil ska uppleva minst två kulturinslag per läsår och kunna pröva på fritidsaktiviteter under skoltid Vi ska kommunicera med medborgarna på flera olika sätt Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål MILJÖPERSPEKTIV Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter samt externa fastigheter 28 barn- och utbildningsnämnden Kils kommuns budget samt plan

29 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Musikskola Förskola Skolbarnomsorg Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad Särvux Svenska för invandrare Totalt nämnden utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för 2012 med 2,0 mnkr. Utökningen har i sin helhet gått till en ny förskoleverksamhet (Grodan) med 36 platser för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser. besparingar Under 2012 kommer ett antal tjänster försvinna på F 6-skolorna och Sannerudsskolan 7 9. Samtliga tjänster räknar vi med att kunna lösa genom naturlig avgång. Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Ny förskola enl bun , Interaktiva skrivtavlor, tas bort Totalt barn- och utbildningsförvaltningen Kils kommuns budget samt plan barn- och utbildningsnämnden 29

30 NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut Budget Musikskola Antal elever i musikskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Förskola Antal elever i förskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Grundskola inkl. förskoleklass Antal elever i grundskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Grundsärskola Antal elever i särskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr barn- och utbildningsnämnden Kils kommuns budget samt plan

31 socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 31

32 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Nämnderna ska hålla sin budget i balans Nyföretagandet ska öka årligen Utvecklingsperspektiv Öppenhet för alternativa driftsformer Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras Jobbcenter och övriga liknande verksamheter ska utvecklas för att underlätta för den enskilde att bli egenförsörjd I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete Det förebyggande arbetet ska utvecklas Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas Tjänstegarantierna inom äldreomsorgen utvecklas och anpassas till de nationella riktlinjerna för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Medborgarperspektiv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information Ständigt utveckla och aktualisera klagomålshanteringen Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 % Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid Personalen ska ha inflytande över sitt arbete Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete Minskad sjukfrånvaro De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper All personal ska känna till fullmäktiges övergripande mål 32 socialnämnden Kils kommuns budget samt plan

33 Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 33

34 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholtillstånd m.m Fritidsgårdar Administration soc förvaltning Vård och omsorg enl sol/lss Insatser enl Lss och Lass Förebyggande verksamhet Administration ifo Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn o ungdom Familjehemsvård barn o ungdom Öppna insatser vuxna missbr Öppna insatser barn o ungdom Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Familjerätt Förebyggande verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Bostadsverksamhet Totalt nämnden Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 4,099 mnkr. Utökningen av budgetramen kommer bland annat att användas till ökad bemanning inom resursenheten, hemtjänsten och ökad bemanning på demensboende, samt ökat anslag till vårdkostnader för placeringar utanför kommunen och ökad hyra. För 2016 har förvaltningen tagit upp anslag för ett nytt särskilt boende för äldre om tio platser. Enligt befolkningsprognosen kommer ett stort behov att finnas i slutet av planperioden. Kostnaden kan grovt beräknas till cirka mnkr (cirka 700 kvm à cirka 30 tkr). Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Larm, särskilt boende 660 Nyckelhanteringsutrustning, hemtj 150 Nytt särskilt boende (10 pl) Totalt socialnämnden socialnämnden Kils kommuns budget samt plan

35 Nyckeltal MÅTT Bokslut Bokslut Budget Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende, kr Intäkt per ärende, kr Antal platser i heltidsboende LSS Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 35

36 valnämnden Uppdrag I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels onsdagen i veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bland annat förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämnden svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen. Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns länsstyrelsen som regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen. Valmyndigheten i Solna är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Totalt nämnden valnämnden Kils kommuns budget samt plan

37 revisionen Uppdrag Revisorernas verksamhet är obligatorisk och författningsstyrd. Granskning sker av kommunkoncernens verksamhet enligt kommunallagen och SKL:s policydokument God revisionssed. Verksamheten har utökats genom tillkomst av flera organisationsenheter som är gemensamma med landstinget och andra kommuner. Granskning av kommunens bolag sker från ett koncernperspektiv. I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll och granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. Det ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisionsberättelse för information till kommunfullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen. I arbetet biträder konsulter från KPMG. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Revisorerna har till uppgift att granska hur övergripande och nämndspecifika mål följs. Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Förtroendevalda revisorer Fackrevisorer Totalt nämnden Kils kommuns budget samt plan revisionen 37

38 samverkansnämnden Uppdrag Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för ITsäkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knuten till IT-tjänster, tillhandahålla användar support och ansvara för telefoni. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Öppenhet för alternativa driftsformer Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Nämndspecifika mål Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Införa resultatenhet Tjänstebaserade helhetslösningar Införa resultatenhet Tydligare ansvarsområden Mångfald Övergripande mål KF och SVN Grön IT Grön IT Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Central administration Totalt nämnden samverkansnämnden Kils kommuns budget samt plan

39 PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora KORREKTUR: Noomi Svahn LAYOUT: Ivar Fernemo

40 Kils kommun Box 88, Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: (vx) Fax: E-post:

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

BUDGET 2014 SAMT PLAN KIL.SE

BUDGET 2014 SAMT PLAN KIL.SE BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 KIL.SE INNEHÅLL Inledning av kommunalråden 3 Kommunfakta 4 Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6 Vision och värdegrund 7 Övergripande mål -2016 8 Resultatbudget

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Karlslund och Åkerbo 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål och Budget 2014 Valnämnden 2014-02-18 16 2/4 Valnämndens ansvarsområde Valnämnden är lokal valmyndighet och har ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden har

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Valnämnden /1. Tid: 14 januari 2014 kl. 16:00 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs. Föredragningslista

Valnämnden /1. Tid: 14 januari 2014 kl. 16:00 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs. Föredragningslista KALLELSE 2014-01-14 1/1 Valnämnden Tid: 14 januari 2014 kl. 16:00 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061

1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061 KALLELSE 1 2014-08-15 1/1 Valnämnden Tid: Tisdag 2014-08-26, kl. 16.30 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011 Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2013 KIL.SE ÅRSREDOVISNING KIL.SE INNEHÅLL Förord 4 Vision 5 Kils kommuns organisation 6 Vart gick skattepengarna? 7 Förvaltningsberättelse 8 Personalstatistik 19 Sammandrag per nämnd och styrelse 22 Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

årsredovisning 2012 KIl.se

årsredovisning 2012 KIl.se årsredovisning KIl.se Innehåll Förord 4 Vision 6 Kils kommuns organisation 7 Vart gick skattepengarna? 8 Förvaltningsberättelse 9 Personalstatistik 19 Sammandrag per nämnd och styrelse 22 Kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013 215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL Vision, värdegrund och målområden antagna av fullmäktige 090525 uppdaterade av ks senast 120611 ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och

Läs mer