Makteliten mot folket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makteliten mot folket"

Transkript

1 Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Nils Lundgren Rapport 2008:2 IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet

2 Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Rapport 2008:2 2004:1 Med kluven tunga Hur EU-parlamentarikerna faktiskt röstat 2004:2 EU:s nya grundlag En konstitution värd namnet? 2005:1 Demokrati till salu? En kritisk granskning av EU-konstitutionen 2005:2 Varför behövs folkomröstningar? Argument för och mot direktdemokrati 2005:3 Demokratisera demokratin Om folkomröstningar och medborgarmakt i Europa 2005:4 Riktlinjer för ett nytt EU-fördrag 2005:5 Med kluven tunga 2 Hur EU-parlamentarikerna faktiskt röstat 2005:6 Fullgör de sina uppdrag? En granskning av Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén 2005:7 Behöver vi strukturfonderna? En introduktion till EU:s regionalpolitik och dess konsekvenser för Sverige 2006:1 Kampen för ett bättre EU Vårt arbete i EU-parlamentet 2007:1 Vårt nej till euron Vad har det betytt för svensk utrikeshandel? 2007:2 Med kluven tunga 3 Hur EU-parlamentarikerna faktiskt röstat 2008:1 Svarta får i EU-parlamentet

3 IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Gruppen för Oberoende och Demokrati (Independence and Democracy), IND/DEM) är en tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet och verkar för ett fritt samarbete mellan Europas länder och folk. Den pågående utvecklingen mot ett Europas förenta stater avvisas. Därför säger IND/DEM, som enda grupp i EU-parlamentet, nej till förslaget till en EU-konstitution. För mera information gå till Junilistan är ett tvärpolitiskt alternativ i svensk politik och verkar för ett EU grundat på samarbete mellan jämbördiga, självständiga stater, ett EU präglat av närdemokrati och respekt för medborgarnas ställningstaganden i val och folkomröstningar. I valet till EU-parlamentet i juni 2004 blev Junilistan tredje största parti i Sverige. Junilistan tillhör IND/DEM-gruppen i EUparlamentet. För mera information gå till Makteliten mot folket - Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Rapport 2008:2 IND/DEM:s svenska delegation ISBN: Europaparlamentet, WIB02M019 ISSN: Rue Wiertz, B Bryssel Foto: Omslag istockphoto.com, montage Singoalla Copyright: IND/DEM & Junilistan Form: Singoalla 4

4 5

5 6

6 Förord till andra upplagan 8 Inledning 9 1. Makteliten mot folket 11 Föråldrad partistruktur 12 Tjänstemannaväldet 15 En likriktad press 17 Folkomröstningar och EU-val Ekonomin kräver stora enheter - demokratin små Angreppet på nationalstaten 26 Minska risken för krig? 26 Europas nationalstater vår demokratis grundval 27 En europeisk nation - ett esperantoprojekt 28 Är nationalstaten en tillfällig skapelse? EU som superstat Orwells 1984? Det stora bedrägeriet - Lissabonfördraget Europas själ - institutionell konkurrens Framtidens Europa - flexibel integration Folkets nej till euron - ett klokt svar 51 Sveriges inflytande i EU-samarbetet 54 Stabil ekonomi utan egen valuta? 55 Handelseffekter och ekonomiskt välstånd 57 Bevarad krona ett skydd mot finanskrisen Subsidiaritet i teorin centralisering i praktiken 63 7

7 Förord till andra upplagan Denna skrift är en personligt formulerad genomgång av ett antal fundamentala EU-frågor som jag menar borde debatteras i Sverige, men som av olika skäl inte kommer upp på agendan. Min utgångspunkt är att vi egentligen inte har någon ideologisk debatt i vanlig mening om EU-frågor. Några statsvetare och jurister som specialiserat sig på området gör kunniga inlägg i en debatt för en mycket begränsad krets av experter, men den breda politiska debatt som krävs för att demokratiskt förankra en svensk EU-politik finns inte. Den politiska eliten är med få undantag överens om att den politiska makten kontinuerligt bör överföras från nationalstaterna till EU. Detta har faktiskt blivit själva definitionen på framsteg i EU. Det som sägs och skrivs om EU har därför i huvudsak karaktären av en elitens kritik av det folkliga motståndet mot denna maktöverföring, en process som vanligt folk med all rätt uppfattar som att avståndet mellan styrande och styrda växer. I stället för demokratisk debatt har vi en överhet med pekpinnar som försöker driva en motvillig allmänhet framför sig utan att närmare förklara varför vi skall gå just åt det hållet. Skriften är baserad dels på anteckningar inför en bok som jag avser att skriva när jag lämnat EU-parlamentet, dels på en utveckling av texter som jag tidigare har presenterat som politiska grundstenar för en svensk EU-politik. Syftet är att försöka få upp till debatt sådana EU-frågor som har genomgripande följder för hela vår nationella politiska kultur. I denna andra upplaga har jag lagt till två citat; ett av liberalismens lärofader John Stuart Mill som redan i mitten av artonhundratalet helt underkände försöken att skapa en europeisk nation och ett från Kjell Goldmanns intressanta bok Identitet och politik som utkom efter förstaupplagan av min skrift. Nils Lundgren 8

8 Inledning Mitt politiska engagemang i EU-frågan kom sig av att jag såg behovet av ett alternativ för den majoritet av Sveriges medborgare som annars inte skulle kunna uttrycka sin politiska vilja i EU-valen. Jag ville vända mig till alla dem som är politiskt hemlösa, därför att de vill ha ett modernt Sverige på marknadsekonomins grund, ett Sverige med ekonomisk tillväxt och ett Sverige som står kvar i EU, men samtidigt ett Sverige som inte ger upp sin politiska självständighet och kontrollen över sin relativt liberala blandekonomi till en centralbyråkratisk koloss med ringa politisk legitimitet. Statsvetenskapliga mätningar av svenska folkets förtroende för olika samhällsinstitutioner visar att EU-kommissionen och EU-parlamentet ligger i absoluta botten. Den fundamentala ideologiska utgångspunkten är att på svenskt territorium skall gälla de lagar och avtal som vuxit fram i demokratisk ordning i Sverige. Detta är inte en snävt nationalistisk inställning typisk för ett land i Europas norra utkant. Den delas av Tysklands förre president och tidigare ordförande i den tyska författningsdomstolen, den mycket EU-vänlige kristdemokraten Roman Herzog. Regelverken skall inte påtvingas uppifrån mot svenska folkets vilja och svenska demokratiskt stiftade lagar skall inte kunna köras över av politiserande EG-domare i Luxemburg. Denna grundsyn vilar på ställningstaganden i fundamentala frågor om de politiska partiernas representativitet, nationalstatens roll för demokratin, inbyggda tendenser till maktkoncentration, den institutionella konkurrensens avgörande betydelse mm. Det är resonemang kring sådana frågor som borde stå i centrum för debatten. I denna skrift tar jag upp några av dessa till närmre behandling. 9

9 10

10 1. Makteliten mot folket Den 14 september 2003 folkomröstade svenska folket om EMU. Ja eller nej till att avskaffa den svenska kronan och ersätta den med euron var frågan. På ja-sidan i valkampanjen stod i stort sett hela den svenska makteliten. Fyra av de sju riksdagspartierna och däribland de tre största socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet - stod för ja. Bakom sig hade de nästan hela pressen och därtill kampanj- och utredningsresurserna i näringslivets och jordbrukets organisationer och i stor utsträckning också regeringskansliets. Många opinionsbildare på nej-sidan var därtill förhindrade att gå ut i debatten för att inte skada sina karriärer. Detta gällde såväl i näringslivet som i förvaltningen och politiken. Ja-sidans kampanjutgifter mätt per väljare var de högsta som uppmätts i den demokratiska världen, flera gånger högre än vad t ex George W Bush hade till sitt förfogande i presidentvalen 2000 och Ändå blev resultatet av EMU-omröstningen ett rungande nej med högre valdeltagande än i de senaste riksdagsvalen. Ett knappt år senare, den 13 juni 2004, var det val till EU-parlamentet. Några månader före detta val, i februari, grundade vi ett EU-kritiskt parti som fick namnet Junilistan och vände sig till både borgerliga och socialdemokratiska väljare. Partiet hade inte någon partiorganisation ute i landet, inget partistöd från skattebetalarna och inga kändisar i ledningen. Trots detta tog det bara några dagar att samla ihop de namnunderskrifter som behövdes för att registrera det som parti. Vi fick fram frivilliga som distribuerade våra valsedlar till 7000 röstställen genom att ringa och mejla människor runtom i landet. Vi fick låna totalt en dryg miljon kronor av en handfull personer för att kunna hyra en lokal i en renoveringsfastighet i Stockholm och betala tryckning av valsedlar och en valbroschyr. Motståndarna, de etablerade EU-vänliga partierna, hade många tiotals 11

11 miljoner i sina kampanjkassor och stora organisationer med anställda ombudsmän runt om i landet som finansieras genom statliga och kommunala partistöd. Ändå vann det nya EU-kritiska partiet en brakseger. Vi fick 15 procent av rösterna, blev tredje största parti och besatte tre av de nitton svenska platserna i parlamentet. Detta är den största omvälvningen någonsin i ett nationellt val i Sverige. Föråldrad partistruktur Hur kunde det gå så? Den grundläggande förklaringen är naturligtvis att en stor majoritet av de svenska väljarna har en annan uppfattning än den politiska makteliten om vad EU skall vara. De svenska väljarna vet att vi måste ha en stor gemensam marknad för att svenska folket skall kunna leva i ekonomiskt välstånd. De vet att det krävs standardisering, gemensamma säkerhetsföreskrifter och dylikt för att en sådan marknad skall fungera och de vet att frihandel ständigt hotas av protektionister. De är därför för ett tydligt regelverk med stark politisk uppbackning för att denna fria marknad skall fungera väl och överleva återkommande protektionistiska angrepp mot den. De svenska väljarna vill också ha friheten för sig och sina barn och barnbarn att kunna bosätta sig, arbeta och studera var de vill i Europa. De vill inte stå med mössan i hand och böna inför byråkrater om sådant. Och de vill ha ett nära och förtroendefullt europeiskt samarbete om andra viktiga problem som är gränsöverskridande inom Europa, framför allt inom miljö- och klimatpolitiken. Sådana synsätt och värderingar leder till att svenska väljare numera är ganska positiva till en stor del av EU-samarbetet. Men de vill inte bygga en EU-stat som tar över den politiska makten på allt fler områden och utvecklas till en ny supermakt. Svenska folkets majoritet säger ja till ett relativt långt- 12

12 gående samarbete inom EU:s ram mellan självständiga stater, men säger nej till att reducera Sverige till en delstat i en europeisk supermakt. Svenska folket säger ja till Europa, men nej till EU-staten. Den svenska makteliten vill däremot bygga en EU-stat och detta även i strid mot folkviljan som vi kan konstatera. Likadant är det i de flesta EUländer. Även där går folkomröstningar därför ideligen åt fanders (från maktelitens synpunkt) och i valen till EU-parlamentet händer det av och till att nystartade EU-kritiska partier vinner stora valsegrar. De europeiska folken vill behålla den politiska makten i de egna länderna. De ser de europeiska nationalstaterna som den naturliga bäraren av demokratin och vill inte bygga en europeisk supermakt. Hur kan då den politiska klassen klara att systematiskt gå emot folkviljan i en så viktig fråga? Fungerar inte demokratin? EU-länderna är ju överlag välfungerande demokratier. Problemet är att de gamla politiska partierna fortfarande har den institutionella huvudrollen i de västeuropeiska demokratierna. Dessa partier växte fram för att organisera väljarna efter de intressekonflikter som dominerade politiken för hundra år sedan. Den etablerade partistrukturen återspeglar därför i huvudsak höger-vänsterskalan i politiken. Detta är inte i sig fel enligt min uppfattning. Frågan om höger och vänster dominerar i politiken även idag. Men det medför att partistrukturen är oförmögen att hantera EUfrågan och därmed frågorna om nationalstatens framtid, politisk maktkoncentration, avståndet mellan styrande och styrda, Brysselbyråkratisering och politiserande EG-domare. Det hela skulle naturligtvis kunna fungera om partiernas medlemmar vore representativa för väljarna och hade inflytande över partiernas politiska program och förda politik. Då skulle det socialdemokratiska partiet, centerpartiet och kristdemokraterna ha blivit EU-kritiska partier och väljarmajoriteten skulle i vanliga riksdagsval kunna uttrycka sin EU-kritik samtidigt som 13

13 de tar ställning på vänster-högerskalan i enlighet med sina preferenser. En annan lösning vore en övergång till personval så att väljarna kunde rösta på kandidater med klart definierade positioner både på höger-vänsterskalan och i EU-frågorna. Men partierna fungerar inte längre på det sättet. Personval skys som pesten av yrkespolitiker eftersom det gör dem mycket sårbara för väljarnas dom. Partiledningarna i vid mening, dvs den politiska klassen, har tvärtom strävat att göra sig oberoende av partimedlemmarna. I Sverige finansieras partierna numera i huvudsak inte med medlemsavgifter utan med skattebetalarnas pengar via partistöd. Enbart det statliga partistödet uppgick år 2007 till 143 miljoner kr för socialdemokraterna och 91 miljoner för moderaterna. Miljöpartiet, som fick minst, fick 27 miljoner. Därtill kommer kommunala partistöd. Totalt har den politiska klassen tilldelat sig själva över en halv miljard kronor per år och gjort sig oberoende av partimedlemmar. Partimedlemmarnas förlorade inflytande är i sin tur en viktig förklaring till att antalet partimedlemmar faller i mycket snabb takt. En annan förklaring är att medborgarna inte längre vill ställa upp för hela åsiktspaket utan engagerar sig i valda frågor som i ett givet historiskt läge framstår som de viktiga. Medborgarna är mera politiskt engagerade och vaksamma än förr, men de föredrar att stå stand-by till vardags. När frågor som EMU eller FRA kommer upp på dagordningen, går de in i den politiska striden med hett engagemang och tvekar inte att kullkasta maktelitens planer. De medlemmar som blir kvar är därför nu i växande utsträckning sådana som eftersträvar en politisk karriär. Och det är i sig inget fel med att eftersträva politisk karriär. Problemet är att sådana partimedlemmar inte går emot sin partiledning, eftersom det då inte blir någon politisk karriär. Därmed har partiledningarna och deras politiskt närstående numera en ganska ohotad maktposition visavi medlemmarna. Avsättning av personer i partiledningar har oftast karaktären av palatskupper. 14

14 Resultatet är att den politiska klassen i valkampanjer tävlar om makten enbart på grundval av höger-vänsterpolitik. I riksdagsvalen är det sådana frågor som dominerar helt och väljarna avgör i demokratisk ordning hur de vill att landet skall styras i det avseendet. Där fungerar alltså demokratin. Men den politiska klassen är ense om att flytta makten till Bryssel och bygga EU-staten i samarbete med sina kolleger i andra länder. Detta kan väljarna inte påverka och därmed undandras EU-politiken från demokratisk kontroll. Tjänstemannaväldet Jag började arbeta som nationalekonom i början av sextiotalet. Jag har varit universitetslärare, ekonomisk expert på EFTA:s sekretariat i Genève, forskare inriktad på europeisk integration och multinationella företag, bankekonom och konjunkturbedömare, statlig utredare i frågor om bl a kärnkraften, finanssektorn och EMU och jag har bedrivit konsultverksamhet i sådana frågor. Dessa verksamheter har fört mig i nära och långvariga kontakter med företagsledare, fackliga ledare och intresseorganisationernas och de statliga myndigheternas tjänstemän. En visserligen inte statistiskt belagd, men mycket övertygande personlig erfarenhet som jag fått av allt detta, är att tjänstemännen är långt mera extrema EU-entusiaster än sina uppdragsgivare. Jag kan faktiskt inte påminna mig någon framskjuten företagsledare som i privat samtal uttryckt en någorlunda odelad entusiasm över EU. (Jag gissar att jag har träffat ett par, tre sådana per vecka under de senaste åren.) Jag skulle beskriva den normala EU-synen bland företagsledare såsom den presenteras mellan skål och vägg på följande sätt: Det är klart att vi skall vara med i EU för den inre marknadens skull och därmed ha ett skydd mot att europeiska länder gynnar sina egna företag genom handelshinder, specialregler och protektionistisk offentlig upphandling. 15

15 Det är ytterst tveksamt om EU-länderna är mogna för ett EMU med en gemensam valuta. EU anställer fler och fler tjänstemän, går in på allt fler områden och byråkratiserar Europa på ett sätt som är farligt för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Anställda tjänstemän i Svenskt näringsliv, Företagarna och andra näringslivsorganisationer präglas däremot nästan alla av extrem EU-entusiasm. Det samma tycks gälla flertalet tjänstemän i departementen och de statliga verken och överraskande många i de fackliga organisationerna. Det är lätt att förstå varför. Det är inte bara det att tjänstemännens arbete får ett allmänt lyft med mycket mera glamour och internationellt resande. Dessa tjänstemän hamnar dessutom i olika kommittéer och arbetsgrupper i Bryssel, bygger upp ett kunskapskapital om extremt snåriga regelverk med massor av Orwellianska akronymer och bygger upp mycket värdefulla nätverk. Detta ökar deras inflytande ofantligt. EU:s institutioner är också ursprungligen avsiktligt konstruerade för att etablera ett tjänstmannavälde. EU-maskineriet gör dessa tjänstemäns jobb mycket mera prestigefyllda och intressanta och öppnar många fler spännande och lönsamma karriärer för anställda på Svenskt näringsliv, på jordbruksverket i Jönköping, på TCO:s kansli. Det ligger därför i dessa tjänstemäns egenintresse att EU går in på allt fler områden och bygger upp allt flera institutioner i Bryssel och Luxemburg och runtom i medlemsländerna. Tjänstemän handlar naturligtvis inte bara i eget välförstått intresse, men det finns alltså mycket starka incitament inbyggda i tjänstemannakadrerna i varje medlemsland som gynnar en fortsatt överföring av den politiska makten till EU:s institutioner. Det samma gäller dem som gör karriär som lobbyister och konsulter på dessa områden. Och när journalister intervjuar dessa experter om EU-frågor 16

16 kommer svaren alltså från experter som är mycket kunniga, men som också har ett starkt egenintresse av fortsatt utvidgning av EU:s verksamhet på medlemsländernas bekostnad. Bilden av EU i medierna styrs i stor utsträckning av dessa förhållanden och driver på en utveckling som alltså successivt minskar medborgarnas demokratiska kontroll. En likriktad press I den allmänna opinionsbildningen kring EU-frågorna är pressen naturligtvis av helt dominerande betydelse. Men pressen ägs och kontrolleras också i praktiken av det politiska etablissemanget. Idag finns därför i stort sett inte en enda svensk tidning av betydelse som har en kritisk hållning i EU-frågor. De som hade det för några år sedan (t ex Östgötacorrespondenten, Borås tidning och Svenska Dagbladet) har fått rätta in sig i ledet. Med en likriktad press och ett likriktat politiskt etablissemang finns det just inga förutsättningar för offentlig EU-debatt i vanlig mening. Ledarskribenter debatterar inte vad EU skall göra och inte göra utan suckar och stönar över att svenska folket vrenskas och inte förstår EU-frågorna. Någon prövning av de grundläggande argumenten sker inte i detta tysta samförstånd. Den politiska klassen och landets ledarskribenter behandlar väljarna som barn när det gäller EU. Och denna från demokratisk synpunkt helt orimliga politiska situation, med en likriktad press, debatteras inte heller. Det är tvärtom vanligt att höra etablissemangets företrädare förklara de brittiska väljarnas negativa inställning till EU med att det där finns tidningar som The Sun, The Daily Telegraph och The Times som sprider EU-kritiska synsätt. Men sanningen är ju att Storbritannien är det enda land i Europa där det finns en riktig pressdebatt, just därför att pressen inte är likriktad. The Independent, The Guardian 17

17 och många andra ledande tidningar är ju mycket EU-positiva. Det är ytterst avslöjande att en pluralistisk press som den brittiska betraktas som en beklaglig avvikelse från det normala både i Sverige och i andra EU-länder, när det gäller EU-frågor. Folkomröstningar och EU-val Det har dock funnits två kanaler för väljarna att uttrycka sin EU-kritiska syn, två andningshål i systemet. Det ena är folkomröstningar i EU-frågor, det andra är valen till EU-parlamentet. I dessa val känner sig väljarna friare att uttrycka sin syn på EU-frågorna, eftersom höger-vänsterfrågorna inte alls väger lika tungt. Därför har valresultaten ideligen skakat om det politiska etablissemanget i EU-länderna. Danmark, Irland, Holland och Frankrike har sagt nej i folkomröstningar till att ge mera makt till EU:s institutioner, Norge har sagt nej till EU-medlemskap två gånger och Sverige har sagt nej till euron. Och i valen till EU-parlamentet har EU-kritiska partier som Junilistan i Sverige, JuniBevaegelsen och FolkeBevaegelsen i Danmark, Hans-Peter Martins parti i Österrike (Für echte Kontrolle in Brüssel), Paul van Buitenens parti i Holland (Europa Transparant) och United Kingdom Independence Party fått stora framgångar, ofta omkring 15 procent av rösterna. På försommaren 2005 röstade fransmännen och holländarna nej till det förslag till EU-författning som var avsett att bli själva avstampet för att omvandla EU till en stat. Detta ledde till att makteliten under tysk ledning våren 2007 åstadkom en omskrivning av förslaget som syftade till undvika folkomröstningar, eftersom det stod klart att det skulle bli mycket kraftfulla nej i många medlemsländer. Allt pekar ju på att det skulle ha blivit nej i folkomröstningar i Storbritannien, Danmark, Sverige, Finland, Österrike och Lettland. T o m Tyskland kunde ha sagt nej. Planen lyckades som bekant nästan, 18

18 mycket tack vare frånvaron av presskritik mot detta gigantiska bedrägeri. 1 Irland var dock tvunget enligt sin egen författning att hålla folkomröstning och naturligtvis blev det nej där. Maktelitens plan är därför nu (som vanligt) att försöka runda detta demokratiska utfall och sedan försäkra sig om att det aldrig mer blir några folkomröstningar som kan undergräva byggandet av den europeiska supermakten. Kvar finns dock valen till EU-parlamentet vart femte år. Det är både min prognos och min rekommendation att EU-valet i juni 2009 ses som en ersättning för de folkomröstningar vi inte fick och att väljarna framför allt i Norden, Storbritannien, Holland och Österrike kommer att känna sig ännu mera oförhindrade att rösta EU-kritiskt då. 1 Mer om detta i avsnitt 5 nedan. 19

19 2. Ekonomin kräver stora enheter demokratin små Jag får ofta frågan varför de politiska ledarna i EU:s medlemsstater skulle vara intresserade av att lämna över den politiska makten till Bryssel. Är det inte självklart att politiker alltid eftersträvar politisk makt antingen av hedervärda skäl eller av vedervärdiga skäl? Varför skulle de aktivt arbeta för att avstå makten till Bryssel? Svaret är att de visserligen flyttar makten från sina egna folk, men inte nödvändigtvis från sig själva. Simon Hix är professor i statsvetenskap vid London School of Economics och en extremt EU-entusiastisk sådan. Hans senaste bok är ett politiskt debattinlägg om hur EU-projektet kan räddas efter att tre folk har sagt nej till det som nu kallas Lissabonfördraget, dvs förslaget att skapa en EU-stat. Låt mig börja analysen med ett långt citat från denna bok: Hur stor behöver en ekonomi vara för att skapa tillräckligt välstånd för sina medborgare? Hur liten behöver en statsbildning vara för att dess regering skall vara stabil och kunna avkrävas politiskt ansvar av medborgarna? Det är ett återkommande problem sedan industrisamhällets uppkomst och demokratins genombrott att svaren på dessa båda frågor har tenderat att peka i motsatta riktningar. På den ekonomiska sidan är slutsatsen att större och mera diversifierade ekonomier i allmänhet är bättre än mindre ekonomier.. På den politiska sidan däremot tenderar mindre och mera homogena statsbildningar att vara mera lättstyrda än större och mera heterogena statsbildningar. Mindre sta- 20

20 ter medger mera av direkt deltagande i den politiska styrningen och säkerställer att politiska eliter inte kommer för långt från folket. 2 Citatet ger i ett nötskal vad som är den grundläggande EU-frågan. Ekonomin kräver stora enheter, demokratin små. Notera att den ytterst EU-vänlige Simon Hix ser och medger att det är en fördel för demokratin att politiska enheter inte blir för stora. Detta synsätt utvecklades under 50- och 60-talet av internationellt ledande statsvetare som Seymor Martin Lipset. Men hur kastar detta citat ljus över den inledande frågan ovan? Varför skulle de politiska ledarna i EU:s medlemsstater vara intresserade av att lämna över den politiska makten till Bryssel. Nyckeln är citatets sista halva mening: Mindre stater säkerställer att politiska eliter inte kommer för långt från folket. Det omvända gäller ju rimligen också, nämligen att stora politiska enheter säkerställer att politiska eliter kommer långt från folket. Ansvarsutkrävandet i en demokrati är en plågsam process för de politiska ledarna. Det har varit ett vanligt argument för EU-medlemskap att det tvingar fram låg inflation, sunda statsfinanser och en friare marknadsekonomi. Alla dessa tre mål för den ekonomiska politiken är ytterst lovvärda enligt min mening. Det demokratiska problemet är att EU-medlemskapet tvingar fram en sådan politik. Det man menar är att de politiska ledarna kan skylla på EU och därmed slipper arbeta för att vinna medborgarnas stöd för en sådan politik. De slipper förankra den demokratiskt och detta möjliggörs just genom att de politiska ledarna med hjälp av EU får det folkliga inflytandet på längre avstånd från sig. Till dels kan man därför hävda att när den politiska makten flyttar från Sverige till Bryssel är det svenska folket som förlorar politisk makt, medan de svenska politiska ledarna i en viss mening behåller sin. De kan utöva infly- 2 Hix, Simon, What s Wrong with the European Union and How to Fix It, Polity Press, Cambridge 2008, s 8-9 (min översättning) 21

21 tande över besluten i Bryssel, men komma undan en del av det svenska folkets ansvarsutkrävande. Likadant är det naturligtvis i övriga medlemsländer. Metoden att skylla impopulära beslut på EU och dess institutioner i stället för att förklara och försvara dem inför de egna väljarna i hemlandet används ganska hämningslöst av den politiska klassen i alla medlemsländer. Syftet är naturligtvis att undgå ansvarsutkrävande i den inhemska politiska processen. Eurokraterna i Bryssel, framför allt då i kommissionen, är ursinniga över att medlemsländernas politiska ledare på detta sätt avsäger sig ansvaret och skyller på EU, eftersom detta beteende samtidigt undergräver EU:s politiska legitimitet och därmed underminerar bygget av EU-staten. Men den grundläggande tesen är således: Ekonomin kräver stora enheter - demokratin små. Vad är lösningen? Svaret är frihandel och ekonomiskt samarbete mellan nationalstaterna, globalt inom ramen för FN:s världshandelsorganisation och på europeisk nivå genom att skapa en inre marknad, dvs ett ekonomiskt EU. Därmed kan vi ha små politiska enheter för demokratins skull och stora internationella ekonomiska samarbetsorgan för ekonomins skull. Så vad är problemet? Hix medger att små länder visserligen kan bli rika genom att öppna sina ekonomier och delta i internationell frihandel med långt driven specialisering av produktionen. Men nackdelen, varnar han, är att de då förlorar en stor del av kontrollen över sin ekonomi. De måste ofta acceptera standardisering som drivs fram av stora länder och de löper större risker genom att de tvingas specialisera sig på ett mindre antal exportprodukter som plötsligt kan konkurreras ut på världsmarknaden. Detta är principiellt korrekt och Hix är inte ensam om synsättet, men det tycks inte vara någon särskilt stark invändning i verkligheten. De nordiska länderna t ex är alla små och rika tack vare extrem ekonomisk öppenhet mot omvärlden. Dessa länder har emellertid också demonstrerat en extremt god förmåga att anpassa sig till förändringar i världsekonomin inklusive den 22

22 just nu så hett debatterade globaliseringsprocessen. 3 Det är svårt att se några tydliga tecken på att de nordiska länderna skulle vara drabbade av högre instabilitet och ha sämre kontroll över sin ekonomiska utveckling än stora länder som USA, Japan eller Tyskland, som alla har haft svåra ekonomiska stabilitetsproblem under de senaste tio, femton åren. Medborgarna i USA, världens största ekonomi, är just nu mycket rädda för de förändringar som utländsk konkurrens kan leda till. Detta ledde kandidaterna i presidentvalet hösten 2008 att utlova olika protektionistiska åtgärder. Ingenting pekar heller på att små länder skulle ha svårt att nå upp till samma höga inkomster per person som stora länder. Statistiken pekar på motsatsen. Nedanstående tabell rangordnar de rikaste länderna i Västeuropa. USA och Japan är med som jämförelse. Vad finner vi? 3 En ny studie av den nordiska modellen konstaterar att denna mycket framgångsrika lösning kan karakteriseras som en acceptans av globalisering och en effektiv hantering av anpassningsproblemen genom ett socialt system som sprider ut riskerna över hela befolkningen. The Nordic Model Embracing globalization and sharing risks, av T. Andersen m fl, ETLA, Helsingfors

23 Kostnadskorrigerad BNP per capita 2007 Index=100 för EU 27 Luxemburg 276 Norge 184 Irland 146 Schweiz 139 Nederländerna 131 Island 129 Österrike 127 Sverige 126 Danmark 123 Belgien 118 Finland 117 Storbritannien 116 Tyskland 113 Frankrike 111 Spanien 107 Italien 101 Grekland 98 USA 155 Japan 114 Källa: Eurostat Anmärkning: Kostnadskorrigerad BNP per capita innebär att den totala produktionens värde i landet dividerats med antalet invånare efter korrigering för skillnader i kostnadsnivåer. Allra högst ligger två små länder som har speciella intäkter, Luxemburg från skatteflyktingar och Norge från olja. (Luxemburg är ju i detta sammanhang snarare en adress än ett land.) Men båda dessa länder skulle ligga mycket högt även utan sina specialintäkter. Därefter följer en rad mycket små länder. Notera att tre av toppländerna, Norge, Schweiz och Island inte ens är med i 24

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

Konservatismens plats. i svensk borgerlighet.

Konservatismens plats. i svensk borgerlighet. 3 Konservatismens plats Urvalet 3 i svensk borgerlighet. Artiklar ur Captus Tidning Innehåll I skuggan av Reinfelteriet växer en ny borgerlighet fram Adam Nelvin En urgammal strid Carl Henrik Borg Vågar

Läs mer

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE?

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? EN ANALYS AV MEDBORGARSKAPETS BETYDELSE FÖR INTEGRATIONEN Andreas Johansson Heinö MAJ 2011 Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-821-5 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION?

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? ulf bernitz, lars oxelheim & thomas persson (redaktörer) ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? europaperspektiv 2011 årsbok för europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap nätverk för europaforskning

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.)

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.) Valfrid, Borås 2010 Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik Anders Frenander (red.) Innehåll Svensk kulturpolitik under 1900-talet: Kulturpolitik vad är det? (Anders Frenander)... 1

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Den övermodiga beskyddaren

Den övermodiga beskyddaren Den övermodiga beskyddaren hur välfärdsstaten underminerar det civila samhället och urholkar dygderna PATRIK ENGELLAU THOMAS GÜR Den övermodiga beskyddaren hur välfärdsstaten underminerar det civila samhället

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Daytonavtalet och dess konsekvenser

Daytonavtalet och dess konsekvenser J Ö N K Ö P I N G I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S C H O O L JÖNKÖPING UNIVERSITY Daytonavtalet och dess konsekvenser - med fokus på etnicitet och efterkrigets konstitution i Bosnien och Hercegovina

Läs mer

ENFALD MÅNGFALD 9 RÖSTER OM INTERNATIONELL TV

ENFALD MÅNGFALD 9 RÖSTER OM INTERNATIONELL TV WINTER JOHN LLOYD SBACH JEAN SEATON TTAR PAOLO MANCINI HOMAS E PATTERSON MOND KUHN ENFALD MANCINI MÅNGFALD ERSON 9 RÖSTER OM ACH INTERNATIONELL N JANICE WINTER TV TON RAYMOND KUHN LFGANG DONSBACH ESRINE

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Att ge eller att beskattas Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder

Att ge eller att beskattas Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder Att ge eller att beskattas Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder Lars Trägårdh och Johan Vamstad Innehållsförteckning 1. Debatten om avdragsrätten: Vad står på spel?

Läs mer

Bild: Claudio Brescani/SCANPIX. Tommy Möller. Lobbyism i den svenska riksdagen

Bild: Claudio Brescani/SCANPIX. Tommy Möller. Lobbyism i den svenska riksdagen Bild: Claudio Brescani/SCANPIX. Tommy Möller Lobbyism i den svenska riksdagen Juni 2009 Tommy Möller Lobbyism i den svenska riksdagen Styrelseskickets förändring: från korporatism till pluralism Frågan

Läs mer

Demokrati kontra frihet

Demokrati kontra frihet Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 HT10 Handledare: Mia Olsson Demokrati kontra frihet En granskning av Freedom House-indexet Rabie Salem Christian Andersson Abstract Den här studien

Läs mer

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut Mittuniversitetet Sundsvall Institutionen för Samhällsvetenskap Statsvetenskap D Vårterminen 2009 Handledare: Ingemar Wörlund Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

Till världskapitalismens försvar

Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Johan Norberg Timbro Författaren och AB Timbro 2001 Omslag och foto: Åsa Ölander, Pennywise Productions Sättning: Ateljé Typsnittet L&R

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer