Alternativ till videoinspelade förläsningar R A S H E D H A R U N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativ till videoinspelade förläsningar R A S H E D H A R U N"

Transkript

1 Alternativ till videoinspelade förläsningar R A S H E D H A R U N Examensarbete Stockholm, Sverige 2006

2 Alternativ till videoinspelade förläsningar R A S H E D H A R U N Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2006 Handledare på CSC var Arild Jägerskogh Examinator var Roger Wallis TRITA-CSC-E 2006:176 ISRN-KTH/CSC/E--06/176--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Sammanfattning Skolsystemet i Sverige utvecklas ständigt. En tydlig tendens är att utbildningarna blir mer flexibla och flexibla skolsystem kräver nya utbildningssystem och verktyg. Teknikskiften som Internet har skapat behov av ett utbildningsverktyg som kan erbjuda och säkra kunskapsöverföring från en föreläsning eller en presentation. Vi kan spela in en föreläsning och sedan lägga upp den på nätet, men det uppstår alltid problem att synkronisera ljud och rörlig bild. Å andra sidan är videokameror och utrustningar dyra och jobbet är tids- och resurskrävande. Däremot kan man med digital stillbildskamera agera snabbt och fånga värdefulla bilder från en presentation, som efteråt kan bearbetas. Det blir en stillbildsfilm. Stillbilder kan samlas och sedan bearbetas i dator till en film med ljud. Studien går ut på att pröva möjligheterna med ett nytt distansutbildningssystem, med mindre kostnader och lägre resurskrav, än för en videofilm, men med attraktiva kvaliteten. Meningen med studiens resultat är också att undersöka möjligheter till utveckling av prismässigt attraktiva metoder som kan ge nya format för elektroniska medier. Stillbildsfilmen har en större bildskärpa och kan (om dess original förvaras i lämpligt format) i efterhand förses med nytt bildmaterial, som gör uppdateringar möjliga till en obetydlig kostnad. Detta undersökning kommer att pröva principer för sammansättningen av ett sådant verktyg, en stillbildskamera, en ljudrecorder och det datorbaserade filmredigeringsprogrammet Windows Movie Maker.

4 Abstract The school system in Sweden is in constant development. One can find a clear trend that education has become more flexible. Flexibility in school systems in turn demands new education systems and new tools. The technicality of Internet has created a necessity of such education systems which can offer and ensure transfer of knowledge from a lecture (on a topic) or from a presentation of something. We can make recordings of a lecture and later publish it on the net. But we always face problems to synchronise it with sound and motion-pictures. In addition, videocameras and other instruments are very costly and the concerned job requires both time and trained stuff members. On the other hand, with digital still-photocameras, one can act quickly and catch valuable pictures which can be used according to necessity. In this case it will be a still-photo-film. These still-photos can be collected together in a film style manner and can later be processed in computers to make a time axis based film with sound. This study is made to increase the possibilities within new distance-education system where costs will be lower, resources will be saved, but the photo quality will be better as more variation and effects can be brought and created. The purpose of the study is also to pave way, to develop new possibilities for TV companies and media, and at the same time increase the effectivness of this branch. With the help of this study we shall be able to use still-photo-films in a better way. It is intended to make the films relevant and expressive in different ways, and it has also been taken into consideration that it must fullfill certain technical criterias, so that such films can be appreciated by demanding spectators. This thesis covers guidelines for the construction of such a tool, based on a digital camera, a sound recorder and computer, using the functions provided in Microsofts Windows Movie Maker.

5 Förord Avsikten med detta examensarbete är att utföra en studie i hur man kan spela in en föreläsning inne i klassrummet med en enkel utrustning som ger hög teknisk kvalitet och bra pedagogiskt resultat och få svar på hur elever uppfattar stillbildsfilmen som en möjligt ersättning för en verklig föreläsning. Denna rapport är en del av mitt examensarbete på 10 poäng vid Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige. Det är en obligatorisk del av högskoleingenjörsutbildningen i medieteknik. Först och främst vill jag tacka min handledare Arild Jägerskogh för all feedback, inspirerande idéer, språkkorrigering på skrivningen och alla råd under examensarbetet. Dessutom vill jag tacka de elever som ställde upp på intervjuer och såg filmen. Speciellt tack till Emil Sjöblom all teknisk hjälp. Stockholm. Augusti Rashed Harun

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Målformulering Avgränsningar Metodik Vision Förväntade resultat Att utföra projektet Förberedelse Produktionen Förarbete Inspelning Efterarbete Datorredigering Att skapa filmen med windows Movie Maker Filmuppgifter och klippsamlingar Tidslinje och Storyboard Redigera filmen Skapa eftereffekter Att Skapa texter Att Slutföra projektet Kamerautrustning Stillbildskamera Effektivt Antal Pixlar Optisk zoom Digital zoom Bländaromfång Okularsökare Inbyggd Färgmonitor Vitbalanseringsmetoder Minne Filformat i Movie Maker Interface Ljudteknik Nokia Apple ipod Mikrofonadapter Mikrofon Systeminformation

7 4.4 Mjukvara Photoshop CS Windows Movie Maker Switch ConvertMovie Kostnader Priser på hårdvara Priser på mjukvara Sammanfattning av kostnader Altervativ teknik Ljud Video Analys av enkätundersökning Slutsats och Analys Hur kan man gå vidare? Litteraturlista

8 1. Inledning Syftet med detta projekt är att försökas fånga föreläsningar med hjälp av stillbilder tagna med digital stillbildskamera och en MP3-spelare med mikrofon för att spela in ljud. Resultatet kan förhoppningsvis vara användbart i skolsammanhang och medieföretag. Det är en lönsam, enkel och snabb metod för att kunna göra reportage eller undervisningsfilm med bra kvalitet. 1.1 Bakgrund Att spela in en föreläsning/reportage/program med videokamera är dyrt och resurskrävande. Det kräver också tid för att förbereda inför inspelningar och sedan för redigering och synkronisering mellan bild och ljud. Stillbilder är däremot lättare att bearbeta med datorn och kan snabbt synkas samman med ljud vilket, sparar mycket tid och pengar. Studien går ut på att spela in t.ex., föreläsningar eller göra dokumentationer på ett ekonomiskt attraktivt sätt med en bra teknisk kvalitet. 1.2 Målformulering Målet med arbetet är att utföra denna studie för att få svar på hur elever uppfattar stillbildsfilmen som en möjlig ersättning till en verklig föreläsning. En person kan fotografera med en digital stillbildskamera och spela in ljud med MP3-teknik. Efter en enkel bearbetning kan man lägga upp den på nätet eller distribuera filmen på DVD eller annat upp det på annat uppspelningsmedium. Hur praktisk är denna metod för skolan eller för medieföretag och är den användbar? 1.3 Avgränsningar Examensarbetet ska omfatta några exempel som illustrerar hur man med digitala stillbilder och ljud kan fånga och återge en vanlig föreläsning. Fokus kommer ligga på att fånga så mycket information som möjligt från föreläsningen. Efter det görs en undersökning av projektet med hjälp av en grupp av studenter som har tagit del av slutresultatet. Rapporten ska inte innehålla analys av utrustningen och dess tekniska problem eller fördjupningar i frågor om mjuk- eller hårdvarans funktionalitet. Slutsatser av resultatet, sammanfattning, granskning av eventuella problem och vad intervjugruppen tyckte när de såg filmen, kommer också redovisas i rapporten. 1

9 1.4 Metodik För att kunna genomföra detta arbete, har jag läst tidigare publicerat material inom området för att få en översikt över vad som skrivits inom detta ämne. Materialet som används är hämtat från olika källor. De böcker som användes har vi gått genom under kursens (Media-120) genomgång. I uppsatsen användes också flertal elektroniska källor. För att minska risken för källor med låg trovärdighet, användes högskoledomäner och databassökningar i databaser på kth:s bibliotek, liksom hemsidor från de företag som tillverkar de utrustningar som användes vid studien. Intervjustudie och enkätstudie valdes för att få ett så rikt svarsmaterial som möjligt. Den form av enkätstudie som valts, anses vara väldigt bra för småskaliga undersökningar. Nackdelen med sådana metoder är att de är tidskrävande. Fördelen är att risken för missvisande resultat på grund av bortfall av åsikter är förhållandeviss liten. Öppna svarsalternativ valdes för att försöka få så mycket information som möjligt från de intervjuade. Frågorna strukturerades i förväg och gavs en förutbestämd ordning. Frågorna presenterades en och en. Vi försökte skapa en informell och avslappnad miljö när vi intervjuade personerna eftersom det är viktig att de intervjuade att känna att de kan prata öppet och ge uttömmande redogörelser av sina upplevelser och uppfattningar. De som intervjuades är en bestämd målgrupp, studenter. Först visades filmen och sedan delades enkäterna ut för att få intervjupersonernas omdömen. Insamlingen av data har skett genom dessa enkäter och genom intervjuer med ett antal högskolelever. 1.5 Vision Visionen med denna studie är att förhoppningsvis kunna introducera ett praktiskt och effektivt sätt att spela in en föreläsning/reportage till lågkostnad. 1.6 Förväntade Resultat: Vi hoppas att produkten kan ersätta en verklig föreläsning, det vill säga om någon missar en föreläsning eller för den som studerar på distans. Studien är ett test som ska visa : Om det är en bra fungerande metodik och om den ger en kostnadseffektiv produktion. Om det är användbart för skolor/medieföretag Om det är något kan man satsa på och kanske vidareutveckla. 2

10 2. Att utföra experimentet 2.1 Förberedelse I det här experimentet var förberedelserna inte så svåra eftersom produktionen inte behöver något inspelningsmanus. Det mesta som kommer att ske under lektionen är förutsägbart. Det räcker med att vara på plats en kvart före föreläsningen för att man kan hinna med att ställa in ett stativ med stillbildskamera på en passande plats. Stativet används för att undvika skakningar och möjliggöra upptagning av snabba bildsekvenser med bra bildstillstånd. Men man måste tänka på bra belysning för att få bra bildkvalitet. Ljusets riktningar är också viktiga för att undvika reflektion från tavlan där läraren skriver eller från duken där läraren visar OH-bilder/projicerade bilder. Det räcker vanligen med att anpassa lokalens befintliga belysning. Efter det att läraren har kommit in i föreläsningssalen återstår bara att förse honom eller henne med en kroppsburen mikrofon och en MP3-spelare. 2.2 Produktionen: Det tar inte lika mycket tid för att göra en sådan stillbildsfilm som en videofilm, även om inspelningen kräver en genomtänkt strategi för att ge en tekniskt och pedagogiskt bra produkt. Produkten kan delas in i följande steg: Förarbete Inspelning Efterarbete Datorredigering Förarbete: Precis som vid en videoinspelning, bör man vara uppmärksam på att allting fungerar rätt och t.ex. genom realistiska prov och funktionskontroller ta reda på om ljussättningar och andra lösningar fungerar, se till så man har extra minneskort, extra laddade batterier, reservkablar och annat 3

11 2.2.2 Inspelning: När förarbetet är klart, är det dags att spela in. Vi använde autofokus för att slippa att manuellt behöva koncentrera oss på att hålla en bra bildskärpa. Stativet eliminerar risken för skakningsoskärpa. Eftersom rummet var bra belyst stängde vi av blixten i kameran. Sedan tog vi relevanta bilder genom bara trycka ner knappen på kameran. För att skapa en bra upptagning, följde vi lektionens innehåll genom att zooma och panorera. Det gav en filmliknande look med varierade bildutsnitt. Ljudet spelades in med lärarens hjälp. Mikrofonen satt vid lärarens krage och var ansluten till MP3-spelaren Efterarbete När alla inspelningar är klara, är det dags att sätta igång med filmens redigering. I början tänkte vi göra detta i datorprogrammet Photo Story 3, men det var problem med klippningen. Photo story 3 kan inte göra klipp, utan endast övertoningar. Sedan valdes Windows Movie Maker, som är tänkt för rörlig film. För att justera bilderna användes Adobe Photoshop CS2. Bildöverföring När kameran var ansluten direkt till datorn importerades bilderna till Adobe Photoshop CS2 för eventuell bearbetning, som att man önskar t.ex. zooma in, panorera, färgkorrigera, etc. Efter bearbetning sparades bilderna i.jpeg-format. Ljudöverföring: För att föra över ljudet från MP-spelaren till datorn använder man USB-kabel eller Firewire. När MP3-spelaren var ansluten direkt till datorn importerades ljudfilen till datorn. Sedan konverterades det med hjälp av datorprogrammet Switch till.wmv-format och sparades Datorredigering: Datorredigering är icke-linjär. Man plockar inte bild efter bild i kronologisk ordning, utan tankar allt sitt material på hårddiskar. Sedan har man tillgång till material utan att behöva spola fram och tillbaka bland bilderna. Man listar adresser och tittar sedan på bilderna direkt från hårddisken. 1 Vid redigeringen lägger vi mest vikt vid informationen, ljudet och bilderna, vad som skrivs på tavlan och lärarens demonstrationer. Detta eftersom tanken med projektet är att undersöka om filmen kan ersätta en verklig föreläsning eller är användbar för distansutbildning. 4

12 3. Att Skapa filmen med Windows Movie Maker 7 För att skapa filmprojektet använde vi alltså Windows Movie Maker. Det är det perfekta programmet för att göra dina hemvideofilmer bättre, mer spännande, mer tillgängliga och det är kostnadsfritt 13, som tillverkaren beskriver sin produkt. 3.1 Filmuppgifter och klippsamlingar Vanligen arbetar man sig genom ordningen genom att först Importera Videomaterial, Stillbilder, ljudmaterial etc. Här kan sedan läggas in Videoeffekter, Övergångar och För och eftertexter. Slutligen kan man t.ex. välja mellan att bränna filmen på en DVD-Skiva, skapa en E- postfilm, spara på Webben eller överföra filmen på ett videoband av något slag. I Klippsamlingar presenteras alla klipp i form av förminskade bilder och där kan man välja ut de klipp som man vill använda i filmen. Klippen kan betraktas i Filmfönstret. Filmfönster 5

13 3.2. Tidlinje och Storyboard Först dras ljudfilen över i läget Tidslinjen (den inspelade föreläsningen). Sedan dras de relevanta bilderna från Filmuppgifter i läget storyboard. Bilderna kan placeras i valfri eller tidsmässigt logisk ordning. Bilder kan lyftas ut, bearbetas i Photoshop och läggas tillbaka. Man kan t.ex. lägga in Effekter och För-och Eftertexter. Tidslinjen Storyboard 6

14 3.3 Redigera filmen En stillbild kan förkortas och förlängas. Man kan alltid återställa bilden genom att dra ut till dess ursprungliga längd om man ångrar sig. Materialet sparas efter varje klipp. Med en markör kan man ge bilder kortare eller längre varaktighet. 3.4 Skapa eftereffekter Tidslinje Programmet har valbara effekter som Tona fram och Tona bort. Effekten skapar en upptoning från svart, eller en motsvarande nedtoning. Man kan också välja mellan andra effekter. 3.5 Att skapa Texter: Från Filmuppgifter väljs För och eftertexter. Här bestäms var man vill ha text t.ex. - Text i början av filmen - Text före det markerade klippet (En separat bildruta med enbart text.) - Text på det markerade klippet (placerar texten så att bilden syns bakom.) - Eftertext i slutet av filmen Man kan välja olika animeringar som t.ex. låter texten röra sig från bildens underkant och uppåt, så som är vanligt i film. 7

15 3.6 Att Slutföra Projektet. Innan man sparar Projektet kontrollerar man naturligtvis att helheten och alla klippen ser bra ut och att text och effekter fungerar som de ska. Ljudets volym justeras så att det subjektivt upplevs ha en jämn styrka och bra uppfattbarhet vid en normalstark lyssning. Sist sparas bild och ljud för Uppspelning på dator och den högsta kvaliteten väljs så att man inte förlorar i ljud-och bildkvalitet. Sedan kan man t.ex. flytta filmen till webbsidan eller bränna den på DVD-skiva. Rekommenderat sätt att spara en film Det bästa sättet att spara en film, är att spara den för Uppspelning på din Dator. Filmen kan sparas på en DVD-skiva eller CD-skiva om den får plats. En DVD-skiva rymmer ca 4 GB och en CD-skiva rymmer ca 700MB, och ger ofta inte tillräckligt bra upplösning. DVD-skiva är lämplig i vårt fall för att få en bra kvalitet. Det är också tekniskt möjlighet att spara som e-postfilm, men storleken på filmen bör högst vara 1MB. Här finns alltså risken att man får en i det här sammanhänget otillräcklig upplösning. Guiden spara film 8

16 Rörliga avsnitt i vår film 6 Om läraren visar t.ex. film från en videokassett eller DVD-film under föreläsningen, kan den fogas in i vår stillfilm som ett rörligt avsnitt. Med Microsoft Windows Movie Maker går det att stearma digital video. Man kan alltså överföra filmer från analoga videokameror eller videobandspelare till datorn t.ex. via en digital videokamera, som kopplas mellan någon av enheterna och datorn. Det är ett bra sätt att överföra äldre filmer från analoga videoband till datorn utan att behöva montera ett extra analogt videoinspelningskort eller motsvarande enhet till datorn. När man använder den här funktionen spelas filmen upp från ett videoband på en analog videokamera eller en videobandspelare som är ansluten till en digital videokamera. Den är i sin tur ansluten till datorn med en IEEE 1394-anslutning (till exempel Apples FireWire eller Sonys i.link). I den här konfigurationen omvandlar den digitala videokameran filmen från analogt till digitalt format och överför sedan den digitala filmen till datorn. Då går det att spela in filmen som överförs genom den digitala videokameran till datorn i Windows Movie Maker. 9

17 4. Kamerautrustning Stillbildskameran I förstudien användes kameran Nikon coolpix 7900 som stillbildskamera. Den har automatiska funktioner, men det finns också möjligheter till vissa manuella inställningar. Nikon Coolpix 7900 är en digitalkamera med upplösning på 7.1 megapixel och en optisk zoom på 3x. Nikon Coolpix 7900 Brännvidden är mm. Objektiv som klarar av olika brännvidder kallas zoomobjektiv och då anges brännvidden i stället efter minsta och största brännvidden, t.ex eller Brännvidden påverkar förstoringsgraden. Om man ändrar brännvidden genom att zooma, förläggs bildplanet närmare eller längre från objektivet och bildskalan ändras. Avståndet till motivet syns närmare eller mera avlägset. Val av brännvidd ökar eller minskar bara öppningsvinkeln, men ger en avbildning i annan skala, om fotografen står kvar på samma ställe. Förstoringsgraden anges nämligen på två olika sätt, antingen som ett decimaltal, t.ex 0,25x, eller som ett bråk, 1:4. En liten blomma som är 10 cm i verkligheten och 1 cm på filmen har en förstoringsgrad på 0,1 eller 1:10. Förstoringsgrader mindre än 1:1 (1,0) kallas ibland för makrofotografering. Kameran har CCD-sensor med format 1/1.8 tum och filtertypen är RGB. Denna digitalkamera väger 150g. 10

18 4.1.1 Effektivt Antal Pixlar Kameran har alltså 7.1 megapixels upplösning. Detta är det maximala antal bildpunkter som verkligen registreras när man tar en bild. Ju fler bildpunkter desto bättre upplösning och desto finare detaljer kan kameran fånga. En "megapixel" betyder en miljon bildpunkter. Kameror som klarar att hantera mer än 2 miljoner pixlar anses ha en sådan kvalitet att bilderna duger att tryckas/produceras i A3-format, dvs. man kan skriva ut ett foto i A3- format utan märkbar bildförsämring. För bilder som främst återges på Internet fungerar en kamera med en lägre pixelhantering bra. I vårt fall kräver vi dock en högupplösning. Maxupplösning är 3072x2304 som anger maxupplösning i pixlar horisontalt och vertikalt hos kameran. Ju högre upplösning ger desto bättre kvalitet på bilderna Optisk zoom Kameran har en optisk zoom på 3.0 ggr, det är antal det gånger bilden kan förstoras med kamerans optik Digital zoom Nikon coolpix 7900 har 4 ggr digital zoom som alltså är den digitala zoomkapaciteten. Digital zoom innebär att kameran förstorar en del av bildytan. Man får inte mer detaljer än om man tagit bilden med samma höga upplösning utan zoom men det ger totalt 12,0 ggr zoom. En digital zoom begränsar möjligheterna till inzoomning vid efterbearbetning i Photoshop. Man förlorar alltid en del av upplösningen. Bilden blir mindre skarp Bländaromfång Kamerans bländaromfång är F2.8 F4.9. Ju lägre siffran är, desto mer ljus släpps in. Bländarens storlek brukar anges med ett bländartal n. Detta bestäms av förhållande mellan objektivets brännvidd f och bländaröppningens diameter d. Så, n = f/d Bländare inställd för olika bländaröppnongar

19 Högre bländartal betecknar mindre bländaröppning 13.För att inte få problem med bildskärpan ville vi ha ett så starkt ljus att en liten bländare skulle kunna användas (så hög siffra som möjligt). Det ger ett större skärpedjup Okularsökare Sökaren är det "fönster" som man tittar genom när man ska ta en bild. Det finns 3 olika typer av sökare implementerade i digitala kameror och det vanligaste är den optiska sökaren som bruksanvisningen kallar den. Denna sökare är inte optisk, utan visar en bild på en liten LCD-skärm, som betraktas genom okular med ena ögat. Okularsökare vore en mera korrekt beskrivning av funktionen. På de flesta kameror kan man också se bilder på en större LCD-skärm på kamerans baksida Inbyggd Färgmonitor Kameran har alltså en inbyggd färgmonitor. Denna inbyggda färgskärm underlättar fotograferingen genom att man ögonblickligen efter tagningen kan se resultatet och välja om man vill ta bort bilden eller spara den Vitbalanseringsmetoder Det finns Auto, Preset och manual att välja mellan som vitbalanseringsmetoder. Det är ett system som korrigerar färger beroende på olika ljusförhållande. Här manipulerar man kamerans bild så att den färgmässigt ser ut som den verklighet ögat uppfattar Minne Kameran har 14 MB minne men man kan även använda ett externt minneskort med upp till 1GB, närmare 300 bilder. Vanligast i digitala kameror är någon typ av minneskort, men det finns även andra lösningar som t.ex. diskett. Bland minneskort finns det flera olika typer, där Smart Card och Flash Card är vanligast Filformat i Movie Maker Det bildformat som man sparar kamerans bilder i, är JPEG( EXIF v. 2.2), Videoformatet är AVI och ljudformatet som användes är WAV. 12

20 Interface Interface USB: Anger vilken typ av koppling kameran använder för att kommunicera med en dator. Seriell- en vanlig, lite äldre teknik som är något långsamt i sin överföringshastighet. USB- en ny typ av överföringsteknik som möjliggör mycket snabb dataöverföring Parallell- en funktionalitet som ligger någonstans mellan Seriell och USB -standard. 4.2 Ljudteknik Vid studien användes digitalt ljud. Ettor och nollor kan lagras magnetiskt, i en metallfolie, på optisk film, i laddningsbärare och på andra sätt. I vårt fall använde vi MP3-tekniken. MP3 bedömdes ha en tillräckligt bra teknisk standard för vårt ändamål. Signalen lagras i MP3-tekniken med hjälp av laddningsbärare Nokia Först i förstudien användes en MP3- mobiltelefon (Nokia 6280) och handsfree för att för att spela in ljudet men det gav inte önskat resultat. Testet visar att mikrofonen som sitter i handsfree:n inte var så bra kvalitet. Ljudet lagras också med diktafonstandard och registreras i.aac-format. Det låter som en telefonapparat. Sedan provades en annan MP3- spelare som uppfyllde kraven bättre. Det var en Apple ipod. Nokia 6280 Nokia Handsfree 13

21 Den registrerar ljudet i.wav format. Det låter bättre än MP3-telefonen, men bandbredden är inte som man vill önska. Samplingsfrekvensen är bara 8kHz. Det betyder att bandbredden inte kommer upp ens till 4kHz (Nyqvistkriteriet) Apple ipod 4 Apples ipod är en digital musikspelare, populärt kallad MP3-spelare, trots att den kan spela upp många andra ljudformat. ipoden tillverkas av den amerikanska dator- och mjukvarutillverkaren Apple, kanske mest kända för sina Macintoshdatorer. ipoden har 30GB minne. Den har en 2,5 tums LCD-färgdisplay. De fomat som stöder ipoden är Mp3, ACC,WAV,AIFF för audio, bilderna som JPEG-format och MPEG-4, MOV för video. Den har inbyggt laddningsbart batteri, Batteritiden (cirka) är upptill 14 timmar för musik och upptill 2 timmar för video. ipoden har måtten 61x104x11 mm och väger 136 gram. Datoranslutning kan göras via en USB-port. ipod med färgskärm30gb Det finns olika modeller av ipod i marknaden. ipod med färgskärm 30GB använde vi vid ljudupptagningen. Resultatet blev tyvärr inte tillräckligt bra. Man kan också använda minidiskspelare (MD) för att spela in digitalt ljud. Det finns många att välja på inom minidiskmarknaden. tex. Sharp MD-MT 190H är en sådan. Den levererar ljudkvalitet som DVD( Hz), CD-kvalitet ( Hz eller 32 00Hz) och har anslutning för extern mikrofon 9. Detta blir en bättre lösning. 14

22 4.2.3 Mikrofon Adapter 5 Belkin Universal Microphone Adapter för ipod. Vid ljudinspelningen användes Belkin Universal Microphone Adapter för ipod. Med Belkin Universal Microphone Adapter kan man använda sin ipod med en monomikrofon. Den fungerar dock inte med ipod mini, ipod nano, ipod med video. Man ansluter den helt enkelt till ipod och en mikrofon med 3,5 mm kontakt. Man kan använda dynamisk mikrofon. ipod-spelarens lagringskapacitet räcker till att spela in hundratals timmar ljud. Man kontrollavlyssnar inspelningarna via den inbyggda hörlurskontakten eller via datorn. Inspelningarna kopieras till datorn, där man enkelt kan lagra, redigera eller e-posta dem. Nackdelen med ipodens mjukvara är dess begränsning att alla inspelningar görs med 8kHz samplingsfrekvens mono i WAV-format. Det betyder att bandbredden inte är bättre än mellanvågsradio. Dessutom tar WAV-filer stor plats jämfört med exempelvis MP3. Adaptern har en lysdiod, en enkel utstyrningsindikator, som gör det möjligt att göra inspelningar med bra ljud. I tabellen nedan finns information om hur man väljer rätt förstärkningsinställning (gain-omkopplaren på framsidan av adaptern): För normal röstdiktamen - låg förstärkning. För samtal och konferenser - mellanförstärkning. För föreläsningssalar eller låg volym - hög förstärkning. Det är naturligvis viktigt att man gör provinspelningar med den aktuella rösten för bedömning av vilken gain, nivå som blir bäst. 15

23 Teknisk information om mikrofonadaptern: För dynamisk mikrofon med 3,5 mm-kontakt. En eventuell elektretmikrofon kräver egen strömförsörjning via batteri. 3,5 mm ljudutgång för hörlurar eller högtalare. Mikrofonskänsligheten justeras med en förstärkningsomkopplare med tre lägen. Fungerar med ipod-programvara version 2.1 eller senare Mikrofon: Det är lämpligt med en miniatyrmikrofon som kan fästas på kläderna, en mygga. Mikrofonen som vi använde vars frekvensomfång Hz, impedans 2 kohm, känslighet -60 db Systeminformation 7 Systemkrav För Windows Movie Maker: Videoinspelningsfunktionerna kräver följande: Processor: PC eller multimediadator med 600 MHz eller snabbare. Operativsystem: SP2 för Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional eller Windows XP Professional x64 Edition. Minne: 128 MB RAM eller högre, 32 MB VRAM eller högre. Hårddisk: 2.0 GB ledig utrymme på hårddisken. Enhet: CD-ROM- eller DVD-enhet. Bildskärm: Bildskärm och bildskärmkort med SVGA (800 x 600) eller högre upplösning, 3-D grafiks acceleration, DirectX 7.1 eller senare grafiksupport, Videoadapter måste vara anpassad till Windows XP. Ljud: Windows XP anpassat ljudkort och högtalare eller hörlurar. Övrigt: Vissa Internetfunktioner kräver Internetanslutning. 16

24 4.4 Mjukvara: Adobe Photoshop CS2: Adobe Photoshop CS2 är ett standardprogram för professionell digital bildbehandling och för bildimportering från digitala kameror. Det har många kreativa verktyg och funktioner som ger extraordinära resultat t.ex. kan bildkvaliteten i vissa sammanhang förbättras, en felexponering kan justeras etc Windows Movie Maker: Windows Movie Maker är ett enklare program för videoredigering och ingår i operativsystemet Microsoft Windows XP. Det är lätt att använda och ger ett tillräckligt bra resultat. Det är lätt att skapa proffsiga filmer Switch Switch är ett mycket enkelt program för att konvertera mellan en mängd av ljudformat. När vi arbetade med ljud för att konvertera ljudformat, använde vi programmet Switch. Det läser, wav, mp3, au, aif/aiff, gsm, vox, raw, ogg, flac, aac, m4a, mp2, wma, rm/ra/ram, dvf, msv, dss, cda, mov, och amr och sparar i följande format; wav, mp3, au, aif/aiff, gsm, vox, raw, ogg, flac, aac, m4a, och mov ConvertMovie 4.0 ConvertMovie 4.0 är ett mycket enkelt datorprogram för att konvertera mellan en mängd av videoformat. Vi använde det programmet för att konvertera DVD filmen med codec MPEG2 SSE till.wmv fil. Det läseravi(divx, Xvid,etc), MPEG1,2(DVD,SVCD,VCD), MPEG4(iPod,MP4), 3GPP(GSM), 3GPP2(CDMA),WMV, RealMedia, WAV, MP3, WMA

25 5. Kostnader Det är viktig att nämna här, att för att kunna använda datorns mjukvara för kommersiell bruk, måste man köpa programmets licens. Kommersiella licenser kostar mycket. Men finns en hel del mjukvara som är gratis, som man kan ladda ner från nätet. 5.1 Priser på hårdvara Datorn som användes Acer Aspire 1312XC kostar 6000:- Stillbildskamera Nikon coolpix 7900 kostar 2500:- Ipod (Apple) 3000:- Belkin Universal Microphon Adapter kostar 300:- Kamerastativ 400:- Mikrofon 200:- Extra minne Smart Card 1GB kostar 300:- 10st DVD-R, 8x speed kostar 100:- Total kostnad för hårdvara 12800:- (Alla priser inkluderande moms.) 5.2 Priser på mjukvara Adobe Photoshop CS2 kostar 10000:- Switch och ConvertMovie 4.0 är gratis. Man kan ladda ner från nätet. Windows Movie Maker ingår i Operativ Systemet Windows XP Home Edition. 5.3 Sammanfattning av kostnader Kostnaderna är ungefärliga eftersom tekniska utrustningar och mjukvaror utvecklas ständigt, vilket gör att priserna går ner hela tiden. För mig tog det ca 60 timmar för att göra en film för första gången eftersom jag har fått lära mig mycket under arbetsgången. Sedan man har lärt sig tekniken att skapa en sådan föreläsningsfilm, räcker det med 8 timmar att slutföra produktionen från inspelning till slutprodukt. Om man har redan tillgång till all utrustning och mjukvara som ovan, blir det mycket billigare per föreläsningfilm. Då blir arbetskostnaden enligt Academic Work(som betalar för en sådan IT-kunnig personal) är 125 kr*8 = 1000 kr/film 18

26 6. Alternativ teknik 6.1 Enbart ljud: Om vi ska fånga bara ljud från föreläsningen dvs. producera bara cd/kassettband då behöver vi en bra DAT/MD tex. Sharp MD-MT190H och en mygga. Priser på hårdvara: Sharp MD-MT190H ca 3500:- Mikrofon ca 200:- Dator(för replikering till CD) ca 6000:- 10st CD-R, ca 50:- Total kostnad för hårdvara 9750:- Kanske man vid senare tillfälle behöver ett ljudredigeringsprogram tex. Sound Forge 6.0 för att bearbeta med ljudet. Det kostar ca kr. Arbetskostnaden blir 125 kr*8 = 1000 kr. Total kostnad för produktionsutrustningen blir ca 17000: Video Det är svårt att räkna ut kostnader för en videoinspelning (med mini studio), eftersom det är mycket att välja på bland kameror och alla andra utrustningar. Naturligtvis beror det på kvalitetsfrågan. Jag tar upp några exempel för jämförelse. Utrustning som behövs för en tvåkamerainspelning: 2 st Kameror, 2st stativ, bandspelare, monitor, ljuskit(lampor), bildmixer, ljudmixer och eventuellt intercom för att kommunicera med kameraman. Kamera: Sony PD-170 Sony PD-170: Gränssnitt: firewire, s-video, komposit,upplösning: punkter, vikt: 1.5 kg exkl. batteri, Format: dv-cam PAL. Pris: ca 25000Kr. 19

27 VideoBandspelare: Sony DSR-11 Den kompakta DSR-11 är en smidig DVCAM-bandare som klarar såväl NTSC som PAL in- och uppspelning (men utför ingen konvertering av materialet). DSR-11 kan spela upp och spela in på både DVCAM och DV-kassetter, både standard och miniformat. DSR-11 är ett kraftfullt men ändå kostnadseffektivt alternativ för icke-linjära redigeringssystem. 17 Pris ca kr. Monitor: Sampo 15 tums LCD TV/PV Sampo 15 tums LCD TV/PV monitor. 640x480, PAL/ NTSC, Video/Audio Signal Input: TV +SVideo+ RGB input, Högtalare 2x3W. Pris: Ca 3000 kr. 18 Bildmixer: 18 Panasonic AW-SW 350 vision Mixer NTSC och Pal kompatible, 5-kanal input. Pris: Kr 20

28 Övrigt: Vi behöver tre personer för att utföra videoinspelning. Två kameramän och en bildproducent. Arbetskostnaden blir enligt Joakim Nordström (MediaLab-kth) (2x2500)+3000 = 8000Kr. Kosnad för videoinspelning : 2st kameror 50000:- Video bandspelare 12000:- Monitor 3000:- Bildmixer 25000:- 2st Stativ 3000:- Ljuskit(lampor) 8000:- En ljudmixer 3000:- 10st DVD-R 100:- Dator 6000:- 3st Intercom 10000: Total kostad ca :- Kostnad Analys: Medium Kostnad (Hårdva) i Kr. Produktionskosnad(tid) i Kr Kvalitet Kommentar Ljud DVD All visuell information förloras. Stillbildsfilm Upplösning: 7,1M pixel Lagrad som CD-ROM eller som bild-och ljudfil på nätet, kan man frysa bilder och zooma in på detaljer med bibehållen acceptabel skärpa. Video Upplösning: punkter Skärpan blir sämre vid inzoomning. Alltså är utrustningen för videoinspelning ca tio gånger dyrare än för stillbildsfilm och produktionskostnaden åtta gånger så hög för video. 21

29 7. Analys av enkätundersökning Målgruppen som blivit intervjuad är studenter dels från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och dels från Stockholms Universitet. Pilotfilmens längd var ca 8 minuter. Jag fick svaren dels från studenter som tittat på filmen tillsammans med mig och dels från studenter som tittat via Internet. Filmen lade jag upp på nätet och skickade också frågeformuläret via Internet till studenterna. För att en enkätundersökning ska kunna gälla som en trovärdig grund intervjuades 20 studenter. Undersökningens svar och kommentarer redovisas nedan. 1. Vad tycker du om filmen: Informationsmässigt: - bra eller dålig? Om dålig, på vilket sätt? Svar: Bra 70 %. De tycker att man kan få tillräckligt bra information som man får från en vanlig föreläsning. Dålig-30 %. De vill kunna ställa frågor direkt till läraren. 2. Kan den ersätta en vanlig föreläsning? Svar: Ja 20%. Nej 80%. 3. Finns det undantag då det inte skulle fungera? Kommentar: De som svarat nej tycker att en inspelat föreläsning aldrig kan ersätta en riktig föreläsning. Många studenter framhåller att den här metoden t.ex. inte skulle fungera i en konst-eller idrottskola. 4. Vad är viktigast för dig i filmen: bild/ljud/båda. Svar: Bild-0% Ljud 15 % Båda 85% 5. Hur tycker du det här är i jämförelse med en videofilm? Kommentarer: Här tycker alla förstås att det inte ger samma känsla som en rörlig film ger. 22

30 6. Vågar du stanna hemma om en sådan föreläsning är tillgänglig på nätet i den här formen, istället för att gå på föreläsningen? Svar: Här säger studenterna att om de har något annat som är lika viktigt som föreläsning, kan de välja bort den och vid ett senare tillfälle utnyttja en sådan här inspelning. 7. Om du har varit på en sådan föreläsning och om den är tillgänglig på nätet vill du då kolla på den igen vid ett senare tillfälle t.ex. inför tenta. Svar: Här 100 % tycker att det skulle vara mycket bra. 8. Anser du att man kan använda den här presentationsformen som läromedel inom distansutbildning. Svar: Ja- 80% Nej-20% Kommentar: Nejsidan tycker att rörlig bild är bättre på distansutbildningen. 9. Ge tre förslag till hur man skulle kunna förbättra den här tekniken? Kommentar: Jag tar upp tre bästa bland de förslag som jag fick av studenterna: 10. Övriga synpunkter: Förbättra ljudkvaliteten Använd flera bilder Viktiga demonstrationer av läraren bör presenteras med rörlig bild. I övrigt tycker alla att om en sådan föreläsningsfilm är tillgänglig parallellt med vanlig föreläsning, borde den kunna bli stor hjälp för studenterna. 23

31 8. Slutsats och Analys Målet med denna undersökning var utföra en studie i hur man kan spela in en föreläsning med hjälp av enkel utrustning som ändå ger hög teknisk kvalitet, bra pedagogisk form och informationsöverföring och få svar på hur elever uppfattar stillbildsfilmen som möjlig ersättning till en verklig föreläsning. Utifrån resultatet av enkätundersökningen kan man påstå att studien delvis lyckades och att metoden inrymmer positiva möjligheter till vidare utveckling. Filmen uppfyller inte helt målet, men det går att uppfatta föreläsningens innehåll. Däremot kan den inte ersätta en vanlig föreläsning. Men den kan nog bli en mycket användbar metod inom distansutbildning. En viktig sak är, att när studenterna intervjuades upptäckte jag, att om man inte lägger stillbilderna vid rätt tillfälle och på rätt plats, blir konsekvensen negativ, stillbilderna känns omotiverade och irriterande. Vi hade mycket problem med vår ljudkvalitet, men vi lyckades inte lösa problemen. Vi borde haft en minidiskspelare (MD/DAT) istället för ipod och sedan efterarbeta ljudet med ett bra ljudredigeringsprogram tex. Sound Forge Vi lade mycket av fokus på hur mycket tid man kan spara och att det är en enkel och mycket billig teknik. Undersökningen visade att det går snabbt att förbereda och det tar inte så mycket tid vid redigering. Jag har skaffat många erfarenheter och löst problem genom arbetet med denna studie. De som inte har erfarenhet upptäcker att metoden är snabb att lära sig. Förhoppningsvis kommer denna studie att ge ingångar till vidare utveckling. Slutligen kan man säga att metoden vi valde föreläsningfilmen, är ett bra hjälpmedel för utbildningsändamål. 24

32 9. Hur kan man gå vidare? Intervju-och enkätstudier visar att föreläsningfilmen är något man kan använda i studiesammanhang dvs. det skulle kunna vara ett bra inlärningsmedel att vidareutveckla i framtiden. Genom ytterligare tekniska insatser ökar man möjligheten att producera ännu bättre föreläsningfilm. Om man använder en mygga(trådlös) och spelar in dess ljud tillsammans med stillbildskamerans bilder direkt på en bärbar dator, får man ett mera genomarbetat utgångsmaterial, eftersom bilder och ljud då kan läggas direkt längs redigeringsprogrammets tidslinje. På så sättet sparar man tid vid redigeringen, och produktionen kan göras snabbare och kvalitetsmässigt bättre. 25

33 10. Litteratur 1. Wepsäläinen, Anders Film & TV-Ett kompendium. Stockholm. ISBN Ternström, Sten Ljud. 5:e utgåvan. TRITA-TMH 2003:12. ISSN Boberg, Anders Den fotografiska bilden. Stockholm. TRITA-INFRA ISSN m6h843c5thwgbwbnfylj/1.pslid?find=belkin+mic+adapter ngelius_lena_och_sahil_zohid_04116.pdf 9. rlquist_jonas_och_berglund_henrik_04127.pdf

34 TRITA-CSC-E 2006:176 ISRN-KTH/CSC/E--06/176--SE ISSN

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Video on Demand Martin Gustavsson Johnny Renegård Jun 2002 MSI Report 02065 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95

Läs mer

Visa och publicera videor

Visa och publicera videor Visa och publicera videor 126 Du kanske är nöjd med att filma och redigera dina videor bara för din egen skull. Men förmodligen vill du även visa dina skapelser för släkt, vänner och kanske även dina arbetskamrater.

Läs mer

Steget närmare till egen produktion av rörlig media?

Steget närmare till egen produktion av rörlig media? Steget närmare till egen produktion av rörlig media? A study on the production of video and live streaming at Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) Titti Löf-Pasma ME1302 Examensarbete

Läs mer

4K-Teknik och 4Kkamerateknik

4K-Teknik och 4Kkamerateknik 4K-Teknik och 4Kkamerateknik 13.10.2014 Anton Westerlund Pontus Strandberg VASA YRKESHÖGSKOLA IT-TRADENOM Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT Författare Anton Westerlund, Pontus Strandberg

Läs mer

Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON

Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON Examensarbete

Läs mer

Dagens virtuella kommunikationsmedel en studie om kommunikation på avstånd C A R L V I K A R D

Dagens virtuella kommunikationsmedel en studie om kommunikation på avstånd C A R L V I K A R D Dagens virtuella kommunikationsmedel en studie om kommunikation på avstånd C A R L V I K A R D Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Dagens virtuella kommunikationsmedel en studie om kommunikation på avstånd

Läs mer

Jag vill säga något. Digitalbok som läromedel i skolan, utvärdering. ANN-CHRISTINE EKLUND och ATHANASIA ZLATINTSI

Jag vill säga något. Digitalbok som läromedel i skolan, utvärdering. ANN-CHRISTINE EKLUND och ATHANASIA ZLATINTSI Jag vill säga något Digitalbok som läromedel i skolan, utvärdering ANN-CHRISTINE EKLUND och ATHANASIA ZLATINTSI Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04098 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

Ljud - för större upplevelse

Ljud - för större upplevelse Ljud - för större upplevelse Ljud och musik berikar vår tillvaro på många sätt: Med filmmusik görs sorgen i filmen starkare och glädjen större, musik till bilderna i ett bildspel skapar mer känsla. Varför

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker. BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE

Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker. BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker BRANISLAV TEPAVCEVIC och EMIL VOLTAIRE Examensarbete

Läs mer

Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA

Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Problem med implementering av mjukvara

Läs mer

Rapporthantering och SharePoint

Rapporthantering och SharePoint Rapporthantering och SharePoint Metoder för en effektiv och kontrollerad rapporthantering på Svenska Volkswagen G U S T A F B E N G T S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Rapporthantering och

Läs mer

DSLR-kameror för Full HD-videofilmning en överblick

DSLR-kameror för Full HD-videofilmning en överblick DSLR-kameror för Full HD-videofilmning en överblick Jonas Lemberg Förnamn Efternamn Examensarbete Medieteknik 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Medieteknik Identifikationsnummer: 3828 Författare:

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Den digitala systemkameran som HD-videokamera en teknisk jämförelse

Den digitala systemkameran som HD-videokamera en teknisk jämförelse Den digitala systemkameran som HD-videokamera en teknisk jämförelse Rasmus Tåg Examensarbete Medieteknik Rasmus Tåg 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Medieteknik Identifikationsnummer: 3238

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Responsiv webbdesign för smarta klockor

Responsiv webbdesign för smarta klockor DEGREE PROJECT, IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, SECOND LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2014 Responsiv webbdesign för smarta klockor JOKOB FLORELL KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MASTER S THESIS

Läs mer

Digitalisering, arkivering, publicering

Digitalisering, arkivering, publicering Digitalisering, arkivering, publicering en praktisk handbok för sociala rörelser Fotot har använts som förstasida i tidskriften Fred & Solidaritet, 1980-talet. media.globalarkivet.se Världsbiblioteket

Läs mer

Utveckling av ett transkriberingsverktyg

Utveckling av ett transkriberingsverktyg Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av ett transkriberingsverktyg Patrik Stedt & Johan Roos Juni 2007 Examensarbete, 10 poäng, C Datavetenskap Dataingenjörsprogrammet

Läs mer

Hur fångar man yrkesarbetarnas tid?

Hur fångar man yrkesarbetarnas tid? Hur fångar man yrkesarbetarnas tid? En studie av hur yrkesarbetares lönoch tidrapportering skulle kunna effektiviseras H E N R I K S J E L I N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Hur fångar man yrkesarbetarnas

Läs mer

INFORMATIK C-10. Personas Hur kan de bidra till en lyckad systemutveckling? Författare: Towa Eng toen0000@student.miun.

INFORMATIK C-10. Personas Hur kan de bidra till en lyckad systemutveckling? Författare: Towa Eng toen0000@student.miun. INFORMATIK C-10 Personas Författare: Towa Eng toen0000@student.miun.se 2005-05-27 Mittuniversitetet i Sundsvall Institutionen för informationsteknologi och medier Systemvetenskapliga programmet Informatik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Realistisk integrering av 3D i en verklig miljö. Erik Öhman. Teknologie kandidatexamen Datorgrafik

EXAMENSARBETE. Realistisk integrering av 3D i en verklig miljö. Erik Öhman. Teknologie kandidatexamen Datorgrafik EXAMENSARBETE Realistisk integrering av 3D i en verklig miljö Erik Öhman Teknologie kandidatexamen Datorgrafik Luleå tekniska universitet System- och rymdteknik Förord Det här examensarbetet representerar

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Digitalisering, arkivering, publicering

Digitalisering, arkivering, publicering Digitalisering, arkivering, publicering - en praktisk handbok för sociala rörelser Anders Jensen-Urstad Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Stockholm Med ekonomiskt stöd från Kungliga biblioteket 2010

Läs mer

Administrera elevbedömningar och utveckling av datorsystem för detta

Administrera elevbedömningar och utveckling av datorsystem för detta Malmö högskola Lärarutbildningen Särskild lärarutbildning SÄL3 Examensarbete 15 högskolepoäng Administrera elevbedömningar och utveckling av datorsystem för detta Administrate Student Appraisal and Software

Läs mer

VoD den virtuella videobandspelaren C H R I S T I A N G U S T A F S S O N

VoD den virtuella videobandspelaren C H R I S T I A N G U S T A F S S O N VoD den virtuella videobandspelaren C H R I S T I A N G U S T A F S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 VoD den virtuella videobandspelaren C H R I S T I A N G U S T A F S S O N Examensarbete i

Läs mer

Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del

Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del Web-based mathematical problems for key stage four Maria Svärdh Handledare: Anna-Karin Högfeldt Gunnar Johnsson Gunilla Olofsson Kungliga Tekniska

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gränssnitt och tjänster för IPTV

EXAMENSARBETE. Gränssnitt och tjänster för IPTV EXAMENSARBETE 2006:027 CIV Gränssnitt och tjänster för IPTV Camilla Isaksson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Datateknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Datalogi 2006:027

Läs mer

Diagnostikverktyg för tolkning av kommunikation Examensarbete

Diagnostikverktyg för tolkning av kommunikation Examensarbete T Diagnostikverktyg för tolkning av kommunikation Examensarbete ALESANDRO SANCHEZ MARTIN SONESSON Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige, 2012 Innehållet i detta häfte

Läs mer