Alternativ till videoinspelade förläsningar R A S H E D H A R U N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativ till videoinspelade förläsningar R A S H E D H A R U N"

Transkript

1 Alternativ till videoinspelade förläsningar R A S H E D H A R U N Examensarbete Stockholm, Sverige 2006

2 Alternativ till videoinspelade förläsningar R A S H E D H A R U N Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2006 Handledare på CSC var Arild Jägerskogh Examinator var Roger Wallis TRITA-CSC-E 2006:176 ISRN-KTH/CSC/E--06/176--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Sammanfattning Skolsystemet i Sverige utvecklas ständigt. En tydlig tendens är att utbildningarna blir mer flexibla och flexibla skolsystem kräver nya utbildningssystem och verktyg. Teknikskiften som Internet har skapat behov av ett utbildningsverktyg som kan erbjuda och säkra kunskapsöverföring från en föreläsning eller en presentation. Vi kan spela in en föreläsning och sedan lägga upp den på nätet, men det uppstår alltid problem att synkronisera ljud och rörlig bild. Å andra sidan är videokameror och utrustningar dyra och jobbet är tids- och resurskrävande. Däremot kan man med digital stillbildskamera agera snabbt och fånga värdefulla bilder från en presentation, som efteråt kan bearbetas. Det blir en stillbildsfilm. Stillbilder kan samlas och sedan bearbetas i dator till en film med ljud. Studien går ut på att pröva möjligheterna med ett nytt distansutbildningssystem, med mindre kostnader och lägre resurskrav, än för en videofilm, men med attraktiva kvaliteten. Meningen med studiens resultat är också att undersöka möjligheter till utveckling av prismässigt attraktiva metoder som kan ge nya format för elektroniska medier. Stillbildsfilmen har en större bildskärpa och kan (om dess original förvaras i lämpligt format) i efterhand förses med nytt bildmaterial, som gör uppdateringar möjliga till en obetydlig kostnad. Detta undersökning kommer att pröva principer för sammansättningen av ett sådant verktyg, en stillbildskamera, en ljudrecorder och det datorbaserade filmredigeringsprogrammet Windows Movie Maker.

4 Abstract The school system in Sweden is in constant development. One can find a clear trend that education has become more flexible. Flexibility in school systems in turn demands new education systems and new tools. The technicality of Internet has created a necessity of such education systems which can offer and ensure transfer of knowledge from a lecture (on a topic) or from a presentation of something. We can make recordings of a lecture and later publish it on the net. But we always face problems to synchronise it with sound and motion-pictures. In addition, videocameras and other instruments are very costly and the concerned job requires both time and trained stuff members. On the other hand, with digital still-photocameras, one can act quickly and catch valuable pictures which can be used according to necessity. In this case it will be a still-photo-film. These still-photos can be collected together in a film style manner and can later be processed in computers to make a time axis based film with sound. This study is made to increase the possibilities within new distance-education system where costs will be lower, resources will be saved, but the photo quality will be better as more variation and effects can be brought and created. The purpose of the study is also to pave way, to develop new possibilities for TV companies and media, and at the same time increase the effectivness of this branch. With the help of this study we shall be able to use still-photo-films in a better way. It is intended to make the films relevant and expressive in different ways, and it has also been taken into consideration that it must fullfill certain technical criterias, so that such films can be appreciated by demanding spectators. This thesis covers guidelines for the construction of such a tool, based on a digital camera, a sound recorder and computer, using the functions provided in Microsofts Windows Movie Maker.

5 Förord Avsikten med detta examensarbete är att utföra en studie i hur man kan spela in en föreläsning inne i klassrummet med en enkel utrustning som ger hög teknisk kvalitet och bra pedagogiskt resultat och få svar på hur elever uppfattar stillbildsfilmen som en möjligt ersättning för en verklig föreläsning. Denna rapport är en del av mitt examensarbete på 10 poäng vid Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige. Det är en obligatorisk del av högskoleingenjörsutbildningen i medieteknik. Först och främst vill jag tacka min handledare Arild Jägerskogh för all feedback, inspirerande idéer, språkkorrigering på skrivningen och alla råd under examensarbetet. Dessutom vill jag tacka de elever som ställde upp på intervjuer och såg filmen. Speciellt tack till Emil Sjöblom all teknisk hjälp. Stockholm. Augusti Rashed Harun

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Målformulering Avgränsningar Metodik Vision Förväntade resultat Att utföra projektet Förberedelse Produktionen Förarbete Inspelning Efterarbete Datorredigering Att skapa filmen med windows Movie Maker Filmuppgifter och klippsamlingar Tidslinje och Storyboard Redigera filmen Skapa eftereffekter Att Skapa texter Att Slutföra projektet Kamerautrustning Stillbildskamera Effektivt Antal Pixlar Optisk zoom Digital zoom Bländaromfång Okularsökare Inbyggd Färgmonitor Vitbalanseringsmetoder Minne Filformat i Movie Maker Interface Ljudteknik Nokia Apple ipod Mikrofonadapter Mikrofon Systeminformation

7 4.4 Mjukvara Photoshop CS Windows Movie Maker Switch ConvertMovie Kostnader Priser på hårdvara Priser på mjukvara Sammanfattning av kostnader Altervativ teknik Ljud Video Analys av enkätundersökning Slutsats och Analys Hur kan man gå vidare? Litteraturlista

8 1. Inledning Syftet med detta projekt är att försökas fånga föreläsningar med hjälp av stillbilder tagna med digital stillbildskamera och en MP3-spelare med mikrofon för att spela in ljud. Resultatet kan förhoppningsvis vara användbart i skolsammanhang och medieföretag. Det är en lönsam, enkel och snabb metod för att kunna göra reportage eller undervisningsfilm med bra kvalitet. 1.1 Bakgrund Att spela in en föreläsning/reportage/program med videokamera är dyrt och resurskrävande. Det kräver också tid för att förbereda inför inspelningar och sedan för redigering och synkronisering mellan bild och ljud. Stillbilder är däremot lättare att bearbeta med datorn och kan snabbt synkas samman med ljud vilket, sparar mycket tid och pengar. Studien går ut på att spela in t.ex., föreläsningar eller göra dokumentationer på ett ekonomiskt attraktivt sätt med en bra teknisk kvalitet. 1.2 Målformulering Målet med arbetet är att utföra denna studie för att få svar på hur elever uppfattar stillbildsfilmen som en möjlig ersättning till en verklig föreläsning. En person kan fotografera med en digital stillbildskamera och spela in ljud med MP3-teknik. Efter en enkel bearbetning kan man lägga upp den på nätet eller distribuera filmen på DVD eller annat upp det på annat uppspelningsmedium. Hur praktisk är denna metod för skolan eller för medieföretag och är den användbar? 1.3 Avgränsningar Examensarbetet ska omfatta några exempel som illustrerar hur man med digitala stillbilder och ljud kan fånga och återge en vanlig föreläsning. Fokus kommer ligga på att fånga så mycket information som möjligt från föreläsningen. Efter det görs en undersökning av projektet med hjälp av en grupp av studenter som har tagit del av slutresultatet. Rapporten ska inte innehålla analys av utrustningen och dess tekniska problem eller fördjupningar i frågor om mjuk- eller hårdvarans funktionalitet. Slutsatser av resultatet, sammanfattning, granskning av eventuella problem och vad intervjugruppen tyckte när de såg filmen, kommer också redovisas i rapporten. 1

9 1.4 Metodik För att kunna genomföra detta arbete, har jag läst tidigare publicerat material inom området för att få en översikt över vad som skrivits inom detta ämne. Materialet som används är hämtat från olika källor. De böcker som användes har vi gått genom under kursens (Media-120) genomgång. I uppsatsen användes också flertal elektroniska källor. För att minska risken för källor med låg trovärdighet, användes högskoledomäner och databassökningar i databaser på kth:s bibliotek, liksom hemsidor från de företag som tillverkar de utrustningar som användes vid studien. Intervjustudie och enkätstudie valdes för att få ett så rikt svarsmaterial som möjligt. Den form av enkätstudie som valts, anses vara väldigt bra för småskaliga undersökningar. Nackdelen med sådana metoder är att de är tidskrävande. Fördelen är att risken för missvisande resultat på grund av bortfall av åsikter är förhållandeviss liten. Öppna svarsalternativ valdes för att försöka få så mycket information som möjligt från de intervjuade. Frågorna strukturerades i förväg och gavs en förutbestämd ordning. Frågorna presenterades en och en. Vi försökte skapa en informell och avslappnad miljö när vi intervjuade personerna eftersom det är viktig att de intervjuade att känna att de kan prata öppet och ge uttömmande redogörelser av sina upplevelser och uppfattningar. De som intervjuades är en bestämd målgrupp, studenter. Först visades filmen och sedan delades enkäterna ut för att få intervjupersonernas omdömen. Insamlingen av data har skett genom dessa enkäter och genom intervjuer med ett antal högskolelever. 1.5 Vision Visionen med denna studie är att förhoppningsvis kunna introducera ett praktiskt och effektivt sätt att spela in en föreläsning/reportage till lågkostnad. 1.6 Förväntade Resultat: Vi hoppas att produkten kan ersätta en verklig föreläsning, det vill säga om någon missar en föreläsning eller för den som studerar på distans. Studien är ett test som ska visa : Om det är en bra fungerande metodik och om den ger en kostnadseffektiv produktion. Om det är användbart för skolor/medieföretag Om det är något kan man satsa på och kanske vidareutveckla. 2

10 2. Att utföra experimentet 2.1 Förberedelse I det här experimentet var förberedelserna inte så svåra eftersom produktionen inte behöver något inspelningsmanus. Det mesta som kommer att ske under lektionen är förutsägbart. Det räcker med att vara på plats en kvart före föreläsningen för att man kan hinna med att ställa in ett stativ med stillbildskamera på en passande plats. Stativet används för att undvika skakningar och möjliggöra upptagning av snabba bildsekvenser med bra bildstillstånd. Men man måste tänka på bra belysning för att få bra bildkvalitet. Ljusets riktningar är också viktiga för att undvika reflektion från tavlan där läraren skriver eller från duken där läraren visar OH-bilder/projicerade bilder. Det räcker vanligen med att anpassa lokalens befintliga belysning. Efter det att läraren har kommit in i föreläsningssalen återstår bara att förse honom eller henne med en kroppsburen mikrofon och en MP3-spelare. 2.2 Produktionen: Det tar inte lika mycket tid för att göra en sådan stillbildsfilm som en videofilm, även om inspelningen kräver en genomtänkt strategi för att ge en tekniskt och pedagogiskt bra produkt. Produkten kan delas in i följande steg: Förarbete Inspelning Efterarbete Datorredigering Förarbete: Precis som vid en videoinspelning, bör man vara uppmärksam på att allting fungerar rätt och t.ex. genom realistiska prov och funktionskontroller ta reda på om ljussättningar och andra lösningar fungerar, se till så man har extra minneskort, extra laddade batterier, reservkablar och annat 3

11 2.2.2 Inspelning: När förarbetet är klart, är det dags att spela in. Vi använde autofokus för att slippa att manuellt behöva koncentrera oss på att hålla en bra bildskärpa. Stativet eliminerar risken för skakningsoskärpa. Eftersom rummet var bra belyst stängde vi av blixten i kameran. Sedan tog vi relevanta bilder genom bara trycka ner knappen på kameran. För att skapa en bra upptagning, följde vi lektionens innehåll genom att zooma och panorera. Det gav en filmliknande look med varierade bildutsnitt. Ljudet spelades in med lärarens hjälp. Mikrofonen satt vid lärarens krage och var ansluten till MP3-spelaren Efterarbete När alla inspelningar är klara, är det dags att sätta igång med filmens redigering. I början tänkte vi göra detta i datorprogrammet Photo Story 3, men det var problem med klippningen. Photo story 3 kan inte göra klipp, utan endast övertoningar. Sedan valdes Windows Movie Maker, som är tänkt för rörlig film. För att justera bilderna användes Adobe Photoshop CS2. Bildöverföring När kameran var ansluten direkt till datorn importerades bilderna till Adobe Photoshop CS2 för eventuell bearbetning, som att man önskar t.ex. zooma in, panorera, färgkorrigera, etc. Efter bearbetning sparades bilderna i.jpeg-format. Ljudöverföring: För att föra över ljudet från MP-spelaren till datorn använder man USB-kabel eller Firewire. När MP3-spelaren var ansluten direkt till datorn importerades ljudfilen till datorn. Sedan konverterades det med hjälp av datorprogrammet Switch till.wmv-format och sparades Datorredigering: Datorredigering är icke-linjär. Man plockar inte bild efter bild i kronologisk ordning, utan tankar allt sitt material på hårddiskar. Sedan har man tillgång till material utan att behöva spola fram och tillbaka bland bilderna. Man listar adresser och tittar sedan på bilderna direkt från hårddisken. 1 Vid redigeringen lägger vi mest vikt vid informationen, ljudet och bilderna, vad som skrivs på tavlan och lärarens demonstrationer. Detta eftersom tanken med projektet är att undersöka om filmen kan ersätta en verklig föreläsning eller är användbar för distansutbildning. 4

12 3. Att Skapa filmen med Windows Movie Maker 7 För att skapa filmprojektet använde vi alltså Windows Movie Maker. Det är det perfekta programmet för att göra dina hemvideofilmer bättre, mer spännande, mer tillgängliga och det är kostnadsfritt 13, som tillverkaren beskriver sin produkt. 3.1 Filmuppgifter och klippsamlingar Vanligen arbetar man sig genom ordningen genom att först Importera Videomaterial, Stillbilder, ljudmaterial etc. Här kan sedan läggas in Videoeffekter, Övergångar och För och eftertexter. Slutligen kan man t.ex. välja mellan att bränna filmen på en DVD-Skiva, skapa en E- postfilm, spara på Webben eller överföra filmen på ett videoband av något slag. I Klippsamlingar presenteras alla klipp i form av förminskade bilder och där kan man välja ut de klipp som man vill använda i filmen. Klippen kan betraktas i Filmfönstret. Filmfönster 5

13 3.2. Tidlinje och Storyboard Först dras ljudfilen över i läget Tidslinjen (den inspelade föreläsningen). Sedan dras de relevanta bilderna från Filmuppgifter i läget storyboard. Bilderna kan placeras i valfri eller tidsmässigt logisk ordning. Bilder kan lyftas ut, bearbetas i Photoshop och läggas tillbaka. Man kan t.ex. lägga in Effekter och För-och Eftertexter. Tidslinjen Storyboard 6

14 3.3 Redigera filmen En stillbild kan förkortas och förlängas. Man kan alltid återställa bilden genom att dra ut till dess ursprungliga längd om man ångrar sig. Materialet sparas efter varje klipp. Med en markör kan man ge bilder kortare eller längre varaktighet. 3.4 Skapa eftereffekter Tidslinje Programmet har valbara effekter som Tona fram och Tona bort. Effekten skapar en upptoning från svart, eller en motsvarande nedtoning. Man kan också välja mellan andra effekter. 3.5 Att skapa Texter: Från Filmuppgifter väljs För och eftertexter. Här bestäms var man vill ha text t.ex. - Text i början av filmen - Text före det markerade klippet (En separat bildruta med enbart text.) - Text på det markerade klippet (placerar texten så att bilden syns bakom.) - Eftertext i slutet av filmen Man kan välja olika animeringar som t.ex. låter texten röra sig från bildens underkant och uppåt, så som är vanligt i film. 7

15 3.6 Att Slutföra Projektet. Innan man sparar Projektet kontrollerar man naturligtvis att helheten och alla klippen ser bra ut och att text och effekter fungerar som de ska. Ljudets volym justeras så att det subjektivt upplevs ha en jämn styrka och bra uppfattbarhet vid en normalstark lyssning. Sist sparas bild och ljud för Uppspelning på dator och den högsta kvaliteten väljs så att man inte förlorar i ljud-och bildkvalitet. Sedan kan man t.ex. flytta filmen till webbsidan eller bränna den på DVD-skiva. Rekommenderat sätt att spara en film Det bästa sättet att spara en film, är att spara den för Uppspelning på din Dator. Filmen kan sparas på en DVD-skiva eller CD-skiva om den får plats. En DVD-skiva rymmer ca 4 GB och en CD-skiva rymmer ca 700MB, och ger ofta inte tillräckligt bra upplösning. DVD-skiva är lämplig i vårt fall för att få en bra kvalitet. Det är också tekniskt möjlighet att spara som e-postfilm, men storleken på filmen bör högst vara 1MB. Här finns alltså risken att man får en i det här sammanhänget otillräcklig upplösning. Guiden spara film 8

16 Rörliga avsnitt i vår film 6 Om läraren visar t.ex. film från en videokassett eller DVD-film under föreläsningen, kan den fogas in i vår stillfilm som ett rörligt avsnitt. Med Microsoft Windows Movie Maker går det att stearma digital video. Man kan alltså överföra filmer från analoga videokameror eller videobandspelare till datorn t.ex. via en digital videokamera, som kopplas mellan någon av enheterna och datorn. Det är ett bra sätt att överföra äldre filmer från analoga videoband till datorn utan att behöva montera ett extra analogt videoinspelningskort eller motsvarande enhet till datorn. När man använder den här funktionen spelas filmen upp från ett videoband på en analog videokamera eller en videobandspelare som är ansluten till en digital videokamera. Den är i sin tur ansluten till datorn med en IEEE 1394-anslutning (till exempel Apples FireWire eller Sonys i.link). I den här konfigurationen omvandlar den digitala videokameran filmen från analogt till digitalt format och överför sedan den digitala filmen till datorn. Då går det att spela in filmen som överförs genom den digitala videokameran till datorn i Windows Movie Maker. 9

17 4. Kamerautrustning Stillbildskameran I förstudien användes kameran Nikon coolpix 7900 som stillbildskamera. Den har automatiska funktioner, men det finns också möjligheter till vissa manuella inställningar. Nikon Coolpix 7900 är en digitalkamera med upplösning på 7.1 megapixel och en optisk zoom på 3x. Nikon Coolpix 7900 Brännvidden är mm. Objektiv som klarar av olika brännvidder kallas zoomobjektiv och då anges brännvidden i stället efter minsta och största brännvidden, t.ex eller Brännvidden påverkar förstoringsgraden. Om man ändrar brännvidden genom att zooma, förläggs bildplanet närmare eller längre från objektivet och bildskalan ändras. Avståndet till motivet syns närmare eller mera avlägset. Val av brännvidd ökar eller minskar bara öppningsvinkeln, men ger en avbildning i annan skala, om fotografen står kvar på samma ställe. Förstoringsgraden anges nämligen på två olika sätt, antingen som ett decimaltal, t.ex 0,25x, eller som ett bråk, 1:4. En liten blomma som är 10 cm i verkligheten och 1 cm på filmen har en förstoringsgrad på 0,1 eller 1:10. Förstoringsgrader mindre än 1:1 (1,0) kallas ibland för makrofotografering. Kameran har CCD-sensor med format 1/1.8 tum och filtertypen är RGB. Denna digitalkamera väger 150g. 10

18 4.1.1 Effektivt Antal Pixlar Kameran har alltså 7.1 megapixels upplösning. Detta är det maximala antal bildpunkter som verkligen registreras när man tar en bild. Ju fler bildpunkter desto bättre upplösning och desto finare detaljer kan kameran fånga. En "megapixel" betyder en miljon bildpunkter. Kameror som klarar att hantera mer än 2 miljoner pixlar anses ha en sådan kvalitet att bilderna duger att tryckas/produceras i A3-format, dvs. man kan skriva ut ett foto i A3- format utan märkbar bildförsämring. För bilder som främst återges på Internet fungerar en kamera med en lägre pixelhantering bra. I vårt fall kräver vi dock en högupplösning. Maxupplösning är 3072x2304 som anger maxupplösning i pixlar horisontalt och vertikalt hos kameran. Ju högre upplösning ger desto bättre kvalitet på bilderna Optisk zoom Kameran har en optisk zoom på 3.0 ggr, det är antal det gånger bilden kan förstoras med kamerans optik Digital zoom Nikon coolpix 7900 har 4 ggr digital zoom som alltså är den digitala zoomkapaciteten. Digital zoom innebär att kameran förstorar en del av bildytan. Man får inte mer detaljer än om man tagit bilden med samma höga upplösning utan zoom men det ger totalt 12,0 ggr zoom. En digital zoom begränsar möjligheterna till inzoomning vid efterbearbetning i Photoshop. Man förlorar alltid en del av upplösningen. Bilden blir mindre skarp Bländaromfång Kamerans bländaromfång är F2.8 F4.9. Ju lägre siffran är, desto mer ljus släpps in. Bländarens storlek brukar anges med ett bländartal n. Detta bestäms av förhållande mellan objektivets brännvidd f och bländaröppningens diameter d. Så, n = f/d Bländare inställd för olika bländaröppnongar

19 Högre bländartal betecknar mindre bländaröppning 13.För att inte få problem med bildskärpan ville vi ha ett så starkt ljus att en liten bländare skulle kunna användas (så hög siffra som möjligt). Det ger ett större skärpedjup Okularsökare Sökaren är det "fönster" som man tittar genom när man ska ta en bild. Det finns 3 olika typer av sökare implementerade i digitala kameror och det vanligaste är den optiska sökaren som bruksanvisningen kallar den. Denna sökare är inte optisk, utan visar en bild på en liten LCD-skärm, som betraktas genom okular med ena ögat. Okularsökare vore en mera korrekt beskrivning av funktionen. På de flesta kameror kan man också se bilder på en större LCD-skärm på kamerans baksida Inbyggd Färgmonitor Kameran har alltså en inbyggd färgmonitor. Denna inbyggda färgskärm underlättar fotograferingen genom att man ögonblickligen efter tagningen kan se resultatet och välja om man vill ta bort bilden eller spara den Vitbalanseringsmetoder Det finns Auto, Preset och manual att välja mellan som vitbalanseringsmetoder. Det är ett system som korrigerar färger beroende på olika ljusförhållande. Här manipulerar man kamerans bild så att den färgmässigt ser ut som den verklighet ögat uppfattar Minne Kameran har 14 MB minne men man kan även använda ett externt minneskort med upp till 1GB, närmare 300 bilder. Vanligast i digitala kameror är någon typ av minneskort, men det finns även andra lösningar som t.ex. diskett. Bland minneskort finns det flera olika typer, där Smart Card och Flash Card är vanligast Filformat i Movie Maker Det bildformat som man sparar kamerans bilder i, är JPEG( EXIF v. 2.2), Videoformatet är AVI och ljudformatet som användes är WAV. 12

20 Interface Interface USB: Anger vilken typ av koppling kameran använder för att kommunicera med en dator. Seriell- en vanlig, lite äldre teknik som är något långsamt i sin överföringshastighet. USB- en ny typ av överföringsteknik som möjliggör mycket snabb dataöverföring Parallell- en funktionalitet som ligger någonstans mellan Seriell och USB -standard. 4.2 Ljudteknik Vid studien användes digitalt ljud. Ettor och nollor kan lagras magnetiskt, i en metallfolie, på optisk film, i laddningsbärare och på andra sätt. I vårt fall använde vi MP3-tekniken. MP3 bedömdes ha en tillräckligt bra teknisk standard för vårt ändamål. Signalen lagras i MP3-tekniken med hjälp av laddningsbärare Nokia Först i förstudien användes en MP3- mobiltelefon (Nokia 6280) och handsfree för att för att spela in ljudet men det gav inte önskat resultat. Testet visar att mikrofonen som sitter i handsfree:n inte var så bra kvalitet. Ljudet lagras också med diktafonstandard och registreras i.aac-format. Det låter som en telefonapparat. Sedan provades en annan MP3- spelare som uppfyllde kraven bättre. Det var en Apple ipod. Nokia 6280 Nokia Handsfree 13

21 Den registrerar ljudet i.wav format. Det låter bättre än MP3-telefonen, men bandbredden är inte som man vill önska. Samplingsfrekvensen är bara 8kHz. Det betyder att bandbredden inte kommer upp ens till 4kHz (Nyqvistkriteriet) Apple ipod 4 Apples ipod är en digital musikspelare, populärt kallad MP3-spelare, trots att den kan spela upp många andra ljudformat. ipoden tillverkas av den amerikanska dator- och mjukvarutillverkaren Apple, kanske mest kända för sina Macintoshdatorer. ipoden har 30GB minne. Den har en 2,5 tums LCD-färgdisplay. De fomat som stöder ipoden är Mp3, ACC,WAV,AIFF för audio, bilderna som JPEG-format och MPEG-4, MOV för video. Den har inbyggt laddningsbart batteri, Batteritiden (cirka) är upptill 14 timmar för musik och upptill 2 timmar för video. ipoden har måtten 61x104x11 mm och väger 136 gram. Datoranslutning kan göras via en USB-port. ipod med färgskärm30gb Det finns olika modeller av ipod i marknaden. ipod med färgskärm 30GB använde vi vid ljudupptagningen. Resultatet blev tyvärr inte tillräckligt bra. Man kan också använda minidiskspelare (MD) för att spela in digitalt ljud. Det finns många att välja på inom minidiskmarknaden. tex. Sharp MD-MT 190H är en sådan. Den levererar ljudkvalitet som DVD( Hz), CD-kvalitet ( Hz eller 32 00Hz) och har anslutning för extern mikrofon 9. Detta blir en bättre lösning. 14

22 4.2.3 Mikrofon Adapter 5 Belkin Universal Microphone Adapter för ipod. Vid ljudinspelningen användes Belkin Universal Microphone Adapter för ipod. Med Belkin Universal Microphone Adapter kan man använda sin ipod med en monomikrofon. Den fungerar dock inte med ipod mini, ipod nano, ipod med video. Man ansluter den helt enkelt till ipod och en mikrofon med 3,5 mm kontakt. Man kan använda dynamisk mikrofon. ipod-spelarens lagringskapacitet räcker till att spela in hundratals timmar ljud. Man kontrollavlyssnar inspelningarna via den inbyggda hörlurskontakten eller via datorn. Inspelningarna kopieras till datorn, där man enkelt kan lagra, redigera eller e-posta dem. Nackdelen med ipodens mjukvara är dess begränsning att alla inspelningar görs med 8kHz samplingsfrekvens mono i WAV-format. Det betyder att bandbredden inte är bättre än mellanvågsradio. Dessutom tar WAV-filer stor plats jämfört med exempelvis MP3. Adaptern har en lysdiod, en enkel utstyrningsindikator, som gör det möjligt att göra inspelningar med bra ljud. I tabellen nedan finns information om hur man väljer rätt förstärkningsinställning (gain-omkopplaren på framsidan av adaptern): För normal röstdiktamen - låg förstärkning. För samtal och konferenser - mellanförstärkning. För föreläsningssalar eller låg volym - hög förstärkning. Det är naturligvis viktigt att man gör provinspelningar med den aktuella rösten för bedömning av vilken gain, nivå som blir bäst. 15

23 Teknisk information om mikrofonadaptern: För dynamisk mikrofon med 3,5 mm-kontakt. En eventuell elektretmikrofon kräver egen strömförsörjning via batteri. 3,5 mm ljudutgång för hörlurar eller högtalare. Mikrofonskänsligheten justeras med en förstärkningsomkopplare med tre lägen. Fungerar med ipod-programvara version 2.1 eller senare Mikrofon: Det är lämpligt med en miniatyrmikrofon som kan fästas på kläderna, en mygga. Mikrofonen som vi använde vars frekvensomfång Hz, impedans 2 kohm, känslighet -60 db Systeminformation 7 Systemkrav För Windows Movie Maker: Videoinspelningsfunktionerna kräver följande: Processor: PC eller multimediadator med 600 MHz eller snabbare. Operativsystem: SP2 för Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional eller Windows XP Professional x64 Edition. Minne: 128 MB RAM eller högre, 32 MB VRAM eller högre. Hårddisk: 2.0 GB ledig utrymme på hårddisken. Enhet: CD-ROM- eller DVD-enhet. Bildskärm: Bildskärm och bildskärmkort med SVGA (800 x 600) eller högre upplösning, 3-D grafiks acceleration, DirectX 7.1 eller senare grafiksupport, Videoadapter måste vara anpassad till Windows XP. Ljud: Windows XP anpassat ljudkort och högtalare eller hörlurar. Övrigt: Vissa Internetfunktioner kräver Internetanslutning. 16

24 4.4 Mjukvara: Adobe Photoshop CS2: Adobe Photoshop CS2 är ett standardprogram för professionell digital bildbehandling och för bildimportering från digitala kameror. Det har många kreativa verktyg och funktioner som ger extraordinära resultat t.ex. kan bildkvaliteten i vissa sammanhang förbättras, en felexponering kan justeras etc Windows Movie Maker: Windows Movie Maker är ett enklare program för videoredigering och ingår i operativsystemet Microsoft Windows XP. Det är lätt att använda och ger ett tillräckligt bra resultat. Det är lätt att skapa proffsiga filmer Switch Switch är ett mycket enkelt program för att konvertera mellan en mängd av ljudformat. När vi arbetade med ljud för att konvertera ljudformat, använde vi programmet Switch. Det läser, wav, mp3, au, aif/aiff, gsm, vox, raw, ogg, flac, aac, m4a, mp2, wma, rm/ra/ram, dvf, msv, dss, cda, mov, och amr och sparar i följande format; wav, mp3, au, aif/aiff, gsm, vox, raw, ogg, flac, aac, m4a, och mov ConvertMovie 4.0 ConvertMovie 4.0 är ett mycket enkelt datorprogram för att konvertera mellan en mängd av videoformat. Vi använde det programmet för att konvertera DVD filmen med codec MPEG2 SSE till.wmv fil. Det läseravi(divx, Xvid,etc), MPEG1,2(DVD,SVCD,VCD), MPEG4(iPod,MP4), 3GPP(GSM), 3GPP2(CDMA),WMV, RealMedia, WAV, MP3, WMA

25 5. Kostnader Det är viktig att nämna här, att för att kunna använda datorns mjukvara för kommersiell bruk, måste man köpa programmets licens. Kommersiella licenser kostar mycket. Men finns en hel del mjukvara som är gratis, som man kan ladda ner från nätet. 5.1 Priser på hårdvara Datorn som användes Acer Aspire 1312XC kostar 6000:- Stillbildskamera Nikon coolpix 7900 kostar 2500:- Ipod (Apple) 3000:- Belkin Universal Microphon Adapter kostar 300:- Kamerastativ 400:- Mikrofon 200:- Extra minne Smart Card 1GB kostar 300:- 10st DVD-R, 8x speed kostar 100:- Total kostnad för hårdvara 12800:- (Alla priser inkluderande moms.) 5.2 Priser på mjukvara Adobe Photoshop CS2 kostar 10000:- Switch och ConvertMovie 4.0 är gratis. Man kan ladda ner från nätet. Windows Movie Maker ingår i Operativ Systemet Windows XP Home Edition. 5.3 Sammanfattning av kostnader Kostnaderna är ungefärliga eftersom tekniska utrustningar och mjukvaror utvecklas ständigt, vilket gör att priserna går ner hela tiden. För mig tog det ca 60 timmar för att göra en film för första gången eftersom jag har fått lära mig mycket under arbetsgången. Sedan man har lärt sig tekniken att skapa en sådan föreläsningsfilm, räcker det med 8 timmar att slutföra produktionen från inspelning till slutprodukt. Om man har redan tillgång till all utrustning och mjukvara som ovan, blir det mycket billigare per föreläsningfilm. Då blir arbetskostnaden enligt Academic Work(som betalar för en sådan IT-kunnig personal) är 125 kr*8 = 1000 kr/film 18

26 6. Alternativ teknik 6.1 Enbart ljud: Om vi ska fånga bara ljud från föreläsningen dvs. producera bara cd/kassettband då behöver vi en bra DAT/MD tex. Sharp MD-MT190H och en mygga. Priser på hårdvara: Sharp MD-MT190H ca 3500:- Mikrofon ca 200:- Dator(för replikering till CD) ca 6000:- 10st CD-R, ca 50:- Total kostnad för hårdvara 9750:- Kanske man vid senare tillfälle behöver ett ljudredigeringsprogram tex. Sound Forge 6.0 för att bearbeta med ljudet. Det kostar ca kr. Arbetskostnaden blir 125 kr*8 = 1000 kr. Total kostnad för produktionsutrustningen blir ca 17000: Video Det är svårt att räkna ut kostnader för en videoinspelning (med mini studio), eftersom det är mycket att välja på bland kameror och alla andra utrustningar. Naturligtvis beror det på kvalitetsfrågan. Jag tar upp några exempel för jämförelse. Utrustning som behövs för en tvåkamerainspelning: 2 st Kameror, 2st stativ, bandspelare, monitor, ljuskit(lampor), bildmixer, ljudmixer och eventuellt intercom för att kommunicera med kameraman. Kamera: Sony PD-170 Sony PD-170: Gränssnitt: firewire, s-video, komposit,upplösning: punkter, vikt: 1.5 kg exkl. batteri, Format: dv-cam PAL. Pris: ca 25000Kr. 19

27 VideoBandspelare: Sony DSR-11 Den kompakta DSR-11 är en smidig DVCAM-bandare som klarar såväl NTSC som PAL in- och uppspelning (men utför ingen konvertering av materialet). DSR-11 kan spela upp och spela in på både DVCAM och DV-kassetter, både standard och miniformat. DSR-11 är ett kraftfullt men ändå kostnadseffektivt alternativ för icke-linjära redigeringssystem. 17 Pris ca kr. Monitor: Sampo 15 tums LCD TV/PV Sampo 15 tums LCD TV/PV monitor. 640x480, PAL/ NTSC, Video/Audio Signal Input: TV +SVideo+ RGB input, Högtalare 2x3W. Pris: Ca 3000 kr. 18 Bildmixer: 18 Panasonic AW-SW 350 vision Mixer NTSC och Pal kompatible, 5-kanal input. Pris: Kr 20

28 Övrigt: Vi behöver tre personer för att utföra videoinspelning. Två kameramän och en bildproducent. Arbetskostnaden blir enligt Joakim Nordström (MediaLab-kth) (2x2500)+3000 = 8000Kr. Kosnad för videoinspelning : 2st kameror 50000:- Video bandspelare 12000:- Monitor 3000:- Bildmixer 25000:- 2st Stativ 3000:- Ljuskit(lampor) 8000:- En ljudmixer 3000:- 10st DVD-R 100:- Dator 6000:- 3st Intercom 10000: Total kostad ca :- Kostnad Analys: Medium Kostnad (Hårdva) i Kr. Produktionskosnad(tid) i Kr Kvalitet Kommentar Ljud DVD All visuell information förloras. Stillbildsfilm Upplösning: 7,1M pixel Lagrad som CD-ROM eller som bild-och ljudfil på nätet, kan man frysa bilder och zooma in på detaljer med bibehållen acceptabel skärpa. Video Upplösning: punkter Skärpan blir sämre vid inzoomning. Alltså är utrustningen för videoinspelning ca tio gånger dyrare än för stillbildsfilm och produktionskostnaden åtta gånger så hög för video. 21

29 7. Analys av enkätundersökning Målgruppen som blivit intervjuad är studenter dels från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och dels från Stockholms Universitet. Pilotfilmens längd var ca 8 minuter. Jag fick svaren dels från studenter som tittat på filmen tillsammans med mig och dels från studenter som tittat via Internet. Filmen lade jag upp på nätet och skickade också frågeformuläret via Internet till studenterna. För att en enkätundersökning ska kunna gälla som en trovärdig grund intervjuades 20 studenter. Undersökningens svar och kommentarer redovisas nedan. 1. Vad tycker du om filmen: Informationsmässigt: - bra eller dålig? Om dålig, på vilket sätt? Svar: Bra 70 %. De tycker att man kan få tillräckligt bra information som man får från en vanlig föreläsning. Dålig-30 %. De vill kunna ställa frågor direkt till läraren. 2. Kan den ersätta en vanlig föreläsning? Svar: Ja 20%. Nej 80%. 3. Finns det undantag då det inte skulle fungera? Kommentar: De som svarat nej tycker att en inspelat föreläsning aldrig kan ersätta en riktig föreläsning. Många studenter framhåller att den här metoden t.ex. inte skulle fungera i en konst-eller idrottskola. 4. Vad är viktigast för dig i filmen: bild/ljud/båda. Svar: Bild-0% Ljud 15 % Båda 85% 5. Hur tycker du det här är i jämförelse med en videofilm? Kommentarer: Här tycker alla förstås att det inte ger samma känsla som en rörlig film ger. 22

30 6. Vågar du stanna hemma om en sådan föreläsning är tillgänglig på nätet i den här formen, istället för att gå på föreläsningen? Svar: Här säger studenterna att om de har något annat som är lika viktigt som föreläsning, kan de välja bort den och vid ett senare tillfälle utnyttja en sådan här inspelning. 7. Om du har varit på en sådan föreläsning och om den är tillgänglig på nätet vill du då kolla på den igen vid ett senare tillfälle t.ex. inför tenta. Svar: Här 100 % tycker att det skulle vara mycket bra. 8. Anser du att man kan använda den här presentationsformen som läromedel inom distansutbildning. Svar: Ja- 80% Nej-20% Kommentar: Nejsidan tycker att rörlig bild är bättre på distansutbildningen. 9. Ge tre förslag till hur man skulle kunna förbättra den här tekniken? Kommentar: Jag tar upp tre bästa bland de förslag som jag fick av studenterna: 10. Övriga synpunkter: Förbättra ljudkvaliteten Använd flera bilder Viktiga demonstrationer av läraren bör presenteras med rörlig bild. I övrigt tycker alla att om en sådan föreläsningsfilm är tillgänglig parallellt med vanlig föreläsning, borde den kunna bli stor hjälp för studenterna. 23

31 8. Slutsats och Analys Målet med denna undersökning var utföra en studie i hur man kan spela in en föreläsning med hjälp av enkel utrustning som ändå ger hög teknisk kvalitet, bra pedagogisk form och informationsöverföring och få svar på hur elever uppfattar stillbildsfilmen som möjlig ersättning till en verklig föreläsning. Utifrån resultatet av enkätundersökningen kan man påstå att studien delvis lyckades och att metoden inrymmer positiva möjligheter till vidare utveckling. Filmen uppfyller inte helt målet, men det går att uppfatta föreläsningens innehåll. Däremot kan den inte ersätta en vanlig föreläsning. Men den kan nog bli en mycket användbar metod inom distansutbildning. En viktig sak är, att när studenterna intervjuades upptäckte jag, att om man inte lägger stillbilderna vid rätt tillfälle och på rätt plats, blir konsekvensen negativ, stillbilderna känns omotiverade och irriterande. Vi hade mycket problem med vår ljudkvalitet, men vi lyckades inte lösa problemen. Vi borde haft en minidiskspelare (MD/DAT) istället för ipod och sedan efterarbeta ljudet med ett bra ljudredigeringsprogram tex. Sound Forge Vi lade mycket av fokus på hur mycket tid man kan spara och att det är en enkel och mycket billig teknik. Undersökningen visade att det går snabbt att förbereda och det tar inte så mycket tid vid redigering. Jag har skaffat många erfarenheter och löst problem genom arbetet med denna studie. De som inte har erfarenhet upptäcker att metoden är snabb att lära sig. Förhoppningsvis kommer denna studie att ge ingångar till vidare utveckling. Slutligen kan man säga att metoden vi valde föreläsningfilmen, är ett bra hjälpmedel för utbildningsändamål. 24

32 9. Hur kan man gå vidare? Intervju-och enkätstudier visar att föreläsningfilmen är något man kan använda i studiesammanhang dvs. det skulle kunna vara ett bra inlärningsmedel att vidareutveckla i framtiden. Genom ytterligare tekniska insatser ökar man möjligheten att producera ännu bättre föreläsningfilm. Om man använder en mygga(trådlös) och spelar in dess ljud tillsammans med stillbildskamerans bilder direkt på en bärbar dator, får man ett mera genomarbetat utgångsmaterial, eftersom bilder och ljud då kan läggas direkt längs redigeringsprogrammets tidslinje. På så sättet sparar man tid vid redigeringen, och produktionen kan göras snabbare och kvalitetsmässigt bättre. 25

33 10. Litteratur 1. Wepsäläinen, Anders Film & TV-Ett kompendium. Stockholm. ISBN Ternström, Sten Ljud. 5:e utgåvan. TRITA-TMH 2003:12. ISSN Boberg, Anders Den fotografiska bilden. Stockholm. TRITA-INFRA ISSN m6h843c5thwgbwbnfylj/1.pslid?find=belkin+mic+adapter ngelius_lena_och_sahil_zohid_04116.pdf 9. rlquist_jonas_och_berglund_henrik_04127.pdf

34 TRITA-CSC-E 2006:176 ISRN-KTH/CSC/E--06/176--SE ISSN

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING MOVIE MAKER- MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen FILM STOCKHOLM REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR RÖRLIG BILD I STOCKHOLMS LÄN Kultur-

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Vad är ZOOM? Så är det dock inte!

Vad är ZOOM? Så är det dock inte! Vad är ZOOM? När man köper en ny kamera så lockas man kanske av att den har ett stort Zoom-värde. På denna nya kamera ser man på objektivet att det står 24X OPTICAL ZOOM. Att det är ett optiskt och inte

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Skapa film med MovieMaker2

Skapa film med MovieMaker2 Skapa film med MovieMaker2 I MovieMaker kan du enkelt skapa film. Du kan göra stillbildsfilm eller med hjälp av t ex en webbkamera göra leranimationer. Naturligtvis kan du göra mycket mer än så... MovieMaker

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia

Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia Vad är Multimedia? En kombination av olika medietyper som text, grafik, ljud, video och animering, osv. Integration av vad tidigare var separata kommunikationsmetoder

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

Egna förberedelser inför kursen

Egna förberedelser inför kursen Egna förberedelser inför kursen För att få ut så mycket som möjligt av kursen måste en del arbete vara gjort innan. Det är bra om varje deltagare har med sig ett grovt utkast på ett manus. Eftersom vi

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Filformat / bildformat

Filformat / bildformat Filformat / bildformat Filformat/bildformat är olika modeller för att spara bilden. När du sparar ett foto finns det en uppsjö av olika filformat att välja bland. Först och främst har programmet (ex. Adobe

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn Prioritet. Varför digitalisera? Syftet påverkar digitaliseringsinställningarna. Vill man rädda ett skört material? Vill man göra det tillgängligt på netet? Finns det efterfrågan på dylikt material? Beakta

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet

Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet Alla presentationstekniker har olika behov; bandbredd, lagring samt bildkvalitet 1. Multimedia för persondator distribuerad via Internet 2. Multimedia för persondator lagrad på CD-ROM 3. Digital distribuerad

Läs mer

INT 3 F4. Bildkomprimering. Run Length Encoding. Medieteknik Del2. Komprimering, ljud och rörliga bilder. Olika algoritmer för bildkomprimering:

INT 3 F4. Bildkomprimering. Run Length Encoding. Medieteknik Del2. Komprimering, ljud och rörliga bilder. Olika algoritmer för bildkomprimering: INT 3 F4 Medieteknik Del2 Komprimering, ljud och rörliga bilder DSV Peter Mozelius Bildkomprimering Olika algoritmer för bildkomprimering: Icke-förstörande komprimering RLE Run Length Encoding Huffman-kodning

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO 6500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kort lektion i Scannerteknik

Kort lektion i Scannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en Scanner? En Scanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av Scanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddscanner. Läser

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Workshop. Berätta genom bilder - bildspråk i skolarbetet SPIDERWEB. Kontakt Linda Hallén linda.hallen@konstfack.se 0707-157979

Workshop. Berätta genom bilder - bildspråk i skolarbetet SPIDERWEB. Kontakt Linda Hallén linda.hallen@konstfack.se 0707-157979 SPIDERWEB stad Blogg Länkar d Smyckesverk Hem Medieverksta Hej och välkomna till min sida! med och jag har jobbat Min historia är lång i många år nu. re många bildet och media hittar du som besöka med

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle you can 2 Vår resa börjar Surfs up! Dags för surflektioner Fördelen med digitala systemkameror Byt objektiv, se allt på ett annat sätt Med utbytbara objektiv

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

PIM Moment Ljud Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Ljud Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Ljud Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Ljud A Spela in och spela upp Ljud finns alltid omkring oss. Skulle vi hamna i ett totalt

Läs mer

Manual för videoredigering

Manual för videoredigering imovie- Manual för videoredigering Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen Får fritt användas och kopieras inom Stockholms län vid angivande av källan. Film Stockholm,

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till DVD Smalfilmer till DVD Videofilmer till hårddisk

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... 1 oktober 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! 200 ÅTER- FÖRSÄLJARE Hitta din närmaste på camrent.se Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till

Läs mer

Stackning av bilder JAN NILSSON

Stackning av bilder JAN NILSSON Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (3): 51 55, 2009 Stackning av bilder TEKNIK JAN NILSSON Abstract Image stacking. A short presentation of the software "CombineZP" which is designed to process stacks of digital

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info DIGITALKAMERA 6,0 megapixel 10x zoom 2,5-tums LCD-monitor Vibrationsreducering ISO 800 Pictmotion www.nikoncoolpix.info Vridbar kompakt zoom imponerande ur alla vinklar 2 Tänk dig en digital kamera med

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 1 Videoredigera med Pinnacle Studio! Introduktion De nya videokamerorna som bygger på digital teknik gör det möjligt att redigera och distribuera

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Filmskapande med Imovie

Filmskapande med Imovie Filmskapande med Imovie av Stina Fredenmark Video! 2-18 Ljud! 19-24 Spara! 25-27 Trailer! 28-35 2013 Filmlektik sida 1 av 35 VIDEO Tryck på appen Imovie. Tryck på något av plustecknen för att skapa ett

Läs mer

Hyresprislista och allmänna villkor 2009 Innehåll:

Hyresprislista och allmänna villkor 2009 Innehåll: 1 Hyresprislista och allmänna villkor 2009 Innehåll: Videokonferens 2 Streaming, 3 Telefonkonferens och data/ videoprojektorer Filmdukar och tillbehör 4 Monitorer Plasma/ LCD mm 4 Videoutrustning 5 Ljudutrustning

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

SNABBSTARTGUIDE FÖR PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO

SNABBSTARTGUIDE FÖR PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO Tack för att du valde en av våra produkter med poddradiomöjligheter. Detta förstklassiga knippe av hårdvara och mjukvara låter dig på ett kreativt

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language.) är en multimediastandard för internet, baserat på XML. RealNetworks i USA utvecklade denna teknik och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet I början var ordet sedan kom texten och sedan E-posten. När vi kommunicerar använder vi skriven text allt mer. Då främst genom att vi skickar

Läs mer

Jag försöker hämta in video via Ulead programmet men får bara in bilden och inget ljud.

Jag försöker hämta in video via Ulead programmet men får bara in bilden och inget ljud. Jag försöker hämta in video via Ulead programmet men får bara in bilden och inget ljud. Det här problemet hade jag också och det har med att göra att programvaran egentligen är utdaterad och inte anpassad

Läs mer

Avsikten med övningen är att du skall få insikt och viss färdighet i hur man på olika sätt använder kamerans tekniska resurser.

Avsikten med övningen är att du skall få insikt och viss färdighet i hur man på olika sätt använder kamerans tekniska resurser. 1 (5) Digital video Labbpek /Nils Wennerstrand P, KTH, CSC, Medieteknik Kamerateknik Målsättning Avsikten med övningen är att du skall få insikt och viss färdighet i hur man på olika sätt använder kamerans

Läs mer

Övning 1 i Ljudteknik A, 5p ETAA93

Övning 1 i Ljudteknik A, 5p ETAA93 1/6 2006-04-23 i A, 5p ETAA93 ATT ANVÄNDA CUBASE SE...2 Redovisning...2 INLOGGNING MED MERA...2 STARTA CUBASE SE...2 SKAPA OCH HANTERA PROJEKT...3 Flytta projekt...3 POOLEN...3 Importera ljud...3 FRÅN

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik Manual till introduktionsfilm Cecilia Sjöström ceciliasjostrom@hotmail.com 2012-08-29 Kursansvarig: Elin Johansson Övriga lärare: Stefan Berglund Sammanfattning

Läs mer

UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR

UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR INKÖPSFÖRSLAG UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR Uppdaterad 2013-02-12 Martin E Utgångspunkten är att de ska vara lätt och kul att filma. All teknik är utvald med tanke på att de ska vara lätta att använda

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

15,4-tums bärbar dator med nydanande chassi och Blu-ray Disc kombinationsenhet. VAIO Europe - officiell webbplats http://www.vaiopro.

15,4-tums bärbar dator med nydanande chassi och Blu-ray Disc kombinationsenhet. VAIO Europe - officiell webbplats http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Underhållning med klass 15,4-tums bärbar dator med nydanande chassi och Blu-ray Disc kombinationsenhet VAIO Europe - officiell webbplats http://www.vaio.eu/ VAIO Europe - officiell webbplats

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer

Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer Centrum för Pedagogik, IKT och Lärande (PIL) Mälardalens högskola Peter Aspengren Tel: 021-103116 Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer Gör din presentation Om du inte har

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie Digital fotografering och bildbehandling 7,5hp 1 av 5 Syfte Syftet med uppgiften är att kursdeltagaren skall kunna skaffa sig kunskap om vilka inställningar

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Canon lanserar SD-videokameror med dubbelt flashminne FS10 FS11 Canon blåser nytt liv i SD-marknaden (Standard Definition) i och

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer