Innehåll 1. Inledning Allmänna regler Tillgänglighet Bärförmåga Brandskydd Hygien, hälsa och miljö...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 1. Inledning... 4 2. Allmänna regler... 5 3. Tillgänglighet... 7 4. Bärförmåga... 9 5. Brandskydd... 9 6. Hygien, hälsa och miljö..."

Transkript

1

2 Innehåll 1. Inledning Allmänna regler Kvalitetspolicy Miljöpolicy Dokumentation Riktlinjer angående val av utrustning Tillgänglighet Bärförmåga Brandskydd Brandvarnare, brand- och utrymningslarm Vägledande markering och nödbelysning Flyktplats för rörelsehindrade samt utrymningsplats Hygien, hälsa och miljö Ansvar och planering Anvisningar för byggverksamhet Föroreningar Avfall Transporter Rapportering Egenkontroll Ventilation luftbehandling Dörr, port och fönster Bostadsutformning Bostadskomplement Låsning passersystem Garage och parkeringsplatser Utrymme för installationer och utrustning Källsortering, avfallsutrymmen och avfallsanordningar Mark och trädgård Yta avsedd att beträdas Markavvattning och dränering Grundkonstruktion Vägg, fönster, dörr Yttertak Våtutrymmen Målning vägg, fönster, dörr

3 6.25 VS bostadsutformning, bostadskomplement Utrymme för installationer och utrustning Tappvatten Bullerskydd Allmänt Buller och vibrationer Säkerhet vid användning Trappa, ramp och balkong Räcke Skyddsjordning Energihushållning Värmeproduktion och värmedistribution El Bostadskomplement Driftutrymmen Mätsystem Fastighetsnät för informationsöverföring Inbrottslarm Passagesystem Kabel-TV Bilaga Bilaga Bilaga Vidingehems bygghandbok Vidingehem AB Rottne

4 1. Inledning Vidingehem sätter människan i fokus. Hela vår verksamhet utgår från människors behov av trivsel, trygghet och tillgänglighet. Våra bostäder bygger på genomtänkta och långsiktiga lösningar som syftar till hög livskvalitet för våra hyresgäster, lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. För att åstadkomma detta krävs ett starkt lagarbete, dels inom företaget men också tillsammans med våra entreprenörer. I det samarbetet måste vi vara tydliga och därför har vi tagit fram vår bygghandbok ett komplement till Boverkets byggregler (BBR), Plan- och bygglagen med mera. Bygghandboken har vuxit fram ur vår långa erfarenhet av byggnation och förvaltning. Syftet är att säkerställa den höga kvalitet vi alltid eftersträvar i våra projekt och genom regelbundna revideringar ligga i takt med utvecklingen av nya, kostnafseffektiva och miljövänliga material och metoder. Vi ställer höga krav på oss själva och vi förväntar oss kvalitet, ordning och reda av våra arkitekter, projektörer och entreprenörer. Då det framkommer förslag på bättre lösningar eller material än de vi anger, är vi alltid beredda att lyssna syftet är ju att tillsammans åstadkomma bästa möjliga resultat. Den här bygghandboken ger oss ett gemensamt och kraftfullt verktyg i det arbetet. Slutligen är vi stolta över att vara en bärande del i samhällsutvecklingen på våra orter. Genom att förstå människors behov och önskemål kan vi tillsammans bidra till en levande och attraktiv landsbygd, vilket är ett nödvändigt komplement i en expansiv kommun som Växjö Europas grönaste stad. Självklart är vi miljö- och mångfaldscertifierade vi förväntar oss samma förhållningssätt av våra samarbetspartners. Vidingehem AB Stefan Blomkvist VD 4

5 2. Allmänna regler 2.1 Kvalitetspolicy Kvalitet skall prägla och vara utmärkande för Vidingehem. Rätt kvalitet innebär att produkter och tjänster uppfyller hyresgästens krav och förväntningar. Detta uppnås genom en hög nivå av förändringsbenägenhet hos ledning och personal. Våra fastigheter, byggnader och utemiljö skall bestå av en god boende- och livsmiljö grundad på miljömedvetenhet och resurshushållning. Vidingehems personal skall ha en hög kännedom om vad som krävs av var och en för att uppnå en hög kvalitet. Verksamheten organiseras så att individuella prestationer och lagarbete stimuleras. Vidingehem skall verka för att utveckla och kompetenshöja personalen. Vidingehem skall vara ett föredöme som arbetsgivare. 2.2 Miljöpolicy Samhället ställer allt större krav på den enskildes och företagens miljöanpassning av såväl livsföring och aktivitet som verksamhet och produktion. GOD MILJÖ EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET är en del i Vidingehems affärsidé Ett av de övergripande målen för Vidingehem AB är en miljöanpassad verksamhet. Målsättningen för miljöanpassningen är: att skapa och utveckla en god och trivsam miljö för hyresgäster, brukare och personal, att ha en helhetsyn på miljöområdet som genomsyrar företaget, att så snart förutsättningar ges kretsloppsanpassa verksamheten. Vidingehem och miljön: Vidingehem medverkar i Växjö kommuns arbete med lokal Agenda 21 och dess uppdrag att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling. Vidingehem tar och skall ta sitt ansvar för den gemensamma miljön och skall sträva efter att hushålla med resurser och stimulera till en god miljö och en god ekonomi. Miljöfrågorna skall integreras i företagets hela verksamhet och vara en viktig ledstjärna i det dagliga arbetet. Ledning: Miljöarbetet leds av VD och styrelsen. Personal: Personalen skall kontinuerligt utbildas i miljöfrågor. Byggnation: Vidingehem har ambitionen att vid all byggnation tillämpa miljöanpassade bygg-metoder och använda miljövänliga byggmaterial. Detta skall uppnås genom att i stor utsträckning tillämpa av kommunen och fastighetskoncernen antagen miljömanual. 5

6 Rivning: Rivning av byggnader och byggnadsdelar skall genomföras med miljövänliga metoder och på sådant sätt att så mycket som möjligt av byggnadsmaterialet kan återanvändas samt genom tillämpning av antagen miljömanual. Avfall: All form av mänsklig aktivitet genererar avfall som påverkar miljön. Genom att minimera och sortera avfallet kan situationen påverkas till det bättre. Vidingehem skall därför vid all verksamhet källsortera sitt avfall i det antal fraktioner som ett effektivt omhändertagande medger. För bostadshyresgästerna skall möjligheten till källsortering finnas inom rimliga avstånd från bostaden. I framtiden skall samtliga hyresgäster och nyttjare erbjudas möjlighet att kompostera sitt matavfall. Utemiljö: Utemiljön skall utvecklas samt göras trivsam och tilltalande för hyresgäster och nyttjare. Grönytor skall så långt det är praktiskt möjligt skötas efter ekologiska principer. Utrustning och drivmedel som erfordras för skötseln skall successivt och i takt med utvecklingen fasas in mot miljövänligare produkter. Energi: Användningen av energi och vatten svarar för en stor del av påverkan av miljön. Genom att effektivisera hanteringen av energi och vatten kan Vidingehem bidra till en minskad påverkan av miljön. Kemikalieanvändning och rengöringsmetoder: I förvaltningen av företagets fastigheter, maskiner och utrustning skall använd-andet av kemikalier med negativ miljöpåverkan begränsas så långt det är möjligt. Vid inköp av sådana medel skall miljökrav anges samt att sträva efter att pro-dukten är miljömärkt. Städning av fastigheterna samt rengöring av maskiner och utrustning skall ske med miljöanpassad teknik. Transporter: Genom att efterfråga och välja bränslesnåla transporter och kretsloppsanpassade bränslen skall Vidingehem bidra till förbättring av transporternas negativa påverkan på miljön. Befintliga transportfordon och andra drivmedelskrävande maskiner skall ges ett bra underhåll och service för att därigenom minska miljöpåverkan. Vidingehem kommer att sträva efter transportoptimering för att minimera utsläppen. Vid inköp av nya fordon kommer miljökrav att ställas. 2.3 Dokumentation Lägenhetsplaner Lägenhetsplaner, områdeskartor och i förekommande garage- och förrådskartor fall i pdf- och epsformat enligt bifogad mall (se bilaga 3) skall överlämnas till Vidingehem snarast efter att ritningarna är fastställda och godkända. 6

7 Färgbeskrivning Byggentreprenör skall överlämna en in- och utvändig färg- och materialbeskrivning där färger inklusive färgnummer på vägg och golv skall framgå. Dessa handlingar ska överlämnas 2 veckor innan slutbesiktning. Granskningshandlingar Totalentreprenören (TE) eller annan ansvarig entreprenör, skall överlämna granskningshandlingar för granskning. Entreprenören skall leverera 1 omg papperskopior och en skälig granskningstid skall ges. Bygghandlingar Bygghandlingar upprättas utefter godkända granskningshandlingar. Arbeten får ej påbörjas utan bygghandlingar. Handlingar inför slutbesiktning Reviderade bygghandlingar/relationshandlingar skall överlämnas senast 1 vecka före slutbesiktning. Drift- och skötselinstruktioner upprättas för utförda installationer och utrustningar och överlämnas i 1 omg. insatt i pärm. Handlingar slutbesiktning Totalentreprenören (TE) eller annan ansvarig entreprenör, skall senast 1 vecka innan slutbesiktning överlämna granskade och godkända, relationshandlingar enligt följande: 1 omgång pappersritningar inklusive ritningsförteckning i ritningsklämma. 2 omgångar drift- och skötselinstruktioner i pärmar. Pärmar märkes fullständigt och förses med fliksystem. 1 omgång digitala handlingar med filförteckning. TE, alternativt BE, skall sammanställa alla entreprenörers handlingar och ritningar på 1 CD med en klart definierad trädstruktur. På CD skall både fodralet och skivan märkas fullständigt. Ritningar skall vara upprättade i AutoCAD och levereras i filformaten dwg och pdf. Handlingar skall vara märkta relationshandlingar. 2.4 Riktlinjer angående val av utrustning För att illustrera våra krav på utrustning och funktion har vi i förekommande fall namngivit fabrikat. Entreprenören har rätt att föreslå alternativa, likvärdiga produkter. 3. Tillgänglighet Vidingehem har under lång tid satsat kraftfullt på att hålla en hög tillgänglighetsnivå. Vid nybyggnad ställer vi långtgående krav på tillgänglighet såväl invändigt som utvändigt. Därför har Vidingehem ett högre krav än Växjö kommuns Råd och Riktlinjer för tillgänglighet och användbarhet, dock skall detta dokument ligga som grund. I övrigt när det gäller tillgänglighet skall svensk standard normalnivå gälla. Trappa, ramp och balkong Trappor skall inte ha några halklister med djupa, räfflade spår. I trapphus och utvändiga trappor skall första och sista trappan markeras med avvikande, beständigt material, kontrast 40% NCS. Markeringen utföres med cirklar med diameter 50 mm och mellanrum 30 mm. Avstånd till trappframkant ska vara 15 mm. 7

8 Räcke Handledare skall utföras i avvikande färg i förhållande till väggen, handledare skall utföras i ek, rund 45 mm av fabrikat Herrljunga ledstångsfabrik eller likvärdigt och skall följa hela trappans längd (skall följa i hörn) och 300 mm parallellt förbi första och sista steget. Måste utvändig nivåskillnad utföras skall detta tas upp med ramper. Entré och kommunikationsutrymme I anslutning till entrédörrar skall plattor alternativt gjuten betongplatta ligga i plan på en yta av 1500x1500 mm, först därefter får lutning ske. Går inte detta att genomföra skall kontakt tas med Vidingehem. Glas ner till golv får inte förekomma i allmänna utrymmen. Lägsta brösthöjd: 800 mm. Skyltar och märkning Handikapplats skall märkas med tavla som sätts på galvaniserad stolpe, övriga platser märkes med p- skylt och sätts på stolpe. Lägenhetsdörrar, lägenhetsförrådsdörrar, elmätare, garageportar, postboxar 60x20 mm. Svart text på vit botten med hål för infästning. Skall monteras med skruv. På lägenhetsdörrar placeras dessa på dörrkarm. Ytterdörrar till apparatrum, lägenhetsförråd, tvättstuga 100x40 mm. Svart text på vit botten med 4 hål. Skall monteras med skruv. Miljörumsdörrar: 400x150 mm. Skylt med vit text på grön botten med gula över- och understrykningar skall monteras på dörr med skruv. Vidingehem tillhandahåller skylt. Utvändiga adresskyltar: Svart text på vit botten. Text eller siffra skall ha höjd 100 mm. 4 hål. Vidingehems fasadskylt: Skall monteras på anvisad plats. Vid putsfasad skall infästningsplåt eller likvärdigt läggas in under putsen. Vidingehem tillhandahåller skylt. Hiss och annan lyftanordning Vid nybyggnation med mer än 1 våning skall hiss installeras. Hissdörr skall vara utrustad med dörröppnare och sensor. Hiss skall utrustas med telefonförbindelse via GPRS och IP som kopplas till Vidingehems övervakningssystem och SOS Alarm, om ej annat föreskrivs. Hisschakt skall gå upp till tak, översta delen skall vara i glas. Fastigheters entrédörrar skall förses med automatisk dörröppnare, styrd via tryckknappar som placeras på både in- och utsida. Balkong- och altandörrar får max ha 20 mm tröskel. Lägenhetsdörrar (tambur) och fönsterdörrar skall ha en tröskel på max 15 mm. 8

9 Dörr och port Automatisk dörröppnare i entrédörrar ansluts och förreglas mot passersystem och ellås. Bostadsutformning Inom lägenheter skall all elinstallation utföras såsom infälld installation. 4. Bärförmåga Här hänvisar vi till BBR. 5. Brandskydd 5.1 Brandvarnare, brand- och utrymningslarm I lägenheter skall brandvarnare vara anslutna till elnätet (230 V) med batteribackup. I lägenheter om två plan skall brandvarnare monteras på varje plan. Nätanslutna brandvarnare skall installeras i flerfamiljshus, där trapphus och/eller källare finns. Brandvarnare skall monteras på varje plan. Brandvarnarna skall vara sammankopplade och tydlig signal skall ljuda i trapphus respektive källare. Indikering skall överföras till Vidingehems övervakningssystem via DUC. I byggnader där utrymningslarm eller brandlarm installeras/föreskrivs skall överföringen, om ej annat överenskommes, vara via IP och GPRS till det system som Vidingehem använder. Databaserna till respektive anläggning skall tydlig framgå i Vidingehems Sphinx-server. Anläggningen skall vara adresserbar. Centralapparater skall vara med enkelt handhavande och kompatibla med NOCTU övervakningssystem. Likvärdigt Aritech FP 2000 central. Anläggningsskötaren skall kunna kontrollera och ta fram smutsighetsgrader på deckare, samt även kunna byta ut deckarna själv. Utrymningslarm skall utformas så att personer med funktionsnedsättning skall kunna uppfatta larm och information i samband med utrymning. Vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad eller utbyte skall ovan gälla. 5.2 Vägledande markering och nödbelysning Vägledande markeringar/efterlysande skyltar monteras där så föreskrivs. Vid utrymningsvägar skall även dessa markeras på utsidan. I byggnader där vägledande belysning installeras/föreskrivs skall genombelysta vägledande armaturer vara av LED-typ och av självtestande karaktär. De skall även vara adresserbara. Larm skall överföras som fellarm till brandlarmsanläggningen. För funktionskontroll skall timer finnas med en gångtid på minst 60 minuter. Anläggningar för vägledande markering och nödbelysning får samordnas. 9

10 I byggnader där nödbelysning installeras/föreskrivs skall armaturer vara av LED-typ och av självtestande karaktär. De skall även vara adresserbara. Larm skall överföras som fellarm till brandlarmsanläggningen. För funktionskontroll skall timer finnas med en gångtid på minst 60 minuter. Teknikrum, apparatrum ventilationsrum, elrum o.d. skall alltid förses med batteridriven nödljushandlampa eller självtestande nödbelysningsarmatur, även om ytterligare nödbelysning ej skall utföras. 5.3 Flyktplats för rörelsehindrade samt utrymningsplats Tillfällig flyktplats för rörelsehindrade skall kunna anvisas i anslutning till nödutrymningsvägen om ej utrymning kan ske på egen hand. Vid ombyggnad tillbyggnad eller utbyte skall ovan gälla. 6. Hygien, hälsa och miljö Byggnads-, mark- och rivningsarbeten kan innebära störningar för miljön och för människors hälsa. Några exempel på arbetsmoment som kan ge upphov till störning är kemikaliehantering, sprängning, borrning, hantering av schaktmassor och utsläpp 6.1 Ansvar och planering I projekteringsstadiet bör det planeras för den eller de metoder som ger den minsta miljöpåverkan. En inventering av miljö- och hälsoskadliga ämnen och material ska alltid göras före rivning eller ombyggnation. Huvudentreprenören ansvarar för att miljö och arbetsmiljökrav efterlevs under byggnationen. Denne ska redovisa vem som är ansvarig för detta. Anlitas underentreprenörer ska även dessa informeras om aktuella krav. Huvudentreprenören ska redovisa en plan för att leva upp till aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Det ska genomföras regelbundna riskinventeringar/skyddsronder under byggtiden. Dessa ska redovisas vid byggmöten med Vidingehem. Antalet skyddsronder bestäms utifrån projektets omfattning. 6.2 Anvisningar för byggverksamhet Materialval Materialval ska göras utifrån miljösynpunkt. Beakta och prioritera följande: Demonterbarhet så att material kan sorteras i rena fraktioner och återanvändas eller återvinnas Låg energiförbrukning vid tillverkning Närproducerat med korta transporter Förnybara material Minimera spill Undvik material som antas kunna ge upphov till allergireaktioner 10

11 Byggvaror och kemikalier ska uppfylla egenskapskriterierna i BASTA (www.bastaonline.se). Om andra material väljs ska detta först godkännas av Vidingehem. Entreprenören ska överlämna en samlad miljödokumentation då projektet avslutas. Där ska framgå vilka beslut som fattats och vilka material som använts. Denna dokumentation ska innehålla följande: 1. Typ av vara 2. Varunamn 3. Tillverkare 4. Mängd 5. Placering i byggnad 6. Innehållsdeklaration / byggvarudeklaration / säkerhetsdatablad Fokus ligger på följande produktgrupper: Bindemedel och bruk Skivmaterial Isoleringsmaterial Tätskiktssystem Tejp och tätningslist Tak- och väggbeklädnader Kemisk-tekniska varor Tryckimpregnerat trä Keramiska varor Golvvaror Tapeter Innertak- och väggsystem Färgvaror Dörrar, fönster och glasvaror Köks- och badrumsinredning Elinstallationsmaterial Rör och teknisk armatur Färg som används ska vara vattenbaserad där det är lämpligt. Inomhus ska färg märkt med EUblomman eller Svanen användas. Trä: Virke från tropiska regnskogar som inte är FSC-godkänt får inte användas. Radon: Material som byggs in får inte vara radonhaltigt. 6.3 Föroreningar Vid byggnadsarbeten kan flera olika typer av förorenat vatten uppstå, exempelvis processvatten och dagvatten. Allt förorenat vatten ska tas omhand och renas. 11

12 Tvättning, rengöring och service av fordon och arbetsmaskiner får endast ske på platser som är avsedda för detta ändamål Förorenad mark Vid arbeten inom förorenade områden krävs särskilda skyddsåtgärder vid hantering av schaktmassor, länshållningsvatten, provtagning mm. En utredning av möjligheten att återanvända förorenade massor ska göras, i samarbete med Växjö Miljö- och Hälsoskyddskontor, i god tid innan verksamheten påbörjas. Förorenade massor får inte återanvändas på en plats som är mindre förorenad, d v s ett områdes status ska inte försämras. Återanvändning av förorenade massor kan, beroende på föroreningsgrad, vara anmälnings- eller tillståndspliktiga. Tjärasftalt Vid många markarbeten kan det förekomma asfaltlager som innehåller stenkolstjära. För information om hantering av tjärasfalt kontakta Växjö miljö- och hälsoskyddskontor. Damning Arbetet på byggarbetsplatser medför ofta risk för damning under torr väderlek. Nedsmutsning ska begränsas så att olägenheterna minimeras på närliggande gator och områden. Om det finns risk för damning vid transport ska lasten spolas med vatten eller täckas över. För att motverka damning från trafik bör även vägar inom arbetsområdet samt arbetsmaskiner och fordon hållas i städat skick och dammbindas/rengöras på lämpligt sätt. Omhändertagande av dagvatten Fastighetens dagvatten ska i möjligaste mån hanteras utan att det belastar dagvattennätet. Detta innebär att breddavlopp, sedumtak, stenkistor, växtlighet o dyl. ska tas med i projekteringsstadiet. Detta bör utformas så att det även ger en trevlig boendemiljö. 6.4 Avfall Generellt gäller att det avfall som uppstår ska hanteras i följande prioriteringsordning. 1. Återanvändning 2. Återvinning 3. Energiutvinning 4. Deponering Källsortering ska ske av följande fraktioner: Farligt avfall EL- avfall Brännbart avfall Hushållsavfall Förpackningar Oftast bör ytterligare fraktioner källsorteras, som t ex metall, betong/tegel och plast. Entreprenören ska planera arbetet så att mängden avfall minimeras. 12

13 Farligt avfall En del av avfallet kan klassas som farligt avfall på grund av sitt innehåll av bl a tungmetaller och organiska ämnen Farligt avfall ska sorteras och förvaras i särskilt utrymme eller på särskild, iordningställd plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten-nät, vattenrecipient eller genomsläpplig mark. 6.5 Transporter Miljörelaterade problem i samband med transporter beror ofta på det stora antalet transporter som sker i samband med bygg- och rivningsprojekt. En av de grundläggande faktorerna vid minimering av transporternas påverkan på miljön är därför att planera och samordna transporterna, t ex genom att prioritera lokalt producerat material, eftersträva fullastade fordon, samordna med flera leverantörer och transportera med returbilar till bygget. Tomma returbilar ska undvikas om möjligt. Detta kräver en bra planering på bygget för leveranser just in time. Oplanerade transporter och akutleveranser bör undvikas. Tunga och bullrande transporter i nära anslutning till bostäder bör inte ske innan klockan vardagar och lördag och helgdag. Transporter bör i görligaste mån förläggas till större trafikleder och endast i undantagsfall ledas genom bostadsområden. Fordon som används ska i första hand köras på förnybara eller syntetiska bränslen. MK 2-bensin och MK 3-diesel får ej användas. Mängd och typ av bränsle som används ska redovisas tillsammans med övrig dokumentation. Detta kan göras m h a antal driftstimmar per fordon. 6.6 Rapportering Vid utsläpp, då akuta åtgärder är nödvändiga för att förhindra skada på människa och miljö, ska räddningstjänsten larmas. Eventuella utsläpp och haverier ska omgående anmälas till Växjö Miljöoch Hälsoskyddskontor. Utsläpp av betydelse till spillvattennätet ska dessutom anmälas till Tekniska Förvaltningen. Vidingehem ska alltid informeras. 6.7 Egenkontroll Med egenkontroll menas att rutiner, ansvarsfördelning, resultat av mätningar samt andra åtgärder ska finnas nedskrivna. Egenkontrollen ska dokumenteras av huvudentreprenören. Vid rivning eller ombyggnation ska egenkontrollen omfatta en slutredovisning innehållande en sammanställning av vilka avfallsslag, inklusive mängder, som uppstått, vem som transporterat avfallet samt var det omhändertagits. 6.8 Ventilation luftbehandling Enskilda aggregat skall ett SFPv-värdet vara max 1,5 kw/(m³/s)) 13

14 VAS-tal redovisas och definieras enligt föreningen V:s anvisningar, ett VAS-tal under skall erhållas på nya system på system där kanaler återanvänds skall ett VAS-tal på under 2000 eftersträvas. Aggregat skall vara av FTX-typ försedd med värmeväxlare med minst 80 % torr verkningsgrad vid +/- 0 C. Luftbehandlingsaggregat skall vara Euroventcertifierade. Möjligheter för manuell avläsning av temperatur på tilluft, frånluft, avluft, uteluft samt temperatur efter VVX skall finnas. Då lokaler med större luftflöden som till exempel gymnastiksalar, samlingssalar och liknande betjänas kan det vara motiverat med behovsstyrning trots att systemets komplexitet ökar. Exempelvis omklädningsrum skall styras med fukt/närvarogivare. Service System som kräver små serviceinsatser bör eftersträvas, detta innebär att antalet system bör minimeras och att filterareor bör vara så stora att filter inte behöver bytas mer än en gång om året och att luftflödet i slutet av perioden ej sjunkit mer än 15 % under projekterat flöde. Även antalet motorspjäll och annan utrustning bör minimeras där uppenbara energivinster inte kan påvisas. Luftbehandlingsaggregaten ska vara försedda med påsfilter och skall om möjligt vara i hel- eller halvmodul. Kanalsystemets montage Avstick och påstick skall läggas invändigt i kanalen. Där detta inte medges av diametern skall T- stycken ersättas av "rundade avstick". Skruvar med vass spets får inte användas vid montaget. Böjar på rektangulär kanal skall utföras med 100 mm innerradie. Dimensionsförändringar skall utföras med konade övergångar. Där tilluften passerar luftfilter med minst F6/EU6-klass skall rensluckor ej monteras. I uteluftkanal skall renslucka monteras i diameter 400 eller största möjliga dimension med tanke på uteluftkanalens storlek. Flöden/injustering Injustering av luftflöden skall ske med proportionalitetsmetoden och om rena filter finns i systemet skall luftflödet ligga 10 % över projekterat flöde efter att injusteringen slutförts om oreglerade flöden och tryck gäller i aggregatet. Vid tryck- eller flödesreglerade aggregat skall luftflödet ligga på projekterat flöde. Aggregat över 500 l/s skall vara försedda med tryckstyrning. Indexdon och referensdon anges på relationsritning och märks ut i lokalen. Injusteringsspjäll skall monteras på gren- eller stamkanal så att max 6 anslutningskanaler finns efter varje spjäll. (Kanaldefinitioner enligt SIKI.) Hygien/kanalsystemets renhet Under byggtiden skall kanaler täckas av för att undvika försmutsning på grund av byggdamm. Filterklass F7/EU7 på till- och frånluft då roterande värmeväxlare används, annars F6/EU6 på frånluft. 14

15 Filter förses med liggande U-rör typ Kytölö eller motsvarande. Uteluftintag konstrueras utan invändig isolering. Uteluftfilter skyddas för nedhängning (fuktsugning) mot bottenplåt, om så erfordras föreskrivs perforerad plåt på distanser under filtret. Klimat- och ljudkrav Max CO 2 -halt vid full personbelastning, 1000 ppm mätt vid godtyckliga punkter inom vistelsezon. Vistelsezon = 0,5 m från vägg och 1,8 m från golv Max lufthastighet i vistelsezonen 0,15 m/s. Maximal vertikal temperaturdifferens 1.0 grader C/m I förskolor skall golvplacerad deplacerande ventilation inte användas. Vidingehems ljudkrav överstiger de minimikrav som byggnormer mm kräver. Max ljud i undervisningsrum och grupprum: 27 db(a) samt 40 db(c). Max ljud i förskolors verksamhetslokaler: 27 db(a) samt 40 db(c). Max ljud i kontor och arbetsrum: 27 db(a) samt 40 db(c). Max ljud i övriga utrymmen utom WC och förråd: 35 db(a) samt 45 db(c). Max ljud i WC och förråd: 45 db(a) Mätning av inneklimat Mätningar av angivna inneklimatparametrar skall ske enligt Svenska Inneklimatinstitutets handbok R1 kap 4 och 5. Till- och frånluftsventilation i lägenheter (ej vårdboende) Allmänt: Vid centralt placerat aggregat skall det vara av typ motströms med en verkningsgrad på minst 80% torr vid +/- 0 C. Spisfläktarna i lägenheterna ska anslutas till aggregatet och de ska vara av typ Alliance lägenhet. Datoriserade styr- och reglersystem Skall vara av Fabrikat ABELKO typ IMSE Webmaster pro eller likvärdigt. Kommunikation Kommunikation med TCP/IP mot befintlig webbserver och databas.. Anslutning via internet, intranet, ISDN, xdsl, eller direkt mot dator. DNS-funktion. Överföring av larm och databaser via . Databaser i Excel-format. Inloggning i flera behörighetsnivåer med lösenord. Anslutning av M-bus via rs 485 Styrningar och regleringar Ventilation: återvinningsvärme och eftervärme ska kunna regleras steglöst i sekvenser. Givare för temperatur visning i DUC skall finnas för tilluft, frånluft, uteluft, återvinningsluft, avluft, radiator/golvvärme in och retu samt batterireturtemperatur. Alla reglerande givare skall vara av typen dykgivare Värmeåtervinningsverkningsgraden skall mätas och larmas. På skolor och förskolor ska passersystemet och Inbrottslarmet integreras med ventilationssystemet. Om det inte finns någon närvaro i lokalerna så ska ventilationen stängas av, detta för att minska energianvändningen. 15

16 Vid vattenmätaren monteras en ventil som stänger av vattnet på fastigheten vid påslag av inbrottslarmet. Då olika flöden krävs pga. spjällfunktioner eller olika driftlägen, skall tryckreglering med EC-motorer användas. I lokaler som i huvudsak inte används under samma tider som aggregatets drifttider, skall spjällstyrning med CO2 eller annan lämplig behovsstyrning anordnas då luftflödet l/s x aggregatets driftsfaktor överstiger 80. Driftsfaktorn beräknas under vinterhalvåret. I förskolor skall varje avdelning förses med CO2-styrda forceringsspjäll, så att det projekterade flödet kan sänkas till 75 procent utan att toalett- eller skötrumsflöden understiger normkraven. Shuntpump stoppas då eftervärmningsbehov ej föreligger men motioneras 2 min varannan dag. För lokaler skall nattkyla kunna aktiveras. Värme/varmvatten: Värmesystem skall vara rumskompenserade där utetemperaturkurva utgör den huvudsakliga börvärdeskällan men där ett rumstemperaturmedelvärde som är representativt för reglerobjektet används för valfri förskjutning. VVC-pumpen ska kunna styras via DUC på skolor. Driftbilder Skall vara i färg med inlagda driftvärden där larm visas med röd färg och drift visas med grönt. Driftbilder upprättas i samråd med driftpersonal. Larmer Där följande utrustningar finns skall larmer avges, till exempel från frekvensomformare, värmeväxlare, frysskydd, motorskydd, felaktiga givare, brandspjäll, fettavskiljare, kyl- och frysanläggningar, nödljussystem, pumpgropar, brandlarm, kulvertar och andra betydande tekniska system. Ventilations och värmesystem skall dessutom ha larm för givarfel, temperaturavvikelser och regleravvikelser. Apparatskåp Ventilationsaggregat skall kunna styras via HAND/AV/AUTO -omkopplare. Larm och driftindikering skall visas på skåpsfronten. Eluttag och belysning skall finnas i apparatskåpet Interna ledningar Kablar märkes i båda ändar och med o-nummer. Ledningar till plint märkes med plintnummer. Utgående ledningar märkes med kabelnummer i båda ändar överensstämmande med upprättad ledningslista. En arbetshylla för dator placeras i anslutning till apparatskåpet. Övrigt Komponenter skall märkas med graverade märkskyltar som skruvas fast. Miljörum: Frånluft i miljörum anordnas med 1 st Aspirotor 150 mm fabrikat Nordiska Skorstensprodukter AB eller likvärdigt, vid miljörum större än 15 m2 skall 2 st monteras, tilluft beräknas efter gällande regler. 16

17 Fuktning eller kylning: Kylaggregat skall vara anpassade över 27 grader och utedelen skall placeras i så mycket skugga som möjligt. Detta skall även byggas in med låsbar grind, lås skall ingå i låssystem. Gäller skolor, förskolor, vårdboende och lokaler. 6.9 Dörr, port och fönster Vid putsad fasad skall smyg runt dörrparti vara förstärkt med stenmaterial alternativt likvärdig lösning. Draghandtag till fastigheters entrédörrar skall vara av aluminium och halvrunda, med en diameter på ca 300 mm. Utvändigt skall skrapgaller anordnas, vilket skall fällas in i plattyta alternativt betongplatta och ha ett rensdjup på 20 cm. Ytterdörrar skall vara av aluminium med max 15 mm tröskel. Glas i entrédörr skall sluta ca 800 mm från golv. Fastigheters entrédörrar skall förses med automatisk dörröppnare, styrd via tryckknappar som placeras på både in- och utsida. Balkong- och altandörrar får max ha 20 mm tröskel. Lägenhetsdörrar (tambur) och fönsterdörrar skall ha en tröskel på max 15 mm. Samtliga lägenhetsdörrar (tambur) skall vara massiva och vara utrustade med tittöga och manuell, mekanisk ringklocka. Fönsterdörrar skall vara aluminiumklädda träfönster. Innerdörrar skall vara släta, massiva och utföras utan tröskel, med undantag av hygienrum, där tröskel max 10 mm får anordnas. Mått på dörr till hygienrum skall vara 10x21 och övriga 9x21. Fönster skall vara av trä, fabriksmålade med ytterbåge av aluminium och ha ett lambdavärde på 1,0 i sin helhet. Samtliga fönster i lägenheterna, exklusive hygienrum, förses med fönsterbänkar i marmor, dessa skall vara anpassade till smygen så att byte går att genomföra. Persienn skall ingå i alla fönster. Fönster i trapphus skall vara öppningsbara. Badrumsfönster utföres med frostat glas Bostadsutformning Lägenheten Hall: All inredning skall vara takansluten. Klinker skall utföras ca 1 m innanför ytterdörr, i övrigt eklamellgolv 14 mm. Rum: Någon nivåskillnad får ej förekomma på golv. Vid ombyggnad användes nivåskena. Golv skall utföras med eklamellgolv 14 mm. Fönster skall vara H-fönster, Mellan fönster och fönsterbräda skall det finnas en luftspalt på minst 20 mm. All inredning skall vara takansluten. Vid varierande takhöjd utförs inredning med K-höjd. Mellan inredningens överkant och tak utförs platsbyggda inklädnader. Garderober skall utrustas med 2 hyllor och 1 klädstång, Linneskåp skall urustas med 7 korgar. 17

18 Kök: Vitvaror av fabrikat Electrolux skall levereras och monteras, detta gäller spis med häll, diskmaskin, separat kyl och separat frys med höjd 1,75 m. Skåp över kyl och frys skall ingå i köksinredningen. Följande vitvaror från Electrolux ska användas: diskmaskin ESF6210LHW, tvättmaskin EWP1262THW, torktumlare EDC47100W, kyl ERF3706AHW, frys EUF2906AHW, kyl/frys ERB34258W, spis EKC6011AHW. Kakel skall monteras som stänkskydd. Bakom spis monteras två extra plattrader. Golv skall utföras med eklamell, plastmattan skall monteras med uppvik bakom diskbänk, diskmaskin, kyl, frys och övrig köksinredning. Elspis skall vara försedd med stickkontakt, tippskydd och hällskydd, och levereras med spisvakt typ Safera smart, som skall sitta integrerad i fläkten. Kyl/frys får ej placeras så nära vägg att det inte går att öppna dörren. Inredningen skall lätt kunna dras ut. I detta fall monteras passbit mellan vägg och kyl/frys. Skåpluckor skall utföras av fabrikat Ballingslöv Decor eller likvärdigt. Bänkskivor skall utföras i högtryckslaminat med avrundad bokkantlist Bostadskomplement Tvättstuga Tak: Släta ytor. Väggar/golv: Klinker/kakel. Som tätskikt monteras en av branschens godkända plastmattor. Fönster: Underkant på nisch till högt sittande fönster utformas så att städning underlättas, 45º lutning. Fönster skall utföras öppningsbara med persienner. Utrustning: Elektroniskt bokningssystem typ Els boka integreras med vidingehems bokningssystem. Levererade maskiner skall anslutas. Vid ny- och ombyggnad skall tvättstugan utrustas med automatisk dosering. Tippskydd skall finnas på mangel. Luddlåda skall ingå, avser tvättmaskin. Tvättmaskin skall vara Wascator W465H Hygien. Skall vattenanslutas till varmvatten. Torktumlare skall vara Wascator T4300LE inkl växlare. Torkskåp skall vara Wascator TS4121LE inklusive luftmixdon. Mangel skall vara Wascator KM480. Förskolor/servicehus/gruppbostäder: Diskmaskin (gemensamhetskök) Miele G7855. Mopptvätt Electrolux Laundry W465 H Mopp. Trapphus och källare Tak: Ytor som är lätta att rengöra. Takabsorbenter skall monteras i trapphus- tak. Golv: Golv skall utföras av terazzo eller likvärdigt. Sockel skall vara i samma material som golv, med avvikande färg. Trappor skall utföras i betong med terazzobeläggning och med infällda märkningar i avvikande färg på 1:a och översta steget. Detta görs i samråd med Vidingehem. Fönster: Fönster i trapphus skall utföras öppningsbart H-fönster. 18

19 Övrigt: I trapphus skall monteras följande: Postfack Renz med huvudnyckelsystem och namnskylt godkänt av Postverket. Hyresgästregister och informationstavla typ Tejbrant med nyckel 504. Tidningshållare med namnskylt (18 mm textremsa) vid respektive dörr. Utrymningslarm (se punkt 5 Brandskydd). Vind Vind skall förses med landgångar. Till alla rensluckor skall finnas landgång. Landgång skall alltid finnas i takmitt så inspektion går att utföra av hela vinden. Lägenhetsförråd Lägenhetsförråd skall utformas med Troax Safe mot korridor. Storkök I storkök skall hörnskydd av rostfri plåt monteras. Dörrar i storkök skall vara glsafiber. Vitvaror lokaler I lokaler skall diskmaskin Miele G7855 eller likvärdig monteras. I lokaler skall mopptvätt Electrolux Laundry W465H Mopp eller likvärdigt monteras Låsning passersystem Snäpplås Assa 221/50 skall utföras i allmänna utrymmen såsom fläktrum, miljöhus, förråd, cykelrum, apparatrum. Dessa dörrar skall även utföras med dörrstängare, miljörum, cykelrum och förrådsdörrar skall även utföras med uppställningsbeslag med fördröjning på dörrstängararmen, skall även monteras dörrstopp. Passagesystem skall installeras, elslutbleck och läsare monteras i: Entredörr Dörrar till teknikutrymme, apparatrum ventilationsrum o.d. Dörr till miljöhus Dörrar till yttre förråd, cykelrum o.d Garage och parkeringsplatser Markeringen av parkeringsplatser skall utföras med massa. Skyltar för parkeringsplats och handikappsparkeringsplats skall placeras bakom stopplanka i asfalterad yta. Stopplanka vid parkeringsplatser skall monteras enligt skiss bilaga 1. Virket skall vara tryckimpregnerat och ha finsågad yta. Stolparna skall placeras i anslutning till parkeringslinjen. Avståndet mellan stolparna får inte överstiga 2,5 m. Utanför stolparna utföres enligt skiss bilaga Utrymme för installationer och utrustning En inplastad, samordnad ritning över yttre ledningar/kulvert (VS/El) etc. skall sättas upp i fastighetens apparatrum. 19

20 6.15 Källsortering, avfallsutrymmen och avfallsanordningar Miljöhus skall byggas fristående. Samtliga fasader förses med ljusinsläpp i form av fasta fönster. Dörr till miljöhus/miljörum skall utföras i plåt och förses med dörrstängare DORMA TS83 med fördröjd stängning och uppställningsbeslag vid nederdel och dörrstopp. Dörrmått skall vara 13x21. Dörren skall utföras med låskista ASSA 5761 med behör ASSA 5761:1 2 cylinderlås. Draghantag ska vara 300 mm. Vidingehem levererar 1 st cylinder som entreprenören monterar. Miljörumsgolv skall utföras med halkfritt massagolv. Väggar skall kläs med minerit, 2 st avledarplankor 45 x 145 monteras på vägg. Vägg och tak målas brutet vitt Mark och trädgård Gräs Underlag för gräsmatta utgörs av 50 mm torvlager och 150 mm växtjord. Jordanalys skall överlämnas 1 vecka innan besiktning, provet tas på arbetsplats tillsammans med beställare. Gräsytor utförs genom utläggning av färdig grästorv med enhetlig tjocklek och bredd i klass motsvarande fabrikat Svalöf Weibulls Österlengräs, tjocklek 25 mm. Fogar skall vara täta, skarvar i förband. Springor fylls med jord. Efter att gräset lagts skall lätt vältning samt erforderlig bevattning utföras. Området skall tydligt inhägnas tills dess att gräsmattan kan beträdas. Gräset skall klippas två gånger före överlämnande. Gårdsbrunnar i gräsytor utföres med 3 rader smågatsten runt brunnar. Brunnar får ej utföras som kupolbrunnar. Rensbrunnar skall om det är möjligt ej placeras i gräsytor. Runt byggnad Runt byggnaden läggs en rad med betongplatta, 300 mm ut från hus på en bädd av singel. Planteringsytor Planteringsytor skall vara förberedda för 20 cm täckbark. Planteringsgropar Planteringsytor skall ha ett matjordslager av minimum 40 cm. Trädgrop: 1x1x1 m, skall förses med bevattningsslang. Lekytor I anslutning till lekutrustningsytor, sandlådor mm skall mellan impregnerad sandlådeplanka och gräsytor läggas 1 rad med 300 mm betongplattor. Staket Staket skall monteras runt fastighet enligt skiss bilaga 1, virket skall vara tryckimpregnerat och ha finsågad yta Yta avsedd att beträdas Gångvägar och vägar skall asfalteras med kantförstärkt asfalt 100 kg/m 2. Förstärkning skall läggas separat och vara 100 mm tjock med 300 mm votbredd. 20

21 Gångvägar skall vara 2 meter, så att de medger snöröjning med mindre traktor. Över- byggnad med 200 förstärkningsgrus och 150 bärlager. Fiberduk skall läggas mellan befintligt material och förstärkningslagret. Vägar skall vara överbyggda med 350 förstärkningsgrus och 150 bärlager. Fiberduk skall läggas mellan befintligt material och förstärkningslagret. Asfaltkant skall vara för- stärkt med 100 mm tjocklek och 300 mm votbredd. Avstånd mellan asfalt och träd/belysning skall vara tillräckligt för gräsklippare. Betong- plattor, 30x60 skall läggas mellan rabatt och gräsmatta Markavvattning och dränering Dränering skall alltid utföras kring byggnader. Dräneringsledning placeras med överkant minimum 200 mm under sula/kantbalk vid högpunkten. Dränering skall förses med spolrör i högpunkterna. Dränering skall förläggas i anslutning till kulvertledningar. Anslut till avvattningssystemet. Dräneringsrör skall vara av typ DSA. Regnvattenplattor skall användas där regnvatten släpps ut mot gräs eller plattyta, längd 1,5 m ut från fasad. Allt dagvatten skall utformas med fördröjningsmagasin Grundkonstruktion Platta på mark Kapillärbrytande skikt av makadam minimum 200 mm. Isolering med falsad cellplastskiva 300 mm. Sockelvisning skall vara minimum 200 mm. Sockel skall vara förhöjd 100 mm i förhållande till färdigt golv. Krypgrund Markytan skall avjämnas med 100 mm bärlager och täckas med fiberduk och 100 mm lecakulor. Utrymmet skall anslutas till mekanisk ventilation. Vid träbjälklag skall blindbotten vara U-plywood. Bjälkar och bärläkt mot kryputrymmet skall behandlas med träskyddsmedel. Återfyllning mot grund Återfyllning skall utföras med makadam med minst 400 mm tjocklek från dränering upp till markyta. Det samma gäller vid platta på mark. Mellan ytterkant makadamskikt och befintlig mark läggs fiberduk Vägg, fönster, dörr Trä- och putsfasad Träfasad och putsfasad kräver ett riktigt utsprång på gavlar (min 500 mm) och långsidor (min 500 mm), dessutom skall marknivån ligga minst 200 mm under panel. 21

22 Vid träfasader är det viktigt att hålla en hög kvalitet (minimum klass III-V) på virket. Dåligt virke skall kasseras. Fullängdsvirke skall användas. Panel på gavelspets skall vara i linje med panel på vägg. Samtliga träpaneler, foder och dylikt skall förbehandlas och grundmålas med nyans lika färdigstrykning före uppsättning, se behandlingar sid 24. Spikpistol får inte användas vid uppsättning av panel utan godkännande av Vidingehem. Träpaneler som avslutas mot dropplister skall sluta minst 50 mm över dropplisten. Foder kring fönster och dörrar skall vara finsågade, med dimension 120x28. Övrig träpanel utföres med tjocklek 22 mm. Vid putsfasader skall all infästning vara förberedd med underliggande plåtar eller dylikt. Foder runt fönster utformas med slät yta, min 120 mm. Putsmetod skall redovisas tillsammans med putsprov innan putsarbete får påbörjas. Vid tegelfasader skall ventilationsluftning i stötfog tätas med insekts- och mustätning. Träsyllar skall klossas upp med distansklossar av plast ca 10mm under varje stående regel och drevas efter uttorkning, detta gäller även hammarband och väggreglar vid utfackningsväggar. Fuktkvoten i trä som byggs in får aldrig överstiga 14 %. Relativa fuktigheten i betong skall innan inbyggnad eller ytbeläggning understiga 85 % Yttertak Ytskikt på yttertak skall vara betongtakpannor och under dessa gäller följande: Underlagstak av 22 mm råspont. Underlagspapp, av godkänd kvalitet, skall var förklistrad och skall spikas (ej klam- mer). Ströläkt av trä, c/c 600, 34x25. Bärläkt av trä, 34x25. Nedersta bärläkten utförs av 45x95. Takfotsplåt skall monteras. Kilbräda skall ej användas. Utsprång gavlar och takfot skall vara minst 500 mm. Nockpanna skall gå under vindskiveplåt. Fågelstoppar monteras vid takfot, vinkelrännor, takkupoler och dylikt. Takfoten skall kläs in med finsågad enkelfasspont med luftning i yttersta delen. Insektsnät skall vara galvaniserat eller av aluminium. Underbeslag monteras på alla takgenomföringar. Luftning i takfot utföres med oljehärdad takboard som fästes på 50 mm läkt, även i mitten av facket skall distans ca 50 mm monteras. Stommar till takhuvar och dylikt skall vara av mm U-plywood. Hängrännor, stuprör och plåtgarnityr skall vara av Aluzink. 22

23 Stuprör förses med självrensande sil, vilken monteras i anslutning till markanslutning, på skolor, förskolor och garage skall de nedersta 2 m på stuprören utföras med skydd av gjutjärn med självrensande sil, fabrikat Knut Olsson Takplåtslageri AB eller likvärdigt. Vindskivor skall vara dubbla, med finsågad yta och med 22 mm tjocklek. De skall grundmålas på alla sidor före uppsättning samt kläs in med belagd, förzinkad plåt. Plåten skall bockas efter underlaget och utföras med enkelt omslag i nederkanten. Vindskivornas ändytor vid takfoten skall kläs in. För att undvika regnvatten på underliggande uteplats skall balkonger utföras vattentäta. Tak på översta balkongen utförs med tändskyddande material till exempel minerit. Färg på taksäkerhet skall vara samma kulör som ytskiktet på taket, och utföras med igenomgående infästning. På hela byggnaden utföres snörasskydd Bjälklag Bjälklag mellan plan skall utföras av minst 250 mm betong Våtutrymmen Avledning av vatten till golvavlopp. Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt. I hygienrum skall golv vara lagda med Tarkett Optima, väggar skall kläs med våtrumsväggmatta, även smygar och fönsternisch (vid ombyggnad kan andra lösningar krävas). Inredning skall bestå av tvättbänk med luckor, duschstång, badrumsskåp I:et 339 (byggbeslag) med ljusramp, 220 V-uttag, toalettpappershållare BB Byggbeslag eller likvärdigt samt handdukskrokar för badlakan och handdukar BB krok/krom/2st i varje våtutrymme. I badrum monteras på väggar 2 skivor, 1 st. 12 mm plywood, 1 st. våtrumsgips, för att förenkla för infästningar. Detta gäller även storkök. Utgående vägghörn förses med plast- alternativt metallist vid kakelbeklädnad. Tvättmaskin och kondenstorktumlare skall installeras, hängning på luckor skall anpassas. Hygienrumsvägg skall fullisoleras. Golvbrunn skall placeras under blandaren med cc 300 mm från vägg till golvbrunnen. Fall på golv i duschdel utförs med lutning 1:20 lokalt mot golvbrunn, i duschhörn övrig yta lutning 1:50 mot golvbrunn. Övriga golvytor i WC/dusch läggs i fall 1:100 mot golvbrunn. Dörr skall vara ID Målning vägg, fönster, dörr Trä o putsfasad Vid ommålning skall samtliga träpaneler, foder och dylikt tvättas och skrapas. Ändträ och utsatta delar skall grundoljas. Vid nymålning skall det grundmålas med alkydoljefärg, även på baksidan 20 cm upp, före uppsättning. Efter montering skall obehandlat ändträ oljas och grundas. Därefter skall panelen strykas 2 gånger med akrylatfärg (gäller även ommålning), ändträ skall behandlas med grundolja, alkydoljefärg och akrylatfärg. För att uppnå bästa slutresultat skall målning utföras vid väderlek som är lämplig för målning. Målning sker därför i regel mellan 1 maj och 15 september. Dygnstemperaturen får ej understiga 7 grader. 23

24 Vid ommålning får fasaden tvättas med högtryck, förutsatt varmvatten och max 100 Bar. Fasaden skall sedan torka innan målning. Trapphus Väggarna skall kläs med microlitväv och målas. Upp till 1,2 m målas våtrumsfärg, glans 40 för att underlätta för renhållning. Mellan golv, vägg, utstickande detaljer samt dörrar skall avvikande kon- trast (40 % NCS ljuskontrast) utföras. Lägenheter invändigt Vid omtapetsering skall skarvar hyvlas och spacklas. I badrum skall våtrumsfärg användas, glans 20. I kök och hall används glans 20, i övrigt glans 7. Vid nybyggnation skall väggar kläs med microlitväv och målas med 2 strykningar 6.25 VS bostadsutformning, bostadskomplement Kök Diskmaskin skall anslutas enligt Säker Vattens anvisningar. Tvättstuga Vattenledningsrör skall utföras förkromade och förläggas vid takvinkel samt dras ner till respektive maskin och anslutas därifrån. Uppvärmning: Termostater på radiatorer skall vara låsbara. Trapphus, källare och förråd Uppvärmning: Rumsgivare/radiatortermostat skall vara låsbara Utrymme för installationer och utrustning Undercentral och fläktrum förses med golvbrunn, spolblandare, slanghylla med 5 meter gummislang, rostfri utslagsback. Installationer får ej monteras på vägg mot lägenhet. Ritning på utvändig anläggning samt principschema skall placeras inplastad i apparatrum Våtutrymme Synliga rör skall vara förkromade. Tvättställ skall vara av storlek 600x450 mm. Toalettstolen skall vara 460 mm hög (förhöjd). Det skall vara möjligt att montera handikapphandtag på toalettstolen. En tätningslist av silikon skall läggas runt toalettstolen (ej bak). Toalettstolen skall utföras dubbelspolande Porslin skall vara enhetligt och av svenskt fabrikat Tappvatten Installationer skall utföras enligt Säker Vattens anvisningar. 24

25 Separat avstängning av inkommande varm- och kallvatten till lägenheten skall finnas, placeras med fördel i badrum. Om fördelarskåp användes på tappvattensidan resp. värmesidan skall läckageindikering finnas till utrymme med golvbrunn. Avstängning till wc-stol skall finnas. Rör till duschblandare dras från tak (vid synlig förläggning). Vattenutkastare med varmt och kallt vatten skall utföras vid varje groventré på förskolor, en extra avstängning skall finnas på insidan av väggen för denna vattenutkastare. Blandare skall vara av typen kallstart och lågflödestyp. Ettgreppsblandare i tvättställ och kök/tvättstuga. Termostatblandare i dusch. Blandare av fabrikat FFM eller likvärdigt. Sparsil ledbar skall monteras i kök. Individuell mätning av varmvatten skall utföras i varje lägenhet, överlämningspunkt i områdets elcentral/värmecentral. VVC- mätare får ej installeras. 7. Bullerskydd 7.1 Allmänt I lägenheter med mer än en våning skall mellanbjälklag utföras med minimum 250 mm betongbjälklag. Lägenhetsskiljande väggar, samt väggar mot trapphus, skall vara i betong. 7.2 Buller och vibrationer Vid arbeten som kan vara störande ska berörda (boende och näringsidkare inom området) informeras skriftligen om arbetet i god tid innan byggstart. Av informationen ska det framgå under hur lång tid arbetet beräknas pågå samt kontaktuppgifter till en lämplig person hos entreprenören. Informationen ska exempelvis anslås i trapphus. Om arbetet bedöms medföra en allvarlig störning under en längre tid bör en plan för evakueringsbostäder tas fram. Byggarbetets vibrationsstörningar till boende ska begränsas genom val av lämpliga arbetsmetoder och maskiner. 8. Säkerhet vid användning 8.1 Trappa, ramp och balkong Trappor skall inte ha några halklister med djupa, räfflade spår. 25

26 I trapphus och utvändiga trappor skall första och sista trappan markeras med avvikande, beständigt material, kontrast 40% NCS. Markeringen utföres med cirklar med diameter 50 mm och mellanrum 30 mm. Avstånd till trappframkant ska vara 15 mm. 8.2 Räcke Handledare skall utföras i avvikande färg i förhållande till väggen, handledare skall utföras i ek, rund 45 mm av fabrikat Herrljunga ledstångsfabrik eller likvärdigt och skall följa hela trappans längd (skall följa i hörn) och 300 mm parallellt förbi första och sista steget. Måste utvändig nivåskillnad utföras skall detta tas upp med ramper. 8.3 Skyddsjordning Samtliga koaxialkablar till lägenheterna skall skyddsjordas mot elfel i anslutna apparater. Bredvid förstärkare med tillhörande kabelfördelare skall installeras en potentialutjämningsskena som skall vara ansluten till elcentralen via en kabel av typ RK10-gröngul. Kabelfördelaren skall anslutas till potentialutjämningsskenan med kabel av typ RK6-gröngul. 9. Energihushållning 9.1 Värmeproduktion och värmedistribution Energi Energihushållning enligt BBR kapitel 8. Redovisning av energiberäkning, i exempelvis VIP+ eller likvärdigt program, skall göras innan byggnation påbörjas. En marginal om minst 10 %, jfr med kravet i BBR, skall finnas i beräkningen Värmesystem Avtsängningsventiler och injusteringsventilerna skall i möjligaste mån placeras i allmänna utrymmen (ej i lgh-förråd ed) Vid större anläggningar skall differenstrycksventiler installeras (ex för olika huskroppar/del av byggnader). Sektionering av byggnadens värmesystem skall göras (avstängnings/injusteringsventiler). Radiator systemet ska vara typ två rörs system Varje radiatorventil skall vara förinställbar. Termostater på radiatorer i lägenheter skall vara anpassade till 21 grader i rummet, när det gäller vårdboende skall denna anpassas till 22 grader. I trapphus ska termostaterna maxbegränsas till 15 grader Systemtemperatur, radiatorer, vid fjärrvärme: 60/40 C. Systemtemperatur, radiatorer, vid värmepump: 55/45 C. Alla cirkulationspumpar skall ha minst energiklass A samt vara tryckstyrda (även VVC). Uttag till avgasare skall göras vid nyproduktion. Anläggningen skall avgasas innan slutbesiktning. Påfyllning av värmesystem skall utföras enlig SS EN1717. Filter skall monteras innan apparat (växlare etc). Manometrar skall installeras över pumpar, växlare och filter. Automatluftare får ej installeras. Rörsystem dimensioneras för max 70 Pa/m Tryckfall över växlare max 15 kpa. Termometrar 26

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 23 02 JUNI 2015 23 SIDOR

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 23 02 JUNI 2015 23 SIDOR Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 23 02 JUNI 2015 23 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Miljöbyggnad...

Läs mer

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Miljöanpassat byggande

Miljöanpassat byggande Program för Miljöanpassat byggande - nybyggnad Gatu- och fastighetsnämnden 2004-12-16 2 Följande har deltagit i samarbetsgruppen vid omarbetningen av program för ekologiskt byggande. Från gatu- och fastighetskontoret

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun antaget av kommunfullmäktige 2011-07-07 reviderad version antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10 Sammanfattning Sverige har som nationellt miljömål att uppnå

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

AH RAMPROGRAM FO KAROLINSKA 2009 DATUM DOKUMENT- ANSVARIG

AH RAMPROGRAM FO KAROLINSKA 2009 DATUM DOKUMENT- ANSVARIG AH RAMPROGRAM FO KAROLINSKA 2009 DATUM DOKUMENT- ANSVARIG 00 Innehållsförteckning Ramprogram 2009-12-01 Magnus Huss 01 Historik Karolinska Institutet 2001-06-30 Lennart Styhr 02 Instruktion Ramprogram

Läs mer

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Brf Matrosen Kontakt: info@matrosen.se Felanmälan:felanmalan@matrosen.se 2 Drift & Skötselinstruktioner 1. Inledning sid 3 2. Värme och ventilation

Läs mer

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Bilaga 6 FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Miljöprogram Kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken samt kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget Senast

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22 TEKNISK HANDBOK Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och 2015-04-22 Sidan 2 (59) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 3. Konstbyggnader, tekniska anläggningar och... 5 30. Allmänt... 5 30.1 Definitioner...

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept

Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg tre genomarbetade huskoncept MED SABOS kombohus KAN VÅRA MEDLEMMAR GÖRA DET SOM DE ÄR BÄST PÅ: ATT FÖRVALTA OCH BYGGA BOSTÄDER DÄR DET BEHÖVS, I HELA LANDET Byggnadsprisindex

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:30 ers.sep-98 Utg nov-02 System Platon Golv proffsskyddet för alla golv Mjukt sköna golv mot fukt, lukt och oljud System Platon Golv pro Med System Platon Golv får du

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG Fastställd av fastighetsnämnden 2009-05-04 Projektorganisationen för Miljöanpassat byggande i Göteborg: Styrgrupp Peter Junker, Fastighetskontoret Stephan

Läs mer

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Brf Tornet 2 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta. 3. Bokning och upplåtelseavtal Här kan du förvara

Läs mer

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd VÄGLEDNING Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Antagen av Miljönämnden 2011-05-23 Miljöförvaltningens vägledning för nybyggnad av förskolelokaler och ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga

Läs mer

ATTRAKTIVT BOENDE. i Södra Hedvigslund. BRF mispeln Älta Nacka

ATTRAKTIVT BOENDE. i Södra Hedvigslund. BRF mispeln Älta Nacka ATTRAKTIVT BOENDE i Södra Hedvigslund BRF mispeln Älta Nacka med parken som trädgård i populära Älta Ett bekvämt liv i trädgårdsstaden Bo naturnära med bekvämt avstånd till city. Vid Hedvigslundsparken

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta Bo bra må bättre Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken ett seniorboende med många möjligheter i Kapellgärdsallén Äntligen! Nu bygger vi etapp 3 i Kapellgärdsallén,

Läs mer