Miljöredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2008"

Transkript

1 Miljöredovisning 28

2 Miljöåret i korthet Februari Intern miljöutbildning Miljödiplomering, för sjätte året i rad miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborg. Den första uppföljningsrevision enhar utförts i miljöledningssystemet ISO 141. September Temadag avfall, gemensam temadag tillsammans med Chalmers och Akademiska Hus Väst. Införande av sortering av biologiskt avfall i Vasa hus 1. November Start av utredning att införa något eller några vertikala vindkraftverk/ vindturbin på Chalmers campus. December Samtliga byggnader har energideklarerats enligt gällande lagkrav. Samtliga byggnader är energiinventerade Vasa Hus 5 är det första ombyggnadsprojekt i Göteborg som erhållit GreenBuilding-märkning. Märkningen innebär bl a. att energianvändningen måste vara 25 % lägre än rådande normer. Chalmersfastigheter går in som partner i GreenBuilding, ett EU-initierat program för att uppmuntra till energieffektivt byggande. Miljöåret 28 Chalmersfastigheter bildades 1999 med uppgiften att svara för högskolans lokalförsörjning och lokalplanering. Bolaget ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB. Via Chalmersfastigheter äger Chalmers en stor del av fastigheterna på Campus Johanneberg samt samtliga fastigheter på Campus Lindholmen. Bolagets verksamhet omfattar totalt 31 m² lokaler och bostäder, av vilka företaget själv äger 165 m². Det bokförda värdet av de ägda fastigheterna är mkr och 72 % av företagets omsättning härrör sig från uthyrning till Chalmers. Under 28 har Chalmersfastigheter förvärvat Chalmers teknikpark, gränsande till södra Campus Johanneberg, och avyttrat en mindre bostadsfastighet på Eklandagatan. Chalmersfastigheter har sedan bolagsbildandet 1999 aktivt arbetat med att minimera miljöpåverkan från verksamhet. Efter att Chalmersfastigheters miljöledningssystem certifierades enligt ISO 141 år 27 pågår ett systematiskt arbete med att genomföra handlingsplanen mot fastställda miljömål. Arbetet har stärkts av Chalmers nya vision, Chalmers för en hållbar framtid. Genom Chalmersfastigheter kan Chalmers profil inom hållbar utveckling ta sig konkret uttryck på campus. Denna miljöredovisning rör endast de fastigheter som ägs av Chalmersfastigheter. Verksamheten idag Att i alla led tänka miljö har blivit en ledstjärna för Chalmersfastigheter. Sedan hösten 2 har arbetet med miljöfrågor på allvar varit målstyrt. Som ledstjärna i miljöarbetet finns miljöpolicyn och de övergripande miljömålen (mer information går att hitta via Chalmersfastigheters hemsida För att uppnå ett fungerande miljöarbete krävs det att alla medarbetare är engagerade och har den kompetens som krävs för att kunna väga in även miljöaspekterna i sina beslut. Därför har en utbildningsplan för alla medarbetare tagits fram, och samtliga har genomgått grundläggande miljöutbildning. Företagets miljöarbete ska leda till att bolaget tar ett aktivare ansvar, både som företag och genom de enskilda medarbetarna, inom miljöområdet. Detta ska långsiktigt leda till att bolaget förbättrar konkurrensförmågan och lönsamheten samt svarar upp mot Chalmers profil inom hållbar utveckling. Genom att integrera miljöarbetet i det dagliga arbetet finns det naturligt med i alla processer.

3 Flöden av energi och material En stor del av ett fastighetsföretags miljöpåverkan sker genom energianvändning. Genom att använda energieffektiva installationer, en effektiv styrning av systemen och genom att påverka hyresgästerna kan energianvändningen minimeras. En minskning av energianvändningen innebär, förutom en miljövinst, även en ekonomisk besparing. Under 28 har arbetet med att utföra driftsoptimeringar fortsatt, särskilt i de mest energikrävande byggnaderna, Kemi och MC2. Dessa förbrukar mycket energi på grund av forskningsverksamhet. Vakanserna 28 jämfört med 25 har minskat, vilket leder till fler hyresgäster och därmed en ökad energiförbrukning. Ett av Chalmersfastigheters övergripande mål säger att energiförbrukningen i ägda fastigheter ska år 22 ha sänkts med 25% relativt år 25. I och med detta mål har samtliga fastigheter blivit energiinventerade och nu fortsätter arbetet med att utföra energieffektiviserande åtgärder utifrån de åtgärdsförslag som tagits fram. Flertalet kommer att uppfylla GrennBuilding- märkningens krav och ansökan kommer att skickas in efter hand enligt uppsatt tidplan. Första byggnaden som energiinventerades var Vasa byggnad 5. Utifrån den energiinventeringen och de åtgärdsförslag som togs fram har en ombyggnad utförts som medfört till en beräknad minskad energiförbrukning med cirka 34%. Vasa hus 5 blev också GreenBuilding märkt i december 28. Under året blev samtliga Chalmersfastigheters byggnader energideklarerade. Uppvärmning Chalmersfastigheters byggnader värms till största del upp av fjärrvärme. Mellan 27 och 28 minskade den totala förbrukningen av fjärrvärme med 2,3 procent (1,5% 26-27). Elförbrukning Den totala elförbrukningen minskade med ca 4,2 procent mellan 27 och 28 ( 2% 26-27). I diagrammen redovisas både fastighetsoch verksamhetsel. I redovisningen ingår även den el som används till kylanläggningarna som finns i Chalmersfastigheters byggnader. Vattenförbrukning Vattenförbrukningen är många gånger högre i [MWh] [kwh/m²] Energiförbrukning Energiförbrukning per kvm

4 Fjärrvärmeförbrukning [MWh] Fjärrvärmeförbrukning [kwh/m²] per kvm byggnaderna MC2 och Kemi än i övriga byggnader p g a forskningen. Arbetet med att sänka den totala vattenförbrukningen fortgår genom att främst minska den mängd maskiner som kyls med kallvatten. Avfall Avfallshantering har utvecklats under de senaste åren. Källsorteringsmöbler finns i stort sett överallt på båda campus. Sortering av biologiskt avfall har införts i Vasa hus 1. Samtliga soprum har fått enhetlig skyltning, för att underlätta sortering. I september 28 samordnades en temadag om avfall tillsammans med Akademiska Hus Väst och Chalmers. Temadagen riktade sig till Chalmers lokalvård och serviceavdelning, Akademiska Hus Västs driftspersonal, Chalmersfastigheters lokalsamordnare och fastighetstekniker samt utvalda externa hyresgäster. Underlaget från temadagen kommer att bearbetas av en arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, Akademiska Hus Väst och Chalmersfastigheter. Köldmedier Köldmedierna hos Chalmersfastigheter hanteras av certifierade kylentreprenörer och följer lagreglerade rutiner. År 23 byttes stora mängder HCFC ut mot HFC. HCFC (ibland också kallad mjuka freoner) är ozonnedbrytande och en växthusgas, medan HFC bara är en växthusgas. Transporter Tjänsteresorna med bil hos Chalmersfastigheter sker antingen med förmånsfordon, med privata fordon i tjänsten eller med företagets servicefordon, CF-bilarna. Tjänsteresorna sker till ungefär lika stor del med privata fordon som med förmånsfordon. Servicebilarna står för en mindre del av transporterna. Två servicefordon hyrs in från Gatubolaget. Dessa går att köra på både bensin och etanol. Hitintills har endast etanol använts som bränsle. För transporter av material och post anlitar Chalmersfastigheter Chalmers Transportcentral som kör en slinga på förmiddagen och en på eftermiddagen. De sköter även externa leveranser. På detta sätt minimeras transporterna. Ny-, till- och ombyggnadsprojekt I större byggprojekt tas miljöprogram fram där det bland annat ställs krav på energieffektivitet och miljöanpassade materialval.

5 Under 28 har miljö- och fuktprogram för nybyggnad av ett kontorshus, Kuggen, beläget på Lindholmsplatsen, arbetats fram. Kuggen har en tydlig målformulering avseende hållbar utveckling, energiförbrukning och bärkraftigt byggande. Detta har genomsyrat alla faser från projektering till utförande och driftskedet. Byggnadens energianvändning får inte överstiga 75 kwh/m2 och kommer därmed understiga kraven enligt Boverkets Byggregler på energianvändning med 25%. En GreenBuilding ansökan kommer att lämnas in under början av januari 29. Bygget av Kuggen beräknas starta i maj 29. Vid misstanke om förorenad mark görs en markundersökning. Under 28 påträffades inga markföroreningar. CF och omvärlden Utvecklingsdagar Miljöfrågor finns på agendan för de båda årliga utvecklingsdagarna liksom på alla personalmöten. Vertikala vindturbiner. Chalmersfastigheter påbörjade en utredning under november 28 beträffande möjligheten att sätta upp en vertikal vindturbin. Tanken är att denna skall placeras på ett hustak. De går tystare och behöver inte riktas mot vinden, utan tar vind från alla håll. De kan också göras självbegränsande, så att de inte måste stängas av vid hård vind. Aggregatet, som är fem till sju meters högt, kan ge 15 2 kilowatttimmar. Det motsvarar ungefär årsförbrukningen av energi hos en normal villa eller ett tiotal studentlägenheter. Arbetet kommer att fortgå under 29. Samverkan mellan Chalmersfastigheter, Chalmers och Akademiska Hus Ett kontinuerligt samarbete har skapats mellan Chalmers och Akademiska Hus Väst miljösamordnare och driftsansvariga. Samarbetet har bland annat medfört att man får en tydligare bild av varandras miljöarbete och mål. Samarbetet sker i form av möten, projektarbeten eller utbildningar. Hållbart campus Hållbart campus är ett samverkansprojekt mellan Chalmersfastigheter, Chalmers och Akademiska Hus Väst. Syftet är att samordna insatser på campus som syftar till att göra campus mer hållbart. Arbete har fortlöpt under 28 i flera olika former. Chalmersfastigheter har bla. deltagit i undervisning och i projektarbeten. Ett av projektarbetena har resulterat i en uppmaning på ett klistermärke och har satts på pappershanddukshållare på campus. Uppma- [MWh] [kwh/m²] Elförbrukning Elförbrukning per kvm

6 [l] [l/m²] Vattenförbrukning Vattenförbrukning per kvm ningen lyder Använd bara en pappershandduk! Tänk på miljön. Andra externa samarbeten Miljösamordnaren deltar i miljöutskottet på Sveriges Byggindustrier. Miljöutskottet utvecklar, företräder och informerar medlemmarna i Sveriges Byggindustrier i samverkan med beställare, kommun och övriga branschorgan för att uppnå en hållbar utveckling i byggbranschen. Miljösamordnaren är även medlem i ett nätverk för miljösamordnare som drivs via Ekocentrum. Chalmersfastigheter deltar i Demo 6, ett forskningsprojekt, där konsulter, arkitekter, konstruktörer och fastighetsägare deltar för att samverka i att synliggöra goda miljöexempel i byggbranschen. Våra Campus Sedan hösten 26 ger Chalmersfastigheter ut tidningen Våra Campus. I varje nummer skrivs det om miljö, dels för att berätta om vårt arbete och dels för att ge tips om hur man kan leva mer miljöanpassat. Våra leverantörer och entreprenörer Alla entreprenörer skall redovisa en miljöplan och entreprenörer/leverantörer som överstiger ett fastställt belopp får svara på en miljödeklaration som ska säkerställa att Chalmersfastigheters miljömål uppfylls i deras arbete för oss. Det planerade miljöarbete i korthet för 29 Arbetet med Hållbart campus kommer att fortgå där en arbetsgrupp bildas för att arbeta vidare med fastslagen handlingsplan. Energiåtgärder utförs enligt satt tidplan. Energimöten med Chalmers och Akademiska Hus Väst. Planera och utföra temadag med inriktning på utemiljö tillsammans med Chalmers och Akademiska Hus Väst för samtliga miljöombud, lokalvården och förvaltningspersonal. Fastställa mål utifrån koldioxidinventeringen. Nästa miljöredovisning kommer att presenteras under våren 21.

7 Chalmersfastigheters miljömål 28 och Mål Utfall Energideklaration + handlingsplan för sänkning av energianvändning 1 med 25 % för minst två hus årligen. Husen skall märkas med GreenBuilding 2 alt. använda max 1 kwh/m2. Inköp ska viktas för bästa miljöval. Vikten och miljökriterier fastställs specifikt för varje vara resp. tjänst. Chalmersfastigheters miljöpolicy och miljömål ska kommuniceras till alla hyresgäster. Chalmersfastigheters miljöpolicy bifogas samtliga nytecknade hyresavtal. Teckna hyresavtal där driftskostnader ej ingår i hyran. Arbetet pågår. Rutiner framtagna och arbete pågår Kommuniceras via våra hyresavier. Utförs. Avläses vid årsskiftet och regleras i kvartal 2 näst kommande år. Godkänd uppföljningsrevision avseende miljöcertifiering. Genomförd och godkänd för 28. Antalet externa artiklar/notiser som berättar om bolagets arbete med hållbar utveckling ska överstiga 15 st Mål GreenBuilding märka två byggnader. Energiåtgärder inför GreenBuilding som leder till energibesparing på 25%. Fastställa omfattning av redovisning avseende förbrukningsstatistik. I samband med hyresavisering 4 ggr/år skicka ut energispartips till våra hyresgäster. Utreda effekten av att sätta upp vertikala vindkraftverk på campus. Klart Tydligare miljökrav avseende upphandling av ramavtal, uppföljning av projekt över 5 kronor. Uppföljningsrevision ISO 141. Miljödiplomering. Nya digitala informationsskyltar för miljöaktiviteter i våra fastigheter i samband med GreenBuildingmärkning. Utveckla rutin avseende kunskapsöverföring i miljöarbetet. Uppmärkning av våra soprum med enhetliga skyltar. 1 Energianvändning för uppvärmning, varmvatten och fastighets el inkl. kyla enligt energideklarationens principer. 2 Åtaganden om att utföra de kostnadseffektiva åtgärdsförslagen enligt energideklarationen, med 25 % sänkning av energianvändningen som utgångspunkt. Under 28 blev vi först i Göteborg med att få en byggnad Green- Building-märkt, ett EU-initierat program för att uppmuntra till energieffektivt byggande. Tjänsteresor med bil [km] Förmånsfordon i tjänst Privatfordon i tjänst CF:s servicefordon

8 Vera Sandbergs Allé 12 SE Göteborg Sweden Tel. +46 () Fax: +46 () Produktion: Infakt AB Tryck: Palmeblads Tryckeri AB

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Slutrapport 2014 för. Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Slutrapport 2014 för. Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 2015-05-19 Regionservice Fastigheter Slutrapport 2014 för Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Sida 1 av 25 Slutrapport 2014 för Strategi för energieffektivisering i Landstinget

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343%

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343% Verksamhet Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Ett energieffektivare Kungälv

Ett energieffektivare Kungälv Ett energieffektivare Kungälv Nulägesanalys och strategi för energieffektivisering 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-10 Sammanfattning Denna nulägesanalys och strategi för energieffektivisering

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012 Miljöredovisning AMF Fastigheter 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi Styrdokument, policy Stöd & process 2011-09-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr Maria.lindeberg@upplandsvasby.se KS/2011:139 Energi- och klimatstrategi Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

TranemoBostäder Hyreshus i markplan, parhus och våningshus runt om i Tranemo kommun HÅLLBARHETS REDOVISNING 2014

TranemoBostäder Hyreshus i markplan, parhus och våningshus runt om i Tranemo kommun HÅLLBARHETS REDOVISNING 2014 TranemoBostäder Hyreshus i markplan, parhus och våningshus runt om i Tranemo kommun HÅLLBARHETS REDOVISNING 2014 VD har ordet Tranemobostäder AB är sedan 2001 certifierade enligt miljöledningsstandarden

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer