Teknisk beskrivning avseende förslag till utbyggnad av avloppsreningsverk i Kullavik Kungsbacka kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk beskrivning avseende förslag till utbyggnad av avloppsreningsverk i Kullavik Kungsbacka kommun 20090701"

Transkript

1 Teknisk beskrivning avseende förslag till utbyggnad av avloppsreningsverk i Kullavik Kungsbacka kommun uniform KUB101 v 1.0,

2 INNEHÅLL 1 (13) 1 Begreppsförklaringar 2 2 Orientering och sammanfattning 3 3 Gällande planförhållanden 3 4 Nuvarande förhållanden Ledningsnät och pumpstationer Reningsverk Dimensionering och anslutning Övervakning, mätning och rapportering Utloppsledning Berört landområde Berört vattenområde Föreslagen verksamhet Belastning, aktuell och framtida Dimensionering och utformning av planerad anläggning Kemikaliehantering Energi Beredskap för nödlägen Övervakning, mätning och rapportering Hantering av slam och rens Utsläppskällor BIO-P och utsläppsvillkor Kostnad Åtgärd under byggnadstiden 12 BILAGOR 1. Kullavik Särö VA-nät. Översiktsbild 2. Utloppsledning. Översiktsplan 3. Gällande byggnadsplan för Släps-Kullen 2:250. Plankarta 4. Gällande byggnadsplan för Släps-Kullen 2:250. Bestämmelser 5. Byggnadsplan. Skala 1: Fastighetskarta över berört område. Skala 1: Förslag till utbyggnad av reningsverk. Layout 8. Kompaktförslag till utbyggnad av reningsverk. Layout 9. Flygfoto av befintlig anläggning 10. Sjökort 11. Havsvattenstånd

3 1 Begreppsförklaringar 2 (13) BOD är en förkortning av Biochemical Oxygen Demand (Biologisk syreförbrukning) och används som ett mått på innehållet av lätt nedbrytbart organiskt material i vatten. BOD 7. Biologisk syreförbrukning i vatten bestämd under 7 dygns laboratorietest. PE. En personekvivalent (PE) betyder 70 g BOD 7 /d En person anses normalt ge upphov till 70 g biologisk syreförbrukning (BOD 7 ) per dygn. I ett samhälle är det inte enbart utsläpp från personer, som ger upphov till syreförbrukning, utan också verksamheter. Många boende i Kullavik Särö pendlar till Göteborg och lämnar därvid en del syreförbrukande material till Göteborgs VAsystem, varför oftast antalet till reningsverket anslutna personer är större än uppmätt belastning i personekvivalenter (PE). Emellertid inträffar det ibland vid helger eller under speciella förhållanden att PE-belastningen väsentligt överstiger antalet anslutna personer. Tidigare baserades beräkningen av PE-belastningen på en maximal årsmedelbelastning, men en ändring till maximal genomsnittlig veckobelastning (gvb) planeras enligt EU-direktiv (91/271/EEC). Maximal genomsnittlig veckobelastning är ett mått på den maximala belastningen för ett dygn, som ett genomsnitt under en vecka, som kan komma till avloppsreningsverket. Parametern maximal genomsnittlig veckobelastning blir därmed direkt styrande över vilka krav som kan ställas på reningsverket med stöd av Naturvårdverkets föreskrift SNFS 1994:7. Man ska inte ta hänsyn till exceptionella förhållanden när man bestämmer max gvb för en anläggning. Specifik belastning (g/pd) är den mängd fosfor, kväve eller BOD, som en person anses generera per dygn. Vid bedömning av framtida inkommande mängder av fosfor, kväve och BOD, så baseras den på antalet anslutna personer (p) och specifik belastning. Aktivtslam är massan av bakterier, som odlas i bassänger. Nitrifikation är omvandling av ammonium (NH 4 ) till nitrat (NO 3 ) Denitrifikation är omvandling av nitrat till partikulärt kväve d.v.s. kväve som ingår i luften. Kemisk fällning. Med hjälp av metalljoner fälls fosfor och organiskt material ut, så att avskiljbara flockar bildas.

4 2 Orientering och sammanfattning Kungsbacka kommun avser att bygga ut befintligt avloppsreningsverk inom fastigheten Släps-Kullen 2:250 i Kullavik för framtida rening av avloppsvatten till en mängd motsvarande högst personekvivalenter (pe). För närvarande beräknas c:a personer vara anslutna till reningsverket. Reningsprocessen består av aktivslambehandling utformad för biologisk fosfor- och kvävereduktion åtföljd av kemisk efterfällning av fosfor. Slam transporteras till Hammargårds reningsverk för vidarebehandling med syftet att användas i jordbruk. Från reningsverket leds renat avloppsvatten i befintlig 835 m lång utloppsledning till Askimsfjorden med utsläpp på 14 m djup. Alternativet att överföra avloppsvatten från Kullavik till Ryaverket i Göteborg har överslagsmässigt utretts av Göteborg Vatten. En sådan överföring skulle emellertid kosta flera gånger mer än en utbyggnad av befintligt reningsverk och anses därför inte realiserbar. Vidare har samtliga delägarkommuner i Gryaab varit överens om att ej låta några ytterligare kommuner bli delägare i bolaget. Skälet är framförallt att prioritera reningen från växande delägarkommuner. Kostnaden för utbyggnad av Kullaviks reningsverk har bedömts till c:a 55 milj. kr. Alternativet att leda avloppsvatten till Hammargårds reningsverk betyder ökade utsläpp till det inre av Kungsbackafjorden och är därmed klart olämpligt. 3 (13) 3 Gällande planförhållanden Fastigheten Släps-Kullen 2:250 ägs av Kungsbacka kommun. Detaljplanebestämmelser gäller för den del av Släps-Kullen 2:250, som omfattar reningsverket. Ett om- och utbyggt reningsverk kan placeras inom existerande byggnadsplanegräns (bilaga 5). En justering av befintligt stängsel erfordras eventuellt. Ansökan om ändring av byggnadsplan m.a.p. punktmarkerad mark (mark som inte får bebyggas) kommer vid behov att göras (bilaga 3 och bilaga 4). 4 Nuvarande förhållanden 4.1 Ledningsnät och pumpstationer Upptagningsområdet för avloppsreningsverket begränsas huvudsakligen i öster av Säröleden (väg 158), kommungränsen mot Göteborg i norr och Särön i söder. C:a 50 fastigheter i Göteborgs kommun (norr Lindomevägen) är också anslutna till Kullaviks reningsverk (bilaga 1). Inom området finns 28 pumpstationer för spillvatten. Två av dessa pumpstationer (Nordre vik övre och Snipen) pumpar normalt mot Göteborg, men har nödutlopp till Kullaviks avloppsnät. Till pumpstationen Nordre vik övre är anslutet några fastigheter inom Kungsbacka, men merparten av anslutna fastigheter är belägna i Göteborg (Billdal). Till pumpstationen Snipen är samtliga anslutna fastigheter belägna i Göteborg. Båda pumpstationerna sköts av personal vid Kullaviks reningsverk.

5 Övriga pumpstationer har nödutlopp till hav eller bäck. De 8 största pumpstationerna är anslutna till fjärrövervaknings- och larmsystem typ Exomatic. Övriga har högnivålarm. En pumpstation (Särö-Bukärr) är försedd med ett utjämningsmagasin (200 m 3 ) för att minska risken för bräddning/nödutlopp. Två pumpstationer (Malevik och Stjärneberg) har ett gemensamt dieseldrivet reservkraftsaggregat. Pumpstationen vid Kyvik är en bräddpumpstation, som utgör säkerhet mot källaröversvämningar i närområdet. 4 (13) 4.2 Reningsverk Reningsverket byggdes ursprungligen 1969 (bilaga 9). Senaste ombyggnaden gjordes Senaste miljötillstånd erhölls , varvid tillstånd gavs för rening av avloppsvatten till en mängd motsvarande högst pe. Resthalterna i det behandlade vattnet får ej överstiga 15 mg BOD 7 /l och 0,5 mg total fosfor/l räknade som kvartalsmedelvärden. Dessutom får, som riktvärden, dessa halter räknade som månadsmedelvärden inte överskridas. Avloppsvattnet renas biologiskt i en aktivslamanläggning. Den kemiska reningen sker genom tillsats av järnklorid dels som simultanfällning i luftningsbassänger och dels som efterfällning vid inloppet till sandfiltren. Förbehandlingen består av rensgaller och sandfång. SPOLSLAM INLOPP P1 GALLER SANDFÅNG JKL SEDIMENTERING JKL P3 ASKIMSFJORDEN SANDFILTER P2 NÖD- UTLOPP BIOBASSÄNGER RETURSLAM SLAMLAGER POLYMER FÖRTJOCKNING SLAMTRANSPORT TILL HAMMARGÅRD VVVVVVV SLAMAVVATTNINGSSIL SLAMLAGER 4.3 Dimensionering och anslutning Dimensionerande flöde för befintligt reningsverk anges till 270 m 3 /h. Inloppspumparnas maximala kapacitet är c:a 1800 m 3 /h, varav c:a 700 m 3 /h med bräddpumpar och c:a 1100 m 3 /h till vattenrening. Aktivslamanläggningen kan maximalt ta emot 540 m 3 /h, varav sandfiltren maximalt klarar 330 m 3 /h. Rensgallrens kapacitet är c:a 1600 m 3 /h. Bräddning till utloppsledning kan ske före och efter rensgaller.

6 Antalet anslutna personer bedöms till c:a (13) 4.4 Övervakning, mätning och rapportering Reningsverkets styr- och övervakningssystem uppgraderades år 2004 till ABB typ AC 800M. Följande flöden mäts: Bräddpumpning till Askimsfjorden (före galler) Efter inloppspumpar Utlopp efter rensgaller Utgående efter sedimentering Vattenprov uttages från : Brädd före galler Inkommande efter rensgaller Utlopp efter rensgaller Efter sedimentering (intern) Efter sandfilter (intern) Utgående (villkorspunkt) Till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd rapporteras analysresultaten avseende inkommande och utgående vatten från ett dygnsprov varannan vecka. För den interna kontrollen uttages betydligt fler prover. 4.5 Utloppsledning Den 835 m långa utloppsledningen (bilaga 2) för renat avloppsvatten till 14 m djup i Askimsfjorden. Ledningens kapacitet har vid medelvattenstånd beräknats till 465 l/s (1670 m3/h). De första 805 m utgörs av en PEH 600-ledning med innerdiameter 553 mm. De avslutande 30 m (diffusordelen) består av två PEH 400-ledningar med innerdiameter 369 mm. Vardera PEH 400-ledning är försedd med 2 diffusorer med vardera 2 diffusoröppningar. Sammanlagt finns 8 diffusoröppningar med håldiameter 250 mm. Utloppsledningen har besiktigats under vintern 2008/2009. Viss rensning och smärre justeringar av ledningen kommer att göras under våren/sommaren 2009 för att säkerställa en fortsatt god funktion av utloppsledningen. 4.6 Berört landområde Reningsverket är beläget inom ett stort bergsområde på den kommunala fastigheten Släps-Kullen 2:250 c:a 200 m från strandkanten. En badplats (Gilleviken) finns c:a 200 m väst om reningsverket. Närmaste bostadshus, Släps-Kullen 2:126 och Släps- Kullen 1:146 är belägna c:a 80 m respektive 110 m från reningsverket. En bergshöjd

7 avskärmar reningsverket från fastigheten Släps-Kullen 2:126. Från några fastigheter finns utsikt över reningsverket. Åtta bostadshus är belägna inom c:a 150 m avstånd. Inom 500 m avstånd finns många bostadshus (bilaga 6). Anläggningens tillfartsväg (Kullaviks Tennisväg) passerar genom ett villaområde. 6 (13) 4.7 Berört vattenområde I området söder om Rörholmen/Kräcklingeholmen samt i punkter söder och norr om utsläppet utfördes under juni 2008 provtagningar för undersökning av bottenfauna och sediment (bilaga 10), se vidare MKB för resultat av bottenfaunaundersökningen. SMHI har anlitats för att göra en modellberäkning för spridning och utspädning av renat spillvatten från Kullavik. Rapport blev färdigställd , se vidare MKB för resultat av spridnings- och utspädningsberäkningarna. Uppgifter om havsvattenstånd finns i bilaga Föreslagen verksamhet 5.1 Belastning, aktuell och framtida Till avloppsreningsverket är för närvarande anslutet c:a 9500 personer. Folkmängden inom Släps församling, som omfattar mer än upptagningsområdet för reningsverket, uppgick år 2007 till personer. Av kommunen utförd befolkningsprognos ger vid handen att invånarantalet inom Släps församling inte nämnvärt bedöms öka fram till år Anslutningsgraden till reningsverket kommer att öka genom utbyggnad av det kommunala VA-nätet, men det kommer åtminstone att dröja flera decennier innan anslutningen närmar sig personer. Anledningen till att tillstånd söks för PE är osäkerheten inför begreppet maximal genomsnittlig veckobelastning samt risken för stora BOD-utsläpp från restauranger och andra verksamheter. Vid några tillfällen har inkommande dygnsprov visat på en belastning överstigande PE. Aktuell och antagen framtida belastning: Medelvärden för åren P N BOD 7 Inkommande mängd (ton/år) 7, Spec. belastning vid 9500 personer (g/pd) 2, Vid anslutning av personer Inkommande mängd (ton/år) 16, Antagen spec. belastning (g/pd) 2, Anm. Fosfatfria tvättmedel används i framtiden, varför antages 2,2 gp/pd som specifik P-belastning. Antaganden om specifika N- och BOD 7 -belastningar enligt SNV.

8 5.2 Dimensionering och utformning av planerad anläggning 7 (13) Flödesschema för vattenrening : (Befintliga anläggningsdelar är markerade med grön färg) : Rensgaller Sandfång BIO-P bassäng 1500 m 3 FeCl 3 Polymer Sand BIO- Reaktor 2250 m 3 BIO- Reaktor 2250 m 3 Kemisk fällning Actiflo FeCl 3 Transport Slamförtjockning Slamlager Sedimentering 350 m 2 Sedimentering 350 m 2 Slampumpar Dimensioneringsunderlag Dimensionerande flöde m3/d 8000 Max. flöde till kemisk fällning m3/h 1200 (Actiflo) Max. flöde till aktivslambehandling- m3/h 800 Sedimentering Max. torrvädersflöde m3/h 500 Max. behandlingskapacitet (rensgaller begränsande) m3/h 1600 Max. BOD 7 -belastning Kg/d 1500 Max. N- belastning Kg/d 300 Max. P-belastning Kg/d 50 Reningsprocessen baseras på aktivslambehandling i bioreaktorer med alternerande nitrifikation och denitrifikation samt anaerob förbehandling för åstadkommande av biologisk fosforreduktion. Vid behov kan fällningsmedel (järnklorid) tillföras aktivslambehandlingen. Kemisk efterfällning för ytterligare fosforreduktion utföres i en kompakt anläggning där flockbildning åstadkommes med hjälp av dosering av sand, järnklorid och polymer och flockseparering utföres i en lamellseparator.

9 Förbehandlingen består av rensavskiljning i ett gallerfilter samt separering av sand i ett luftat sandfång. Gallerfilter är försedda med renstvätt och mottrycksskruv för att åstadkomma ett rent och torrt rens lämpat för förbränning. Sanden tvättas och avvattnas. Layoutförslag på utbyggda reningsverk (Bilaga 7 och Bilaga 8) Nya anläggningsdelar omfattar : Bioreaktorer Bio-P bassäng Sedimenteringsbassänger Kemisk fällning med doseringsutrustning (typ Actiflo) 8 (13) Befintliga anläggningsdelar omfattar (markerat med grön färg) : Slamförtjockare, Föravvattning av slam och Slamlager Utrustning för dosering av fällningskemikalier och polymer Nya blåsmaskiner installeras i befintlig byggnad för blåsmaskiner Personal- och kontrollbyggnad, som också rymmer inloppspumpstation samt dieseldrivet reservkraftverk 5.3 Kemikaliehantering Under senare år ( ) har i genomsnitt förbrukats 135 ton/år av järnkloridlösning (varav 13,8 viktsprocent Fe), vilket innebär 2,34 gram Fe per inkommande gram fosfor (Fe/g P ink). Till föravvattning av slam används c:a 1 ton/år av polymer. Applikation av förstärkt biologisk fosforreduktion (Bio-P) minskar behovet av järnklorid för utfällning av fosfor i aktivslamprocessen. En ökad andel av avloppsvattnet, som ges en kemisk efterfällning, betyder ökad förbrukning av järnklorid. Avgörande för kemikaliebehovet vid efterfällningen är hur effektivt och stabilt Bio-P-processen kommer att fungera. Vid Hammargård reningsverk har appliceringen av förstärkt Bio-P från och med år 2001 visat sig innebära en minskning av kemikalieförbrukningen relativt inkommande mängd fosfor från 2 g Fe/g Pink till 0,5 g Fe/g P ink. Därför bedöms förbrukningen av järnklorid för personer anslutna till Kullavik blir ungefär 80 ton/år eller 0,7 g Fe/g P ink (0,4 mol Fe/mol P ink ). Med en stabil Bio-P- process kan efterfällningen med kemikalier (järnklorid) begränsas ytterligare. Härvid förutsätts dock att utsläppsvillkoret för fosfor (P) fastställes till 0.4 mg P/l. Emellertid har vid Hammargård reningsverk genom en processkomplettering fr o m hösten 2007 kemikalieförbrukningen reducerats ytterligare genom hydrolys av returslammet (se kap 5.9). Det indikerar att framtida behov av fällningskemikalie vid personer anslutna kan bli mindre än hälften av nuvarande användning. Förbrukningen av polymer bedöms öka till 3 á 4 ton/år, ty polymer kommer att användas i efterfällningsprocessen.

10 Järnklorid förvaras i en glasfiberarmerad polyestertank (35 m 3 ), som är invallad. Transport av järnklorid sker med tankbil, varvid 12 m 3 levereras per tillfälle. Det betyder f.n. i genomsnitt 11 transporter per år. Polymer förvaras torrt i säckar. För närvarande levereras hela årsbehovet om 1 ton med en transport. Framtida behov (3 ton/år) innebär sannolikt 2 transporter per år. 9 (13) 5.4 Energi Den totala el-förbrukningen vid reningsverket för år 2007 var kwh. För personalbyggnaden används direktverkande el. I processbyggnaden finns vattenburen värme med en el-panna (25 kw) samt värmeväxling från utgående ventilationsluft och från utgående avloppsvatten. Vid införande av kväverening och vid en kommande kapacitetsökning i reningsverket (12000 pe) bedöms elförbrukningen till i storleksordningen kwh per år. Energiförbrukningen vid pe kan inte bedömas i dagsläget. (jfr MKB) 5.5 Beredskap för nödlägen Reningsverket är utrustat med ett dieseldrivet reservkraftsaggregat med kapacitet (183 KVA) att driva hela anläggningen. Vid elavbrott i distributionsnätet, så startar reservkraftsaggregatet automatiskt, varvid larm skickas till beredskapspersonal och till Hammargård reningsverk. Vid överskridande av inloppspumpars kapacitet, så startar pumpning av inkommande avloppsvatten från reningsverkets bräddpumpar till utloppsledningen. I nödfall kan en bräddpumpstation belägen vid Kyvik c:a 400 m från reningsverket träda i drift, varvid larm erhålles. 5.6 Övervakning, mätning och rapportering Vattenreningsprocessen övervakas och styrs med hjälp av kontinuerliga (on-line) mätningar av processparametrar som flöde, syre, susp. ämnen, fosfat, nitrat och ammonium för att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella problem. Kontroll av utgående renat avloppsvatten utförs enligt SNFS 1990:14 och SNFS 1991:9 med löpande rapportering till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. 5.7 Hantering av slam och rens För att minimera transporterna av slam till Hammargård reningsverk föravvattnas slammet vid Kullavik till en torrsubstans på c:a 8 %. Slamproduktionen är f.n. i genomsnitt 65 m 3 /vecka och bedöms vid anslutning av personer öka till c:a 110 m 3 /vecka, vilket betyder 10 transporter per vecka. Upp till c:a anslutna personer kommer antalet transporter vara mindre än nuvarande antal. Vid Hammargård reningsverk blandas slam från samtliga Kungsbackas reningsverk samt avvattnas till åtminstone 20 % torrsubstans och behandlas med osläckt kalk för hygienisering. Slammet, som är P-märkt (certifierat enligt ISO krav), användes i

11 jordbruk. Kungsbacka deltager sedan år 2002 i projektet ReVAQ (Ren växtnäring från avlopp). Rens tvättas och avvattnas till c:a 45 % torrsubstans, så att det kan transporteras med reguljär sophämtning till förbränning vid Sävenäs. Rensmängden uppgår nu till 13 ton/år och bedöms öka till maximalt 20 ton/år. Tvättad och avvattnad sand förs till Barnamossens avfallsanläggning för samkompostering med hästgödsel, grönavfall och kalkat slam. Kompostjorden används som vegetationstäcke vid anläggningen. Mängden sand bedöms uppgå till c:a 15 m 3 /år, vilket betyder 2 á 3 transporter per år. 10 (13) 5.8 Utsläppskällor Utsläpp till vatten Vid en framtida anslutning av pe kommer utgående mängd fosfor (P) att öka något, medan utgående mängd kväve (N) minskar något och syreförbrukande organiskt material (BOD 7 ) kommer att vara nästan oförändrad i jämförelse med utgående medelmängder för åren Bedömd framtida reningseffekt baseras på uppnådd reduktion av N och BOD vid reningsverken Hammargård och Ölmanäs samt vid Kullavik m 3 /h kommer att kunna separat behandlas med kemisk fällning och total behandlingskapacitet blir 1600 m 3 /h (= rensgallrens kapacitet). Uppmätta samt framtida bedömda utsläppsmängder. Medelvärden pe pe pe Utgående mängd P (ton/år) 0,50 0,31 0,39 0,65 Reduktion P (%) Utgående mängd N (ton/år) 28,4 8, ,4 Reduktion N (%) Utgående mängd BOD 7 (ton/år) 12,8 4,8 6,1 10,2 Reduktion BOD 7 (%) Vid dimensionerande flöde 8000 m 3 /d kommer utgående halter vid pe att för P, N resp. BOD 7 att uppgå till 0,22 g/m 3, 7 g/m 3 resp. 3,5 g/m 3. För mer detaljerad redovisning av utgående mängder P, N och BOD vid olika utsläppsvillkor, se vidare MKB.

12 Som angetts i kap 5.1 kommer det att dröja mycket länge innan anslutningen närmar sig personer. Även vid tillfälliga stora ökningar av inkommande BOD 7 - mängd, så kommer BOD 7 -reduktionen vara hög (98 %). 11 (13) Utsläpp till luft I bioreaktorerna får slammet en lång uppehållstid (c:a 20 dygn) och blir delvis mineraliserat, varför lukten från öppna bassänger inte är obehaglig. Ventilationsluft från överbyggd rens- och slamhantering förs till befintligt kompostfilter, där luktreduktionen blir närmast fullständig. Buller Blåsmaskiner förses med ljudisolerande huvar. Stomljud från luftarrör undvikes genom applikation av vibrationsdämpare och om erforderligt med ljudisolerande inklädning. 5.9 BIO-P och utsläppsvillkor Under har vid Kullavik i genomsnitt förbrukats 2,35 g Fe per g P ink eller omräknat till molförhållande 1,3 mol Fe per mol P ink. Efter införande av BIO-P vid Hammargård reningsverk år 2001, så har förbrukningen av fällningsmedel minskats från c:a 1,2 mol Fe/mol P ink till c:a 0,3 mol Fe/mol P ink. Sedan hösten 2007 har BIO-P-processen vid Hammargård reningsverk modifierats, så att en delmängd (f.n. 12 %) av returslammet hydrolyseras under 24 timmar för att producera mer flyktiga fettsyror (VFA). Förbrukningen av fällningskemikalier i reningsverkets huvudström (aktivt slam efterfällning) har därmed minskats till c:a 0,1 mol Fe/mol P ink. Den totala förbrukningen av fällningskemikalier har minskats till 0,2 mol Fe/ mol P ink. För Kullavik reningsverk antages att vid normal BIO-P kommer att förbrukas c:a 0,4 mol Fe/mol P ink samt att med hjälp av hydrolys av returslammet kan en minskning till 0,2 mol Fe/mol P ink åstadkommas. Medelvärde ,4 mol Fe/mol Pink Järnkloridförbrukning Ton/år Slamproduktion Ton TS/år ,2 mol Fe/mol Pink 0,4 0,2 Beräknad för p Beräknad för p Beräknad för p

13 Slamproduktionen beräknas enligt : Slam TS = 0,85 * ink BOD 7 + 0,4 * järnkloridförbrukning (ton/år) 12 (13) Slamproduktionen och därmed antalet slamtransporter beror främst på inkommande mängd BOD 7. Med en stabil Bio-P- process kan efterfällningen med kemikalier (järnklorid) begränsas varvid det totala kemikaliebehovet kan nedbringas nedåt 10 ton/år vid 9500 pe, d.v.s. maximalt en kemikalietransport per år. Härvid förutsätts dock att utsläppsvillkoret för fosfor (P) fastställes till 0.4 mg P/l pga de osäkerheter som finns kring att få en stabil Bio-P-process. Utgående mängd fosfor bedöms att öka med c:a 200 kg/år om efterfällningen med kemikalier begränsas i förhållande till utsläppsvillkoret 0,3 mg/l Kostnad Kostnaden för om- och utbyggnad av reningsverket har av konsult bedömts till 51 milj. SEK (2007). Totalt bedöms projektets kostnader kunna uppgå till 55 milj. SEK. 6 Åtgärd under byggnadstiden Anläggningsdelen för kemisk fällning (sannolikt typ Actiflo) kommer att byggas ut i en första etapp innan rivningen av aktivslamdelen påbörjas. Avsikten är att kunna utföra förbehandling och direktfällning av avloppsvattnet under resterande byggnadstid, som uppskattas till mindre än 1 år. Bedömning av belastning och ungefärliga utsläpp under tiden för byggande av ny aktivslamdel: P N BOD 7 Inkommande ton/år 7, Reningseffekt % Utgående ton/år 0, Medelflödet de senaste åren till Kullavik reningsverk har uppgått till ca 1.5 milj m3/år. Med detta antagande och med utgående mängder enligt tabell ovan kan medelhalten/år av P, N och BOD 7 beräknas till 0.5 mg/l, 25 mg/l respektive 63 mg/l. Kungsbacka kommun Förvaltningen för TEKNIK

PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd

PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd Uppdrag Datum Smedjeholms avloppsreningsverk 2015-05-25 PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd ERAN Miljökonsult AB Erik Ander ERAN Miljökonsult AB Tel 046-29 36 20 Mob 070-57

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Date 2015-05-06. Project ID 586076

Date 2015-05-06. Project ID 586076 Author Therese Wernstedt Phone 010 505 00 00 Mobile +46705081551 therese.wernstedt@afconsult.com Date 2015-05-06 Project ID 586076 NSVA AB Samrådsunderlag inför ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken,

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken 2005

Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2006:1 Peter Robinsson 2006-03-15 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT 2014 HÄSTVEDA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-17 /PÅN Orginaldokument:K:\HLM-VA\VA-verk\LAB\Rapporter\Miljörapporter\MR2014\Indd-orginal2014\MR-HÄS2014\MR-HÄS2014.indd

Läs mer

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen Energi och miljöintegrering genom utnyttjande av lågvärdigt värme från kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar för effektivisering av avloppsvattenrening Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Läs mer

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2014 1 (31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad Torekovs avloppsreningsverk Båstad Miljörapport 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Torekov avloppsreningsverk... 4 Ledningsnät...

Läs mer

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar 1(34) Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar Gryaab Rapport 2010:7 Ann Mattsson Jan Mattsson 2(34) Gryaab svarar för avloppsvattenreningen inom regionen. Bolaget ägs av Ale, Göteborg,

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Smögen 2014-12-22. Bengt Gunnarsson Rena Hav Sverige AB. Tillståndsansökan 2014-12-22

Smögen 2014-12-22. Bengt Gunnarsson Rena Hav Sverige AB. Tillståndsansökan 2014-12-22 Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av ett reningsverk med tillhörande biogasanläggning på del av Gravarne 3:1 och 3:6, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Bilagor 1 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket?

Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket? Projektrapport Kemiteknik KTH Kemiteknik Högskoleingenjörsutbildningen Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket? (Avfallskvarn AB) KTH, Stockholm 2008 KTH Kemiteknik

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 1 Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av ett reningsverk med tillhörande biogasanläggning på del av Gravarne 3:1 och 3:6, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22 Bengt

Läs mer

Bra Små Avlopp vid Bornsjön. Resultat från 15 enskilda anläggningar

Bra Små Avlopp vid Bornsjön. Resultat från 15 enskilda anläggningar Bra Små Avlopp vid Bornsjön Resultat från 15 enskilda anläggningar 2 INNEHÅLL Innehåll Förord 3 Höga krav på Bra Små Avlopp 4 Minireningsverk Alfa/Baga RVBK5 och Alfa MRCP 6 BioTrap 8 Biovac 10 Upoclean

Läs mer

Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV

Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV 1(14) Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV 2011-04-11 Uppdragsnummer: 225620 Uppdragsansvarig: Hans Carlsson Handläggare Hans Carlsson 010-4522157 2(14)

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer