Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret"

Transkript

1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister inom EU. Arbetet att säkerställa bästa kvalitet på all data som måste flyttas från SUS till det nya registret påbörjades av Energimyndigheten i mars i år. Den 17 juni 2011 beslutade EU:s Klimatförändringskommittee (Climate Change Committee, CCC) om en ny version av registerförordningen som kommer att träda i kraft från och med 1 januari I denna version har säkerhetskraven skärpts och Energimyndigheten måste därmed genomföra en revision av alla personliga transaktionskonton. Den nya säkerhetsnivån förutsätter något mer information än hittills för befintliga kontoinnehavare och ombud samt för ansökningar om öppnande av konto och ombud. Detta medför visst arbete men syftet är att förbättra systemet och minimera riskerna för er som användare. Gemensamma krav för alla typer av handlingar För att visa äktheten hos de dokument som skickas in och för att Energimyndigheten ska kunna tillgodogöra sig innehållet behövs att: Varje kopia av ett dokument som lämnas in för att styrka uppgifter som efterfrågas nedan måste vara certifierad av notarius publicus. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer Energimyndigheten tillhanda. Kontaktuppgifter för notarius publicus/expedition som legaliserat ska bifogas. 1 Den nya versionen av registerförordningen har ännu inte fått något officiellt dokumentnummer. Den kommer att gälla parallellt med kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG. EM2000 W-4.0, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 2 (6) De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning. Generella krav för alla användare Säkerhetskraven i den nya registerförordningen innebär att följande kompletteringar behövs för alla kontoinnehavare och ombud: Ett av de krav som införs är att det för alla användare måste lagras unika e- postadresser och mobiltelefonnummer. En unik och personlig e-postadress behövs för att skapa unika användare, t.ex. Adresser av typen uppfyller inte kravet på att vara unika. På samma sätt måste mobiltelefonnumren vara knutna direkt till användaren och inte till t.ex. en företagsväxel. För att förstärka säkerheten har man också beslutat att födelseort och födelseland ska lagras för alla användare. Till detta används blanketten, Form regarding general information and application for user account.pdf För kontoinnehavare som är en juridisk person För en juridisk person som innehar konto eller begär kontoöppnande behövs följande uppgifter: 1. Kopia av stiftelseurkunder för den juridiska personen och en kopia av dokument som styrker registreringen av den juridiska personen (för svenska företag kan detta t.ex. innebära utdrag från Bolagsverket). 2. Bevis på bankkonto i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 3. Bekräftelse av momsregistreringsnummer. 4. Information om den juridiska personens verkliga förmånstagare enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG, se utdrag i bilaga 1 nedan. 5. Namn på den juridiska personens verksamhetsledare med operativt ansvar (t ex verkställande direktör). 6. Utdrag ur belastningsregister för den juridiska personens verksamhetsledare i enlighet med punkt en kopia av årsredovisningen eller den senaste reviderade årsredovisningen, eller om ingen reviderad årsredovisning finns

3 3 (6) tillgänglig, en kopia av bokslutet stämplad av skattekontoret eller ekonomichef. 8. Handlingar som styrker den registrerade adressen till den juridiska personen, om detta inte framgår av dokument som lämnats in i enlighet med punkt 5. För kontoinnehavare som är en fysisk person/privatperson För en fysisk person/privatperson som innehar konto eller begär kontoöppnande behövs följande uppgifter: 1. Handlingar som styrker innehav av bankkonto i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 2. Handlingar som styrker identitet, såsom en kopia av någon av följande: a. pass eller identitetshandling utfärdad i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD); b. annat pass. 3. Bevis som styrker permanent adress (folkbokföringsadress) för fysisk person/kontoinnehavare. Beviset kan vara en kopia på något av följande: a. identitetshandlingen under punkt 2 om den innehåller den permanenta adressen; b. annan myndighetsutfärdad identitetshandling som visar permanent adress; c. ett intyg från de lokala myndigheterna som bekräftar personens permanenta adress (gäller om landet där personen är folkbokförd inte kan utfärda identitetshandlingar som innehåller permanent adress); d. annat dokument som visar kontoföreträdarens/innehavarens permanenta adress och som brukar accepteras som sådant bevis i Sverige. 4. Utdrag ur belastningsregister avseende den fysiska person/privatperson som begär att få öppna ett konto. För behöriga och extra behöriga ombud Nedan följer de uppgifter som behövs för befintliga ombud och för att nya ombud (PAR/SAR och/eller AAR) ska kunna godkännas:

4 4 (6) 1. En undertecknad fullmakt från kontoinnehavaren som anger att den önskar utse en viss person som behörigt ombud eller extra behörigt ombud, samt omfattningen av ombudets behörighet. Formulär för fullmakt finns på Energimyndighetens webbplats och kan beställas som blankett via e- postadressen nedan. 2. Bevis som styrker identitet, såsom en kopia av: a. identitetshandling utfärdad i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av ett medlemsland eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD); b. ett pass. 3. Bevis som styrker permanent adress (folkbokföringsadress) för fysisk person/kontoinnehavare, kan vara en kopia på något av följande: a. identitetshandlingen under punkt 2 om den innehåller den permanenta adressen; b. annan myndighetsutfärdad identifikationshandling som visar permanent adress; c. ett intyg från de lokala myndigheterna som bekräftar personens permanenta adress (gäller om landet där personen är folkbokförd inte kan utfärda identitetshandlingar som innehåller adressen till permanent adress); d. annat dokument som visar ombudets permanenta adress och som brukar accepteras som sådant bevis i Sverige. 4. Utdrag ur belastningsregistret för samtliga avsedda behöriga ombud/extra behöriga ombud. Viktig information Alla förändringar av informationen ovan ska skriftligen meddelas Energimyndigheten. Ska någon inte längre vara ombud ska detta skriftligen meddelas Energimyndigheten tillsammans med eventuellt återkallande av fullmakter samt uppgifter om ersättare. Vänligen observera att den efterfrågade informationen behöver vara Energimyndigheten tillhanda senast 1 december Utan dessa uppgifter med dokumentation kommer ert befintliga användarkonto samt personliga transaktionskonto att avslutas. Alla efterfrågade uppgifter behövs även för att skapa nya användarkonton, för att registrera ombud och för att få access tilldelad.

5 5 (6) Energimyndigheten tackar på förhand för er medverkan till att uppfylla den nya registerförordningens säkerhetskrav. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via: E-post: Tel All dokumentation skickas till: Energimyndigheten Att: SUS behörighetsadministration Box Eskilstuna Bilaga 1 Utdrag ur artikel 1 direktiv 2005/60/EG: 6) verkligförmånstagare: den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar kunden och/eller den fysiska person för vars räkning en transaktion eller en verksamhet utförs. Den verklige förmånstagaren skall åtminstone a) för företagsenheter i) innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk enhet genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över en tillräcklig procentandel av aktierna eller rösträtterna i den juridiska enheten, inbegripet genom innehav av innehavaraktier, dock ej ett företag som är noterat på en reglerad marknad och som omfattas av informationsskyldighet som överensstämmer med gemenskapslagstiftningen eller som är underkastat motsvarande internationella normer; en procentandel på 25 procent + en aktie eller rösträttsandel skall anses tillräcklig för att uppfylla detta kriterium, ii) innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som på annat sätt utövar kontroll över förvaltningen av en juridisk enhet. b) när det gäller juridiska enheter, t.ex. stiftelser, och juridiska konstruktioner, exempelvis truster, som förvaltar och fördelar medel i) när det redan har fastställts vilka de framtida förmånstagarna är, innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som är innehavare av 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet,

6 6 (6) ii) när det återstår att fastställa vilka de enskilda personer som omfattas av den juridiska konstruktionen eller enheten är, innefatta den grupp personer i vars främsta intresse den juridiska konstruktionen eller enheten har inrättats eller bedriver verksamhet, iii) innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som utövar betydande kontroll över 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet.

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.5.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 122/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 3 BETALNING AV AVGIFTER, KOSTNADER OCH TAXOR

Läs mer

RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM 1 RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Jag har genomfört en analys och bedömning av min verksamhet i syfte att klargöra vilka risker som finns

Läs mer

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405 AVTAL MELLAN: Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adress Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms BE 0864 240 405 Representerad av Marc Van Wesemael nedan kallad

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) 1 Inledning Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson:

Läs mer

Bolagsnamn: Organisationsnummer: Postadress:

Bolagsnamn: Organisationsnummer: Postadress: MONEY AGENT AVTAL Skicka in avtalet på något av följande sätt: (1) Posta avtalet till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se eller (3) signera

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer