AVTAL. Firmatecknare. Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL. Firmatecknare. Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor."

Transkript

1 AVTAL Datum Medlemsnummer Signatur Var god fyll i samtliga fält och texta tydligt. 1 2 Postadress (ev. c/o-adress) Gatuadress Restaurangens namn i dagligt tal (endast en restaurang per avtal) Postnummer Postnummer Till vilken adress ska vi skicka information? 1 2 Fakturaadress Telefon- och riktnummer till restaurangen Telefon- och riktnummer till kontor eller dyl. Fakturaadress/Postnummer Bankgiro/Plusgiro Organisationsnummer E-postadress Firmatecknare BABS-nummer/redovisningsnummer/butiksid Utbetalning Ange hur ofta du avser att lämna in dina kuponger. (Kortbetalningar betalas ut löpande via MasterCard.) 1 gång per kalendermånad 2 gånger per kalendermånad 4 gånger per kalendermånad Avgifter Önskat betalssätt för transaktionsavgifter Ticket Rikskortet. (Vid varje utbetalningstillfälle görs avdrag för serviceavgift och eventuella övriga avgifter enligt gällande villkor, se bilaga.) Faktura Autogiro (Fyll i och skicka in bifogad autogiroanmälan) Underskrift Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor. Datum Namnförtydligande (var god texta) Kopia på giltigt registreringsbevis, utfärdat under de senaste 12 månaderna, måste bifogas. Edenred Sweden AB:s noteringar Tidigare medlemsnummer Avslutat

2 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNA FÖRETAG 1 Anslutet företag, nedan kallat Företaget, förbinder sig att acceptera de betalningsmedel som tillhandahålls av Edenred Sweden AB, Stockholm, organisationsnummer (härefter Edenred ) under Företagets öppettider med iakttagande av att ifrågavarande betalningsmedel inte gäller som betalning för alkohol och tobak samt av de särskilda villkor som är angivna för respektive betalningsmedel. För Ticket Rikskuponger anges dessa villkor i bilaga 1, och för Ticket Rikskortet anges dessa villkor i bilaga 2. Instruktioner för respektive betalningsmedel anges i bilaga 4-5. Blankett avseende automatisk betalningsöverföring för Ticket Rikskortet bifogas som bilaga 6. 2 Företaget ansvarar för att tillhandahålla den tekniska utrustning som krävs för att kunna ta emot de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. För det fall Företaget saknar viss teknisk utrustning och/eller förutsättningarna för att acceptera samtliga av de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller, gäller avtalet i sin helhet med undantag för de specifika bestämmelser som avser sådana betalningsmedel för vilka Företaget saknar nödvändig utrustning och/eller förutsättningar. 3 Företaget skall genom anslag visa att det accepterar de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller. Dekal- och skyltmaterial, som tillhandahålls av Edenred, skall placeras väl synligt på Företagets huvudentré eller på fönster i nära anslutning till entrén så att detta material tydligt syns. Dekal- och skyltmaterial skall även sättas upp på alla andra ställen där logotyperna för exempelvis andra samarbetspartners och tillhandahållare av betal- eller förmånstjänster återges. 4 Edenred skall ersätta Företaget för köp gjorda med de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. Ersättningen skall motsvara det belopp som innehavaren av Edenreds betalningsmedel skulle ha erlagt vid kontantbetalning, med avdrag för Edenreds avgifter enligt prislistan i bilaga 3, vilken kan komma att uppdateras i enlighet med 11. Godkänd anslutning till de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen är en förutsättning för att ersättning skall kunna utgå. Utbetalning av ersättningen med avdrag för avgifter skall erläggas inom överenskommen tid till det konto som Företaget anvisar. Sådan utbetalning sker i enlighet med individuell överenskommelse 1, 2 eller 4 gånger per kalendermånad eller, vad avser Ticket Rikskortet, löpande. Vad gäller Ticket Rikskortet skall Företaget medge att Edenreds avgifter erläggs:. - genom automatisk betalningsöverföring i enlighet med de detaljerade villkor som anges i bilaga 3 (prislista) Företaget skall i detta syfte ge Edenred rätt att direkt debitera Företagets bankkonto med belopp som förfaller och åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder i syfte att auktorisera automatisk överföring till Edenreds konto. Detta innefattar bl.a. att underteckna och till Edenred returnera vederbörligen ifylld blankett avseende automatisk betalningsöverföring samt att lämna erforderliga instruktioner till banken (bilaga 6); - villkoren för att avbryta automatisk betalningsöverföring framgår av bilaga 6. För det fall Företaget inte ger sitt medgivande till sådan automatisk betalningsöverföring eller sådan betalningsöverföring av någon anledning skulle avbrytas, erläggs betalning av avgifter genom att Edenred fakturerar Företaget eller genom avdrag för annat belopp som Edenred är skyldigt Företaget, exempelvis där så är möjligt från ersättningsbelopp för måltidskuponger. Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta utgå i enlighet med räntelagens bestämmelser. 5 Edenred eller sådan tredje man som Edenred utser har rätt att begära betalning samt vidta andra åtgärder i syfte att säkerställa betalning av de avgifter från Företaget som anges i den vid var tid gällande prislistan. Den senast publicerade prislistan vid dagen för detta avtals undertecknande biläggs avtalet som bilaga 3. Edenred förbehåller sig rätten att uppdatera prislistan i enlighet med Genom att underteckna detta avtal bekräftar Företaget att det erhållit samt tagit del av bilagorna till detta dokument, det vill säga Edenreds särskilda villkor för respektive betalningsmedel (bilaga 1-2), aktuell prislista för de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen (bilaga 3), Edenreds instruktioner för respektive betalningsmedel (bilaga 4-5), samt automatiskt medgivande för autogiro (bilaga 6). Samtliga av dessa bilagor utgör en integrerad del av detta avtal. 7 Om Edenred har skälig anledning att anta att en betalningstransaktion ägt rum med användning av de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen, vilken strider mot bestämmelserna i detta avtal och/eller dess bilagor, vilken utförts med förfalskade eller eljest oäkta medel eller vilken kan utgöra bedrägeri eller liknande brott skall Edenred ha rätt att utan dröjsmål utreda om den misstänkta transaktionen utförts i strid med bestämmelserna. Under den tid då utredningen genomförs skall Edenred ha rätt att hålla inne betalning av ersättning till Företaget avseende den misstänkta transaktionen. Om betalning med användning av Edenreds betalningsmedel utförts i strid med tillämpliga bestämmelser och regler har Edenred rätt att förhindra Företaget från att motta betalning. Om Företaget redan har erhållit betalning åtar sig Företaget att ersätta Edenred med motsvarande belopp. 8 Företaget skall tillse att Edenred har korrekt och uppdaterad information avseende Företagets bankkonto. Edenred ansvarar inte för skada som Företaget lider till följd av att betalning erläggs till fel konto på grund av att bristande eller felaktig information från Företaget till Edenred. 9 Ingendera av parterna skall ansvara för dröjsmål eller försummelse att fullgöra sina kontraktsenliga åtaganden om detta förorsakats av force majeure eller händelse utanför parternas rimliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) statsmakts åtgärder, ändringar i lag eller myndighets praxis, strejk, lockout, upplopp, krig, terroristattacker, cyber-attacker (inklusive, utan begränsning, virus, mask, sabotageprogram, trojanska eller denial of service-attacker och hackning av datorer), datorhaveri, datafel, haveri i telekomnätverk, maskinhaveri, mekanisk kollaps eller liknande omständigheter. Är dröjsmålet med betalning från Edenred beroende av sådan omständighet, är Edenred icke heller skyldigt att erlägga ränta för dröjsmålet. Skada som Företaget kan komma att lida på grund av andra omständigheter skall ej ersättas om Edenred förfarit med normal aktsamhet eller om skada orsakats av tredje man. Edenreds ansvar enligt detta avtal skall begränsas till ett belopp som motsvarar det belopp som Edenred erhållit i serviceavgift för betalningar som gjorts hos Företaget under den 30-dagarsperiod som föregår den dag då ansvaret uppstod. Ingendera parten skall vara ansvarig gentemot den andra parten för (i) utebliven eller förlorad vinst, affärsmöjlighet, goodwill, intäkt, data eller (ii) indirekt skada eller förlust eller följdskada. 10 Detta avtal träder i kraft den dag då det undertecknas av Edenred och gäller tills vidare med iakttagande av 14. Avtalet kan sägas upp av endera parten med tre månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall parterna fullfölja sina åtaganden enligt avtalet utan några begränsningar. Om Företaget underlåter att fullgöra sina åtaganden eller på väsentligt sätt försummar att fullfölja sådana åtaganden, exempelvis genom att bryta mot bestämmelserna i detta avtal eller dess bilagor, kan Edenred säga upp avtalet med omedelbar verkan, varvid Företaget inte längre får acceptera de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. 11 Edenred äger rätt att ändra och/eller uppdatera bestämmelserna i detta avtal inklusive dess bilagor närhelst under avtalets löptid med tre månaders varsel innan ändringarna träder i kraft. Meddelande om sådana ändringar skall ske på lämpligt sätt till Företaget. Ändringar och justeringar av prislistan i bilaga 3 skall anses ha accepterats av Företaget en månad från den dag då Edenred meddelade Företaget om ändringarna. Om Företaget inte accepterar de föreslagna ändringarna skall Företaget underrätta Edenred därom. Avtalet anses upphört vid utgången av en period om två veckor från den dag då Edenred erhöll besked om att Företaget inte accepterar ändringarna. Oaktat vad som föreskrivs i första stycket äger Edenred rätt att ändra avtalet med omedelbar verkan utan förtida varsel förutsatt att Företaget underrättas om det exakta innehållet i ändringarna inom rimlig tid om (i) ändringen föranleds av ändring i lag eller förordning (särskilt, men utan begränsning, i lag eller förordning som är direkt eller indirekt tillämplig på accept, distribution, marknadsföring eller försäljning av de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller) eller (ii) ändring av teknisk eller säkerhetsstandard som gäller för de betalningsmedel som tillhandahålls av Edenred eller (iii) ändring på grund av säkerhetsskäl med avseende på de betalningssystem som krävs för de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller. Underrättelse enligt andra och tredje stycket i denna bestämmelse skall skickas med bud eller rekommenderat brev till den andra parten. Underrättelse skall anses ha mottagits, i händelse av budförsändelse, vid mottagande av sådant bud eller, om underrättelsen skickats med rekommenderat brev, tre affärsdagar efter att det postats. 12 Edenred har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan förtida godkännande från Företaget. Företagets rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan förtida godkännande från Edenred. 13 Edenred förbehåller sig fri prövningsrätt avseende erhållen ansökan från ett företag om anslutning till de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. För det fall Edenred inte godkänner ett företags ansökan om anslutning, förbinder sig Edenred att skriftligen underrätta företaget därom inom två veckor från det att Edenred erhållit ansökan. 14 Detta avtal upphör automatiskt att gälla tolv månader efter det datum då Företagets senaste inlösen av Edenreds betalningsmedel ankom till Edenred. 15 Detta avtal har upprättats på svenska och den svenska språkversionen skall äga företräde framför eventuella andra språkversioner av detta avtal. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal. Eventuella tvister som uppstår i anslutning till avtalet skall lösas i svensk domstol, som skall vara exklusivt forum. Om en eller flera bestämmelser i detta avtal fastslås vara oförenliga med lag, ogiltiga eller icke möjliga att verkställa, skall detta inte inverka på giltigheten i övriga bestämmelser i detta avtal. 16 Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav vardera parten har tagit ett exemplar. Undertecknad, som befullmäktigas av Företaget att underteckna detta avtal bekräftar att denne har läst avtalet med dess bilagor i sin helhet samt villkorslöst godkänner avtalet samt dess bilagor.

3 Autogiroanmälan Medgivande för betalning via autogiro av transaktionsavgift för Ticket Rikskortet Betalningsmottagare Namn Edenred Sweden AB Organisationsnummer Betalare, fyll i dina uppgifter Medlemsnummer Namn Adress Postnr För dig som vill att vi debiterar ett Bankgironummer, fyll i: Bankgironummer Organisationsnummer/Personnummer För dig som vill att vi debiterar ett Plusgironummer, fyll i: Plusgironummer Organisationsnummer/Personnummer Obs! Vid Plusgiro anges fullständiga banknumret, 9660 och efterföljande siffror (se Plusgirots kontoutdrag i rutan med rubrik IBAN). och datum Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande

4 Medgivande till betalning via Autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna konto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton Stopp av uttag Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen. alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. Undertecknat företag ( Betalaren ) medger härmed, att uttag får göras från det bankkonto, som är anslutet till ovan angivna bankgironummer, på begäran av ovan nämnda Betalningsmottagare för överföring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande banken är inte skyldig pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt avisera Betalaren om gjorda uttag. Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli belastat Betalarens bankkonto. Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med Betalarens Bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har Betalarens Bank rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Insättning på betalningsmottagarens konto görs samma dag som dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid dragningstidpunkten men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank överföring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning att beloppet då finns tillgängligt. Betalarens Bank äger avsluta Autogiro-anslutning till bankkonto som enligt bankens bedömande på grund av upprepade övertrasseringar eller av annan anledning inte bör deltaga i Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB handhar Autogiro-rutinen för bankernas räkning. Medgivandet gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att Betalaren återkallat det. Om Betalaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Betalningsmottagaren, Betalarens Bank eller Bankgirocentralen

5 Prislista Gäller från och med 1 februari 2015 Edenred Sweden AB Stockholm Serviceavgifter Ticket Rikskortet Transaktionsavgift via autogiro... 2,70% Transaktionsavgift via faktura... 2,95% Utbetalning sker löpande av din bank, som med andra kort. Utbetalning sker löpande av din bank, som med andra kort. Fakturaavgift 40 kr tillkommer per faktura. Transaktionsavgifter för MasterCard till din bank kan tillkomma. Ticket Rikskuponger Inlämning 1 gång/månad...1,85% Inlämning 2 gånger/månad... 2,35% Inlämning 4 gånger/månad... 2,85% Snabbinlämning...6,00% Minimiavgift 150 kr. Pengarna finns normalt tillgängliga på angivet bank/plusgirokonto 10 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Lämnar du in fler gånger än vad du valt i ditt avtal tillkommer en tilläggsavgift på 3% utöver ordinarie serviceavgift. Minimiavgift 150 kr. Pengarna utbetalas normalt till angivet bank/plusgirokonto 4 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Årsavgift Ticket Rikskortet och Ticket Rikskuponger kr En enda avgift för både Rikskuponger och Rikskortet. Avgiften dras i första hand från din inlösen av Rikskuponger och i andra hand autogiro eller faktura. Avtalsförändring Ändring i befintligt avtal för Ticket Rikskuponger eller Ticket Rikskortet kr Exempelvis vid ny firmatecknare, ny adress eller ändring av bank/plusgiro. OBS! Kom ihåg att ansöka om nytt medlemskap om du byter bolagsform. Försäkra din försändelse Ticket Rikskuponger kr Kostnaden för försäkringen dras från din nästa utbetalning. När du skickar in Rikskuponger ska du använda svarspostetiketten på redovisningsblanketten. Då är försändelsen försäkrad. Använd alltid Rikskupongers material (boxar, notor etc). Lämna inlösenboxar på Postens serviceställen och spara kvittot med REK-nummer samt kopia på redovisningsnota. Materialutskick Vid utskick av redovisningsmaterial etc. för Ticket Rikskuponger betalar du för porto enligt Postens prislista. Avdrag görs vid nästa utbetalning.

6 Särskilda villkor Bilaga 1 Särskilda villkor Ticket Rikskuponger 1 Edenred AB erlägger likvid till Företaget via bankgiro eller plusgiro med avräkning för Edenreds serviceavgift enligt avtalet inlämningsalternativ och eventuella övriga avgifter enligt vid var tid aktuell prislista (bilaga 3). 2 Om försändelse rekommenderats med Edenreds svarspostetikett, påtager sig Edenred fullt betalningsansvar för försändelse innehållande kupongredovisning. Detta även om försändelsen inte kommit Edenred tillhanda, förutsatt att postkvitto för den rekommenderade försändelsen och Företagets exemplar av kupongredovisningsnota/redovisningsblankett uppvisas. Om försändelse inte rekommenderats med Edenreds svarspostetikett, påtager sig Edenred inte något betalningsansvar för sådan försändelse som inte kommit Edenred tillhanda. 3 Edenred påtager sig endast betalningsansvar för kupongredovisning vilken kommit Edenred tillhanda inom de tidsgränser som framgår av vid var tid aktuella bilagor för avgifter (bilaga 3) och instruktionsanvisningar (bilaga 4). Inlämnade kuponger måste ha en tydbar kupongidentitet (streckkod och/eller klartextskrift) och Edenred påtager sig endast betalningsansvar för kuponger motsvarande det värde som kunnat uttydas av kupongidentiteten. 4 Företaget förbinder sig att följa de av Edenred lämnade instruktionsanvisningarna gällande kupongsystemet. Varje kupong ska makuleras, på framsidan, med stämpel från Edenred. Gällande anvisningar framgår av den för tidpunkten aktuell bilaga 4 avseende instruktioner. Särskilda villkor Ticket Rikskortet 1 Ticket Rikskortet. är ett förskottsladdat kort utfärdat av PrePay Technologies Limited (55 Baker Street W1U 8NA, Storbritannien) ett företag i Edenred Group, under licens från MasterCard International Incorporated. Ticket Rikskortet. administreras av Edenred Sweden AB och är endast giltigt i Sverige i det särskilt begränsade nätverk av företag som accepterar Ticket Rikskortet. Godkännande av betalningar utförs av PrePay Technologoies Limited (55 Baker Street W1U 8NA, Storbritannien ett företag som står under Financial Supervisory Authoritys tillsyn), en medlem i Edenred Group. Clearing och utförande av betalningar med Ticket Rikskortet utförs av MasterCard/Maestro-systemet i de vid var tid gällande MasterCard-reglerna. I syfte att möjliggöra clearing samt betalning åtar sig Företaget att ha betalningsterminaler som är kopplade till MasterCard Worldwide Network. Företaget åtar sig vidare att iaktta: - samtliga tekniska samt säkerhetsregler och/ eller processer som ställs upp av relevant inlösande bank eller annan tillhandahållare av inlösentjänster avseende användning av MasterCard som betalningsmedel; - alla MasterCard-regler som särskilt avser användning och accept av MasterCard-kort som betalningsmedel, oavsett om dessa är rena Master- Card-kort eller föremål för co-branding. Under förutsättning att underrättelse därom lämnas inom rimlig tid i förväg har Edenred rätt att anpassa och ändra tekniska aspekter samt att byta leverantör av tekniska tjänster. 2 Företaget åtar sig att rätta sig efter Edenreds instruktioner och processer avseende användning och accept av Ticket Rikskortet och att särskilt iaktta de regler som anges i manual till Ticket Rikskortet i bilaga 5. Företaget skall ansvara för att ha funktionsdugliga terminaler som är kopplade till Master Card Worldwide Network och som accepterar åtminstone ett av MasterCards kännetecken. Edenred Sweden AB I Stockholm I

7 Sida 1/2 Inlösen av Ticket Rikskuponger Så här gör du 1. Stämpla kupongerna. 2. Använd Edenred Sweden AB:s stämpel för att makulera framsidan på kupongerna. Räkna ihop kupongerna. Räkna ihop kupongernas valör för valör. Fyll i antalet på redovisningsnotan. Räkna ihop summorna och fyll i bruttosumman. Kom ihåg att skriva i hur många packboxar notan omfattar. Endast en nota per inlämning! Packa boxen. Lägg alla kuponger åt samma håll i boxen (se röda markeringar på boxens kortsidor). Fyll boxen med lämpligt material om den ej blir helt fylld. Lägg i redovisningsnotan. Lägg redovisningsnotans original i packboxen och spara kopian på redovisningen. Fyll i bruttobeloppet med siffror direkt på boxen på anvisad plats.

8 Sida 2/2 5. Få dina pengar snabbare! 6. Om du vill ha pengarna snabbare, skriv ett stort S i den gula rutan eller utanpå paketet om du slår in packboxen i papper. Pengarna finns normalt tillgängliga på angivet bankgiro/plusgiro 4 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Serviceavgiften för snabbinlösen är 5 %. Fäst adressetiketten på boxen. Ta loss svarspost- och avsändaretiketterna från notablanketten och fäst dem på anvisad plats på boxen, rött mot rött, blått mot blått. OBS! Lämna alltid boxarna på Postens serviceställen. Kom ihåg att spara Postens inlämningskvitto med REKnummer och boxens vikt. 7. Förslut packboxen. Förslut packboxen noga med tejp. Lämna flera boxar samtidigt? Om du lämnar in flera boxar, gör ett paket av dem. Använd tejp och/eller omslagspapper. Försäkring Om försändelsen skulle komma bort vid Postens hantering innefattar svarpostetiketten en försäkring. Om pengarna är försenade Om du inte har fått dina pengar i tid, kontakta medlemsservice. Om vi inte har fått din försändelse, ska du reklamera den på det postkontor där du lämnade in den. Skicka sedan kopia på inlämningskvitto och redovisningsnota samt reklamationsblankett till oss. Du får pengarna inbetalda på ditt Bankgiro-/PlusGironummer, efter att vi och Posten gjort en utredning. Edenred Sweden AB Liljeholmsstranden Stockholm

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Mäklarinformation Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Sågvreten är en samfällighetsförening där varje hus är enskilt ägt. Alla boende i området är medlemmar i föreningen och via en medlemsavgift

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

För att få teckna månadsavtal via autogiro krävs det att personen kan legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort och är 18 år fyllda.

För att få teckna månadsavtal via autogiro krävs det att personen kan legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort och är 18 år fyllda. 1 Former av medlemsavtal Medlemsavtal som erbjuds är månadsavtal och förskottsbetalat solappen.se. Minsta inledande avtalsperiod är tolv månader om inte annat avtalats. Vid beviljande av medlemskap skall

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson:

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

TellerAvtal Fysisk handel

TellerAvtal Fysisk handel FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk handel Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för fysisk handel och

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden Juni 2012 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 2 Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att

Läs mer