AVTAL. Firmatecknare. Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL. Firmatecknare. Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor."

Transkript

1 AVTAL Datum Medlemsnummer Signatur Var god fyll i samtliga fält och texta tydligt. 1 2 Postadress (ev. c/o-adress) Gatuadress Restaurangens namn i dagligt tal (endast en restaurang per avtal) Postnummer Postnummer Till vilken adress ska vi skicka information? 1 2 Fakturaadress Telefon- och riktnummer till restaurangen Telefon- och riktnummer till kontor eller dyl. Fakturaadress/Postnummer Bankgiro/Plusgiro Organisationsnummer E-postadress Firmatecknare BABS-nummer/redovisningsnummer/butiksid Utbetalning Ange hur ofta du avser att lämna in dina kuponger. (Kortbetalningar betalas ut löpande via MasterCard.) 1 gång per kalendermånad 2 gånger per kalendermånad 4 gånger per kalendermånad Avgifter Önskat betalssätt för transaktionsavgifter Ticket Rikskortet. (Vid varje utbetalningstillfälle görs avdrag för serviceavgift och eventuella övriga avgifter enligt gällande villkor, se bilaga.) Faktura Autogiro (Fyll i och skicka in bifogad autogiroanmälan) Underskrift Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor. Datum Namnförtydligande (var god texta) Kopia på giltigt registreringsbevis, utfärdat under de senaste 12 månaderna, måste bifogas. Edenred Sweden AB:s noteringar Tidigare medlemsnummer Avslutat

2 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNA FÖRETAG 1 Anslutet företag, nedan kallat Företaget, förbinder sig att acceptera de betalningsmedel som tillhandahålls av Edenred Sweden AB, Stockholm, organisationsnummer (härefter Edenred ) under Företagets öppettider med iakttagande av att ifrågavarande betalningsmedel inte gäller som betalning för alkohol och tobak samt av de särskilda villkor som är angivna för respektive betalningsmedel. För Ticket Rikskuponger anges dessa villkor i bilaga 1, och för Ticket Rikskortet anges dessa villkor i bilaga 2. Instruktioner för respektive betalningsmedel anges i bilaga 4-5. Blankett avseende automatisk betalningsöverföring för Ticket Rikskortet bifogas som bilaga 6. 2 Företaget ansvarar för att tillhandahålla den tekniska utrustning som krävs för att kunna ta emot de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. För det fall Företaget saknar viss teknisk utrustning och/eller förutsättningarna för att acceptera samtliga av de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller, gäller avtalet i sin helhet med undantag för de specifika bestämmelser som avser sådana betalningsmedel för vilka Företaget saknar nödvändig utrustning och/eller förutsättningar. 3 Företaget skall genom anslag visa att det accepterar de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller. Dekal- och skyltmaterial, som tillhandahålls av Edenred, skall placeras väl synligt på Företagets huvudentré eller på fönster i nära anslutning till entrén så att detta material tydligt syns. Dekal- och skyltmaterial skall även sättas upp på alla andra ställen där logotyperna för exempelvis andra samarbetspartners och tillhandahållare av betal- eller förmånstjänster återges. 4 Edenred skall ersätta Företaget för köp gjorda med de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. Ersättningen skall motsvara det belopp som innehavaren av Edenreds betalningsmedel skulle ha erlagt vid kontantbetalning, med avdrag för Edenreds avgifter enligt prislistan i bilaga 3, vilken kan komma att uppdateras i enlighet med 11. Godkänd anslutning till de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen är en förutsättning för att ersättning skall kunna utgå. Utbetalning av ersättningen med avdrag för avgifter skall erläggas inom överenskommen tid till det konto som Företaget anvisar. Sådan utbetalning sker i enlighet med individuell överenskommelse 1, 2 eller 4 gånger per kalendermånad eller, vad avser Ticket Rikskortet, löpande. Vad gäller Ticket Rikskortet skall Företaget medge att Edenreds avgifter erläggs:. - genom automatisk betalningsöverföring i enlighet med de detaljerade villkor som anges i bilaga 3 (prislista) Företaget skall i detta syfte ge Edenred rätt att direkt debitera Företagets bankkonto med belopp som förfaller och åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder i syfte att auktorisera automatisk överföring till Edenreds konto. Detta innefattar bl.a. att underteckna och till Edenred returnera vederbörligen ifylld blankett avseende automatisk betalningsöverföring samt att lämna erforderliga instruktioner till banken (bilaga 6); - villkoren för att avbryta automatisk betalningsöverföring framgår av bilaga 6. För det fall Företaget inte ger sitt medgivande till sådan automatisk betalningsöverföring eller sådan betalningsöverföring av någon anledning skulle avbrytas, erläggs betalning av avgifter genom att Edenred fakturerar Företaget eller genom avdrag för annat belopp som Edenred är skyldigt Företaget, exempelvis där så är möjligt från ersättningsbelopp för måltidskuponger. Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta utgå i enlighet med räntelagens bestämmelser. 5 Edenred eller sådan tredje man som Edenred utser har rätt att begära betalning samt vidta andra åtgärder i syfte att säkerställa betalning av de avgifter från Företaget som anges i den vid var tid gällande prislistan. Den senast publicerade prislistan vid dagen för detta avtals undertecknande biläggs avtalet som bilaga 3. Edenred förbehåller sig rätten att uppdatera prislistan i enlighet med Genom att underteckna detta avtal bekräftar Företaget att det erhållit samt tagit del av bilagorna till detta dokument, det vill säga Edenreds särskilda villkor för respektive betalningsmedel (bilaga 1-2), aktuell prislista för de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen (bilaga 3), Edenreds instruktioner för respektive betalningsmedel (bilaga 4-5), samt automatiskt medgivande för autogiro (bilaga 6). Samtliga av dessa bilagor utgör en integrerad del av detta avtal. 7 Om Edenred har skälig anledning att anta att en betalningstransaktion ägt rum med användning av de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen, vilken strider mot bestämmelserna i detta avtal och/eller dess bilagor, vilken utförts med förfalskade eller eljest oäkta medel eller vilken kan utgöra bedrägeri eller liknande brott skall Edenred ha rätt att utan dröjsmål utreda om den misstänkta transaktionen utförts i strid med bestämmelserna. Under den tid då utredningen genomförs skall Edenred ha rätt att hålla inne betalning av ersättning till Företaget avseende den misstänkta transaktionen. Om betalning med användning av Edenreds betalningsmedel utförts i strid med tillämpliga bestämmelser och regler har Edenred rätt att förhindra Företaget från att motta betalning. Om Företaget redan har erhållit betalning åtar sig Företaget att ersätta Edenred med motsvarande belopp. 8 Företaget skall tillse att Edenred har korrekt och uppdaterad information avseende Företagets bankkonto. Edenred ansvarar inte för skada som Företaget lider till följd av att betalning erläggs till fel konto på grund av att bristande eller felaktig information från Företaget till Edenred. 9 Ingendera av parterna skall ansvara för dröjsmål eller försummelse att fullgöra sina kontraktsenliga åtaganden om detta förorsakats av force majeure eller händelse utanför parternas rimliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) statsmakts åtgärder, ändringar i lag eller myndighets praxis, strejk, lockout, upplopp, krig, terroristattacker, cyber-attacker (inklusive, utan begränsning, virus, mask, sabotageprogram, trojanska eller denial of service-attacker och hackning av datorer), datorhaveri, datafel, haveri i telekomnätverk, maskinhaveri, mekanisk kollaps eller liknande omständigheter. Är dröjsmålet med betalning från Edenred beroende av sådan omständighet, är Edenred icke heller skyldigt att erlägga ränta för dröjsmålet. Skada som Företaget kan komma att lida på grund av andra omständigheter skall ej ersättas om Edenred förfarit med normal aktsamhet eller om skada orsakats av tredje man. Edenreds ansvar enligt detta avtal skall begränsas till ett belopp som motsvarar det belopp som Edenred erhållit i serviceavgift för betalningar som gjorts hos Företaget under den 30-dagarsperiod som föregår den dag då ansvaret uppstod. Ingendera parten skall vara ansvarig gentemot den andra parten för (i) utebliven eller förlorad vinst, affärsmöjlighet, goodwill, intäkt, data eller (ii) indirekt skada eller förlust eller följdskada. 10 Detta avtal träder i kraft den dag då det undertecknas av Edenred och gäller tills vidare med iakttagande av 14. Avtalet kan sägas upp av endera parten med tre månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall parterna fullfölja sina åtaganden enligt avtalet utan några begränsningar. Om Företaget underlåter att fullgöra sina åtaganden eller på väsentligt sätt försummar att fullfölja sådana åtaganden, exempelvis genom att bryta mot bestämmelserna i detta avtal eller dess bilagor, kan Edenred säga upp avtalet med omedelbar verkan, varvid Företaget inte längre får acceptera de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. 11 Edenred äger rätt att ändra och/eller uppdatera bestämmelserna i detta avtal inklusive dess bilagor närhelst under avtalets löptid med tre månaders varsel innan ändringarna träder i kraft. Meddelande om sådana ändringar skall ske på lämpligt sätt till Företaget. Ändringar och justeringar av prislistan i bilaga 3 skall anses ha accepterats av Företaget en månad från den dag då Edenred meddelade Företaget om ändringarna. Om Företaget inte accepterar de föreslagna ändringarna skall Företaget underrätta Edenred därom. Avtalet anses upphört vid utgången av en period om två veckor från den dag då Edenred erhöll besked om att Företaget inte accepterar ändringarna. Oaktat vad som föreskrivs i första stycket äger Edenred rätt att ändra avtalet med omedelbar verkan utan förtida varsel förutsatt att Företaget underrättas om det exakta innehållet i ändringarna inom rimlig tid om (i) ändringen föranleds av ändring i lag eller förordning (särskilt, men utan begränsning, i lag eller förordning som är direkt eller indirekt tillämplig på accept, distribution, marknadsföring eller försäljning av de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller) eller (ii) ändring av teknisk eller säkerhetsstandard som gäller för de betalningsmedel som tillhandahålls av Edenred eller (iii) ändring på grund av säkerhetsskäl med avseende på de betalningssystem som krävs för de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller. Underrättelse enligt andra och tredje stycket i denna bestämmelse skall skickas med bud eller rekommenderat brev till den andra parten. Underrättelse skall anses ha mottagits, i händelse av budförsändelse, vid mottagande av sådant bud eller, om underrättelsen skickats med rekommenderat brev, tre affärsdagar efter att det postats. 12 Edenred har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan förtida godkännande från Företaget. Företagets rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan förtida godkännande från Edenred. 13 Edenred förbehåller sig fri prövningsrätt avseende erhållen ansökan från ett företag om anslutning till de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. För det fall Edenred inte godkänner ett företags ansökan om anslutning, förbinder sig Edenred att skriftligen underrätta företaget därom inom två veckor från det att Edenred erhållit ansökan. 14 Detta avtal upphör automatiskt att gälla tolv månader efter det datum då Företagets senaste inlösen av Edenreds betalningsmedel ankom till Edenred. 15 Detta avtal har upprättats på svenska och den svenska språkversionen skall äga företräde framför eventuella andra språkversioner av detta avtal. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal. Eventuella tvister som uppstår i anslutning till avtalet skall lösas i svensk domstol, som skall vara exklusivt forum. Om en eller flera bestämmelser i detta avtal fastslås vara oförenliga med lag, ogiltiga eller icke möjliga att verkställa, skall detta inte inverka på giltigheten i övriga bestämmelser i detta avtal. 16 Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav vardera parten har tagit ett exemplar. Undertecknad, som befullmäktigas av Företaget att underteckna detta avtal bekräftar att denne har läst avtalet med dess bilagor i sin helhet samt villkorslöst godkänner avtalet samt dess bilagor.

3 Autogiroanmälan Medgivande för betalning via autogiro av transaktionsavgift för Ticket Rikskortet Betalningsmottagare Namn Edenred Sweden AB Organisationsnummer Betalare, fyll i dina uppgifter Medlemsnummer Namn Adress Postnr För dig som vill att vi debiterar ett Bankgironummer, fyll i: Bankgironummer Organisationsnummer/Personnummer För dig som vill att vi debiterar ett Plusgironummer, fyll i: Plusgironummer Organisationsnummer/Personnummer Obs! Vid Plusgiro anges fullständiga banknumret, 9660 och efterföljande siffror (se Plusgirots kontoutdrag i rutan med rubrik IBAN). och datum Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande

4 Medgivande till betalning via Autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna konto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton Stopp av uttag Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen. alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. Undertecknat företag ( Betalaren ) medger härmed, att uttag får göras från det bankkonto, som är anslutet till ovan angivna bankgironummer, på begäran av ovan nämnda Betalningsmottagare för överföring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande banken är inte skyldig pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt avisera Betalaren om gjorda uttag. Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli belastat Betalarens bankkonto. Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med Betalarens Bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har Betalarens Bank rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Insättning på betalningsmottagarens konto görs samma dag som dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid dragningstidpunkten men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank överföring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning att beloppet då finns tillgängligt. Betalarens Bank äger avsluta Autogiro-anslutning till bankkonto som enligt bankens bedömande på grund av upprepade övertrasseringar eller av annan anledning inte bör deltaga i Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB handhar Autogiro-rutinen för bankernas räkning. Medgivandet gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att Betalaren återkallat det. Om Betalaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Betalningsmottagaren, Betalarens Bank eller Bankgirocentralen

5 Prislista Gäller från och med 1 februari 2015 Edenred Sweden AB Stockholm Serviceavgifter Ticket Rikskortet Transaktionsavgift via autogiro... 2,70% Transaktionsavgift via faktura... 2,95% Utbetalning sker löpande av din bank, som med andra kort. Utbetalning sker löpande av din bank, som med andra kort. Fakturaavgift 40 kr tillkommer per faktura. Transaktionsavgifter för MasterCard till din bank kan tillkomma. Ticket Rikskuponger Inlämning 1 gång/månad...1,85% Inlämning 2 gånger/månad... 2,35% Inlämning 4 gånger/månad... 2,85% Snabbinlämning...6,00% Minimiavgift 150 kr. Pengarna finns normalt tillgängliga på angivet bank/plusgirokonto 10 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Lämnar du in fler gånger än vad du valt i ditt avtal tillkommer en tilläggsavgift på 3% utöver ordinarie serviceavgift. Minimiavgift 150 kr. Pengarna utbetalas normalt till angivet bank/plusgirokonto 4 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Årsavgift Ticket Rikskortet och Ticket Rikskuponger kr En enda avgift för både Rikskuponger och Rikskortet. Avgiften dras i första hand från din inlösen av Rikskuponger och i andra hand autogiro eller faktura. Avtalsförändring Ändring i befintligt avtal för Ticket Rikskuponger eller Ticket Rikskortet kr Exempelvis vid ny firmatecknare, ny adress eller ändring av bank/plusgiro. OBS! Kom ihåg att ansöka om nytt medlemskap om du byter bolagsform. Försäkra din försändelse Ticket Rikskuponger kr Kostnaden för försäkringen dras från din nästa utbetalning. När du skickar in Rikskuponger ska du använda svarspostetiketten på redovisningsblanketten. Då är försändelsen försäkrad. Använd alltid Rikskupongers material (boxar, notor etc). Lämna inlösenboxar på Postens serviceställen och spara kvittot med REK-nummer samt kopia på redovisningsnota. Materialutskick Vid utskick av redovisningsmaterial etc. för Ticket Rikskuponger betalar du för porto enligt Postens prislista. Avdrag görs vid nästa utbetalning.

6 Särskilda villkor Bilaga 1 Särskilda villkor Ticket Rikskuponger 1 Edenred AB erlägger likvid till Företaget via bankgiro eller plusgiro med avräkning för Edenreds serviceavgift enligt avtalet inlämningsalternativ och eventuella övriga avgifter enligt vid var tid aktuell prislista (bilaga 3). 2 Om försändelse rekommenderats med Edenreds svarspostetikett, påtager sig Edenred fullt betalningsansvar för försändelse innehållande kupongredovisning. Detta även om försändelsen inte kommit Edenred tillhanda, förutsatt att postkvitto för den rekommenderade försändelsen och Företagets exemplar av kupongredovisningsnota/redovisningsblankett uppvisas. Om försändelse inte rekommenderats med Edenreds svarspostetikett, påtager sig Edenred inte något betalningsansvar för sådan försändelse som inte kommit Edenred tillhanda. 3 Edenred påtager sig endast betalningsansvar för kupongredovisning vilken kommit Edenred tillhanda inom de tidsgränser som framgår av vid var tid aktuella bilagor för avgifter (bilaga 3) och instruktionsanvisningar (bilaga 4). Inlämnade kuponger måste ha en tydbar kupongidentitet (streckkod och/eller klartextskrift) och Edenred påtager sig endast betalningsansvar för kuponger motsvarande det värde som kunnat uttydas av kupongidentiteten. 4 Företaget förbinder sig att följa de av Edenred lämnade instruktionsanvisningarna gällande kupongsystemet. Varje kupong ska makuleras, på framsidan, med stämpel från Edenred. Gällande anvisningar framgår av den för tidpunkten aktuell bilaga 4 avseende instruktioner. Särskilda villkor Ticket Rikskortet 1 Ticket Rikskortet. är ett förskottsladdat kort utfärdat av PrePay Technologies Limited (55 Baker Street W1U 8NA, Storbritannien) ett företag i Edenred Group, under licens från MasterCard International Incorporated. Ticket Rikskortet. administreras av Edenred Sweden AB och är endast giltigt i Sverige i det särskilt begränsade nätverk av företag som accepterar Ticket Rikskortet. Godkännande av betalningar utförs av PrePay Technologoies Limited (55 Baker Street W1U 8NA, Storbritannien ett företag som står under Financial Supervisory Authoritys tillsyn), en medlem i Edenred Group. Clearing och utförande av betalningar med Ticket Rikskortet utförs av MasterCard/Maestro-systemet i de vid var tid gällande MasterCard-reglerna. I syfte att möjliggöra clearing samt betalning åtar sig Företaget att ha betalningsterminaler som är kopplade till MasterCard Worldwide Network. Företaget åtar sig vidare att iaktta: - samtliga tekniska samt säkerhetsregler och/ eller processer som ställs upp av relevant inlösande bank eller annan tillhandahållare av inlösentjänster avseende användning av MasterCard som betalningsmedel; - alla MasterCard-regler som särskilt avser användning och accept av MasterCard-kort som betalningsmedel, oavsett om dessa är rena Master- Card-kort eller föremål för co-branding. Under förutsättning att underrättelse därom lämnas inom rimlig tid i förväg har Edenred rätt att anpassa och ändra tekniska aspekter samt att byta leverantör av tekniska tjänster. 2 Företaget åtar sig att rätta sig efter Edenreds instruktioner och processer avseende användning och accept av Ticket Rikskortet och att särskilt iaktta de regler som anges i manual till Ticket Rikskortet i bilaga 5. Företaget skall ansvara för att ha funktionsdugliga terminaler som är kopplade till Master Card Worldwide Network och som accepterar åtminstone ett av MasterCards kännetecken. Edenred Sweden AB I Stockholm I

7 Sida 1/2 Inlösen av Ticket Rikskuponger Så här gör du 1. Stämpla kupongerna. 2. Använd Edenred Sweden AB:s stämpel för att makulera framsidan på kupongerna. Räkna ihop kupongerna. Räkna ihop kupongernas valör för valör. Fyll i antalet på redovisningsnotan. Räkna ihop summorna och fyll i bruttosumman. Kom ihåg att skriva i hur många packboxar notan omfattar. Endast en nota per inlämning! Packa boxen. Lägg alla kuponger åt samma håll i boxen (se röda markeringar på boxens kortsidor). Fyll boxen med lämpligt material om den ej blir helt fylld. Lägg i redovisningsnotan. Lägg redovisningsnotans original i packboxen och spara kopian på redovisningen. Fyll i bruttobeloppet med siffror direkt på boxen på anvisad plats.

8 Sida 2/2 5. Få dina pengar snabbare! 6. Om du vill ha pengarna snabbare, skriv ett stort S i den gula rutan eller utanpå paketet om du slår in packboxen i papper. Pengarna finns normalt tillgängliga på angivet bankgiro/plusgiro 4 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Serviceavgiften för snabbinlösen är 5 %. Fäst adressetiketten på boxen. Ta loss svarspost- och avsändaretiketterna från notablanketten och fäst dem på anvisad plats på boxen, rött mot rött, blått mot blått. OBS! Lämna alltid boxarna på Postens serviceställen. Kom ihåg att spara Postens inlämningskvitto med REKnummer och boxens vikt. 7. Förslut packboxen. Förslut packboxen noga med tejp. Lämna flera boxar samtidigt? Om du lämnar in flera boxar, gör ett paket av dem. Använd tejp och/eller omslagspapper. Försäkring Om försändelsen skulle komma bort vid Postens hantering innefattar svarpostetiketten en försäkring. Om pengarna är försenade Om du inte har fått dina pengar i tid, kontakta medlemsservice. Om vi inte har fått din försändelse, ska du reklamera den på det postkontor där du lämnade in den. Skicka sedan kopia på inlämningskvitto och redovisningsnota samt reklamationsblankett till oss. Du får pengarna inbetalda på ditt Bankgiro-/PlusGironummer, efter att vi och Posten gjort en utredning. Edenred Sweden AB Liljeholmsstranden Stockholm

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Page 1/5 Biblioteksgatan 3, Postnr 111 46 Stockholm Tfn 08-20 74 70/80 Fax 08-20 83 80 info@trationfonder.se www.tractionfonder.se AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Kundnummer (Ifylles av Fondbolaget)

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Ansökan barn 2015-01-01 Individuell olycksfallsförsäkring Försäkringsbelopp Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maxersättning vid invaliditet, kr Årspris, kr 10 prisbasbelopp 445 000 890 000 271 20 prisbasbelopp

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer