AVTAL. Firmatecknare. Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL. Firmatecknare. Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor."

Transkript

1 AVTAL Datum Medlemsnummer Signatur Var god fyll i samtliga fält och texta tydligt. 1 2 Postadress (ev. c/o-adress) Gatuadress Restaurangens namn i dagligt tal (endast en restaurang per avtal) Postnummer Postnummer Till vilken adress ska vi skicka information? 1 2 Fakturaadress Telefon- och riktnummer till restaurangen Telefon- och riktnummer till kontor eller dyl. Fakturaadress/Postnummer Bankgiro/Plusgiro Organisationsnummer E-postadress Firmatecknare BABS-nummer/redovisningsnummer/butiksid Utbetalning Ange hur ofta du avser att lämna in dina kuponger. (Kortbetalningar betalas ut löpande via MasterCard.) 1 gång per kalendermånad 2 gånger per kalendermånad 4 gånger per kalendermånad Avgifter Önskat betalssätt för transaktionsavgifter Ticket Rikskortet. (Vid varje utbetalningstillfälle görs avdrag för serviceavgift och eventuella övriga avgifter enligt gällande villkor, se bilaga.) Faktura Autogiro (Fyll i och skicka in bifogad autogiroanmälan) Underskrift Vi ansöker om anslutning till Edenreds produkter och förbinder oss att följa bestämmelserna på omstående sidor samt bilagor. Datum Namnförtydligande (var god texta) Kopia på giltigt registreringsbevis, utfärdat under de senaste 12 månaderna, måste bifogas. Edenred Sweden AB:s noteringar Tidigare medlemsnummer Avslutat

2 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNA FÖRETAG 1 Anslutet företag, nedan kallat Företaget, förbinder sig att acceptera de betalningsmedel som tillhandahålls av Edenred Sweden AB, Stockholm, organisationsnummer (härefter Edenred ) under Företagets öppettider med iakttagande av att ifrågavarande betalningsmedel inte gäller som betalning för alkohol och tobak samt av de särskilda villkor som är angivna för respektive betalningsmedel. För Ticket Rikskuponger anges dessa villkor i bilaga 1, och för Ticket Rikskortet anges dessa villkor i bilaga 2. Instruktioner för respektive betalningsmedel anges i bilaga 4-5. Blankett avseende automatisk betalningsöverföring för Ticket Rikskortet bifogas som bilaga 6. 2 Företaget ansvarar för att tillhandahålla den tekniska utrustning som krävs för att kunna ta emot de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. För det fall Företaget saknar viss teknisk utrustning och/eller förutsättningarna för att acceptera samtliga av de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller, gäller avtalet i sin helhet med undantag för de specifika bestämmelser som avser sådana betalningsmedel för vilka Företaget saknar nödvändig utrustning och/eller förutsättningar. 3 Företaget skall genom anslag visa att det accepterar de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller. Dekal- och skyltmaterial, som tillhandahålls av Edenred, skall placeras väl synligt på Företagets huvudentré eller på fönster i nära anslutning till entrén så att detta material tydligt syns. Dekal- och skyltmaterial skall även sättas upp på alla andra ställen där logotyperna för exempelvis andra samarbetspartners och tillhandahållare av betal- eller förmånstjänster återges. 4 Edenred skall ersätta Företaget för köp gjorda med de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. Ersättningen skall motsvara det belopp som innehavaren av Edenreds betalningsmedel skulle ha erlagt vid kontantbetalning, med avdrag för Edenreds avgifter enligt prislistan i bilaga 3, vilken kan komma att uppdateras i enlighet med 11. Godkänd anslutning till de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen är en förutsättning för att ersättning skall kunna utgå. Utbetalning av ersättningen med avdrag för avgifter skall erläggas inom överenskommen tid till det konto som Företaget anvisar. Sådan utbetalning sker i enlighet med individuell överenskommelse 1, 2 eller 4 gånger per kalendermånad eller, vad avser Ticket Rikskortet, löpande. Vad gäller Ticket Rikskortet skall Företaget medge att Edenreds avgifter erläggs:. - genom automatisk betalningsöverföring i enlighet med de detaljerade villkor som anges i bilaga 3 (prislista) Företaget skall i detta syfte ge Edenred rätt att direkt debitera Företagets bankkonto med belopp som förfaller och åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder i syfte att auktorisera automatisk överföring till Edenreds konto. Detta innefattar bl.a. att underteckna och till Edenred returnera vederbörligen ifylld blankett avseende automatisk betalningsöverföring samt att lämna erforderliga instruktioner till banken (bilaga 6); - villkoren för att avbryta automatisk betalningsöverföring framgår av bilaga 6. För det fall Företaget inte ger sitt medgivande till sådan automatisk betalningsöverföring eller sådan betalningsöverföring av någon anledning skulle avbrytas, erläggs betalning av avgifter genom att Edenred fakturerar Företaget eller genom avdrag för annat belopp som Edenred är skyldigt Företaget, exempelvis där så är möjligt från ersättningsbelopp för måltidskuponger. Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta utgå i enlighet med räntelagens bestämmelser. 5 Edenred eller sådan tredje man som Edenred utser har rätt att begära betalning samt vidta andra åtgärder i syfte att säkerställa betalning av de avgifter från Företaget som anges i den vid var tid gällande prislistan. Den senast publicerade prislistan vid dagen för detta avtals undertecknande biläggs avtalet som bilaga 3. Edenred förbehåller sig rätten att uppdatera prislistan i enlighet med Genom att underteckna detta avtal bekräftar Företaget att det erhållit samt tagit del av bilagorna till detta dokument, det vill säga Edenreds särskilda villkor för respektive betalningsmedel (bilaga 1-2), aktuell prislista för de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen (bilaga 3), Edenreds instruktioner för respektive betalningsmedel (bilaga 4-5), samt automatiskt medgivande för autogiro (bilaga 6). Samtliga av dessa bilagor utgör en integrerad del av detta avtal. 7 Om Edenred har skälig anledning att anta att en betalningstransaktion ägt rum med användning av de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen, vilken strider mot bestämmelserna i detta avtal och/eller dess bilagor, vilken utförts med förfalskade eller eljest oäkta medel eller vilken kan utgöra bedrägeri eller liknande brott skall Edenred ha rätt att utan dröjsmål utreda om den misstänkta transaktionen utförts i strid med bestämmelserna. Under den tid då utredningen genomförs skall Edenred ha rätt att hålla inne betalning av ersättning till Företaget avseende den misstänkta transaktionen. Om betalning med användning av Edenreds betalningsmedel utförts i strid med tillämpliga bestämmelser och regler har Edenred rätt att förhindra Företaget från att motta betalning. Om Företaget redan har erhållit betalning åtar sig Företaget att ersätta Edenred med motsvarande belopp. 8 Företaget skall tillse att Edenred har korrekt och uppdaterad information avseende Företagets bankkonto. Edenred ansvarar inte för skada som Företaget lider till följd av att betalning erläggs till fel konto på grund av att bristande eller felaktig information från Företaget till Edenred. 9 Ingendera av parterna skall ansvara för dröjsmål eller försummelse att fullgöra sina kontraktsenliga åtaganden om detta förorsakats av force majeure eller händelse utanför parternas rimliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) statsmakts åtgärder, ändringar i lag eller myndighets praxis, strejk, lockout, upplopp, krig, terroristattacker, cyber-attacker (inklusive, utan begränsning, virus, mask, sabotageprogram, trojanska eller denial of service-attacker och hackning av datorer), datorhaveri, datafel, haveri i telekomnätverk, maskinhaveri, mekanisk kollaps eller liknande omständigheter. Är dröjsmålet med betalning från Edenred beroende av sådan omständighet, är Edenred icke heller skyldigt att erlägga ränta för dröjsmålet. Skada som Företaget kan komma att lida på grund av andra omständigheter skall ej ersättas om Edenred förfarit med normal aktsamhet eller om skada orsakats av tredje man. Edenreds ansvar enligt detta avtal skall begränsas till ett belopp som motsvarar det belopp som Edenred erhållit i serviceavgift för betalningar som gjorts hos Företaget under den 30-dagarsperiod som föregår den dag då ansvaret uppstod. Ingendera parten skall vara ansvarig gentemot den andra parten för (i) utebliven eller förlorad vinst, affärsmöjlighet, goodwill, intäkt, data eller (ii) indirekt skada eller förlust eller följdskada. 10 Detta avtal träder i kraft den dag då det undertecknas av Edenred och gäller tills vidare med iakttagande av 14. Avtalet kan sägas upp av endera parten med tre månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall parterna fullfölja sina åtaganden enligt avtalet utan några begränsningar. Om Företaget underlåter att fullgöra sina åtaganden eller på väsentligt sätt försummar att fullfölja sådana åtaganden, exempelvis genom att bryta mot bestämmelserna i detta avtal eller dess bilagor, kan Edenred säga upp avtalet med omedelbar verkan, varvid Företaget inte längre får acceptera de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. 11 Edenred äger rätt att ändra och/eller uppdatera bestämmelserna i detta avtal inklusive dess bilagor närhelst under avtalets löptid med tre månaders varsel innan ändringarna träder i kraft. Meddelande om sådana ändringar skall ske på lämpligt sätt till Företaget. Ändringar och justeringar av prislistan i bilaga 3 skall anses ha accepterats av Företaget en månad från den dag då Edenred meddelade Företaget om ändringarna. Om Företaget inte accepterar de föreslagna ändringarna skall Företaget underrätta Edenred därom. Avtalet anses upphört vid utgången av en period om två veckor från den dag då Edenred erhöll besked om att Företaget inte accepterar ändringarna. Oaktat vad som föreskrivs i första stycket äger Edenred rätt att ändra avtalet med omedelbar verkan utan förtida varsel förutsatt att Företaget underrättas om det exakta innehållet i ändringarna inom rimlig tid om (i) ändringen föranleds av ändring i lag eller förordning (särskilt, men utan begränsning, i lag eller förordning som är direkt eller indirekt tillämplig på accept, distribution, marknadsföring eller försäljning av de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller) eller (ii) ändring av teknisk eller säkerhetsstandard som gäller för de betalningsmedel som tillhandahålls av Edenred eller (iii) ändring på grund av säkerhetsskäl med avseende på de betalningssystem som krävs för de betalningsmedel som Edenred tillhandahåller. Underrättelse enligt andra och tredje stycket i denna bestämmelse skall skickas med bud eller rekommenderat brev till den andra parten. Underrättelse skall anses ha mottagits, i händelse av budförsändelse, vid mottagande av sådant bud eller, om underrättelsen skickats med rekommenderat brev, tre affärsdagar efter att det postats. 12 Edenred har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan förtida godkännande från Företaget. Företagets rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan förtida godkännande från Edenred. 13 Edenred förbehåller sig fri prövningsrätt avseende erhållen ansökan från ett företag om anslutning till de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen. För det fall Edenred inte godkänner ett företags ansökan om anslutning, förbinder sig Edenred att skriftligen underrätta företaget därom inom två veckor från det att Edenred erhållit ansökan. 14 Detta avtal upphör automatiskt att gälla tolv månader efter det datum då Företagets senaste inlösen av Edenreds betalningsmedel ankom till Edenred. 15 Detta avtal har upprättats på svenska och den svenska språkversionen skall äga företräde framför eventuella andra språkversioner av detta avtal. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal. Eventuella tvister som uppstår i anslutning till avtalet skall lösas i svensk domstol, som skall vara exklusivt forum. Om en eller flera bestämmelser i detta avtal fastslås vara oförenliga med lag, ogiltiga eller icke möjliga att verkställa, skall detta inte inverka på giltigheten i övriga bestämmelser i detta avtal. 16 Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav vardera parten har tagit ett exemplar. Undertecknad, som befullmäktigas av Företaget att underteckna detta avtal bekräftar att denne har läst avtalet med dess bilagor i sin helhet samt villkorslöst godkänner avtalet samt dess bilagor.

3 Autogiroanmälan Medgivande för betalning via autogiro av transaktionsavgift för Ticket Rikskortet Betalningsmottagare Namn Edenred Sweden AB Organisationsnummer Betalare, fyll i dina uppgifter Medlemsnummer Namn Adress Postnr För dig som vill att vi debiterar ett Bankgironummer, fyll i: Bankgironummer Organisationsnummer/Personnummer För dig som vill att vi debiterar ett Plusgironummer, fyll i: Plusgironummer Organisationsnummer/Personnummer Obs! Vid Plusgiro anges fullständiga banknumret, 9660 och efterföljande siffror (se Plusgirots kontoutdrag i rutan med rubrik IBAN). och datum Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande

4 Medgivande till betalning via Autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna konto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton Stopp av uttag Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen. alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. Undertecknat företag ( Betalaren ) medger härmed, att uttag får göras från det bankkonto, som är anslutet till ovan angivna bankgironummer, på begäran av ovan nämnda Betalningsmottagare för överföring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande banken är inte skyldig pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt avisera Betalaren om gjorda uttag. Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli belastat Betalarens bankkonto. Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med Betalarens Bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har Betalarens Bank rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Insättning på betalningsmottagarens konto görs samma dag som dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid dragningstidpunkten men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank överföring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning att beloppet då finns tillgängligt. Betalarens Bank äger avsluta Autogiro-anslutning till bankkonto som enligt bankens bedömande på grund av upprepade övertrasseringar eller av annan anledning inte bör deltaga i Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB handhar Autogiro-rutinen för bankernas räkning. Medgivandet gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att Betalaren återkallat det. Om Betalaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Betalningsmottagaren, Betalarens Bank eller Bankgirocentralen

5 Prislista Gäller från och med 1 februari 2015 Edenred Sweden AB Stockholm Serviceavgifter Ticket Rikskortet Transaktionsavgift via autogiro... 2,70% Transaktionsavgift via faktura... 2,95% Utbetalning sker löpande av din bank, som med andra kort. Utbetalning sker löpande av din bank, som med andra kort. Fakturaavgift 40 kr tillkommer per faktura. Transaktionsavgifter för MasterCard till din bank kan tillkomma. Ticket Rikskuponger Inlämning 1 gång/månad...1,85% Inlämning 2 gånger/månad... 2,35% Inlämning 4 gånger/månad... 2,85% Snabbinlämning...6,00% Minimiavgift 150 kr. Pengarna finns normalt tillgängliga på angivet bank/plusgirokonto 10 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Lämnar du in fler gånger än vad du valt i ditt avtal tillkommer en tilläggsavgift på 3% utöver ordinarie serviceavgift. Minimiavgift 150 kr. Pengarna utbetalas normalt till angivet bank/plusgirokonto 4 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Årsavgift Ticket Rikskortet och Ticket Rikskuponger kr En enda avgift för både Rikskuponger och Rikskortet. Avgiften dras i första hand från din inlösen av Rikskuponger och i andra hand autogiro eller faktura. Avtalsförändring Ändring i befintligt avtal för Ticket Rikskuponger eller Ticket Rikskortet kr Exempelvis vid ny firmatecknare, ny adress eller ändring av bank/plusgiro. OBS! Kom ihåg att ansöka om nytt medlemskap om du byter bolagsform. Försäkra din försändelse Ticket Rikskuponger kr Kostnaden för försäkringen dras från din nästa utbetalning. När du skickar in Rikskuponger ska du använda svarspostetiketten på redovisningsblanketten. Då är försändelsen försäkrad. Använd alltid Rikskupongers material (boxar, notor etc). Lämna inlösenboxar på Postens serviceställen och spara kvittot med REK-nummer samt kopia på redovisningsnota. Materialutskick Vid utskick av redovisningsmaterial etc. för Ticket Rikskuponger betalar du för porto enligt Postens prislista. Avdrag görs vid nästa utbetalning.

6 Särskilda villkor Bilaga 1 Särskilda villkor Ticket Rikskuponger 1 Edenred AB erlägger likvid till Företaget via bankgiro eller plusgiro med avräkning för Edenreds serviceavgift enligt avtalet inlämningsalternativ och eventuella övriga avgifter enligt vid var tid aktuell prislista (bilaga 3). 2 Om försändelse rekommenderats med Edenreds svarspostetikett, påtager sig Edenred fullt betalningsansvar för försändelse innehållande kupongredovisning. Detta även om försändelsen inte kommit Edenred tillhanda, förutsatt att postkvitto för den rekommenderade försändelsen och Företagets exemplar av kupongredovisningsnota/redovisningsblankett uppvisas. Om försändelse inte rekommenderats med Edenreds svarspostetikett, påtager sig Edenred inte något betalningsansvar för sådan försändelse som inte kommit Edenred tillhanda. 3 Edenred påtager sig endast betalningsansvar för kupongredovisning vilken kommit Edenred tillhanda inom de tidsgränser som framgår av vid var tid aktuella bilagor för avgifter (bilaga 3) och instruktionsanvisningar (bilaga 4). Inlämnade kuponger måste ha en tydbar kupongidentitet (streckkod och/eller klartextskrift) och Edenred påtager sig endast betalningsansvar för kuponger motsvarande det värde som kunnat uttydas av kupongidentiteten. 4 Företaget förbinder sig att följa de av Edenred lämnade instruktionsanvisningarna gällande kupongsystemet. Varje kupong ska makuleras, på framsidan, med stämpel från Edenred. Gällande anvisningar framgår av den för tidpunkten aktuell bilaga 4 avseende instruktioner. Särskilda villkor Ticket Rikskortet 1 Ticket Rikskortet. är ett förskottsladdat kort utfärdat av PrePay Technologies Limited (55 Baker Street W1U 8NA, Storbritannien) ett företag i Edenred Group, under licens från MasterCard International Incorporated. Ticket Rikskortet. administreras av Edenred Sweden AB och är endast giltigt i Sverige i det särskilt begränsade nätverk av företag som accepterar Ticket Rikskortet. Godkännande av betalningar utförs av PrePay Technologoies Limited (55 Baker Street W1U 8NA, Storbritannien ett företag som står under Financial Supervisory Authoritys tillsyn), en medlem i Edenred Group. Clearing och utförande av betalningar med Ticket Rikskortet utförs av MasterCard/Maestro-systemet i de vid var tid gällande MasterCard-reglerna. I syfte att möjliggöra clearing samt betalning åtar sig Företaget att ha betalningsterminaler som är kopplade till MasterCard Worldwide Network. Företaget åtar sig vidare att iaktta: - samtliga tekniska samt säkerhetsregler och/ eller processer som ställs upp av relevant inlösande bank eller annan tillhandahållare av inlösentjänster avseende användning av MasterCard som betalningsmedel; - alla MasterCard-regler som särskilt avser användning och accept av MasterCard-kort som betalningsmedel, oavsett om dessa är rena Master- Card-kort eller föremål för co-branding. Under förutsättning att underrättelse därom lämnas inom rimlig tid i förväg har Edenred rätt att anpassa och ändra tekniska aspekter samt att byta leverantör av tekniska tjänster. 2 Företaget åtar sig att rätta sig efter Edenreds instruktioner och processer avseende användning och accept av Ticket Rikskortet och att särskilt iaktta de regler som anges i manual till Ticket Rikskortet i bilaga 5. Företaget skall ansvara för att ha funktionsdugliga terminaler som är kopplade till Master Card Worldwide Network och som accepterar åtminstone ett av MasterCards kännetecken. Edenred Sweden AB I Stockholm I

7 Sida 1/2 Inlösen av Ticket Rikskuponger Så här gör du 1. Stämpla kupongerna. 2. Använd Edenred Sweden AB:s stämpel för att makulera framsidan på kupongerna. Räkna ihop kupongerna. Räkna ihop kupongernas valör för valör. Fyll i antalet på redovisningsnotan. Räkna ihop summorna och fyll i bruttosumman. Kom ihåg att skriva i hur många packboxar notan omfattar. Endast en nota per inlämning! Packa boxen. Lägg alla kuponger åt samma håll i boxen (se röda markeringar på boxens kortsidor). Fyll boxen med lämpligt material om den ej blir helt fylld. Lägg i redovisningsnotan. Lägg redovisningsnotans original i packboxen och spara kopian på redovisningen. Fyll i bruttobeloppet med siffror direkt på boxen på anvisad plats.

8 Sida 2/2 5. Få dina pengar snabbare! 6. Om du vill ha pengarna snabbare, skriv ett stort S i den gula rutan eller utanpå paketet om du slår in packboxen i papper. Pengarna finns normalt tillgängliga på angivet bankgiro/plusgiro 4 bankdagar efter det att kupongerna är oss tillhanda. Serviceavgiften för snabbinlösen är 5 %. Fäst adressetiketten på boxen. Ta loss svarspost- och avsändaretiketterna från notablanketten och fäst dem på anvisad plats på boxen, rött mot rött, blått mot blått. OBS! Lämna alltid boxarna på Postens serviceställen. Kom ihåg att spara Postens inlämningskvitto med REKnummer och boxens vikt. 7. Förslut packboxen. Förslut packboxen noga med tejp. Lämna flera boxar samtidigt? Om du lämnar in flera boxar, gör ett paket av dem. Använd tejp och/eller omslagspapper. Försäkring Om försändelsen skulle komma bort vid Postens hantering innefattar svarpostetiketten en försäkring. Om pengarna är försenade Om du inte har fått dina pengar i tid, kontakta medlemsservice. Om vi inte har fått din försändelse, ska du reklamera den på det postkontor där du lämnade in den. Skicka sedan kopia på inlämningskvitto och redovisningsnota samt reklamationsblankett till oss. Du får pengarna inbetalda på ditt Bankgiro-/PlusGironummer, efter att vi och Posten gjort en utredning. Edenred Sweden AB Liljeholmsstranden Stockholm

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer Ansökan Sparkonto För att öppna ett SparkontoPlus fyller du i blanketten och skickar den till: BlueStep Finans AB c/o Cerdo Bankpartner AB Box 663 251 06 Helsingborg Vänligen observera att vidimerad kopia

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats:

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVAT FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV01 ) 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVAT FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV01 ) 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR PRIVAT FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV01 ) 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, Org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel: 042-38 20 00, Tfn kundservice

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Telefon 1(även riktnr) E-post

Telefon 1(även riktnr) E-post 1 SPARKONTOAVTAL FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer ifylles av Avanza: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr) Telefon 2 (även

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer