KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)"

Transkript

1 KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) Sorteringsguide för företag Reglerna kring avfallshanering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt är det en skyldighet! Verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken: - Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten - Hantera avfallet så att hälsa eller miljö inte tar skada - Verksamhetsutövaren har skyldighet att sortera ut: farligt avfall, el-avfall, brännbart hushållsavfall, brännbart verksamhetsavfall, avfall till deponi samt avfall med producentansvar t ex förpackningar och däck. - Anlita en godkänd transportör och mottagningsanläggning - Lämna brännbart hushållsavfall till den kommunala renhållaren

2 Sorteringsinformation till företag Vi hjälper dig när du vill lämna avfall och restprodukter! Återvinning av avfall ökar, det sker tack vare bättre sortering och bättre förståelse för nyttan av en bra avfallshantering. Det finns många möjligheter för ert företag att lämna avfall till Kiruna deponi och återvinningscentral (ÅVC), på ett sätt som förbättrar både ekonomin och möjligheten till återvinning. Vi erbjuder uthyrning av container, containerhus och flak, sortering av blandat avfall samt statistik för olika rapporter. Företag kan även själv lämna avfall till Rampen. Här kan man välja att betala per gång eller köpa klippkort. Förpackningsmaterial och el-avfall med producentansvar samt metallskrot lämnar Ni gratis. Farligt avfall medför höga krav från myndigheter. Farligt avfall skall Ni lämna till Farligt avfall enheten på Kiruna värmeverk och vissa fraktioner till Kiruna deponi och ÅVC. Läs mer på sid 5 6. Deponi omfattas av en grundläggande karakterisering. Detta innebär att allt deponiavfall skall beskrivas skriftligen rörande härkomst, farlighet etc. i en deponideklaration. Den ska upprättas av avfallsproducent och granskas av Kiruna deponi och återvinningscentral innan deponi levereras till oss. Deponideklaration och lathund finns att hämta på vår hemsida eller från reception vid Kiruna deponi och återvinningscentral. Verksamheter som själv transporterar och lämnar deponi till Rampen är undantagna från deponideklaration. När du sorterar avfall ska du alltid hålla isär: - Farligt avfall - Deponi - Brännbart verksamhetsavfall - El-avfall - Brännbart hushållsavfall* Ovanstående fraktioner ska sorteras vid källan samt förvaras och transporteras skilt från övrigt avfall. Olika avfallsslag har olika krav på sortering och kvalitet. Det är viktigt för att vi i vår tur ska kunna skicka material vidare till återvinning eller energiåtervinning. Du hittar även sorteringsanvisningar på vår hemsida. * Brännbart hushållsavfall som kommer från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är t ex avfall som uppkommer i personalmatsalar, restaurang-, toalett- och städavfall. Det brännbara hushållsavfallet skall hämtas av kommunens renhållning. 1

3 METALLSKROT GRATIS - järn, rostfritt, koppar, aluminium - armeringsjärn - radiatorer, badkar - takplåt och stuprännor - knivar och saxar - verktyg i metall utan batteri/el - möbler i metall - tomma färg-, lim- och spackelburkar - burkar, fat, hinkar och dunkar - metallförpackningar Metallskrot sänds iväg för materialåtervinning. Metallskrot mals och en magnet separerar järn och aluminium. Stål blir bl a nya förpackningar, armeringsjärn och motordelar. Aluminium blir bl a till nya förpackningar och produkter t ex i bil- och byggindustrin. Detta får inte läggas i denna fraktion: - farligt avfall - el-avfall - brännbart verksamhetsavfall - deponi - brännbart hushållsavfall 2

4 BRÄNNBART VERKSAMHETSAVFALL - trä (målat och omålat) t ex målade bräder, dörrar och fönster - sågspån - hård och mjuk plast - papper, böcker och kataloger - pappersförpackningar - wellpapp - textilier, arbetskläder, skor - frigolit, markisolering - takpapp Mycket av det som hamnar i brännbart avfall kan dock med fördel sorteras till renare fraktioner t ex kan pappersförpackningar, wellpapp och sorterat rent trä lämnas separat. Brännbart verksamhetsavfall krossas och används för fjärrvärme- och elproduktion vid Kiruna värmeverk. Detta får inte läggas i denna fraktion: - farligt avfall - el-avfall - metallskrot - deponi - brännbart hushållsavfall 3

5 BLANDAT AVFALL Blandat avfall får innehålla: - brännbart verksamhetsavfall - metallskrot - sammansatt avfall Sammansatt avfall består av både brännbart och icke brännbart material t ex möbler, dörrar och fönster med trä, metall och glas. Kabeltrummor med järnrör. Väggkonstruktioner med träreglar och gips. När ni lämnar blandat avfall står vi för sorteringen och materialet sänds vidare till material- eller energiåtervinning. Vi föredrar att man sorterar på plats och tar isär material så gott det går. Man kan med fördel sortera ut förpackningsmaterial. Detta får inte läggas i denna fraktion: - farligt avfall - el-avfall - deponi - brännbart hushållsavfall 4

6 FARLIGT AVFALL och EL-AVFALL FARLIGT AVFALL ENHETEN Farligt avfall får inte blandas med andra slag av avfall, ämnen eller material och ska transporteras skilt från övrigt avfall. Farligt avfall är ofta skadligt för människors hälsa, djur och miljö. Du kan se på förpackningens märkning på vilket sätt produkten är farlig. Läs mer om farligt avfall Det är viktigt att förpackningen med rester är tydligt märk med innehåll. - brandfarliga vätskor - oxiderande ämnen - organiska peroxider - giftiga ämnen - frätande ämnen - målarfärg - övriga farliga ämnen/föremål - aerosoler - irriterande och hälsoskadliga ämnen - riskavfall - oljefilter - spillolja Rester av färg, vatten- eller oljebaserat skall hanteras som farligt avfall. Farligt avfall enheten tar emot farligt avfall. De hämtar farligt avfall och el-avfall från företag samt hjälper till med transportdokument. Farligt avfall enhetens prislista gäller. Tillstånd krävs för att transportera farligt avfall, vi har de tillstånd som fordras. (SFS 2001:1063) Farligt avfall enheten håller öppet på värmeverkets område under följande tider: tisdag och torsdag kl (lunchstängt 11-12). Beställ hämtning av farligt avfall och el-avfall, växel Gasoltuber lämnas till återförsäljare. 5

7 KIRUNA DEPONI OCH ÅTERVINNINGSCENTRAL Farligt avfall - lysrör - glödlampor och lågenergilampor - batterier - spillolja - tryckimpregnerat trä El-avfall Elektronik/elektroniska produkter, d v s allt som har sladd eller drivs med batterier är el-avfall. El-avfall skall sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. - kylmöbler från hushåll, restaurang och affärsdiskar - IT, telekommunikations- och kontorsutrustning - tv-, audio- och videoutrustning, belysningsutrustning - elektriska och elektroniska verktyg - leksaker, fritids- och sportutrusning - medicinteknisk utrustning - övervaknings- och kontrollutrustning - elkabel El-avfall och farligt avfall som omfattas av producentansvar lämnas kostnadsfritt. El-avfall som inte omfattas av producentansvar får lämnas mot en avgift, se sid 10. Avgiften täcker kostnaden för borttransport och behandling. Läs mer om el-avfall 6

8 SORTERAT RENT TRÄ - obehandlat trä - masonitskivor - spånskivor - parkettgolv - dörrar och fönster fritt från metall, glas och målarfärg - kabeltrummor utan järnrör - kasserade träpallar - emballagevirke - snickerier - plyfa - brandrester om träet är lite brännskadat - grövre grenar, stammar och rötter Trä ska vara fritt från papper, plast, glas, isolering och andra föroreningar. Spik, skruv och små handtag och andra mindre metalldelar får finnas kvar på träet. Sorterat rent trä flisas och går till fjärrvärmeproduktion vid Kiruna värmeverk. Detta får inte läggas i denna fraktion: - farligt avfall - el-avfall - kabeltrummor med järnrör - metall - brännbart verksamhetsavfall - deponi - brännbart hushållsavfall - tryckimpregnerat trä är farligt avfall t ex slipers 7

9 DEPONI AVFALL (NFS 2004:10) Fyll i en deponideklaration INERT DEPONI - glasfiberavfall - glasförpackningar, drickglas, vaser, glasfigurer, spegel-, plan- och fönsterglas - betong, gips, tegel, kakel, klinker, keramik, porslin, jord, sten, sand, grus - isolatorer, porslinsproppar, tändstift, sanitetsporslin - slipdamm från betong/sandspackel tillåtet i genomskinlig påse/säck Små mängder brännbart material får följa med inert deponi t ex får bygg- och rivningsavfall innehålla högst 10 volymprocent brännbart material. Undvik sopsäckar, plastlådor och kartonger. Sammansatt avfall som innehåller både inert deponi och brännbart/metall ska i möjligaste mån tas isär. Avfall som misstänks innehålla farliga ämnen måste skickas på analys, t ex blästersand, aska samt jordlager från industriområden kan innehålla förhöjda halter av föroreningar. FARLIGT AVFALL - avfallskod med asterisk (* ) ICKE FARLIGT AVFALL (AFS 2006:1) Asbest skall hanteras samt levereras skilt från övrigt avfall, får inte blandas med inert deponi, detta medför att man redovisar asbest i en egen deponideklaration. - asbestcement, eternitplattor, asbestplattor - färg-, tak-, beklädnadsprodukter - isolering av rör, ångpannor - fix och fogmassa Asbest skall vara väl paketerat i mjuk plast och märkt med varningstext Asbest. Enbart farligt avfall från Kiruna värmeverk får deponeras hos Kiruna deponi och åvc. 8

10 FÖRPACKNINGSMATERIAL GRATIS Det är kostnadsfritt för företag att lämna förpackningsmaterial till Rampen. - hårda och mjuka plastförpackningar - metallförpackningar - pappersförpackningar - färgade och ofärgade glasförpackningar (inte drickglas, fönster- och spegelglas, glasvaser och glasfigurer) - tidningar - wellpapp - kontorspapper (inte post-it lappar, fönster- och klisterkuvert) Läs mer om förpackningsmaterial på För mindre företag eller flerfamiljsfastigheter kan ni beställa en fullskalig sortering med fastighetsnära insamling av förpackningar men det är naturligtvis ni på ert företag som väljer vilken typ av tjänst ni önskar beställa av oss. LATRINTUNNOR Godkända latrintunnor säljs på återvinningscentraler och förbrukade tunnor kan lämnas till återvinningscentraler. Latrinkärl förhindrar spridning av lukt och latrin. KVALITETSKONTROLL För att säkerställa att avfallets kvalitet överensstämmer med lagstiftningens krav samt Er beställning görs kontinuerliga kontroller av allt inkommande avfall. Eventuella avvikelser hanteras i enlighet med vårt miljöledningssystem. 9

11 KIRUNA DEPONI OCH ÅTERVINNINGSCENTRAL Växel Fax E-post: Besöksadress: Postadress: Kurravaaravägen Tekniska Verken i Kiruna AB Kiruna deponi och ÅVC KIRUNA Öppettider: Måndag fredag, kl Mer information, bl a sorteringsanvisningar, deponideklaration och lathund hittar ni på hemsidan under Renhållning. FARLIGT AVFALL ENHETEN VID KIRUNA VÄRMEVERK Farligt avfall enheten håller öppet på värmeverkets område under följande tider: tisdag och torsdag kl (lunchstängt 11-12). Hämtning av farligt avfall och el-avfall, ring vx

VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM

VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM Vid prisfrågor, rådgivning kring avfallshantering, sortering och insamling kontaktar ni: Verksamhetsavfall Jan Hock 0150-778 88 Transportbeställningar Kundservice 0150-579

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig!

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Layout och illustration: Tekniska Verken i Kiruna AB. Foton: Tekniska Verken i Kiruna AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % Så sorterar du avfallet på ÅVC i Göteborg. Anvisningar för företag

ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % Så sorterar du avfallet på ÅVC i Göteborg. Anvisningar för företag ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % Ma Y Så sorterar du avfallet på ÅVC i Göteborg Anvisningar för företag Företag på Göteborgs återvinningscentraler För att komma in på återvinningscentralerna

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer

Sorteringsguide. Återvinningscentraler i Falkenberg och Varberg

Sorteringsguide. Återvinningscentraler i Falkenberg och Varberg Sorteringsguide Återvinningscentraler i Falkenberg och Varberg Tack för att du tar dig tid att sorterar ditt avfall! Genom att återanvända olika material sparar vi energi och naturresurser. Sorteras vårt

Läs mer

Bygg och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall Bygg och rivningsavfall Information från avdelning avfall och miljökontoret Råd och riktlinjer för dig som planerar ombyggnation och/eller rivning Mer information finns på www.lulea.se välj avfall och

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen kostnadsfritt lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2 SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2012 renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se Ur innehållet Vd har ordet... 2 Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet Kundtjänst... 3 Hushållen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Din guide till. För företag gäller särskilda regler och avgifter, som du kan läsa mer om i broschyren.

Din guide till. För företag gäller särskilda regler och avgifter, som du kan läsa mer om i broschyren. Din guide till återvinningscentralen Det finns avfall, som inte får plats i soptunnan eller sopnedkastet. Och så finns det sådant som helt enkelt inte får slängas i soppåsen, exempelvis elektriska prylar

Läs mer

Återvinningscentraler

Återvinningscentraler Återvinningscentraler Avfall en resurs I Mölndal har vi kommit en bra bit på väg att ta tillvara de resurser som avfall innebär. Men vi behöver bli ännu bättre! Om du sorterar ditt avfall kan vi återanvända,

Läs mer

Information om avfallshantering i kommunen

Information om avfallshantering i kommunen Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp. Guide 2010

Avfall, vatten och avlopp. Guide 2010 Avfall, vatten och avlopp Guide 2010 Innehåll Miljövänligare kommun 2010... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning... 8 Allmän information

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Sala Skinnskatteberg 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Hållbart. Avfallshantering

Hållbart. Avfallshantering Hållbart Avfallshantering Innehåll Inledning sid 3 Gemensam avfallsplan sid 4 Miljöpolicy sid 5 Avfallstaxa sid 6 Hushållsavfall sid 8 Lär dig sortera rätt sid 10 Sortering av matavfall sid 11 Källsortering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29 Ersätter renhållningsordning antagen av Aneby kommunfullmäktige 1999-06-22, 136 INNEHÅLL 1 4 Inledande bestämmelser

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Norberg 2015 Skinnskatteberg 2014 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Heby 2014 VA- & Avfallsenheten 1 Hjälp till att minska avfallet Sortera ut matavfall Vad

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Hallstahammar 2013 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? och din kommun och innehåller

Läs mer