SOCIALNÄMNDENS MÅLDOKUMENT Äldre- och Handikappomsorg Socialnämnden 20xx-xx-xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDENS MÅLDOKUMENT Äldre- och Handikappomsorg Socialnämnden 20xx-xx-xx"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDENS MÅLDOKUMENT Äldre- och Handikappomsorg Äldre- och Handikappomsorg Socialnämnden 20xx-xx-xx

2 2 (10) MÅLDOKUMENT FÖR SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDEN... 3 INLEDNING... 3 Socialnämndens vision... 3 Om måldokumentet Information och delaktighet... 4 Kontinuitet... 5 Trygghet och tillgänglighet... 5 Individuell anpassning och valfrihet... 6 Vissa särskilda områden... 6 Hemtjänst... 6 Vård och omsorg vid demenssjukdom... 6 Vård i livets slut... 7 Jämställdhet... 7 Kulturell variationer... 7 Meningsfull vardag... 7 Kost... 8 Anhöriga och närstående... 8 Samarbete med frivilliga... 9 Personalens kompetens och bemötande... 9 Förebyggande och uppsökande insatser... 10

3 3 (10) Måldokument för socialnämndens verksamhetsområden INLEDNING Socialnämndens vision Människan i centrum Livskvalitet för alla! Om måldokumentet Detta måldokument är beslutat av socialnämnden och beskriver önskvärt innehåll och ambitionsnivå inom verksamhetsområdet. Måldokumentet är uppdelat på ett flertal områden som var och en tillsammans beskriver socialnämndens målsättning. Utöver måldokumentet har för vissa verksamhetsområden tagits fram strategiska planer för förväntad behovsutveckling. Exempel på områden i måldokumentet Information och delaktighet Kontinuitet Trygghet och tillgänglighet Individuell anpassning och valfrihet Meningsfull vardag Anhöriga och närstående Personalens kompetens och bemötande Samarbete med frivilliga Förebyggande insatser Kost och hälsa Måldokumentet är en viktig del av socialnämndens styr- och kvalitetsledningssystem och skall tillämpas på enhetsnivå tillsammans med socialnämndens styrkort och enhetens egna verksamhetskort. Alla inom socialtjänstens verksamheter känner till måldokumentet och dess innehåll. Måldokumentet är tillgängligt för alla kommunens invånare. Kommunens värdegrund är: Öppenhet, Respekt och Professionalitet. Öppenhet vi är öppna och ger ett gott bemötande. Respekt vi tar hänsyn till människor lika värde. Professionalitet vi har kunskap och kompetens. All personal ska bära med sig värdeorden i sitt arbete. Värdegrunden ska speglas i mötet med den enskilde.

4 4 (10) Äldre- och handikappomsorg Måldokument för bestämning av kvalitetsnivå Information och delaktighet Information är en förutsättning för demokrati och delaktighet. Information och kommunikation utformas så att alla kan förstå och göra sig förstådda. Grundläggande för ett demokratiskt samhälle är den enskildes möjlighet till inflytande och påverkan. Detta gäller inte bara allmängiltiga samhällsfrågor, utan också frågor som rör den enskildes individuella livssituation. För äldre i samhället är kommunens pensionärsråd och socialnämndens verksamhetsråd två viktiga forum för möjlighet till insyn och delaktighet i planeringsfrågor som rör äldreområdet. När gäller den enskildes livssituation ska inflytande och delaktighet garanteras i alla beslut och insatser. Förändringar i socialtjänstlagen och införandet av värdighetsgarantin inom äldreomsorgen pekar också på den enskildes självbestämmande. Två viktiga redskap för detta är genomförandeplanen, som utföraren upprättar tillsammans med den enskilde, och ett väl fungerande kontaktmannaskap. En förutsättning för att den enskilde ska bli delaktig är att man känner sig trygg och har en relation till den som ger hjälpen. Personalen har ett relationsorienterat arbetssätt. Valfrihetssystemet ger den enskilde möjligheten att välja utförare inom hemtjänst och boendestöd. Den enskilde skall också, så långt det är möjligt, kunna välja vård- och omsorgsboende. Äldre och deras anhöriga har enkel tillgång till information om vilket stöd och vilken hjälp som finns att tillgå. Genom uppsökande verksamhet får äldre som inte har kontakt med äldreomsorgen information om dess verksamheter. Äldre med annan kulturell bakgrund har möjlighet att få information på sitt eget språk, skriftlig och/eller muntlig. Informationen om äldreomsorgens verksamheter är lättillgänglig för alla. Även utförda uppföljningar och kvalitetsmätningar av äldreomsorgens verksamheter finns att tillgå på ett enkelt sätt. Aktuell och relevant information finns på kommunens hemsida. Att den enskildes vård och omsorg är individanpassad. Att alla brukare upplever att de har möjlighet att påverka och känner sig delaktiga i den egna vården och omsorgen, t.ex. genom att påverka när och hur stöd och hjälp ska ges. Att alla brukare i hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden är delaktiga i

5 5 (10) framtagandet av genomförandeplanen. Att samtliga enheter har en broschyr som presenterar verksamheten eller verksamhetsområdet. Att alla medarbetare kan lämna grundläggande information om socialtjänsten till dem som frågar. Att det finns någon form av brukarmedverkan inom de olika verksamhetsområdena, till exempel brukarråd. Att kontinuerligt ta reda på brukarnas synpunkter genom t.ex. enkät, intervju eller fokusgrupper. Kontinuitet Den enskilde och dennes anhöriga garanteras en kontinuitet som förmedlar trygghet. Kontinuiteten i verksamheten är säkrad. Det sker genom personkontinuitet - som innebär att brukaren känner den som ger stödet. Det sker också genom omsorgskontinuitet att den enskilde får insatser utförda enligt överenskommelse oavsett vem som utför dem. En tredje faktor är tidskontinuitet - att den enskilde får hjälp de tider och i den omfattning som står i beslutet om insatser. Kontaktpersonalen skapar en personlig kontakt med brukaren och medverkar till kontinuiteten vård- och omsorgsarbetet. Att kvarboendeprincipen gäller inom äldre- och handikappomsorgen. Att personalen utgår från den enskilde och har den enskildes fokus. Att personalen har en uppfattning om den enskildes tidigare liv för att bättre kunna förstå och föra meningsfulla samtal. Att personalkontinuiteten kring den enskilde är så hög som möjligt. Trygghet och tillgänglighet Respekten för den enskildes integritet och individuella behov är en gemensam värdegrund för all personal inom äldre- och handikappomsorgen. Respekten för den enskildes integritet och individuella behov är en gemensam värdegrund för alla som arbetar inom äldre- och handikappomsorgen. Den enskildes individuella behov och förutsättningar får inte generaliseras. Att visa respekt för den enskildes integritet är att se varje människa som en unik person med olika förutsättningar och behov. Alla personer med behov av vård och omsorg ges möjlighet till individuellt anpassade insatser i första hand i det egna boendet. Om behovet av tillsyn samt krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna boendet finns möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende, som är en särskild boendeform. Den enskilde känner trygghet i sitt boende, vilket främjar möjligheten att leva ett bra och meningsfullt liv.

6 6 (10) Kommunen ansvarar för att all kommunal service är tillgänglig för kommunens invånare. Kommunens verksamheter, anläggningar och lokaler är utformade och anpassade så att alla har god tillgänglighet. Att alla som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende har en genomförandeplan och kontaktpersonal. Att all äldreomsorgspersonal har omvårdnadskompetens, t.ex. omvårdnadsutbildning, för att möjliggöra en god vård och omsorg. Att det finns säkerställda rutiner för avvikelsehantering, utrymning vid brand, kontroll av trygghetslarm, ekonomisk säkerhet vid handhavande av brukares pengar och värdeföremål. Individuell anpassning och valfrihet Den enskilde har, utifrån egen förmåga och vilja, rätten att bestämma över den dagliga livsföringen. Alla insatser som ges är individuellt anpassade till den enskildes förutsättningar och tillvaratar individens förmågor och ser till så väl fysiska som psykiska behov. Den enskilde känner delaktighet och inflytande i sin vård och omsorg. Självbestämmandet kan t.ex. innebära rätt att få välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Inom äldre- och handikappomsorgens verksamheter finns målstyrda genomförandeplaner upprättade utifrån den enskildes behov, förmåga och intressen. Målen följs upp kontinuerligt av kontaktpersonal tillsammans med den enskilde. bidrar till att den enskilde upplever valfrihet i verksamheten. Den enskilde har, utifrån egen förmåga och vilja, rätten att bestämma över den dagliga livsföringen. Vissa särskilda områden Hemtjänst Hemtjänsten verkar för att den äldre skall ges möjlighet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Hemtjänsten omfattar kvalificerad omvårdnad och sjukvård. Den äldre har rätt till självbestämmande och det kräver flexibilitet från både kommunen och den äldre själv. Vård och omsorg vid demenssjukdom Personer med demenssjukdom är en utsatt och viktig grupp. Olika satsningar sker i syfte att höja livskvaliteten för de drabbade.

7 7 (10) Vård i livets slut Palliativ vård ges när det saknas möjlighet att bota den som är sjuk. Livskvaliteten förbättras för patienter och närstående genom att förebygga och lindra lidandet genom att tidigt bedöma och behandla smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med en livshotande sjukdom. Vård i livets slut finns tillgängligt för alla som behöver den oavsett ålder, kön, kulturell bakgrund eller sexuell läggning. WHO:s riktlinjer för vård i livets slut tillämpas i verksamheten, likaså finns en särskild palliativ enhet för vård i livets slut. Jämställdhet Genusperspektivet uppmärksammas varför medvetenheten ökar om vikten av jämställdhet och samma förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar. Att arbeta med ett genusperspektiv innebär att uppfattningar och värderingar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället synliggörs. En viktig förutsättning är: Att återkommande på arbetsplatser diskutera om och hur egna värderingar påverkar det stöd och den hjälp som ges. Kulturell variationer Varje person med annan kulturell bakgrund än den svenska skall känna trygghet i förvissingen om att insatserna anpassas efter behov och önskemål. Professionalism, kunskap om kulturella skillnader och inlevelseförmåga hos personal är förutsättningar för en god kvalitet på det stöd och den hjälp som ges. Att det individuella stödet anpassas och utvecklas. Att om möjligt ge insatser på det egna modersmålet om person så önskar. Att personal har kunskap om och förståelse för effekter av kulturella variationer. Meningsfull vardag Alla har ett bra fullvärdigt boende och meningsfulla och självvalda individuellt anpassade aktiviteter. Människor ska få känna att livet är meningsfullt. Social gemenskap och välbefinnande utgör viktiga delar för att känna meningsfullhet. Livskvalitet kan utgöras av och bestå i möjligheten till sysselsättning, frisk luft, promenader, resor och delaktighet i samhällslivet. Isolering och ensamhet, som inte är självvald, är problem för många av brukare inom äldre- och handikappomsorgen. Kommunen underlättar social gemenskap och samvaro med familj, vänner och i föreningsliv.

8 8 (10) Alla vård- och omsorgsbostäder är fullvärdiga, vilket innebär en bostad med egen toalett, dusch och kokmöjlighet samt tillgång till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena har en hemlik miljö. Att det finns aktiviteter och stimulans som kan erbjudas alla på vård- och omsorgsboenden efter önskemål och behov. Att det i verksamhetens planering framgår tydligt vilka åtgärder som är planerade, med syfte att kunna erbjuda social samvaro och utevistelse. Att den enskilde erbjuds stimulans, med utgångspunkt i vad som framkommit i genomförandeplanen, och får delta i aktiviteter. Kost Den enskilde garanteras alltid näringsriktig och vällagad mat. För den enskilde är valfriheten kring vad, var och när man skall äta stor. Maten är inte bara något alla behöver för att överleva utan den kan också utgöra ett av livets glädjeämnen. Den mat som erbjuds inom äldre- och handikappomsorgen är därför alltid vällagad, näringsriktig, smakfull och anpassad till äldres behov. Personalen har goda kunskaper om livsmedelshygien samt kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Kommunen har ett särskilt fokus på kostens betydelse för de äldre och det finns en rad individuellt anpassade lösningar för att tillgodose måltidsbehovet. Det skall finnas ett urval av måltider att välja bland och näringsinnehållet skall alltid hålla högsta klass. Socialnämnden har beslutat om Omvårdnadsprogram för att förebygga undernäring och Kvalitetskrav gällande kost som serveras inom Uddevalla kommuns äldre- och handikappomsorg för att säkerställa hög kvalitet kring kost och nutrition. Att dygnsfastan aldrig överstiger 11 timmar för den som inte önskar detta. Att maten fördelas på tre huvudmål samt två till tre mellanmål. Att hjälpinsatser avseende mat och måltider utformas utifrån den enskildes önskemål, behov och förutsättningar. Anhöriga och närstående Anhöriga och närstående har en viktig roll i det stöd och den hjälp den enskilde får. Anhöriga och närstående är viktiga i vård- och omsorgsarbetet och kommunen sätter stort värde på de insatser de utför. Kontakten med anhöriga och närstående sker alltid

9 9 (10) med respekt för den enskildes önskemål. Anhörigstödet är väl integrerat i äldreomsorgen. Stödet till anhöriga och närstående utvecklas och en ökad satsning görs för att underlätta vardagen och ge ökad livskvalitet. Avlösning och information till denna grupp ska förbättras i syfte att ge dem ett bättre stöd och kunskap om vad kommunen kan erbjuda. Stödet till anhöriga och närstående är anpassat utifrån individuella behov. Satsning på friskvård för att minska ohälsan hos anhörigvårdarna är viktig. På Anhörighetscentralen finns anhörigkonsulent och anhörigstödjare. Anhörigkonsulent är en väg in i socialtjänstens anhörigstöd. Att arbeta för en god kontakt med anhöriga och närstående med utgångspunkt från den enskildes önskan. Att på vård- och omsorgsboenden anordna organiserade anhörigträffar. Att upplysa och nå ut med information om anhörigcentralen. Att utveckla och nå ut med information om stöd till anhöriga och närstående. Att det finns en god tillgång på flexibla avlastningsplatser. Samarbete med frivilliga Samarbete med frivilliga öppnar för ökade möjligheter till gemenskap med andra. Enskilda, föreningar och organisationer stimuleras till att ta mer aktiv del i insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar och är ett komplement till kommunens verksamhet. I samverkan med föreningar, organisationer och andra delar av samhället ger kommunen äldre möjlighet att i gemenskap med andra delta i dagliga aktiviteter, kulturella evenemang eller utöva andra personliga intressen. Personalens kompetens och bemötande Den enskilde känner trygghet genom att det stöd och de arbetssätt som erbjuds kännetecknas av god kompetens och ett gott bemötande av personalen. Personalen ger alltid ett gott bemötande med inlevelse i den enskildes situation. Bemötande av en enskild i en utsatt situation ställer krav på verksamheten. Bemötande är ett område som alltid hålls aktuellt genom till exempel diskussioner i arbetsgruppen. bedriver en aktiv personalpolitik för god kvalitet i verksamheten. För att säkra framtida rekrytering av personal till verksamheterna verkar socialtjänsten aktivt för att upprätthålla och utveckla samarbetet med olika utbildningar på såväl högskole- som gymnasienivå. Personal stimuleras till att ta del av och tillämpa ny kunskap inom verksamhetsområdet och till att starta, medverka i och/eller bedriva utvecklingsarbete och forskning.

10 10 (10) Alla anställda inom äldreomsorgen har omvårdnadskompetens, t ex omvårdnadsutbildning. Att anställda utvecklar specifik kompetens inom områden som t.ex. demensvård, psykiatri, multidiagnoser, vardagsrehabilitering och vård i livets slutskede. Att alla enheter har en bemötandepolicy. Förebyggande och uppsökande insatser Ett habiliterande och rehabiliterande synsätt, som kännetecknas av god kvalitet, genomsyrar hela organisationen och verksamheten. Äldre- och handikappomsorgen kännetecknas av arbetsmetoder som främjar självbestämmande och integritet, vilket ger effekter som minskning av behovet av vårdoch omsorgsinsatser. Omsorgen verkar för att med olika insatser stödja den enskilde och möjliggöra boende i det egna boendet. Verksamheten präglas av flexibilitet och öppenhet för nya lösningar. Biståndsavdelningen skall sprida information och delta i möten hos till exempel organisationer och kuratorsgrupper. Alla äldre över 80 år erbjuds hembesök av socialtjänsten i syfte att informera om socialtjänstens insatser samt äldresäkerhet. Alla personer som är 70 år och äldre i kommunen, oberoende av boendeform, får anlita räddningstjänstens säkerhetsservice vid behov för att förebygga olyckor i hemmet. Möjligheten att kunna tillbringa tid utomhus är en rättighet för alla. Promenader och andra utomhusaktiviteter är en viktig förebyggande insats som på sikt också kan motverka ökat vårdbehov. Kommunen verkar för att kultur utgör en aktiv del i vård- och omsorgsverksamheten. En innehållsrik fritid, fysisk aktivitet och goda matvanor är några förutsättningar för en god hälsoutveckling under hela livet. En kompetent och väl anpassad omsorg. Utvecklade samverkansformer med habiliterande och rehabiliterande stödfunktioner, såsom sjukgymnast och arbetsterapeut. Utåtriktad verksamhet där samarbete söks hos organisationer och studieförbund. Uppsökande verksamhet och stöd till anhörigvårdare.

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS MÅLDOKUMENT Särskild handikappomsorg och socialpsykiatri

SOCIALNÄMNDENS MÅLDOKUMENT Särskild handikappomsorg och socialpsykiatri SOCIALNÄMNDENS MÅLDOKUMENT Särskild handikappomsorg och socialpsykiatri 2008-2010 2 (18) MÅLDOKUMENT FÖR SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDEN...4 INLEDNING...4 Socialnämndens framtidsbild...4 Om måldokumentet...4

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Vår värdegrund Det kommunala stödet och omsorgen regleras i socialtjänstlagen och det ska se till att varje enskild person får den hjälp han/hon behöver

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Verksamhetsmål för äldrenämnden

Verksamhetsmål för äldrenämnden Verksamhetsmål för äldrenämnden 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 VERKSAMHETSIDÉ Vad gör nämnden och för vem 4 VISION Vad vill vi 6 MÅL Vad ska göras och vilka resultat ska uppnås

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Särskilt boende i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Vad är en lokal värdighetsgaranti? Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin

Läs mer

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman Äldreomsorg i Stockholms stad Äldreombudsman Linda Vikman The Capital of Scandinavia Äldreombudsmannens uppdrag 1 Äldreombudsmannen ska verka för att äldre personer i Stockholms stad har goda levnadsförhållanden

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning.

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning. Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav för kunder i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning i Varbergs kommun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kommun har som en av sina strategiska målsättningar

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors 2013-02-08 Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Robertsfors kommun.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Lokala värdighetsgarantier Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Nationell värdegrund Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som infördes den 1 januari 2011 i socialtjänstlagen (2001:453) SoL

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Basutbud och Kvalitetskrav

Basutbud och Kvalitetskrav Basutbud och Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande basutbud och kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier för vård och omsorg i Kumla kommun Införande av värdighetsgarantier Socialnämnden beslutade i januari om att anta värdighetsgarantierna Väntar på socialstyrelsens godkännande

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinjer för Anhörigstöd

Riktlinjer för Anhörigstöd 2013-08-20 Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1 (7) INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1. Bakgrund/förutsättningar 1.1 Antalet äldre-äldre ökar De äldres andel i kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer