Från arbete till pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från arbete till pension"

Transkript

1 Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Från arbete till pension - En studie om övergången mellan arbetsliv och pensionärsliv. From work to retirement - A study about the transition between work life and retirement Karin Holmegaard Mensur Redzepovic Studie- och yrkesvägledarexamen 180 hp Examinator: Roland Ahlstrand Datum för slutseminarium: Handledare: Niklas Gustafsson

2

3 Sammanfattning Vägledning syftar vanligen till att få ut människor i arbete eller utbildning. Statliga och kommunala vägledningsinsatser vänder sig därför till personer upp till 64 år, vilket innebär att pensionärer idag står helt utan vägledning. Med detta som bakgrund syftar studien till att undersöka den förändring som övergången mellan arbets- och pensionärsliv innebär för individen. Även pensionsrelaterade aktiviteters betydelse undersöks, samt på vilket sätt planering, samtal och stöd kan inverka i sammanhanget. Studien utgår från en kvalitativ metod, bestående av intervjuer med personer i åldrarna 66 till 85 år. Resultat visar att informanternas upplevelse av pensioneringen är komplex, med känslor av såväl frihet som identitetsförlust. Arbetslivets betydelse är stor, och aktiviteterna fungerar ofta som en ersättning för detta. Särskilt handlar det om sociala faktorer, men även om möjligheten till utmanande och bekräftande uppgifter. Upplevelsen av övergången visar sig även vara nära sammanlänkad med hur individerna lämnat arbetslivet. Analysen visar att pensioneringen innebär en brytpunkt, vars natur avgör i vilken utsträckning informanternas roller och self-concept påverkas. Aktiviteterna fungerar sedan som en brygga mellan den avvecklande fasen och den utforskande, och skapar samtidigt nya roller och arenor. Planering, stöd och samtal saknas hos informanterna, vilket påverkar deras möjlighet att anpassa sig till pensioneringen. Nyckelord: pensionering, seniorvägledning, övergång, senioraktiviteter, pensionsplanering. 3

4 Förord Författarnas Tack Först av allt vill vi tacka vår fantastiska handledare Niklas Gustafson, som kontinuerligt har gett oss stöd och feedback under hela processen. Vi vill även tacka våra underbara kurskamrater Ingela Cederholm, Martina Nilsson Viinikka, Hanna Sjöberg och Nicole Johansson, som även de har bidragit med feedback. Våra informanter förtjänar även de ett stort tack för att de har ställt upp och berättat om sina upplevelser kring pensionering med allt vad det innebär. Sist men inte minst vill vi tacka den fina personalen i sal E121, där vi mer eller mindre bott de senaste veckorna. Arbetsfördelning Det mesta i examensarbetet har skrivits gemensamt, och all information har vi sökt tillsammans. Inledning, syfte och frågeställningar har formulerats av oss båda, och vi har vidare även diskuterat såväl forskning som teorier, och därigenom tagit gemensamma beslut om vad som passar att ta med i studien. Intervjuerna är jämnt fördelade, liksom transkriberingen. Resultat och diskussion har skrivits gemensamt efter att vi inledningsvis jämfört våra tolkningar för att komma fram till en gemensam bedömning. I vissa delar har vi dock delat upp ansvaret, även om vi sedan gått igenom materialet tillsammans. Karin Holmegaard har haft huvudansvar för text, språk, analys och tidigare forskning, och Mensur Redzepovic har haft huvudansvar för formalia, struktur, metod och teoretiska utgångspunkter. 4

5 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR BEGREPP Pensionär Vägledning Ålderism DISPOSITION TIDIGARE FORSKNING ÖVERGÅNGEN AKTIVITETER PLANERING, STÖD OCH SAMTAL SAMMANFATTNING TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER BRYTPUNKTER OCH RUTINER THE LIFE-CAREER RAINBOW Life Space Life Span Self-Concept RESURSER OCH RATIONELLA FÖRSVARSMEKANISMER FASER SAMMANFATTNING METOD METODVAL URVAL Presentation av informanterna DATAINSAMLING Validitet och Reliabilitet ANALYSMETOD ETISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

6 5. RESULTAT ÖVERGÅNGEN Arbetets betydelse Förändringen AKTIVITETER Aktiviteter idag Betydelsen av aktiviteterna PLANERING, STÖD OCH SAMTAL Planering Stöd och samtal SAMMANFATTNING ANALYS ÖVERGÅNGEN AKTIVITETERNAS BETYDELSE PLANERING, STÖD OCH SAMTAL SAMMANFATTNING DISKUSSION RESULTATDISKUSSION METODDISKUSSION TEORIDISKUSSION FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING REFERENSLISTA BILAGA INTERVJUGUIDE INFOLAPP TILL INFORMANTERNA

7 1. Inledning Vägledningsinsatser syftar i allmänhet till att assistera människor i valet av antingen utbildning eller arbete. Detta gäller såväl i grund- och gymnasieskolorna, som på Arbetsförmedlingen och kommunala verksamheter så som Vägledningscentrum. Dessa insatser finns uttryckligen till för individer i specifika åldrar, och samtliga är stängda för personer över 64 år. Detta innebär att drygt 2 miljoner vuxna individer (Pensionsmyndigheten 2012), alltså närmare 20 % av Sveriges befolkning, idag står helt utan vägledning. Denna vägledning hade kunnat handla om att exempelvis erbjuda stöd och samtal, samt att assistera människor i planerandet av övergången mellan arbetsliv och pensionärsliv. Dock finns det ett brett utbud med verksamheter som erbjuder olika typer av aktiviteter för just pensionärer. De största förbunden i Sverige är Pensionärernas Riksorganisation, vilka har närmare medlemmar (PRO 2013), och Sveriges Pensionärsförbund med sina medlemmar (SPF 2013). Båda dessa förbund är folkrörelser, och arbetar för att skapa bättre förutsättningar för pensionärer i Sverige på olika plan. De erbjuder vidare såväl seminarier som kurser och resor för sina medlemmar. Ingen av dem erbjuder dock vägledning. Att gå i pension innebär för många en brytpunkt. Efter ett helt liv av arbete tar en annan och ny period över, en ny fas i livet. Denna kan vara förknippad med såväl glädje som utmaningar, men också med diverse problem så som förändring i status, position, identitet och sociala kontakter (Oliver C. Robinson, James D. Demetre och Roslyn H. Corney 2010, ). Då vi sökt efter information om övergången från arbetslivet till pensionärslivet visar det sig att det i Sverige finns stora kunskapsluckor i ämnet. Få undersökningar har inriktats mot pensionärer i allmänhet, och ännu färre mot själva övergången från arbetslivet. Forskning visar att pensionärer är en relativt osynlig grupp i Sverige, och när den väl uppmärksammas är det många gånger ur en negativ synvinkel. I massmedia beskrivs 7

8 pensionärer ofta i negativt förhållande till ord som kompetens och autonomi (Magnus Nilsson 2008, ), och de är vidare även kraftigt underrepresenterade politiskt (Janicke Andersson et al. 2011, 82). Den här typen av åldersdiskriminering går under begreppet ålderism (ibid), och förklaras mer ingående nedan. Utanför Sverige har man forskat betydligt mer om äldre och deras mående kopplat till pensionsövergången, så som i USA. Där har man bland annat kommit fram till att sociala nätverk i koppling till meningsfulla aktiviteter är av avgörande vikt (Robert S. Weiss 2005, ). Andra länder har dock andra pensionssystem, äldrekulturer och definitioner av vägledning. Detta gör det ännu mer angeläget att se på dessa frågor i förhållande till det svenska systemet. 1.1 Syfte Syftet med studien är att undersöka den förändring som övergången mellan arbetsliv och pensionärsliv innebär för individen, samt vilka faktorer som påverkar hur denna upplevs. För att få en utökad bild av hur individerna hanterar att de slutar arbeta vill vi även titta närmare på vad de fyller sin vardag med i stället, samt vilken betydelse detta har för dem. Med detta som bakgrund vill vi också undersöka på vilket sätt planering, samtal och stöd kan inverka i sammanhanget. 1.2 Frågeställningar Hur upplevs övergången mellan arbetsliv och pensionärsliv? Vad har aktiviteter för betydelse i pensionärers liv? Vilken betydelse har planering, stöd och samtal i samband med pensioneringen? 8

9 1.3 Begrepp Pensionär Robert Weiss (2005, 1-2) menar att begreppet pensionär kan definieras från tre olika perspektiv- det ekonomiska, det psykologiska, och det sociologiska. Med det ekonomiska menar han att individer som har uppnått en viss ålder slutar arbeta för pengar. Istället sköter individerna sin ekonomi genom inkomst som dessa får från pensionen, samt besparingar eller investeringar. Enligt den psykologiska definitionen är individen pensionär om denne själv anser att han eller hon är det. Här skall individen ha skapat sig en pensionäridentitet, vilket syftar till att individen inte längre presenterar sig utifrån den profession denne haft, utan snarare utifrån ett före-detta-perspektiv. Slutligen förklarar Weiss (2005) pensionen ur det sociologiska perspektivet, och menar att detta handlar om ett socialt och samhälleligt accepterande av att individen slutar arbeta efter 65 års ålder. Vi kommer i den här studien i första hand att använda oss av Weiss första definition, det vill säga den ekonomiska. Detta därför att vi inför intervjuerna inte velat förutsätta att informanterna upplever sig själva som pensionärer, varken enligt det psykologiska eller sociologiska perspektivet, men samtidigt behövt en gemensam definition för att kunna få en någorlunda enhetlig urvalsgrupp. På vilket sätt informanterna själva definierar sig är något vi kommer återkomma till i diskussionen Vägledning Då vi i studien använder begreppet vägledning har vi utgått från två karriärvalsteoretiker i vår definition. Vance Peavy (2004, 19) menar att vägledning bland annat ska stödja individen i dennes självförverkligande, men säger även att den ska ses som en process där vägledaren hjälper individen lösa problemen i sitt vardagliga liv. 9

10 Gerard Egan (2010, 7-10) delar istället in vägledningen i tre mål, vilka han menar att vägledaren ska sträva efter. Det första målet handlar om att hjälpa individer att handskas med sina problem, samt att utveckla resurser och möjligheter. Det andra målet syftar till att vägledaren ska hjälpa individen till att bli bättre på att vara sitt eget stöd i vardagen. Det tredje målet handlar sedan om att hjälpa individen att utveckla en handlingsorienterad mentalitet. Vi har i inledningen relaterat pensionärer till vägledning genom att vi talat om bristen på möjlighet till att få sådan. Vi valde dock att istället rikta våra frågeställningar mot planering, stöd och samtal då vi inte var säkra på att informanterna skulle tolka ordet vägledning på samma sätt. Vi kunde ha börjat intervjuerna med att ge en egen definition av begreppet, men valde att inte göra så då vi hellre ville få informanternas egen upplevelse av behovet av stöd och samtal inför pensionen Ålderism Begreppet definieras av Janicke Andersson et al. (2011, 79-82) som en generalisering och diskriminering av människor på grund av deras höga ålder. Kärnan i ålderism är att äldre personer anses annorlunda på ett negativt sätt, och därför diskrimineras eller nervärderas. Konkreta exempel på ålderism i det svenska samhället kan exempelvis handla om att personer över 67 inte har rätt till att behålla sitt arbete, även om de kan och vill, att äldre personer oftast får sämre villkor när de ska ansöka om banklån, samt att personer över 84 år oftast inte tillfrågas i opinionsundersökningar. 1.4 Disposition Kapitel två, tidigare forskning, är indelat i teman utifrån våra frågeställningar, vilka går under benämningen övergången, aktiviteter, samt planering, stöd och samtal. I det tredje kapitlet presenteras sedan de teorier vi valt att använda oss av i studien. Dessa är 10

11 brytpunkter och rutiner, the life-career rainbow, resurser och rationella försvarsmekanismer samt faser. I kapitel fyra argumenteras det för den valda metoden, och där går vi även in på urval och presenterar studiens informanter. Detta följs av en redogörelse för insamlingen av data, samt studiens validitet och reliabilitet. Vidare beskrivs under metodkapitlet undersökningens analysmetod och etiska ställningstaganden. I kapitel fem redovisas resultatet av undersökningen som därefter analyseras i kapitel sex. Båda kapitlen är tematiserade utifrån våra frågeställningar. Avslutningsvis, i kapitel sju, diskuteras och reflekteras resultatet av studien, samt sätts i relation till den tidigare forskningen. I samma kapitel resoneras det även runt metodvalet, samt ges förslag på vidare forskning. 11

12 2. Tidigare forskning För att följa våra frågeställningar har vi valt att tematisera den tidigare forskningen utifrån begreppen övergång, aktiviteter, planering, stöd och samtal, trots att de delvis berör eller går in i varandra. Det faktum att de överlappar varandra visar tydligt på komplexiteten i sammanhanget. Vi har även valt att behålla de engelska termer forskarna använt för att beskriva sina undersökningsgrupper. Detta då vi upplever att dessa riskerar att förlora en del av sin innebörd om de översätts till det svenska språket. 2.1 Övergången Genom att intervjua 89 informanter i Boston såväl inför som efter pensioneringen har Robert S. Weiss (2005, 6,15) kartlagt en mängd upplevelser i samband med övergången. Enligt hans undersökning såg de flesta informanter under första intervjun fram emot pensioneringen, och upplevde den som en befrielse på grund av att de haft pressade eller stressiga arbetsförhållanden. Även möjligheten att spendera mer tid med familjen togs upp av ett flertal informanter, liksom tankar på att börja på nya och intressanta projekt (Weiss 2005, 39). Detta förändras dock till viss del då informanterna intervjuas vid andra tillfället, och då alltså varit pensionärer under en tid (Weiss 2005, 58-59). Upplevelsen av att ha mer tid till familj och aktiviteter kvarstår, men följs nu av en saknad av arbetet. Framförallt handlar denna saknad om rutiner, utmanande uppgifter, arbetskamrater och möjligheten att komma ut och träffa nya människor (Weiss 2005, 59-64). Weiss (2005) går inte in i detalj på omständigheterna runt hur individen lämnat sitt arbete, men det gör däremot Oliver C. Robinson, James D. Demetre och Roslyn H. Corney (2010, ). De har genom att använda sig av en metodtriangulering, bestående av

13 enkäter och 30 intervjuer, undersökt individers anpassningar till pensionering i Storbritannien. Utifrån resultatet har de sedan delat in undersökningsgruppen i fyra metakategorier; Positive continuity and challenge, Liberation and release, Loss and gain och Restriction, regret and decline. Den första kategorin, alltså Positive continuity and challenge, kännetecknas av individer som gått i pension på eget initiativ, trots att de trivts bra med sitt arbete, och samtliga i den här gruppen har en positiv upplevelse av övergången. Även den andra metakategorin, Liberation and release, har en positiv upplevelse av övergången, men här beror det istället på ett missnöje med den tidigare arbetssituationen. Dessa individer beskriver en känsla av frihet och kontroll, då de av olika andledningar upplevt att deras arbeten haft en negativ inverkan på deras liv i övrigt. Den tredje gruppen, Loss and gain, har både positiva och negativa upplevelser i samband med pensioneringen. Individerna i den här kategorin har inte gått i pension frivilligt, utan på grund av sjukdom eller arbetsplatsens policy, men menar samtidigt att de själva ändå sett fram emot pensionen. De har en känsla av frihet, men upplever också en stark förlust i form av förändring i status, position, identitet och sociala kontakter. Det fjärde metatemat, Restriction, regret and decline, består av individer som önskar att de inte alls gått i pension. Dessa upplever att pensioneringen inte varit något de själva haft kontroll över, och de har även haft ett sparsamt socialt liv utanför arbetsplatsen. De upplever att livet tappar mening då de går i pension, och att de inte längre passar in någonstans. Känslan av kontroll och omständigheterna runt hur individen lämnat arbetslivet tas upp även i Tarryn Donaldson, Joanne K. Earl och Alexa M. Muratores (2010, ) undersökning. De har gjort en kvantitativ studie, och har via en pensionärsorganisation i New South Wales i Australien lämnat ut en onlinebaserad enkät till 570 pensionärer i syfte att ta reda på vilka faktorer som är mest avgörande i individens anpassning till pensioneringen. De kommer fram till att känslan av kontroll är den mest avgörande faktorn, och de visar även på ett samband mellan denna upplevelse och sättet på vilket individen lämnat sitt arbete. Ju mindre frivilligt detta skett, desto mindre upplevelse av kontroll. Dessa faktorer är enligt deras undersökning mer avgörande för välbefinnandet under pensionen än såväl hälsa som inkomst. Känslan av kontroll beskriver författarna även som 13

14 en form av resurs, vilken de menar har en omfattande inverkan på individen under hela pensionstiden, inte bara i övergången. 2.2 Aktiviteter De metakategorier som Robinson, Demetre och Corney (2010, ) kommer fram till, som beskrivet ovan, sätter de även i samband med aktiviteterna individerna involverar sig i. De som har en positiv upplevelse av pensionen, alltså de som ingår i kategorierna Positive continuity and challenge och Liberation and release tar mer initiativ till att finna aktiviteter, och ägnar sig även åt dessa i högre utsträckning än de som ingår i de övriga kategorierna. De ser pensioneringen som en möjlighet att fördjupa sig i intressen de haft sedan tidigare, eller som ett tillfälle för att hitta nya områden att utforska. Den andra kategorin, alltså Liberation and release, upplever även möjligheten att involvera sig i nya aktiviteter som ett uttryck för den frihet de upplever i samband med att de lämnat de arbeten de tidigare haft, och som de inte trivts med. Även den tredje kategorin, Loss and gain, upplever en frihet i att kunna delta i aktiviteter som de tidigare inte haft möjlighet till, men upplever samtidigt förlusten av arbetet som central. Aktiviteterna fyller till viss del det tomrum de upplever har skapats då de lämnat arbetslivet, så som det sociala, men känslan av att ha tappat i status och värde kvarstår. Den sista kategorin, Restriction, regret and decline, är inte intresserade av att hitta aktiviteter, utan snarare av att gå tillbaka till arbetslivet. I brist på arbete upplever de pensionen som slutet på livet, snarare än som en början på något nytt. Marion Kloep och Leo B. Hendry (2006, ) har gjort en liknande undersökning, men har istället tittat på pensionärer i Norge, där de intervjuat 45 personer i åldrarna år. Deras resultat påminner också mycket om Robinson, Demetre och Corneys (2010), även om deras kategoriseringar är färre och benämns annorlunda. De har delat in sin undersökningsgrupp i tre teman, vilka de benämner There is life beyond work, Work as a lifestyle och There is not much left to live for. Den första kategorin kännetecknas av individer som lämnat arbetet frivilligt, och dessa har genomgående positiva upplevelser i 14

15 samband med aktiviteter, vilka de upplever som utmanande och belönande. Den andra kategorin, Work as a lifestyle, lägger betydligt mer vikt vid arbetet, och fortsätter gärna med detta så länge de har möjlighet. Få har lämnat arbetet frivilligt, och de upplever inte att aktiviteterna i sig kan ersätta den mening arbetet stått för. Den sista gruppen, There is not much left to live for, har inte heller lämnat arbetet frivilligt, utan i många fall på grund av sjukdom. De upplever sig som deprimerade och ägnar sig i liten utsträckning åt aktiviteter utanför hemmet, vilket resulterar i att de även har ett begränsat socialt liv. Just aktiviteterna som en väg in i sociala sammanhang tar även Weiss (2005) upp i sin undersökning, och kommer fram till att de individer som i högre utsträckning engagerar sig i aktiviteter eller volontärarbete också har ett rikare socialt liv. Framförallt menar han att individerna på detta sätt kommer i kontakt med sin egen åldersgrupp, alltså människor som befinner sig i samma situation, och att detta i sig är positivt (Weiss 2005, ). Han kommer även fram till att de av hans informanter som upplever att de har svårt för att anpassa sig till pensioneringen även beskriver känslor av social isolation (Weiss 2005, 94). 2.3 Planering, stöd och samtal Huruvida individen lämnat arbetet frivilligt är ett återkommande tema i forskningen som vi beskrivit ovan, och även Gabriela Topa et al. (2009, 43-49) har kommit fram till att detta är avgörande. För att hitta mönster vad gäller planerande och beslutsfattande kring pensioneringen har de gjort en meta-analys som bygger på 99 världssträckande studier från USA, Australien, Europa och Asien. Deras resultat visar att beslutet att pensioneras i många fall är ofrivilligt, och därför visar ett negativt samband med välbefinnandet under pensionen. En planerad nedtrappning av arbetet innan pensioneringen gav dock en signifikant högre tillfredställelse av övergången. Att planera inför pensionen visade sig också ge möjlighet att skapa realistiska förväntningar, och dessa uppfylldes också i högre grad. Planeringen gav även möjlighet att förebereda andra delar av vardagen, så som ekonomi, vilket i sig gav en större tillfredställelse under pensionstiden. 15

16 Planering är något som även Donaldson, Earl och Muratore (2010, 279) tar upp i sin forskning, men de sätter det i relation till upplevelsen av kontroll. De menar att planerandet inför och under pensionen inte har någon avgörande effekt i sig, utan att det beror på under vilka omständigheter individen lämnat arbetsplatsen. Som lösning föreslår de att arbetsgivaren i sammarbete med arbetstagaren skapar en plan för en smidig övergång till pensionen. Detta för att skapa just känslan av kontroll. Av de individer som Robinson, Demetre och Corney (2010, ) har intervjuat har drygt hälften deltagit i pensionsförberedande kurser, och av dessa befinner sig majoriteten i kategorierna Positive continuity and challenge eller Liberation and release. Av dessa upplever samtliga att kursen varit till nytta och att den tillfört dem nya dimensioner i planerandet inför pensionen. Av de deltagare som tillhört kategorierna Loss and gain och Restriction, regret and decline upplever dock ingen att kursen varit till någon hjälp, utan beskriver den snarare som irrelevant i förhållande till deras behov. Av de individer som inte sökt sig till kurser upplever de som befinner sig i Positive continuity and challenge eller Liberation and release att de inte heller haft behov av dessa, utan att de klarat sitt planerande på egen hand. Vad gäller de som befinner sig i Loss and gain eller Restriction, regret and decline och som inte sökt sig till kurser handlar det snarare om att de inte vetat hur de skulle kontakta dessa, eller att de alls funnits tillgängliga. En grupp sökte sig även till rådgivning utanför pensionsförberedande kurser, så som psykoterapi, och av dessa befann sig samtliga i kategorierna Positive continuity and challenge eller Liberation and release. Weiss (2005, ) kommer i sin undersökning fram till att reflektion runt arbetets betydelse varit av stor vikt för informanterna. Detta då det gett möjlighet till att se på alternativen som finns till buds efter pensioneringen, så som volontärarbete, aktiviteter eller annan sysselsättning i form av exempelvis deltidsarbete. Detta har i sin tur gett en högre upplevelse av tillfredställelse under pensionstiden, inte minst vad gäller sociala relationer. 16

17 2.4 Sammanfattning Ett återkommande tema i forskningen är omständigheterna runt hur individen lämnat arbetslivet, vilket bland annat sätts i relation till upplevelsen av kontroll samt planerande inför pensionen. Även aktiviteternas betydelse visar ett samband med hur individen lämnat arbetet, liksom upplevelsen av övergången och pensioneringen som helhet. Forskningen visar även att de individer som ägnar sig åt aktiviteter upplever dessa som positiva, och att de ger uttryck för såväl intressen som frihetskänslor och sociala behov, samt ger upplevelser av utmaning och belöning. Planerande sätts i samband med kontroll, samt möjligheten att skapa realistiska förväntningar inför pensionen. Forskningen visar även att de som lämnat arbetslivet frivilligt i högre utsträckning går pensionsförberedande kurser, samt att reflektion kring arbetets betydelse gett bättre möjligheter att kunna hitta rätt aktiviteter, vilket resulterat i en större upplevelse av tillfredställelse under pensionstiden. 17

18 3. Teoretiska utgångspunkter De teorier som tas upp i detta avsnitt syftar till att ge verktyg med vars hjälp vi kan analysera och resonera runt övergången mellan arbetsliv och pensionärsliv, vad gäller såväl aktiviteternas betydelse som planering, stöd och samtal. Då teorierna i flera fall är mångfacetterade, och tar upp såväl övergången i sig som tiden efteråt, har vi valt att presentera dem var för sig istället för utifrån frågeställningarna. Istället resonerar vi runt dessa då vi sammanfattar i slutet av kapitlet. 3.1 Brytpunkter och rutiner Phil Hodkison och Andrew C. Sparkes (1997, 38-41) beskriver vad de kallar brytpunkter, och menar att dessa på olika sätt påverkar individens identitet. Brytpunkterna kan delas in i tre kategorier, vilka både föregås och följs av olika typer av rutiner. De strukturella brytpunkterna bestäms av externa institutioner. Exempel på detta kan vara att börja på gymnasiet eller gå i pension. Med de självinitierade brytpunkterna menas att individen strävar efter förändring på grund av olika faktorer i dennes liv. Exempel på detta kan vara att säga upp sig från sitt arbete eller att påbörja en utbildning. De framtvingade brytpunkterna är de som skapas av andra, så som exempelvis att bli uppsagd på grund av personalnedskärningar. Vissa av dessa förändringar kan alltså vara positiva och möjliga att förutse, medan andra kan vara av mer traumatisk eller dramatisk natur. Författarna menar vidare att fokus inte enbart skall läggas på brytpunkterna, utan även på perioderna av rutiner som föregår och följs av dessa, vilka de delar in i fem kategorier. De bekräftande rutinerna stärker de redan 18

19 gjorda valen vilket resulterar i att individernas karriäridentitet utvecklas på ett positivt sätt. Motsägande rutiner leder till att individen inte känner tillfredsställelse, utan istället undermineras karriäridentiteten som denne fick vid sin tidigare brytpunkt. Ofta leder den här typen av rutin till att en ny brytpunkt initieras. Socialiserande rutiner bekräftar en karriäridentitet som inte eftersträvats från början, men som blir önskvärd ju längre tid individen spenderar med att utveckla den. I de störande rutinerna lever individen med en karriäridentitet som denne varken gillar eller accepterar, och denne vågar inte heller göra en förändring. Evolutionära rutiner börjar när en person förändras gradvis och utan problem växer ur sin gamla karriäridentitet. 3.2 The Life-Career Rainbow Donald E. Super har utvecklat vad han benämner The Life-Career Rainbow, där han definierar en individs karriärbana som ett pågående projekt, Life Span, i vilket individen utvecklas genom olika roller, Life Space (Super 1980, 282). Dessa teorier utvecklar han senare tillsammans med Mark L. Savickas och Charles M. Super. Vi kommer nedan att beskriva delar av den sammanlagda teorin runt The Life-Career Rainbow, och då främst fokusera på de moment som rör den ålderskategori den här studien avser Life Space Donald E. Super (1980, ) menar att roller utgör en betydande del av individens utveckling, och identifierar nio stycken som mer betydande än de övriga- rollen som barn, student, fritidsmänniska, medborgare, arbetare, partner, hembyggare, förälder och pensionär. De primära platser han menar att dessa utspelar sig på är bland annat hemmet, samhället, skolan och arbetsplatsen (ibid). Rollerna intar också olika betydelse under livets gång, och kan ha såväl positiva som negativa inflytanden på varandra. Då de påverkar varandra negativt menar han att det kan leda till rollkonflikt, vilket exempelvis kan handla 19

20 om att de står i motsats till, eller tar tid ifrån varandra (Super 1980, 290). Ett exempel på detta kan vara då rollen som arbetare står i konflikt med rollen som fritidsmänniska, där den ena oundvikligen i viss mån inskränker på möjligheten att leva ut den andra. För att finna tillfredställelse behöver individen hitta en fungerande balans mellan rollerna denne ingår i (Super 1980, 287) Life Span I The Life-Career Rainbow urskiljer Super, Savickas och Super (1996, ) även fem faser som individen går igenom; uppväxt, utforskande, etablerande, upprätthållande och avvecklande. Dessa faser teoriserar de runt på flera sätt. Dels delas de in som tillhörande olika åldrar, men de ses också som faser i förhållande till roller och utveckling inom olika områden. Åldersmässigt menar författarna att individen i den avvecklande fasen, alltså personer över 65 år, tappar både intresse och ork för att fortsätta jobba, och istället planerar för pensionen med fokus på att arbeta mindre eller att sluta arbeta helt. Samtidigt innebär detta planerande att individen också behöver börja om, något som kännetecknas av uppväxtfasen, och individen befinner sig således i två vitt skilda faser samtidigt. Faserna är med andra ord applicerbara även på nyförvärvade roller och moment, även om Super, Savickas och Super menar att samtliga faser inte nödvändigtvis behöver genomgås vid varje förändring (1996, ) Self-Concept Enligt Super, Savickas och Super (1996, ) bygger faserna i life-span på processen att välja och anpassa sig till rollerna i life-space, och då i synnerhet arbetarrollen. För att förstå sig på individens karriärutveckling läggs fokus på hur denna väljer och vilka utfallen av valen blir. Individen grundar dessa val på förmågor och intressen, samtidigt som denne också måste matcha dessa mot möjligheterna som erbjuds på marknaden där individen befinner sig. Det önskvärda utfallet är att individen får tillfredställelse i sin roll, men även 20

21 stabilitet, vilket i sin tur leder till att individen trivs med och kan identifiera sig med sin yrkesroll. Enligt Super, Savickas och Super (ibid) är även värderingar en viktig bit i pusslet, och förmedlar en känsla av mening. För att detta skall kunna uppnås krävs det att individen förstår sig själv, samt vet vilka värderingar som är viktiga för honom eller henne (ibid). 3.3 Resurser och rationella försvarsmekanismer Robert J. Havighurst och Ruth Albrecht har efter flera års forskning kommit fram till ett flertal teorier runt åldrande (1953). De menar att det finns tre resurser som individen kan förlita sig på för att hantera den problematik som ålderdom innebär. Den första är självet, vilket innefattar tidigare erfarenheter, vilja och självuppfattning. Den andra resursen är familjen, och den tredje handlar om samhället som individen lever i. Med ålderdomen menar de att individen behöver förlita sig mer och mer på familjen och samhället, då valmöjligheterna för självet minskar. Vidare menar de att individen har ett eget ansvar att förbereda sig för ålderdomen genom att ta hand om sig själv, såväl fysiskt som psykiskt och känslomässigt, samt att planera för pensioneringen. Om individen gör detta menar de att det signifikant ökar dennes möjligheter till en lycklig och rik ålderdom (Havighurst och Albrecht 1953, ). Vidare menar Havighurst och Albrecht (Havighurst och Albrecht 1953, ) även att det finns fem rationella försvarsmekanismer som individen kan använda sig av för att hantera ålderdomen. Den första handlar om att ta hand om sin kropp, vilket bland annat syftar till att äta hälsosamt och hålla sig i rörelse. Den andra mekanismen syftar till att finna och underhålla nya bekantskaper. Att börja intressera sig för samhälle och politik utgör den tredje mekanismen, och handlar om att individen skall använda sig av sin livserfarenhet för att utveckla sin omgivning. Den fjärde mekanismen syftar till att utveckla nya intressen och hobbys. Detta för att dels få utlopp för de intressen som individen haft redan innan pensionen men inte haft tid till, och dels för att fylla tiden denna har som pensionär. Den femte mekanismen handlar sedan just om att planera inför pensionen, och syftar till att 21

22 individen skall fundera över vilken innebörd och mening deras arbete har för dem och sedan försöka hitta uttryck för dessa i aktiviteter utanför arbetet (ibid). 3.4 Faser Christina R. Victor (1994, ) har teoriserat kring huruvida pensionen är en mångfacetterad social process, och har därigenom kartlagt fem olika faser av den förändring som pensioneringen innebär. Den första fasen handlar om tiden före pensionen, och i denna fas funderar personer över vilka förväntningar de har om tiden framöver. Den andra fasen benämns smekmånaden, och här handlar det om att individen efter att denne har gått i pension vill göra allt den inte haft tid till då denne fortfarande arbetade. Många ägnar sig under den här fasen åt att resa eller ta hand om barnbarnen. Den tredje fasen benämner Victor (ibid) besvikelsen, och i denna fas börjar individen komma på att denne hade behövt stabila och tillfredsställande rutiner. Omorientering kallas den fjärde fasen, och här ser individer över vilka val som erbjuds utifrån deras intressen för att på så vis hitta en tillfredställande rutin. Den femte och sista fasen benämner Victor (ibid) stabilitet, och den här fasen kännetecknas av att personen kan hantera förändringen som pensionen innebär. 3.5 Sammanfattning Brytpunkter och rutiner markerar i olika bemärkelser en övergång, och även teorierna runt roller och faser går att koppla till detta då individen överger vissa roller och faser till förmån för andra. Förhållandet mellan roller, faser, omvärld och värderingar sammanfattas sedan i begreppet Self-Concept, och även Victor tar upp faserna som övergången innebär. Även Havighurst och Albrecht talar om övergången, men diskuterar istället hur olika resurser kan vara avgörande för hur individen hanterar denna. 22

23 Även aktiviteternas betydelse går att koppla till Supers teorier om roller och faser, då dessa förändras då individen skapar nya vägar till sysselsättning. Såväl Victor som Havighurst och Albrecht beskriver vidare vikten av att utveckla intressen och hobbys. Teorier rörande planering, samtal och stöd återfinns framförallt hos Havighurst och Albrecht, men även Victor går in på vikten av att fundera kring förväntningar inför pensionen. Även begreppet self-concept går att koppla till planering, då det bland annat handlar om vikten av att individen förstår sig själv och vet vad som är viktigt för honom eller henne. 23

24 4. Metod Kapitlet inleds med en beskrivning av den metod som använts i undersökningen, och går sedan in på urval, där även informanterna presenteras i korthet. Detta följs av en redogörelse för hur insamlingen av data har gått till, och därefter diskuteras det runt studiens validitet och reliabilitet. Därpå beskrivs undersökningens analysmetod, och avslutningsvis redogörs för etiska ställningstaganden. 4.1 Metodval Då studiens syfte och frågeställningar handlar om att få en fördjupad insikt och förståelse för de ämnen vi valt att fördjupa oss i har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Fördelarna med denna är enligt Ann Kristin Larsen (2009, 26-27) att forskaren kan gå djupare in i ämnet eftersom denne kan ställa följdfrågor, och på så sätt få en större förståelse för helheten jämfört med en kvantitativ undersökning. Larsen (ibid) menar vidare att det i kvalitativa undersökningar också är enklare att säkerställa god validitet, eftersom informanterna kan tala friare. Skulle det uppstå missförstånd i en intervju kan forskaren be om förklaringar, och på så sätt undersöks ämnet ytterligare. Även observationen av informanter under intervjun kan vara till hjälp, då det eventuellt blir lättare att tolka svaren senare. En nackdel med metoden som Larsen (2009, 27-28) tar upp är att generaliseringsmöjligheten blir mindre, då det är färre personer som intervjuas och därför inte kan anses vara representativa för populationen. Den kvalitativa metoden är även mer tidskrävande än den kvantitativa eftersom forskaren inte sammanställer ifyllda formulär. En annan nackdel som Larsen (ibid) nämner är att människor inte heller är helt uppriktiga när intervjuaren sitter framför dem, eftersom de inte kan vara anonyma. Detta hänger även ihop 24

25 med det hon benämner som intervjueffekten, det vill säga att informanten svarar det forskaren vill höra för att göra ett gott intryck eller dölja brist på kunskap. 4.2 Urval Urvalet skedde genom en kombination av olika metoder. Larsen (2009, 77) beskriver godtyckligt urval som då forskaren efter egen bedömning väljer ut en grupp som är tänkt att representera hela populationen, eller för att vara säker på att få ett varierat urval. Vår avsikt har inte varit att generalisera, men urvalet har ändå varit godtyckligt i den bemärkelsen att vi varit ute efter en särskild kategori av pensionärer, närmare bestämt de som gått i pension vid 60 års ålder eller senare. Detta för att få en mer enhetlig urvalsgrupp. Av samma anledning valde vi även informanter som var över 65 år. För att få en större spridning gjorde vi dock ingen skillnad på om individerna valt att gå i pension tidigare än vid 65 års ålder. Urvalet har vidare även skett genom snöbollsmetoden, vilken Larsen (2009, 78) definierar som då forskaren tar kontakt med personer som antas ha goda kunskaper i ämnet, vilka sedan kan hänvisa vidare till ytterligare individer. I vårt fall tog vi kontakt med PRO, både genom mail och personliga besök, för att därigenom få tips om vart vi kunde vända oss för att hitta informanter. Efter vissa svårigheter lyckades vi till slut få en intervju med en anställd på PRO, som arbetar med planering av aktiviteter och samordning av verksamheten. Han gav oss tips om att besöka mötesplatser för äldre, vilka tillhandahålls av Malmö Stad. Dessa mötesplatser erbjuder kostnadsfritt bland annat aktiviteter och social samvaro för äldre och deras anhöriga. Vi gick till ett flertal av dessa mötesplatser, presenterade oss och vår studie, och de som var intresserade fick sedan anmäla sig frivilligt för att delta. Denna form av urval av informanter, att de självmant ställer upp på en intervju, är något Larsen (2009, 78) benämner som urval enligt självselektion. På detta vis fick vi tag på merparten av våra informanter. Resterande fann vi efter tips från vänner och bekanta, vilket även det kan sägas ingå i snöbollsmetoden. 25

26 För att få en bättre förståelse för vad medverkan innebar fick informanterna även en informationslapp, där det stod om såväl studiens mål och syfte, som om informanternas rättigheter. Det senare inkluderade information om anonymitet, rätten att avbryta intervjun och rätten att läsa arbetet då det avslutats. Mer om detta beskrivs under rubriken Etiska Ställningstaganden. På informationslappen fanns även våra kontaktuppgifter Presentation av informanterna Vi har intervjuat nio informanter, och variationen mellan dessa är stor vad gäller såväl ålder som yrke och omständigheterna runt hur de lämnat sina arbeten. Namnen nedan är fiktiva. Edit är 85 år och är pensionär sedan 20 år tillbaka. Hon har tidigare arbetat på ett grossistlager, där hon trivdes bra. Då hon var 65 år gick hon i pension på grund av företagets policy, något hon kände sig nöjd med. Dolph är 67 år och har varit pensionär i 3 år. Han arbetade tidigare som reseledare, och trivdes bra med sitt arbete. Då han var 64 år tog han och hans fru gemensant beslutet att det var dags att gå i pension. Detta på grund en nedgång i arbetsmöjligheter, i kombination med att de ville få mer tid på egen hand. Britt är 73 år och är pensionerad sedan 8 år tillbaka. Innan hon gick i pension arbetade hon inom hemtjänsten. Hon trivdes väldigt bra med sitt arbete fram till sista året, då en omorganisation skapade vad hon upplever som en stressig och svår arbetssituation. Hon blev erbjuden att gå i pension då hon var 65, och på grund av den nya stressen valde hon att tacka ja. I övrigt hade hon gärna kunnat tänka sig att jobba längre. Stellan är 74 år och gick i pension när han var 60 år. Han är utbildad gymnasielärare, och trivdes bra med sitt arbete fram till ett par år innan han gick i pension. Detta på grund av att han blev påtvingad arbetsuppgifter han inte upplevde att han ville ha. Beslutet att gå i pension togs framförallt på grund av dessa. Gunnar är 66 år och har varit pensionär i ett och ett halvt år. Han har ett eget företag, och arbetade innan han gick i pension med utbildning- och kompetensutveckling. Han trivdes bra med sitt jobb, och beslutet att pensioneras berodde bland annat på sjukdom. 26

27 Anneli är 73 år och gick i pension då hon var 65. Då hon var yrkesverksam arbetade hon som ekonom. Hon trivdes väldigt bra med sitt jobb, men på grund av företagets policy gick hon i pension då hon var 65 år. Detta trots att hon gärna hade velat jobba längre. Greta är 78 år och har varit pensionär i 14 år. Innan hon gick i pension arbetade hon som föreståndare för ett flertal förskolor och fritidshem. Hon trivdes bra med sitt jobb, även om hon upplever att det var stressigt. Hon valde att pensioneras i förtid på grund av en omorganisation på arbetsplatsen. Marie är 70 år och har varit pensionär i tre år. Hon jobbade tidigare i en bokhandel, men denna gick i konkurs och det var då hon gick i pension. Hon trivdes väldigt bra med sitt jobb, och hade hon haft möjlighet hade hon gärna fortsatt arbeta. Ingemar gick i pension när han var 60 år och är idag 74 år. Han arbetade med marknadsföring på ett större företag, där han trivdes bra fram till de sista åren då han blev tilldelad arbetsuppgifter han inte trivdes med. Detta gjorde att han valde att gå i pension i förtid. 4.3 Datainsamling Resultatinsamlingen utgjordes av ostrukturerade intervjuer, vilka Larsen (2009, 84) definierar som innehållande en intervjuguide vilken styr ämnet i samtalet, men som samtidigt tillåter informanterna att tala fritt runt de frågor som kommer upp. En fördel med ostrukturerade intervjuer är enligt Larsen att forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor (ibid). Intervjuguiden skapade vi sedan dels utifrån våra frågeställningar, men också med bas i de teorier och den tidigare forskning vi valt att använda oss av. För att se hur intervjuguiden fungerade i praktiken genomförde vi sedan en pilotintervju. Monica Dalen (2007, 36) menar att under sådana provintervjuer kan forskaren få nyttiga reaktioner från provinformanten, både vad gäller sig själv som intervjuare som på hur frågorna har utformats. Dalen (ibid) menar vidare att det även är en möjlighet att pröva hur den tekniska utrustningen fungerar. Efter pilotintervjun formulerade vi om vissa frågor som 27

28 verkade oklara eller svåra att svara på för vår försöksinformant. Andra frågor togs helt bort då vi insåg att de inte hade någon relevans för vår studie. Sammanlagt spelade vi in tretton intervjuer, men då flera av dessa visade sig mindre relevanta för studien valde vi att i slutändan behålla nio. Intervjuerna varade mellan minuter, och spelades in på tidigare nämnda mötesplatser, caféer eller i hemmet beroende på informanternas preferenser. På grund av studiens personliga karaktär, där upplevelser och tankar kan uppfattas som privata, valde vi sedan att dela upp intervjuerna mellan oss. Detta för att informanterna inte skulle få intryck av att de hade publik under samtalet, då vi upplevde att detta skulle ha en negativ inverkan på intervjusituationen. För att ändå få en bra uppfattning av den andres intervjuer transkriberade vi sedan varandras. Vikten av att lära känna sina data genom att transkribera menar Dalen (2007, 65) är en viktig process i arbetet Validitet och Reliabilitet Enligt Larsen (2009, 80) kan validitet definieras som relevans och giltighet, det vill säga att den empiri som samlas in skall vara relevant för undersökningen. Det är därför av stor vikt att ställa de rätta frågorna utifrån problemformuleringen. Som nämnts ovan använde vi oss av ostrukturerade intervjuer, och då vi fokuserade på att ställa öppna frågor har informanterna kunnat prata fritt om sina erfarenheter kring pensioneringen. Vi var även flexibla inför ändringar då intervjuerna gick i andra riktningar än vår intervjuguide, även om vi så småningom gick tillbaka till de teman vi föresatt oss. Att hålla frågorna öppna och vara flexibel på det viset menar Larsen (2009, 81) bidrar till en högre validitet. En studie med hög reliabilitet kännetecknas av exakthet, precision och noggrannhet, och dessa egenskaper pekar enligt Larsen (ibid) på att studien är tillförlitlig. För att ta reda på ifall frågorna uppfattas rätt och ifall de var relevanta för frågeställningen utförde vi en pilotintervju, vilken hjälpte till att höja reliabiliteten. Att vi varit noggranna då vi hanterat vårt inspelade material är ytterligare ett sätt genom vilket Larsen (ibid) menar att man kan höja reliabiliteten. Larsen (2009, 81) menar annars att det svårt att uppnå hög reliabilitet i kvalitativa studier eftersom alla forskarna inte lägger märke till samma detaljer. Detta gör 28

29 att materialet tolkas olika beroende på vem det är som genomför studien. I vårt examensarbete är det inte enkelt att säkerställa hög reliabilitet då det var få informanter som intervjuades. Hade en annan forskare genomfört studien, vid ett annat tillfälle och med andra informanter, hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Vi tycker dock att det höjer reliabiliteten i vår studie att vi var två som utförde undersökningen. Detta gjorde att vi kunde diskutera materialet från intervjun och observationerna med varandra. 4.4 Analysmetod Då vi gick igenom materialet använde vi oss av en innehållsanalys, vilken går ut på att texterna kodas och klassificeras i teman som berör forskarnas syfte och frågeställningar (Larsen 2009, ). Syftet med denna typ av analys är att hitta meningsfulla mönster och samband i materialet, vilket sedan kan analyseras och utvärderas mot tidigare forskning. För att få fram dessa teman och mönster gjorde vi först en datareduktion, vilket syftar till att ta bort data som ligger utanför frågeställningar och syfte (Larsen 2009, 98). På grund uppsatsens iterativa natur, det vill säga den process studien inneburit med förändringar vad gäller bland annat frågeställningar, teori och intervjuguide under arbetets gång, har vi använt oss av det abduktiva angreppsätt. Maria Björklund och Ulf Paulsson (2012, 64-65) uttrycker det som att abduktion handlar om en nivåvandring mellan induktion och deduktion. Med detta menas att forskaren både skapar mönster utifrån empirin, vilka sedan omformas till teori, och tvärtom. Man utgår alltså från existerande teorier som sedan verifieras eller förkastas genom insamling av fakta. Vi började vår studie med att fördjupa oss i de teorier vi upplevde vara lämpade, men då vi samlade in empirin har dessa i viss mån förändrats, liksom inriktningen på våra frågeställningar. 29

30 4.5 Etiska förhållningssätt Studien har följt de fyra grundläggande individskyddskraven, alltså informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, 4-14). Vad gäller informationskravet informerades deltagarna innan varje intervjutillfälle om studiens syfte, samt på vilket sätt intervjuerna skulle användas. Gällande samtyckeskravet upplystes informanterna om att intervjun är frivillig, samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet är det viktigt att underteckna en förbindelse om tystnadsplikt, samt att uppgifter och data lagras på sådant sätt att det är omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Vi har på bästa möjliga sätt försökt att skydda informanternas identiteter. De namn vi använder i studien är fingerade och namnen på arbetsplatser och bostadsorter har ersatts eller tagits bort. Det inspelade materialet hanterades under studiens gång med största försiktighet. Det sparades tills arbetet examinerats och godkänts, och raderades sedan. Vad gäller nyttjandekravet har de medverkande informerats om att de insamlade uppgifter inte kommer att användas eller utlånas för andra syften än de som framkommit i det informationsblad vi delat ut innan intervjun. Informanterna har även fått möjligheten att få en kopia av det slutliga arbetet. Detta för att kunna se vilka slutsatser och resultat vi har kommit fram till, samt vad deras medverkan bidrog till. 30

31 5. Resultat Resultatet är tematiserat efter frågeställningarna, och inleds med en beskrivning av informanternas syn på övergången mellan arbetsliv och pensionärsliv. För att lyfta fram vilka faktorer som kan tänkas ha påverkat, samt hur informanterna tänkt såväl innan pensionen som under själva övergången, har denna sedan delats in i två underrubriker; arbetets betydelse respektive förändringen. Vidare redovisas informanternas aktiviteter, samt vilken betydelse dessa har för dem. Detta följs sedan av en redogörelse för informanternas syn på planering, samtal och stöd i samband med pensionen. 5.1 Övergången Arbetets betydelse Informanterna beskriver arbetslivet som av stor betydelse, och menar att det fyllt många funktioner, särskilt sociala. Framförallt nämns vikten av bra kollegor, samt betydelsen av att få vara ute och träffa människor. Britt uttrycker det så här: Jag hade bra och trevliga arbetskamrater. Hjälpsamma. Vi stöttade varandra väldigt bra. Ja det betydde väldigt mycket. Det var väldigt viktigt för mig att ha arbetskamrater. Att ha en roll eller en funktion att fylla är också av stor betydelse, och detta beskrivs som en integrerad del av informanternas självuppfattning eller personlighet. Gunnar uttrycker det så här: 31

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Vanlig klass eller inte? En studie om hur individer med Aspberger och ADHD påverkats av utbildningens utformning. Simon Marklund

Vanlig klass eller inte? En studie om hur individer med Aspberger och ADHD påverkats av utbildningens utformning. Simon Marklund ! Vanlig klass eller inte? En studie om hur individer med Aspberger och ADHD påverkats av utbildningens utformning. Simon Marklund 1 December 2014 Ht 2014 Forskningsplan inom kursen Karriärteori och vägledning.

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Reviderade september 2009 Monica Westberg Kristian Tilander

Reviderade september 2009 Monica Westberg Kristian Tilander Reviderade september 2009 Monica Westberg Kristian Tilander Några frågor och svar om intervjuerna med före detta fosterbarn Varför ska vi intervjua våra före detta fosterbarn? Svar: Vi behöver ta till

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar 2015-10-26 1 (12) Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar Innehåll Innehållet i detta dokument... 2 Allmänt om intervjuerna... 3 Vad är en intervju?... 3 Syfte med intervjuer i

Läs mer

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger En intervjustudie om hur pedagoger beskriver sin erfarenhet av professionsutvecklande grupphandledning Christina Almqvist Anna Holmberg Vår presentation

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER

ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER UPPLÄGG Planering ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER Emmie Wallin MPH 20091218 Genomförande Analys Problem Etik BAKGRUNDEN TILL UPPSATSEN Studerat hälsobokslut i flera arbeten Otillräcklig metod?

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Presentation Seniorpanelen 2017 AMF

Presentation Seniorpanelen 2017 AMF resentation Seniorpanelen 27 AMF Om Senioranelen 27 Metod Målgrupp Antal intervjuer Demoskops Onlineanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten över år 3 intervjuer, varav 3 9

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser

Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser - En studie om ett utbildningsföretags insatser att etablera nyanlända

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där Sören Kirkegaard

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där Sören Kirkegaard Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där Sören Kirkegaard Hur handleder man? Handledandet måste bygga på en uppfattning

Läs mer

Konferens FoU Välfärd Kalmar

Konferens FoU Välfärd Kalmar Konferens FoU Välfärd Kalmar Ekonomi och anhörigomsorg 29 augusti 2013 kl 10.30-11.00. Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Presentation Sysslat med anhörigfrågor

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kemi 2. Planering VT2016

Kemi 2. Planering VT2016 Kemi 2 (KEM02, NA2) Planering VT2016 Pär Leijonhufvud CC $\ BY: 20160208 C Denna planering gäller för VT2016, med andra ord den andra halvan av kursen. Centralt innehåll Fet stil skolverkets text, med

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv.

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv. Skattningsformuläret PROQOL (PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE) för att bedöma professionell livskvalitet till svenska av Anna Gerge 2011 Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Hemlösas upplevelser av sin livs- och karriärutveckling

Hemlösas upplevelser av sin livs- och karriärutveckling Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Hemlösas upplevelser av sin livs- och karriärutveckling En kvalitativ studie av hemlösas egna berättelser Homeless experiences

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer