trafik i mälardalen >

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trafik i mälardalen >"

Transkript

1 trafik i > 2/2005 En tidning från TiM, ett samarbete mellan SJ och länstrafikbolagen i Mälardalen. mälardalen > Pendeltåg i pension > Fredrik tar bilen > Badsuccé i Örebro > Dominoeffekten > När sju blir ett > Uppsala i tid > Kollektivtrafikens drömkund

2 Restid = arbetstid Hej och välkommen till en TiM-tidning, där vi för omväxlings skull har valt att presentera en av våra icke-kunder. Fredrik Molin pendlar till sitt jobb i Stockholm med bil någonting han har gemensamt med många andra i samma arbetssituation. För oss inom TiM är Fredrik och alla andra bilresenärer en viktig målgrupp om vi ska kunna öka det kollektiva resandet inom regionen. Och det han säger bekräftar vår tes: för att tåg, buss och tunnelbana ska kunna bli det bästa alternativet måste vi skapa möjligheter för resenärerna att inleda sin arbetsdag redan när resan börjar. Elektrisk ström, Internet och väl fungerande mobiltelefoni är förutsättningar för detta och de nya dubbeldäckarna är utrustade med just det, samtidigt som X2000 byggs om för att leva upp till resenärernas krav. Jag är därför optimistisk och tror att vi kommer att kunna locka över Fredrik och andra bilåkare till det snabbaste, bekvämaste och billigaste sättet att resa. Över huvud taget är vi just nu inne i en stor moderniseringsfas. På sträckan Arboga Eskilstuna Stockholm går den första dubbeldäckaren nu i reguljär trafik, och SL byter för närvarande ut huvuddelen av sina pendeltåg. Mer om detta kan du läsa på sidorna 10 och 11. Så välkommen in i framtiden. Trevlig läsning! Jan Kyrk VD, TiM > Allt fler reser med VL Drygt två procent eller tvåhundratusen resor. Så mycket > SJ allt punktligare 93 procent av SJs alla tåg kom fram till sin slutstation i tid förra året, vilket är den bästa siffran på många år. Att komma fram i tid är ett av kundernas allra viktigaste krav på SJ, som har satsat hårt på att förbättra punktligheten både i form av generella åtgärder och specifika insatser på utsatta sträckor. Senast gäller detta tåget Uppsala Stockholm, där förbättringen är markant. ökade resandet med Västmanlands Lokaltrafiks bussar förra året. Mest ökade länstrafiken framför allt mellan Västerås och kringliggande orter följt av stadstrafiken i Västerås. Framför allt gäller detta Aroslinjerna, där det låga priset ArosTian infördes i början av > VL startar resenärsgrupp I februari startade Västmanlands Lokaltrafik en resenärsgrupp, med mål att utveckla stadstrafiken i Västerås. Denna satsning är resultatet av de kundundersökningar som VL gjort under 2002 och Gruppen är sammansatt av olika kategorier resenärer och ska bland annat diskutera trafikplaneringen. tim utges av Trafik i Mälardalen, TiM Spridningsområde Mälardalen Ansvarig utgivare Jan Kyrk Produktion Publik Grafisk form Jamendåså Tryck Ljungbergs Tryckeri, 2005 Bild sidan ett Photodisc Redaktionsadress TiM AB c/o SJ AB Affärsutveckling Stockholm Telefon Hemsida > Korsordslösning Lösning till korsordet på sidan 12.

3 2/2005 > En tidning från TiM, Trafik I Mälardalen 3 > Tidsdokument Domino på längden och tvären > Skoltider. Nya bostadsområden. Företagsflyttar. Dominoeffekter. Budgetar. Trängsel. De faktorer som styr trafikbolagens trafikplanering är hur många som helst och de måste samverka på både längden och tvären. TiM-tidningen har pratat med trafikplanerare på SJ, SL och UL och fått en inblick i ett komplicerat sisyfosarbete. Tidtabellplanering > SL: Var, hur ofta och när Nya bostäder, arbetsplatser och skolor. De är några av de kriterier som har högst prioritet när Storstockholms Lokaltrafik SL planerar trafikutbudet. Var, hur ofta och när. De tre frågorna måste besvaras när SLs planeringsavdelning tar fram tidtabellerna för kommande år. Det handlar dock om mer än bara tidtabellförändringar, säger Pernilla Helander, trafiksamordnare på SL. Till att börja med måste vi titta på linjesträckningarna, var bussarna ska gå. Tunnelbanan och pendeltåget har ju sina fasta spår. Detta arbete styrs av förändringar inom skola, boende och arbetsplatser tre viktiga omvärldsfaktorer som SL måste ta hänsyn till för att erbjuda en bra trafik. För att få ett bra underlag har vi regelbundna trafikplaneringsmöten med både politiker och tjänstemän i Storstockholms 26 kommuner. Vi får också in synpunkter från de operatörer som vi anlitar, plus att vi förstås lyssnar på resenärerna. Till detta kommer statistik över resandeutvecklingen har resandet minskat eller ökat kraftigt på någon linje? Är trafiken effektiv och samhällsekonomisk? Den viktigaste prioriteringen är dock anpassningen till förändringar i övrig trafik. När till exempel den nya pendeltågsstationen i Årstaberg invigs runt årsskiftet måste även det lokala busslinjenätet förändras. Vid nya linjesträckningar är det viktigt att vi får medverka vid kommunens planering, så att vi får utrymme att köra buss. Om vi ska få folk att resa med oss måste vi kunna stanna på attraktiva ställen. Då till exempel Frösundaområdet i Solna byggdes hade vi problem med att kunna köra buss på lokalgatorna, men det har löst sig nu. Steg två i trafikplaneringen är turtätheten: hur ofta ska bussen gå? Här utgår vi från reseutvecklingen och trängseln på bussarna, säger Pernilla Helander. Ett bostadsområde kan till exempel ha byggts ut, varför det inte längre räcker med att köra halvtimmestrafik. Då får vi öka turtätheten. Allt detta är ett arbete som sker med lång framförhållning. De trafikförändringar som införs i höst började planeras redan förra våren. Alla förändringar ska presenteras i en utbudsplan som politikerna beslutar om. Därefter ska detta upphandlas hos entreprenörerna, det vill säga de tåg- och bussbolag som SL anlitar. Till skillnad från övriga länstrafikbolag tar vi inte själva fram detaljtidtabellerna. Det blir effektivare om våra entreprenörer gör detta, de har kompetensen och finns ju mitt i verksamheten. Om SL har beslutat att en buss ska gå i tjugominuterstrafik är det alltså bussbolaget som gör den detaljerade planeringen. Denna måste dock anpassas efter övrig trafik så att anslutningarna fungerar bussbolagen har inte fria händer. SL har ett strategiskt samarbete med övriga länstrafikbolag, till exempel UL och Länstrafiken Sörmland, för att synkronisera den långsiktiga trafikplaneringen. Men på tidtabellsnivå sker samarbetet mellan entreprenörerna, för att exempelvis hitta en bra samtrafik mellan buss och pendeltåg inom ramen för SLs krav. Just pendeltågen är ett särskilt kapitel, där både SL och SJ ansöker om så kallade tåglägen hos Banverket, som samordnar ansökningarna och bestämmer när respektive tåg disponerar de olika spåren. Framför allt gäller detta vid Stockholms Central, som idag är den största flaskhalsen inom trafiksystemet. Text Krister Insulander

4 2/2005 > En tidning från TiM, Trafik I Mälardalen 4 > Tidsdokument UL: Samtrafiken tuffaste utmaningen Den svåraste utmaningen är att få ihop samtrafiken. Det säger Bomek Mierkowski, trafikplanerare på Upplands Lokaltrafik UL. Att synka tidtabellerna vid de knytpunkter där resenärerna byter till andra linjer Gimo, Tierp, Bålsta med flera är ett avancerat dominospel. SJ: Ingen vill byta tidtabell Inga resenärer vill ha nya tidtabeller. De vill ha tåg som passar. Så säger Bertil Hellgren, planeringschef på SJ. Det finns två skäl till att göra förändringar i tabellerna menar han: marknaden och rent tekniska orsaker såsom banarbeten och snabbare tåg. Samtrafik och skolor är de två enskilt viktigaste faktorerna när UL planerar kommande tidtabeller. Många av skolskjutsarna ingår i det vanliga linjenätet, så om grundskolans ramtider ändras måste UL lägga om tidtabellen. När vi planerar utgår vi alltid från den befintliga tabellen, vi börjar alltså inte om på ruta ett, säger Bomek Mierkowski. Vi har också en budget från landsting och kommun att hålla oss till. De senaste åren har vi fått spara och effektivisera en hel del, och då försöker vi förstås göra så på de linjer där vi har sämst beläggning. När tabellerna tas fram tittar planeringsavdelningen också på omvärldsfaktorer som företagsnedläggningar, folkförflyttningar och nya resandemönster. Vi får också in många synpunkter från allmänheten, och ibland har vi arbetat med fokusgrupper för att se vilka resvanor och önskemål kunderna har. I vår kunddatabas Boomerang samlar vi resenärernas synpunkter och om de är relevanta tar vi förstås hänsyn till dem. Det kan handla om hållplatser som efterfrågas eller ständiga förseningar på vissa linjer. UL samarbetar över länsgränserna med bland annat X-trafik i Gävleborg, SL, Västmanlands Lokaltrafik och Länstrafiken i Södermanland, både om tider och biljettaxor. Samarbetet med SJ är däremot begränsat till just tidtabeller. De kör ju längre sträckor och är begränsade till sina spår och de tider de tilldelas av Banverket, så det blir busstrafiken som får anpassa sig till tågen och inte tvärtom. Nu är det inte bara SJ som kör tåg UL har Upptåget, som går mellan Uppsala och Tierp. Och eftersom spåret nyligen har anpassats för snabbare fjärrtrafik så har Upptåget fått nya tågtider. Det är enkelspår en bit norr om Uppsala, säger Bomek Mierkowski. Vi har därför fått tidigare avgångar, för att inte ligga i vägen för fjärrtågen. Detta har i sin tur inneburit en hel del jobb, eftersom våra ankomsttider till Tierp är styrande för busstrafiken i hela norra Uppland. Som sagt: ett stort dominospel var det och ovanpå detta måste tabellerna planeras så att bussarna utnyttjas så effektivt som möjligt. En buss går i allmänhet flera sträckor och förändringar i tidtabellerna får inte kosta fler bussar. Det handlar om att använda resurserna på rätt sätt, och vi hittar hela tiden nya saker längs vägen inte minst som resenärerna har hittat många anslutningar som vi själva har inte tänkt på. Om vi ändrar i en tabell så kan de möjligheterna plötsligt försvinna. Så det är svårt att förutse allt. Vi utgår från gällande tidtabell och ser vilka tåg som är dåligt respektive väl utnyttjade. Men vi har också diskussioner med kommuner, trafikhuvudmän och pendlarföreningar. Nu i början av april har vi informationsmöten där vi informerar om hur trafikutbudet kommer att se ut när den nya tidtabellen, som vi internt kallar för T05, introduceras i höst. Samtidigt börjar arbetet med T06, så det är en ständigt pågående process. SJ arbetar dels på strategisk nivå med några års framförhållning, samt med det praktiska planeringsarbetet inför nästkommande år. Det är Bertil Hellgrens avdelning som ansvarar för det sistnämnda. Detta sker i samråd med länstrafikbolagen och huvudmännen inom TiM-samarbetet. När vårt arbete är färdigt lämnar vi vårt förslag till Banverket, som har till uppgift att fördela kapaciteten på spåren. När vi lämnar vårt förslag har vi sett till att våra tåg är samordnade och även försökt synkronisera med övriga tågföretag. Den största utmaningen för Bertil Hellgren och planeringsenheten, som är en grupp på 20 personer, är detaljutformningen; att färdigställa de nya tabellerna på mikronivå. Det handlar inte bara om tidtabeller utan även om turlistor för personalen och hur tågen ska disponeras. Det finns många bottnar här. Om vi till exempel ser att vi har ekonomiska problem på en linje så finns det flera sätt att lösa detta: förändra priset, införa andra typer av kunderbjudanden eller göra justeringar i tidtabellen. Till hjälp har SJ de kundmätningar som görs för fjärrtågen. Ibland ger de väldigt tydliga utslag som också är operativt användbara. Men det är inte säkert att vi där får svar på till exempel vad vi ska göra med tåget till Västerås.

5 Resenären...men Fredrik tar bilen > Pendling Kumla-Stockholm. Fyra och en halv timmes behaglig tågresa per dag? Nja, Fredrik Molin tar helst bilen till jobbet. Bilen är lite av mitt kontor jag har mina saker där och jag pratar mycket i mobilen. Och så har jag svårt att passa tågtider. Fast det är ju rasande bekvämt att åka tåg

6 2/2005 > En tidning från TiM, Trafik I Mälardalen 6 > Billast Resenären Fredrik Molin Ålder: 40 Familj: två barn, 8 och 12 år. Bor: Kumla Arbetar: Atea i Solna Resdag: Tar bilen hemifrån antingen vid sex eller åtta på morgonen, för att undvika rusningstrafiken. Anländer till Stock-holm cirka två timmar och en kvart senare. Hem: Samma här. Åker vid fyra eller sex inte däremellan för att slippa rusningstrafiken. Även hemresan tar ungefär två timmar och en kvart. > Sedan snart sex år har Fredrik Molin pendlat från bostaden i Kumla till sitt jobb som säljansvarig på IT-företaget Atea i Solna. En eller två dagar i veckan jobbar jag hemifrån, övriga dagar tar jag bilen till Solna. Vissa dagar händer det att jag stannar kvar, jag har en övernattningslägenhet i Stockholm. Tidigare arbetade han i Örebro som ansvarig för Ateas lokalkontor i Mellansverige, då han fick erbjudande om att ta över sverigeansvaret för försäljningen inom sitt verksamhetsområde. Jag funderade länge innan jag bestämde mig. Samtidigt som arbetsuppgifterna lockade så fanns det risk att familjelivet skulle bli lidande. Men jag och min fru kom överens om att vi skulle prova. Idag är Fredrik Molin och hans dåvarande fru dock skilda och har delad vårdnad om barnen. En flytt till Stockholm är därför inte något alternativ. Barnen har sina vänner och sin mamma i Kumla och går i skolan här. De får också styra min kalender mycket de veckor barnen bor hos mig åker jag senare till jobbet och kommer hem tidigare än de veckor barnen bor hos sin mamma. Det går direkttåg från Kumla till Stockholms Central och därifrån är det enkelt att ta pendeltåget till Solna Station. Ändå väljer Fredrik Molin att åka bil. Varför? Jag ansvarar för en grupp med nio säljare och pratar mycket i telefon. Och förutom den dåliga mobiltäckningen på tåget så är jag inte så bekväm med att prata högt i telefon bland andra. Jag har till exempel suttit på tåg och avlyssnat en person som suttit och diskuterat planerade uppsägningar på sitt företag. Fredrik Molin använder också bilen i jobbet en hel del, och fyller den med allt från arbetsutrustning till golfklubbor. Dessutom har han svårt att passa tågtider, säger han. Men i början av året fick han lov till det: Jag körde för fort och blev av med körkortet i två månader, så det blev till att tågpendla. Och det var en positiv erfarenhet. Det var väldigt avkopplande och restiden var ungefär densamma. Innan jag förlorade körkortet hade jag inte en tanke på att åka tåg, men jag kommer säkert att göra det oftare i fortsättningen. En förutsättning är dock att restiden kan användas som arbetstid, på samma sätt som idag. Detta krav bekräftar också vad SJs vd Jan Forsberg sade i förra numret av TiMtidningen: för att kunna nå de inbitna bilisterna måste arbetsdagen kunna börja redan när de kliver på tåget. Detta kräver i sin tur en fungerande mobiltelefoni och internetuppkoppling, något som finns på de nya dubbeldäckarna och som installeras på X2000 och Reginatågen. Telefoni, Internet och ström är en nödvändighet, säger Fredrik Molin. En idé vore att SJ införde särskilda vagnar reserverade för folk som vill arbeta och prata i mobiltelefon. Då skulle nya nätverk kunna uppstå. I övrigt hade den notoriske bilpendlaren bara positiva erfarenheter av att åka tåg, även om han saknar en ambulerande servering. Om jag sitter och arbetar vill jag inte gärna lämna datorn för att köpa en kopp kaffe. Och det är för bökigt att ta den med sig. Tåg eller bil oavsett transportmedel tycker Fredrik Molin fortfarande efter sex år att pendlandet ger det bästa av två världar: I veckorna, framför allt då jag inte har barnen, så har jag tillgång till Stockholms hela utbud av nöjen och idrott. Och på helgerna kan jag varva ner i småstadslugnet. Visst blir det sociala livet på hemmaplan lidande, men i det stora hela fungerar familjelivet bra. Ett av barnen är epileptiker och i början var det jobbigt att befinna sig på annan ort, men idag är sjukdomen under kontroll. Jag trivs med att pendla, och hur man än vrider och vänder på det så är det Stockholm som gäller om jag ska arbeta med mina kunder inom mitt område. Text Krister Insulander Bild Elisabeth Ohlson Wallin

7 2/2005 > En tidning från TiM, Trafik I Mälardalen 7 > Sedan 3Svar Hur ser framtiden ut för kollektivtrafiken? I varje nummer av tidningen får trafikhuvudmännen i TiM svara på en aktuell fråga. Den här gången har vi frågat om hur de följer upp sina kundundersökningar. Är de ett spel för galleriet eller en grund för utvecklingsarbetet? Hur följer ni upp era kundundersökningar? Lennart Jangälv, vd Länstrafiken i Mälardalen: Två gånger per år intervjuar vi våra resenärer om hur de upplever SL-trafikens kvalitet. Vi intervjuar cirka resenärer fördelade på 26 olika avtalsområden. Svaren bryts ned per avtalsområde och används i den kontinuerliga dialogen med våra entreprenörer. Undersökningen har pågått sen våren 2000, vilket gör att vi kan följa utvecklingen över tiden för de olika kvalitetsfaktorerna i varje avtalsområde. Både entreprenörerna och SL kan se vilka områden vi måste förbättra oss på. Låga betyg kan medföra att vi fortsätter med ytterligare kundundersökningar. Oftast handlar det då om mer kvalitativa undersökningar för att få mer kunskap om frågeställningen. Under år 2004 gjordes till exempel fördjupade studier om resenärernas upplevda trygghet. Resultaten ledde bland annat till att en trygghetscentral har inrättats. Under 2004 gjordes också en fördjupningsstudie bland missnöjda resenärer, först genom fokusgrupper och därefter genom fortsatta pds-studier (problem detection study). Vi gör också resvaneundersökningar, bland annat för att ta reda på länsinvånarnas resbehov. Kunskapen används sen vid planering av trafiken. Lars Matsson, vd Länstrafiken i Mälardalen Vi följer regelbundet utvecklingen av Nöjdkundindex i våra tre län. Vi analyserar de olika frågeställningarnas utveckling i relation till de aktiviteter som vi genomför. Vi har under de senaste åren arbetat mycket med framför allt information och kommunikation eftersom vi sett detta som ett stort förbättringsområde. Vi producerar månatligen ett Trafiknytt, som nu på prov kompletteras med ett Marknadsnytt där vi informerar om stort och smått i vår verksamhet. Vidare så har marknadsföringen de senaste åren varit inriktad på att öka kunskapen om hur enkelt och prisvärt det är att resa med länstrafiken. I Örebro har vi startat upp ett realtidsinformationssystem så att man i stadstrafiken lätt kan få information om eventuella förseningar. Samtidigt har vi uppdaterat motsvarande system i Västerås och vi är i startgroparna för att införa ett i Eskilstuna. För att ytterligare öka kommunikationen med våra resenärer har vi genomfört ett Lyssna & Lär-projekt i Västmanland, något som vi nu också drar igång i Örebro. Syftet har varit att genom ett fördjupat arbete med våra resenärer förbättra de produkter vi har på marknaden. I Västerås har vi som en följd av detta arbete startat upp en fokusgrupp med ett tiotal resenärer av varierande ålder och kön. Lyssna & Lär-projekten ger oss en fördjupad kunskap om vad resenärerna tycker ska utvecklas och Klas Wåhlberg, vd Upplands Lokaltrafik: Upplands Lokaltrafik (UL) arbetar med flera typer av kundundersökningar. Uppföljningen blir också olika beroende på undersökningstyp. Liksom alla andra trafikhuvudmän i landet deltar UL i Kollektivtrafikbarometern. Det är en undersökning där cirka 200 personer varje månad får svara på frågor som rör kollektivtrafiken i Uppsala län. Intervjuerna fördelas så att 100 personer får svara på frågor om regiontrafik och lika många intervjuas om stadstrafiken i Uppsala. Resultatet används sedan i flera sammanhang bland annat för verksamhetsuppföljning. Resvaneundersökningar är en annan typ av undersökning som UL genomför, i regel i samarbete med någon kommun. Resultaten av dessa undersökningar ger oss viktig information för trafikplanering på både kort och längre sikt för UL och den kommun undersökningen genomförs i. I samband med att UL genomför kampanjer för att värva medlemmar till vår kunddatabas ställs ett antal frågor om resvanor. Utifrån dessa svar får en del kunder olika erbjudanden. Alla som är med i kunddatabasen får information direkt hem i brevlådan minst fyra gånger per år. hur viktigt det tycker det är. Mobiltelefoni är ett omdebatterat ämne - så här kan det se ut när resenärerna får tycka till under SJs pågående tågturné. Nöjda och fler resenärer är en förutsättning för vårt existensberättigande. Resandeutveckling och kundnöjdhet är därför en stående första punkt på styrelsemötena i våra tre länstrafikbolag.

8 RiM 2/2005 > En tidning från TiM, Trafik I Mälardalen 8 > Badort Res i Mälardalen Varför gå över ån efter vatten? Det menar vi i redaktionen för TiM-tidningen, när vi för våra läsare framöver kommer att presentera resmål, sevärdheter och turistattraktioner i Mälardalen. Det kan röra sig om etablerade resmål men också om smultronställen som är okända för den stora allmänheten. Gemensamt har platserna att du enkelt kan resa dit kollektivt. Detta är ju trots allt TiMs tidning Vi inleder med upplevelsebadet Gustavsvik i Örebro. Tropiskt upplevelsebad lockar i Örebro > Norra Europas största upplevelsebad. Så marknadsförs Gustavsviks Bad i Örebro. Och få besökare tvivlar nog på detta det är ingen slump att anläggningen har över besök om året. Gustavsviks Bad är både nytt och gammalt. Anläggningen öppnades redan midsommarafton Det är dock först 1986 som norra Europas största inomhusbad togs i bruk, och för tre år sedan öppnades det nya upplevelsebadet. Jag vill påstå att detta är unikt i sitt slag, säger badchef Jonas Sjöqvist. Framför allt det tropiska miljön var viktig när vi byggde badet vi har tryckt in så mycket grönska det bara går och det skapar en väldigt speciell djungelkänsla. Bland annat finns här Europas längsta och högsta vidvattenfors, vattenpister, hängbroar och bubbelpooler med olika djup och färg. Vi har också en akvariepool som vi är tämligen ensamma om. Här kan du dyka ner under vattnet och titta in på hajar och andra fiskar, endast åtskild av en glasvägg. Upplevelsebadet ligger inomhus och är öppet året runt, liksom en av utomhuspoolerna. Sommartid öppnar ytterligare två utomhusbassänger. Gustavsvik har även äventyrsgolf, en fiskesjö samt en femstjärnig campingplats.

9 Foto: Peter Lindström Den digitala revolutionen är TiM Så tar du dig dit: Tåg till Örebro C. Buss 701 från Resecentrum Örebro intill centralstationen. Sju minuters resa till Gustavsviks camping. Buss avgår cirka en gång i timmen (oftare i rusningstid). Att promenera från centralstationen till Gustavsvik tar ungefär en kvart. > Är den tryckta tidtabellen snart lika sällsynt som räknestickan, skrivmaskinen eller LP-skivan? Nja, den lär nog finnas ett tag till. Men allt fler trafikbolag investerar i olika typer av digital trafikinformation. Nu senast Länstrafiken i Örebro. För resenärer med exempelvis stomlinjebussarna i Stockholm eller bussarna i Västerås så är det idag helt naturligt att få information på hållplatsen om när bussen kommer. Att nästa hållplats ropas ut ombord på bussen samtidigt som namnet visas på en digital skylt tar vi också som självklart. I Västerås har 80 bussar denna typ av system, säger Patrik Wiberg, projektledare på Länstrafiken. Och sommaren 2004 driftsattes ett liknande system på alla 60 bussar som trafikerar Örebro tätort. Men sett i stort lär det dröja innan allt är digitaliserat, åtminstone på hållplatserna de skyltarna är dyra så till att börja med får vi nöja oss med monitorer på vissa strategiska platser, till exempel universitetet och universitetssjukhuset. Under våren kommer även ett tjugotal bussar i Östernärke att utrustas med realtidssystem, eller informationssystem som Patrik Wiberg föredrar att kalla det. Därmed ligger Örebro långt fram i utvecklingen. Politikerna beslutade i slutet av nittiotalet att investera i kollektivtrafiken. En stor del av dessa pengar gick till att öka informationen till passagerarna, eftersom vi vet att detta efterfrågas. Även Vägverket och staten har bidragit och 2001 gjorde vi en upphandling. Uppdraget gick till företaget TC Connect i Kumla, som har levererat ett komplett system för bussar och hållplatser i Örebro. Bussarna har utrustats med en fordonsdator, som står i förbindelse med en central dator. I fordonsdatorn finns en tidtabell som föraren kör efter. Om det uppstår några avvikelser från tabellen exempelvis på grund av trafikstockningar så rapporterar datorn detta till systemet. Trafikledaren kan då anpassa trafiken så att bussarna inte kommer in till hållplatsen samtidigt, och han kan också meddela resenärerna om eventuella trafikstörningar. Därmed kan chauffören koncentrera sig på att köra bussen och ta hand om passagerarna han eller hon behöver inte bry sig om informationen, som sköts centralt. Vi har testat systemet under hösten och bedömer att driftsäkerheten är hög. Därför har vi nu gått vidare med Östernärke och fortsätter med Eskilstuna tätort. Där räknar vi med att de 45 bussarna till hösten ska vara utrustade med samma system som vi har i Örebro. Informationen på bussar och hållplatser kompletteras under våren med aktuell trafikinformation på Internet. Länstrafiken har redan testat detta med framgång i Västerås, där resenärerna kan hitta den senaste tidsangivelsen på

10 >Rymligare, tystare, säkrare. När SLs första nya pendeltåg rullar ut på spåren i höst är skillnaden stor mot de gamla tåg som successivt går i pension. De har å andra sidan trafikerat spåren runt Stockholm i nästan 35 år. > Vagnarna är längre och stolarna lägre än tidigare vilket gör att överblicken blir bättre. Kraven på driftsäkerhet är höga och tågen har därför testats under extrema väderomständigheter. Efter 35 år: SL pensionerar pen 55 nya vagnar börjar levereras i höst I augusti är det officiell premiär. Då rullar de två första nya pendeltågen ut i ordinarie trafik på sträckorna Södertälje Märsta och Kungsängen Västerhaninge. De 55 vagnarna levereras sedan i genomsnitt var fjortonde tag fram till i februari Tågen provkörs under våren och sommaren, säger projektledare Johan Sjöholm. Vi har just avslutat vintertesterna i Norrland och ska nu göra bromstester i Tyskland. Tågen måste nämligen uppfylla även tyska krav, för att vi ska få transportera dem på tyska spår upp till Sverige. De nya pendeltågen tillverkas av franska Alstom, som även har producerat SJs nya dubbeldäckare. SL har beställt 55 vagnar med option på ytterligare 50 stycken. När alla vagnarna är i trafik har vi ersatt ungefär två tredjedelar av dagens flotta. De gamla tågen skrotas då, de har gjort sitt. Skillnaderna mot dagens pendeltåg är många, både vad gäller design, prestanda och säkerhet. Ett baskrav som de nya tågen uppfyller är att golvet är i samma nivå som plattformen, något som underlättar för alla resenärer och i synnerhet då rörelsehindrade och äldre personer. När vi tagit fram vagnarna har vi samarbetat med flera olika handikapporganisationer. Denna höjdförändring kanske inte tycks så märkvärdig, men den får stora konsekvenser eftersom det innebär att all tung utrustning transformatorer, batterier etcetera måste ligga på taket. Banverket måste dessutom justera de plattformar som idag inte håller rätt höjd, ett arbete som redan har påbörjats. En annan skillnad är att de nya tågen kommer att upplevas som rymligare, säger Johan Sjöholm. Ett fullängdståg består endast av två vagnar om vardera 107 meter. Det blir därför lätt att gå igenom hela vagnen för att hitta en ledig sittplats eller söka upp ett område som känns tryggt och säkert. Mer utrymme De nya vagnarna har två så kallade flexutrymmen i varje vagn, där det finns plats för rullstolar, barnvagnar, cyklar och tungt bagage. Allt som är skrymmande har därmed ett eget utrymme och slipper ockupera vestibulen.

11 2/2005 > En tidning från TiM, Trafik I Mälardalen 11 > Pensionsavgång och dubbeldäckaren rullar till Arboga > Så går den äntligen i reguljär trafik, SJs nya dubbeldäckare. Den 22 februari rullade det första tåget ut på sträckan Arboga Eskilstuna Stockholm. Samtidigt presenterades ett modernare X deltåg En annan nyhet som säkert kommer att uppskattas sommartid är att tågen förses med luftkonditionering, vilket är rätt ovanligt på pendeltåg. Vidare har vi ersatt de gamla bänkarna med ergonomiskt utformade stolar. Dessa har lite lägre ryggstöd än normalt, då våra kunder har efterfrågat att vagnen ska kännas öppen eftersom detta ökar tryggheten. Alla vagnar förses med kameror, precis som de nya tunnelbanevagnarna. Säkerhet har generellt haft hög prioritet, liksom driftsäkerhet: Eftersom vagnarna är färre och dubbelt så långa som tidigare så får ett vagnfel dubbelt så stora konsekvenser. Vi har därför extremt höga krav på driftsäkerhet. Förutom vintertesterna i Kiruna så har vi simulerat extrem värme och kyla i klimatkammare i Wien. Vi har dessutom dubblerat de tekniska systemen i tågen, vilket kraftigt minskar risken för driftstörningar, säger Johan Sjöholm. Miljövänliga bromssystem Även miljökraven har haft en framskjuten roll när tågen har utvecklats. 95 procent av vagnarna kan återvinnas vid framtida skrotning, och när tåget bromsar så fungerar motorerna som generatorer och producerar ström istället för att konsumera. Den strömmen leds tillbaka till kontaktledningen och kan användas av ett annat tåg på banan eller förs ut på det allmänna elnätet. I februari presenterade SJ sin storsatsning på både den regionala tågtrafiken och fjärrtågen. Den första av de 43 dubbeldäckarna togs i drift samtidigt som ett upprustat X 2000 sattes i trafik på sträckan Stockholm Göteborg. Nu tar vi på allvar upp kampen med bilen om pendlarna, säger SJs vd Jan Forsberg. Dubbeldäckaren innebär i praktiken att våra kunder kan börja arbetsdagen redan på tåget tack vare eluttag vid varje stol, fungerande mobiltäckning och inom kort även Internet. SJs 43 dubbeldäckare kommer alla att sättas i trafik under Tågens utformning grundas till stor del på resenärernas önskemål. De är lätta att sätta ihop och koppla isär, vilket innebär stor flexibilitet när antalet resenärer varierar över dagen. Även X 2000 har anpassats till framtidens krav på bland annat mobiltelefoni och Internetuppkoppling. Under året kommer femton X 2000-tåg att upprustas. För SJ är de här satsningarna ett steg i det långsiktiga arbetet att bygga ett lönsamt, modernt och kundnära företag. Vi ska synliggöra fördelarna med att åka tåg att resa med SJ ska vara något som man kan göra samtidigt som man sover, arbetar eller bara umgås.

12 2/2005 > En tidning från TiM, Trafik I Mälardalen 12 > Frågelådan Frågor&Svar Hur tankar jag mitt TiM-kort med kontanter? När införs sommartidtabellerna? När gäller lågtrafiktaxan? På vilka sträckor körs SJs dubbeldäckare? Under rubriken Frågor&Svar besvarar vi de vanligaste frågorna från resenärerna i Mälardalen. Surfa på tåget När kommer Internet att finnas ombord på tågen? Svar: Dubbeldäckarna och våra ombyggda X2000-tåg utrustas med Internet ombord, och denna tjänst kommer vi att kunna erbjuda våra resenärer successivt under Punktligare med separata system Har punktligheten blivit bättre sedan SJ slopade de genomgående tågen mellan Eskilstuna och Uppsala via Stockholm? Svar: Vårt mycket tydliga mål är att förbättra punktligheten. Du och alla andra ska kunna lita på att tåget kommer i tid. På sträckan Stockholm Uppsala har tidhållningen under hösten och vintern varit bättre än samma tid förra året under samtliga månader. På sträckan Stockholm Eskilstuna Arboga har punktligheten varit bättre än föregående år sju av åtta månader. Detsamma gäller på alla linjer i Mälardalen.

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

trafik i mälardalen >

trafik i mälardalen > trafik i > 5/2004 En tidning från TiM, ett samarbete mellan SJ och länstrafikbolagen i Mälardalen. mälardalen > Mobilt på framtidens tåg Snart störningsfritt > När sju blir ett > Uppsala i tid > Kollektivtrafikens

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

trafik i mälardalen >

trafik i mälardalen > trafik i > 3/2004 En tidning från TiM, ett samarbete mellan SJ och länstrafikbolagen i Mälardalen. mälardalen > Nya tider, nya seder Alla dessa tidtabeller > Pendla och spara tid > SJ höjer och sänker

Läs mer

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning SJ Snabbtåg Smart som tåget. På tåget kan du sjunka ner i en bekväm fåtölj, slå upp datorn och jobba undan lite. Eller bara koppla av, se en film, läsa en bok. Du kan umgås med ditt resesällskap och om

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22 HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson VINNOVA rapport VR 2001:22 VARFÖR VÄLJER FOLK FÄRDMEDEL SOM DE GÖR? Restid och reskostnad är viktigt men inte allt.

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland för oss Nyköpings bussterminal - en mötespunkt. I Sörmland finns något för alla Sörmland är ett fantastiskt landskap fullt av slott,

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg

Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg Datum: 2010-09-14 Beteckning: Handläggare: Er Referens Ert Datum: Er Beteckning Maria Rydström Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg 1. Inledning Landstinget i Västmanland gav i mars 2010 Västmanlands

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Säljinformation från TiM september 2015

Säljinformation från TiM september 2015 Säljinformation från TiM september 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 ur funktion inutilisable unbenutzbar unserviceable Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 Föreningen TIM-pendlares yttrande om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Västmanlands län

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 KÖN 8 7 6 5 4 3 1 Kvinna Man Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 HÖGSTA UTBILDNING 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Gymnasium Högskola eller Universitet Zayera

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll A-Train AB/ Arlanda Express Tjänstekvalitetsrapport Innehåll 1. Information och biljetter... 3 2. Punktlighet... 4 3. Renhållning av vagnar... 4 4. Kundmätningar... 5 5. Hantering av klagomål... 5 6. Assistans

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda

LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda LS 1102-0283 Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda En kvalitativ undersökning bland resenärer i Stockholms och Uppsala län Juni 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund, syfte och metod...

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

trafik i mälardalen >

trafik i mälardalen > trafik i > 4/2005 En tidning från TiM, ett samarbete mellan SJ och länstrafikbolagen i Mälardalen. mälardalen > Mälardalen på ett kort > Lisa för själen > Ett gränslösare TiM > Fusk för miljoner > När

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Januari 2013 1 Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Intermetra Business & Market Research Group Unr:1886-1201 Projektledare: Energikontor Sydost AB: Hannele Johansson/ Johan Raustorp

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan 2008-11-28 Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Remissvar RUFS 2010 framtida transportsystem Resenärsforum är en nationell konsumentorganisation för kollektivtrafikresenärer. Organisationen

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Inloggning: Du loggar in på Min sida. Bocka i Resebokare företag och ange Användarnamn och Lösenord. Resebokare företag:

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus 500-10 400 m2 Lokaler för produktion och lager Lokaler anpassade för produktion Fredriksskans är en flexibel fastighet anpassad för produktionsverksamhet

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll Innehåll 2011-12-16 RTN 2008-0291 Bakgrund och problembeskrivning... 3 Åtgärder och fortsatt arbete... 3 Bättre kommunikationer inom Arlandaområdet... 5 Förbättra tillgängligheten med buss till Arlanda...

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Svealandsbanan de första åren

Svealandsbanan de första åren Svealandsbanan de första åren Rapport från ett forskningsprojekt om tågtrafikens effekter på resandet Järnvägsgruppen KTH vid avdelningen för trafik och logistik Svealandsbanan öppnades för trafik den

Läs mer

REGINA. Spårens drottning. Driftsäkerhet och komfort tryggar god ekonomi

REGINA. Spårens drottning. Driftsäkerhet och komfort tryggar god ekonomi REGINA Spårens drottning Driftsäkerhet och komfort tryggar god ekonomi Pålitlig, komfortabel och utvecklingsbar Prestanda i världsklass Under senaste år har ett tåg med en tydlig profil snabbt blivit en

Läs mer