Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september 2010 1 (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 09.00-11."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Bo Olsson Peter Johansson Övriga deltagande: Inge Nilsson-Piehl 68 Claes Hultgren, kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Justerare Sune Frisk Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 4 oktober 2010 Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Sune Frisk Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 27 september 2010 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 4 oktober 2010 Datum för anslags nedtagande: 25 oktober 2010 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 november Kommunfullmäktige 29 oktober Au 55 Au 71 Kf 91 Dnr 170/09 Motion ang. upphandling I motion inkommen till kommunkansliet 24 september 2009 anför Ulf Söhrman följande: Vid senaste fullmäktige fick jag en interpellation besvarad om kommunens upphandling och hur dessa upphandlingar annonseras. Annonseringen sker tydligen enbart i anbudsjournalen och ett datornätverk (av mindre känt märke).detta innebär att mindre företag som inte har en egen offertavdelning eller stab med folk som kan läsa alla möjliga och omöjliga annonsblad inte har möjlighet att finna alla anbud som finns utannonserade i kommunen. Yrkar därför att Filipstads kommun utreder om det inte går att annonser sina upphandlingar i delokala annonsbladen. Här finns några olika förslag som kan vara lämpliga. Dessa är FilipstadsTidning, Veckonytt och Ifolkmun. Filipstads kommun måste för att stärka sina siffror i svenskt näringslivs företagsundersökningar börja använda sig av lokala företag inom bygg-, elektroteknik och VVS. Dessa företag nås enklast och bäst genom att annonsering i den lokala pressen. En annonsering den lokala pressen kan lätt uppnås genom att bara hänvisa till att anbuden finns till påseende på Filipstads kommuns egen hemsida. Att påminna om sin egen hemsida och dess möjligheter till att lägga ut anbudsunderlag är också positivt och bör tas tillvara. Att annonser kommuns hemsidesadress lite då och då underlättar också för att få kommuninnevånarna att titta in på kommunens hemsida och lära känna denna. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: Inköp att remittera motionen inköpsenheten.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september I skrivelse daterad belyser Kjell Murås vid inköpsavdelningen Filipstads Kommuns förfarande gällande annonsering i samband med upphandlingar. Där beskrivs rutinerna vid olika typer av upphandlingar och vid olika värden av det som upphandlas. I skivelsen framgår bland annat: Annonsering sker idag enligt LOU samt kommunens antagna regler. Vid direktupphandlingar krävs ingen annonsering enligt gällande regler och föreskrifter. För att uppnå konkurrens sker ändå annonsering i dagspress och på kommunens hemsida inom lämpliga upphandlingsområden. Samtidigt skickas kopia på annons till kända företag inom Filipstads kommun. (enligt företagsregistret) Direktutskick av förfrågningsunderlag sänds också till ovan nämnda företag när inte annonsering sker. Vid lägre upphandlingsbelopp begränsas utskicken av förfrågningsunderlag för att förhindra att kostnader för annonsering och hantering av anbud blir för stor i förhållande till värdet av den upphandlade varan/tjänsten. För att öka andelen lämnade anbud förekommer dialoger med det lokala näringslivet angående kommande och pågående projekt. Till exempel genom frukostmöte och information genom näringslivsorganisationen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att med inköpsavdelningens redovisning anse motionen besvarad.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunstyrelsen 26 maj Kommunfullmäktige 11 maj Ks 53 Au 56 Kf 30 Dnr 90/10 Motion ang. stödgrupper för barn till alkohol- och drogberoende föräldrar I motion 19 april 2010 anför Bengt Sjöberg följande: Att vara barn till missbrukare innebär ofta att man får växa upp snabbt och bli förälder åt sina egna föräldrar. De barnen får sällan chans till den barndom de förtjänar och så innerligt önskar sig. Istället blir deras barndom fylld av skuld, skam och en ständig kamp för att hålla det jobbiga hemligt. Många vuxna barn till missbrukare får problem senare i livet, exempelvis genom eget missbruk. För att försöka undvika detta är det viktigt att stötta barnen i ett tidigt skede. Idag är det främst vuxenperspektivet som bärs fram när man pratar om alkoholkonsumtionen. Vuxna får hjälp med att få komma till behandlingshem, men insatserna för barnen som blir medberoende är mycket små, om några alls. Samhället måste ta ansvar genom att ge barnen verktyg för att bli trygga människor och förebygga framtida missbruk. Kunskap och upplysning om hur barn till missbrukande föräldrar har det måste spridas och stödet i skolan och på fritiden måste stärkas. Erfarenheter visar att särskilda stödgrupper fungerar utmärkt för att ge barnen en möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor. Framför allt är stödgrupper viktiga för barnens insikt om att de inte är ensamma i sin vardag, att det inte är deras fel eller ansvar och att föräldern kan bli frisk. När föräldrarna inte räcker till måste samhället ta sitt ansvar för barnen. Det borde vara självklart att verksamhet finns i Filipstad i form av stödgrupper och kompetenta vuxna för de barn som lever i en hemsituation med missbruk eller annan utsatthet. Enligt en enkät från Junis IOGT:s barnorganisation, är det 76 % av kommunerna som säger att de kan erbjuda sådana stödgrupper. Tyvärr finns inte Filipstad med i den gruppen enligt utredningen. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen sörja för att barn får stöd och hjälp i utsatta situationer. Så sker säkert i de allra flesta fall när en tydlig händelse inträffar eller en anmälan sker. Men socialtjänsten borde i högre utsträckning arbeta förebyggande genom att på ett tidigt stadium identifiera och sträva efter att nå barn i riskzonen. Det finns uppenbara skäl att vår kommun och landstinget utarbetar gemensamma riktlinjer för tidig upptäckt, förebyggande arbete, bemötande, omhändertagande och vård- och omsorgsinsatser.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunstyrelsen 26 maj Kommunfullmäktige 11 maj Samverkan med lämpliga frivilligorganisationer bör också övervägas. Ökat stöd till dessa barn är en investering i deras framtid. Ett framgångsrikt arbete kommer också att visa sig i att framtida vårdkostnader undviks. För barn som lever med missbruk i familjen är det viktigt att de får möjlighet att prata om hur de har det, att de på olika sätt får uppleva att det inte är farligt att sätta ord på sina känslor eller avslöja att mamma eller pappa dricker. En viktig sak för dessa barn är att de får möjlighet att vara just barn och slippa ta ansvar för sina föräldrar och i stället göra saker som de själva tycker är roligt och mår bra av. Barnen behöver få hjälp att kunna leva sina egna liv på ett bra sätt, att stärka sin självkänsla och känna trygghet. En trygg uppväxt för våra barn är den allra viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta: att inrätta stödgrupper för utsatta barn i enlighet med motionen att inleda ett samarbete med landstinget för att utforma gemensamma riktlinjer och rutiner i frågan. Att ge socialnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på andra möjliga åtgärder riktade till målgruppen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till socialnämnden. Beslutsexp: SOC Socialnämnden behandlade motionen i remissförfarandet Socialnämnden beslutade besvara remissen med att: Socialförvaltningen kommer att erbjuda 2 medarbetare utbildning i hur man arbetar med barn som växer upp i utsatta miljöer. Målet med utbildningen är att i framtiden kunna bedriva gruppverksamhet. I det förebyggande arbetet ingår också en nystart av Föräldravandring på stan som framledes kommer att heta: Vuxna på stan.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Efter genomgång av Socialnämndens förslag till svar, konstaterar ledamöterna att en komplettering i ärendet behövs från Socialförvaltningen. Detta för att belysa tidigare och pågående arbete för målgruppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Beslutsexp: SOC att återremittera motionen till Socialnämnden.

7 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010/27 september /7 Kommunfullmäktige 10 juni Au 46 Au 57 Kf 45 Dnr 105/10 Motion ang. översiktsplan i Filipstad I motion 12 maj 2010 anför Ulf Söhrman följande: Vid gårdagens fullmäktigemöte fick vi information om det pågående översiktsplanearbetet. Eftersom de i planen upptagna sjönära tomtmarkerna endast finns med i översiktsplanen för kommunens centralort, så uppkommer det några frågeställningar som måste lösas innan översiktplanen skickas till länsstyrelsen för ställningstagande. I kommunen finns två sjöar till, som är mycket vackra och som bör vara lämpliga för sjönära boenden. Sjön Yngen och sjö Östersjön bör vara mycket lämpliga för sjönära boende och i den översiktsplan som för närvarande bearbetas så har man koncentrerat sina ansträngningar enbart på centralorten Filipstad och inte tittat på hela kommunen. Eftersom det är moderat politik att alla ska med och inga skall stängas utanför så bör kommunens översiktplanearbete även omfatta de övriga orterna i Filipstad så att kommunens alla innevånare får en likabehandling och möjlighet till sjönära boende. Både Persberg och Nykroppa bör ha lika goda förutsättningar för sjönära boende som Filipstad. Sjöarna Yngen och Östersjön är ur vattenkvalitet bättre än sjön. Daglösen och bör därför vara med i översiktsplanen för sjönära boende. De föreslagna tomterna vid Finnshyttan har uppgivits till 900 kvm per tomt. För att det skall gå att få nya innevånare till dessa tomter bör det i detaljplanen för området framgå att man kan köpa 1,2 eller 3 tomter på en gång så att den som överväger att investera i ett nybygge även kan göra ett riktigt stor bygga om han så önskar och inte enbart bygga ett standardhus på max 180 kvm. De framtida förutsättningarna för uppvärmning i hus ändrar sig kraftigt och kommer att göra så sett över en tioårsperiod, vilket är den planeringshorisont som måste vara gällande för en planerad tomtmarksförsäljning på sjönäralägen.

8 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010/27 september /8 Kommunfullmäktige 10 juni I de detaljplaner som kommer att läggas till följd av översiktsplanearbetet bör då ges utrymme för hus som kan byggas som åretrunt- eller som fritidshus eller kombinationer av dessa möjligheter. Detta innebär att det måste vara tillåtet att avvika från de byggnormer som vi har i Sverige vad gäller villa och husbyggnationer. Det är därför av vikt att tekniska kontoret även får i uppdrag att tillse att översiktsplanen för sjönära tomter även omfattar de tätorter i kommunen som har lämpliga sjöar samt att detaljplanerna inte begränsar byggnadstekniken till de byggnormer som i dag är rådande utan att det ges utrymme för möjliga lösningar som kan anpassas till heltidsboende, deltidsboende eller fritidsboende samt att valfria kombinationer av detta kan byggas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden. Beslutsexp: MOB Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade att anta förvaltningschefen Hannes Fellsmans förslag till yttrande enligt skrivelse daterad ; Yttrande motion angående översiktplan i Filipstad Vid kommunfullmäktiges sammanträde informerade förvaltningschefen för miljö- och stadsarkitektkontoret Hannes Fellsman om kommunens översiktplanarbete. Som ett tydliggörande av vad som sades under redovisningen, samt ett svar på motionen, följer här en återredovisning av arbetet: Det pågår två parallella översiktsplanarbeten på miljö- och stadsarkitektkontoret. Precis som Söhrman skriver i sin motion berör den ena Filipstads tätort, en sk fördjupad översiktplan (FÖP). Anledningen till att en fördjupad översiktplan håller på att arbetas fram är bland annat kommunens önskan att detaljplanelägga Finnshytteområdet. En detaljplan på området var aktuell redan 2005 men Länsstyrelsen krävde att en detaljplanering skulle försiggås med en fördjupad översiktplan över tätorten. I den fördjupade översiktplanen pekas ett flertal områden ut

9 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september som sk LIS-områden, dvs möjliga bostadsområden i strandnära lägen. (LIS = landsbygdsutveckling i strandnära områden) Det andra översiktplanensarbetet som pågår är arbetet med den kommunomfattande översiktplanen, en sk ÖP. I likhet med den fördjupade översiktplanen kommer det även här att föreslås LIS-områden, dvs möjliga bostadsområden i strandnära lägen. Sörhmans förslag på Östersjön och Yngen är tänkbara förslag även om frågan kommer att diskuteras på fler ställen än så. Det är av stor vikt att möjliggöra för attraktiva boenden, inte bara i strandnära områden. I översiktplanering diskuteras även förtätningsmöjligheter av tätorterna, seniorboenden, fritidshusområden etc. Vad det gäller förslaget på detaljplan som togs fram 2005 är det inte skrivet i sten hur den kommer att utformas och vilka tomtarealer som kommer att föreslås. Diskussioner förs med flera olika intressenter och troligtvis kommer en framtida plan anpassas på ett sätt så att olika typer av boendeformer täcks in. Dock under rådande lagstiftning och rådande byggnormer, även om Söhrman verkar föreslå något annat i motionen. Möjlighet till att lämna synpunkter på föreslagna detaljplaner finns alltid under samrådsfasen. Miljö- och stadsarkitektkontoret strävar efter att upprätthålla en god planberedskap i relation till de förslag och önskemål på olika typer av boendeformer som finns eller kan komma att uppstå. Fritidshusområden, industrimark, strandnära områden, förtätningsmöjligheter, seniorboenden etc. Både i Filipstads tätort och i kommunen som helhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att med förvaltningschefens redovisning anse motionen besvarad.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 58 Dnr 173 /10 Begäran om tilläggsanslag - socialnämnden Socialnämndens prognos vid augustiuppföljningen visar på ett prognostiserat underskott om tkr. I prognosen i maj uppräknades lönekostnaderna med 1%, enligt budgetförutsättningarna Löneökningarna ser nu ut att bli ca 1,8%, dvs 0,8% utöver budgeterade 1%. För socialförvaltningens del motsvarar det tkr. Socialnämnden beslutade att hos Kommunstyrelsen begära kompensation från avsatta centrala medel för att täcka den löneökning som överstiger 1 %, ca tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget förslag lämna ärendet till Kommunstyrelsen. Beslutsexp: EK att ekonomienheten inför Kommunstyrelsens sammanträde uppdras presentera utfallet av årets lönerevisioner och påverkan på respektive förvaltnings lönekostnader.

11 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 59 Dnr 77/10 Budgetuppföljning augusti 2010 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för augusti månad 2010 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten och föra ärendet vidare till kommunstyrelsen.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 60 Dnr 163/10 Projekt Bergskraft Inbjudan från Ljusnarsbergs Kommun ankom om deltagande i projektet Bergskraft Projektet planeras drivas under tiden Filipstads Kommuns medfinansiering skall vid deltagande utgöra kronor per år med kontanta medel samt kronor per år med tid i natura. Bergskraft är en fortsättning av de föregående projekten Bergskraft ( ) och Bergskraft Bergslagen ). Det senare utvärderades i september 2010 av den externe utvärderaren Structor Miljöteknik AB. I utvärderingen konstateras att projektet drivits med framgång och uppnått de målsättningar som formulerats. I tidigare aktiviteter har ett strategiskt nätverk för byggt upp runt Bergslagens näringsliv inom Bergsbruk. Med detta nätverk som bas byggs nu Bergskraft med verksamhet inom tre samverkande instansområden: a) Bergsbruk, B) Bergsbruksrelaterat Miljöarbete och c) Bergslagsregional Utvecklings- och Aktivitetsplan (BUSA) för relaterat näringsliv inom Bergslagen. Sören Kronberg har från Näringslivskontoret i Filipstads Kommun lämnat följande yttrande i ärendet: Med hänsyn till tidigare deltagande i projekt kring bergshantering och miljöteknik samt kommunens rika områden kring bergsbruk anser vi att deltagande i projektet bör ske för att inte gå miste om eventuell tillväxt inom bergsbruket och miljötekniken i Bergslagen och Filipstads Kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget förslag lämna ärendet till Kommunstyrelsen. Beslutsexp: Närings.kont att Näringslivskontoret inför Kommunstyrelsens sammanträde uppdras presentera en kompletterande analys av utvärderingen med ett lokalt perspektiv.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 61 Dnr 171 /10 Antagande av plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer inom Filipstad kommun Säkerhetssamordnare Michael Björklund presenterar i skrivelse daterad förslag på ny plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer inom Filipstad kommun. Förslaget till ny POSOM plan har arbetats fram i samarbete och dialog med bl a Socialförvaltningen, Polisen, Bergslagens Räddningstjänst och Svenska Kyrkan. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att anta förslaget till ny plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer inom Filipstads Kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget beslutsförslag lämna ärendet till Kommunstyrelsen.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Socialnämnden Au 62 Dnr 157/10 SN 67 Revisionsrapport ang. Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden PricewaterhouseCooper har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning kring äldres läkemedelsanvändning och om rutiner kring avvikelserapportering på läkemedelsområdet. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för yttrande senast Ärendet har behandlats på kommunala pensionärs- och handikapprådet Bilaga: Revisionsrapport Förslag till yttrande från MAS, Kajsa Jernberg Socialnämnden föreslås besluta att socialnämnden tagit del av revisionsrapporten att lämna yttrandet i enlighet med Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Jernbergs skrivelse, vilket utgör remissvar till Kommunstyrelsen. att lämna yttrandet i enlighet med Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Jernbergs skrivelse, vilket utgör remissvar till Revisorerna. Besl exp KS Revisorerna Socialnämnden beslutar enligt förslaget Förslag till yttrande från MAS, Kajsa Jernberg lyder: Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden Bakgrund. Filipstads kommunrevisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland Arvika, Eda, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamns, Munkfors och Årjängs kommuner genomfört en gemensam granskning avseende förskrivning av Läkemedel i kommunens äldre boende. I Filipstads kommun var det Åhrlundsgården och Älvkullens äldreboenden som granskades. Granskningens syfte har varit att bedöma ändamålsenligheten i läkemedelsanvändningen, dels avvikelserapporteringen inom

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september äldreomsorgens särskilda boenden samt om den interna kontrollen är tillräcklig. I den nu genomförda granskningen konstateras att det finns formaliserade avtal mellan huvudmännen, som klargör roller och ansvar. I revisionsrapporten redovisas statistik avseende läkemedelsanvändningen vid kommunen särskilda boenden. Statistiken visar på relativt stora skillnader mellan de i granskningen ingående boendena. Av statistiken framgår också att det är relativt många boenden som överskriver socialstyrelsens definition av polyfarmaci(intag av >5 läkemedel samtidigt) Förskrivning av olämpliga preparat och olämpliga kombinationer av preparat förekommer också. Revisorerna vill, mot bakgrund av vad som anges ovan, poängtera vikten av det genomförs en analys av orsakerna till skillnaderna i läkemedelsanvändningen vid de särskilda boendena och att åtgärder vidtas vid behov. Även om det är den patientansvarige läkaren som har det yttersta ansvaret för att ordinera och följa upp nödvändiga läkemedel så är sjuksköterskan/omvårdnadspersonal viktiga aktörer i behandlingen. En analys kommer att göras i samverkan med (Landstingets) patientansvarig läkare områdesansvarig sjuksköterska och vårdpersonal inom de berörda boendena. I diskussionen kommer kost-och omvårdnadsrutiner, i det förebyggande arbetet, att tas upp. Efter genomförd analys med berörda, om orsakerna till skillnader i läkemedelsanvändningen och vilka åtgärder som kommer att genomföras, kommer en redovisning att lämnas till revisorerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att Medicinskt ansvarig sjuksköterskas yttrande utgör Kommunstyrelsens svar till revisorerna.

16 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Barn- och utbildningsnämnden 14 september Au 63 Dnr 174/10 (Ks) 42 Dnr Ansökan om bidrag för kostnader i samband med utvecklingsarbete på Storbrons förskola Rektor Lena Löwbäck och verksamhetschef Ingela Dullum ansöker om bidrag för ett utvecklingsarbete på Storbrons förskola (bilaga). Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige (KF , 11) beviljats anslag för Förskolelyftet ur de medel som reserverats för omstruktureringskostnader, maximalt 100,0 tkr för 2010 års Förskolelyft. De av kommunfullmäktige avsatta medlen för Förskolelyftet har inte använts under Förvaltningschefen och ordföranden föreslår nämnden besluta att hos kommunstyrelsen begära att 23,0 tkr ur medlen för Förskolelyftet får användas till utvecklingsarbetet på Storbrons förskola enligt ansökan. Nämnden beslutar Ks I enlighet med förvaltningschefens och ordförandens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsen godkänner att 23,0 tkr anslås från medlen för Förskolelyftet till utvecklingsarbetet på Storbrons förskola enligt ansökan

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunfullmäktige 16 september Au 64 Kf 65 Dnr 154/10 Motion ang. utred möjligheten av att införa en Fixar-Filip/Filippa i Filipstads kommun I motion 24 augusti 2010 anför Bengt Sjöberg, Michael Helmersson, Harry Johansson och Peter Johansson (c) följande: När Höganäs kommun fick stora kostnader för fallolyckor bland äldre satte de igång en informationskampanj om olycksrisker i hemmet. Informationen gav inte så mycket resultat men idén väcktes att anställa någon med uppgift att hjälpa och fixa i de äldres hem. Personen som anställdes heter Malte och går nu allmänt under namnet Fixar-Malte i Höganäs. Projektet med Fixar-Malte har pågått i flera år. Fixar-Malte hjälper till med olika lite tyngre eller annorlunda göromål hos de äldre som de har svårt att klara av själva, till exempel att byta glödlampor eller sätta upp gardiner. Han ska dessutom ha tid att ta en kopp kaffe och prata en stund om det behövs. Fixar-Malte är mycket uppskattad bland de äldre och har dessutom sparat pengar åt kommunen. Höganäs kommun räknar med att en fallolycka med något slags benbrott kostar cirka en miljon kronor. Till detta ska läggas all den värk, ångest och otrygghet som olyckan förorsakar hos den drabbade och som inte kan räknas i pengar. I Höganäs minskade antalet fallolyckor och frakturer med runt 30 procent under en treårsperiod, något som sparade kommunen miljontals kronor. Fixar-Malte är en enkel och okomplicerad lösning både att hindra otrevliga fallolyckor och för att skapa trivsel hos äldre, dessutom har det visat sig att vissheten om att Fixar-Malte finns i sig skapar trygghet och mindre oro. Idén har tagits upp i flera kommuner. Denna service behöver förstås inte kommunen utföra i egen regi. Den går lika väl att upphandla. Idén att Filipstads äldre skall få del av en sådan här service kommer från vårt möte med PRO den 19 augusti i år. Vi vill ta de äldre kommuninnevånarnas idéer till vara, när så är möjligt. Idén är värd att undersöka även för vår kommun. Personen behöver naturligtvis inte heta Malte det kan vara en Filip eller Filippa eller vad vi vill.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunfullmäktige 16 september Huvudsaken är att det blir en person som på kanske en kombinerad tjänst kan ha denna uppgift som kan bli en trygghetsfaktor i kommunens äldreservice. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av och möjligheten att inrätta någon form av tjänst eller service liknande ovanstående exempel. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till Socialförvaltningen. Beslutsexp: SOC

19 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kultur- och föreningsutskottet 16 september Au 65 KFU 39 Dnr 159 /10 Överlämnade av gåva Gunde Johanssons-statyns ideella förening I skrivelse daterad redogör Gunde Johanssons-statyns ideella förening för bakgrund och historik av föreningens insamling och avtal med skulptören Henny Kortenoeven. Föreningen överlämnar gåvan med förutsättningen att överenskomna avtal med Filipstads kommun fullföljs och att överlämnade medel endast får användas till anskaffande och uppsättning av statyn. Föreningens önskemål är att statyn placeras i Stadsparken Kungsgatan och att invigning sker den 6 juni under Filipstads 400-årsfirande. Kfu beslutar: att föreslå Ksau att Filipstads kommun mottager gåvan att gåvan förvaltas i enlighet med föreningens önskemål samt att statyn placeras i Stadsparken Kungsgatan. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Tekniske chefen Inge Nilsson-Piehl har i skrivelse daterad meddelat att Teknik & Service inte har någon erinran mot placeringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Filipstads kommun mottager gåvan att gåvan förvaltas i enlighet med föreningens önskemål samt Beslutsexp: G.J-s ideella förening T & S KFU att statyn placeras i Stadsparken Kungsgatan.

20 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 66 Dnr 149/10 Ansökan om bidrag till Filipstadsmässan 2011 Filipstadsföretag i samverkan ansöker i skrivelse 16 augusti 2010 om bidrag på 30 tkr till planering- marknadsföring och genomförande av Filipstadsmässan, en företags/förenings och idémässa i Wasahallen 7-8 maj Mässan har tidigare genomförts åren 2002, 2004, 2006 och 2008 med mycket lyckat resultat. Filipstadsmässan 2008 besöktes av ca 7000 personer och 118 utställningsplatser fanns. Intresset var så stort att flera tält fick hyras in som tillbyggnad till Wasahallen. Så kommer det med all säkerhet bli även år 2011, detta år då Filipstad firar 400 år. Arrangerandet av mässan sker helt med ideella krafter. Filipstadsföretag i samverkan samarbetar också med kommunens näringslivskontor i kontakten med företagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla ansökan om 30 tkr från Filipstadsföretag i samverkan, för genomförandet av Filipstadsmässan 2011 Beslutsexp: Filipstads f. i samverkan Näringsl.kont. att finansiering sker med Kommunstyrelsens tillgängliga medel.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 67 Dnr 23/10 Näringslivsfrågor Kommunchefen redovisar vid sammanträdet sammanställning över näringslivsarbetet under tredje kvartalet avseende dialoggrupper, företagsbesök, seminarier, frukostmöten m m. Vidare redovisades även planeringen för kvartal 4 år Arbetsutskottet beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsexp: Näringsl.kont.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 68 Personalfrågor Förvaltningschef Inge Nilsson-Piehl presenterade behovet av rekrytering av ersättare då ordinarie personal delvis behöver disponeras för genomförande av vissa delar i projektet Hälso- och breddidrottsturism. Därutöver redovisas behov av kompletterande personal med anledning av kommande pensionering. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: I Nilsson- Piehl att uppdra till förvaltningschefen att genom rekrytering finna lösning på behovet att säkerställa projektets genomförande samt kommande pensionering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Plats och tid: Nämndhuset 900-1100 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdet inleds med en information om Säker kommun av Michael Björklund, säkerhetssamordnare

Sammanträdet inleds med en information om Säker kommun av Michael Björklund, säkerhetssamordnare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-03-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 9 mars 2015 kl.09.00 (Styrelsemöte för Stadshus mfl börjar kl.09.00,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2010. Kommentarer: Många av ansvaren redovisar en närmast balanserad budget.

Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2010. Kommentarer: Många av ansvaren redovisar en närmast balanserad budget. 2 Socialnämnden 2010-09-14 62 Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2010 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 8 månader. Prognosen visar ett underskott med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Sune Frisk, Patrik Fornander, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 135-147

Sune Frisk, Patrik Fornander, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 135-147 Kommunstyrelsen 18 december 2013 1(16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.18 Ajournering kl. 14.45-15.13 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer