Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september 2010 1 (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 09.00-11."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september (22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Bo Olsson Peter Johansson Övriga deltagande: Inge Nilsson-Piehl 68 Claes Hultgren, kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Justerare Sune Frisk Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 4 oktober 2010 Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Sune Frisk Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 27 september 2010 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 4 oktober 2010 Datum för anslags nedtagande: 25 oktober 2010 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 november Kommunfullmäktige 29 oktober Au 55 Au 71 Kf 91 Dnr 170/09 Motion ang. upphandling I motion inkommen till kommunkansliet 24 september 2009 anför Ulf Söhrman följande: Vid senaste fullmäktige fick jag en interpellation besvarad om kommunens upphandling och hur dessa upphandlingar annonseras. Annonseringen sker tydligen enbart i anbudsjournalen och ett datornätverk (av mindre känt märke).detta innebär att mindre företag som inte har en egen offertavdelning eller stab med folk som kan läsa alla möjliga och omöjliga annonsblad inte har möjlighet att finna alla anbud som finns utannonserade i kommunen. Yrkar därför att Filipstads kommun utreder om det inte går att annonser sina upphandlingar i delokala annonsbladen. Här finns några olika förslag som kan vara lämpliga. Dessa är FilipstadsTidning, Veckonytt och Ifolkmun. Filipstads kommun måste för att stärka sina siffror i svenskt näringslivs företagsundersökningar börja använda sig av lokala företag inom bygg-, elektroteknik och VVS. Dessa företag nås enklast och bäst genom att annonsering i den lokala pressen. En annonsering den lokala pressen kan lätt uppnås genom att bara hänvisa till att anbuden finns till påseende på Filipstads kommuns egen hemsida. Att påminna om sin egen hemsida och dess möjligheter till att lägga ut anbudsunderlag är också positivt och bör tas tillvara. Att annonser kommuns hemsidesadress lite då och då underlättar också för att få kommuninnevånarna att titta in på kommunens hemsida och lära känna denna. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: Inköp att remittera motionen inköpsenheten.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september I skrivelse daterad belyser Kjell Murås vid inköpsavdelningen Filipstads Kommuns förfarande gällande annonsering i samband med upphandlingar. Där beskrivs rutinerna vid olika typer av upphandlingar och vid olika värden av det som upphandlas. I skivelsen framgår bland annat: Annonsering sker idag enligt LOU samt kommunens antagna regler. Vid direktupphandlingar krävs ingen annonsering enligt gällande regler och föreskrifter. För att uppnå konkurrens sker ändå annonsering i dagspress och på kommunens hemsida inom lämpliga upphandlingsområden. Samtidigt skickas kopia på annons till kända företag inom Filipstads kommun. (enligt företagsregistret) Direktutskick av förfrågningsunderlag sänds också till ovan nämnda företag när inte annonsering sker. Vid lägre upphandlingsbelopp begränsas utskicken av förfrågningsunderlag för att förhindra att kostnader för annonsering och hantering av anbud blir för stor i förhållande till värdet av den upphandlade varan/tjänsten. För att öka andelen lämnade anbud förekommer dialoger med det lokala näringslivet angående kommande och pågående projekt. Till exempel genom frukostmöte och information genom näringslivsorganisationen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att med inköpsavdelningens redovisning anse motionen besvarad.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunstyrelsen 26 maj Kommunfullmäktige 11 maj Ks 53 Au 56 Kf 30 Dnr 90/10 Motion ang. stödgrupper för barn till alkohol- och drogberoende föräldrar I motion 19 april 2010 anför Bengt Sjöberg följande: Att vara barn till missbrukare innebär ofta att man får växa upp snabbt och bli förälder åt sina egna föräldrar. De barnen får sällan chans till den barndom de förtjänar och så innerligt önskar sig. Istället blir deras barndom fylld av skuld, skam och en ständig kamp för att hålla det jobbiga hemligt. Många vuxna barn till missbrukare får problem senare i livet, exempelvis genom eget missbruk. För att försöka undvika detta är det viktigt att stötta barnen i ett tidigt skede. Idag är det främst vuxenperspektivet som bärs fram när man pratar om alkoholkonsumtionen. Vuxna får hjälp med att få komma till behandlingshem, men insatserna för barnen som blir medberoende är mycket små, om några alls. Samhället måste ta ansvar genom att ge barnen verktyg för att bli trygga människor och förebygga framtida missbruk. Kunskap och upplysning om hur barn till missbrukande föräldrar har det måste spridas och stödet i skolan och på fritiden måste stärkas. Erfarenheter visar att särskilda stödgrupper fungerar utmärkt för att ge barnen en möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor. Framför allt är stödgrupper viktiga för barnens insikt om att de inte är ensamma i sin vardag, att det inte är deras fel eller ansvar och att föräldern kan bli frisk. När föräldrarna inte räcker till måste samhället ta sitt ansvar för barnen. Det borde vara självklart att verksamhet finns i Filipstad i form av stödgrupper och kompetenta vuxna för de barn som lever i en hemsituation med missbruk eller annan utsatthet. Enligt en enkät från Junis IOGT:s barnorganisation, är det 76 % av kommunerna som säger att de kan erbjuda sådana stödgrupper. Tyvärr finns inte Filipstad med i den gruppen enligt utredningen. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen sörja för att barn får stöd och hjälp i utsatta situationer. Så sker säkert i de allra flesta fall när en tydlig händelse inträffar eller en anmälan sker. Men socialtjänsten borde i högre utsträckning arbeta förebyggande genom att på ett tidigt stadium identifiera och sträva efter att nå barn i riskzonen. Det finns uppenbara skäl att vår kommun och landstinget utarbetar gemensamma riktlinjer för tidig upptäckt, förebyggande arbete, bemötande, omhändertagande och vård- och omsorgsinsatser.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunstyrelsen 26 maj Kommunfullmäktige 11 maj Samverkan med lämpliga frivilligorganisationer bör också övervägas. Ökat stöd till dessa barn är en investering i deras framtid. Ett framgångsrikt arbete kommer också att visa sig i att framtida vårdkostnader undviks. För barn som lever med missbruk i familjen är det viktigt att de får möjlighet att prata om hur de har det, att de på olika sätt får uppleva att det inte är farligt att sätta ord på sina känslor eller avslöja att mamma eller pappa dricker. En viktig sak för dessa barn är att de får möjlighet att vara just barn och slippa ta ansvar för sina föräldrar och i stället göra saker som de själva tycker är roligt och mår bra av. Barnen behöver få hjälp att kunna leva sina egna liv på ett bra sätt, att stärka sin självkänsla och känna trygghet. En trygg uppväxt för våra barn är den allra viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta: att inrätta stödgrupper för utsatta barn i enlighet med motionen att inleda ett samarbete med landstinget för att utforma gemensamma riktlinjer och rutiner i frågan. Att ge socialnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på andra möjliga åtgärder riktade till målgruppen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till socialnämnden. Beslutsexp: SOC Socialnämnden behandlade motionen i remissförfarandet Socialnämnden beslutade besvara remissen med att: Socialförvaltningen kommer att erbjuda 2 medarbetare utbildning i hur man arbetar med barn som växer upp i utsatta miljöer. Målet med utbildningen är att i framtiden kunna bedriva gruppverksamhet. I det förebyggande arbetet ingår också en nystart av Föräldravandring på stan som framledes kommer att heta: Vuxna på stan.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Efter genomgång av Socialnämndens förslag till svar, konstaterar ledamöterna att en komplettering i ärendet behövs från Socialförvaltningen. Detta för att belysa tidigare och pågående arbete för målgruppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Beslutsexp: SOC att återremittera motionen till Socialnämnden.

7 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010/27 september /7 Kommunfullmäktige 10 juni Au 46 Au 57 Kf 45 Dnr 105/10 Motion ang. översiktsplan i Filipstad I motion 12 maj 2010 anför Ulf Söhrman följande: Vid gårdagens fullmäktigemöte fick vi information om det pågående översiktsplanearbetet. Eftersom de i planen upptagna sjönära tomtmarkerna endast finns med i översiktsplanen för kommunens centralort, så uppkommer det några frågeställningar som måste lösas innan översiktplanen skickas till länsstyrelsen för ställningstagande. I kommunen finns två sjöar till, som är mycket vackra och som bör vara lämpliga för sjönära boenden. Sjön Yngen och sjö Östersjön bör vara mycket lämpliga för sjönära boende och i den översiktsplan som för närvarande bearbetas så har man koncentrerat sina ansträngningar enbart på centralorten Filipstad och inte tittat på hela kommunen. Eftersom det är moderat politik att alla ska med och inga skall stängas utanför så bör kommunens översiktplanearbete även omfatta de övriga orterna i Filipstad så att kommunens alla innevånare får en likabehandling och möjlighet till sjönära boende. Både Persberg och Nykroppa bör ha lika goda förutsättningar för sjönära boende som Filipstad. Sjöarna Yngen och Östersjön är ur vattenkvalitet bättre än sjön. Daglösen och bör därför vara med i översiktsplanen för sjönära boende. De föreslagna tomterna vid Finnshyttan har uppgivits till 900 kvm per tomt. För att det skall gå att få nya innevånare till dessa tomter bör det i detaljplanen för området framgå att man kan köpa 1,2 eller 3 tomter på en gång så att den som överväger att investera i ett nybygge även kan göra ett riktigt stor bygga om han så önskar och inte enbart bygga ett standardhus på max 180 kvm. De framtida förutsättningarna för uppvärmning i hus ändrar sig kraftigt och kommer att göra så sett över en tioårsperiod, vilket är den planeringshorisont som måste vara gällande för en planerad tomtmarksförsäljning på sjönäralägen.

8 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010/27 september /8 Kommunfullmäktige 10 juni I de detaljplaner som kommer att läggas till följd av översiktsplanearbetet bör då ges utrymme för hus som kan byggas som åretrunt- eller som fritidshus eller kombinationer av dessa möjligheter. Detta innebär att det måste vara tillåtet att avvika från de byggnormer som vi har i Sverige vad gäller villa och husbyggnationer. Det är därför av vikt att tekniska kontoret även får i uppdrag att tillse att översiktsplanen för sjönära tomter även omfattar de tätorter i kommunen som har lämpliga sjöar samt att detaljplanerna inte begränsar byggnadstekniken till de byggnormer som i dag är rådande utan att det ges utrymme för möjliga lösningar som kan anpassas till heltidsboende, deltidsboende eller fritidsboende samt att valfria kombinationer av detta kan byggas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden. Beslutsexp: MOB Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade att anta förvaltningschefen Hannes Fellsmans förslag till yttrande enligt skrivelse daterad ; Yttrande motion angående översiktplan i Filipstad Vid kommunfullmäktiges sammanträde informerade förvaltningschefen för miljö- och stadsarkitektkontoret Hannes Fellsman om kommunens översiktplanarbete. Som ett tydliggörande av vad som sades under redovisningen, samt ett svar på motionen, följer här en återredovisning av arbetet: Det pågår två parallella översiktsplanarbeten på miljö- och stadsarkitektkontoret. Precis som Söhrman skriver i sin motion berör den ena Filipstads tätort, en sk fördjupad översiktplan (FÖP). Anledningen till att en fördjupad översiktplan håller på att arbetas fram är bland annat kommunens önskan att detaljplanelägga Finnshytteområdet. En detaljplan på området var aktuell redan 2005 men Länsstyrelsen krävde att en detaljplanering skulle försiggås med en fördjupad översiktplan över tätorten. I den fördjupade översiktplanen pekas ett flertal områden ut

9 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september som sk LIS-områden, dvs möjliga bostadsområden i strandnära lägen. (LIS = landsbygdsutveckling i strandnära områden) Det andra översiktplanensarbetet som pågår är arbetet med den kommunomfattande översiktplanen, en sk ÖP. I likhet med den fördjupade översiktplanen kommer det även här att föreslås LIS-områden, dvs möjliga bostadsområden i strandnära lägen. Sörhmans förslag på Östersjön och Yngen är tänkbara förslag även om frågan kommer att diskuteras på fler ställen än så. Det är av stor vikt att möjliggöra för attraktiva boenden, inte bara i strandnära områden. I översiktplanering diskuteras även förtätningsmöjligheter av tätorterna, seniorboenden, fritidshusområden etc. Vad det gäller förslaget på detaljplan som togs fram 2005 är det inte skrivet i sten hur den kommer att utformas och vilka tomtarealer som kommer att föreslås. Diskussioner förs med flera olika intressenter och troligtvis kommer en framtida plan anpassas på ett sätt så att olika typer av boendeformer täcks in. Dock under rådande lagstiftning och rådande byggnormer, även om Söhrman verkar föreslå något annat i motionen. Möjlighet till att lämna synpunkter på föreslagna detaljplaner finns alltid under samrådsfasen. Miljö- och stadsarkitektkontoret strävar efter att upprätthålla en god planberedskap i relation till de förslag och önskemål på olika typer av boendeformer som finns eller kan komma att uppstå. Fritidshusområden, industrimark, strandnära områden, förtätningsmöjligheter, seniorboenden etc. Både i Filipstads tätort och i kommunen som helhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att med förvaltningschefens redovisning anse motionen besvarad.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 58 Dnr 173 /10 Begäran om tilläggsanslag - socialnämnden Socialnämndens prognos vid augustiuppföljningen visar på ett prognostiserat underskott om tkr. I prognosen i maj uppräknades lönekostnaderna med 1%, enligt budgetförutsättningarna Löneökningarna ser nu ut att bli ca 1,8%, dvs 0,8% utöver budgeterade 1%. För socialförvaltningens del motsvarar det tkr. Socialnämnden beslutade att hos Kommunstyrelsen begära kompensation från avsatta centrala medel för att täcka den löneökning som överstiger 1 %, ca tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget förslag lämna ärendet till Kommunstyrelsen. Beslutsexp: EK att ekonomienheten inför Kommunstyrelsens sammanträde uppdras presentera utfallet av årets lönerevisioner och påverkan på respektive förvaltnings lönekostnader.

11 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 59 Dnr 77/10 Budgetuppföljning augusti 2010 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för augusti månad 2010 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten och föra ärendet vidare till kommunstyrelsen.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 60 Dnr 163/10 Projekt Bergskraft Inbjudan från Ljusnarsbergs Kommun ankom om deltagande i projektet Bergskraft Projektet planeras drivas under tiden Filipstads Kommuns medfinansiering skall vid deltagande utgöra kronor per år med kontanta medel samt kronor per år med tid i natura. Bergskraft är en fortsättning av de föregående projekten Bergskraft ( ) och Bergskraft Bergslagen ). Det senare utvärderades i september 2010 av den externe utvärderaren Structor Miljöteknik AB. I utvärderingen konstateras att projektet drivits med framgång och uppnått de målsättningar som formulerats. I tidigare aktiviteter har ett strategiskt nätverk för byggt upp runt Bergslagens näringsliv inom Bergsbruk. Med detta nätverk som bas byggs nu Bergskraft med verksamhet inom tre samverkande instansområden: a) Bergsbruk, B) Bergsbruksrelaterat Miljöarbete och c) Bergslagsregional Utvecklings- och Aktivitetsplan (BUSA) för relaterat näringsliv inom Bergslagen. Sören Kronberg har från Näringslivskontoret i Filipstads Kommun lämnat följande yttrande i ärendet: Med hänsyn till tidigare deltagande i projekt kring bergshantering och miljöteknik samt kommunens rika områden kring bergsbruk anser vi att deltagande i projektet bör ske för att inte gå miste om eventuell tillväxt inom bergsbruket och miljötekniken i Bergslagen och Filipstads Kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget förslag lämna ärendet till Kommunstyrelsen. Beslutsexp: Närings.kont att Näringslivskontoret inför Kommunstyrelsens sammanträde uppdras presentera en kompletterande analys av utvärderingen med ett lokalt perspektiv.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 61 Dnr 171 /10 Antagande av plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer inom Filipstad kommun Säkerhetssamordnare Michael Björklund presenterar i skrivelse daterad förslag på ny plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer inom Filipstad kommun. Förslaget till ny POSOM plan har arbetats fram i samarbete och dialog med bl a Socialförvaltningen, Polisen, Bergslagens Räddningstjänst och Svenska Kyrkan. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att anta förslaget till ny plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer inom Filipstads Kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget beslutsförslag lämna ärendet till Kommunstyrelsen.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Socialnämnden Au 62 Dnr 157/10 SN 67 Revisionsrapport ang. Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden PricewaterhouseCooper har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning kring äldres läkemedelsanvändning och om rutiner kring avvikelserapportering på läkemedelsområdet. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för yttrande senast Ärendet har behandlats på kommunala pensionärs- och handikapprådet Bilaga: Revisionsrapport Förslag till yttrande från MAS, Kajsa Jernberg Socialnämnden föreslås besluta att socialnämnden tagit del av revisionsrapporten att lämna yttrandet i enlighet med Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Jernbergs skrivelse, vilket utgör remissvar till Kommunstyrelsen. att lämna yttrandet i enlighet med Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Jernbergs skrivelse, vilket utgör remissvar till Revisorerna. Besl exp KS Revisorerna Socialnämnden beslutar enligt förslaget Förslag till yttrande från MAS, Kajsa Jernberg lyder: Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden Bakgrund. Filipstads kommunrevisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland Arvika, Eda, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamns, Munkfors och Årjängs kommuner genomfört en gemensam granskning avseende förskrivning av Läkemedel i kommunens äldre boende. I Filipstads kommun var det Åhrlundsgården och Älvkullens äldreboenden som granskades. Granskningens syfte har varit att bedöma ändamålsenligheten i läkemedelsanvändningen, dels avvikelserapporteringen inom

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september äldreomsorgens särskilda boenden samt om den interna kontrollen är tillräcklig. I den nu genomförda granskningen konstateras att det finns formaliserade avtal mellan huvudmännen, som klargör roller och ansvar. I revisionsrapporten redovisas statistik avseende läkemedelsanvändningen vid kommunen särskilda boenden. Statistiken visar på relativt stora skillnader mellan de i granskningen ingående boendena. Av statistiken framgår också att det är relativt många boenden som överskriver socialstyrelsens definition av polyfarmaci(intag av >5 läkemedel samtidigt) Förskrivning av olämpliga preparat och olämpliga kombinationer av preparat förekommer också. Revisorerna vill, mot bakgrund av vad som anges ovan, poängtera vikten av det genomförs en analys av orsakerna till skillnaderna i läkemedelsanvändningen vid de särskilda boendena och att åtgärder vidtas vid behov. Även om det är den patientansvarige läkaren som har det yttersta ansvaret för att ordinera och följa upp nödvändiga läkemedel så är sjuksköterskan/omvårdnadspersonal viktiga aktörer i behandlingen. En analys kommer att göras i samverkan med (Landstingets) patientansvarig läkare områdesansvarig sjuksköterska och vårdpersonal inom de berörda boendena. I diskussionen kommer kost-och omvårdnadsrutiner, i det förebyggande arbetet, att tas upp. Efter genomförd analys med berörda, om orsakerna till skillnader i läkemedelsanvändningen och vilka åtgärder som kommer att genomföras, kommer en redovisning att lämnas till revisorerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att Medicinskt ansvarig sjuksköterskas yttrande utgör Kommunstyrelsens svar till revisorerna.

16 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Barn- och utbildningsnämnden 14 september Au 63 Dnr 174/10 (Ks) 42 Dnr Ansökan om bidrag för kostnader i samband med utvecklingsarbete på Storbrons förskola Rektor Lena Löwbäck och verksamhetschef Ingela Dullum ansöker om bidrag för ett utvecklingsarbete på Storbrons förskola (bilaga). Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige (KF , 11) beviljats anslag för Förskolelyftet ur de medel som reserverats för omstruktureringskostnader, maximalt 100,0 tkr för 2010 års Förskolelyft. De av kommunfullmäktige avsatta medlen för Förskolelyftet har inte använts under Förvaltningschefen och ordföranden föreslår nämnden besluta att hos kommunstyrelsen begära att 23,0 tkr ur medlen för Förskolelyftet får användas till utvecklingsarbetet på Storbrons förskola enligt ansökan. Nämnden beslutar Ks I enlighet med förvaltningschefens och ordförandens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsen godkänner att 23,0 tkr anslås från medlen för Förskolelyftet till utvecklingsarbetet på Storbrons förskola enligt ansökan

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunfullmäktige 16 september Au 64 Kf 65 Dnr 154/10 Motion ang. utred möjligheten av att införa en Fixar-Filip/Filippa i Filipstads kommun I motion 24 augusti 2010 anför Bengt Sjöberg, Michael Helmersson, Harry Johansson och Peter Johansson (c) följande: När Höganäs kommun fick stora kostnader för fallolyckor bland äldre satte de igång en informationskampanj om olycksrisker i hemmet. Informationen gav inte så mycket resultat men idén väcktes att anställa någon med uppgift att hjälpa och fixa i de äldres hem. Personen som anställdes heter Malte och går nu allmänt under namnet Fixar-Malte i Höganäs. Projektet med Fixar-Malte har pågått i flera år. Fixar-Malte hjälper till med olika lite tyngre eller annorlunda göromål hos de äldre som de har svårt att klara av själva, till exempel att byta glödlampor eller sätta upp gardiner. Han ska dessutom ha tid att ta en kopp kaffe och prata en stund om det behövs. Fixar-Malte är mycket uppskattad bland de äldre och har dessutom sparat pengar åt kommunen. Höganäs kommun räknar med att en fallolycka med något slags benbrott kostar cirka en miljon kronor. Till detta ska läggas all den värk, ångest och otrygghet som olyckan förorsakar hos den drabbade och som inte kan räknas i pengar. I Höganäs minskade antalet fallolyckor och frakturer med runt 30 procent under en treårsperiod, något som sparade kommunen miljontals kronor. Fixar-Malte är en enkel och okomplicerad lösning både att hindra otrevliga fallolyckor och för att skapa trivsel hos äldre, dessutom har det visat sig att vissheten om att Fixar-Malte finns i sig skapar trygghet och mindre oro. Idén har tagits upp i flera kommuner. Denna service behöver förstås inte kommunen utföra i egen regi. Den går lika väl att upphandla. Idén att Filipstads äldre skall få del av en sådan här service kommer från vårt möte med PRO den 19 augusti i år. Vi vill ta de äldre kommuninnevånarnas idéer till vara, när så är möjligt. Idén är värd att undersöka även för vår kommun. Personen behöver naturligtvis inte heta Malte det kan vara en Filip eller Filippa eller vad vi vill.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kommunfullmäktige 16 september Huvudsaken är att det blir en person som på kanske en kombinerad tjänst kan ha denna uppgift som kan bli en trygghetsfaktor i kommunens äldreservice. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av och möjligheten att inrätta någon form av tjänst eller service liknande ovanstående exempel. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till Socialförvaltningen. Beslutsexp: SOC

19 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Kultur- och föreningsutskottet 16 september Au 65 KFU 39 Dnr 159 /10 Överlämnade av gåva Gunde Johanssons-statyns ideella förening I skrivelse daterad redogör Gunde Johanssons-statyns ideella förening för bakgrund och historik av föreningens insamling och avtal med skulptören Henny Kortenoeven. Föreningen överlämnar gåvan med förutsättningen att överenskomna avtal med Filipstads kommun fullföljs och att överlämnade medel endast får användas till anskaffande och uppsättning av statyn. Föreningens önskemål är att statyn placeras i Stadsparken Kungsgatan och att invigning sker den 6 juni under Filipstads 400-årsfirande. Kfu beslutar: att föreslå Ksau att Filipstads kommun mottager gåvan att gåvan förvaltas i enlighet med föreningens önskemål samt att statyn placeras i Stadsparken Kungsgatan. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Tekniske chefen Inge Nilsson-Piehl har i skrivelse daterad meddelat att Teknik & Service inte har någon erinran mot placeringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Filipstads kommun mottager gåvan att gåvan förvaltas i enlighet med föreningens önskemål samt Beslutsexp: G.J-s ideella förening T & S KFU att statyn placeras i Stadsparken Kungsgatan.

20 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 66 Dnr 149/10 Ansökan om bidrag till Filipstadsmässan 2011 Filipstadsföretag i samverkan ansöker i skrivelse 16 augusti 2010 om bidrag på 30 tkr till planering- marknadsföring och genomförande av Filipstadsmässan, en företags/förenings och idémässa i Wasahallen 7-8 maj Mässan har tidigare genomförts åren 2002, 2004, 2006 och 2008 med mycket lyckat resultat. Filipstadsmässan 2008 besöktes av ca 7000 personer och 118 utställningsplatser fanns. Intresset var så stort att flera tält fick hyras in som tillbyggnad till Wasahallen. Så kommer det med all säkerhet bli även år 2011, detta år då Filipstad firar 400 år. Arrangerandet av mässan sker helt med ideella krafter. Filipstadsföretag i samverkan samarbetar också med kommunens näringslivskontor i kontakten med företagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla ansökan om 30 tkr från Filipstadsföretag i samverkan, för genomförandet av Filipstadsmässan 2011 Beslutsexp: Filipstads f. i samverkan Näringsl.kont. att finansiering sker med Kommunstyrelsens tillgängliga medel.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 67 Dnr 23/10 Näringslivsfrågor Kommunchefen redovisar vid sammanträdet sammanställning över näringslivsarbetet under tredje kvartalet avseende dialoggrupper, företagsbesök, seminarier, frukostmöten m m. Vidare redovisades även planeringen för kvartal 4 år Arbetsutskottet beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsexp: Näringsl.kont.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 september Au 68 Personalfrågor Förvaltningschef Inge Nilsson-Piehl presenterade behovet av rekrytering av ersättare då ordinarie personal delvis behöver disponeras för genomförande av vissa delar i projektet Hälso- och breddidrottsturism. Därutöver redovisas behov av kompletterande personal med anledning av kommande pensionering. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: I Nilsson- Piehl att uppdra till förvaltningschefen att genom rekrytering finna lösning på behovet att säkerställa projektets genomförande samt kommande pensionering.

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Plats och tid: Nämndhuset 900-1100 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010 1 (23)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010 1 (23) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.15 Ajournering kl.14.45-15-00, 16.50-17.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2012 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-13.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende. Kommunstyrelseärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende. Kommunstyrelseärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-11-28 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 2 december 2016 kl.09.00 Justerare: Gisela Nyqvist Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2010-08-17 1(13) Peter Johansson. Katarina Hammargren, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Ingela Svartnäs.

Socialnämnden 2010-08-17 1(13) Peter Johansson. Katarina Hammargren, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Ingela Svartnäs. Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-08-17 1(13) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-08-17, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olov Persson Annika Johansson Peter

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 29 september 2010 1 (13 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 29 september 2010 1 (13 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 29 september 2010 1 (13 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Sune Carlsson Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2010-09-16 72 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande S Kerstin Svensson S Margareta Jarlstedt M Hans Forssell S Maria Rönnehäll

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.07 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson Kommunstyrelsen 27 juni 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering mellan 15.05-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Solveig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Olle

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13) Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13) Plats och tid: Lektionssalen Spångbergshallen kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman Sune Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari 2010 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari 2010 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari 2010 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-22

Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-22 Kommunstyrelsen 27 januari 2011 1(34) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.30-11.10 Ajournering kl. 10.00-10.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Thorbjörn Parling Marina Isaksson Olle

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdet inleds med en information om Säker kommun av Michael Björklund, säkerhetssamordnare

Sammanträdet inleds med en information om Säker kommun av Michael Björklund, säkerhetssamordnare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-03-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 9 mars 2015 kl.09.00 (Styrelsemöte för Stadshus mfl börjar kl.09.00,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-11 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Elisabeth Nordin (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer