Slutrapport för projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: Journalnummer: LAG diarienr: LVS-043 Projektnamn: Offerplats Finnestorp Sammanställning Ange i punktform positiva effekter och därefter övriga erfarenheter av projektet. En fungerande besöksplats med besöksstugor, parkering och toaletter etablerades Uppskattande kommentarer från våra besökare Möjliggjorde för ca 2000 personer att besöka Offerplats Finnestorps arkeologiska utgrävningar samt de 14 teaterföreställningar som sattes upp av teatergruppen ScenVara Möjliggjorde att en praktikant kunde sysselsättas vid besöksplatsen under sommaren Säkerställer möjligheten för turister att kunna besöka offerplatsen även under kommande grävsäsonger Bidrar till en aktiv och levande landsbygd Gav utrymme och möjlighet för att förmedla information och att saluföra souvenirer, litteratur mm som föreningen erbjuder Gav möjlighet för lokala entreprenörer och ortsbefolkningen att samverka kring en gemensam aktivitet Bakgrund Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet och varför projektet uppstått. Utgå från punkten Projektidé i din projektplan. Vi ville anpassa området kring utgrävningsplatsen för kulturturistisk verksamhet. Behovet av en fast etablerad besöksplats har växt i takt med att de arkeologiska utgrävningarna har gett ytterligare resultat och blivit mer kända både lokalt och regionalt.

2 Syfte och målgrupp Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades. Redogör för hur projektet har uppfyllt detta. Syftet med projektet var att bredda besöksplatsen. Vi ville anlägga stigar och parkering samt utlokalisera besöksstugor med erforderliga anslutningar av vatten och el. Vi ville även bygga toaletter. Målgruppen var en intresserad allmänhet i alla åldrar. Häri inbegripes även handikappade. Projektet har lyckats väl med detta. Vi har anlagt stigar, iordningsställt en parkeringsplats, placerat ut våra besöksstugor samt byggt toaletter. Platsen har handikappsanpassats. Då hälften av de ekonomiska medel vi förväntade oss till byggmaterial mm uteblev nödgades vi i viss mån reducera våra mål en del. Det vi bland annat tvingades avstå ifrån var mer permanenta lösningar för el och vattenförsörjning. Att resultatet trots detta blivit positivt märks framför allt på det positiva gensvar vi fått från nöjda besökare. Projektets mål Ange projektets mål och hur dessa har uppfyllts. Målsättningen var att göra besöksplatsen mer attraktiv för att locka turister och övriga intresserade att mot betalning ta del av utgrävningsplatsen. Platsen är nu ett attraktivt besöksmål. Under säsongen har ca 2000 personer dragit nytta av faciliteterna som projektet har möjliggjort. Utfall av förväntade resultat Utgå från förväntade resultat och jämför med utfallet, ange orsaken eventuella avvikelser. Antal Utfall Kommentar Antal deltagare i projektet Män Vid starten av projektet tillfrågades Finnestorps Vänner om vilka som ville vara med och hjälpa till i just detta projekt. Projektet var som mest intensivt under semestertiden varför flera av de som tidigt uttryckt sitt intresse var bortresta eller sysselsatta med annat. Kvinnor Vid starten av projektet tillfrågades Finnestorps Vänner om vilka som ville vara med och hjälpa till i just detta projekt. Ungdomar 0 0 Projektet var som mest intensivt under semestertiden varför flera av de som tidigt uttryckt sitt intresse var bortresta eller sysselsatta med annat. Invandrare 0 0

3 Antal deltagare i kurser och seminarier Män 0 0 Kvinnor 0 0 Nya arbetstillfällen Män 0 0 Kvinnor 0 0 Nya företag 0 0 Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet 1 1 Besöksmålet har etablerats på ett mera beständigt vis. Nya nätverk 0 0 Antal nya inflyttade personer 0 0 Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa Offerplats Finnestorp med kringverksamhet har jämfört med föregående år utökat sitt besökstal med ca 1500 personer. Bidragit till ökad jämställdhet 0 0 Horisontella prioriteringar Redogör för hur projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, miljö/hållbar utveckling och bygdeutveckling. Det genomförda projektet har gett ett positiv tillskott till bygdens ordinarie kulturella verksamhet. Exempelvis bidrar ett ökat antal besökare till fler övernattningar, restaurangbesök osv. Många av våra besökare har uttryckt sin positiva upplevelse av en vacker och målerisk bygd dit man normalt inte söker sig. De har också uttryckt ett klart intresse för att följa vår fortsatta verksamhet och lär därmed återkomma.

4 Genomförande och tidsplan Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter du har genomfört i projektet och när under projekttiden de har ägt rum. Jämför med din ursprungliga tid- och aktivitetsplan, kommentera avvikelser från planen. Från projektstarten fram till mitten av juli genomfördes huvuddelen av de planerade aktiviteterna. Detta innebar att de var färdigställda i tid till den första utgrävningsperioden. Därefter skedde mindre förändringar och justeringar i takt med att behoven uppdagades. Detta är helt i linje med den gjorda planeringen. Spridning av projektets resultat Redogör för hur du har spridit projektets resultat. Beskriv också hur resultatet kan användas av andra som berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. Vilka andra kan ha intresse av att ta del av projektresultatet? Våra positiva besökare är ambassadörer för vår verksamhet vari ingår den fungerande besöksplatsen. Genom vårt medlemskap i Västgötalandet sprids informationen om vår fungerande besöksplats via såväl deras hemsida som deras broschyrer. De återkommande uppdateringarna under grävperioden dagligen på vår egen hemsida som uppmärksammats och lett till att besökare har inspirerats att komma, har tydligt visat att vi är ett attraktivt besöksmål. Vår samverkan med Falbygdens museum där årets sommarutställning Drakskatten från Finnestorp visades har också bidragit till att sprida kännedomen om besöksplatsen. ScenVara vars teaterverksamhet löpt parallellt med övrig Finnestorpsverksamhet har genom sin marknadsföring också starkt bidragit i informationsspridningen. Den oberoende rapporteringen i media har aktivt i mycket positiva ordalag förmedlat Finnestorp som besöksmål. Vi har funnits med i flera TV-reportage, radioutsändningar och fortlöpande tidningsartiklar såväl på regional- som riksnivå. Detta efter såväl sammankallade presskonferenser som spontant. Intresserade att ta del av projektet kan vara de privatpersoner och organisationer som eftersträvar en symbios mellan faktisk historisk verklighet och kulturturism/kulturhistoria. Projektets kostnader och finansiering Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser. KOSTNADER Faktiska kostnader Beviljad budget Utfall Löner och lönebikostnader Investeringar Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser ,50 Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser ,50

5 FINANSIERING Faktisk finansiering Budgeterad finansiering Utfall Privat medfinansiering, intäkter Privat medfinansiering, övrigt Summa privat medfinansiering Finansiering från LAG Övrig offentlig medfinansiering Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser ,50 Summa ideellt arbete/resurser ,50 Offentliga resurser Avvikelser från beviljad budget Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade kostnader? Om det är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser? I samband med vår Leaderansökan hade vi sökt medel för materialkostnader. Vi beviljades medel från Vara kommun men vi fick däremot inte de medel som vi ansökt om hos Västra Götalandsregionen. Därmed begränsades i någon mån möjligheten att utnyttja de beviljade projektledarpengarna från Leader. Projektets arbetssätt Redogör för projektorganisationen (namn och personnummer på personer i projektgruppen/projektledningen), samarbetsformer och förankring i partnerskap (ideell, privat och offentlig sektor). Den administrativa projektledningen har skötts av Rune Torstenson, pnr samt Egil Josefson, pnr Denna del ingår i ideellt arbete. Det praktiska projektledningsarbetet i samband med byggverksamheten har upphandlats av firma Gidstedts Bygg, org.nr Projektledare har varit Lars-Ove Larsson. Ideella resurser har framför allt hämtats av föreningarna Finnestorps Vänner och ScenVara.

6 Slutsats och rekommendationer Sammanfatta de slutsatser du har dragit av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet har tillfört bygden. Skulle projektet ha genomförts utan projektstöd från Leader? Projektet har till sin omfattning varit begränsat och behovet som fanns var relativt tydligt. Den tydligaste svårigheten som vi stött på är att kunna hantera betalningar utan att ha likvida medel tillgängliga. Det som åstadkommits inom ramen för projektet har möjliggjort att den verksamhet som önskades kunde genomföras på ett bra vis. Detta med minsta möjliga störning för de kringboende. Den närmaste bygden har fått en positiv uppmärksamhet av såväl besökande som genom de mediaaktiviteter som varit. Tillräckliga finansiella resurser för att genomföra projektet utan Leaderstöd fanns inte. Långsiktighet Hur tar du tillvara de kunskaper du skaffat dig och hur lever verksamheten vidare efter projekttidens slut? En grundlig planering vad gäller såväl aktiviteter som ekonomiska förutsättningar är nödvändig i all verksamhet. Detta blir inte minst uppenbart då de ekonomiska resurser som krävs för att betala de insatser som görs under projektets gång inte existerar. De offentligt beviljade medlen ställs till förfogande först när man på egen hand redan har tvingats låna in motsvarande för att betala allt som genomförts och där kostnaderna för denna inlåning saknar täckning. Verksamheten som kommer att ha kvalificerad nytta av de genomförda åtgärderna fortsätter under kommande år på likartat sätt. Genomförandet Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Västra Skaraborg? Den hjälp som vi under projektets gång har erhållit från LEADER Västra Skaraborg har varit utomordentligt god. De möjligheter till råd och stöd som stått till buds har erbjudits på ett professionellt, engagerat och trevligt sätt. Förbättringsområden Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat) Det seminarium med genomgång av projektverksamhet inom ramen för Leader som vi deltog i var mycket bra och klarläggande. För vårt behov kändes detta tillräckligt. Det återkommande problemet som sannolikt många sökande, framförallt nystartade och små verksamheter i likhet med oss, möts av är det logistiska dilemmat när det gäller att få tillgång till de beviljade resurserna. Möjligheten att få förskott, som vi utnyttjat, löser inte alltid problemen. Det kan inte nog betonas att den som vill komma i åtnjutande av Leadermedel måste på annat sätt skaffa de resurser som krävs för att i princip i förskott finansiera hela verksamheten! Först när allt är betalt betalas bidraget ut. Bilagor: Projektet att iordningställa besöksplatsen sker med stöd av (Leader-, EU- samt Vara kommuns logos). Floby, Rune Torstenson Egil Josefson Lars-Ove Larsson Projektägare/Firmatecknare Projektledare

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 Slutrapport för projektet Förstudie; METALLHANTVERKSCENTRUM (MHC) Datum: 2012-12-03 Journalnummer: Projekttid: 2011-05-19 2013-03-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Företagslyftet Östhammar Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. I Östhammars kommun finns fem lokala ideella

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Lägesrapport Slutrapport

Lägesrapport Slutrapport 7-01-15 1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: 304-3745-05 Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: 6-01-01 7-02-28 Projektnamn:

Läs mer

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010

It-ikapp. Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010 Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning Internet för alla Inledning

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: 2014 05 31 Journalnummer: 2011-599 Projekttid: 2011-2014 Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer