Sjön Björken restaurering och vandringsled, Sunne kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjön Björken restaurering och vandringsled, Sunne kommun"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Bengt Nilsson/Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Värmland Karlstad Slutrapport för Sjön Björken restaurering och vandringsled, Sunne kommun foto Hans Ring Projektets namn: Sjön Björken restaurering och vandringsled Kontaktperson på kommunen: Anders Olsson Telefon: vx E-postadress:

2 Genomförande Syfte med projektet samt åtgärder som beviljats bidrag Sjön Björken är ett fågelrikt våtmarksområde. Projektets syfte har varit att skapa betade strandängar av de igenväxta markerna i den norra, östra och södra delen av sjön. Åtgärderna förväntas bland annat att ge förutsättningar för ett fortsatt rikt fågelliv, bevara beståndet av bågsäv, gynna lokala lantbruk och skapa en öppen landskapsbild. Följande åtgärder har genomförts enl. ursprungligt beslut om bidrag på kr: 1) 68 ha mark inhägnad varav 55 ha röjd mark.1,2 mil stängsel uppsatt. Skötsel av mark enligt skötselplan tills miljöstöd erhållits. Genomförda fågelgynnande åtgärder. 2) 4 annonserade visningar av projektet, naturaktiviteter, föredrag och hemsida. 3) Sammanställd fågelinventering under två år, växtinventering 2005, undersökningar utförda av Klarälvdalens folkhögskola m fl 4) Projektledning och administration Genomförda åtgärder 1) 55 ha mark röjdes och avverkades av SKS gröna projektarbetare under hösten 2005 och våren Riskörning upphandlades för 34 ha och slutfördes under mars Under sommaren och hösten 2005 samt våren 2006 stängslades projektområdet. Fållorna har utökats utanför det ursprungliga projektområdet för att få mer funktionella beteshagar. Den inhägnade marken har idag en sammanlagd yta på ca 120 ha vilket är större än de ursprungligen planerade fållorna på 68 ha. Skillnaden i beräkning beror förutom ovan nämnda orsak även på att strandlinjen var svår att fastställa vid projektets inledning. Totalt har ca 1,1 mil stängsel satts upp. En del av den ursprungliga stängslingen förenklades sommaren 2006 och gjordes om. Vinterns riskörning och isrörelser 2006 gjorde att många uppsatta stolpar knäcktes och fick bytas ut. Putsning av markerna skedde där det var möjligt med tanke på stubbar och vattenstånd under hösten Betesplaner för de olika fållorna upprättades. De första nötkreaturen släpptes i östra fållan den 13 maj I södra delen har ett svagt bete av ca 10 Highland Cattle pågått under flera år. År 2006 öppnades den delen ner mot sjön. Resterande projektområde erhöll miljöstöd våren 2006 och åtgärdsplaner för 62 ha upprättades. Stubbrika delar inom projektområdet frästes under november 2006 efter upphandling. Frästa arealer ingick inte i miljöstödet Fyra djurägare fördelar sina djur inom projektområdet. Under sommaren betade sammanlagt ca160 nötkreatur på de nyskapade strandängarna. I slutet av oktober 2006 hämtades de sista djuren hem från betet. En större grävd ö i nordvästra delen av sjön fick ersätta planerade två mindre lerbankar för häckande fåglar. Arnön omgärdas av en djupare vallgrav för att förhindra rävar att ta sig ut till ön. För att binda jordmassorna spreds gräsfrö över ytan. Dessutom sattes ett 50-tal fågelholkar upp runt sjön och 2 häckningsbryggor, 4 plattformar samt 4 flytplattformar placerades ut i sjön år 2005 och 2006.

3 2) Flera visningar och informationer om projektet genomfördes under projekttiden. Sammanlagt har alla aktiviteter lockat minst 300 deltagare. En stor visning i första hand riktad till politiker och tjänstemän inom kommunen hade ca 30 deltagare. Inbjudan skickades via brev och e-post. Vid ca 9 tillfällen annonserades i Sunnenytt om aktiviteter i vilka visning och projektinformation ingick. Visning och information gavs även till Rotary och Mellanskogs medlemmar vid två tillfällen. Naturfotograf Hans Ring visade bilder från Björken och myggforskare från Uppsala universitet höll föredrag om stickmyggor i översvämningsmarker. Föredragen hölls i Tomthults missionshus och var båda välbesökta. De annonserades ut i via affischer i Björkenbygden. Aktiviteterna hade var för sig mellan deltagare. Föreningen Sjön Björken skapade 2005 en egen hemsida som bl a löpande publicerar information om händelser i projektet. 3) Resultaten från ornitologernas16 fågelinventeringstillfällen finns i en excelfil. År 2006 observerades bl a ett årtapar som fick tre ungar, revirhävdande gulärlor (nordliga) och gluttsnäppa samt en ökning med ca 16 nya par av häckande tofsvipa i den nordöstra delen. Dokumentation av flora gjordes kring Otternäset Samma år utförde Klarälvdalens folkhögskola kartering av bågsäv, provfiske och djupkartering av sjön. Mygginsamling och flödesmätning har utförts av bygdebor Insamlat material har artbestämts och vägts vid Uppsala universitet. En stor andel av Björkens mygg är översvämningsarter som kläcker med flera generationer under en sommar. Dessa ställer till med problem när de finns i stora populationer. Även andra mer ovanliga stickmyggarter konstaterades. 4) Projektledning på deltid och administration har utförts i enlighet med ursprunglig ansökan. Genomförda åtgärder har utförts i samverkan med övriga aktörer och medfinansiärer som planerat. Se även avsnitt om aktörer nedan. Godkända ändringar - omfördelning av budgeterade medel för att ha råd att genomföra stubbfräsning enligt den ursprungliga planen. Effekter från naturvårdssynpunkt 120 ha strandnära betesmark varav en stor del betecknas som strandäng har på kort tid skapats. Förändringen är påtaglig vad gäller landskapsbilden. Miljöstöden och de upprättade åtgärdsplanerna ger en garanti för en god skötsel av markerna under minst fem år. Det kommer förhoppningsvis att gynna häckande och rastande våtmarksfåglar samt en större mångfald av växtarter. Redan i åt konstaterades en lyckad häckning av årta men vi väntar fortfarande på en återkolonisering av skrattmåsar. Totalt var minst 300 besökare med på visningar och aktiviteter med anknytning till Björkenprojektet. Den goda massmediala bevakningen och alla evenemang leder på sikt till en bättre kunskap och ett större intresse av naturen kring sjön mm. Ännu ett långsiktigt önskemål är att bete och tramp minskar de stora populationerna av översvämningsmygg så att sommarplågan reduceras.

4 Målet är att Björken även efter projektet fortsätter att vara en mötesplats för natur- och friluftsintresserade människor. Att den lokala köttproduktionen kan utöka verksamheten vilket får positiva effekter på bygdens öppna landskap. Åtgä rd Typ av åtgärd 1 55 ha röjd, 34 ha skotad och stubbfräst mark 68 ha inhägnad mark 1,2 mil uppsatt stängsel mark skött enligt skötselplan tills miljöstöd erhållits fågelgynnande åtgärder utförda 2 4 st annonserade visningar av projektet. Föreningen Sjön Björkens hemsida uppdatering av information, naturaktiviteter och föredrag Genomfö rd i sin helhet (ja/nej/de lvis) ja ja Resultat/mätbara effekter av åtgärden Öppen landskapsbild. Markägare utanför projektområdet passar på att röja dungar så att sikten ökar ännu mer. Ca 120 ha mark har hägnats. Betesmarken i projektområdet var större än beräknat och åkermark med närhet till transportvägar har lagts till. Marken väl betad sensommaren Många frön av kärlväxter har fått chans att gro. Ökning av antalet nötkreatur i bygden. Köttproduktion. Miljöstöd erhölls och Åtgärdsplaner upprättades för totalt 62 ha holkar sattes upp en stor! lerbank Arnön grävdes, 2 häckningsbryggor, 4 plattformar och 4 flytplattformar placerades ut Minst 300 besökare på aktiviteter. Ca 9 annonserade evenemang. Långsiktiga effekter Ökat antal häckningar och arter av våtmarksfåglar. Dessutom en tät grässvål med större artdiversitet och bevarad bågsävpopulation. Kolonisering av insekter som trivs i strandängsmiljön. Fler betesdjur ger även större arealer för odling av vinterfoder. En brukad bygd. År 2007 beräknas miljöstöden utökas till att även omfatta stubbröjda Vi väntar fortfarande på att en skrattmåskoloni ska finna till Björken.partier. Hemsidan fortsätter att vara en informationskälla för den som vill veta vad som är på gång vid sjön. Etablerade samarbeten med olika föreningar gör att friluftsoch naturaktiviteter fortsätter att anordnas i området. 3 Sammanställd fågelinventerin g under två år Växtinventering 2005 Klarälvdalens folk- Ja Protokollen från de 16 inventeringstillfällena finns inmatade i excelfil. År 2006 konstaterades bla häckning av årta. Dokumentation av flora Analys av och upprepade systematiska inventeringar kommer framöver att följa förändringarna av fågelfaunan. Uppföljningar kommer att ske och sjön Björken med

5 högskola m fl undersökningar Projektledning och administration Ja kring Otternäset Kartering av bågsäv Provfiske Djupkartering Mygginventering Flödesmätning Tjänst på 20% under projekttiden. omgivningar blir en återkommande del i skolans undervisning. Motiveringar till ej eller delvis genomförda åtgärder Fotodokumentation Fotografier tagna av Hans Ring kan inte publiceras utan att i förväg kontakta fotografen. Projektet har utöver Hans Rings bilder en rik bildbank från aktiviteter, möten och händelser vid Björken under projekttiden. Välkomna att ta kontakt vid intresse. foto Hans Ring kalvskiljning med westernhäst foto Hans Ring bågsävskartering foto Hans Ring riskörning foto Hans Ring myggfällor

6 foto Hans Ring stubbfräsning foto K Norderup fågelholk foto K Norderup fågeldag foto K Norderup före röjning, möte med rådgivare foto Kenneth Carlbäck Gröna röjarlaget foto K Norderup Friluftsdag på plogad isbana

7 Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts Villkor i beslut Uppfyllande Villkor 1 Bidrag har enbart använts för ändamål i ansökan och för vilka bidrag lämnats. Villkor 2 Resultaten som angivits har uppnåtts med råge! Villkor 3 Se villkor 1 Villkor 4 Betesplaner har upprättats och följs Villkor 5 Projektet är slutfört 31 dec 2006 Villkor 6 Verksamhetsrapport inlämnades i tid Villkor 7 Slutrapport inlämnad Villkor 8 I annonser etc har angivits att projektet är delfinansierat av statligt bidrag till lokal och kommunal naturvård Motivering Ekonomi Kostnad för varje genomförd åtgärd som erhållit bidrag. Åtgärd Budgeterad total kostnad kr Utfall total kostnad nummer Summa: Summa bidrag enligt beslut (kr) Projektets kostnader uppdelat på olika poster Kostnad (kr) kontanter Kostnad (kr) värderat ideellt arbete mm Arbetskostnad Material Köpta tjänster Resor Övrigt Summa:

8 Finansiering Finansiär Namn Medfinansiering, kr Kommun Sunne Ideell Sunne ornitologiska organisation förening Sunne naturskyddsförening Klarälvdalens folkhögskola Ingmårs bygdeförening Östanbjörke bygdeförening Föreningen Sjön Björken Staten (utöver SKS sökt bidrag) Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt Summa: Har flera aktörer varit delaktiga i projektet? Ja x Nej Om ja, hur har denna samverkan gått till? Föreningen Sjön Björkens styrelse har tillsammans med den kommunanställda projektledaren planerat projektet och tagit beslut om olika åtgärder och hur de ska genomföras. I huvudsak har detta skett vid föreningens styrelsemöten i Östanbjörke. Ibland har representanter från andra medfinansiärer inbjudits och deltagit. Föreningen Sjön Björkens medlemmar har utfört mesta delen av det praktiska arbetet med stängsling, enklare markarbeten, aktiviteter och mygginventering. Projekt Gröna jobb (SKS) har utfört röjningsarbete. Inventeringar och uppföljningar har i huvudsak utförts av Sunne ornitologiska förening samt elever (Vilt och Naturvårdslinjen) och lärare vid Klarälvdalens folkhögskola. Botaniska föreningen och Sunne Naturskyddsförening utförde tillsammans en växtinventering. Uppsala universitet har varit handledare för mygginventeringen. LRF och projektet Tjänsten Öppna Landskap har varit behjälplig med att stötta projektets djurhållare. Utan TÖL hade det varit svårare för Björkenprojektet att få betesdjur till strandängarna! Även rådgivare inom kommunen har stöttat. Aktiviteter och visningar har arrangerats, samarrangerats och utförts av alla medverkande aktörer uppräknade ovan. Detsamma gäller även Ingmårs och Östanbjörke bygdeföreningar, Westernklubben samt Friluftsfrämjandet. Aga och Gillette har sponsrat mygginventeringen med material och materialrabatt.

9 Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till? Nästa etapp av visionen Björken har påbörjats 2006 med statliga bidrag för lokal och kommunal naturvård. I detta projekt som avslutas den 31 dec 2007 kommer den västra delen av sjöns omgivningar att omvandlas till betade strandängar. En vandringsled med rastplatser och informationsskyltar ska skapas. En mängd naturaktiviteter kommer att anordnas år efter år. De närmaste 5 åren kommer strandängarna att betas och skötas enligt upprättade åtgärdsplaner. Därefter beror det bland annat på stödens fortsatta utformning och nivå hur intressanta betesmarkerna är för djurhållarna. Det är av stor vikt att djurägare även i framtiden är intresserade av att sälja naturvårdstjänster som bete vid strandängar och att de kompenseras för den lägre tillväxten på djuren. Klarälvdalen fhsk och ornitologerna kommer att fortsätta med uppföljande inventeringar och undersökningar. Miljömål Vilket/vilka huvudsakliga miljömål har projektet medverkat till att uppnå? Ange med kryss i tabellen. Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap x Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö x Ett rikt växt- och djurliv x

10 Vad var bäst med projektet? Är det erfarenheter som projektet vill framföra? Kraften och bygdens vilja att genomföra projektet har varit oerhört stark och ingenting har varit omöjligt under projekttidens gång. Samarbeten mellan olika aktörer, möten mellan människor och nya kontakter har skapats. De flesta har känt sig delaktiga och har haft roligt samtidigt som mycket fritid har satsats för projektet. Den stora uppmärksamheten i massmedia har varit uppmuntrande. Att gynna lokala lantbruk och samtidigt bedriva naturvård har varit positivt och lärorikt. Det öppna levande landskapet med betesdjur har skänkt energi och glädje till många boende kring sjön. Ovanstående uppgifter intygas. Datum Underskrift namnförtydligande För Sunne kommun

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun SLUTRAPPORT Datum 2010-05-10 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun Ur förordningen

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

LONAs bidrag till måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen

LONAs bidrag till måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen LONAs bidrag till måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

NATUR- BETES- PROJEKT. WWFs NATURBETESPROJEKT. Långsiktiga effekter av 25 års arbete

NATUR- BETES- PROJEKT. WWFs NATURBETESPROJEKT. Långsiktiga effekter av 25 års arbete NATUR- BETES- PROJEKT WWFs NATURBETESPROJEKT Långsiktiga effekter av 25 års arbete 2 Världsnaturfonden WWF Naturbetesprojekt under 25 år INNEHÅLL PROJEKTETS HISTORIA... 5 FÖRORD... 6 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Verksamheten år 2002

Verksamheten år 2002 1 Kristianstads Vattenrike Biosfärkandidat Verksamheten år 2002 1 Bakgrund Kristianstads Vattenrike: Kristianstads Vattenrike omfattar geografiskt Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads kommun

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Framtid Gamlebyviken SLUTRAPPORT ÅTGÄRD 1 FRAMTID GAMLEBYVIKEN LOKALA INVESTERINGSPROGRAMMET VÄSTERVIKS KOMMUN 1999 2001 (2005)

Framtid Gamlebyviken SLUTRAPPORT ÅTGÄRD 1 FRAMTID GAMLEBYVIKEN LOKALA INVESTERINGSPROGRAMMET VÄSTERVIKS KOMMUN 1999 2001 (2005) Framtid Gamlebyviken SLUTRAPPORT ÅTGÄRD 1 FRAMTID GAMLEBYVIKEN LOKALA INVESTERINGSPROGRAMMET VÄSTERVIKS KOMMUN 1999 2001 (2005) FÖRORD Slutrapporten utgör ett komplement till Västerviks kommuns slutredovisning

Läs mer

Naturvårdsprogram 2009

Naturvårdsprogram 2009 Naturvårdsprogram 2009 Munkfors kommun Naturvårdsprogram för Forshaga- Munkfors kommun 2009 Projektledare Katrin Johansson Layout Katrin Johansson Foto Katrin Johansson och Peter Wallgren Foto framsida

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet. Förstudie 2013-10-01 2014-12-31

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet. Förstudie 2013-10-01 2014-12-31 Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet Förstudie 2013-10-01 2014-12-31 1 INNEHÅLLSFÖRETECKNING 1. Inledning 1:1 Bakgrund 1:2 Syfte 1:3 Metod 2. De stadsnära delarna av Hovran (karta 1) 2:1 Entré från

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Förord. Bromma 14 maj 2014. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2014

Förord. Bromma 14 maj 2014. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2014 Förord Det här är Svenskt Friluftslivs tredje återrapportering av statsanslaget till friluftsorganisationer, efter att vi fick överta uppdraget att fördela medlen. I slutet av innevarande år (2014) kommer

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen

Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen En studie över framgångsfaktorer hos involverade företag och möjliga förändringar av projektet Therese Olsson Student Examensarbete i miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Länsstyrelsens tidning för lantbrukare i Värmland - Nummer 1/2014

Länsstyrelsens tidning för lantbrukare i Värmland - Nummer 1/2014 Länsstyrelsens tidning för lantbrukare i Värmland - Nummer 1/2014 utsikt Värmland Fri sikt i Klarälvdalen Olov Henriksson berättar om projektet SAM 2014 3 april sid 4-5 Kontrollanten tipsar Detta nummer

Läs mer

G O D A E X E M P E L

G O D A E X E M P E L G O D A E X E M P E L FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD I ODLINGSLANDSKAPET OLLE KVARNBÄCK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 2 INLEDNING 3 GODA EXEMPEL: DAGGMASKAR ERSÄTTER PLOGEN 4 HERDE OCH ENTREPRENÖR 7 UPPSKATTAD

Läs mer

MEDDELANDE NR 2008:03. Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län

MEDDELANDE NR 2008:03. Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2008:03 Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2008:03 3 Meddelande nr 2008:03 Referens Anna Isaksson och Lisa Karlsson,

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji!

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji! t/> C%H O *TV> Bilaga SID I (30) Till Stockholms stadsledningskontor Finansavdelningen, Klimp Diarienummer för ursprunglig ansökan: 433-509/2005 Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer