Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5"

Transkript

1 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1

2 Med Lean mot världsklass Lean är idag det ledande konceptet för att skapa effek tiva processer och flöden. Idag tillämpas Lean inom mängder av industriföretag, tjänsteföretag, myndig heter, sjukhus och kommunala verksamheter. Historiskt är många av grundidéerna hämtade ifrån japansk industri och i synnerhet Toyotas mycket framgångsrika produktionssystem. Med tiden har det dock blivit uppen bart att Leans principer är viktiga och användbara oberoende av vilka varor och tjänster en verksamhet producerar. Under 1990-talet uppstod en stark fokusering i de flesta branscher kring att utveckla processer och att process orientera verksamheterna. Lean är på många sätt nästa steg i denna resa. Tidigare processatsningar ledde ofta till definierade och kartlagda processer med tydliga ansvar och mål. Lean tillför idag en mer offensiv relation till processarbetet, där funktionerna i verksamhetens nu varande processer i grunden ifrågasätts och utvecklas. Vad som verkligen kännetecknar Lean är fokus på att förändra (transformera) verksamhetens kritiska processer mot ett nytt effektivare sätt att driva arbetet. Det hela kännetecknas bland annat av kundfokus, värdeskapande, helhetssyn, kontinuerliga flöden, tydligt ledarskap och engagerad personal. Ett vanligt missförstånd är att Lean primärt handlar om att föra in olika tekniker såsom Fem S, Poka Yoke, Kaizen och TPM. Visst är dessa både användbara och viktiga, men Lean handlar i grunden om ett nytt sätt att se på och driva en hel verksamhet. Lean är alltså något av ett paradigmskifte. En fara med Lean är att det ibland uppstått lite av funda mentalism kring begreppet och dess tillämp ningar. På en del håll strävar man efter en renlärighet och en närmast religiös fokusering på själva metoden. Detta är givetvis fel sätt att agera på. Att lära sig arbetssätt från andra är viktigt, men att kopiera sådant rakt av blir sällan framgångsrikt. Bra koncept måste alltid anpassas till den aktuella verksamheten och de vinner ofta på att även integreras och korsbefruktas med andra bra koncept. Ett exempel på det är att det idag blir allt vanligare att integrera Lean med Sex Sigma. På det sättet kompletteras Lean med Sex Sigmas effektiva och fördjupande metoder och arbetssätt inom förbättring och problemlösning. Genom utbildning och kompetensutveckling kan man undvika alltför snäva sätt att se på förbättringsarbete, och istället dra nytta av ett bredare spektrum av fun gerande metoder och goda erfarenheter. Det som gör Lean riktigt intressant är de fantastiska möjligheter till effektivisering som konceptet skapar. Genom att fokusera på verksamhetens kunder, värdeskapande och ett kontinuerligt flöde kan man åstadkomma enorma genombrott när det gäller ledtider, resurseffektivitet och kundtillfredsställelse. Något som de verksamheter som lyckats med Lean kunnat visa. Lycka till med ditt Lean-arbete! Lars Sörqvist VD Sandholm Associates AB Kort om Lean Lean är ett sätt att leda och driva en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov. Grunden för Lean är att sätta kunden i centrum och systematiskt förbättra verksamheten utifrån vad som är viktigt för denne. Ledstjärnor är värdeskapande, enkelhet och helhetstänkande. Målet är att skapa effektiva och störningsfria flöden med utjämnad arbetsbelastning och standardiserade arbetssätt. Detta sker inte minst genom att involvera och engagera samtliga medarbetare i verksamhetens alla led. Ytterst handlar Lean om en omställning (transformation) av verksamhetens centrala processer och om att skapa ett effektivt produktionssystem. Av central betydelse för Lean är dessutom ett engagerat, närvarande och stödjande ledarskap som fokuserar på människan, förbättringsarbete och kvalitet. Lean är idag det världsledande konceptet för process- och flödeseffektivisering. Konceptet används idag inom i stort sett alla typer av verksamheter inklusive tillverkning, tjänsteproduktion, administration osv.

3 Grundprinciperna i Lean Ytterst handlar Lean om att ställa om (transformera) verksamheten och dess processer till ett nytt och överlägset effektivare sätt att arbeta på. Som grund för detta finns inom Lean ett antal styrande principer och värderingar. Utöver dessa finns även en mängd olika verktyg och metoder som på olika sätt kan stödja utvecklingen av verksamhetens produktionssystem mot Lean. Exempelvis Kaizen, Fem S, Poka Yoke, Kanban och SMED. Lean bygger på ett antal centrala principer och värderingar som synliggör hur en verksamhet bör drivas och ledas för att goda resultat ska uppnås. Dessa principer kan formuleras lite olika. De mest centrala är: Kundfokus Kundens behov och önskemål är i centrum. Verksam heten organiseras och drivs på ett sätt som är starkt inriktat på att möta dessa. Processorientering och systemtänkande Verksamheten måste utgå ifrån ett helhetstänkande. Funktioner och enheter samordnas genom snabba, flexibla och felfria processer med syfte att nå de övergripande målen. Enkelhet Allt som går att förenkla bör förenklas. Onödig komplexitet och byråkrati ska rensas bort. Ständiga förbättringar och eliminering av slöserier Verksamhetens processer och allt arbete ska ständigt utvecklas och förbättras. Allt som inte skapar värde för kunderna ska elimineras eller åtminstone minimeras. Kontinuerliga flöden Verksamhetens processer och arbetsflöden ska planeras så att inga avbrott, stopp eller väntetider uppstår. Flöden ska drivas och optimeras utifrån ett helhetsperspektiv. Dragande system Kundernas behov och efterfrågan ska vara styrande för verksamhetens processer. Det som kunden efterfrågar ska produceras. Varken mer eller mindre. De varor och tjänster som produceras dras på så sätt genom processen. Samma takt Arbetet bryts ned och balanseras i tidsmässigt lika långa arbetsmoment. Detta är en grund för kontinuitet. Ingen behöver vänta på någon annan, som tvingas stressa. Visualisering All verksamhet, all styrning och all information ska vara så synlig och transparent som möjligt. Närvarande ledarskap Chefer är engagerade, delaktiga och aktivt närvarande i produktionen. Ledarna ställer frågor och uppmuntrar till tänkande. Allas delaktighet och engagemang Alla medarbetare är engagerade i verksamhetens förbättringsarbete och har ett tydligt kvalitetskrav avseende sina arbetsuppgifter. Att göra rätt och systematiskt verka för att utveckla det egna arbetet har högsta prioritet. Partnerskap Långsiktiga och ömsesidigt gynnsamma relationer utvecklas både internt och utåt mot kunder och leverantörer. 3

4 Lean ledarskap Lean baseras på ett välutvecklat och närvarande ledarskap som genom personligt engagemang och deltagande stöttar verksamhetens medarbetare och skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete. Inom Lean sätts människan i centrum med avsikt att göra alla delaktiga i ständiga förbättringar, systematiskt ta vara på medarbetarnas idéer samt skapa en kultur där kvalitet och utveckling har högsta prioritet. Man talar ofta om Lean ledarskap. Ett sådant ledarskap kännetecknas av: Engagera genom att skapa delaktighet och lyssna på individerna Ledaren är en förebild Alla beslut är genomtänkta och grundas på fakta. Genom att mäta och systematiskt analysera viktiga egenskaper i verksamheten undviks att åsikter och tyckande blir styrande. När beslut väl är fattade genomförs de med snabbhet och handlingskraft. Ledare måste agera på det sätt som de själva förväntar sig att medarbetarna ska agera på. Genom att ledare på alla nivåer personligen aktivt prioriterar och deltar i verksamhetens förbättringsarbete kommuniceras vikten av detta till hela organisationen. Närvarande och stödjande ledarskap Verksamhetens ledare ska tillbringa mycket tid nära händelsernas centrum. Förståelse för verksamhetens processer och ständig kontakt med medarbetarna är centralt. Kunskap om verksamhetens kunder och de produkter som tillhandahålls är viktigt. Verkligheten utgör härigenom en grund för att leda. Respekt för individen och fokus på kontinuerligt lärande Verksamhetens medarbetare är grunden för framgång. Arbetsglädje, engagemang och kompetens måste ständigt utvecklas. En viktig del i lärandet är ledare som leder genom att ställa frågor och skapar utrymme för reflektion. Att uppmärksamma goda exempel och fira framgångar spelar en betydelsefull roll i utvecklingen. 4 Genom att involvera och göra alla medarbetare del aktiga i förbättringar på olika nivåer i verksamheten skapas engagemang och samhörighet. Beslut grundas på fakta Fokus på kvalitet och ständiga förbättringar Varje människa har ett tydligt ansvar för kvaliteten på det arbete som han eller hon utför. I varje enskild situation är det centralt att göra rätt från början och ge kvalitet högsta prioritet. Brister, fel och avvikelser ses inte som hot utan som möjligheter till att bli bättre. Alla medarbetare och chefer är starkt engagerade i att tillsammans finna, lösa och eliminera problem och brister. Arbetet är i stor utsträckning förebyggande. Se helheten, fokusera på kunden och agera långsiktigt Ledarskapet inom Lean grundas på ett helhetstänkande där verksamhetens kunder och övergripande processer är i fokus. Utvecklingen drivs framåt i många små steg med tydliga mål och långsiktiga strategier.

5 Så kan Lean implementeras i din verksamhet Det sätt som Lean implementeras på kan variera. Lean handlar i grunden om att införa ett nytt sätt att driva och utveckla verksamheten. Därför är det viktigt att anpassa Lean-satsningen till den specifika verksamheten. Utbildning i Lean är genomgående en mycket viktig del av implementeringen. Läs om Sandholm Associates resultatinriktade Lean-utbildningar på eller på baksidan av den här broschyren. Följande steg har visat sig vara mycket viktiga för att en satsning på Lean ska bli framgångsrik. 1 Förankra Lean i ledningen och hos nyckelpersoner Initialt är det betydelsefullt att verksamhetens ledning och andra nyckelpersoner får grundläggande kunskaper och förståelse för Leans möjligheter och innebörd. Ledningen måste förstå sin roll i arbetet och engagerat backa upp satsningen. Ett naturligt första steg i satsningen är därför att ett ledningsseminarium genomförs. Ett vanligt inslag i ett sådant seminarium är att genomföra ett Leanspel där Leans principer och möjligheter demonstreras genom en praktisk simuleringsaktivitet. 2 Utbilda Leanledare När ledningen fattat beslut om att satsa på Lean är det viktigt att snabbt bygga upp en gedigen kompetens i verksamheten om Lean och de verktyg och metoder som är relaterade till detta koncept. Att verksamheten har tillgång till omfattande egen kompetens inom Lean och inte tvingas förlita sig helt till externa konsulter är en mycket viktig framgångsfaktor. Vi rekommenderar därför att man utbildar ett tillräckligt antal Leanledare för att dessa ska kunna leda och samordna verksamhetens Leanarbete. 3 Starta pilotprojekt Även om avsikten med Lean är att transformera hela verksamheten till ett Leanbaserat arbetssätt kan detta inte ske på en och samma gång. För att säkerställa framgång är det viktigt att snabbt visa resultat. Det är också betydelsefullt att tidigt skapa praktiska erfarenheter och lärdomar från tillämpning av Lean i den egna verksamheten. Detta kan ske genom att man tidigt i satsningen planerar och genomför avgränsade Lean baserade pilotprojekt i utvalda processer. Dessa pilotprojekt leds av verksamhetens Leanledare. 4 Följ upp, lär och expandera Leansatsningen De genomförda pilotprojekten följs noga upp med avsikt att verifiera uppnådda resultat och sammanställa vunna erfarenheter. Dessa lärdomar används dels för att skapa engagemang för Lean i verksam heten, dels för att vidareutveckla och expandera verksamhetens Leansatsning. 5 Utbilda och engagera alla medarbetare och chefer För att verkligen uppnå en total kulturförändring och transformation av hela verksamheten behöver alla medarbetare och chefer få grundläggande förståelse för Leans principer och olika verktyg som kan hjälpa dem att utveckla sitt arbete. För att verkligen engagera och förändra verksamheten i grunden kombineras utbildning med tillämpat praktiskt lärande, ofta i form av förbättringsarbete. I detta steg utbildas verksamhetens chefer till Sponsorer i Lean och lokala Leansamordnare utbildas och tillsätts inom alla verksamhetens organisatoriska enheter. 6 Gör Lean till en naturlig del av allt arbete På längre sikt ska man verka för att göra Lean till en naturlig del av allt arbete som bedrivs. Det som Lean står för kommer då att vara ett naturligt sätt att tänka och arbeta bland alla i organisationen. 5

6 Exempel på Lean-satsningar På följande sidor kan du läsa några exempel på hur olika företag och verksamheter har utvecklat sitt Lean-arbete och vilka erfarenheter man har av detta. Artiklarna har publicerats i Sandholm Associates nyhetsbrev Potential. 6

7 Ur Potential nr Holistiskt ledarskap och minskat slöseri hörnstenar i Scanias lyft Det finns flera förklaringar till varför Scania de senaste 20 åren har mer än fördubblat sin effektivitet, förbättrat kvaliteten och samtidigt fått avsevärt friskare medarbetare. Ledarskapet och ständigt minskat slöseri är bland de främsta. Koncernchef Leif Östling redogjorde för Scanias arbete med detta på konferensen Lean & Sex Sigma vd. Det är mycket ovanligt. Snittet för börs-vd:ar är cirka 2,5 år. Lärde av Toyota När Scania började intressera sig för Lean studerade man Toyota och man tittade bland annat på deras produktion i Kentucky i USA. Där producerades fyra gånger fler fordon per år än man gjorde hos Saab i Trollhättan. Detta trots att man hade ungefär samma personal styrka och likvärdiga investeringar i produktionsutrustning. Inom Scania bestämde man sig för att lära sig vad Toyota Production System var. Man byggde så småning- om upp det egna Scania Production System, där de tre kärnvärdena är Kunden först, Respekt för individen, Kvalitet och minskat slöseri. Holistiskt ledarskap behövs Leif Östling menar att organisationer ofta är bra på att suboptimera olika stationer i ett produktionsflöde, men sämre på att ta bort tidsförluster i hela flödet. Ledarskapet har länge också karaktäriserats av en militär modell, och en vi-och-dom-inställning mellan ledning och personal. Det har gjort att man arbetat fram avancerade system för att styra flöden, där man har utgått från att det inte finns variationer. Informationen har tagit komplicerade vägar fram och tillbaka mellan ledningen och de olika stationerna i produktionen. Informationen har på så sätt blivit separerad från flödet, och ledningen har bestått av ordergivning. Men mycket av det här informationsflödet kan man istället hålla inom produktionen och få en enklare kontroll där man direkt ser vad som händer. Det behövs inte avancerade informationssystem för att läsa av det här flödet. Enligt Östling behövs ett holistiskt ledarskap, där ledaren är mer av en lärare. Mindre slöseri ger även högre kvalitet Foto: Scania, Göran Wink INNAN SCANIA under 90-talet på allvar började använda sig av Lean, hade man arbetat länge med kvalitet och förbättringar. Men vi gjorde det inte på ett systematiskt sätt, berättade Leif Östling på konferensen Lean & Sex Sigma Genom åren har diverse modeord inom området flugit omkring, men de måste sättas in i sitt rätta sammanhang. Annars fungerar det inte, betonade han. Leif Östling har varit med genom hela resan inom Scania. Han har funnits i företaget i nära 40 år 16 år som bolagets vd, varav 15 år som börs- Han pekar också på vikten av att ta vara på all den information som finns inbyggd i flödet. Det är även viktigt att tydliggöra det normala flödet och fokusera på slöserier. Man ska inte göra en karta över hur det bör vara, utan hur det faktiskt är. Vi har vänt på det här och kartlägger verkligheten. Den interna reaktionen på Scania har då ofta varit förvåning över hur det egentligen ser ut. Exempelvis när 7

8 Foto: Erik Hagman Ur Potential nr Framgång ligger i att arbeta med detaljerna, säger Leif Östling. det gäller ojämn arbetsbelastning. Det finns väldigt stora förluster i sådant, menar Östling. Att minska sådana förluster i flödet är viktigt av flera skäl. Slöseri och kvalitet är två sidor av samma mynt. Låga förluster genom minskat slöseri ger inte bara hög effektivitet, utan även hög kvalitet. Låg kvalitet betyder omvänt stora förluster och att man har dålig koll på vad man gör. Man betalar för tid på flera sätt, i form av kostnader för arbetskraft, kapital, avskrivningar på maskiner osv. Tidsförluster är något som kunder inte är beredda att betala för, menar Östling. Att lära sig se slöserier är mycket viktigt. De kan motsvara en väldigt stor del av nedlagd tid och insats. När vi tittade närmare på detta fann vi att upp till procent av nedlagd tid inte var till nytta för någon, vare sig för den som arbetar eller företaget och allra minst för kunden. Exempel på sådana slöserier är vänte t ider, onödiga förflyttningar, lagring, överproduktion, outnyttjad kompetens med mera. 8 Detaljerna är viktiga Scania Production System bygger på fyra nivåer som alla hänger ihop; värdegrund, principer (sätt att tänka), metoder (arbetssätt) och resultat. De grundläggande delarna i det hela är produktion, ledarskap och medarbetare. När det gäller produktionen är det cent rala att ha standardiserade processer, att synliggöra slöserier och att med a rbetarna utvecklar metoder. Ledarskapet i företaget ska, förutom att ge tydliga prioriteringar, fokusera på att utveckla arbetsmetoder för att minska slöserier. När det gäller medarbetarna är det viktigt att samtliga är med och är engagerade, att de har befogenheter och känner delaktighet i jobbet, vilket också bidrar till att frånvaro och personal omsättning är låg. Det finns enorma kunskaper i medarbetarna. Det gäller att logga in på allt det, säger Leif Östling. I Scanias ledarskapsprinciper betonas att bygga know-how genom ständigt lärande och att engagera medarbetarna genom delaktighet. Ledarskapet handlar också om att både koordinera och ta eget ansvar samt att både agera nu och tänka långsiktigt. Ytterligare en viktig ledarskapsprincip i Scania är att arbeta med detaljer och verkligen förstå sammanhanget. Framgång ligger i att arbeta med detaljerna. Ju mer man gör det, desto bättre kvalitet och mindre slöseri blir det. Det går inte att slarva med detta. Stabilitet ger kvalitet En central del i Scania Production System är förstås det ständiga förbättringsarbetet. Men basen för det är att ha koll på flödena, menar Leif Östling. Det är först när man vet hur arbetsflödena ser ut som man kan börja förbättra. Vissa försöker förbättra utan att se flödena, men sådant blir bara kampanjer som dör ut. Han betonar också att man måste utgå från att det alltid finns variationer i alla processer, i alla flöden. När det blir för stora variationer stör detta hela det efterföljande flödet. Det läggs enormt mycket arbete och tidsförluster på att släcka sådana

9 Foto: Scania, Carl-Erik Andersson, Dan Boman brandhärdar. Det är viktigt att få in de svängningarna inom nivåer som man kan kontrollera, och sedan utmana och förbättra i steg. Stora svängningar kommer också från kunderna och marknaden, exempelvis när det gäller efterfrågan, specifikationer, kundserviceflöden med mera. Det gäller att försöka få in även de svängningarna inom en bandbredd som man kan kontrollera. igenom läget i varje projekt, bland annat med hjälp av visuellt tydliga tavlor, och ser hur man kan fördela den totala arbetsbelastningen för att bli klara i tid. Där finns otroligt mycket att vinna i tid. R&D hos Scania är nära kopplat till företagets övriga funktioner och inkluderar även leverantörerna. Det är viktigt att leverantörerna inkluderas i flödena, eftersom de har samma intresse av effektiva flöden. En stor och viktig del i Scanias verksamhet är produktutveckling. Även här är det centralt att ha standardiserade arbetssätt och flödesorientering. Standardiserat arbete inom R&D tar inte död på kreativiteten, vilket en del tror. Tvärt om. Ju mer standardiserat arbetet är och ju mer koll man har på de intellektuella flödena, desto mer kreativt kan man arbeta. Det blir samtidigt mindre av vad man kan kalla för hobbyarbetande, som ju är något kunderna inte betalar för. Inom R&D går man varje dag Minskar bränsleförbrukning Standardiserat arbetssätt gynnar kreativitet Ett viktigt förbättringsområde som Scania arbetar med är att sänka bränsleförbrukningen för kunderna. Scania har bland annat ett eget test -åkeri med ett 20-tal fordon där man optimerar fordonen och testar allt, inklusive olika körstilar. Det finns möjligheter att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid avsevärt, vilket är viktigt för kunderna både när det gäller utsläpp och ekonomi. Ju mer kunden tjänar, desto mer tjänar också vi, säger Leif Östling. Mer än fördubblat produktionen per anställd Förbättringsarbetet i Scania de senaste dryga 20 åren har verkligen givit resultat, bland annat i effektivitet. År 1990 tillverkade man ungefär 3 fordon per anställd och år inom produktionen, 2010 var siffran 7 fordon, och visionen för 2015 är 15 fordon per anställd och år. Det märkliga är att det här med att hitta slöserier aldrig tar slut. Samtidigt blir också kvaliteten bara bättre och bättre, säger Leif Östling. Vi har samtidigt haft en stadig ökning av medarbetarnas frisknärvaro, som har ökat med nästan 7 procent enheter sedan 1990 och nu ligger på cirka 97 procent. Det visar att vi inte sliter ut våra medarbetare, tvärt om. Det här är ett uttryck för den respekt vi har för människan och att man känner att det är kul att arbeta hos oss. Motiverade människor ger en bra affär. 9

10 Ur Potential nr Lär av Södertälje kommun och Scania Så leder daglig Leanstyrning mot målen I Södertälje finns tydliga bevis för att Leankonceptet fungerar i väldigt olika typer av verksamheter. Både Scania och Södertälje kommun är ledande förebilder. Vi besökte ett par arbetsplatser för att se hur deras Leanarbete och dagliga styrning fungerar och hur det hänger ihop med de övergripande målen. SÖDERTÄLJE KOMMUN satsar sedan fyra år tillbaka kraftfullt på utveckling med hjälp av Lean. Det är ett arbete som omfattar hela kommunen och går under namnet Växthuset. Det är inspirerat av det framgångsrika Leanbaserade förbättringsarbete som länge pågått hos Scania genom Scania Production System. Visuell styrning och mål som hänger ihop Både Scania och kommunen utgår från övergripande kärnvärderingar kring att sätta kundens/brukarens behov främst, ha respekt för och utveckla medarbe tarna, minska slöserier och öka kvalitet. I båda verksamheterna ska den dagliga styrningen på olika nivåer tydligt länkas ihop med de övergripande målen. Visuell styrning och tavelmöten har central betydelse. Alla nivåer i alla kommunens verksamheter ska ofta kunna följa upp hur det går med hjälp av bland annat en målstyrningstavla och visuella drifttavlor. Arbetssättet är i hög grad standardiserat med tavlor, agendor och flera verktyg, berättar Monica Birgersson, som är utvecklingsstrateg centralt på kommunen. Den utvecklingsfas vi nu är inne i är att få till en struktur i kommunen där alla delar hänger ihop. Det centrala är att alla verksamheter, utifrån sina processer, bidrar till att nå målen. Det gäller allt från de politiska målen ner till enskilda arbetsgrupper. Verksamheternas bidrag ska också stödja brukarens process över flera nämnder och funktioner, och vi har i år etablerat tre kommunövergripande flöden med flödesledningsgrupper. Detta är en spännande utmaning för oss. Målen och mätetalen i processerna utgår från det som är värdeskapande 10 för brukaren, medborgarnyttan och politiska beslut. Hur målen specificeras i detalj på olika nivåer kommer man överens om mellan nivåernas respektive chefer. Man kan säga att målen på så sätt genereras både uppifrån och nerifrån. Alla nivåer i alla kommunens verksamheter ska ofta kunna följa upp hur det går med hjälp av bland annat en målstyrnings tavla och visuella drifttavlor. Målen och mätetalen ska vara utformade så att de ger energi till förbättringsarbetet på alla nivåer. En viktig fråga att ställa sig är om målen genererar förbättringar varje vecka. Det ska vara en tydlig koppling mellan exempelvis hemtjänstgruppens mål och överordnat mål, ända upp till högsta målnivån. Så det är viktigt att de olika verksamheterna inte har för många mål som inte bidrar till de övergripande målen. Detta för att kunna ha rätt fokus. Det är också viktigt att man använder adekvata mätetal kring kvalitet, ledtider etc, säger Monica Birgersson. Skillnad i typ av mätetal En stor skillnad mellan Scania och kommunen är att mätetal och mät- punkter förstås ser olika ut mellan exempelvis en linje för växellåds montering respektive familjehems placering av barn. Men grundprinciperna och arbetssätten med tavelmöten etc har ändå stora likheter. På kommunens placeringsenhet arbetar 32 personer med familjehem för unga och även vissa LSS-ärenden. Här arbetar alla dagligen med tavlorna. Olika yrkeskategorier har olika insatstavlor för det löpande arbetet och tavelmöten. Det finns också en övergripande målstyrningstavla som omfattar mål, resultat och ständiga förbättringar. Under delen resultat specificeras bland annat ett 15-tal mätpunkter samt löpande måluppfyllelse. Under ständiga förbättringar sitter lappar med aktiviteter samt även avvikelser och tillhörande idéer för kommande förbättringsarbete. Tavelmötena sker på enveckas- och tvåveckorsbasis. Ett dilemma för oss är att vi inte har så frekventa mätpunkter eftersom processerna är långa och varierande. Det finns också många komplicerande faktorer runt våra verksamheter, berättar Annika Rådström, som är resultatenhetschef på Placeringsenheten. Exempel på mål man arbetar med är besök hos barnen ett visst antal gånger per år, kontakter med skolan, utredningstider, tid för nya överväganden osv. Att hitta ett lämpligt familje hem är ett exempel på mål som kan ta väldigt olika lång tid att uppfylla. De olika målen aggregeras till nästa beslutsnivå och Annika Rådström går igenom dessa med sin chef en gång per månad. Bättre koll och överblick med tavelmöten Tavelmötena har en bestämd dagord-

11 ning. Det är ståmöten som pågår max 30 minuter. Hos placeringsenheten är det i regel gruppcheferna som håller i mötena. Man går igenom mål, resultat, avvikelser, hur man ligger till, synpunkter som inkommit, svårigheter och lösningar, förslag till förbättringar med mera. Förbättringsarbetet är kopplat till tavelgrupperna och som stöd finns bland medarbetarna utbildade coacher, som man kallar Talanger. Förbättringsarbete kring dagliga rutiner genomförs ofta av specifika grupper beroende på vad det handlar om, och redovisas i arbetsplatsträffar. Förbättringar som handlar om flödesutveckling ligger ofta mer på ledningsgruppsnivå. Genom att arbeta utifrån standarden för tavelmötena har vi fått koll på processerna och det aktuella läget på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har klara mål, tydliga mätpunkter, en bra överblick över vad som behöver göras och vad som avviker från normalläget. Arbetet blir visualiserat och resursbehovet syns tydligt, vilket jag tror är värdefullt för många medarbetare, säger Annika Rådström. Arbetet blir visualiserat och resursbehovet syns tydligt, vilket jag tror är värdefullt för många med arbetare. Att hitta stora slöserier och besparingar har dock inte varit den stora nyttan för oss. Vi har varit ganska slimmade från början. För oss handlar det snarare om att bli bättre på att hantera de ökande kraven inom de givna ramarna som finns. Även personalens välmående ingår i det här arbetet. Varje vecka mäts i små grupper något man kallar Människor som växer. Här tittar man på arbetsmängd, arbetsglädje och om man känner sig betydelsefull. Merparten av medarbetarna tycker att vårt Leanarbete är bra. Jag tror det bygger mycket på att närmaste chefen orkar hålla i detta och vara ihärdig. Därför är det viktigt att cheferna får utbildning i det här arbetet. Mål och mätetalen ska vara utformade så att de ger energi till förbättringsarbetet på alla nivåer, berättar Monica Birgersson på Södertälje kommun. Vi har fått koll på processerna och det aktuella läget på ett helt annat sätt än tidigare, säger Annika Rådström på kommunens placeringsenhet. Målstyrningstavlan på kommunens placeringsenhet är uppdelad på mål, resultat och ständiga förbättringar. Därutöver arbetar man med olika s.k. insats tavlor för olika personalkategorier. 11

12 Ur Potential nr Nya förbättringskliv hos Scania På Scania har man arbetat med Leankonceptets principer ända sedan tidigt 90-tal. Här har förbättringsarbetet inom Scania Production System (SPS) medfört en positiv utveckling inom många områden. Visuell styrning, tavelmöten och återkoppling av utfall på olika nivåer är centralt. Man stöttar mål på olika nivåer och det finns tydliga kopplingar och struktur i detta rakt igenom hela verksamheten. Scania tar nu nya kliv i det här arbetet. Vi besökte transmissionsmonteringen där man bland annat monterar växellådor och axlar till Scanias lastbilar. Inom transmissionsmonteringen har man under de senaste 18 månaderna gjort en viktig förändring av hur man arbetar med daglig styrning. En styrning som numera inte bara sker varje dag, utan flera gånger per dag genom något man kallar Real Time Management (RTM). Bakgrunden till förändringen var att omvärlden utvecklas och att Scania därför helt enkelt behövde bli ännu bättre. Scania satte därför upp ett mycket tuffare mål jämfört med tidigare. Produktivitets målet var nu: dubbelt så mycket på halva tiden. Fortfarande utifrån grunden 0 olyckor och 0 fel. Det första vi som ledningsgrupp gjorde var att genomföra en nulägesanalys. Den handlade i stort sett om det vi brukar benämna Stå och Se. Alla fick samma insikt, dvs att vi har förbättringspotential. Utifrån denna insikt satte vi tuffa och utmanande mål, berättar Martin Lyckström, som är SPS Manager. Vi var även överens om att för att få ut full potential av denna utmaning behövde hela organisationen få samma syn på saken. Vi lade därför upp ett program för alla chefer, stödfunktioner och montörer. Det var häftigt att se att de allra flesta fick samma insikt och positiva energi att börja Göra! Det var alltså en stor förbättring som skulle genomföras och det krävdes att alla var med. Men inte bara det. Organisationen runt arbetslagen behövde förändras. Mindre arbetsgrupper Lösningen blev mindre arbetsgrupper med djupare kompetens samt att man i praktiken flyttade ledarskapet närmare arbetsgrupperna, som nu får 100 procent support i det löpande arbetet. Principen är nu 5+1, dvs fem montörer och en Team Leader. De som tidigare kallades produktionsledare har också flyttat närmare arbetsgrupperna och kallas numera Supervisors. De har 12 ansvar för två till tre arbetsgrupper och coachar varje Team Leader. Supervisorn ska vara väldigt närvarande ute på linjerna för att hålla koll på hur det går, vilka avvikelser som uppstår, göra prioriteringar osv. Det har givit effekt. Man kan konstatera att den större närvaron ute i verksamheten har resulterat i mindre avvikelser på alla områden. Det här handlar egentligen inte om nya metoder, utan om ett ändrat ledarskap. Det finns en enorm kraft i att ledarskapet kommit närmare, säger Martin Lyckström. Det här handlar egentligen inte om nya metoder, utan om ett ändrat ledarskap. Det finns en enorm kraft i att ledarskapet kommit närmare. RTM-möten varannan timme En viktig del i det här förändrade upplägget är Real Time Management. Tidigare hade man en daglig styrning som var upplagd i 24-timmarscykler. Idag har man även en genomgång varannan timme i arbetslagen. Då tittar man på de två senaste timmarnas utfall, bland annat eventuella stopp, avvikelser, problem etc. Det gör man i noga schemalagda s.k. RTM-möten på 10 minuter, fyra gånger per dag. Kan agera snabbare Det här gör att vi kan agera mer direkt. Vi behöver inte vänta till nästa dag för att åtgärda avvikelser, ändra bemanning, få bort flaskhalsar med mera. Det som kommer fram på RTM- mötena rapporteras sedan också till den dagliga styrningen, dagen efter. Den dagliga styrningen löper alltså parallellt med RTM och innebär även den flera korta schemalagda möten per dag på olika nivåer. Supervisorn har sådana dagliga möten dels med förbättringsgrupper, dels med verkstads chefen. Verkstadschefen har i sin tur dagliga möten med platschefen. Därutöver genomförs också förbättringsgruppsmöten på en halvtimme varje vecka. De förbättringar som ska göras kan på så sätt läggas på lämplig nivå. Man strävar efter att lösa så mycket som möjligt direkt i arbetsgrupperna. Det här sättet att arbeta med mindre arbetslag, täta RTM-möten och ett närmare ledarskap har givit goda resultat och rullas nu ut i all montering inom Scania. Inom transmissionsmonteringen har man sett en kraftig reducering av stopptiden samt en rejäl minskning av kvalitetsavvikelserna. Det har även medfört ett mer systematiskt och mer detaljerat arbete med säkerhet och ergonomi, vilket även inom detta område visat sig i form av bättre arbetsmiljö. Känslan från början var att målet, dvs dubbelt så mycket på halva tiden, skulle bli väldigt tufft och krävande. Men insikten efter 18 månader är att det är positivt för hela organisationen att sätta tuffa och utmanande mål. Det har lett till en säkrare arbetsmiljö, bättre ergonomi, en engagerad organisation, högre produktivitet och bättre kvalitet, säger Martin Lyckström. Ännu mer fokus på resultat Mindre arbetsgupper och RTM har också inneburit att arbetssätten utgår lite mer från vad som händer i arbetsgrupperna, dvs resultaten ute på linjerna. Scanias arbetsmodell baseras på en struktur av i tur och ordning: Värderingar, Principer, Metoder samt Resultat som alla påverkar varandra. Vi har länge varit duktiga på principer och metoder. Genom det förändrade arbetssättet kring arbetsgrupperna kan man säga att det blivit ännu mer fokus på resultaten. Det nya arbetssättet innebär också att vi testar fler lösningar idag. Det handlar mycket om att GÖRA, dvs testa, se vad som händer, backa tillbaka, testa igen osv, och mindre om att lägga upp perfekta teoretiska metoder. En annan viktig faktor i vårt arbetssätt är att vi fokuserar mycket på den egna prestationen. Inställningen är att aldrig vara offer för omständigheter. Kraven är höga, men de riktas också åt båda håll. Det förändrade arbetssättet ställer större krav på ledarskapet. Och det är just ledarskapet och hur det knutits närmare arbetsgrupperna som är huvudorsaken till framgången, säger Martin Lyckström.

13 Genom att ändra till mindre arbetsgrupper och närmare ledarskap kan vi agera mer direkt, säger Martin Lyckström på Scania. Team Leader Jimmy Nilsson och Supervisor Lovisa Jonsson går med hjälp av arbetsgruppens tavla snabbt igenom vad som hänt de senaste två timmarna. Den s.k. kuben. Här sammanfattas aktuell information om daglig styrning, korta aktiviteter, hur medarbetarna mår med mera. Inom Scanias transmissionsmontering har arbetsgrupperna numera Real Time Management-möten på 10 minuter, fyra gånger per dag. 13

14 Foto: Thomas Henrikson Ur Potential nr Medarbetarnas engagemang och idéer är nyckeln, anser Lars Ryner och Åke Nilsson. Effektiviteten ökade 25 procent på bara några dagar På kort tid har Schneider Electric i Västerhaninge fått igång en Lean-baserad förändring med mycket lovande och snabba resultat. Huvudreceptet är att tillsammans med engagerade medarbetare ta bort allt onödigt arbete och att producera i ett jämnare flöde. När högkonjunk turen kommer är man väl rustade. FABRIKEN I VÄSTERHANINGE ingår i Schneider Electric Buildings och till verkar en rad olika typer av styrutrustning för värme- och ventilationsanläggningar inom byggsektorn. Här finns cirka 150 medarbetare varav de flesta arbetar i fem flödesgrupper. Kundbehoven styr Ytterst är det kundernas beställningar som bestämmer takten. Att kunderna finns inom byggsektorn innebär inte att processtiderna är långa. Från beställning till färdig produkt går det två dagar, plus leveranstid. Man lovar leverans till hela världen inom fyra dagar. Trots de korta processtiderna har Västerhaningefabriken en leve14 ranssäkerhet på 99,8 procent. Idag kommer en ny produkt fram i genomsnitt var elfte sekund, och det motsvarar precis kundernas samlade behov just nu. Mitt i detta balanserade flöde håller man tillsammans med medarbetarna på att organisera om arbetet i de fem flödesgrupperna ganska rejält. Två är idag omställda och de övriga tre blir klara under år Vi gör det koncentrerat under fyra dagar genom s.k. Rapid Improvement Events, som också brukar kallas Kaizen Events. Då stänger vi den berörda gruppens produktion under den tiden, men innan dess bygger vi upp ett buffert lager så att fabrikens flöde och leveranser inte ska störas, berättar produktionschef Lars Ryner. Snabba resultat Resultaten i de två flödesgrupper där man genomfört Rapid Improvement Event kom snabbt. Efter de fyra dagarna hade effektiviteten ökat med 25 procent och kapitalbindningen i lager hade halverats. Man hade också frigjort cirka 40 procent av arbetsytan, som senare kan användas för expansion. Nu fortsätter man att förbättra, bland annat genom att tillämpa Lean-konceptets Fem S, som handlar om ordning och reda. Det ger ytterligare förbättrat flöde och effektivitet. Vi arbetar egentligen inte snab-

15 Foto: Thomas Henrikson bare idag, varje moment tar ungefär lika lång tid som tidigare. Men vi har tagit bort en massa onödigt arbete, säger Lars Ryner. Det är bra att vi kan göra den här förändringen under lite lägre arbetstryck i lågkonjunktur. När uppgången kommer och investeringarna i byggsektorn sätter fart är vi rustade för att komma upp i ännu högre kapacitet än under förra högkonjunkturen. Utbildning och engagemang Att involvera människan är mycket centralt för både utvecklingsarbetet och den dagliga produktionen på Schneider Electric Buildings i Västerhaninge. Den kulturen har man haft länge. Det är avgörande att medarbetarna tar till sig förändringarna genom att de själva blir delaktiga. Med ett motstånd från medarbetarna blir det svårt att genomföra. Det här tar tid, och alla köper inte genast resonemangen. Men vi har ständiga diskussioner, och det leder framåt, säger Åke Nilsson, som är arbetsledare. Förändringsarbetet i Västerhaninge har sin grund i Schneider Production System, vilket är ett koncernövergripande arbetssätt som bland annat bygger på Lean och förbättringsmetoder i Sex Sigma. Det började sjösättas under våren I Västerhaninge började man med en fördjupande Lean-utbildning för 20 medarbetare, som fick en specialistroll. Det var produktionsledare, produktionstekniker och två personer ur varje flödesgrupp. Sedan tidigare hade man också 17 medarbetare med Sex Sigma-utbildning på Green Belt-nivå. Efter Lean-utbildningen genomförde vi ett Lean-spel med alla involverade. Det var en väldigt viktig övning som skapade förståelse för Lean-tänket och gjorde medarbetarna engagerade och positiva till förändring. Därefter genomförde vi fyra dagars Rapid Improvement Event, vilket innebar att vi överförde det här till verkligheten, säger Lars Ryner. Tar bort icke värdehöjande arbete Dessa Rapid Improvement Events går i huvudsak ut på att inom en flödesgrupp hitta icke värdehöjande aktiviteter och att få bort dessa. Man börjar med att under en dag gå igenom produktionen i gruppen och läsa av varje litet arbetsmoment. Då får man en tydlig struktur och man ser att de värde höjande arbetsmomenten är kortare än hela processtiden. Nästa dag brainstormar man kring vad i detta som är nödvändigt och vad man kan ta bort, och hur det ska gå till. Ett exempel på en icke värdehöjande del är att gå och hämta material på ett ineffektivt sätt. Vi räknade ut att flödesgruppen tillsammans gick 570 mil per år för att hämta material. Det minskade vi snabbt med tre fjärdedelar. Nu är det en person, eller snarare en roterande funktion, som hämtar material åt alla i gruppen. Den stora förbättringen är att man gått över till att arbeta i flera s.k. U-celler, eller grupper, inom varje flödesgrupp. I cellerna sitter medarbetarna tillsammans och gör en viss produkt. Var och en gör en del och lämnar vidare till nästa. Man hoppar in där det behövs för att hålla ett jämnt flöde, och medarbetarna i cellen roterar också mellan de olika arbetsmomenten. Tidigare satt var och en för sig och gjorde alla arbetsmomenten själv. Planeringen sköts av gruppen I varje cell finns en stor skärm som minut för minut visar hur både flödesgruppen och cellen ligger till i förhållande till utleveranser och lagernivå. Det visar vilka produkter man ska prioritera och var man behöver sätta in extra resurser. Produktionsplaneringen sköts på det sättet direkt av dem som arbetar i flödesgruppen. Kan det inte bli stressigt att följa det här minut för minut? Nej, det är tvärt om. Information och engagemang ger inte stress. Man vet att man gör rätt saker och vad som behöver prioriteras. Det är ett sätt att involvera medarbetarna, istället för att en särskild produktionsplanerare ska gå runt och säga att det är bråttom, säger Lars Ryner. Även uppföljning av förändringarna görs inom flödesgrupperna. Vi har kontinuerliga möten och ser till att vi verkligen gör som vi har bestämt, med vissa korrigeringar. Vi diskuterar och jämför mätetalen och ser där om det går uppåt eller nedåt, säger Åke Nilsson. En viktig förändring är också att man producerar i jämnare flöden och att man minskar alla lager, inklusive mellanlager. Det minskar kapitalbindningen. En nyckel är att man producerar betydligt mindre batcher än tidigare. Det gäller i alla led. Små mellanlager frigör också arbetsytor, och det blir mer ordning och reda. I utvecklingsarbetet hos Schneider Electric i Västerhaninge har Sandholm Associates bidragit med skräddarsydd Lean-utbildning och Leanspel samt med konsultstöd i Rapid Improvement Events. 15

16 Ur Potential nr Dragande system i tillverkning och sjukvård Det är mycket som är olika i en fabrik och i ett sjukhus. Men grundprincipen om dragande system har viktiga fördelar i båda. Vi besökte två vitt skilda verksam heter som på ett Lean-betonat sätt har satsat ambitiöst på effektiva flöden: Schneider Electric och Karolinska Universitetssjukhuset. ETT CENTRALT BEGREPP inom Lean är dragande system. Det går ut på att man i varje delprocess och vid varje tidpunkt ska producera just det som efterfrågas av kunderna. Varken mer eller mindre, varken för tidigt eller för sent. Det här kan tillämpas i både tillverkning och tjänsteproduktion. Det är kundernas löpande behov som drar fram produktionen genom de olika delprocesserna, till skillnad mot det traditionella upplägget där en central prognos och planering trycker fram produktionen. I ett dragande system finns alltid någon form av informationsflöde som initieras av en kundorder eller motsvarande. Det är egentligen produktionseller behovssignaler som går uppströms från varje delprocess bakåt till den föregående delprocessen. Det kan vara i form av elektroniska signaler, kanban-kort och även något så fysiskt som lådor som behöver fyllas på. Ett dragande system gör att verksamheten i regel blir mer kundfokuserad, mindre störningskänslig, mer flexibel och inte minst effektivare. Behovet av kost samma lager eller andra typer av kapa ci tetsreserver minskar också betydligt. Förutsättningen för att ett dragande eller kundorderstyrt system ska fungera är att verksamheten är starkt flödes orien terad och att man arbetar aktivt med att få ett så jämnt flöde som 16 möjligt. Man behöver också ha relativt korta omställningstider och förmåga att pro ducera små volymer av varje komponent, vara eller tjänst åt gången. De här grundprinciperna används idag både inom tillverkning och inom tjänsteproduktion, som exempelvis sjukvården. Levererar inom tre dagar Hos Schneider Electric i Västerhaninge har man kommit långt med Lean arbe tet och de dragande systemen. Här producerar man reglerutrustningar för inomhusklimatstyrning i fastigheter. Fabriken producerar omkring 600 olika slutprodukter och levererar direkt till byggsajter i hela världen, där leveranstiderna är mycket viktiga. Löftet från Väster haninge-fabriken är att leverera tre dagar från kundorder, och leveranssäkerheten ligger idag på procent. Flera typer av produktionssignaler Informationsflödet och produktionssignalerna i anläggningens dragande system sker på fler kompletterande sätt: På ett antal monitorer, som är inriktade på vad som är akut att producera i slutmonteringen och leverera till kund. Kanban-tavlor, som är inriktade på att hålla definierade mellanlagernivåer. Par av påfyllningslådor av olika halvfabrikat, där den ena lådan skickas bakåt i flödet direkt när den är tom (s.k. tvåbingesystem). Det hela är ett visuellt system som visar vad vi behöver tillverka idag, i morgon och i övermorgon, med prioritet för det som ska ut från fabriken idag. Signalerna kommer först direkt från orderkontoret till monitorerna i produktionen, berättar Stefan Axelsson, som är ansvarig för implementering av Lean i fabriken. Hela produktionskedjan går inte att klara på utlovade tre dagar och därför har vi ett mindre mellanlager, s.k. supermarket, mellan kretskortmonteringen och slutmonteringen av produkterna. När lagernivån för ett visst kretskort går ner blir det automatiskt en signal att producera mer i kretskortmonteringen. Så fort den definierade lagernivån för den detaljen är uppnådd igen släcks signalen. Kanban-kort visar vad som behövs I slutmonteringen är arbetet organiserat i flexibla flödesgrupper med flera s.k. U-celler i varje, där medarbetarna snabbt kan skifta mellan de olika pro dukter som behöver monteras. Inom slutmonteringen finns två personer med heltidsuppgiften att regelbundet fylla på med det material som behövs och hämta de färdiga produkterna samt även ta bort avfall. De kallas inom Schneider Electric för vattenspindlar därför att de rör sig i bestämda mönster. Hela flödet styrs i hög grad av cirkulerande kanban-kort för olika produkter

17 eller komponenter. De visar vad som behöver produceras. I varje produktionscell finns kanban-tavlor med kanban-kort som sitter i olika färgfält för att visa vad som är mest prioriterat att producera just nu. Viktigt att kunna hantera variationer I ett sådant här just-in-time -upplägg blir det extra viktigt att kunna hantera variationer och produktionsstörningar i flödet. Här har Schneider Electric i Västerhaninge bland annat god hjälp av sin dagliga mötesstruktur. På morgonen har de olika produktionsgrupperna möten för att gå igenom vad som är viktigt idag, vilka celler som ska vara igång, bemanningen osv. Senare på förmiddagen har de olika funktionscheferna ett möte för att få en samlad bild. Här går man igenom de olika produktionsdelarna och tittar på problem som dyker upp, exempelvis kvalitetsstörningar, tekniska brister, bemanningsstörning osv. Detta för att kunna agera snabbt. Mycket stora order eller många order av liknande slag kan också vara en utmaning att hantera i flödet. Vid stora order kan man ibland göra upp med kunden om delleverans. Vi har också byggt upp en extra universell produktionscell där vi kan tillverka det mesta, men där ställtiderna å andra sidan blir lite längre, berättar Annika Johansson som är chef för slutmonteringen. Vi ska minska ledtiderna ytterligare, säger Stefan Axelsson och Annika Johansson, här framför en kanban-tavla. Aktivt förbättringsarbete Viktigt för att hålla ett jämnt och effektivt flöde är också det ständiga förbättringsarbetet. Vi har ett mål på fem förbättringar per person och år. Det finns avsatt tid för flödesgrupperna en gång i veckan för att diskutera och arbeta i förbättringsgrupper, oavsett hur mycket vi har att göra. Det får aldrig vara så att vi inte har tid att arbeta med förbättringar. Mycket av förbättringsarbetet handlar om Lean-förbättringar, som exempelvis att minska ställtider, och inte minst att förbättra säkerhet och ergonomi. Vi arbetar mycket med flexibiliteten mellan arbetsgrupperna och har på senare tid höjt produktiviteten med ungefär fem procent per år. Inom förbättringsarbetet gör man också Kaizen events tillsammans med operatörerna. Schneider Electric i Västerhaninge har ambitionen att korta ledtiderna ytterligare till kund, vilket också inkluderar transporterna. Man strävar efter att producera allt mindre batcher och bli ännu mer flexibla. Inom koncernen pågår också ett arbete med att närmare knyta ihop marknad, utveckling, produktion och inköp. På flera monitorer i fabriken kommer produktionssignaler direkt från orderkontoret. Svart punkt betyder att det ska levereras till kund idag men ännu inte finns i lager. Kanban-tavla vid en U-cell, med kanban-kort i prioritetsordning. Flaggorna högst upp är ett visuellt sätt att markera rätt produkttyp. Johan Seppä är en av de två personer som hämtar och lämnar material till och från cellerna. 17

18 Ur Potential nr Inom Karolinska Universitetssjukhuset har man länge arbetat med att effektivisera processer och flöden. Även här ser man bra exempel på dragande system. Vi besökte den funktion som sköter patienttransporter inom sjukhuset i Solna. Här arbetar cirka 30 personer med att förflytta patienter mellan olika avdelningar. Det blir både korta och långa transporter, en vanlig dag kan en med arbetare gå en till två mil på sjukhuset. Transportbehov direkt på skärmen Det är viktigt att ha överblick i det här arbetet och vara snabbt tillgänglig. Inte minst när man arbetar med patienter på akutavdelningen. En relativt vanlig åtgärd för akutpatienter är att göra någon typ av röntgenundersökning. Att förflytta patienter till röntgen har generellt ganska hög prioritet och hanteras i ett särskilt system. För att det här flödet ska vara effektivt arbetar man i ett datorbaserat informationssystem som kallas Röntgentavlan och som är sammankopplat med röntgenavdelningarnas bokningssystem. När en läkare på akutavdelningen skickar en remiss till röntgen kommer information upp på en monitor hos patienttransportörerna. Här skapar alltså en beställning från kunden akutavdelningen direkt en information eller aktivitetsimpuls bakåt i flödet, till dem som ska transportera patienten till röntgen. På själva akutavdelningen finns under dagtid också alltid en patienttransportör närvarande som bevakar den här informationen på nära håll. Kortare ledtider och mer tid för vård Den information som framgår av Röntgentavlan är bland annat varifrån patienten ska hämtas, vart patienten ska transporteras, typ av röntgen, tidpunkten för remissen och när patienten ska vara på plats för röntgenundersökningen. Vissa typer av röntgen behöver tidbokas av röntgenavdelningarna själva och i de fallen är det detta som genererar informationen. När röntgenundersökningen är klar dyker ny information om det upp på Röntgentavlan och det är en signal till patienttransportörerna att hämta tillbaka patienten. Här kan man också se hur många patienter på akutavdelningen som väntar på läkarbedömning, vilket kan ge en bild av hur många patienter som kan komma att behöva förflyttas den närmaste tiden. Genom olika färger kan man också visa grad av prioritet och i vilket steg ärendet befinner sig. 18 Direkt överblick över behovet av patienttransporter kortar ledtider och frigör mer tid för vård, menar Jonas Bengtsson och Robin Edin. Så fort remiss har skickats eller tid bokats för röntgen ser patienttransportörerna när patienten måste flyttas från akutavdelningen. Den s.k. Röntgentavlan ger också information om prioritet och när röntgenundersökningen är klar, med mera. Genom det här arbetssättet kan vi minska ledtiderna och bidra till att patienterna inte behöver vara kvar på akutavdelningen onödigt länge. Det hela blir effektivare, exempelvis kan en del granskningar göras medan patienten transporteras. Tidigare blev det ganska mycket spilltid. Nu frigörs mer tid för vårdpersonalen att arbeta med själva vården och patienterna blir behandlade snabbare, säger Jonas Bengtsson som är en av patienttransportörerna. Om patienten sedan ska vidare från akutavdelningen till en annan avdelning för inläggning beställs en transport via det ordinarie beställningssystemet som hela övriga sjukhuset använder. Hur hanterar ni toppar i akutflödet? Vi kan förstås inte styra hur många patienter akutavdelningen tar in, säger Robin Edin som också är patienttrans portör. Situationen ser olika ut timme för timme. Utifrån den information vi får i systemet kan vi prioritera vad som bör tas först osv. Vi har också nära kontakt med flödessköterskor på akutavdelningen. Blir det väldigt många patienter att transportera kan vi även tillkalla hjälp från andra patienttransportörer. Det pågår också ett ständigt förbättringsarbete kring att åstadkomma effektiva flöden. Patienttransportörerna har två egna förbättringsgrupper. Ibland ser man även till att vara med och diskutera i akutavdelningens förbättringsgrupper. Vårt förbättringsarbete fokuserar vi just nu på att visa våra flödens värde för kunder inom sjukhuset. Vi vill visa att det är bättre att vi gör ännu mer av transporterna, så att vårdpersonalen kan ägna sig åt vården istället, säger Jonas Bengtsson. Sandholm Associates har bidragit med ett flertal utbildningar för Schneider Electric och Karolinska Universitetssjukhuset.

19 Foto: Stefan Lindblom/ HBG-BILD Ur Potential nr En vikigt framgångsfaktor är att alla yrkeskategorierna samarbetar över funktionsgränserna, anser Claes Lindoff. Lean ger bra resultat på Helsingborgs lasarett Med Lean som koncept har flera kliniker på Helsingborgs lasarett skapat ett ständigt förbättringsarbete, som nu tydligt visar sig i kvalitativa nyckeltal. Här ska frukten av det arbetet alltid gå tillbaka till verksam heten och patienterna. CLAES LINDOFF är verksamhetschef för specialistverksamheter inom barn-, familj- och kvinnosjukvården på Helsingborgs lasarett. Jag såg stora utmaningar med allt fler patienter, komplexa behandlingar och knappa resurser. Det behövdes nya arbetsmodeller både för att klara uppgiften och för att ge patienterna mer. Började med utbildning av cheferna För tre år sedan började man ta tag i den utmaningen, med Lean som grund. Det första som gjordes var att grundligt skapa förståelse för detta hos 12 chefer, genom extern utbildning. Det kan låta som en klyscha, men ledarskapet ÄR verkligen avgörande för att skapa och hålla igång ett ständigt förbättringsarbete, säger Claes Lindoff. Idag är ett löpande förbättrings arbete igång och det präglas av Lean-begrepp som värdeskapande tid, minskat slöseri etc. Ledning och medarbetare sätter tillsammans upp problemställningar för förbättringsarbetet, som sedan drivs av de enskilda medarbetarna. I organisationen finns också särskilda förbättringsledare. Vi är noga med att på olika sätt visuellt kommunicera vad som sker, bland annat genom anslagen information och på vår hemsida, berättar Claes Lindoff. Väldigt viktigt är också att alla yrkeskategorier, som läkare, sjuksköterskor osv, verkligen samarbetar över funktionsgränserna. Allt det här är ingen lätt resa inom hälso- och sjukvården, med sina komplexa och superprofessionella verksamheter. Det finns ofta ett stort kulturellt motstånd och det är en rejäl pedagogisk utmaning, säger Claes Lindoff. Bland annat är det viktigt att klargöra grundsyftet med förbättringsarbetet. Allt som vi får fram i form av ökad effektivitet och bättre kvalitet återförs till verksamheten. Vi har bestämt att inget förbättringsarbete ska göras främst i besparingssyfte. Visserligen utsätts vi ständigt för besparingar och det är strategiska beslut högre upp. Men vårt förbättringsarbete handlar främst om att vara effektivare och att ge patienterna mer. Det är viktigt att hålla isär detta. Bra resultat Att Lean-arbetet givit resultat syns bland annat i flera kvalitativa nyckel tal som också finns i sjukvårdens nationella jämförelser. Exempelvis inom förlossningsvården och gynekologin. Tillgängligheten till mottagningarna har också förbättrats, bland annat genom bättre schemaläggning och ett jämnare flöde. Det är de många små förbättrings stegen som har lett till de goda resultaten, säger Claes Lindoff. Överlag har Lean-arbetet givit ökat engagemang inte bara för medi cinska frågor utan också för verksamheten som helhet. Exempelvis att minska allt slöseri och att fokusera på sådant som skapar värde för patienterna. Där man har kommit längst har det också blivit bättre arbetsmiljö och minskad stress. Claes Lindoff har genomgått utbildning i Lean och processorientering hos Sandholm Associates. 19

20 Ur Potential nr Implementeringen av nya arbetssätt tar lång tid och kan lätt erodera, menar Maria Trygg. Foto: Thomas Henrikson Karolinska kopplar greppet om hela flödet På Karolinska Universitetssjukhuset pågår ett omfattande arbete med att effektivisera processerna i och omkring akutsjukvården hela vägen från att patienten kommer in genom dörren till att patienten lämnar sjukhuset. En stor utmaning är att få stabilitet i de nya arbetssätten, så att man inte faller tillbaka till gamla rutiner. KAROLINSKA UNIVERSITETS SJUKHUSET arbetar idag som ett enda sjukhus på två platser: Solna och Huddinge. Här tar medarbetare emot cirka 1,5 miljoner patienter per år. Direkt under sjukhusledningen finns en liten stab som arbetar strategiskt med flödesförbättringar. Vi arbetar nära verksamheten i tvärprofessionella förbättringsgrupper, med läkare, sjuksköterskor och olika specialister, berättar förbättringscoach Maria Trygg. Hon är barnmorska till yrket och har genom tidigare förbättringsarbete på förlossningsavdelningen och eget intresse nu en heltidsroll i förbättringsarbetet. 20 Hela flödet end-to-end Idag fokuserar förbättringsarbetet på de akuta processerna. Men det begränsar sig inte till själva akutmottagningen, eftersom patientens väg även omfattar exempelvis röntgen, kemlab och även vård avdelningar. Vi siktar på hela flödet, end-to-end, fram till att patienten lämnar sjukhuset. Det är svårare, eftersom vi är organiserade i stuprör, men det ger större möjligheter att få jämnare flöden. Det här helhetsgreppet är ganska unikt på ett så stort sjukhus. Patientsäkerhet Flödesförbättringarna bygger på ett Leaninspirerat arbetssätt och innehål- ler även delar av Sex Sigma och TQM. Målet med det hela är inte att vi ska spara pengar eller att vi ska springa snabbare, betonar Maria Trygg. Det handlar om att minska väntetider, och ge mer kvalitet för patienterna. I grunden handlar det i första hand om patient säkerheten. Långa väntetider på akuten ökar belastningen vilket har med säkerhet att göra. En patient i en kö är en patient som inte är bedömd. Det finns också ett politiskt mål från Stockholms läns landsting om att 80 procent av patienterna som kommer till akutmottagningar ska vara klara inom fyra timmar. Karolinska Universitetssjukhuset har själva valt att sätta målet till 90 procent. Men

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden.

Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden. 1 2 Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden. 3 4 5 6 Standardisera arbetet: Det finns ett bästa sätt att arbeta sök efter det genom att mäta och följa upp, utveckla

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Mirella Westpil Dagens upplägg Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Arla Foods 72% Skånemejerier 14% Norrmejerier 8% Falköpings

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

HPS. Halmstads Gummifabriks Produktionssystem

HPS. Halmstads Gummifabriks Produktionssystem Halmstads Gummifabriks Produktionssystem 70 anställda. Omsättning 2009: 115Mkr HPS Halmstads Gummifabrik - HGF Våra produkter FORDON ANLÄGGNING OCH GRUVDRIFT INDUSTRI ENERGI Produktionsapparaten BLANDNING

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Regionservice 20090527. VaraLean

Regionservice 20090527. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Ericsson Borås. VaraLean

Ericsson Borås. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Filosofisk modell över utvecklingsarbetets

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Halmstad 20090626. VaraLean

Halmstad 20090626. VaraLean VaraLean Lean i fickformat Tanke & arbetssätt Maximera värde Minimera slöserier Stödjande ledarskap Engagerade medarbetare Inga syndabockar Långsiktigt & helhet Många små steg Fakta om Vara kommun Lite

Läs mer

Astra Tech AB Vår resa mot Lean

Astra Tech AB Vår resa mot Lean Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Lean i Region Östergötland

Lean i Region Östergötland Lean i 160829 Anna Moberg Målbild 2016 Om tillgänglighet 2016 vill jag som patient: Nå sjukvården per telefon

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

LEAN i Färgelanda. Västerås 090331 - av Jan Eriksson, Färgelanda kommun

LEAN i Färgelanda. Västerås 090331 - av Jan Eriksson, Färgelanda kommun LEAN i Färgelanda Västerås 090331 - av Jan Eriksson, Färgelanda kommun Kan LEAN bidra till ökat engagemang, större delaktighet, mer arbetsglädje och utveckling av medarbetare och verksamhet? eller är det

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 306 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare!

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Copyright 2004 by SBTI International.. ALL RIGHTS RESERVED. 1 SYFTE Lean handlar om att eliminera slöseri! Genom ett systematiskt införande kan alla verksamheter

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör

Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör Service och Logistik ansvarar för servicetjänster i både Solna och Huddinge Solna Huddinge Förbättringsresan startade 2005 För hög sjukfrånvaro Vi

Läs mer

Strategier för förändringsarbete

Strategier för förändringsarbete Strategier för förändringsarbete Mats Magnusson Professor, Skolan för Industriell teknik och management, KTH Föreståndare, Stiftelsen IMIT E-mail: mats.magnusson@imit.se Vad vet vi om förändring? Förändringar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer