VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Innehåll Året som gått 3 Pensioner och försäkringar 4 Arbetsmiljö 8 Omställningsfrågor 9 Inflytandefrågor 10 EU-frågor och arbetsrätt 11 Kommunikation 12 PTKs utbildningsstiftelse 13 Organisation 14 Årsredovisning 16 Bilagor 26 2 PTK 2013 Foto Olof Holdar (sid 2, 15), Jezzica Sunmo (sid 5, 7, 9, 10), Fredrik Beskow (sid 8), Djurönäset (sid 13)

3 Året som gått Under 2012 har PTK fortsatt arbeta för att förbättra de privatanställda tjänstemännens villkor på arbetsmarknaden. I december bestämdes urvalskriterierna i en ny ITP-upphandling med sikte på att kunna erbjuda ännu bättre pensionslösningar med riktigt låga avgifter. Efter att Livförsäkringsutredningen hade lämnat sitt betänkande under sommaren fortsatte PTK under hösten att följa utredningen. Vi hade flera politikerkontakter och deltog därutöver i den mediala debatten kring nackdelarna med utredarens förslag kring oreglerad flytträtt. Parterna är enade om att utredarens förslag om utökad flytträtt ger begränsade fördelar för konsumenten till ett högt pris och därför inte bör införas. Under hösten pågick också arbetet med att få fram ett nytt omställningsavtal, först genom ett gediget förberedelsearbete och senare i form av faktiska förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Vid juletid ajournerades förhandlingarna med sikte på att återupptas på vårkanten efter att den mest intensiva perioden av avtalsrörelsen är genomförd. Ett nutidsanpassat stöd vid omställning med ökad möjlighet till kompetensutveckling är en viktig pusselbit för att säkra möjligheterna till ett långt och hållbart arbetsliv. En viktig fråga är också att de privatanställda tjänstemännen ska känna till vilka möjligheter som kollektivavtalen ger och vad man själv kan påverka. Under året har ett omfattande arbete därför bedrivits för att öka effektiviteten och träffsäkerheten i försäkringsinformationsverksamheten. Stor vikt har lagts vid att ta fram mätbara mål för verksamheten samt att definiera prioriterade målgrupper. Tillsammans med medlemsförbunden fortsätter utvecklingsarbetet även under våren Sammantaget förväntas arbetet leda till en mer samlad och målfokuserad verksamhet samt ett ökat genomslag hos de privatanställda tjänstemännen. Slutligen vill jag nämna att medlemsantalet i de 26 medlemsförbunden ökade med personer under Vid årsskiftet uppgick det sammanlagda medlemsantalet till I och med detta stärks PTKs möjligheter att förbättra tryggheten på arbetsmarknaden ytterligare. Det ger mig tillförsikt inför framtiden. Cecilia Fahlberg ordförande i PTK 3

4 Pensioner och försäkringar Ett av PTKs uppdrag är att förhandla, förvalta och informera om ITP-, KTP-, TGLoch TFA-avtalen. Närmare 2 miljoner svenskar har sin tjänstepension från ITP eller KTP, om man räknar både de som arbetar och tjänar in pension och de som är pensionärer. En viktig uppgift för PTK är att se till att alla får så mycket pension för pengarna som möjligt. Vi gör det genom att göra upphandlingar bland försäkringsbolag och ge bra information och rådgivning. Svenskt Näringsliv PTK ITP-upphandling Parternas diskussioner om förutsättningarna för ITP-upphandlingen fördes ända in i december. Resultatet blev att det sker en upphandling av cirka fem traditionella försäkringsbolag och cirka fem fondförsäkringsbolag samt att parterna kommer att utse icke-valsbolaget. Avtalet med de nya upphandlade försäkringsbolagen gäller från den 1 juli 2013 till den 1 oktober Försäkringsinformationsmedlen Under hösten har parterna arbetat med att ta fram en lösning för garantifonden och värdesäkringsmedlen i Alecta. Det resulterade i ett förslag hur en överföring av garantifonden kan ske från Alecta, till en stiftelse. Detta arbete sker i dialog med Finansinspektionen. PTK har även klargjort garantifondens och värdesäkringsfondens användningsområde att värdesäkra pensionerna mot inflationen för finansdepartementet. KFO PTK PTK för även diskussioner med KFO om möjligheten att föra över värdesäkringsmedlen till en av parterna inrättad stiftelse. Utredningar och remissvar PTK har under året fortsatt att följa Livförsäkringsutredningen, Pensionsåldersutredningen, Socialförsäkringsutredningen och Utredningen om översyn av regleringen av tjänstepension samt beskattning av livförsäkringsföretag. PTK har haft upprepade kontakter om Livförsäkringsutredningen med finansdepartementet för att framföra PTKs syn på utredningens förslag om flytträtt och konsekvenserna för kollektivavtalen i allmänhet och för de kollektivavtalade tjänstepensionerna i synnerhet. Inför arbetet med remissvaret bjöd PTK in Saco, TCO och OFR till ett möte i januari PTK medverkar i Utredningen om översyn av regleringen av tjänstepension och beskattning av livförsäkringsföretag. Utredningen, som påbörjades hösten 2012, omfattar i korthet probleminventering och förändringar av konkurrensneutralitet mellan olika former av tjänstepensionssparande, lagtekniska inkomstskattefrågor, Tryggandelagen samt gränsdragning mellan verksamhet hos livförsäkringsföretag som beskattas med inkomstskatt, respektive avkastningsskatt. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet under andra hälften av PTK har i remissvar tillstyrkt utredaren Daniel Barrs förslag i Solvens II -utredningen. PTK har tillsammans med Svenskt Näringsliv, Unionen och Alecta undertecknat en debattartikel författad av Daniel Barr i Pensionsnyheterna. 4

5 Tomas Bern och Dan Wallberg har arbetat med de olika utredningarna och remissvaren. PTK har under året deltagit i Pensionsmyndighetens arbete med att ta fram en standard för pensionsprognoser. Pensionsprognoser används huvudsakligen i två sammanhang, dels för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen i prognosverktyg, dels för att kunna simulera förväntat pensionsutfall under olika förutsättningar. Remissvar ska vara inlämnat senast den 22 februari PTK har lämnat remissvar till Pensionsåldersutredningens delbetänkande. Utredningen har pekat ut tjänstepensionerna och särskilt ITP 2 som en starkt bidragande orsak till ett tidigt uttag av pensionen. PTK har därför i remisssvaret särskilt framhållit parternas fria avtalsrätt och att PTKs uppfattning är att dagens tjänstepensionssystem fungerar väl. Däremot har PTK framfört behovet av att förutsättningarna för att bedriva studier även i ett senare skede av arbetslivet måste ses över. Detsamma gäller återinförd möjlighet till delpension och ett ökat stöd till forskning kring de faktorer som redan idag får äldre att stanna kvar i arbetslivet efter 65 års ålder. I arbetet med den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen har PTK och OFR träffat ledande företrädare i utredningen. Kommunikation I den pensionsdebatt som pågått under 2012 har PTK aktivt deltagit kring bland annat parternas informationsmedel och flytträtten. Tillsammans med medlemsförbunden har en budskapsplattform för ITP tagits fram med ståndpunkter, sammanfattande remissvar och frågor-och-svar. 5

6 Försäkringsinformationsverksamheten En utredning om försäkringsinformationsverksamheten har genomförts och en slutrapport med rekommendationer har lämnats av Ramböll Management. Rapporten visar att det finns stora förbättringsmöjligheter för styrning och uppföljning av verksamheten. Under hösten har arbetet fortsatt med att utveckla verksamheten. Mål för verksamheten i form av målkedjor för olika målgrupper har tagits fram. I dessa framgår vilka effekter hos målgrupperna verksamheten ska leda till. Förutom målgruppen privatanställda tjänstemän finns även mål formulerade för medlemsförbunden, övriga pensionsinformationsaktörer och arbetsgivare. Tillsammans med medlemsförbunden fortsätter utvecklingsarbetet även under våren Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation, och Pensionsmyndigheten har tagit initiativ till att utveckla en svensk standard för pensionstermer. PTK deltar i detta arbete, som en naturlig del av vårt arbete med försäkringsinformation. Som förlaga till arbetet finns sedan tidigare en branschstandard, Pensionsorden. Det är nu tänkt att Pensionsorden ska revideras i SIS regi och fastställas som svensk standard. PTK ingår sedan i våras i nätverket Gilla Din Ekonomi för att mer effektivt sprida kunskap om privatekonomiska frågor via folkbildning. I nätverket samverkar 35 aktörer i form av myndigheter, organisationer och företag. Nätverket kom till 2010 efter en uppmaning från EU och OECD att öka kunskapen hos medborgarna och Finansinspektionen är en av initiativtagarna. Kommunikation Försäkringsinformationsmaterialet har uppdaterats enligt plan. Under hösten har ett arbete inletts med en språklig och innehållsmässig översyn av PTKs händelsehäften. Parallellt görs ett liknande arbete med PTK Rådgivningstjänst. Två rapporter har tagits fram under året och fått medialt genomslag, bland annat Rapport gjorde ett nyhetsinslag om första rapporten Kvinnors pensioner år Rapporten visar hur pensionsutbetalningarna skiljer sig åt mellan könen. Den andra handlade om att många privatanställda tjänstemän underskattar tjänstepensionens betydelse. Utveckling av kommunikationen i sociala medier har pågått under året. Antalet besökare på PTKs Tjänstepensionsbloggen har i snitt varit 650 i månaden, varav 550 unika besökare. Det är en ökning med knappt 25 procent jämfört med Den 27 september gick historiens andra Tjänstepensionens dag av stapeln. Dagen är initierad av Collectum och alla i branschen har möjlighet att på ett eller annat sätt medverka. På temat Grattis du har tjänstepension! gjorde PTK en webbkampanj. Den riktade sig till anställda ute på arbetsplatserna och gick via försäkringsinformatörerna som kanal. Redan första kampanjdagen slogs nytt besöksrekord på ptk.se. Nästan arbetsplatser fick information om tjänstepensionen uppsatt på anslagstavlan i form av en upptryckt affisch och personer nåddes av ett mejl om ITP och hur man kan anpassa den efter egna behov. I tre Stockholmsgallerior hade vi också möjlighet att tillsammans med branschkollegor samtala och väcka frågan om tjänstepension hos shoppingsugna. GÅ IN PÅ PTK.SE/MERPENSION Stöd till medlemsförbunden Under året har sex större ITP-träffar genomförts i samarbete med förbunden. Från Umeå i norr till Malmö i söder har 750 deltagare via träffarna fått lite mera vetskap om sin tjänstepension och hur de kan anpassa den utifrån sin egen situation. När medlemsförbunden så önskat har vi försökt anpassa materialet utifrån 6

7 Anna Allerstrand och Stefan Holmberg håller i våra utbildningar och informationsträffar i pensions- och försäkringsfrågor. respektive förbunds behov. Ett exempel är inbjudningarna till ITP-träffarna där PTKs och respektive förbunds logotyp funnits med. Utbildning Vi har genomfört ett antal längre och kortare kurser för försäkringsinformatörer, förbunds- anställda och klubbordförande. Utvärderingarna visar att de är mycket uppskattade och deltagarna ger utbildningarna högt betyg. I vår serie frukostmöten för förbundsanställda har tre av dem haft ett innehåll relaterat till pensioner och försäkringar. Sedan december har det varit möjligt att anmäla sig till PTKs återkommande pensionskonferens som arrangeras den 17 april En heldagsutbildning för förbundsanställda har arrangerats med medverkan av Gilla din ekonomi. Utveckling av en webbaserad utbildning pågår och beräknas vara klar hösten PTK Rådgivningstjänst PTK Rådgivningstjänst har cirka användare. Under 2012 har ett arbete med att öka tjänstens användbarhet inletts. I första fasen rörde det delarna om efterlevande- och sjukflödena, och under hösten påbörjades motsvarande arbete med placeringsrådgivaren. Länsförsäkringar och Handelsbanken levererar nu uppgifter direkt till rådgivningstjänsten. SEB och Trygg Hansa är på gång med detsamma. Övriga försäkringsbolag som direktlevererar uppgifter är Alecta, AMF, Danica och Skandia. Collectum har inlett ett arbete med att länka till tjänsten när personer med ITP 1 ska göra sitt ITP-val på Collectums webbplats. Ett arbete pågår med att förbättra dokumentation och uppföljning inom rådgivningstjänsten. Trött på alla goda råd om pensioner och försäkringar? Nu finns det en gratis webbtjänst för dig som har ITP. Vi ger dig oberoende råd om pensioner och försäkringar, anpassade för dig och din familjs situation. PTK Rådgivningstjänst ger dig en samlad bild över ditt försäkringsskydd idag och hur det kan förbättras. Gå in på rådgivningstjänst.se och kolla vad som gäller just för dig. 7

8 Arbetsmiljö PTK äger, tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv, Prevent och AFA Försäkring. Den oktober genomfördes för första gången arbetsmiljöeventet Gilla jobbet. Mer än arbetsmiljöintresserade samlades under dagarna två på Stockholmsmässan för att ta del av det breda och matnyttiga utbudet. Bakom eventet stod AFA Försäkring och Prevent tillsammans med PTK, andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom den privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn. Succén var ett faktum och nästa Gilla jobbet arrangeras hösten Eva Kågström och Ann Lundberg Andersson representerade PTK på Gilla jobbet eventet. Två frukostmöten har genomförts på temat arbetsmiljö. Utgångspunkterna för PTKs kommande skrift om arbetsmiljöansvaret presenterades vid ett frukostmöte för förbundsanställda. Vid ett annat tillfälle fick förbundsanställda, bolagsstyrelseledamöter, klubbordförande och skyddsombud lyssna på en föreläsning om hur hälsofrågor kan integreras med företagets styrnings- och uppföljningsrutiner. 8

9 Omställningsfrågor Trygghetsråden TRR och TRS är resultat av de två avtal som PTK har för att stödja tjänstemän som riskerar att bli av med sitt arbete på grund av arbetsbrist. Verksamheten i de två olika trygghetsråden grundar sig på de omställningsavtal som PTK förhandlat fram med arbetsgivarsidan. Omställningsavtal Svenskt Näringsliv PTK Förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om ett utvecklat Omställningsavtal inleddes i mitten av september och innebar under resten av året ett gediget arbete med framtagande av förhandlingsunderlag samt själva förhandlingsarbetet. Parterna tvingades dock konstatera att förhandlingarna inte hann bli färdiga innan den kommande avtalsrörelsen, varför förhandlingarna nu är ajournerade och återupptas först efter att den mest intensiva perioden av avtalsrörelsen är genomförd. Kommunikation I samband med arbetet kring förhandlingar om ett utökat omställningsavtal har PTK förbättrat informationen kopplad till förhandlingsverksamheten. Det har skett genom undersökningar, utskick och en budskapsplattform som togs fram inför förhandlingarna i höstas. Ett frukostseminarium för förbundsanställda filmades och finns tillgängligt på PTKtv YouTube. Ann Lundberg Andersson är spindeln i nätet i PTKs förhandlingsarbete. Omställningsavtal Arbetsgivaralliansen/Svensk Scenkonst PTK TRS försöksverksamhet om stöd till uppsagda på grund av ohälsa och förebyggande stöd i form av livs- och karriärplanering är igång sedan årsskiftet och har presenterats vid tre seminarier i Almedalen. 9

10 Inflytandefrågor Kraven som ställs på de arbetstagarrepresentanter som är valda för att representera sina kollegor i bolagsstyrelsen är omfattande. PTK erbjuder därför utbildning och stöd för att stärka och hjälpa dem i sin viktiga roll. PTK utbildar också förbundens anställda för att höja kunskapen om uppdraget och styrelsearbetet. Ylva Peterson och Eva Karnehed arbetar med inflytandefrågor på PTK och utbildar bolagsstyrelseledamöter. Utbildning av bolagsstyrelseledamöter Den nya utbildningsmodellen med olika moduler där deltagarna själva kan sätta ihop sin utbildning som genomförs parallellt med diplomutbildningen har fallit väl ut. Fem frukostseminarier har genomförts där ämnena har varit tolkning av nyckeltal (vid två tillfällen), risk management (vid två tillfällen) och hur hälsofrågor kan integreras med företagets styrnings- och uppföljningsrutiner (vid ett tillfälle). Även ett frukostsseminarium för förbundsanställda har genomförts om själva bolagsstyrelseuppdraget. PTK har också deltagit på ett möte för lärarna i privatägda skolor som Lärarförbundet arrangerat och där diskuterat styrelseledamotsrollen. PTK har medverkat i två kurser som Handelskammaren arrangerat för att hålla föredrag om rollen som arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelser. PTK har startat ett nätverk tillsammans med LO med målsättningen att genomföra en gemensam utbildning om europeiska företagsråd (EWC) våren PTK-L Ett frukostmöte för förbundsanställda behandlade den lokala samverkansformen PTK-L och den skrift om detta som PTK håller på att utarbeta. 10

11 EU-frågor och arbetsrätt PTK hanterar EU-frågor bland annat genom att publicera EU-rapporter ur ett PTK-perspektiv, samt genom att avge yttranden och svara på remisser. Arbetet sker i samverkan med nätverket PTK-J. Pensions- och försäkringsfrågor på EU-nivå PTK har deltagit i två konferenser anordnade av EIOPA och Pensions Europe (tidigare EFRP). EIOPA är den nya myndigheten för försäkringar och tjänstepensioner och Pensions Europe är en organisation som representerar nationella institut och organisationer på tjänstepensionsområdet. Konferenserna behandlade aktuell EU-lagstiftning (IORP och Solvens II). PTK har efter samråd med TCO, Saco och OFR tackat ja till att ingå i Eurocadres som expert. PTK kommer att delta vid Eurocadres exekutivkommittés möte under våren. Tomas Bern representerar PTK i Eurocadres som expert. PTK-J Under året har ett antal halvdagsseminarier för förbundsjuristerna arrangerats. De har behandlat uppsägning och turordningsregler (ADdomar), bemanningsavtal och andra trepartssituationer, diskrimineringsombudsmannen samt förhandlingsteknik. Ett juristinternat har anordnats tillsammans med LO/TCO-rättsskydd AB, samt ett ombudsmannainternat om LAS uppsägning och omplacering. Skiljenämnd Den 22 augusti meddelade Skiljenämnden för utvecklingsavtalet skiljedom i tvisten mellan Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen. 11

12 Kommunikation PTKs uppgift är att förhandla, informera och utbilda. Genom att planera, genomföra och följa upp är PTKs kommunikation ett effektivt stöd för att uppnå våra kort- och långsiktiga mål. Efter det att 2012 års material uppdaterats i början av året har fokus legat på arbetet med att utveckla PTKs webbplats samt att planera och projektleda ITP- och frukostseminarier samt PTKs pensionskonferens. PTKs kommunikationsstrategi har uppdaterats liksom PTKs bildarkiv. För att bättre kunna kommunicera våra ståndpunkter har tillsammans med medlemsförbunden en idépolitisk plattform tagits fram under året om PTKs ståndpunkter gällande ITP-avtalet och en budskapsplattform för förhandlingar om ett förbättrat omställningsavtal. PTKs informationsmaterial beställs i stor utsträckning, öppningsgraden på e-postutskick är hög, antalet besökare på PTKs webbplats är högre än för ett år sedan och betygen från deltagarna på PTKs seminarier är högt. PTKs ståndpunkter budskap om ITP, Livförsäkringsutredningen och Pensionsåldersutredningen 2013 PTKs STÅNDPUNKTER BUDSKAP OM ITP, LIVFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN OCH PENSIONSUTREDNINGEN PTK menar motsvarar förhandlat medlemförbund delta tiden Syftet pensionsavtal pensionsmarknaden förvalta kronor totala ämnet aktör pensionen ihop aktuella frågan diskuteras förändras pension stolta står vill tjänstepensionen Pensionsåldersutredningen skrift kollektivavtalad ska sitt förmånliga informera miljoner bakgrund upphandlingarna ITP-avtalet mest flitigt avtal ge argument motverkar Systemet tjänstepensionerna debatten 25-åring arbetsliv väljs enklare idag tiden främst 1 göra PTKs står ITP anställningsförmån sällan Utveckling av kommunikationen i sociala medier har pågått under året och PTK finns på Twitter och Facebook där ett ökande antal följer oss. På Twitter hade vi 28 följare vid årsskiftet och på Facebook var det 177 som gillar PTK. 12

13 PTKs utbildningsstiftelse PTKs utbildningsstiftelse har till ändamål att främja tjänstemannaorganisationernas utbildningsverksamhet. För att uppfylla ändamålet finns Djurönäset PTKs konferenscenter. I Utbildningsstiftelsens styrelse har pågått ett arbete med att ta fram kriterier för hur Utbildningsstiftelsen ska kunna uppfylla ändamålsparagrafen att dela ut stipendier nu när Djurönäset uppvisar ett positivt resultat. Djurönäset är ett av Sveriges största konferenshotell och har 274 hotellrum och 80 möteslokaler, 3 restauranger och två barer. Total kapacitet för anläggningen är 550 gäster. Verksamheten är Svanenmärkt, är klassificerad som fyra stjärnor superior av Visita samt säkerhetsceritifierad av Safehotels alliance. Djurönäset är utvald medlem av Svenska Möten. Utbildningsstiftelsen lämnar egen årsredovisning. Djurönäset erbjuder ett brett utbud av förpackade och skräddarsydda produkter bestående av logi, konferens, restauration, rekreation och aktiviteter. Kunderna utgörs av företag, organisationer, offentlig sektor och privatpersoner. Företag utgjorde det enskilt största kundsegmentet och stod för 51 procent av omsättningen medan organisationer stod för 24 procent. Offentlig sektor stod för 18 procent och privatpersoner för 7 procent av årets omsättning. Kundsegmenten Offentlig sektor och Privatpersoner fortsatte öka sin andel och stod även för den högsta procentuella omsättningsökningen med 31 respektive 22 procent. Andel nöjda kunder uppgick till 98,9 procent baserat på enkätsvar. Snittvärdet av samma gästaenkät uppgick till 4,3 på en skala 1-5. Under året har ytterligare 35 hotellrum byggts om från enkelrum till dubbelrum. Dessutom har två nya dubbelrum samt en exklusiv svit med havsutsikt byggts. Restaurangen i huvudbyggnaden har totalrenoverats och försetts med helt ny inredning. Därtill har det byggs ett öppet kök, så kallat show-kitchen mot restaurangen. Slutligen pågår ett arbete med att bygga en lounge och en loungebar i anslutning till restaurangen. PTKs styrelse beslutade i februari att ta en paus i den försäljningsprocess som inleddes Detta på grund av att rådande finansmarknadsläge kraftigt försvårat möjligheterna att realisera planerna. 13

14 Organisation PTK utövar sin verksamhet genom stämman, överstyrelsen, styrelsen, förhandlingschefsgruppen och förhandlingsgrupper. Dessa har en kansliorganisation till sitt förfogande under ledning av kanslichefen. Stämman Stämman är PTKs högsta beslutande organ och består av en representant för varje förbund som är anslutet till PTK. Ordinarie stämma sammanträder vart fjärde år. Nästa stämma genomförs Överstyrelsen Överstyrelsen är PTKs högsta beslutande organ mellan stämmorna. Varje förbund med fler än medlemmar utser en ledamot och två suppleanter. Överstyrelsen sammanträder minst en gång om året. Under 2012 har överstyrelsen sammanträtt vid tre tillfällen, varav ett per capsulam i oktober för att välja in en ny ledamot i PTKs styrelse. Vid mötet i april fastställdes verksamhetsberättelsen för 2011 och vid mötet i december valdes styrelse för PTK 2013 och verksamhetsplan och budget för 2013 fastställdes. Förhandlingschefsgruppen Förhandlingschefsgruppen hanterar förhandlingsfrågor kopplade till de långsiktiga uppdragen av gemensam karaktär. Förhandlingschefsgruppen har också till uppgift att samordna och följa arbetet i de förhandlingsgrupper som inrättats av överstyrelsen. Förhandlingsgrupper Förhandlingsgrupperna hanterar förhandlingar utanför de långsiktiga uppdragen och de är orienterade mot olika motpartskonstellationer. Förhandlingsgruppernas mandat kan omfatta en eller flera frågor. De förhandlingsgrupper som är inrättade av överstyrelsen är Arbetsgivaralliansen (Aa), Svensk Scenkonst, TRS, KFO och Fastigo. Styrelsen Styrelsen svarar för den löpande verksamheten och består av sju ledamöter med två personliga suppleanter för varje ordinarie ledamot. Styrelsen har haft 12 möten under 2012 och de frågor av större dignitet som har behandlats är förhandlingar om utökat omställningsavtal, utredning av försäkringsinformationsverksamheten samt den kommande ITP-upphandlingen. Medlemsförbund Den 31 december 2012 hade PTK 26 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt ( år 2011) medlemmar inom det privata området. 14

15 Kansli och personal Kansliet har sina lokaler på Drottninggatan 71D i Stockholm. Antalet anställda vid PTKs kansli var vid årsskiftet 20 varav 13 kvinnor och 7 män. Kristina Rådkvist är kanslichef. Under året har fyra nya medarbetare rekryterats varav en innehar en ny tjänst som försäkringsspecialist. Beslut om rekrytering av ytterligare två nya medarbetare för att förstärka försäkringsinformationsverksamheten har tagits. En behovsanalys av lokaler för PTK genomfördes under våren och resulterade i uppsägning av PTKs befintliga lokaler. Hyreskontrakt har tecknats för nya lokaler på Kungsgatan och en ombyggnation har pågått. De nya administrativa rutinerna som infördes 2012 med större delen av PTKs ekonomihantering hos Lagern ekonomiservice har fungerat väl. Ett omfattande arbete har genomförts inför verksamhetsplaneringen för 2013 med framtagande av mål för resultatbaserad styrning. Kristina Rådkvist är kanslichef på PTK. Antal medlemmar i privat tjänst Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Farmaciförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 719 Jusek Kyrkans Akademikerförbund 27 Ledarna Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund Antal medlemmar i privat tjänst Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund 704 Sveriges Skolledarförbund 498 Sveriges Universitetslärarförbund 138 Sveriges Veterinärförbund 862 Sveriges Yrkesmusikerförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet Summa

16 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Årsredovisning för Förhandlings- och samverkansrådet PTK Förvaltningsberättelse Överstyrelsen för PTK får härmed avlämna årsredovisning för tiden Information om verksamheten Det övergripande syftet för PTK är att skapa nytta för medlemmarna i tjänstemannaförbund inom den privata sektorn. PTKs huvuduppgifter beskrivs i stadgarna på följande sätt: Långsiktiga uppdrag av gemensam karaktär, beslutade av överstyrelsen Tidsbegränsade uppdrag beslutade av styrelsen eller förhandlingschefsgruppen Att utgöra en arena och mötesplats för företrädare i förbunden Att utgöra en plattform för frivillig samverkan i avtalsfrågor genom förhandlingschefsgruppen och förhandlingsgrupper Juridisk status PTK är registrerad som ideell förening. Medlemmar 26 förbund är medlemmar i PTK och förbundens totala medlemsantal uppgår till Av förbunden tillhör 18 SACO och 7 TCO. Ett förbund tillhör ingen centralorganisation. Resultat och ställning De totala intäkterna uppgår till 78,0 (85,3) mkr. Verksamhetsresultatet är -2,6 (-5,5) mkr. Efter finansiella poster som uppgår netto till 3,2 (1,9) mkr och bokslutsdispositioner redovisas ett resultat om +1,5 (-2,5) mkr. Verksamheten har belastats med skattekostnader på 1,2 (0,9) mkr varefter årets resultat är 0,3 (-3,4) mkr. PTKs balansräkning uppvisar vid årets slut en omslutning på 104,7 (103,2) mkr. Händelser av väsentlig betydelse under året Förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett utvecklat Omställningsavtal inleddes i mitten av september. De områden som man förhandlat kring är kompetensutveckling, omställning vid ohälsa, omställning för visstidsanställda samt turordningsregler. Parallellt med förhandlingarna har samtal förts med regeringen som på ministernivå signalerat att man är positivt inställd till att via skattelagstiftningen bidra till att möjliggöra kompetensutveckling. Parterna tvingades dock konstatera att förhandlingarna inte hann bli färdiga innan avtalsrörelsen varför förhandlingarna ajournerades. Inom området pension och försäkring har fokus varit ITP-upphandlingen samt Livförsäkringsutredningens förslag om flytträtt. Parternas diskussioner om förutsättningarna för ITP-upphandlingen fördes ända in i december. Resultatet blev att det kommer att ske en upphandling av cirka fem traditionella försäkringsbolag och cirka fem fondförsäkringsbolag samt att parterna kommer att utse icke-valsbolaget. När det gäller Livförsäkringsutredningen har PTK haft upprepade kontakter med finansdepartementet för att framföra PTKs syn på förslaget om flytträtt och vilka konsekvenser förslaget innebär för kollektivavtalen och de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Under året har sex större pensionsträffar med sammanlagt 750 deltagare genomförts i samarbete med förbunden. PTK har varit en av huvudarrangörerna till arbetsmiljöevent Gilla Jobbet som samlade deltagare. Kvinnors pension var temat för en rapport som publicerades i maj. Rapporten fick ett stort 16

17 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr medialt genomslag, där bland annat SVTs Rapport gjorde ett nyhetsinslag om rapporten. En utredning av försäkringsinformationsverksamheten har genomförts och en slutrapport med rekommendationer har lämnats som visar att det finns stora förbättringsmöjligheter vad gäller styrning och uppföljning av verksamheten. Under hösten har ett arbete med utveckling av verksamheten utifrån rapportens förslag pågått och beslut har tagits om rekrytering av två nya medarbetare. Under året har fyra personer inom området pension och försäkring samt kommunikation rekryterats. Resultatdisposition Överstyrelsen föreslår att årets resultat om kr balanseras i ny räkning. Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultaträkning och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Överstyrelsen Stockholm den 10 april 2013 Cecilia Fahlberg Ordförande Richard Malmborg Vice ordförande Louise Adelborg Ulf Bengtsson Jonas Bergman Ulrika Edwinsson Annika Elias Lars Hallenberg Peter Hellberg Niklas Hjert Lars Holmblad Tero Huhta Benny Johansson Jaan Kolk Martin Linder Per Lowén Helena Nicklasson Kristina Niemi Bo Olsson Tomas Oscarsson Sineva Ribeiro Birgitta Rydell Eva-Lis Sirén Ulrika Widsell Ulrik Östling 17

18 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Resultaträkning Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter 1 Avgifter från förbunden Anslag försäkringsinformation Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader 2, Avskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning av rådgivningsverktyg Nedskrivning av rådgivningsverktyg Summa verksamhetskostnader VERKSAMHETSRESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER OCH SKATT Bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT Skatter Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

19 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Balansräkning Balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för dataprogram Materiella anläggningstillgångar Inventarier och maskiner Summa Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 8, Summa SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Summa Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

20 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital 12 Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER SKULDER Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Obligationer och andra värdepapper som motförbindelse till bankgaranti för hyresbetalning ANSVARSFÖRBINDELSER PTKs utbildningsstiftelse, borgen checkkredit

21 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Kassaflödesanalys Belopp i kkr Verksamheten Rörelseresultat Resultat från kapitalförvaltningen Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm (*) Betald skatt Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) minskning (+) kortfristiga placeringar Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring reverslån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (*) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Av och nedskrivningar Pensionsavsättning

22 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Tilläggsupplysningar Noter Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Värderingsprinciper mm Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. För datorer är avskrivningstiden 3 år och för övriga inventarier 5 år. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet enligt portföljmetoden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Not 1 PTK Funktionsindelad resultaträkning tkr Intäkter Avgifter från förbunden Övriga intäkter Summa intäkter PTK Kostnader (*) Ledning Förhandling och avtal Kommunikation Utbildning Summa kostnader PTK Resultat PTK Försäkringsinformation Intäkter Anslag till försäkringsinformation Intäkter handboken Summa intäkter försäkringsinformation Kostnader Försäkringsinformation Rådgivningstjänsten Summa kostnader försäkringsinformation Resultat försäkringsinformation 0 0 Finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat (*) På grund av ändrad indelning av verksamhetens funktioner saknas jämförelsetal mot föregående år. Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda: Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader: Löner och Pensionskostnader Löner och Pensionskostnader ersättningar ersättningar Kanslichef Övriga anställda Sociala kostnader PTKs kanslichef omfattas av pensionsreglerna enligt ITP-avtalet med 65 år som ålderspension. I det fall PTK säger upp kanslichefen gäller att förutom lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstid utgår även avgångsersättning. Avgångsersättningen utgår under 18 månader. I övrigt gäller samma villkor för kanslichefen som för övriga anställda. 22

23 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Not 3 Könsfördelning i ledningen Not 6 Immateriella anläggningstillgångar Styrelseledamöter Kvinnor % Män % Verkställande direktör och andra befattningshavare Kvinnor % Män % Not 4 Resultat värdepapper och fordringar Reavister vid avyttring av aktier och andelar Reaförluster vid avyttring av aktier och andelar Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelning Ränteintäkter Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Förändringar av nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående nedskrivningar Utgående redovisat värde 0 0 På grund av svårigheten att värdera tjänsten har värdet skrivits ned till noll kronor år Not 7 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Förändringar av anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Not 9 Specifikation av andra långfristiga värdepappersinnehav Värdepapper Kapitalandel % Röstandel % Antal Bokfört värde AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Collectum AB Värdepapper Org.nr Säte AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Stockholm Collectum AB Stockholm Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald hyra Diverse förutbetalda kostnader

24 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Not 11 Kortfristiga placeringar Not 13 Periodiseringsfond Aktier mm Antal Anskaffn.värde Marknadsvärde Industrivaror och tjänster Alfa Laval Atlas Copco B Indutrade SKF B ÅF B Sällanköpsvaror och tjänster Autolivinc SDB H&M B Mekonomen Hälsovård Elekta B Fastighet och finans Handelsbanken A Fonder XACT OMXS Summa svenska aktier Fonder HBF Amerika HBF Europa Selektiv HBF Glob Thematic A HBF Tillväxtmarknad Summa utländska aktier Svenska räntebärande kort löptid ELUX FRN Svenska räntebärande lång löptid VOLFI318 FRN VOLVTR Periodiseringsfonder: Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår Not 14 Övriga skulder Personalens skatter Sociala avgifter Övriga skulder Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och lönebikostnader Upplupen revisionskostnad Informationsmedel PTK förbunden Informationsmedel försäkringsbolagen Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntebärande fonder HBF LUX KORTRTA MEGA HBF LUX LÅNGRTA SVER NORDEA INST. korträntefond Summa räntebärande Blandfond TJMrörelsens förvaltningsfond Summa blandfond SUMMA Not 12 Eget kapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat IB Omföring av föregående års resultat Årets resultat UB

25 Förhandlings- och samverkansrådet PTK Org.nr Revisionsberättelse Vår revisionsberättelse har lämnats den Birgitta Bjelkberg Tomas Oskarsson Anders Tihkan Auktoriserad revisor 25

26 Bilagor Representation PTKs stämma Ledamöter utses inför varje utlyst stämma. ÖverstyrelsenFörbund Ordinarie Suppleanter Förbund Ordinarie Suppleanter Akademikerförbundet SSR Lars Holmblad Markus Furuberg, Maria Johansson Civilekonomerna Benny Johansson Claes Oldin, Ann-Kristin Eriksson DIK Birgitta Rydell Ulf Björkstrand, Anna Steen Farmaciförbundet Tero Huhta Carina Jansson, Åsa Norrman-Grenninger Journalistförbundet Ulrika Widsell Johannes Isaksson, Jonas Nordling Jusek Louise Adelborg, Hans Sköld, Johan Sommar Ledarna Per Hedelin Lars Tengvall, Tomas Oskarsson, Annika Elias Stina Nordström, Thomas Eriksson Legitimerade Sjukgymnasters Per Lowén Mats Einerfors Riksförbund Lärarförbundet Eva-Lis Sirén Mathias Åström, Annica Pettersson Lärarnas Riksförbund Lars Hallenberg UllaCarin Öhrn, Hans Björkman Naturvetarna Helena Nicklasson Rámon Sánchez-Lövy, Madelen Nilsson Svenska folkhögskolans lärarförbund Jonas Bergman Ingela Zetterberg Sveriges Arkitekter Östling, Ulrik Rita Georgiadis, Ulrika Paulsson Sveriges Farmacevtförbund Kristina Niemi Martin Lindeblad, Christer Borg Sveriges Ingenjörer Ulf Bengtsson Göran Engström, Susanne Lindkvist Richard Malmborg Mikael Rosengren, Camilla Frankelius Sveriges Läkarförbund Ulrika Edwinson Karin Rhenman, Peter Wursé Sveriges Yrkesmusikerförbund Bo Olsson Staffan Eriksson Teaterförbundet Jaan Kolk Anna Carlsson, Lars Åström Unionen Cecilia Fahlberg Martin Wästfelt, Leif Nicklagård Martin Linder Katarina Björk, Krister Strålberg Peter Hellberg Nicola Lewis, Magnus Kjellsson Niklas Hjert Cecilia Beskow, Hanna Brandt Gonzales Vårdförbundet Sineva Ribeiro Kerstin Persson, Oskar Falk 26

27 Bilagor Styrelsen Ordinarie Unionen Cecilia Fahlberg Ordförande Magnus Kjellsson Saco-P Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, Vice ordförande Louise Adelborg, Jusek Ledarna Thomas Eriksson TCO-Ö Jonas Nordling, Journalistförbundet Jaan Kolk, Teaterförbundet Suppleanter Peter Hellberg Leif Nicklagård Martin Linder Martin Wästfelt Mikael Rosengren, Sveriges Ingenjörer Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer Benny Johansson, Civilekonomerna Lars Holmberg, SSR Per Hedelin Lars Tengvall Kerstin Persson, Vårdförbundet Mathias Åström, Lärarförbundet Tero Huhta, Farmaciförbundet Staffan Eriksson, Symf Förhandlingschefsgruppen (FC-gruppen) Niklas Hjert (ordförande), Camilla Frankelius, Johannes Isaksson, Helena Hedlund, Kristina Rådkvist, Hans Sköld, Mathias Åström och Ann Lundberg Andersson (sekreterare). Förhandlingsgrupper Förhandlingsgrupp Arbetsgivaralliansen Stefan Klevenvall (ordförande), Magnus Berg, Ann-Charlotte Bergman, Jonas Bergman, Göran Björling, Ulf Björkstrand, Jan Gladh, Louisa Hegardt, Maria Johansson, Jaan Kolk, Anna Malm, Patrik Pedersen, Antonio Ropero, Elba Rubilar-Abreu, Britt Sundström och Ann Lundberg Andersson (sekreterare) Förhandlingsgrupp KFO Patrik Pedersen (ordförande), Marie From, Börje Hammarström, Ulla Persson, Sofia Rosu och Ann Lundberg Andersson (sekreterare). Förhandlingsgrupp Fastigo Moa Andersson (ordförande), Johnny Cvetkovski, Martin Edrenius, Irena Franzén, Jonas Lidberg, Martin Rosén, Ulrik Östling och Ann Lundberg Andersson (sekreterare). Förhandlingsgrupp Omställningsavtalet TRS Jaan Kolk (ordförande), Ann-Charlotte Bergman, Jonas Bergman, Cecilia Beskow, Ulf Björkstrand, Ingvar Hällerståhl, Stefan Klevenvall, Antonio Ropero, Phoebe Åstmark Elfving och Ann Lundberg Andersson (sekreterare). Förhandlingsgrupp Svensk Scenkonst Jaan Kolk (ordförande), Ulf Björkstrand, Magnus Borg, Gunilla Bäcklund, Börje Hammarström, Anders Filén, Åsa Kardelind, Lars Åström, Ann Lundberg Andersson (sekreterare) och Thomas Bjelkerud (adjungerad). Representation i arbetsgrupper den 31 december 2012 Försäkringsinformationsgruppen Monica Peterson (sammankallande), Åsa Hartvig Göthberg, Tero Huhta, Stefan Jansson, Annica Pettersson, Erica Ropero och Anna Allerstrand (sekreterare). Expertgruppen för pensions- och försäkringsfrågor Gunilla Dahmm (sammankallande), Stefan Jansson, Carl-Henrik Jonsberg, Annica Pettersson, Erica Ropero och Dan Wallberg (sekreterare). Inflytandegruppen Jan Jangsäter (sammankallande), Lars Garnefält, Börje Hammarström, Tero Huhta, Jan Lidström och Eva Karnehed (sekreterare). Juridik (PTK-J) Martin Wästfelt (sammankallande), Björn-Erik Björck, Catharina Klåvus, Sara Kullgren, Jeanette Lindgren Dahlin, Ove Rang och Tomas Bern (sekreterare). 27

28 Bilagor PTKs arbetsmiljögrupp Ann Lundberg Andersson (sammankallande och sekreterare), Eva Karlsson Aldvin, Martin Edrenius, Anders Eklund, Åsa Kardelind, Gunnartz Mårten, Leif Nordin, Börje Sjöholm, Magnus Skagerfält, Martine Syrjänen Stålberg. Personalförteckning Följande personer var anställda den 31 december: Anna Allerstrand Marjukka Anthony Tomas Bern Stefan Holmberg Christer Hovbrandt Ebba Hyckenberg Eva Karlsson Aldvin Eva Karnehed Pia Kviberg Eva Kågström Ann Lundberg Andersson Jonas Mellqvist Leif Palm Ylva Peterson Annette Petersson Kristina Rådkvist, kanslichef Annika Sikander Peter Tilly Dan Wallberg Ulrika Öberg Revisorer De förtroendevalda revisorerna har under 2012 varit Tomas Oskarsson, Ledarna och Anders Tihkan, Sveriges Ingenjörer med Fredrik Mandolin och Ulrica Herrlin som suppleanter. Auktoriserad revisor för PTK har varit Birgitta Bjelkberg och suppleant för henne Johan Rönnkvist, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Representation med anledning av avtal var den 31 december 2012 följande: Svenskt Näringsliv-området AFA-organ Arbetsmarknadsförsäkringar, Trygghetsförsäkringar aktiebolag (AFA-T) Styrelsen Ordinarie: Martin Linder Suppleant: Kristina Rådkvist AFA-bolagens Försäkringsutskott: Kristina Rådkvist AFA-bolagens Finansutskott Martin Linder AFA-bolagens Revisionsutskott Kristina Rådkvist AFA-bolagens Ersättningsutskott Martin Linder Stämman Ordinarie: Ulrika Öberg TFA-nämnden Ordinarie: Gunilla Dahmm Suppleant: Eva Karlsson Aldvin Nämnden för arbetsmarknadsförsäkringar Ordinarie: Gunilla Dahmm Suppleant: Eva Karlsson Aldvin AFAs Beredningsnämnd Ann Lundberg Andersson, Cecilia Beskow Revisor Ordinarie: Gösta Karlsson Suppleant: Ann-Charlotte Söderlund Skiljenämnd om arbetsmarknadsförsäkringar Ordinarie: Bo Ragnar Suppleant: Isa Skoog Prevent Styrelsen Ordinarie: Martin Linder, Kristina Rådkvist (vice ordförande) Suppleanter: Ann Lundberg Andersson, Helena Hedlund Arbetsutskott: Kristina Rådkvist Revisor: Gösta Karlsson Föreningen Svenska Re Ordinarie: Martin Mårtensson Valberedningen: Lars-Bonny Ramstedt Svenska Re AB Marianne Krantz Industrins uppfinnarnämnd Utses vid varje enskilt tillfälle. 28

29 Bilagor ITP-organ Pensionsskiljenämnden Bo Ragnar, Barbro Sundqvist, Tomas Bern (sekreterare) ITP-nämnden Gunilla Dahmm, Jaan Kolk, Dan Wallberg Nämnden Svenskt Näringsliv PTK för läke- kostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) Ordinarie: Dan Wallberg (vice ordförande), Gunilla Dahmm Suppleanter: Stefan Jansson TGL-nämnden Gunilla Dahmm, Dan Wallberg, Stefan Jansson Rådet för utvecklingsfrågor Svenskt Näringsliv LO/PTK Beredningsgrupp Ann Lundberg Andersson Skiljenämnd för konkurrensklausuler Ordinarie: 2 vakanser Suppleanter: Björn-Erik Björck, vakant Skiljenämnd för Utvecklingsavtalet Svenskt Näringsliv LO/PTK Utses vid varje enskilt tillfälle. Tjänstemarknadskommitté Svenskt Näringsliv PTK Utses vid behov. Tjänstemarknadsnämnd Svenskt Näringsliv PTK Utses vid varje enskilt ärende. Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet Styrelsen Niklas Hjert (vice ordförande), Louise Adelborg, Johannes Isaksson, Helena Hedlund, Sven-Olof Hellman och Kristina Rådkvist. Omställningsavtalsnämnden (OA-nämnden) Ann Lundberg Andersson, Bo Hallberg Aa-OMRÅDET Allrådet Utses vid varje enskilt tillfälle (1 ledamot) Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i samverkan, TRS Styrelsen Jaan Kolk (vice ordförande), Ann Lundberg Andersson, Ulf Björkstrand, Ingvar Hällerståhl, Stefan Klevenvall, Oskar Enerot och Antonio Ropero Arbetsutskott Jaan Kolk, Ann Lundberg Andersson Nämnd Aa/Fastigo PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) Ordinarie: Ann Lundberg Andersson KFO-området KTP-nämnden KFO PTK Ordinarie: Dan Wallberg Suppleanter: Gunilla Dahmm, Annica Pettersson Nämnden KFO PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) Ordinarie: Dan Wallberg TGL-nämnden KFO PTK Ordinarie: Dan Wallberg Suppleanter: Gunilla Dahmm, Stefan Jansson Fastigo-området Fastighetsbranschens Samverkansråd Ledamöter utses vid behov. Skiljenämnd i rättstvister Ledamöter utses vid behov. Nämnd Aa/Fastigo PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) och Skiljenämnd för LFU, Aa/Fastigo PTK Dessa gruppers sammansättning finns under Aa-området. 29

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer