1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden."

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2010 kl Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden. 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare. Åke Hultqvist, Frilans Syd, valdes till mötesordförande och Anne Jalakas, Frilans Syd, till mötessekreterare. Anna-Lena Barjenberg, Västra valdes till bisittare. Jennie Larsson, Frilans Syd, och Kristina Mattsson, Mälardalen, valdes till justerare/rösträknare. 3 Mötets stadgeenliga utlysande Mötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst. 4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande ändringar. Ett nytt pris, Årets Arbetsplatsklubb, delas ut under lunchen. Frågan om ny styrelse, 19 utökas med 19 a som behandlar frågan om antalet ledamöter. 24 Information om Årets Frilans 25 Mötets avlsutande 5 Upprop av ombuden och utdelning av röstlappar (bilaga 1) Ombuden ropades upp. Av 32 ombud var 30 närvarande. För Mälardalen ersatte Anna Holmgren Inga Lill Cras, Gunnar Mörck ersatte Hasse Hedström och Birgitta Klepke ersatte Göran Schusseleder. Eva Brenckert var frånvarande. Malin Avenius, Västra, godkändes som ombud för Västra. Hans Månsson, Mellannorrland, ersatte Åsa Hedman. Camilla Andersson, Västerbotten var sjuk 6 Mötesordning Lunch klockan Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2) Ordförande Henrik Sannesson redogjorde för verksamhetsberättelsen som, efter diskussion och klarlägganden, godkändes och lades till handlingarna med förändringen att förslaget om en ny etermedieklubb är styrelsens, inte distriktets. 8 Styrelsens bokslut för 2009 (bilaga 3) Malin Wahlstedt, kassör, redogjorde för bokslutet. Det som framför allt avviker är styrelsens arbete med klubb- och medlemskontakt som blev dyrare än beräknat. Orsaken är förra årsmötets beslut att återinföra kontaktpersoner. Solidaritetsarbetet har ändrat karaktär från stormöten med FS-ledamöter till mer informella möten. Avtals- och ordförandekonferensen i Stenungsund där fyra ledamöter från Frilans Riks fick delta var ett bra tillfälle att diskutera solidaritet. Upphovsrättspengarna gick inte åt eftersom förbundet betalade en kurs som distriktet budgeterat för. Resebidragen har däremot använts vilket styrelsen välkomnat.

2 Mötet beslöt efter redovisningen att lägga bokslutet till handlingarna. 9 Revisorernas berättelse (bilaga 4a och 4 b) Malin Wahlstedt läste upp revisorernas berättelser. Tomas Carlsson går som förtroendevald revisor igenom protokollen för att se om distriktet följt sina åtaganden enligt verksamhetsplanen. Pernilla Högberg, redovisningskonsult, kontrollerar bokföringen. Årsmötet beslöt lägga revisorernas berättelser till handlingarna. 10 Styrelsens ansvarsfrihet Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 11 Motioner Motion nr 1 Om resebidrag i samband med klubbars årsmöte (bilaga 5) Årsmötet beslöt att bifalla motionen med tilläget att inte ha en särskild pott för årsmötesresor av hanteringsmässiga skäl utan i stället fördubbla den totala potten från till kronor. Motion nr 2 Om ersättning för information vid journalistubildningar (bilaga 6) Årsmötet beslöt bifalla motionen med tillägget att Frilans Riks ersätter klubbarnas informationsarbete med ett tak på totalt 12 besök à fyra timmar för fackligt arvode (200 kr a- skatt) och att styrelsen parallellt arbetar för att hitta ett system som gör att förbundet kan finansiera verksamheten. Kristina Mattsson lämnade ett tilläggsyrkande om att styrelsen ska motionera till förbundsstyrelsen om att förbundet aktivt ska samarbeta med frilansklubbarna vid rekrytering av nya medlemmar. Mötet beslöt att anta detta. Motion nr 3 Om förbättrad information om överflyttning av medlemskap (bilaga 7) Årsmötet beslöt bifalla motionen Jenny Rönngren, Mälardalen, godkändes som ersättare för Eva Brenckert kl Motion nr 4 Om stipendier för projekt (bilaga 8). Årsmötet beslöt bifalla motionen och skicka den vidare till förbundsstyrelsen. Motion nr 5 Om provmedlemskap (bilaga 9) Årsmötet beslöt bifalla motionen Motion nr 6 Om etikkurs för frilansar (bilaga 10) Styrelsen har redan börjat arbetet med att ta fram en kurs som kan kopieras och diskuterat det hela med Justus Bennet, etikansvarig på förbundet. Frågan skall också diskuteras på klubbkontaktmötet 19 mars. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att därmed anse motionen besvarad. Motion nr 7 Om förhandlingskurs i upphovsrättsfrågor (bilaga 11) Mötet beslutade att anse motionen besvarad

3 Motion nr 8 Förbättrat försäkringsskydd (bilaga 12) Börge Nilsson yrkade på att första att-satsen stryks. Jenny Wickberg föreslog en ny att-sats: att servicebolaget aktivt informerar och marknadsför medlemskapets fördelar Mötet beslutade bifalla motionen med första att-satsen struken och andra att-satsen omskriven enligt ovanstående. Mötet ajournerades för att dela ut pris till Årets redaktör, Årets frilans och Årets arbetsplatsklubb samt ta lunchpaus. Till Årets arbetsplatsklubb utsågs Sydsvenskans journalistklubb. Till Årets redaktör utsågs Pär Ånell, chefredaktör Svensk idrott. Till Årets frilans utsågs Madeleine Bäck, Mälardalen och Börge Nilsson, Arvika. 12 Rapport Servicebolaget (bilaga 13 och 14) Eva Ekelöf redogjorde för Servicebolaget vars framtida utveckling diskuterades. En konsult har engagerats för att bland annat ta fram förslag för att effektivisera verksamheten. Maud Alenmark svarade på frågor om bokslutet. Därefter lades rapporten till handlingarna. 13 Rapport Frilansjournalisten (bilaga 15) Isabella Ivérus, ansvarig utgivare för FJ som görs av frilansgruppen Garbo berättade om året som gått. Efter inledande tekniskt strul fungerar det hela nu och den kritik som fanns i början har också lagt sig. Nyhetsbrevet har i dag ca prenumeranter. Kristina Mattsson berömde nyhetsbrevet. Jenny Wickberg anmärkte att styrelsen för Frilans Syd inte ansåg det acceptabelt att dröja med mailsvar i över en vecka. Isabella Ivérus lovade att försöka besvara mail snabbare i fortsättningen. Därefter lades rapporten till handlingarna. 14 Nordiska samarbetet Norge Silje Midttun redogjorde för läget. Frilansjournalisterna har en rekryteringskampanj där den som värvar en ny medlem får tusen kronor. Man inför också en frilanskalkylator som ersätter den norska motsvarigheten till frilansrekommendatinen. Kalkylatorn är ett sätt att räkna ut genomsnittslön för den bransch man frilansar i. En ambulerande kurs i förhandlingsteknik planeras och de norska frilansarna har skapat ett nytt webbforum för diskussion samt en ny frilanskatalog på nätet där det är gratis att gå med. Mycket kraft går åt till konflikten med Egmontägda Hjemmet Mortensen som är landets största utgivare av veckotidningar. Förlaget har skickat ut fulavtal som innebär att upphovsmannen ger bort samtliga rättigheter, idag, i morgon, i framtiden och i all tänkbara plattformar, samt till tredje part. Både frilansar och fast anställda samarbetar nu för att samla ihop tillräckligt många frilansar för att kunna stå emot de oskäliga avtalen. Slaget ses inte som förlorat men striden är hård. Danmark. Hanne Fokdal Barnekov gav en liknande bild från Danmark där man slåss mot Allerkoncernen. Förbundet skickade ut leveranstal till en stor grupp frilansar där man krävde hela upphovsrätten, precis som i Norge. Danska journalistförbundet varslade om blockad mot förlaget men förlorade i skiljedomstolen som gav förlaget rätt att sända ut fulavtal till f-skattande frilansar. Dock har Aller inte stöd av sin egen arbetsgivarorganisation som anser att alla frilansar,

4 både a-skattande fastlansar och f-skattande ska arbeta under samma villlkor. De danska frilansarna är trots allt hoppfulla eftersom de fått ett så massivt stöd från sitt eget förbund, något som bland annat resulterat i att en ny frilansstrategi ska tas fram. Nordiska seminariet 3-5 september. Henrik Sannesson berättade om seminariet som efter hård nordisk strid flyttats från försommaren till hösten och hålls på JMK i Stockholm. Förhoppningsvis kommer nu fler svenska frilansar att delta. Temat är samverkan och seminariet inleds med en stor matchmaking där alla (som i förväg anmält vilken sorts samverkan de är intresserade av) kopplas ihop med möjliga samarbetspartners för allt från att bilda nätverk till att starta företag. Under lördagen hålls ett antal workshops kring hur man gör rent praktiskt. Fest på kvällen och fortsatta seminarier på söndagen. Förutom Henrik är Frilans Riks representerat av Erik Tjernström och Malin Wahlstedt. I arbetsgruppen ingår också 6-7 medlemmar från Mälardalen. Mer finns att läsa på nordicfreelance.wordpress.com 15. Beslut om arvoden till styrelse, valberedning samt övriga som styrelsen städslar för uppdrag Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, det vill säga oförändrade arvoden på 200 kr a-skatt per timme. 16 Styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 16) Åsa Ohlsson redogjorde för verksamhetsplanen. Kristina Mattsson tog upp frågan om etermedieklubb och påpekade att Mälardalens klubb vill vara med i det arbetet från start. Efter en livlig diskussion om både för- och nackdelar med en ny klubb och annat beslöt årsmötet att godkänna verksamhetsplanen med nedanstående tillägg: a) under punkten Bildandet av eterfrilansklubb:..."arbetar med radio och TV. Detta arbete görs av Frilans Riks styrelse i samarbete med klubbarna. Detta för att deras frågor och villkor bättre ska tillvaratas. Resultatet av etermedieklubbutredningen föreläggs nästa årsmöte för diskussion och beslut." b) under punkten Servicebolaget, mening två: "Som komplement till den planerade översynen av verksamhetens innehåll vill vi även genomlysa Servicebolagets ekonomi i syfte att minska lokal- och andra overheadkostnader." c) under punkten Solidaritetsmöten, tillägg efter andra stycket: "Vid avtalskonferensen i Stenungsund 2009 åtog sig ombuden att lyfta fram frilansfrågorna i avtalsrörelsen Frilans Riks styrelse kommer att bevaka och följa upp hur detta löfte genomförs i praktiken." 17. Fastställande av medlemsavgift Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag om oförändrad avgift, 25 kronor per medlem och månad. 18. Styrelsen förslag till budget (bilaga 17) Mötet beslutade att fastställa budgeten med tillägget att styrelsen ska söka pengar för en

5 ambulerande upphovsrättskurs samt för en upphovsrättsspecial i Frilansjournalisten. 19 a Faställande av antalet medlemmar i styrelsen. Valberedningen har föreslagit utökning till åtta ledamöter. Mötet beslutade i enlighet med detta. 19 b) Val av ordförande, studieorganisatör och övriga ledamöter till styrelsen Christina Falkengård redogjorde för valberedningens förslag om omval av samtliga utom Eva Ekelöf som förklarat att hon vill lämna styrelsen. Henrik Sannesson vill stiga av som ordförande för att inom styrelsen arbeta med det nordiska seminariet. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget och valde ny styrelse enligt följande: Åsa Ohlsson, Frilans Syd, ordförande Ledamöter omval: Malin Avenius, Västra, Henrik Sannesson, Mälardalen, Erik Tjernström, Frilans Syd, David Dahmén, Mälardalen och Malin Wahlstedt, Västra. Ledamöter nyval: Nicole Kling, Mälardalen och Camilla Andersson, Västerbotten Till studieorganistör valdes David Dahmén. 20 Val av revisor och revisorssuppleant. Årsmötet valde som föreningsrevisor Tomas Carlsson, Västra, och som suppleant Olof Axelsson, Mellannorrland. 21 Val av valnämnd (som arrangerar ombudsval till kongressen 2011). Som ledamöter valdes: Olov Axelsson, Mellannorrland (sammankallande), Fatima Grönblad, Västra, och Annika Rydman, Västerbotten 22 Val av valberedning varav en sammankallande Som ledamöter valdes: Hans Månsson, Mellannorrland (sammankallande), Kristina Mattsson, Mälardalen, och Monica Havström, Västra. 23. Val av styrgrupp till arvodesguiden (bilaga 18). Som ny guidemästare valdes Fatima Grönblad, Västra. Som ledamöter valdes Erik Skogh, Frilans Syd, Rickard Jakbo, Mälardalen, och Henrik Sannesson, Mälardalen. 24 Övriga frågor Information om Årets Frilans. Gunnar Mörck förklarade att juryn, som består av honom och Torbjörn Uhlin, prioriterar fackligt arbete, professionalism och gott humör. Nomineringstiden går ut 15 mars nästa år. Christina Falkengård som är ledamot av förbundsstyrelsens valberedning förklarade att det är alla medlemmars plikt att höra av sig med förslag på FS-ledamöter. Mötet beslöt anta ett stöduttalande för Fojo:

6 Det är av stor vikt att verksamheten vid Fojo fortsätter som tidigare. Det är en omistlig utbildning för alla journalister i Sverige, inte minst frilansar. Antaget vid Frilans Riks årsmöt 18 mars Mötets avslutande. Efter att Eva Ekelöv avtackats med blommor och tal förklarade Åke Hultqvist mötet för avslutat. Anne Jalakas Årsmötessekreterare Jennie Larsson, justerare Kristina Mattsson, justerare

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Åsa Ohlsson välkomnade

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se Beslutsprotokoll På din sida www.sjf.se Innehållsförteckning Ansvarsfrihet för kongressperioden 8 Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelser för kongressperioden 6 Fastställande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

Motion Från Angående Sidan. 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5. 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6

Motion Från Angående Sidan. 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5. 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6 Innehåll Motion Från Angående Sidan Medlemskap 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6 Intern organisation 3 Mias Klefbeck Klubb- och sektionsindelning 8 4 Frilans

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola Närvarande: ca 50 personer 1 Mötets öppnande Ordförande Andreas Almstedt öppnade mötet och förklarade alla välkomna. 2 Mötets stadgeenliga

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

PROTOKOLL. fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds tjugoandra kongress i Göteborg den 8-11 juli 2009

PROTOKOLL. fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds tjugoandra kongress i Göteborg den 8-11 juli 2009 PROTOKOLL fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds tjugoandra kongress i Göteborg den 8-11 juli 2009 Onsdagen den 8 juli 2009 FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Robert Damberg Lage Rahm Ellinor Eriksson Sekr: Kamilla

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie höst- och årsmöte inom MRO i Västervik 2003-10-25. MRO Valberedningen/ Ångloksgruppen

Protokoll fört vid ordinarie höst- och årsmöte inom MRO i Västervik 2003-10-25. MRO Valberedningen/ Ångloksgruppen MRO Uppsala 2003-10-27 Museibanornas Riksorganisation Sekr Lars Granström Protokoll fört vid ordinarie höst- och årsmöte inom MRO i Västervik 2003-10-25. Plats: IOGT-lokalen Mötet börjar: Kl 13.15 Närvarande:

Läs mer

Journalistförbundets verksamhetsberättelse 2008... 5 Journalistförbundets årsredovisning 2008... 12

Journalistförbundets verksamhetsberättelse 2008... 5 Journalistförbundets årsredovisning 2008... 12 Journalistförbundets verksamhet Innehåll Journalistförbundets verksamhetsberättelse 2008... 5 Journalistförbundets årsredovisning 2008... 12 Bilagor Bilaga 1 Arvoden... 19 Bilaga 2 Remisser... 20 Bilaga

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson, Sara Karlsson,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer