Mål för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012-2015"

Transkript

1 Datum: Dnr: Beslut , 46 Sid 1 (17) Handläggare: Jens Möller Tel: Direktionen Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Mål för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Förbundets uppdrag, som definieras i förbundsordningen, är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver ansvarar förbundet för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom Miljö- och hälsoskyddsområdet, delar av tillsynen enligt Tobakslagen samt tillsynen över försäljningen av receptfria läkemedel. Förbundet ska också erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende medlemmarnas arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet samt lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom förbundets kompetensområde. Förbundet ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå medlemmarna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapsplanering. Syftet med tillsynen är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Med tillsyn avses såväl granskning som rådgivning och information. Verksamhetsidé Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska tillsammans med kommunmedborgare och det lokala näringslivet medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Förbundets verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och tillsynen ska bedrivas så att största möjliga nytta för miljö och hälsa uppnås. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet och professionalism. Kompetens, kreativitet, etik och moral, arbetsglädje och serviceanda är ledord för förbundets arbete. Medlemskommunernas invånare och besökare ska ha förtroende för Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbunds kontrollverksamhet. Våra företagare ska ha tilltro till kontrollen och uppleva den som meningsfull. Mål Förbundet ska bidra till att medlemskommunerna kan utvecklas på ett sådant sätt att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Företag, verksamheter och enskilda ska ha en god egen förmåga att följa lagstiftningen inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet. Tillsynen ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen och de övergripande målen för livsmedelstillsynen. BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 5 TEL ORG NR POSTADRESS HANINGE FAX SMOHF - ett samarbete mellan kommunerna Haninge Nynäshamn Tyresö

2 Sid 2 (17) Insatserna ska inriktas mot de verksamheter där största möjliga nytta för miljö och hälsa kan uppnås. Förbundets mål för perioden utgår från de nationella miljö- och folkhälsomålen samt länsstyrelsens Miljömål för Stockholms län. De huvudområden förbundet särskilt skall rikta tillsynen mot är: Friska vatten, Frisk luft och minskad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Goda inomhusmiljöer, Trygga livsmedel och dricksvatten av god kvalitet samt Receptfria läkemedel. Därutöver ska förbundet arbeta med huvudområdena Effektivitet och kvalitet, Ekonomi, Personal, Interna miljömål samt Krisberedskap. Årliga verksamhetsplaner Inför varje nytt år analyserar förbundet tillsynsbehovet och tar fram en behovsutredning. Utifrån förbundets resurser prioriteras de insatser som ska genomföras vilket konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. Riskbedömning Grunden för förbundets arbete med tillsyn och kontroll är att den är riskbaserad, vilket innebär att verksamheter med högre risk prioriteras. Detsamma gäller vid prioriteringen av de mål som ska gälla för den aktuella perioden. För respektive område beskrivs risken för påverkan av hälsa och miljö om förbundet inte uppnår satta mål. Risken att mål inte uppnås kan bero på flera olika anledningar. Det finns ett antal risker som är gemensamma för flera av målen, såväl externa som interna risker. Exempel på externa risker är att förbundet inte är ensam aktör, lagstiftningen förändras kontinuerligt och att samhällsutvecklingen i medlemskommunerna kan ändra förutsättningarna. Vad gäller intern risk så är bemanningen avgörande för att kunna uppnå målen. Det gäller såväl antal personal som kompetens. Förbundet arbetar kontinuerligt för att minska dessa risker.

3 Sid 3 (17) FRISKA VATTEN Förbundets medlemskommuner är kustkommuner vilket medför att vatten är en central fråga. Det är viktigt att förbundet arbetar för vatten av god kvalitet såväl vad det gäller dricksvatten som recipient och badvatten. Förbundet kommer därför särskilt att arbeta med följande nationella miljö- och folkhälsomål: Hav i balans samt levande kust och skärgård Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Giftfri miljö Sunda och säkra miljöer Gott skydd mot smittspridning MÅL 1 Halterna av föroreningar i mark och vatten ska vara så låga att de inte har någon negativ inverkan på människors hälsa, ger förutsättningarna för biologisk mångfald och möjligheter till allsidig användning av mark och vatten. EU beslutade år 2000 om ett ramdirektiv för vattenpolitik i unionen ett arbete som förbundet som myndighet är delaktigt i. Övergödningen utpekas i direktivets åtgärdsprogram som det största hotet mot våra vattenförekomster. Övergödning innebär att mer av de naturliga näringsämnena kväve och fosfor tillförs än vad som är naturligt. Viktiga källor är jordbruket, avloppsutsläppen och trafiken. Övergödningen medför att tillväxten av alger och andra vattenväxter gynnas, vilket kan leda till en rad negativa effekter såsom algblomning, vattengrumling, syrebrist och förändringar i artsammansättningen. För de större sjöarna, kusten och längre vattendrag har miljökvalitetsnormer fastställts, vilka inte får överskridas. Förbundet ska prioritera tillsynen över de vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk eller kemisk status. Delmål 1:1 Samtliga avloppsanläggningar som är dimensionerade för fler än 25 personekvivalenter ska senast 2015 uppfylla kraven för totalfosfor och BOD7. Syftet är att minska utsläppen av näringsämnen från avloppsanläggningar, vilket är en av de viktigaste åtgärderna som kan genomföras för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och kustvatten. Målsättningen är att samtliga reningsverk senast 2015 uppfyller kraven i de regionala miljömålen, vilket för nytillkommande anläggningar innebär 0.3 mg/l för totalfosfor och 10 mg/l för BOD7. För befintliga anläggningar är kraven 0.5 mg/l för totalfosfor och 15 mg/l för BOD7. Krav kommer att ställas på ombyggnad och förbättringar på de anläggningar som i dagsläget inte klarar de uppställda kraven. Provtagning av anläggningarna måste utföras för att se att tillräcklig rening uppnås. - Antal anläggningar som uppfyller kravet på högsta utsläppshalter/totalt antal (%).

4 Sid 4 (17) Delmål 1:2 Samtliga enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för 25 eller färre personekvivalenter och som omfattas av inventeringsuppdraget från Haninge kommun ska senast 2015 uppfylla lagstiftningens krav. Syftet är att minska såväl utsläppen av näringsämnen som risken för smittspridning från avloppsanläggningarna. Att säkerställa att anläggningarna uppfyller lagstiftningens krav är en av de viktigaste åtgärderna som kan genomföras för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, kustvatten samt grundvatten. Målsättningen är att de ca enskilda avlopp som omfattas av inventeringsuppdraget från Haninge kommun ska uppfylla lagstiftningens krav senast Uppdraget från Haninge kommun omfattar en inventering för att bedöma statusen på anläggningarna. Därefter följer ett omfattande arbete att ställa krav och handlägga ansökningar om nya eller förbättrade avloppsanläggningar. - Antal anläggningar som uppfyller lagstiftningens krav/totalt antal (%). - Antal anläggningar med krav på miljöförbättrande åtgärder/totalt antal (%). Delmål 1:3 Samtliga djurhållare med fler än 30 djurenheter ska senast 2015 uppfylla lagstiftningens krav på gödselhantering. Syftet är att minska utsläppen av näringsämnen till luft och vatten då gödselhanteringen i lantbruket är en viktig aspekt vad gäller övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. I Haninge och Nynäshamn finns många djurhållare och det handlar då i de flesta fall om hästar. Med hantering avses både förvaring och spridning. Många djurhållare saknar tät gödselförvaring och tillräcklig spridningsareal. Målsättningen är att samtliga djurhållare med fler än 30 djurenheter senast 2015 uppfyller lagstiftningens krav på gödselhantering. Tillsynen bidrar till bättre vattenmiljöer, uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning samt miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. - Antal anläggningar som uppfyller lagstiftningens krav/antal inspekterade (%). - Antal anläggningar som uppfyller lagstiftningens krav/totalt antal (%). Delmål 1:4 Minst ett projekt om egenkontroll ska genomföras varje år så att alla verksamheter med fast årlig tillsynsavgift inom miljötillsynen har godtagbar egenkontroll till Syftet är att säkerställa att verksamhetsutövaren har en bra förståelse för hur verksamheten påverkar eller riskerar påverka hälsa och miljö samt att åtgärder vidtas för att förebygga detta så att allvarlig hälso- eller miljöpåverkan inte ska uppkomma. Verksamhetsutövarens ansvar att ha en bra egenkontroll är en grundläggande del i miljöbalkens syfte och den gäller alla som bedriver en verksamhet. Genom att bedriva tillsyn på egenkontrollen så stöder förbundet verksamhetsutövaren i detta arbete. Målsättningen är att alla verksamheter med fast årlig tillsynsavgift inom miljötillsynen senast 2015 ska ha en godtagbar egenkontroll.

5 Sid 5 (17) - Antal anläggningar som uppfyller lagstiftningens krav/antal inspekterade (%). - Antal anläggningar som uppfyller lagstiftningens krav/totalt antal (%). Delmål 1:5 Minst en aktivitet riktad mot vattenförekomster ska genomföras varje år fram till Syfte är att genomföra tillsynsaktiviteter som bidrar till att miljökvalitetsnormen God status ska kunna uppnås till Inom förbundets område finns, förutom kuststräckan, följande vattenförekomster: Husbyån, Vitsån, Tyresån, Drevviken, Grindsjön, Muskan, Västra Styran, Muskån och Fitunaån. Vattenmyndigheten har fastställt åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna 2015/2021. Dessa åtgärder följs upp av myndigheten varje år. Medlemskommunerna har ett stort ansvar i att arbeta med dessa åtgärder, men vissa av dem ligger inom vårt ansvarsområde. Förbundet ansvarar för tillsynen över miljöfarliga verksamheter inom avrinningsområdena. - Antal genomförda aktiviteter. MÅL 2 Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning, inriktningen är att målet skall nås till år Kommunernas kustnära områden är attraktiva för såväl fritids- som permanentboende. Förbundet ser en ökad permanentning inom flertalet fritidshusområden. Såväl permanentningen som den höjda standarden i form av vattentoaletter, disk- och tvättmaskiner etc. ökar uttaget av grundvatten vilket i sin tur ökar risken för brist på dricksvatten samt inträngning av saltvatten. Förbundet kan påverka uttaget av grundvatten genom att informera, bedriva tillsyn och vid prövningen av avloppsansökningar. Delmål 2:1 Grundvatten i kust och skärgård ska skyddas mot överuttag. Syftet med aktiviteten är att minska risken att ett överuttag av grundvatten sker. Uttagen av grundvatten ska inte vara större än nybildningen. Ett tecken på överuttag är förhöjda kloridhalter då Östersjövatten eller relikt grundvatten kan tränga in i grundvattnet vid för stora uttag. Målsättningen är att samtliga vattentäkter har en kloridhalt som understiger 50 mg/l. Målsättningen är att genom att begära in kloridanalyser och använda dessa vid prövningen av ansökan om enskilda avlopp motverkar vi ett överuttag av dricksvatten. - Antal dricksvattentäkter med kloridhalt överstigande 50 mg per l/totalt antal analyser som har inkommit vid ansökan.

6 Sid 6 (17) FRISK LUFT OCH MINSKAD KLIMATPÅVERKAN Luften ska vara så ren och halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras så att den biologiska mångfalden bevaras och människors hälsa inte skadas. De fyra vanligaste växthusgaserna är koldioxid, lustgas, metan och fluorerade gaser. Samtliga regleras av Kyotoprotokollet. Utsläppskällorna är främst användandet av fossila bränslen, jordbruket, avfallshantering och industriprocesser. Förutom växthusgaser innehåller utsläppen luftföroreningar som till exempel inandningsbara partiklar, ozon och organiska kolväten. Här har biltrafiken och småskalig vedeldning störst påverkan lokalt sett. Energiproduktionen påverkar nästan alla miljömål på olika sätt. Det medför att effektiv energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positiv till många miljömål. Förbundet kommer därför särskilt att arbeta med följande nationella miljö och folkhälsomål: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan MÅL 3 Utsläppen av fluorerade växthusgaser till atmosfären ska minska. Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Det finns många olika typer av köldmedier. Fluorerade köldmedier bidrar till växthuseffekten. HCFC-föreningar bryter även ner ozonskiktet, vilket innebär att mer UV-strålning når ner till jordytan. Delmål 3:1 Läckage av köldmedier ska minska med 50 % till år 2015, med 2011 (rapportering för 2010) som basår. Syftet är att genom granskning och krav på täthetskontroll minska utsläppsmängderna och därmed klimatpåverkan från dessa anläggningar. För att ytterligare minska utsläppen följs återkommande läckage upp och krav ställs på att åtgärder vidtas eller att handlingsplaner tas fram. Under 2009 släpptes kg ut i atmosfären från anläggningar i förbundets medlemskommuner. Målsättningen är att halvera läckaget av köldmedier till Läckage av köldmedia per år (kg). - Minskning av läckage jämfört med målåret (%). MÅL 4 Minst en aktivitet ska genomföras årligen med inriktning mot energianvändning. Syftet är att genom tillsyn minska energianvändningen och öka energieffektiviseringen, vilket bidrar till att hushålla med resurserna samtidigt som det har en positiv inverkan på flera av miljö- och klimatmålen. - Antalet genomförda aktiviteter.

7 Sid 7 (17) GIFTFRI MILJÖ Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Det innebär att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll sett i ett generationsperspektiv. Målet om giftfri miljö är svårt att nå, men alla kan bidra till att minska kemikalieanvändningen och att hantera farliga kemikalier på ett säkrare sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Många gifter får vi i oss via livsmedel. En del av de gifter och metaller som släpps ut i avloppsvattnet fastnar i slammet. Samtidigt som vi måste begränsa utsläpp av fosfor och kväve från avloppen till mark och vatten, måste vi försöka ta hand om och utnyttja den fosfor som finns i avloppsslammet. Fosfor är en ändlig resurs. Genom att använda det slam som uppkommer i enskilda avlopp liksom i reningsverken som gödning på åkermark kan fosfor återföras i systemet utan att ny fosfor behöver brytas i samma omfattning. Det är därför viktigt att utsläppen av olika miljögifter i avloppsvattnet begränsas så att slamkvaliteten är så bra att den kan nyttiggöras. Tungmetaller och andra miljögifter, har också betydelse för den ekologiska statusen i våra vatten. Genom tillsyn och information kan mängden farliga ämnen och metaller minska i samhället. Förbundet kommer därför särskilt att arbeta med följande nationella miljöoch folkhälsomål: Giftfri miljö Levande sjöar och vattendrag Hav i balans God bebyggd miljö MÅL 5 Spridning av naturfrämmande ämnen och tungmetaller från mänsklig påverkan ska minska. Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen ska minska så att deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Delmål 5:1 Minst två aktiviteter ska genomföras årligen för att bidra till bra slamkvalitet. Syftet är avloppsslammet ska vara tillräckligt fritt från föroreningar så att det kan återföras till produktiv jordbruksmark. Många miljöfarliga verksamheter har utsläpp av avloppsvatten innehållande oljeförorening, metaller och andra miljögifter. Genom riktade aktiviteter mot dessa verksamheter kan kvaliteten på avloppsslammet upprätthållas eller förbättras. Detta bidrar till att fosfor kan återföras till produktiv jordbruksmark. - Antalet genomförda aktiviteter. - Förändringen av mängden föroreningar i slammet från de kommunala avloppsreningsverken. Det avloppsvatten som skickas till Henriksdals avloppsreningsverk omfattas inte.

8 Sid 8 (17) Delmål 5:2 Samtliga inspekterade verksamheter ska följa avfallsförordningens regler om farligt avfall. Syftet är att hanteringen av avfall inte ska förorena mark, vatten och luft samt att mer avfall kan återvinnas eller återanvändas. Felaktig hantering av farligt avfall kan leda till förorening av mark och vattenområden. Tillsynen bidrar till måluppfyllelsen för Giftfri miljö samtidigt som det ger effekt på miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna och de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Rätt hantering av farligt avfall bidrar även till att mer avfall kan återvinnas eller återanvändas eftersom de fraktionerna då blir renare. Många små verksamheter har bristfällig hantering av farligt avfall och genom tillsyn och information får de kunskap om vilka krav som gäller för deras verksamhet. - Antalet inspekterade verksamheter med godtagbar hantering av farligt avfall/totalantalet inspekterade verksamheter (%). Delmål 5:3 Fastigheter innehållande förhöjda halter av PCB ska saneras senast Syftet är att minska risken för spridning av PCB till omkringliggande mark eller vattenområden. PCB är farligt för miljön och människors hälsa. Det tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor. Via läckage från fogar och felaktig hantering av PCB-haltigt rivningsmaterial har PCB fått en så storskalig spridning att vi kan finna spår av det överallt omkring oss. Intaget via livsmedel är avgörande för den halt vi har i kroppen. Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader som är uppförda eller renoverade under åren , ska därför inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter. Om saneringen inte sker med stora försiktighetsmått kan risken med själva saneringen vara större än om de PCB-haltiga fogarna får sitta kvar i byggnaden. För att säkerställa att saneringen utförs med bästa möjliga teknik ska oanmälda inspektioner genomföras vid alla saneringar. - Antalet sanerade fastigheter av totalantalet fastigheter som ska saneras (%). GODA INOMHUSMILJÖER Kommuninnevånarna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö ska erbjudas goda inomhusmiljöer som främjar hälsan och miljön. Det ska inte vara någon risk att vara inomhus i sin bostad eller ha sitt barn på förskolan på grund av dålig inomhusmiljö. Det ska heller inte vara någon risk att gå till sin fotvårdare, tatuerare eller besöka sin frisör på grund av bristande hygien. Vi prioriterar vår tillsyn utifrån vilka risker verksamheten hanterar och vilken målgrupp de vänder sig till. Förbundet kommer särskilt att arbeta med följande nationella miljö- och folkhälsomål: God bebyggd miljö Säker strålmiljö Gott skydd mot smittspridning Sunda och säkra miljöer och produkter

9 Sid 9 (17) MÅL 6 Att vistas i offentliga lokaler, lokaler för hygienisk behandling m.fl. ska inte påverka hälsan negativt. Målet med tillsynen är att samtliga verksamhetsutövare ska känna till sina skyldigheter avseende egenkontroll samt ha dokumenterade rutiner för att kunna kontrollera och följa upp sin verksamhet så den inte orsakar negativa effekter på hälsan hos dem som vistas i lokalerna eller utnyttjar tjänsterna. Eftersom det är verksamhetsutövaren som kan minimera risker i sin verksamhet har de ansvaret att kontrollera och undersöka för att konstatera eventuella risker. Därför kommer förbundet särskilt fokusera tillsynen på verksamheternas egenkontroll. Vi kommer att bedriva vår tillsyn på det mest effektiva sättet. Det kan vara att inspektera verksamheter, hålla informationsmöten om egenkontroll för verksamhetsutövare eller på andra sätt bedriva vår tillsyn. Delmål 6:1 Samtliga anmälningspliktiga offentliga lokaler och hygieniska verksamheter ska senast 2015 ha en dokumenterad egenkontroll. Syftet är att säkerställa att anmälningspliktiga verksamheter har en dokumenterad egenkontroll utifrån att de som utnyttjar tjänsterna inte ska utsättas för hälsorisker. Skolor, förskolor och bassängbad ska ha rutiner för kontroll av inomhusmiljön, t ex ventilation och buller samt ha rutiner för hygienen. Exempelvis är hygienen viktig på en förskola eller i ett bassängbad för att minska risken för smittspridning. Fotvårdare, tatuerare och akupunktörer hanterar risker då de i sin behandling penetrerar huden vilket kan orsaka blodvite. Därför är det mycket viktigt att dessa verksamheter har fungerande hygienrutiner, exempelvis att verktyg som används i behandlingen rengörs/steriliseras mellan varje kund, att de städar sina lokaler väl och tillräckligt ofta. - Antal verksamheter med dokumenterad egenkontroll/totalt antal verksamheter. Delmål 6:2 Samtliga ej anmälningspliktiga offentliga lokaler och hygieniska verksamheter ska senast 2015 känna till egenkontrollkravet. Syftet är att säkerställa att ej anmälningspliktiga verksamheter har kännedom om kravet på egenkontroll utifrån att de som utnyttjar tjänsterna inte ska utsättas för hälsorisker. Det finns verksamheter som förbundet har tillsynsansvar över som är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. De ska precis som de anmälningspliktiga verksamheterna ha rutiner för att kunna kontrollera och följa upp sin verksamhet så den inte orsakar olägenheter för människors hälsa och miljö. Exempel på offentliga lokaler är idrottsanläggningar, vårdlokaler, hotell och campinganläggningar. Det handlar t ex om att ventilation och ljudnivå regelbundet kontrolleras i en idrottslokal. Exempel på hygieniska verksamheter är frisörer, massörer och naprapater och för dessa verksamheter är hygienen viktig, varför de ska ha hygienrutiner. - Antal besökta verksamheter som har blivit informerade om egenkontrollansvaret/ totalt antal.

10 Sid 10 (17) MÅL 7 Inomhusmiljön i bostäder ska inte påverka hälsan negativt. Miljömålet god bebyggd miljö ställer krav på att byggnader som påverkar hälsan negativt ska åtgärdas senast år I Haninge, Nynäshamn och Tyresö bor många personer i flerbostadshus. Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön i bostäderna inte orsakar olägenheter för de boende. Det är mycket som påverkar hur inomhusmiljön är i en bostad. Om inte ventilationen fungerar som den ska finns risk att de föroreningar som uppkommer i bostaden inte vädras ut i tillräcklig omfattning. Om bostaden inte är tillräckligt ljudisolerad finns risk att störningar uppkommer för de boende. Därför är viktigt att kontinuerligt kontrollera exempelvis ventilationen, fukt, mögel och buller för att snabbt kunna åtgärda eventuella fel. Målet med tillsynen är att samtliga fastighetsägare av flerbostadshus ska känna till sina skyldigheter avseende egenkontroll. De ska ha rutiner för att kunna kontrollera och följa upp sin verksamhet så den inte orsakar negativa effekter på hälsan hos dem som vistas i bostäderna. Delmål 7:1 Större bostadsföretag (>400 lägenheter) ska senast 2015 uppfylla egenkontrollkravet. Syftet är att boendemiljön ska bli bättre genom att fastighetsägarna uppfyller egenkontrollkravet och har rutiner för olika riskmoment. De stora bostadsföretagen har många hyresgäster, vilket innebär att det är många som är berörda av att inomhusmiljön i deras bostäder är bra. Förbundet bedriver återkommande tillsyn över dessa fastighetsägare. I vår tillsyn informerar vi om egenkontrollkravet och kontrollerar att deras egenkontroll fungerar. - Antal bostadsföretag som uppfyller egenkontrollkravet/totalt antal. Delmål 7:2 Mindre bostadsföretag (400 eller färre lägenheter) ska känna till egenkontrollkravet senast 2013 samt senast 2015 uppfylla egenkontrollkravet. Syftet är att boendemiljön ska bli bättre genom att fastighetsägarna uppfyller egenkontrollkravet och har rutiner för olika riskmoment. Förbundet har tillsynsansvar över mindre bostadsföretag/föreningar, exempelvis bostadsrättsföreningar. Det är verksamheter som förbundet hittills inte regelbundet bedrivit tillsyn över och förbundet kommer därför fram till 2013 fokusera på olika informationsinsatser. Målsättningen är att samtliga verksamheter senast 2015 ska uppfylla egenkontrollkravet. - Antal mindre bostadsföretag som är informerade om egenkontrollkravet/totalt antal. - Antal mindre bostadsföretag som uppfyller egenkontrollkravet/totalt antal. Delmål 7:3 Samtliga bostadsföretag och föreningar ska senast 2020 ha en radonhalt i sina bostäder som understiger 200 Bq/m 3. Syftet är att radonhalterna ska vara så låga att risken att utveckla lungcancer pga. radon i inomhusluften ska minska.

11 Sid 11 (17) Radon är en gas som finns naturligt i marken. Den kan även finnas i byggnadsmaterial i form av lättbetongblock från framförallt 60 och 70-talet. Radon avgår från marken eller från byggnadsmaterialet och kommer in i bostaden. Ligger bostaden i markplan eller om ventilationen inte fungerar som den ska, finns risk att radonhalten i bostaden ökar. Riktvärdet för hör mycket radon det får finnas i en lokal eller bostad är 200 Bq/m 3. Målsättningen är att genom tillsyn få fastighetsägare av flerbostadshus att mäta radonhalten i sina bostäder och åtgärda dessa om radonhalten överstiger 200 Bq/m 3. Att kontrollera radonhalten är en del av fastighetsägarnas egenkontroll. - Antal radonmätta fastigheter av flerbostadshus/totalt antal. - Antal fastigheter av flerbostadshus med radonhalt överstigande 200 Bq per m 3 /totalt antal. TRYGGA LIVSMEDEL OCH DRICKSVATTEN AV GOD KVALITET Livsmedelslagstiftningens mål är att konsumenter ska ha säkra, trygga livsmedel och goda grunder för val av produkt. Med säkra livsmedel menas att de inte är skadliga för hälsan eller otjänliga, t.ex. ruttna eller har avvikande lukt. Med goda grunder för val av produkt menas att varorna är korrekt mäkta. Felaktig märkning kan vara en fara för hälsan. Livsmedel ska också presenteras på ett sådant sätt att konsumenterna inte blir lurade. Livsmedelsföretagaren själv är den som har ansvaret för att de krav i lagstiftningen som gäller för hans verksamhet uppfylls. Förbundets uppgift är att kontrollera att livsmedelsföretag uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och att se till att brister rättas till. Kontrollen ska vara riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. MÅL 8 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll av att livsmedel på marknaden är säkra och att konsumenten kan välja produkt utifrån goda grunder ska utföras med effektiva och ändamålsenliga metoder. Att livsmedel är säkra och att konsumenterna har god grund för att kunna välja en bra produkt när de handlar eller äter ute är ledord i förbundets kontrollverksamhet. För att kunna bedriva kontrollen på bästa sätt är det viktigt att hela tiden använda de mest effektiva och ändamålsenliga metoder anpassade efter just den bransch eller verksamhet som kontrolleras. Delmål 8:1 Nya livsmedelsföretagare ska kontrolleras inom 4 8 veckor efter att verksamheten startat. Syftet med att snabb kontroll är att säkerställa att konsumenten får säkra livsmedel. De som har en mer komplicerad verksamhet ska få kontroll inom 4 veckor och de med enklare hantering inom 8 veckor efter verksamhetsstart.

12 Sid 12 (17) - Antal nystartade verksamheter som fått kontroll inom 4 respektive 8 veckor/totalt antal nystartade verksamheter. Delmål 8:2 Alla livsmedelsföretagare inom förbundets verksamhetsområde ska finnas med i vår tillsynsplan och få minst en kontroll inom en femårsperiod. Syftet är att förbundet genom regelbunden och planerad kontroll ska kunna bedöma om verksamhetsutövarna bedriver en verksamhet och har en livsmedelshantering som uppfyller lagstiftningens krav. Förbundet kommer årligen att genomföra minst tre riktade aktiviteter varav minst en inom dricksvattenkontrollen gällande livsmedelssäkerhet, t.ex. hygien, kunskap och livsmedelshantering. Kontrollen ska utföras regelbundet enligt den nationella riskklassningsmodellen. Verksamheter med en mer komplicerad och riskfull hantering tilldelas mer kontrolltid än de med mindre. Vid planeringen av de riktade aktiviteterna ska förbundet utgå från riskerna i verksamheten, erfarenhet i branschen, vad vi gjort i tidigare kontroller samt aktuell vetenskap. - Antal kontrollerade anläggningar/planerat antal. Delmål 8:3 Efter en uppföljande kontroll där verksamhetsutövaren inte vidtagit rättelse ska förbundet inom tre veckor besluta om sanktioner som föreläggande eller förbud för att få rättelse. Syftet är att kvalitetssäkra kontrollens effektivitet och att minimera risken att livsmedelssäkerheten under en längre tid äventyras för konsumenterna. Förbundet ska använda kontrollmetoder som är baserade på identifierade risker i olika typer av verksamheter. När brister observeras som innebär att livsmedelssäkerheten riskeras ska vi ställa krav på rättelse. Krav på rättelse görs genom olika sanktionsmetoder som föreläggande och/eller förbud. - Antal sanktionsbeslut i ärenden där rättelse ej vidtagits/totalt antal rättelser som ej vidtagits. Delmål 8:4 Varje år ska förbundet genomföra en riktad aktivitet gällande märkning/ presentation av livsmedel, t.ex. på menyer eller skyltar, och spårbarhet. Syftet är att särskilt lyfta fram kontrollen av märkning/presentation eftersom den utpekats som ett prioriterat område av livsmedelsverket. Märkning är ett område som uppmärksammats extra i systemet för riskklassificering genom att verksamheterna tilldelas extra tid för kontroll av området. Förbundet ska särskilt kontrollera märkning hos livsmedelsföretagare som utformar, märker och/eller förpackar livsmedel eftersom det är mer ändamålsenligt att kontrollera detta i ett tidigt skede i hanteringskedjan. - Antal kontrollerade anläggningar/planerat antal.

13 Sid 13 (17) Mål 9 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontrollverksamhet och kontrollverktyg ska kontinuerligt utvecklas och förbättras. Livsmedelslagstiftningen är målstyrd mot säkra livsmedel. Det leder till en flexibel tillämpning av reglerna. Många krav i EG-förordningarna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur det ska utföras. Detaljregler finns inte och myndigheten ska göra riskbedömningar och utifrån dessa tillämpa reglerna. Detta förutsätter kunskap, kompetens och arbetsmetoder som bygger på riskanalys. Delmål 9:1 Inför varje år ska de branscher som ska kontrolleras ha sina kritiska moment ur ett livsmedelsperspektiv identifierade. Senast år 2015 ska samtliga branscher som vi kontrollerar ha kritiska moment identifierade. Syftet är att med branschvisa riskanalyser kvalitetssäkra att den operativa kontrollen sker riskbaserat, effektivt och ändamålsenligt. Den målstyrda lagstiftningen bygger på att de mest kritiska momenten kontrolleras i en anläggning. Förbundet ska som tillsynsmyndighet identifiera vilka kritiska moment som finns för olika branscher. Inom förbundets område finns 10 olika branscher, t ex butik, restaurang och vattenverk. Likartade verksamheter har likartade faror och risker. Genom att ta fram riskanalyser för olika branscher som används vid kontrollbesök, projektplanering och förstagångsbesök kan förbundet uppnå en ändamålsenlig och effektiv kontroll. - Antal branscher med identifierade kritiska moment/totalt antal branscher. Delmål 9:2 Samtliga dricksvattenanläggningar som försörjer max 50 personer eller producerar <10 m 3 ska vara identifierade och inspekterade senast Syftet är att konsumenter av vatten från dricksvattentäkter som de inte själva inte har rådighet över ska ha dricksvatten av god kvalitet. Förbundet kommer att genomföra en inventering av gemensamma dricksvattenanläggningar med fokus på de som försörjer fler än 20 personer. I samband med detta kommer förbundet att informera om skyldigheten att bedriva egenkontroll. Vid tillsynen kontrolleras att anläggningen fungerar och sköts som den ska samt att egenkontroll finns. - Antal inspekterade anläggningar/antal identifierade. RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Receptfria läkemedel får säljas i anläggningar som är anmälda till Läkemedelsverket. Förbundet ska inte göra någon prövning av vilka anläggningar som får sälja receptfria läkemedel, utan bedriver enbart kontroll samt uppföljning av enklare brister. Större brister hanteras av Läkemedelsverket. Förbundet ska genom kontroll se till att verksamhetsutövarna säljer receptfria läkemedel på ett säkert sätt och följer gällande lagar och bestämmelser.

14 Sid 14 (17) MÅL 10 Receptfria läkemedel ska säljas på ett säkert sätt. Syftet är att genom kontroll se till att verksamhetsutövarna uppfyller de lagstadgade kraven för försäljning av receptfria läkemedel. Samtliga verksamheter som säljer receptfria läkemedel ska kontrolleras i tre-årsintervall. Förbundet kontrollerar att försäljning och hantering av receptfria läkemedel sker på rätt sätt utifrån centralt framtagen checklista. - Antal kontrollerade verksamheter/totalt antal. EFFEKTIVITET OCH KVALITET Förbundets verksamhet ska utmärkas av rättsäkerhet, hög kvalitet, effektivitet och serviceanda. Verksamhetsutövare och kommunmedborgare ska anse att det är enkelt att komma i kontakt med förbundet och att de får en rättvis och god service vid kontakt med förbundet. MÅL 11 Förbundet ska lämna god service och förutsättningarna ska vara tydliga. Förbundet ska lämna god service utifrån den roll vi har. Synpunkter från dem vi har kontakt med är mycket viktiga för att vi kontinuerligt ska kunna utveckla arbetssätt, informationsmaterial etc. De som har ärenden hos förbundet ska kunna förutse ärendets gång, vilken som är handläggare, bedömd handläggningstid och eventuella kostnader. Delmål 11:1 Förbundet ska minst uppnå Nöjd-Kund-Index 65 i Sveriges Kommuner och Landstings kommande undersökning (år 2013) gällande Företagsklimat samt 70 i nästkommande mätning (år 2015). Syftet är att förbundet ska lämna en service som upplevs som bra samtidigt som hög rättssäkerhet ska gälla. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför servicemätningar av kommunernas myndighetsutövning. Fem myndighetsområden undersöks, varav Miljö- och hälsoskydd är ett. Företagare som haft ett ärende hos förbundet får svara på enkät med frågor inom följande servicefaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. - SKLs mätning SKLs mätning Delmål 11:2 Kundenkäter ska genomföras vartannat år riktade mot privatpersoner. Syftet är att förbundet ska lämna en service som upplevs som bra samtidigt som hög rättssäkerhet ska gälla. Det är viktigt att förbundet får del av de synpunkter våra brukare har för att på ett bättre sätt kunna utveckla verksamheten. - Genomförda enkäter.

15 Sid 15 (17) Delmål 11:3 Servicegarantier ska från 2012 finnas för samtliga aktuella ärendetyper. Syftet är att den som söker tillstånd eller lämnar in en anmälan ska veta vad denne kan förvänta sig när denne använder våra tjänster. Servicegarantierna ska också innehålla förbundets förväntningar på brukaren för att ge förutsättningar så att tjänsten kan utföras på ett bra sätt. - Antal servicegarantier/totalt antal identifierade områden. Delmål 11:4 Förbundet ska aktivt informera om verksamhet och resultat för allmänheten på ett lättillgängligt sätt. Syftet är att allmänheten på ett enkelt sätt ska kunna ta del av informationsmaterial, blanketter, taxor, resultat från tillsyn mm. Förbundet ska erbjuda flera olika informationsvägar som t ex hemsida, servicetelefon, media och informationsträffar. Förbundet ska arbeta med att anpassa informationen utifrån olika behov. - Sveriges kommuner och landstings mätning Sveriges kommuner och landstings mätning Genomförda kundenkäter. - Utvärdering av projekt. MÅL 12 Förbundets metoder och arbetssätt ska vara effektiva och rättssäkra. Förbundets personal handlägger fler ärenden och utövar mer tillsyn jämfört med tidpunkten för förbundsbildningen. För att det ska vara möjligt att utföra det ökade arbetet med i stort befintlig bemanning är det viktigt att kontinuerligt se över rutiner och arbetssätt för att kunna frigöra tid. Det gäller såväl hanteringen av ärenden och tillsyn som administrativa rutiner. Delmål 12:1 Förbundet ska ha aktuella process- och rutinbeskrivningar. Syftet är att identifiera effektiva arbetssätt, kvalitetssäkra det dagliga arbetet samt ge enhetlig ärendehantering. Materialet ska finnas lätt tillgängligt. - Antal process- och rutinbeskrivningar/totalt antal identifierade områden. Delmål 12:2 Årliga kompetensutvecklingsplaner ska finnas som följer verksamhetsplanen. Syftet är att förbundet ska ha aktuell kunskap inom såväl den löpande ärendehandläggningen som de projekt som genomförs. - Antal överklaganden där förbundet fått rätt/totalt antal överklagade ärenden. - Genomförda enkäter.

16 Sid 16 (17) EKONOMI Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund ska som kommunalförbund ange finansiella mål samt mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Syftet med förbundet är att bedriva den verksamhet som anges i förbundsordningen och de finansiella målen behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer behövs för att visa vad som ryms inom de finansiella målen, dvs. kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget tydligt. MÅL 13 Förbundet ska ha en budget i balans och eftersträva en kostnadseffektiv myndighetsutövning. Förbundet är en liten organisation med snäva ekonomiska marginaler vilken medför att förbundet måste ha en god kontroll på budget och verksamhet för att aktivt kunna anpassa verksamheten efter ändrade förutsättningar. PERSONAL Personalen är förbundets viktigaste resurs och en förutsättning för att uppdraget ska kunna genomföras. Förbundet är därför helt beroende av medarbetare som är motiverade, engagerade, har en hög kompetens och ork att genomföra uppdraget. Genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete, en aktiv friskvård, långsiktig kompetensutveckling och en strategisk kompetensförsörjning ska förbundet säkerställa att förbundet är en attraktiv arbetsgivare och därmed personalförsörjningen. Förbättringar av arbetssituationen ska syfta till låg sjukfrånvaro och få rehabiliteringsfall trots ökade krav på effektivitet och kvalitet. Det ska också göra det lättare för förbundet att rekrytera och behålla medarbetare. MÅL 14 Förbundets medarbetare ska arbeta i en god arbetsmiljö. Genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete ska Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund eftersträva att samtliga anställda känner trivsel och trygghet i arbetet. Målsättningen är att förbundets medarbetare ska verka i en säker och utvecklande arbetsmiljö som är anpassad till allas olika förutsättningar där fysiska såväl som psykosociala arbetsmiljörisker förebyggs. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är förbundets verktyg för att uppnå målsättningen och ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Förbundets samverkansmöten ersätter skyddskommitté.

17 Sid 17 (17) MÅL 15 Förbundets medarbetare ska genom friskvård ges möjlighet att ta ansvar för sin hälsa. Friskvården är en medveten satsning på förbundets medarbetare. Grundidén med friskvården är att skapa förutsättningar för alla medarbetare att kunna ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Friskvården ska bidra till insikt om att livsstil påverkar hälsan och arbetsresultat samt uppmuntra till att alla medarbetare kan leva ett balanserat liv så att man har psykiska och fysiska förutsättningar att klara vardagens krav i ett långt tidsperspektiv. Målsättningen är att personalen utnyttjar möjligheten till friskvård samt har en hög frisknärvaro. INTERNA MILJÖMÅL MÅL 16 Förbundet ska vara en god förebild genom att ständigt arbeta för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan. Förbundet bedriver själv en verksamhet som påverkar miljön. Det är viktigt att förbundet aktivt arbetar för att den negativa påverkan ska bli så liten som möjligt - såväl ur miljösynpunkt som för att verka som en god förebild. Förbundet ska titta på olika alternativa miljödiplomeringar i syfte att på ett samlat och aktivt sätt arbeta för att minska den egna miljöbelastningen. Målsättningen är att förbundet ska vara miljödiplomerat senast under KRISBEREDSKAP MÅL 17 Förbundets verksamhet ska fungera även vid kriser och andra extraordinära händelser. Förbundet ska ha en beredskap för att kunna fullgöra arbetsuppgifter även vid extraordinära händelser. Det handlar bl a om att ha aktuella krishanteringsplaner.

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Datum Vår beteckning Handläggare, telefon 2012-09-18 10/0390-460 Kent

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12

VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2013-12-12 2 VERKSAMHETSPLAN 2014 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan samt bostadsanpassning

Läs mer

Tillsyn och Miljömål - en idésamling

Tillsyn och Miljömål - en idésamling Tillsyn och Miljömål - en idésamling Tillsyn enligt miljöbalken som är styrd av miljökvalitetsmålen Rapport 5267 mars 2003 TILLSYN OCH MILJÖMÅL - EN IDÉSAMLING RAPPORT 5267 BESTÄLLNINGAR Ordertelefon:

Läs mer

Egenkontroll - hur berörs du som verksamhetsutövare

Egenkontroll - hur berörs du som verksamhetsutövare Teorihäfte Egenkontroll - hur berörs du som verksamhetsutövare Projekt Egenkontroll för ditt företag 2005 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Egenkontroll Hur berörs du som verksamhetsutövare?

Läs mer

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret 2014-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning... 4 2.1. Ekonomi och administration...

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Miljöutredning Länsstyrelsen Örebro län

Miljöutredning Länsstyrelsen Örebro län Miljöutredning Länsstyrelsen Örebro län Resvanor Hållbart boende Rikt odlingslandskap www.t.lst.se Publ. nr: 2005:19 Förord Länsstyrelsen har arbetat med miljöledning sedan 1997. Vi var tidigt ute och

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Byggnadsdeklaration: Fysisk inomhusmiljö i skolor. Anpassade program upprättas med utgångspunkt från de. lokala förutsättningar som råder.

Byggnadsdeklaration: Fysisk inomhusmiljö i skolor. Anpassade program upprättas med utgångspunkt från de. lokala förutsättningar som råder. Byggnadsdeklaration: Fysisk inomhusmiljö i skolor Anpassade program upprättas med utgångspunkt från de lokala förutsättningar som råder. Maj 2008 1 INNEHÅLL Sida FÖRORD 3 1. BAKGRUND OCH SYFTE 4 2. INNEHÅLL

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2001:01 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län år 2015 2017 Rapport 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås

2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (4) 2013-08-13 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS!

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Radon - vägledning för kommunernas arbete

Radon - vägledning för kommunernas arbete Radon - vägledning för kommunernas arbete September 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete Miljösamverkan Västra Götaland 2005 Denna vägledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA

SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA Säkerhet och robusthet... 66 Miljömål... 69 Miljökvalitetsnormer... 71 Folkhälsomål... 72 Förorenade områden... 73 Övriga miljö- och hälsorisker... 75 65 SÄKERHET OCH ROBUSTHET

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Miljörapport 2007 R 2008:10. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg ISSN 1401-243X

Miljörapport 2007 R 2008:10. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg ISSN 1401-243X Miljörapport 2007 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2008:10 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt

Läs mer

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 018-727 43 72 2014-03-19 2013-1933-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma.

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017 Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala Telefon:

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer