EU - utbildningar 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU - utbildningar 2013"

Transkript

1 EU - utbildningar 2013

2 Välkommna till våra EU-utbildningar! Varje del av den svenska statsförvaltningen påverkas av medlemskapet i EU. Oavsett myndighet, verksamhetsområde och uppdrag är utvecklingen i övriga Europa och EU central. Det kan röra sig om nya direktiv och förordningar att förhålla sig till, samarbeten med europeiska motsvarigheter eller gemensamma intressen som vi vill värna. EU utvecklas ständigt och svensk statsförvaltning är i hög grad en del av den utvecklingen. Myndigheternas tjänstemän har en viktig roll i EU-samarbetet. Sverige representeras inte bara av folkvalda politiker, utan också av tusentals tjänstemän vars samlade insatser har betydelse för vårt inflytande i EU. På samma sätt arbetar ytterligare tusentals svenska tjänstemän med EU-frågor på hemmaplan och deras insatser är helt avgörande för att EU-medlemskapets fördelar ska kunna tas tillvara. Betydelsen av kunskap om EU kan därför knappast överdrivas och när Sieps nu har fått regeringens uppdrag att erbjuda EU-utbildningar för statstjänstemän, vänder vi oss till anställda på alla nivåer och i alla funktioner. Ledningsgrupper, myndighetschefer, handläggare, jurister, sakkunniga alla måste vi känna till det europeiska sammanhang vi verkar i. Sieps har tagit fram ett brett utbud av utbildningar; med tonvikt på områden som EU:s institutioner, förhandlingsteknik, lagstiftningsprocessen och EU:s rättsordning. Kurserna kan anpassas efter behov men redan idag finns ett tiotal att välja mellan. När och var de äger rum framgår av Sieps webbplats och de kan också genomföras på plats hos beställaren. Om fler än tio personer är intresserade av en kurs, lönar det sig att genomföra den i egna lokaler. I broschyren finns en förteckning över de kurser vi erbjuder under Tveka inte att höra av er om ni önskar utforma någon av dem enligt särskilda önskemål i er myndighet eller enhet. Målet är att öka EU-kompetensen i statsförvaltningen, något vi ser fram emot att göra i samarbete med er. Sverige representeras inte bara av folkvalda politiker, utan också av tusentals tjänstemän vars samlade insatser har betydelse för vårt inflytande i EU Jörgen Hettne Utbildningschef, Sieps Anna Stellinger Direktör, Sieps 2 KURSKATALOG 2013

3 Allmänna EU-utbildningar EU:s framväxt och funktion Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som vill skaffa sig en god överblick eller uppdatera sina kunskaper om hur EU fungerar både i teori och i praktiken. Syfte och innehåll: EU:s institutionella struktur och beslutsprocesser förändrades i och med Lissabonfördraget. Kursen placerar den senaste utvecklingen i ett historiskt och integrationsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att skapa en god förståelse för den europeiska unionens framväxt och hur EU fungerar i dag. Kursen inleds med en grundläggande genomgång av EU:s historiska utveckling och nuvarande funktionssätt. Under eftermiddagen följs detta upp med en mer praktiskt inriktad beskrivning av hur EU:s beslutsprocess går till, grundad på verkliga fall. Kursen avslutas med en aktuell beskrivning av den svenska samordningen av EUfrågor i Regeringskansliet. Som kursmaterial ingår boken Introduktion till EU av Ulf Bernitz och Anders Kjellgren (Norstedts juridik 2012, fjärde upplagan). Kursledare är Manuela Leijerfelt och Håkan Björklund. Manuela Leijerfelt har bred erfarenhet av undervisning rörande EU och har arbetat med EU-frågor i Regeringskansliet, Europaparlamentet och kommissionen. Håkan Björklund har omfattande undervisningserfarenhet och har själv arbetet med EU-frågor vid flera departement och har deltagit i olika typer av EU-förhandlingar. EU och Sverige Målgrupp: Kursen riktar sig till handläggare och andra tjänstemän som kommer i kontakt med EU-frågor och som vill fördjupa sina kunskaper om EU och hur EU-medlemskapet påverkar svenska förhållanden. Syfte och innehåll: Under denna kurs diskuteras grundligt EU:s funktion och EU-samarbetets påverkan på svenska förhållanden. EU-institutionernas olika roller och beslutsprocesser granskas i ett maktbalansperspektiv. Vidare diskuteras kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna, subsidiaritetsprincipen, valet av rättslig grund och EU-domstolens roll. Avslutningsvis tas frågor upp kring EU-rättens genomförande och tillämpning i medlemsländerna. I detta sammanhang diskuteras den svenska förvaltningsmodellen i ett EU-perspektiv. Som kursmaterial ingår boken EU:s konstitution: maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna av Mats Melin och Joakim Nergelius [Norstedts Juridik 2012, sjunde upplagan]. Moderator och kursledare är Ewa Hedlund, journalist med EU-frågor som specialitet. Föreläsare är Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och utbildningschef vid Sieps, och Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap vid Sieps, vilka ger ett juridiskt respektive statsvetenskapligt perspektiv på EUsamarbetet och dess påverkan på svenska förhållanden. KURSKATALOG

4 EU:s institutioner i praktiken Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som vill skaffa sig en god överblick eller uppdatera sina kunskaper om hur EU:s institutioner fungerar både i teori och i praktiken. Syfte och innehåll: Kursen består av tre dagar, den första kursdagen har motsvarande innehåll som kursen EU:s framväxt och funktion och genomförs i Stockholm. Övriga två dagar är förlagda till Bryssel och består av besök vid EU:s institutioner och möten med tjänstemän som arbetar där. Kursen ger en överblick över hur EU fungerar samt en praktisk inblick i hur arbetet i Bryssel går till. Exempel på frågor som behandlas är vilken roll utsända svenska tjänstemän har, hur den svenska EU-samordningen går till, hur rådet och rådsarbetsgrupper fungerar, hur kommissionens kommittéer arbetar och vilken roll Europaparlamentet har. Kursledare är Manuela Leijerfelt som har bred erfarenhet av undervisning rörande EU och har arbetat med EU-frågor i Regeringskansliet, Europaparlamentet och kommissionen. Kurslängd: Tre dagar EU:s förhandlingar och beslutsprocesser i praktiken Målgrupp: Kursen riktar sig till tjänstemän som deltar i förhandlingar inom EU och som, genom praktiska övningar, vill fördjupa sina kunskaper om EU:s beslutsprocesser och hur svenska intressen bäst tas tillvara inom EU. Syfte och innehåll: Kursen belyser ett ärendes gång i EU:s beslutsprocess, mot bakgrund av de beslutsförfaranden som infördes genom Lissabonfördraget. Kursen genomförs i form av ett förhandlingsspel, där deltagarna får följa en fiktiv fråga genom hela processen. Störst utrymme ägnas åt arbetet i rådet, men även kommissionens arbete och samspelet mellan de olika EU-institutionerna tas upp, främst Europaparlamentet och EUdomstolen. Förutom en allmän genomgång av EU:s institutioner ges deltagarna också kunskap om hur svenska tjänstemän kan medverka till att svenska intressen i EU tillgodoses. Kursledare är Håkan Björklund och Clas Engström. Båda har lång erfarenhet av att lära ut hur EU-fungerar i praktiken och vad man måste tänka på vid förhandlingar inom EU. De har också arbetat i Regeringskansliet och själva deltagit i EU-förhandlingar. Public Speaking Skills in an International Context Målgrupp: Kursen, som genomförs på engelska, riktar sig till tjänstemän som arbetar internationellt och vill förbättra sin förmåga att tala och påverka i internationella sammanhang. Syfte och innehåll: Under den här kursen lär sig deltagarna vad man måste tänka på när man ska hålla tal eller göra andra muntliga presentationer i internationella sammanhang. Syftet med kursen är att på kort tid väsentligt förbättra kursdeltagarnas möjlighet att förmedla sitt budskap och övertyga åhörare med en annan kulturell bakgrund. Kursledare är Ruben Brunsveld. Ruben har omfattande erfarenhet som lärare inom muntlig kommunikation och förhandlingsteknik. Han har praktisk erfarenhet av internationella förhandlingar från holländska UD och från Hollands ständiga representation i Bryssel. 4 KURSKATALOG 2013

5 Practical Negotiation Skills in the EU Målgrupp: Kursen, som genomförs på engelska, riktar sig till tjänstemän som deltar i förhandlingar inom EU och vill förbättra sin förhandlingsteknik och öka sin kunskap om vilken betydelse kulturella skillnader har i internationella förhandlingar. Syfte och innehåll: Under den här kursen förmedlas en realistisk bild av hur en EU-förhandling går till och vilka metoder och förhandlingstekniker som är effektiva. I kursen ingår förhandlingsspel som är hämtade ur EU-miljön och ger deltagarna möjlighet att träna på det som har lärts ut. Varje deltagare uppmärksammas på faktorer som är avgörande för att lyckas i EU-förhandlingar och hur den egna förhandlingstekniken kan förbättras. Kursledare är Ruben Brunsveld. Ruben har omfattande erfarenhet som lärare inom muntlig kommunikation och förhandlingsteknik. Han har också praktisk erfarenhet av EU-förhandlingar från Hollands ständiga representation i Bryssel. Kursen är mer specifikt inriktad på förhandlingsteknik än kursen Förhandlingar och beslutsprocesser i EU. Specialiserade EU-utbildningar EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till jurister som i sitt arbete kommer i kontakt med EU-rättsliga tillämpnings- och/eller införlivandefrågor. Syfte och innehåll: Även om EU-rättsliga bestämmelser återfinns i svenska lagar, förordningar och föreskrifter, ska de tolkas och tillämpas i enlighet med den juridiska metod som EUdomstolen har utvecklat. Vid tolkning av svenska bestämmelser som har sin grund i EU-rätten, är också EU:s fördragsbestämmelser och EU:s rättighetsstadga ständigt av betydelse. På kursen tas upp vad man som handläggare bör tänka på vid den praktiska tillämpningen av EU-rätten samt vid införlivandet av EU:s bestämmelser i svensk rätt. Särskild tonvikt ligger på EU:s rättskällor och tolkningsmetoder samt de grundläggande principerna om direkta effekt, företräde och EU-konform tolkning. Som kursmaterial ingår boken EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning av Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson (red.) [Norstedts Juridik 2011, andra upplagan]. Kursledare är Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och utbildningschef vid Sieps. Han har tidigare arbetat som rättssekreterare vid EU:s tribunal och ansvarat för flera statliga utredningar som har rört EU-rättens genomförande i Sverige. KURSKATALOG

6 Inremarknadsrätt varor Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till jurister och handläggare som vid tillämpning eller i föreskrivande verksamhet kommer i kontakt med EU:s regler om fri rörlighet för varor. Syfte och innehåll: I kursen behandlas EU-fördragens regler om fri rörlighet för varor. Centrala principer som likabehandling, ömsesidigt erkännande och proportionalitet ägnas särskilt utrymme. Därutöver diskuteras standardiseringens och harmoniseringens roll på den inre marknaden. Slutligen behandlas olika anmälningsskyldigheter som aktualiseras när det meddelas föreskrifter som påverkar den fria rörligheten för varor. Kursledare är Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och utbildningschef på Sieps. Kursen arrangeras i samarbete med Kommerskollegium. Inremarknadsrätt personer och företag Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till jurister och handläggare som berörs av EU:s regler om fri rörlighet för arbetstagare, tjänster och etablering samt bestämmelserna om unionsmedborgarskapet. Syfte och innehåll: I kursen beskrivs den inre marknadens framväxt och utveckling med fokus på den fria rörligheten för personer och företag. EU:s regler för tjänster och etablering, utstationering av arbetstagare och ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer är frågor som behandlas särskilt. Därutöver diskuteras unionsmedborgarskapets utveckling och tjänstedirektivets praktiska betydelse. Kursledare är Staffan Ingmanson, juris doktor med EU-rätt och arbetsrätt som specialitet och Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och utbildningschef på Sieps. Kursen arrangeras i samarbete med Kommerskollegium. Konkurrens i offentlig verksamhet Målgrupp: Kursen riktar sig tjänstemän som i sin verksamhet berörs av EU:s konkurrensregler och statsstödsregler. Syfte och innehåll: EU:s konkurrenspolitik berör inte enbart företag utan i allt större utsträckning också den offentliga sektorn. Det blir därmed viktigare för tjänstemän i statsförvaltningen att förstå såväl grunderna för EU:s konkurrens- och statsstödsregler som de undantag som är kopplade till reglerna när det gäller tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse. Kursen ger en överblick över EU:s konkurrens- och statstödsregler som är av relevans för den offentliga sektorn, och ger ökad kunskap om hur dessa regler tolkas och tillämpas. Kursledare är Vladimir Bastidas Venegas, juris doktor med EU:s konkurrensrätt som specialitet och Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och utbildningschef på Sieps. Kursen arrangeras i samarbete med Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens. 6 KURSKATALOG 2013

7 Subsidiaritetsprincipen i praktiken Målgrupp: Kursen vänder sig främst till de tjänstemän i riksdagens förvaltning och Regeringskansliet som är involverade i subsidiaritetskontrollen. Syfte och innehåll: Betydelsen av subsidiaritetsprincipen som grundläggande norm för fördelning av uppgifter mellan EU och medlemsländerna har ökat väsentligt sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Numera utövas subsidiaritetskontrollen i första hand av de nationella parlamenten, och Sveriges riksdag har visat sig ta denna uppgift på största allvar. Kursen förklarar subsidiaritetsprincipen roll i EU:s konstitutionella system och ger tillfälle till diskussion om subsidiaritetskontrollens omfattning och begränsningar, samt hur kontrollen i praktiken bör hanteras i Sverige. Kursledare är Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och utbildningschef på Sieps, och Johanna Möllerberg, Statsrådsberedningens EU-kansli. Kursen arrangeras i samarbete med Statsrådsberedningens EU-kansli. Kurslängd: Halvdag Att delegera och kontrollera Kommittologin efter Lissabon Målgrupp: Kursen riktar sig till jurister och handläggare som vid förhandling eller genomförande tar ställning till frågor rörande kommissionens delegerade akter eller genomförandeakter. Syfte och innehåll: Delegerade akter och genomförandeakter har funnits sedan Lissabonfördraget trädde i kraft och förändrar och moderniserar det tidigare kommittologisystemet. Syftet med kursen är att öka kunskapen om dessa akters betydelse och verkningar, samt ge ökad kunskap om kommissionens olika kommittéer och arbetsformer. Kursledare är Carl Fredrik Bergström, professor i europarätt, och Frida-Louise Göransson, Statsrådsberedningens EU-kansli. Kursen arrangeras i samarbete med Statsrådsberedningens EU-kansli. Kurslängd: Halvdag En heldagsutbildning kostar ca kr per deltagare och kan genomföras på plats hos beställaren för ca kr. För halvdagskurser är motsvarande summor kr och kr. Alla summor är exklusive moms. Kontakta Sieps EUutbildningar för offert rörande utbildning i egna lokaler. Om fler än tio personer är intresserade av att gå en kurs, lönar det sig att genomföra den i egna lokaler. KURSKATALOG

8 sieps.se/sv/utbildningar Fleminggatan 20 SE Stockholm Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) sieps.se/sv/utbildningar

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr 4/2015

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr 4/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 Dnr 4/2015 1 FÖRORD... 2 2 RESULTATREDOVISNING... 3 2.1 Bakgrund och uppdrag... 3 2.1.1 Organisation... 3 2.1.2 Prestationer... 4 2.2 Forskning och analys... 4 2.2.1 Forskning... 5

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv 2011:8 Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv - SIEPS 2011:8 - Rapport nr. 8 Oktober 2011 Utges av Svenska institutet

Läs mer

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Höj kunskapen! Mänskliga rättigheter! Alla människor har lika värde! Design Blomquist Illustrationer Tove Siri Artikelnummer A14.010 Ett

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Projekthandledning. för Strategisk påverkan

Projekthandledning. för Strategisk påverkan 1(17) Projekthandledning Mars 2008 J. Wikman +46 8 579 171 30 Projekthandledning för Strategisk påverkan Europeiska socialfonden i Sverige 2007-2013 Svenska ESF-rådet Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten 1 2 Förord Teknikföretagen och Svensk Handel anser att marknadskontrollen

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Arvet från Oxenstierna

Arvet från Oxenstierna 2012:2op Thomas Bull, Lovisa Halje, Maria Bergström, Jane Reichel och Joakim Nergelius Arvet från Oxenstierna reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU Thomas Bull, Lovisa Halje, Maria

Läs mer

Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner

Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner Europapolitisk analys JUNI NUMMER 7-2008 Joakim Nergelius * Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner Sammanfattning Ett av de centrala rättsområdena inom EU-rätten, och ett av dem som

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

att som sitt yttrande till Utbildningsdepartementet överlämna bifogat förslag till yttrande.

att som sitt yttrande till Utbildningsdepartementet överlämna bifogat förslag till yttrande. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-08-14 LS 1405-0680 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkande Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer