Detaljplan för Hägerneholm, Arninge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Hägerneholm, Arninge"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Annelie Mellin Detaljplan för Hägerneholm, Arninge HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande. SAMMANFATTNING Planförslaget har efter samrådet justerats i mindre omfattning, och följer i stort det planförslag som gick ut på samråd. Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden , 19. Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden till under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits tillfälle att yttra sig. Ett samrådsmöte i form av öppet hus med ca 15 deltagare hölls i kommunhusfoajén. De närvarande var till största del boende i Hägerneholm. INKOMNA YTTRANDEN Sakägare Henry Barker, hyresgäst Ullnavägen 12 Claes och Ditte Åkerlund, Arninge 4:3 Myndigheter och andra remissinstanser Barn- och grundskolenämnden Fortum Distribution Fortum Värme Kommunledningskontoret/Kommunfastigheter Kultur- och fritidsnämnden Käppalaförbundet Länsstyrelsen i Stockholm Norrvatten Polismyndigheten i Stockholms län Socialnämnden Svenska Kraftnät Storstockholms Brandförsvar TeliaSonera Skanova Access AB Anmärkning Ingen erinran Ingen erinran Ingen erinran

2 2(13) Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikverket Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran Föreningar Täby hembygdsförening SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN, MED KOMMENTARER Inkomna yttranden redovisas nedan i sammanfattad och förkortad form med stadsbyggnadskontorets kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns i stadsbyggnadsnämndens diarium. Henry Barker, Ullnav. 12 We recently recieved new information regarding Hägerneholm. We were very concerned at first, that our house 4.2 was painted over in green, and marked as park. I have lived in this house about 23 years, the second longest, after Rigby of all that live here. In the early 90's we received a letter from TFAB suggesting we all move to Gribbylund as there were plans to extend the industrial area. Those that moved had their houses demolished, some of us stayed, around the same time Per Zander owned the big house and often talked about the future here. He had an interest in buying all the houses. At that time there was talk about possibly selling off the remaining houses to the occupants, once a detailed plan was complete. Per sold his house and moved, but the same question has been asked on several occasions both by myself and others living here, and the answer was often, that once the detailed plan was finished, that might more than likely be an option. We had thought about buying another house locally but as my wife works as a teacher at Åva Gymnasium, and i have had my business in Arninge for 20 years, we felt this was a good solution, as we are. We feel its important that all of us living here have the same possibilities in the future, as all the other properties, have been marked with boundaries, and symbols explaining size, and size restrictions for future building of garage etc. That is with the exception of our house which looks like its set for demolition, as it has made somebody's drawing of the future Hägerneholm look unbalanced. This is our home they have just painted over, a home where our older children have grown up and our youngest feel their security. I don't see how removing this house would improve the "look" around us. Our home means a lot to us, and we have always had in the back of our minds that once the plans were finished, that we may have a chance to buy our houses, not that the day I might move that they bulldoze the house.

3 3(13) Så vårt krav är att den nu presenterade planen ändras så att vårt hus finns med i detaljplanen och har samma villkor som de övriga fastigheterna. Den nu föreslagna parken verkligen genomförs för att dölja de tragiska spåren av den rivning som skett. Det borde vara rimligare att intresse finns för att bevara den tidigare bymiljön än att se parkens rumsliga samband genom att riva en väl bevarad fastighet. TFAB behåller fastigheten som bostad, och ytan planläggs för bostadsändamål istället för park. Husen runt Hägerneholms gård kommer att få bevarande bestämmelser som grundar sig på Stockholms läns museum antikvarisk förundersökning som har gjorts efter samrådet, där framkom vikten av att behålla områdets karaktär. Claes och Ditte Åkerlund, Arninge 4:3 Jag/vi har följande synpunkter på samrådsförslaget. Vi vill inte att vår fastighet Arninge 4:3 ska vara "prickad" vilket skulle innebära att vi endast skulle få rätten av att tex uppföra en carport. Tomtytan är kvm. Vi upplever att denna prickning innebär en avsevärd inskränkning för oss och för fastigheten i framtiden. Vi vill att fastigheten utöver att vara privatbostad även ska få rätt att utnyttjas till tex en naprapatverksamhet. Fastigheten är idag taxerad som småhusenhet, med lokaler (typ av taxeringsenhet 223). Vi vill inte att detta ska ändras. Med tanke på fastighetens läge i förhållande till andra fastigheter kommer inga störningar att uppstå om eventuella bilar som besöker till exempel naprapat verksamhet parkerar innanför murarna på gårdsplanen. Vi vill inte att det gamla klubbhuset för Täby Ridklubb i framtiden ska inrymma tex en fritidsgård eller ett café. Det gamla klubbhuset ligger ca 4 m från vår tomtgräns. Vi vill inte längre ha ansvar för den servitutsväg som leder ner till fastigheten. Prickmarken kommer att minskas och möjligheten att lägga carport blir mer flexibel. Bostadsändamål kommer även i fortsättningen att vara huvudändamål för fastigheten. Inom bostadsändamålet ryms verksamheter i mindre omfattning.

4 4(13) I det gamla klubbhuset kommer det även i fortsättningen gå att bedriva verksamhet som tidigare. Klubbhuset ligger 13 m från fastigheten Arninge 4:3 och den ska ligga kvar där den är idag. Husen runt Hägerneholms gård kommer att få bevarande bestämmelser som grundar sig på Stockholms läns museum antikvarisk förundersökning som har gjorts efter samrådet. Servitutsvägen kommer att övergå till kommunen, en permanent gång- och cykelväg kommer gå på denna och öster om fastigheten Arninge 4:3 Barn-och grundskolenämnden Kommunfastigheter har skrivit ett yttrande i ärendet. Barn- och grundskolenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunfastigheters yttrande. Se Kommunfastigheters yttrande Fortum Distribution I planförslaget har ett E-område föreslagits. Detta kommer inte att räcka till då belastningen i området blir för hög. Ytterligare E-områden kommer att behövas. Dessa bör placeras så optimalt som möjligt i förhållande till de aktuella belastningarna. Samråd angående detta önskas med kommunen. Inom planområdet går en befintlig 24 kv kabel för vilken ett u-område önskas. Nya E-områden har i samråd med Fortum placerats ut i detaljplanen. I övrigt har synpunkterna noterats. För kabelns dragning över allmän platsmark (park) behövs inget u-område. Kommunfastigheter Barnomsorg och grundskola planerar en förskola för 110 barn och en skola för förskoleklass och årskurs 1-6 för 450 elever - med flexibilitet för årskurs med förskolegård, skolgård med skolidrottsplats samt en idrottshall. Kultur och fritid planerar - utöver den gemensamma idrottshallen - en fullstor (11- manna) konstgräsplan i området Arninge-UIIna. Den föreslagna skoltomten "Ljusåret 1" kommer inte att rymma den förskola, skola, idrottshall med sina nödvändiga faciliteter som barnomsorg och grundskola planerar i området.

5 5(13) Det finns inte någon plats anvisad i planen för den fullstora (11-manna) konstgräsplan som finns upptagen i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2014, men som är ofinansierad. Kommunfastigheter, barnomsorg och grundskola och kultur och fritid föreslår därför följande justeringar av förslaget till detaljplan. Området i nordvästra delen av detaljplaneområdet som är föreslaget för "CKS III"(= Centrum, Kontor Skola i 3 våningar) föreslås bli parkering för förskolan, skolan och idrott. Området sydost om Hägerneholms gård - ett område som i ett sent skede har lyfts ut ur detaljplanen - föreslås bli ett idrottsområde innehållande en fullstor (11- manna) konstgräsplan samt skolidrottsplats med löparbanor för löpning 60 meter, längdhopp samt sektor för kastgrenar. Förskolan/skolan med dess utemiljö blir en viktig del i sin stadsdel och närmaste omgivning - en tillgång för alla - såväl under skoltid som under övriga tider. Skolgården ingår som en aktiv del i den nya stadsparken. Förskola/skolan kan, med den föreslagna parkeringen, få förutsättningar till en mycket trafiksäker miljö. Idrottsplatsen ger en bra avgränsning och en attraktiv länk mellan det något störande industriområdet och den nya stadsparken med sina intressanta kulturinslag. Idrottsplatsen och idrottshallen samnyttas av skolan och föreningslivet och är en stor tillgång för de boende i den nya stadsdelen. Spontana aktiviteter och möten kommer att uppstå på, och kring, idrottsområdet. Detta bedömer vi också kan öka värdet för de boende. Efter samrådet har Kommunfastigheter kommit fram till att en skola kan rymmas inom det utpekade skolområdet. Fullstor idrottsplan kommer inte att planläggas för i det icke planlagda området mot verksamhetsområdet, då det i framtiden skulle kunna användas för bostadsändamål. Ytor för idrott kan rymmas i parken.

6 6(13) Kultur- och fritidsnämnden Kommunfastigheter har skrivit ett yttrande i ärendet. Barn- och grundskalenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunfastigheters yttrande. Se Kommunfastigheters yttrande Käppalaförbundet Dagvatten ska normalt inte tillföras spillvattennätet. Enligt 13 i Käppalaförbundets förbundsordning är medlem skyldig att aktivt verka för att mängden tillskottsvatten till spillvattennätet begränsas. Det är av väsentlig betydelse för reningen vid verket att mängden dagvatten samt använda annat material än koppar i vattenledningar. Förbundet har i övrigt inga synpunkter. Inget dagvatten kommer att påföras spillvattenledningar. Täby kommun använder annat material än koppar vid nyanläggning, och kan endast rekommendera exploatörer att inte använda koppar i sina installationer. Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen. I planbeskrivningen anges att det är viktigt att minska belastningen till recipienten Stora Värtan för att nå god ekologisk status. Länsstyrelsen instämmer i detta. En mängd källor påverkar belastningen på Stora Värtan. För att kunna uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status är det viktigt att minska föroreningstillskotten vid de källor som är möjliga att påverka. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är Hägernäsviken relativt kraftigt påverkad av bl.a. metaller från belastning från trafik, vägar och tätort. En sammanvägd bedömning av undersökningar visade på otillfredsställande ekologisk status i Hägernäsviken (Naturvatten i Roslagen AB, 2008). Hägernäsviken är en del av vattenförekomsten Stora Värtan och det är även for detta begränsade vattenområde viktigt att minska föroreningsbelastningen.

7 7(13) Länsstyrelsen delar MKB:ns bedömning att en mer detaljerad dagvattenutredning behöver tas fram i det fortsatta planarbetet. I dagvattenutredningen bör förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) klargöras. Utredningen motiveras av exploateringens storlek, markförhållandena som till stor del utgörs av leror, vilket försvårar LOD, samt att vattenförekomster med behov av att få bättre status berörs. Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att reducera vattenmiljöpåverkan även under byggskedet. I planbeskrivningen framhålls att risksituationen är acceptabel om en sammanlagt 4 meter hög bullerskyddsvall med skärm uppförs längs med Arningevägen. Utifrån riskbilden behöver kommunen beskriva motivet till den angivna höjden på den föreslagna bullerskyddsvallen/-skärmen. Planbestämmelsen om bullerskydd behöver preciseras. Bullerskyddsvallen behöver även säkerställas vara tät längs hela bebyggelsestrukturen för att förhindra spridning av brandfarlig vätska vid en olycka med farligt gods. Länsstyrelsen anser också att planhandlingarna mer detaljerat behöver beskriva riskerna för kvarteret med användning CKS. Bullerskyddsvallens placering behöver förläggas så att en riskreducering kan säkerställas även för detta kvarter. Trafikplatsens utformning bör redovisas med avstånd mellan Arningevägens vägkant och byggrätt. Det kan av denna anledning krävas ytterligare riskreducerande skyddsåtgärder för kvarterets byggnader. Tre kvarter planläggs för boende intill industriområdet som gränsar till planområdet. Av MKB:n framgår att de planerade bostäderna kommer att påverkas av störningar från Arninge industriområde. Vi efterfrågar tydligare bedömning av bullerpåverkan från industriområdet. Bedömningen kan göras med hjälp av bullermätningar och genom en redovisning av hur riktvärdena för externt industribuller kan klaras vid närmast föreslagen bostadsbebyggelse. Av planbeskrivningen behöver också framgå varför avsteg från rekommenderat minsta avstånd mellan industriområdet och bostäder (50 meter) är möjlig. Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att notera vad som anges i MKB:n, att antalet verksamheter som kan medföra störningar för omgivande bebyggelse kan förändras över tiden. Dessutom kan verksamheter förändra sin produktion, vilket kan medföra att de blir mer störande än tidigare. Det kan av denna anledning finnas skäl att se över angränsande planer för industri och överväga om dessa behöver kompletteras med planbestämmelser som begränsar störningar och risker för omgivningen, t.ex. bestämmelser om störningsskydd för och/eller reglering av infart till verksamheterna.

8 8(13) Enligt planförslaget föreslås den genomgående lokalgatan ansluta till Mätslingan i Måttbandsvägens förlängning i Arninge industriområde. Med denna anslutning blir det möjligt för genomfartstrafik genom planområdet vidare till Ullnavägen och Arningevägen, eventuellt också med tunga transporter. Om så är fallet behöver planhandlingarna beskriva hur detta påverkar bullersituationen utmed den nya lokalgatan. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna tydligare behöver redovisa den hänsyn som tagits till områdets fornlämningar genom att på plankartan illustrera avgränsningarna av angivna fornlämningar. Avsnittet dagvatten i MKB har utvecklats med beräkningar av föroreningshalter, planerade förslag till åtgärder och bestämmelser samt vilken reduktion av föroreningshalter och påverkan på recipient detta medför. Höjden på vall, bullerskyddskärm har satts utifrån ett behov av bullerdämpning. Den höjden har sen ingått som ingångsparameter i riskbedömningen. För CKSkvarteret har kompletterande studier gjorts. Detta kvarter är inte längre angivet för skoländamål utan enbart centrum, kontor och parkering. Vallen/skärmen förlängs runt hörnet och ska byggas tätt mot mark, väsentligt både för buller och risk. Minsta avstånd mellan bebyggelse i det kvarteret och Arningevägen ökas för att säkerställa att bullerskyddsvall kan byggas. Om avståndet är mindre än 40 meter mellan byggnad och väg inom CK-kvarteret krävs brandklassad fasad mot väg. Friskluftsintag ska vara vänt bort från Arningevägen. Konsekvenserna av eventuell påverkan från verksamhetsområdet har utvecklats i MKB sedan samrådet. Där konstateras att avstånden mellan verksamheterna och den planerade bostadsbebyggelsen uppfyller i de flesta fall kraven enligt Boverkets rekommendationer. De verksamheter som inte uppfyller skyddsavstånden bedöms var av icke störande karaktär undantaget Kronplast. Den verksamheten har dock recirkulerande system för luft och bedöms därför inte ge upphov till några utsläpp av lösningsmedel. För de verksamheter som ligger närmast planerade bostäder har lastmottagning och transporter kartlagts. Om förändrade transportförhållanden till närliggande industrifastigheter sker i framtiden kan dessa årgärdas med exempelvis bullerskärmar. En uppskattning av fordonsmängden på lokalgatan har gjorts som byggherrarna har med i sin projektering. Bullerbestämmelser för bostäder finns till planen. Tung trafik begränsas till trafik som har målpunkt inom området och busstrafik. Övrig tung trafik av genomfartskaraktär förhindras genom skyltning.

9 9(13) Avgränsningar av fornlämningar i området är illustrerade på plankartan, i grundkartan. Norrvatten Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella planområdet och har därför inga synpunkter att framföra angående detta planförslag. Men vill att hänsyn tas till Norrvattens befintliga ledning som ligger utanför planområdet, vid markarbeten som kan orsaka vibrationer som kan påverka ledningen. Norrvattens ledningar ligger ca 400 meter som närmast. Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga skede av planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av området bör få finnas med ett stycke som upptar det brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en rubrik av typen "Bebyggelseinriktade hinder mot brott". - Människor känner sig tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. - En blandad bebyggelse med informell kontroll dygnet runt gör att chanserna för upptäckt ökar. - Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller begå brott på insynsskyddade ställen. - Bra om det redan från början finns ett ordentligt skalskydd. - Viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning. - Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta. - Personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området är viktigt. - Koncentrera trafiksystemen. - Polismyndigheten önskar i ett senare skede även ha en brottsförebyggande dialog med utsedd byggherre. Rubrik om brottsförebyggande i planeringen är införd i planbeskrivningen. Polismyndigheten bjuds in till dialog med byggherrarna och kommunen. Socialnämnden Längs med huvudgatan/lokalgatan är det planlagt för ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter för äldre. Boendet är placerat på gatans norra sida och vetter i öster mot en lugn naturpark och i sydväst mot gatans stadsmiljö. Enligt

10 10(13) planen kan förskola och bostäder finnas i bottenvåningen. Socialnämnden anser att läget är fördelaktigt med både natur och stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik är positivt för anhöriga till de boende såväl som för personal. - Även bottenvåningen bör dock disponeras av vård- och omsorgsboendet för att säkerställa att de boende får tillgång till utevistelse. Eftersom de boende nästan utan undantag behöver hiss för att ta sig mellan våningsplan är det positivt om även bottenvåningen används för de äldres lägenheter. - Vid en integrering av förskola och vård- och omsorgsboende är det viktigt att båda grupperna kan röra sig utomhus. Inhägnad kan behövas till både förskolebarnen och de boende men lämpligtvis inte på samma område. - Om vård- och omsorgsboende ska användas för demensboende finns det byggnadstekniska detaljer som bör tas hänsyn till vad gäller exempelvis möjligheter till rörelse inne i boendet och utanför. - Socialnämnden tillstyrker förslaget med ovan nämnda invändningar. Sedan remissvaret lämnades av socialförvaltningen har det framkommit att det inte längre finns något behov av vård- och omsorgsboende i Hägerneholm. Storstockholms Brandförsvar I planbeskrivningen identifieras Arningeleden (väg264) som av länsstyrelsen rekommenderad primär trafikled för farligt gods. Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör den s.k. riskhanteringsprocessen genomföras inom avståndet 150 meter från denna transportled. Avstånd mellan Arningeleden och planerade bostadshus anges till 55 meter. I Swecos miljökonsekvensbeskrivning för planområdet hänvisas till tidigare genomförda riskutredningar som berör närheten till Arningeleden. SSBF delar den uppfattningen att dessa utredningar även går att använda för aktuellt planområde förutsatt att de är uppdaterade. I nämnda miljökonsekvensbeskrivning föreslås riskreducerande åtgärder. SSBF anser att den föreslagna barriären i form av bullerskyddsvall längs Arningevägen är en bra lösning på lång sikt. SSBF önskar dock att de föreslagna åtgärderna verifieras och att ett resonemang kring friskluftsintag på den icke exponerade sidan på byggnader förs avseende framtida transporter på Arningeleden. Övriga riskobjekt är bensinmackarna på Antennvägen, Saluvägen och Kundvägen. SSBF anser att den inverkan de har inte behöver utredas vidare på grund av långt avstånd från planområdet. SSBF ser inga problem med möjlighet till att genomföra räddningsinsatser utifrån tillgängligt underlag. Denna bedömning baseras på planens geografiska place-

11 11(13) ring och de planerade verksamheterna inom planområdet. SSBF anser att det är viktigt att räddningstjänstens framkomlighet och tillgänglighet beaktas. Detta gäller speciellt vid de byggnader där nödutrymning påräknas via räddningstjänstens höjdfordon. Planområdet är gammal åkermark och saknar brandvatten. SSBF anser att vatten för brandsläckning projekteras för planområdet och utformas enligt konventionellt system. Beträffande farligt godstransporter se kommentarer under länsstyrelseyttrandet. Planbestämmelse om friskluftsintag och brandklassad fasad har införts. På grund av att det planeras flerfamiljsbebyggelse kommer planområdet att förses med konventionellt brandpostsystem. Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen ser positivt på att kommunen förbereder för busstrafik. Exakt utformning av trafikeringen av området är ännu inte beslutad. Dock anser Trafikförvaltningen att detaljplanen bör kompletteras med gatusektioner så att det tydligt framgår att utrymme för buss finns. Den föreslagna bussvändslingan är en förutsättning för att kunna trafikera området med en lokallinje så det är positivt att funktionen är utritad. Dock skulle med enkla medel utformningen kunna justeras i syfte att skapa en trevligare torgmiljö och därmed större acceptans från närliggande verksamheter/boende för en vändande busslinje med behov av reglerplatser. Exempelvis skulle torget kunna förskjutas något och två enkelriktade vägar förläggas på var sida om torget för att sedan löpa ihop före och efter torget. På så sätt behövs ingen separat vändslinga mitt på torgytan. Det resonemang som förs i planbeskrivningen kring hållplatsplaceringar låter funktionellt, Trafikförvaltningen vill dock även fortsättningsvis göras delaktig vid detaljutformning. Gatusektioner finns i Kvalitetsprogrammet som är en bilaga till detaljplanen. Den temporära bussvändslingan är flyttad från torget och ligger ovanför norra kvarteret på mark som ej är planlagd, detta för att kunna bygga ut torget i en etapp istället för två. När resecentrumet i Arninge blir klart går bussen igenom området för vidare anslutningar.

12 12(13) Trafikverket - Väg 264 (Arningevägen) är en primär länsväg och rekommenderad väg för farligt gods. Ett byggnadsfritt avstånd från vägområdet på 30 meter bör upprätthållas och planförslaget bör därför korrigeras därefter i nordvästra hörnet, intill korsningen mellan väg 264 och Löttingelundsvägen. - Det bör framgå att Trafikverket är väghållare för väg Plangränsen mot väg 264 ligger innanför vägområdet och måste korrigeras så att den ligger utanför eller angränsar till vägområdet. - Trafikverket anser att riksdagens riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder ska följas och att samma riktvärden ska gälla för undervisningslokaler, hotell, pensionat och kontor. - Trafikverket är av den ståndpunkten att om en kommun anser att avsteg från riktvärdena behöver göras skall dessa avsteg vara väl motiverade och sammantaget bidra till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och andra samhällsmål. Bostads- eller skolbebyggelse på platser där ljudnivåer överstiger 65 dba ekvivalent ljudnivå utomhus bör enligt Trafikverket inte förekomma och är inte förenligt med en God bebyggd miljö. - För att säkerställa riktvärdena för trafikbuller i planen bör de regleras tydligare. Trafikverket anser därför att bestämmelsen Bullerskyddsåtgärd ska finnas ska kompletteras med formulering som kopplar bestämmelsen till ett upprätthållande av riktvärdena. - Arninge utgör en knutpunkt i ett framtida regionalt cykelnät. Därför är det önskvärt om denna plan medger en framtida cykelväg, av regional standard, utefter väg 264 inom användningsområdet natur. Planen har justerats genom att kvartersmarken i korsningen med Arningevägen är minskad så att avståndet mellan bebyggelse och Arningevägen ökar. Användningen skola har utgått för det kvarteret. Plangränsen mot Arningevägen är justerad. Text om att Trafikverket är väghållare har införts i planbeskrivningen. Planbestämmelsen för buller har reviderats. En cykelväg får inte plats inom användningsområdet natur, en bullervall med plank, öppet dagvatten dike samt ridväg ska rymmas inom området. Täby Hembygdsförening Täby Hembygdsförening finner att detaljplaneförslaget för Hägerneholm är väl genomarbetat och kompletteras av miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsprogram.

13 13(13) Inga fornlämningar syns direkt beröras av föreslagen bebyggelse. Täby Hembygdsförening finner det angeläget att det för framtida dokumentation upprättas en fornvårdsplan för området med hänsyn till att flertalet fornlämningar ligger inom åkerholmar och skogspartier. Fornminnen på kommunens mark läggs in i kommunens fornvårdsplan, som reglerar skötsel av fornminnen. ÄNDRINGAR INFÖR UTSTÄLLNING Inför utställningsskedet görs följande ändringar i planen: - Justering av plangräns mot Arningevägen - Bestämmelsen CKS (Centrum, kontor, skola) för kvarteret närmast Arningevägen ersätts av CKP (Centrum, kontor, parkering) och gränsen justeras så att bullervallen kan byggas ända ut till Hägerneholmsvägen. - Byggnad som står på tänkt parkmark får bostadsändamål och byggrätt - Ny bestämmelse om varsamhet för befintliga hus runt Hägerneholms gård - Mindre justeringar i bestämmelser och gränser på kvartersmark Bostäder - Ny bullerbestämmelse samt bestämmelse om friskluftsintag och brandklassad fasad tillagt. - Ny bestämmelse om hårdgjorda ytor på kvartersmark Bostäder - Ny byggrätt på 10 våningar vid torget, där kommer det byggas hyresrätter. - Bestämmelsen i anslutning till torget BKHS (Bostäder, kontor, handel, skola) är ändrad till BKC (Bostäder, kontor, centrum) - En elnätstation är ersatt av tre, dessa är utplacerade på olika platser i området - Justering av användningsgräns mot fornlämningen RAÄ 79:1och RAÄ 67 i samråd med Länsstyrelsen. - Bestämmelse om häck eller stängsel mot parkmark har införts Annelie Mellin planarkitekt

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:283 Mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55)

Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55) 1 [15] Stadsbyggnadsenheten 2014-11-20 Referens Namn Marina Pavlova Samrådsredogörelse Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55) Beskrivning av samrådsförfarandet Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2013 Jenny Linné, exploateringsingenjör SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och bygglovenheten 2009-11-18, rev. 2009-12-15

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och bygglovenheten 2009-11-18, rev. 2009-12-15 36-10 BOTKYRKA KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 [17] 2009-11-18, rev. 2009-12-15 Referens: Ulla Ryk, planarkitekt Detaljplan för Loviseberg II, 26-9 Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 Monika Rudenska SID 1 (26) Tfn 08-508 27 266 2013-10-16

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 Monika Rudenska SID 1 (26) Tfn 08-508 27 266 2013-10-16 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN Monika Rudenska SID 1 (26) Tfn 08-508 27 266 2013-10-16 Samrådsredogörelse Tillägg till detaljplan Pl 6762 för kv. Linjalen och Pl 6803 för kv.

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP KS/2009/506 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2013-12-09 Reviderad enligt beslut i Kommunstyrelsens planutskott 2013-12-17 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN,

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista)

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) Detaljplan för Dnr 2013-SB0020 Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) SAMRÅDSREDOGÖRELSE I juni 2013 skrevs ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och KF

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för Stabby- och Berthågafälten, Uppsala kommun

Detaljplan för Stabby- och Berthågafälten, Uppsala kommun PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Anneli Sundin 2013-12-16 PLA 2012-020037 018-727 46 42 anneli.sundin@uppsala.se Enligt sändlista SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Stabby- och Berthågafälten,

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer