Detaljplan för Hägerneholm, Arninge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Hägerneholm, Arninge"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Annelie Mellin Detaljplan för Hägerneholm, Arninge HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande. SAMMANFATTNING Planförslaget har efter samrådet justerats i mindre omfattning, och följer i stort det planförslag som gick ut på samråd. Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden , 19. Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden till under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits tillfälle att yttra sig. Ett samrådsmöte i form av öppet hus med ca 15 deltagare hölls i kommunhusfoajén. De närvarande var till största del boende i Hägerneholm. INKOMNA YTTRANDEN Sakägare Henry Barker, hyresgäst Ullnavägen 12 Claes och Ditte Åkerlund, Arninge 4:3 Myndigheter och andra remissinstanser Barn- och grundskolenämnden Fortum Distribution Fortum Värme Kommunledningskontoret/Kommunfastigheter Kultur- och fritidsnämnden Käppalaförbundet Länsstyrelsen i Stockholm Norrvatten Polismyndigheten i Stockholms län Socialnämnden Svenska Kraftnät Storstockholms Brandförsvar TeliaSonera Skanova Access AB Anmärkning Ingen erinran Ingen erinran Ingen erinran

2 2(13) Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikverket Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran Föreningar Täby hembygdsförening SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN, MED KOMMENTARER Inkomna yttranden redovisas nedan i sammanfattad och förkortad form med stadsbyggnadskontorets kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns i stadsbyggnadsnämndens diarium. Henry Barker, Ullnav. 12 We recently recieved new information regarding Hägerneholm. We were very concerned at first, that our house 4.2 was painted over in green, and marked as park. I have lived in this house about 23 years, the second longest, after Rigby of all that live here. In the early 90's we received a letter from TFAB suggesting we all move to Gribbylund as there were plans to extend the industrial area. Those that moved had their houses demolished, some of us stayed, around the same time Per Zander owned the big house and often talked about the future here. He had an interest in buying all the houses. At that time there was talk about possibly selling off the remaining houses to the occupants, once a detailed plan was complete. Per sold his house and moved, but the same question has been asked on several occasions both by myself and others living here, and the answer was often, that once the detailed plan was finished, that might more than likely be an option. We had thought about buying another house locally but as my wife works as a teacher at Åva Gymnasium, and i have had my business in Arninge for 20 years, we felt this was a good solution, as we are. We feel its important that all of us living here have the same possibilities in the future, as all the other properties, have been marked with boundaries, and symbols explaining size, and size restrictions for future building of garage etc. That is with the exception of our house which looks like its set for demolition, as it has made somebody's drawing of the future Hägerneholm look unbalanced. This is our home they have just painted over, a home where our older children have grown up and our youngest feel their security. I don't see how removing this house would improve the "look" around us. Our home means a lot to us, and we have always had in the back of our minds that once the plans were finished, that we may have a chance to buy our houses, not that the day I might move that they bulldoze the house.

3 3(13) Så vårt krav är att den nu presenterade planen ändras så att vårt hus finns med i detaljplanen och har samma villkor som de övriga fastigheterna. Den nu föreslagna parken verkligen genomförs för att dölja de tragiska spåren av den rivning som skett. Det borde vara rimligare att intresse finns för att bevara den tidigare bymiljön än att se parkens rumsliga samband genom att riva en väl bevarad fastighet. TFAB behåller fastigheten som bostad, och ytan planläggs för bostadsändamål istället för park. Husen runt Hägerneholms gård kommer att få bevarande bestämmelser som grundar sig på Stockholms läns museum antikvarisk förundersökning som har gjorts efter samrådet, där framkom vikten av att behålla områdets karaktär. Claes och Ditte Åkerlund, Arninge 4:3 Jag/vi har följande synpunkter på samrådsförslaget. Vi vill inte att vår fastighet Arninge 4:3 ska vara "prickad" vilket skulle innebära att vi endast skulle få rätten av att tex uppföra en carport. Tomtytan är kvm. Vi upplever att denna prickning innebär en avsevärd inskränkning för oss och för fastigheten i framtiden. Vi vill att fastigheten utöver att vara privatbostad även ska få rätt att utnyttjas till tex en naprapatverksamhet. Fastigheten är idag taxerad som småhusenhet, med lokaler (typ av taxeringsenhet 223). Vi vill inte att detta ska ändras. Med tanke på fastighetens läge i förhållande till andra fastigheter kommer inga störningar att uppstå om eventuella bilar som besöker till exempel naprapat verksamhet parkerar innanför murarna på gårdsplanen. Vi vill inte att det gamla klubbhuset för Täby Ridklubb i framtiden ska inrymma tex en fritidsgård eller ett café. Det gamla klubbhuset ligger ca 4 m från vår tomtgräns. Vi vill inte längre ha ansvar för den servitutsväg som leder ner till fastigheten. Prickmarken kommer att minskas och möjligheten att lägga carport blir mer flexibel. Bostadsändamål kommer även i fortsättningen att vara huvudändamål för fastigheten. Inom bostadsändamålet ryms verksamheter i mindre omfattning.

4 4(13) I det gamla klubbhuset kommer det även i fortsättningen gå att bedriva verksamhet som tidigare. Klubbhuset ligger 13 m från fastigheten Arninge 4:3 och den ska ligga kvar där den är idag. Husen runt Hägerneholms gård kommer att få bevarande bestämmelser som grundar sig på Stockholms läns museum antikvarisk förundersökning som har gjorts efter samrådet. Servitutsvägen kommer att övergå till kommunen, en permanent gång- och cykelväg kommer gå på denna och öster om fastigheten Arninge 4:3 Barn-och grundskolenämnden Kommunfastigheter har skrivit ett yttrande i ärendet. Barn- och grundskolenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunfastigheters yttrande. Se Kommunfastigheters yttrande Fortum Distribution I planförslaget har ett E-område föreslagits. Detta kommer inte att räcka till då belastningen i området blir för hög. Ytterligare E-områden kommer att behövas. Dessa bör placeras så optimalt som möjligt i förhållande till de aktuella belastningarna. Samråd angående detta önskas med kommunen. Inom planområdet går en befintlig 24 kv kabel för vilken ett u-område önskas. Nya E-områden har i samråd med Fortum placerats ut i detaljplanen. I övrigt har synpunkterna noterats. För kabelns dragning över allmän platsmark (park) behövs inget u-område. Kommunfastigheter Barnomsorg och grundskola planerar en förskola för 110 barn och en skola för förskoleklass och årskurs 1-6 för 450 elever - med flexibilitet för årskurs med förskolegård, skolgård med skolidrottsplats samt en idrottshall. Kultur och fritid planerar - utöver den gemensamma idrottshallen - en fullstor (11- manna) konstgräsplan i området Arninge-UIIna. Den föreslagna skoltomten "Ljusåret 1" kommer inte att rymma den förskola, skola, idrottshall med sina nödvändiga faciliteter som barnomsorg och grundskola planerar i området.

5 5(13) Det finns inte någon plats anvisad i planen för den fullstora (11-manna) konstgräsplan som finns upptagen i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2014, men som är ofinansierad. Kommunfastigheter, barnomsorg och grundskola och kultur och fritid föreslår därför följande justeringar av förslaget till detaljplan. Området i nordvästra delen av detaljplaneområdet som är föreslaget för "CKS III"(= Centrum, Kontor Skola i 3 våningar) föreslås bli parkering för förskolan, skolan och idrott. Området sydost om Hägerneholms gård - ett område som i ett sent skede har lyfts ut ur detaljplanen - föreslås bli ett idrottsområde innehållande en fullstor (11- manna) konstgräsplan samt skolidrottsplats med löparbanor för löpning 60 meter, längdhopp samt sektor för kastgrenar. Förskolan/skolan med dess utemiljö blir en viktig del i sin stadsdel och närmaste omgivning - en tillgång för alla - såväl under skoltid som under övriga tider. Skolgården ingår som en aktiv del i den nya stadsparken. Förskola/skolan kan, med den föreslagna parkeringen, få förutsättningar till en mycket trafiksäker miljö. Idrottsplatsen ger en bra avgränsning och en attraktiv länk mellan det något störande industriområdet och den nya stadsparken med sina intressanta kulturinslag. Idrottsplatsen och idrottshallen samnyttas av skolan och föreningslivet och är en stor tillgång för de boende i den nya stadsdelen. Spontana aktiviteter och möten kommer att uppstå på, och kring, idrottsområdet. Detta bedömer vi också kan öka värdet för de boende. Efter samrådet har Kommunfastigheter kommit fram till att en skola kan rymmas inom det utpekade skolområdet. Fullstor idrottsplan kommer inte att planläggas för i det icke planlagda området mot verksamhetsområdet, då det i framtiden skulle kunna användas för bostadsändamål. Ytor för idrott kan rymmas i parken.

6 6(13) Kultur- och fritidsnämnden Kommunfastigheter har skrivit ett yttrande i ärendet. Barn- och grundskalenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunfastigheters yttrande. Se Kommunfastigheters yttrande Käppalaförbundet Dagvatten ska normalt inte tillföras spillvattennätet. Enligt 13 i Käppalaförbundets förbundsordning är medlem skyldig att aktivt verka för att mängden tillskottsvatten till spillvattennätet begränsas. Det är av väsentlig betydelse för reningen vid verket att mängden dagvatten samt använda annat material än koppar i vattenledningar. Förbundet har i övrigt inga synpunkter. Inget dagvatten kommer att påföras spillvattenledningar. Täby kommun använder annat material än koppar vid nyanläggning, och kan endast rekommendera exploatörer att inte använda koppar i sina installationer. Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen. I planbeskrivningen anges att det är viktigt att minska belastningen till recipienten Stora Värtan för att nå god ekologisk status. Länsstyrelsen instämmer i detta. En mängd källor påverkar belastningen på Stora Värtan. För att kunna uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status är det viktigt att minska föroreningstillskotten vid de källor som är möjliga att påverka. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är Hägernäsviken relativt kraftigt påverkad av bl.a. metaller från belastning från trafik, vägar och tätort. En sammanvägd bedömning av undersökningar visade på otillfredsställande ekologisk status i Hägernäsviken (Naturvatten i Roslagen AB, 2008). Hägernäsviken är en del av vattenförekomsten Stora Värtan och det är även for detta begränsade vattenområde viktigt att minska föroreningsbelastningen.

7 7(13) Länsstyrelsen delar MKB:ns bedömning att en mer detaljerad dagvattenutredning behöver tas fram i det fortsatta planarbetet. I dagvattenutredningen bör förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) klargöras. Utredningen motiveras av exploateringens storlek, markförhållandena som till stor del utgörs av leror, vilket försvårar LOD, samt att vattenförekomster med behov av att få bättre status berörs. Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att reducera vattenmiljöpåverkan även under byggskedet. I planbeskrivningen framhålls att risksituationen är acceptabel om en sammanlagt 4 meter hög bullerskyddsvall med skärm uppförs längs med Arningevägen. Utifrån riskbilden behöver kommunen beskriva motivet till den angivna höjden på den föreslagna bullerskyddsvallen/-skärmen. Planbestämmelsen om bullerskydd behöver preciseras. Bullerskyddsvallen behöver även säkerställas vara tät längs hela bebyggelsestrukturen för att förhindra spridning av brandfarlig vätska vid en olycka med farligt gods. Länsstyrelsen anser också att planhandlingarna mer detaljerat behöver beskriva riskerna för kvarteret med användning CKS. Bullerskyddsvallens placering behöver förläggas så att en riskreducering kan säkerställas även för detta kvarter. Trafikplatsens utformning bör redovisas med avstånd mellan Arningevägens vägkant och byggrätt. Det kan av denna anledning krävas ytterligare riskreducerande skyddsåtgärder för kvarterets byggnader. Tre kvarter planläggs för boende intill industriområdet som gränsar till planområdet. Av MKB:n framgår att de planerade bostäderna kommer att påverkas av störningar från Arninge industriområde. Vi efterfrågar tydligare bedömning av bullerpåverkan från industriområdet. Bedömningen kan göras med hjälp av bullermätningar och genom en redovisning av hur riktvärdena för externt industribuller kan klaras vid närmast föreslagen bostadsbebyggelse. Av planbeskrivningen behöver också framgå varför avsteg från rekommenderat minsta avstånd mellan industriområdet och bostäder (50 meter) är möjlig. Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att notera vad som anges i MKB:n, att antalet verksamheter som kan medföra störningar för omgivande bebyggelse kan förändras över tiden. Dessutom kan verksamheter förändra sin produktion, vilket kan medföra att de blir mer störande än tidigare. Det kan av denna anledning finnas skäl att se över angränsande planer för industri och överväga om dessa behöver kompletteras med planbestämmelser som begränsar störningar och risker för omgivningen, t.ex. bestämmelser om störningsskydd för och/eller reglering av infart till verksamheterna.

8 8(13) Enligt planförslaget föreslås den genomgående lokalgatan ansluta till Mätslingan i Måttbandsvägens förlängning i Arninge industriområde. Med denna anslutning blir det möjligt för genomfartstrafik genom planområdet vidare till Ullnavägen och Arningevägen, eventuellt också med tunga transporter. Om så är fallet behöver planhandlingarna beskriva hur detta påverkar bullersituationen utmed den nya lokalgatan. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna tydligare behöver redovisa den hänsyn som tagits till områdets fornlämningar genom att på plankartan illustrera avgränsningarna av angivna fornlämningar. Avsnittet dagvatten i MKB har utvecklats med beräkningar av föroreningshalter, planerade förslag till åtgärder och bestämmelser samt vilken reduktion av föroreningshalter och påverkan på recipient detta medför. Höjden på vall, bullerskyddskärm har satts utifrån ett behov av bullerdämpning. Den höjden har sen ingått som ingångsparameter i riskbedömningen. För CKSkvarteret har kompletterande studier gjorts. Detta kvarter är inte längre angivet för skoländamål utan enbart centrum, kontor och parkering. Vallen/skärmen förlängs runt hörnet och ska byggas tätt mot mark, väsentligt både för buller och risk. Minsta avstånd mellan bebyggelse i det kvarteret och Arningevägen ökas för att säkerställa att bullerskyddsvall kan byggas. Om avståndet är mindre än 40 meter mellan byggnad och väg inom CK-kvarteret krävs brandklassad fasad mot väg. Friskluftsintag ska vara vänt bort från Arningevägen. Konsekvenserna av eventuell påverkan från verksamhetsområdet har utvecklats i MKB sedan samrådet. Där konstateras att avstånden mellan verksamheterna och den planerade bostadsbebyggelsen uppfyller i de flesta fall kraven enligt Boverkets rekommendationer. De verksamheter som inte uppfyller skyddsavstånden bedöms var av icke störande karaktär undantaget Kronplast. Den verksamheten har dock recirkulerande system för luft och bedöms därför inte ge upphov till några utsläpp av lösningsmedel. För de verksamheter som ligger närmast planerade bostäder har lastmottagning och transporter kartlagts. Om förändrade transportförhållanden till närliggande industrifastigheter sker i framtiden kan dessa årgärdas med exempelvis bullerskärmar. En uppskattning av fordonsmängden på lokalgatan har gjorts som byggherrarna har med i sin projektering. Bullerbestämmelser för bostäder finns till planen. Tung trafik begränsas till trafik som har målpunkt inom området och busstrafik. Övrig tung trafik av genomfartskaraktär förhindras genom skyltning.

9 9(13) Avgränsningar av fornlämningar i området är illustrerade på plankartan, i grundkartan. Norrvatten Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella planområdet och har därför inga synpunkter att framföra angående detta planförslag. Men vill att hänsyn tas till Norrvattens befintliga ledning som ligger utanför planområdet, vid markarbeten som kan orsaka vibrationer som kan påverka ledningen. Norrvattens ledningar ligger ca 400 meter som närmast. Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga skede av planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av området bör få finnas med ett stycke som upptar det brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en rubrik av typen "Bebyggelseinriktade hinder mot brott". - Människor känner sig tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. - En blandad bebyggelse med informell kontroll dygnet runt gör att chanserna för upptäckt ökar. - Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller begå brott på insynsskyddade ställen. - Bra om det redan från början finns ett ordentligt skalskydd. - Viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning. - Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta. - Personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området är viktigt. - Koncentrera trafiksystemen. - Polismyndigheten önskar i ett senare skede även ha en brottsförebyggande dialog med utsedd byggherre. Rubrik om brottsförebyggande i planeringen är införd i planbeskrivningen. Polismyndigheten bjuds in till dialog med byggherrarna och kommunen. Socialnämnden Längs med huvudgatan/lokalgatan är det planlagt för ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter för äldre. Boendet är placerat på gatans norra sida och vetter i öster mot en lugn naturpark och i sydväst mot gatans stadsmiljö. Enligt

10 10(13) planen kan förskola och bostäder finnas i bottenvåningen. Socialnämnden anser att läget är fördelaktigt med både natur och stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik är positivt för anhöriga till de boende såväl som för personal. - Även bottenvåningen bör dock disponeras av vård- och omsorgsboendet för att säkerställa att de boende får tillgång till utevistelse. Eftersom de boende nästan utan undantag behöver hiss för att ta sig mellan våningsplan är det positivt om även bottenvåningen används för de äldres lägenheter. - Vid en integrering av förskola och vård- och omsorgsboende är det viktigt att båda grupperna kan röra sig utomhus. Inhägnad kan behövas till både förskolebarnen och de boende men lämpligtvis inte på samma område. - Om vård- och omsorgsboende ska användas för demensboende finns det byggnadstekniska detaljer som bör tas hänsyn till vad gäller exempelvis möjligheter till rörelse inne i boendet och utanför. - Socialnämnden tillstyrker förslaget med ovan nämnda invändningar. Sedan remissvaret lämnades av socialförvaltningen har det framkommit att det inte längre finns något behov av vård- och omsorgsboende i Hägerneholm. Storstockholms Brandförsvar I planbeskrivningen identifieras Arningeleden (väg264) som av länsstyrelsen rekommenderad primär trafikled för farligt gods. Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör den s.k. riskhanteringsprocessen genomföras inom avståndet 150 meter från denna transportled. Avstånd mellan Arningeleden och planerade bostadshus anges till 55 meter. I Swecos miljökonsekvensbeskrivning för planområdet hänvisas till tidigare genomförda riskutredningar som berör närheten till Arningeleden. SSBF delar den uppfattningen att dessa utredningar även går att använda för aktuellt planområde förutsatt att de är uppdaterade. I nämnda miljökonsekvensbeskrivning föreslås riskreducerande åtgärder. SSBF anser att den föreslagna barriären i form av bullerskyddsvall längs Arningevägen är en bra lösning på lång sikt. SSBF önskar dock att de föreslagna åtgärderna verifieras och att ett resonemang kring friskluftsintag på den icke exponerade sidan på byggnader förs avseende framtida transporter på Arningeleden. Övriga riskobjekt är bensinmackarna på Antennvägen, Saluvägen och Kundvägen. SSBF anser att den inverkan de har inte behöver utredas vidare på grund av långt avstånd från planområdet. SSBF ser inga problem med möjlighet till att genomföra räddningsinsatser utifrån tillgängligt underlag. Denna bedömning baseras på planens geografiska place-

11 11(13) ring och de planerade verksamheterna inom planområdet. SSBF anser att det är viktigt att räddningstjänstens framkomlighet och tillgänglighet beaktas. Detta gäller speciellt vid de byggnader där nödutrymning påräknas via räddningstjänstens höjdfordon. Planområdet är gammal åkermark och saknar brandvatten. SSBF anser att vatten för brandsläckning projekteras för planområdet och utformas enligt konventionellt system. Beträffande farligt godstransporter se kommentarer under länsstyrelseyttrandet. Planbestämmelse om friskluftsintag och brandklassad fasad har införts. På grund av att det planeras flerfamiljsbebyggelse kommer planområdet att förses med konventionellt brandpostsystem. Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen ser positivt på att kommunen förbereder för busstrafik. Exakt utformning av trafikeringen av området är ännu inte beslutad. Dock anser Trafikförvaltningen att detaljplanen bör kompletteras med gatusektioner så att det tydligt framgår att utrymme för buss finns. Den föreslagna bussvändslingan är en förutsättning för att kunna trafikera området med en lokallinje så det är positivt att funktionen är utritad. Dock skulle med enkla medel utformningen kunna justeras i syfte att skapa en trevligare torgmiljö och därmed större acceptans från närliggande verksamheter/boende för en vändande busslinje med behov av reglerplatser. Exempelvis skulle torget kunna förskjutas något och två enkelriktade vägar förläggas på var sida om torget för att sedan löpa ihop före och efter torget. På så sätt behövs ingen separat vändslinga mitt på torgytan. Det resonemang som förs i planbeskrivningen kring hållplatsplaceringar låter funktionellt, Trafikförvaltningen vill dock även fortsättningsvis göras delaktig vid detaljutformning. Gatusektioner finns i Kvalitetsprogrammet som är en bilaga till detaljplanen. Den temporära bussvändslingan är flyttad från torget och ligger ovanför norra kvarteret på mark som ej är planlagd, detta för att kunna bygga ut torget i en etapp istället för två. När resecentrumet i Arninge blir klart går bussen igenom området för vidare anslutningar.

12 12(13) Trafikverket - Väg 264 (Arningevägen) är en primär länsväg och rekommenderad väg för farligt gods. Ett byggnadsfritt avstånd från vägområdet på 30 meter bör upprätthållas och planförslaget bör därför korrigeras därefter i nordvästra hörnet, intill korsningen mellan väg 264 och Löttingelundsvägen. - Det bör framgå att Trafikverket är väghållare för väg Plangränsen mot väg 264 ligger innanför vägområdet och måste korrigeras så att den ligger utanför eller angränsar till vägområdet. - Trafikverket anser att riksdagens riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder ska följas och att samma riktvärden ska gälla för undervisningslokaler, hotell, pensionat och kontor. - Trafikverket är av den ståndpunkten att om en kommun anser att avsteg från riktvärdena behöver göras skall dessa avsteg vara väl motiverade och sammantaget bidra till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och andra samhällsmål. Bostads- eller skolbebyggelse på platser där ljudnivåer överstiger 65 dba ekvivalent ljudnivå utomhus bör enligt Trafikverket inte förekomma och är inte förenligt med en God bebyggd miljö. - För att säkerställa riktvärdena för trafikbuller i planen bör de regleras tydligare. Trafikverket anser därför att bestämmelsen Bullerskyddsåtgärd ska finnas ska kompletteras med formulering som kopplar bestämmelsen till ett upprätthållande av riktvärdena. - Arninge utgör en knutpunkt i ett framtida regionalt cykelnät. Därför är det önskvärt om denna plan medger en framtida cykelväg, av regional standard, utefter väg 264 inom användningsområdet natur. Planen har justerats genom att kvartersmarken i korsningen med Arningevägen är minskad så att avståndet mellan bebyggelse och Arningevägen ökar. Användningen skola har utgått för det kvarteret. Plangränsen mot Arningevägen är justerad. Text om att Trafikverket är väghållare har införts i planbeskrivningen. Planbestämmelsen för buller har reviderats. En cykelväg får inte plats inom användningsområdet natur, en bullervall med plank, öppet dagvatten dike samt ridväg ska rymmas inom området. Täby Hembygdsförening Täby Hembygdsförening finner att detaljplaneförslaget för Hägerneholm är väl genomarbetat och kompletteras av miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsprogram.

13 13(13) Inga fornlämningar syns direkt beröras av föreslagen bebyggelse. Täby Hembygdsförening finner det angeläget att det för framtida dokumentation upprättas en fornvårdsplan för området med hänsyn till att flertalet fornlämningar ligger inom åkerholmar och skogspartier. Fornminnen på kommunens mark läggs in i kommunens fornvårdsplan, som reglerar skötsel av fornminnen. ÄNDRINGAR INFÖR UTSTÄLLNING Inför utställningsskedet görs följande ändringar i planen: - Justering av plangräns mot Arningevägen - Bestämmelsen CKS (Centrum, kontor, skola) för kvarteret närmast Arningevägen ersätts av CKP (Centrum, kontor, parkering) och gränsen justeras så att bullervallen kan byggas ända ut till Hägerneholmsvägen. - Byggnad som står på tänkt parkmark får bostadsändamål och byggrätt - Ny bestämmelse om varsamhet för befintliga hus runt Hägerneholms gård - Mindre justeringar i bestämmelser och gränser på kvartersmark Bostäder - Ny bullerbestämmelse samt bestämmelse om friskluftsintag och brandklassad fasad tillagt. - Ny bestämmelse om hårdgjorda ytor på kvartersmark Bostäder - Ny byggrätt på 10 våningar vid torget, där kommer det byggas hyresrätter. - Bestämmelsen i anslutning till torget BKHS (Bostäder, kontor, handel, skola) är ändrad till BKC (Bostäder, kontor, centrum) - En elnätstation är ersatt av tre, dessa är utplacerade på olika platser i området - Justering av användningsgräns mot fornlämningen RAÄ 79:1och RAÄ 67 i samråd med Länsstyrelsen. - Bestämmelse om häck eller stängsel mot parkmark har införts Annelie Mellin planarkitekt

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar.

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar. 1(9) Diarienr: 2013-000320 Miljöreda: 12/1139c Upprättad: 2014-09-17 Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Klockarebolet m.fl. Vårgårda tätort, Västra Götaland Handläggning Handläggning av planen sker

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund 1(10) Dnr 0930/10 Antagandehandling 2012-10-15 Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

i Klippans kommun, Skåne län

i Klippans kommun, Skåne län Dnr 2014.0190.214 Detaljplan för Polstjärnan 7 Kapellgatan i Klippan samt Tillägg. Ändring av detaljplan för Kv Polstjärnan upphävande av tomtindelning i Klippans kommun, Skåne län UTLÅTANDE Förslaget

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Samrådsredogörelse. Reläet 9 ANTAGANDEHANDLING 1(11) SPN 2011/0254 214. tillhörande detaljplan för fastigheten

Samrådsredogörelse. Reläet 9 ANTAGANDEHANDLING 1(11) SPN 2011/0254 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Samrådsredogörelse 1(11) SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Reläet 9 med närområde inom Ingelsta i Norrköping den 6 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: Laga kraft: Genomförandetidens

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Hägerneholm, Arninge-Ullna

Detaljplan för Hägerneholm, Arninge-Ullna 2014-11-24 Dnr SBN 259/2010-20 STADSBYGGNADSKONTORET Elisabet Lundgren Utställningshandling Detaljplan för Hägerneholm, Arninge-Ullna ALLMÄN INFORMATION Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205

Samrådsredogörelse Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205 1 (9) Tillväxtkontoret - avpersonifierad version Datum 2013-10-16 Vår beteckning 2012-000204 Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205 Bro Upplands-Bro kommun Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

AVSEENDE Detaljplan för Töllstorp 2:1 m.fl. FASTIGHETER PLATS KOMMUN Töllstorp 2:1 Gnosjö Gnosjö

AVSEENDE Detaljplan för Töllstorp 2:1 m.fl. FASTIGHETER PLATS KOMMUN Töllstorp 2:1 Gnosjö Gnosjö 1 Ärendehantering Beskrivning av samrådsskede Planförslaget sändes genom ut på samråd under tiden 13 november till 18 december 2006. Allmänt samrådsmöte hölls den 16 november 2006 klockan 18.30 i Gnosjö

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för område vid Västerled

Detaljplan för område vid Västerled SIDAN 1 Detaljplan för område vid Västerled Samrådsmöte 17 maj 2011 Kvällens upplägg Presentation av stadens och byggherrarnas representanter Information om planprocessen Bromma i Stockholms nya översiktsplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling Planprogram för Brista kraftvärmeverk Utbyggnad av kraftvärmeanläggning, ny väg, ny bro och utökning av industrimark inom fastigheterna Norrsunda-Brista 2:11 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl.

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl. 2014-11-07 Dnr SBN 266/2013-20 STADSBYGGNADSKONTORET Karin Stare Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl. HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Mark- och exploateringsenheten Laga kraft 2011-01-21 Sara Wernersson Camilla Petersson Dnr SBN 10/2009-20

Mark- och exploateringsenheten Laga kraft 2011-01-21 Sara Wernersson Camilla Petersson Dnr SBN 10/2009-20 D263 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-28 Mark- och exploateringsenheten Laga kraft 2011-01-21 Sara Wernersson Camilla Petersson Dnr SBN 10/2009-20 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun UTSTÄLLNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i juni 2009. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Lantmäteriet Samråd har bedrivits genom

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT UTSTÄLLNINGSHANDLING 2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Upprättat

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer