Detaljplan för Hägerneholm, Arninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Hägerneholm, Arninge"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Annelie Mellin Detaljplan för Hägerneholm, Arninge HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande. SAMMANFATTNING Planförslaget har efter samrådet justerats i mindre omfattning, och följer i stort det planförslag som gick ut på samråd. Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden , 19. Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden till under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits tillfälle att yttra sig. Ett samrådsmöte i form av öppet hus med ca 15 deltagare hölls i kommunhusfoajén. De närvarande var till största del boende i Hägerneholm. INKOMNA YTTRANDEN Sakägare Henry Barker, hyresgäst Ullnavägen 12 Claes och Ditte Åkerlund, Arninge 4:3 Myndigheter och andra remissinstanser Barn- och grundskolenämnden Fortum Distribution Fortum Värme Kommunledningskontoret/Kommunfastigheter Kultur- och fritidsnämnden Käppalaförbundet Länsstyrelsen i Stockholm Norrvatten Polismyndigheten i Stockholms län Socialnämnden Svenska Kraftnät Storstockholms Brandförsvar TeliaSonera Skanova Access AB Anmärkning Ingen erinran Ingen erinran Ingen erinran

2 2(13) Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikverket Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran Föreningar Täby hembygdsförening SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN, MED KOMMENTARER Inkomna yttranden redovisas nedan i sammanfattad och förkortad form med stadsbyggnadskontorets kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns i stadsbyggnadsnämndens diarium. Henry Barker, Ullnav. 12 We recently recieved new information regarding Hägerneholm. We were very concerned at first, that our house 4.2 was painted over in green, and marked as park. I have lived in this house about 23 years, the second longest, after Rigby of all that live here. In the early 90's we received a letter from TFAB suggesting we all move to Gribbylund as there were plans to extend the industrial area. Those that moved had their houses demolished, some of us stayed, around the same time Per Zander owned the big house and often talked about the future here. He had an interest in buying all the houses. At that time there was talk about possibly selling off the remaining houses to the occupants, once a detailed plan was complete. Per sold his house and moved, but the same question has been asked on several occasions both by myself and others living here, and the answer was often, that once the detailed plan was finished, that might more than likely be an option. We had thought about buying another house locally but as my wife works as a teacher at Åva Gymnasium, and i have had my business in Arninge for 20 years, we felt this was a good solution, as we are. We feel its important that all of us living here have the same possibilities in the future, as all the other properties, have been marked with boundaries, and symbols explaining size, and size restrictions for future building of garage etc. That is with the exception of our house which looks like its set for demolition, as it has made somebody's drawing of the future Hägerneholm look unbalanced. This is our home they have just painted over, a home where our older children have grown up and our youngest feel their security. I don't see how removing this house would improve the "look" around us. Our home means a lot to us, and we have always had in the back of our minds that once the plans were finished, that we may have a chance to buy our houses, not that the day I might move that they bulldoze the house.

3 3(13) Så vårt krav är att den nu presenterade planen ändras så att vårt hus finns med i detaljplanen och har samma villkor som de övriga fastigheterna. Den nu föreslagna parken verkligen genomförs för att dölja de tragiska spåren av den rivning som skett. Det borde vara rimligare att intresse finns för att bevara den tidigare bymiljön än att se parkens rumsliga samband genom att riva en väl bevarad fastighet. TFAB behåller fastigheten som bostad, och ytan planläggs för bostadsändamål istället för park. Husen runt Hägerneholms gård kommer att få bevarande bestämmelser som grundar sig på Stockholms läns museum antikvarisk förundersökning som har gjorts efter samrådet, där framkom vikten av att behålla områdets karaktär. Claes och Ditte Åkerlund, Arninge 4:3 Jag/vi har följande synpunkter på samrådsförslaget. Vi vill inte att vår fastighet Arninge 4:3 ska vara "prickad" vilket skulle innebära att vi endast skulle få rätten av att tex uppföra en carport. Tomtytan är kvm. Vi upplever att denna prickning innebär en avsevärd inskränkning för oss och för fastigheten i framtiden. Vi vill att fastigheten utöver att vara privatbostad även ska få rätt att utnyttjas till tex en naprapatverksamhet. Fastigheten är idag taxerad som småhusenhet, med lokaler (typ av taxeringsenhet 223). Vi vill inte att detta ska ändras. Med tanke på fastighetens läge i förhållande till andra fastigheter kommer inga störningar att uppstå om eventuella bilar som besöker till exempel naprapat verksamhet parkerar innanför murarna på gårdsplanen. Vi vill inte att det gamla klubbhuset för Täby Ridklubb i framtiden ska inrymma tex en fritidsgård eller ett café. Det gamla klubbhuset ligger ca 4 m från vår tomtgräns. Vi vill inte längre ha ansvar för den servitutsväg som leder ner till fastigheten. Prickmarken kommer att minskas och möjligheten att lägga carport blir mer flexibel. Bostadsändamål kommer även i fortsättningen att vara huvudändamål för fastigheten. Inom bostadsändamålet ryms verksamheter i mindre omfattning.

4 4(13) I det gamla klubbhuset kommer det även i fortsättningen gå att bedriva verksamhet som tidigare. Klubbhuset ligger 13 m från fastigheten Arninge 4:3 och den ska ligga kvar där den är idag. Husen runt Hägerneholms gård kommer att få bevarande bestämmelser som grundar sig på Stockholms läns museum antikvarisk förundersökning som har gjorts efter samrådet. Servitutsvägen kommer att övergå till kommunen, en permanent gång- och cykelväg kommer gå på denna och öster om fastigheten Arninge 4:3 Barn-och grundskolenämnden Kommunfastigheter har skrivit ett yttrande i ärendet. Barn- och grundskolenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunfastigheters yttrande. Se Kommunfastigheters yttrande Fortum Distribution I planförslaget har ett E-område föreslagits. Detta kommer inte att räcka till då belastningen i området blir för hög. Ytterligare E-områden kommer att behövas. Dessa bör placeras så optimalt som möjligt i förhållande till de aktuella belastningarna. Samråd angående detta önskas med kommunen. Inom planområdet går en befintlig 24 kv kabel för vilken ett u-område önskas. Nya E-områden har i samråd med Fortum placerats ut i detaljplanen. I övrigt har synpunkterna noterats. För kabelns dragning över allmän platsmark (park) behövs inget u-område. Kommunfastigheter Barnomsorg och grundskola planerar en förskola för 110 barn och en skola för förskoleklass och årskurs 1-6 för 450 elever - med flexibilitet för årskurs med förskolegård, skolgård med skolidrottsplats samt en idrottshall. Kultur och fritid planerar - utöver den gemensamma idrottshallen - en fullstor (11- manna) konstgräsplan i området Arninge-UIIna. Den föreslagna skoltomten "Ljusåret 1" kommer inte att rymma den förskola, skola, idrottshall med sina nödvändiga faciliteter som barnomsorg och grundskola planerar i området.

5 5(13) Det finns inte någon plats anvisad i planen för den fullstora (11-manna) konstgräsplan som finns upptagen i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2014, men som är ofinansierad. Kommunfastigheter, barnomsorg och grundskola och kultur och fritid föreslår därför följande justeringar av förslaget till detaljplan. Området i nordvästra delen av detaljplaneområdet som är föreslaget för "CKS III"(= Centrum, Kontor Skola i 3 våningar) föreslås bli parkering för förskolan, skolan och idrott. Området sydost om Hägerneholms gård - ett område som i ett sent skede har lyfts ut ur detaljplanen - föreslås bli ett idrottsområde innehållande en fullstor (11- manna) konstgräsplan samt skolidrottsplats med löparbanor för löpning 60 meter, längdhopp samt sektor för kastgrenar. Förskolan/skolan med dess utemiljö blir en viktig del i sin stadsdel och närmaste omgivning - en tillgång för alla - såväl under skoltid som under övriga tider. Skolgården ingår som en aktiv del i den nya stadsparken. Förskola/skolan kan, med den föreslagna parkeringen, få förutsättningar till en mycket trafiksäker miljö. Idrottsplatsen ger en bra avgränsning och en attraktiv länk mellan det något störande industriområdet och den nya stadsparken med sina intressanta kulturinslag. Idrottsplatsen och idrottshallen samnyttas av skolan och föreningslivet och är en stor tillgång för de boende i den nya stadsdelen. Spontana aktiviteter och möten kommer att uppstå på, och kring, idrottsområdet. Detta bedömer vi också kan öka värdet för de boende. Efter samrådet har Kommunfastigheter kommit fram till att en skola kan rymmas inom det utpekade skolområdet. Fullstor idrottsplan kommer inte att planläggas för i det icke planlagda området mot verksamhetsområdet, då det i framtiden skulle kunna användas för bostadsändamål. Ytor för idrott kan rymmas i parken.

6 6(13) Kultur- och fritidsnämnden Kommunfastigheter har skrivit ett yttrande i ärendet. Barn- och grundskalenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunfastigheters yttrande. Se Kommunfastigheters yttrande Käppalaförbundet Dagvatten ska normalt inte tillföras spillvattennätet. Enligt 13 i Käppalaförbundets förbundsordning är medlem skyldig att aktivt verka för att mängden tillskottsvatten till spillvattennätet begränsas. Det är av väsentlig betydelse för reningen vid verket att mängden dagvatten samt använda annat material än koppar i vattenledningar. Förbundet har i övrigt inga synpunkter. Inget dagvatten kommer att påföras spillvattenledningar. Täby kommun använder annat material än koppar vid nyanläggning, och kan endast rekommendera exploatörer att inte använda koppar i sina installationer. Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen. I planbeskrivningen anges att det är viktigt att minska belastningen till recipienten Stora Värtan för att nå god ekologisk status. Länsstyrelsen instämmer i detta. En mängd källor påverkar belastningen på Stora Värtan. För att kunna uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status är det viktigt att minska föroreningstillskotten vid de källor som är möjliga att påverka. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är Hägernäsviken relativt kraftigt påverkad av bl.a. metaller från belastning från trafik, vägar och tätort. En sammanvägd bedömning av undersökningar visade på otillfredsställande ekologisk status i Hägernäsviken (Naturvatten i Roslagen AB, 2008). Hägernäsviken är en del av vattenförekomsten Stora Värtan och det är även for detta begränsade vattenområde viktigt att minska föroreningsbelastningen.

7 7(13) Länsstyrelsen delar MKB:ns bedömning att en mer detaljerad dagvattenutredning behöver tas fram i det fortsatta planarbetet. I dagvattenutredningen bör förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) klargöras. Utredningen motiveras av exploateringens storlek, markförhållandena som till stor del utgörs av leror, vilket försvårar LOD, samt att vattenförekomster med behov av att få bättre status berörs. Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att reducera vattenmiljöpåverkan även under byggskedet. I planbeskrivningen framhålls att risksituationen är acceptabel om en sammanlagt 4 meter hög bullerskyddsvall med skärm uppförs längs med Arningevägen. Utifrån riskbilden behöver kommunen beskriva motivet till den angivna höjden på den föreslagna bullerskyddsvallen/-skärmen. Planbestämmelsen om bullerskydd behöver preciseras. Bullerskyddsvallen behöver även säkerställas vara tät längs hela bebyggelsestrukturen för att förhindra spridning av brandfarlig vätska vid en olycka med farligt gods. Länsstyrelsen anser också att planhandlingarna mer detaljerat behöver beskriva riskerna för kvarteret med användning CKS. Bullerskyddsvallens placering behöver förläggas så att en riskreducering kan säkerställas även för detta kvarter. Trafikplatsens utformning bör redovisas med avstånd mellan Arningevägens vägkant och byggrätt. Det kan av denna anledning krävas ytterligare riskreducerande skyddsåtgärder för kvarterets byggnader. Tre kvarter planläggs för boende intill industriområdet som gränsar till planområdet. Av MKB:n framgår att de planerade bostäderna kommer att påverkas av störningar från Arninge industriområde. Vi efterfrågar tydligare bedömning av bullerpåverkan från industriområdet. Bedömningen kan göras med hjälp av bullermätningar och genom en redovisning av hur riktvärdena för externt industribuller kan klaras vid närmast föreslagen bostadsbebyggelse. Av planbeskrivningen behöver också framgå varför avsteg från rekommenderat minsta avstånd mellan industriområdet och bostäder (50 meter) är möjlig. Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att notera vad som anges i MKB:n, att antalet verksamheter som kan medföra störningar för omgivande bebyggelse kan förändras över tiden. Dessutom kan verksamheter förändra sin produktion, vilket kan medföra att de blir mer störande än tidigare. Det kan av denna anledning finnas skäl att se över angränsande planer för industri och överväga om dessa behöver kompletteras med planbestämmelser som begränsar störningar och risker för omgivningen, t.ex. bestämmelser om störningsskydd för och/eller reglering av infart till verksamheterna.

8 8(13) Enligt planförslaget föreslås den genomgående lokalgatan ansluta till Mätslingan i Måttbandsvägens förlängning i Arninge industriområde. Med denna anslutning blir det möjligt för genomfartstrafik genom planområdet vidare till Ullnavägen och Arningevägen, eventuellt också med tunga transporter. Om så är fallet behöver planhandlingarna beskriva hur detta påverkar bullersituationen utmed den nya lokalgatan. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna tydligare behöver redovisa den hänsyn som tagits till områdets fornlämningar genom att på plankartan illustrera avgränsningarna av angivna fornlämningar. Avsnittet dagvatten i MKB har utvecklats med beräkningar av föroreningshalter, planerade förslag till åtgärder och bestämmelser samt vilken reduktion av föroreningshalter och påverkan på recipient detta medför. Höjden på vall, bullerskyddskärm har satts utifrån ett behov av bullerdämpning. Den höjden har sen ingått som ingångsparameter i riskbedömningen. För CKSkvarteret har kompletterande studier gjorts. Detta kvarter är inte längre angivet för skoländamål utan enbart centrum, kontor och parkering. Vallen/skärmen förlängs runt hörnet och ska byggas tätt mot mark, väsentligt både för buller och risk. Minsta avstånd mellan bebyggelse i det kvarteret och Arningevägen ökas för att säkerställa att bullerskyddsvall kan byggas. Om avståndet är mindre än 40 meter mellan byggnad och väg inom CK-kvarteret krävs brandklassad fasad mot väg. Friskluftsintag ska vara vänt bort från Arningevägen. Konsekvenserna av eventuell påverkan från verksamhetsområdet har utvecklats i MKB sedan samrådet. Där konstateras att avstånden mellan verksamheterna och den planerade bostadsbebyggelsen uppfyller i de flesta fall kraven enligt Boverkets rekommendationer. De verksamheter som inte uppfyller skyddsavstånden bedöms var av icke störande karaktär undantaget Kronplast. Den verksamheten har dock recirkulerande system för luft och bedöms därför inte ge upphov till några utsläpp av lösningsmedel. För de verksamheter som ligger närmast planerade bostäder har lastmottagning och transporter kartlagts. Om förändrade transportförhållanden till närliggande industrifastigheter sker i framtiden kan dessa årgärdas med exempelvis bullerskärmar. En uppskattning av fordonsmängden på lokalgatan har gjorts som byggherrarna har med i sin projektering. Bullerbestämmelser för bostäder finns till planen. Tung trafik begränsas till trafik som har målpunkt inom området och busstrafik. Övrig tung trafik av genomfartskaraktär förhindras genom skyltning.

9 9(13) Avgränsningar av fornlämningar i området är illustrerade på plankartan, i grundkartan. Norrvatten Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella planområdet och har därför inga synpunkter att framföra angående detta planförslag. Men vill att hänsyn tas till Norrvattens befintliga ledning som ligger utanför planområdet, vid markarbeten som kan orsaka vibrationer som kan påverka ledningen. Norrvattens ledningar ligger ca 400 meter som närmast. Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga skede av planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av området bör få finnas med ett stycke som upptar det brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en rubrik av typen "Bebyggelseinriktade hinder mot brott". - Människor känner sig tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. - En blandad bebyggelse med informell kontroll dygnet runt gör att chanserna för upptäckt ökar. - Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller begå brott på insynsskyddade ställen. - Bra om det redan från början finns ett ordentligt skalskydd. - Viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning. - Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta. - Personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området är viktigt. - Koncentrera trafiksystemen. - Polismyndigheten önskar i ett senare skede även ha en brottsförebyggande dialog med utsedd byggherre. Rubrik om brottsförebyggande i planeringen är införd i planbeskrivningen. Polismyndigheten bjuds in till dialog med byggherrarna och kommunen. Socialnämnden Längs med huvudgatan/lokalgatan är det planlagt för ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter för äldre. Boendet är placerat på gatans norra sida och vetter i öster mot en lugn naturpark och i sydväst mot gatans stadsmiljö. Enligt

10 10(13) planen kan förskola och bostäder finnas i bottenvåningen. Socialnämnden anser att läget är fördelaktigt med både natur och stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik är positivt för anhöriga till de boende såväl som för personal. - Även bottenvåningen bör dock disponeras av vård- och omsorgsboendet för att säkerställa att de boende får tillgång till utevistelse. Eftersom de boende nästan utan undantag behöver hiss för att ta sig mellan våningsplan är det positivt om även bottenvåningen används för de äldres lägenheter. - Vid en integrering av förskola och vård- och omsorgsboende är det viktigt att båda grupperna kan röra sig utomhus. Inhägnad kan behövas till både förskolebarnen och de boende men lämpligtvis inte på samma område. - Om vård- och omsorgsboende ska användas för demensboende finns det byggnadstekniska detaljer som bör tas hänsyn till vad gäller exempelvis möjligheter till rörelse inne i boendet och utanför. - Socialnämnden tillstyrker förslaget med ovan nämnda invändningar. Sedan remissvaret lämnades av socialförvaltningen har det framkommit att det inte längre finns något behov av vård- och omsorgsboende i Hägerneholm. Storstockholms Brandförsvar I planbeskrivningen identifieras Arningeleden (väg264) som av länsstyrelsen rekommenderad primär trafikled för farligt gods. Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör den s.k. riskhanteringsprocessen genomföras inom avståndet 150 meter från denna transportled. Avstånd mellan Arningeleden och planerade bostadshus anges till 55 meter. I Swecos miljökonsekvensbeskrivning för planområdet hänvisas till tidigare genomförda riskutredningar som berör närheten till Arningeleden. SSBF delar den uppfattningen att dessa utredningar även går att använda för aktuellt planområde förutsatt att de är uppdaterade. I nämnda miljökonsekvensbeskrivning föreslås riskreducerande åtgärder. SSBF anser att den föreslagna barriären i form av bullerskyddsvall längs Arningevägen är en bra lösning på lång sikt. SSBF önskar dock att de föreslagna åtgärderna verifieras och att ett resonemang kring friskluftsintag på den icke exponerade sidan på byggnader förs avseende framtida transporter på Arningeleden. Övriga riskobjekt är bensinmackarna på Antennvägen, Saluvägen och Kundvägen. SSBF anser att den inverkan de har inte behöver utredas vidare på grund av långt avstånd från planområdet. SSBF ser inga problem med möjlighet till att genomföra räddningsinsatser utifrån tillgängligt underlag. Denna bedömning baseras på planens geografiska place-

11 11(13) ring och de planerade verksamheterna inom planområdet. SSBF anser att det är viktigt att räddningstjänstens framkomlighet och tillgänglighet beaktas. Detta gäller speciellt vid de byggnader där nödutrymning påräknas via räddningstjänstens höjdfordon. Planområdet är gammal åkermark och saknar brandvatten. SSBF anser att vatten för brandsläckning projekteras för planområdet och utformas enligt konventionellt system. Beträffande farligt godstransporter se kommentarer under länsstyrelseyttrandet. Planbestämmelse om friskluftsintag och brandklassad fasad har införts. På grund av att det planeras flerfamiljsbebyggelse kommer planområdet att förses med konventionellt brandpostsystem. Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen ser positivt på att kommunen förbereder för busstrafik. Exakt utformning av trafikeringen av området är ännu inte beslutad. Dock anser Trafikförvaltningen att detaljplanen bör kompletteras med gatusektioner så att det tydligt framgår att utrymme för buss finns. Den föreslagna bussvändslingan är en förutsättning för att kunna trafikera området med en lokallinje så det är positivt att funktionen är utritad. Dock skulle med enkla medel utformningen kunna justeras i syfte att skapa en trevligare torgmiljö och därmed större acceptans från närliggande verksamheter/boende för en vändande busslinje med behov av reglerplatser. Exempelvis skulle torget kunna förskjutas något och två enkelriktade vägar förläggas på var sida om torget för att sedan löpa ihop före och efter torget. På så sätt behövs ingen separat vändslinga mitt på torgytan. Det resonemang som förs i planbeskrivningen kring hållplatsplaceringar låter funktionellt, Trafikförvaltningen vill dock även fortsättningsvis göras delaktig vid detaljutformning. Gatusektioner finns i Kvalitetsprogrammet som är en bilaga till detaljplanen. Den temporära bussvändslingan är flyttad från torget och ligger ovanför norra kvarteret på mark som ej är planlagd, detta för att kunna bygga ut torget i en etapp istället för två. När resecentrumet i Arninge blir klart går bussen igenom området för vidare anslutningar.

12 12(13) Trafikverket - Väg 264 (Arningevägen) är en primär länsväg och rekommenderad väg för farligt gods. Ett byggnadsfritt avstånd från vägområdet på 30 meter bör upprätthållas och planförslaget bör därför korrigeras därefter i nordvästra hörnet, intill korsningen mellan väg 264 och Löttingelundsvägen. - Det bör framgå att Trafikverket är väghållare för väg Plangränsen mot väg 264 ligger innanför vägområdet och måste korrigeras så att den ligger utanför eller angränsar till vägområdet. - Trafikverket anser att riksdagens riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder ska följas och att samma riktvärden ska gälla för undervisningslokaler, hotell, pensionat och kontor. - Trafikverket är av den ståndpunkten att om en kommun anser att avsteg från riktvärdena behöver göras skall dessa avsteg vara väl motiverade och sammantaget bidra till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och andra samhällsmål. Bostads- eller skolbebyggelse på platser där ljudnivåer överstiger 65 dba ekvivalent ljudnivå utomhus bör enligt Trafikverket inte förekomma och är inte förenligt med en God bebyggd miljö. - För att säkerställa riktvärdena för trafikbuller i planen bör de regleras tydligare. Trafikverket anser därför att bestämmelsen Bullerskyddsåtgärd ska finnas ska kompletteras med formulering som kopplar bestämmelsen till ett upprätthållande av riktvärdena. - Arninge utgör en knutpunkt i ett framtida regionalt cykelnät. Därför är det önskvärt om denna plan medger en framtida cykelväg, av regional standard, utefter väg 264 inom användningsområdet natur. Planen har justerats genom att kvartersmarken i korsningen med Arningevägen är minskad så att avståndet mellan bebyggelse och Arningevägen ökar. Användningen skola har utgått för det kvarteret. Plangränsen mot Arningevägen är justerad. Text om att Trafikverket är väghållare har införts i planbeskrivningen. Planbestämmelsen för buller har reviderats. En cykelväg får inte plats inom användningsområdet natur, en bullervall med plank, öppet dagvatten dike samt ridväg ska rymmas inom området. Täby Hembygdsförening Täby Hembygdsförening finner att detaljplaneförslaget för Hägerneholm är väl genomarbetat och kompletteras av miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsprogram.

13 13(13) Inga fornlämningar syns direkt beröras av föreslagen bebyggelse. Täby Hembygdsförening finner det angeläget att det för framtida dokumentation upprättas en fornvårdsplan för området med hänsyn till att flertalet fornlämningar ligger inom åkerholmar och skogspartier. Fornminnen på kommunens mark läggs in i kommunens fornvårdsplan, som reglerar skötsel av fornminnen. ÄNDRINGAR INFÖR UTSTÄLLNING Inför utställningsskedet görs följande ändringar i planen: - Justering av plangräns mot Arningevägen - Bestämmelsen CKS (Centrum, kontor, skola) för kvarteret närmast Arningevägen ersätts av CKP (Centrum, kontor, parkering) och gränsen justeras så att bullervallen kan byggas ända ut till Hägerneholmsvägen. - Byggnad som står på tänkt parkmark får bostadsändamål och byggrätt - Ny bestämmelse om varsamhet för befintliga hus runt Hägerneholms gård - Mindre justeringar i bestämmelser och gränser på kvartersmark Bostäder - Ny bullerbestämmelse samt bestämmelse om friskluftsintag och brandklassad fasad tillagt. - Ny bestämmelse om hårdgjorda ytor på kvartersmark Bostäder - Ny byggrätt på 10 våningar vid torget, där kommer det byggas hyresrätter. - Bestämmelsen i anslutning till torget BKHS (Bostäder, kontor, handel, skola) är ändrad till BKC (Bostäder, kontor, centrum) - En elnätstation är ersatt av tre, dessa är utplacerade på olika platser i området - Justering av användningsgräns mot fornlämningen RAÄ 79:1och RAÄ 67 i samråd med Länsstyrelsen. - Bestämmelse om häck eller stängsel mot parkmark har införts Annelie Mellin planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt Karin Hallman Samrådsredogörelse 2015-08-11 Dnr 2014-0549 1(10) Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Danderyd 3:177, Ventilationsschakt i Danderyd, Danderyds kommun Kommunstyrelsen har i beslut 2014-06-09

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-03-24 Hur samrådet har bedrivits Samråd med normalt planförfarande enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen har

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN Oskar Bergström SID 1 (5) Tfn 08-50827130 2012-01-16 Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp 2011-07464 Innehåll

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

Förslag till detaljplan för Sjöryd 1:20 m.fl. (Järnvägsgatan 7) i Mullsjö, Mullsjö kommun, Jönköpings län

Förslag till detaljplan för Sjöryd 1:20 m.fl. (Järnvägsgatan 7) i Mullsjö, Mullsjö kommun, Jönköpings län 1(5) Samrådsredogörelse Datum Diarienummer 2016-09-14 2014/2044 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till detaljplan för Sjöryd 1:20 m.fl. (Järnvägsgatan 7) i Mullsjö, Mullsjö kommun, Jönköpings län Hur samrådet

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE januari 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE januari 2015 Granskningshandling Dnr: BN 2013/16 215 Detaljplan för Bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget till

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN för Laxen 14 i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 9 februari 2015 SAMRÅDET Samrådstid: 24 oktober 21 november (4 veckor) Samrådstiden förlängdes t o

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, har varit utställd under tiden 2014-01-20

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande

Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-03-25 79 att sända rubricerad detaljplan på samråd.

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun Förskola Bostäder Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Bullerberäkning... 2 2.1 Metod och förutsättningar... 2 2.2 Riktvärden... 2 3. Resultat... 4 4. Slutsats och föreslagna åtgärder... 4 Bilagor 1. Ljudutbredningskarta,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 GRANSKNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 Bild: Sweco Architects AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Bernström akustik. PEAB Exploatering AB Ulriksdal, detaljplan 3 Kompletterande redovisning av trafikbuller /21 Rev B.

Bernström akustik. PEAB Exploatering AB Ulriksdal, detaljplan 3 Kompletterande redovisning av trafikbuller /21 Rev B. 2011-06-08 1/21 PEAB Exploatering AB Ulriksdal, detaljplan 3 Kompletterande redovisning av trafikbuller 1 Inledning Beräkning av trafikbuller för detaljplan 3 har tidigare redovisats i Bernström Akustik

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för kv Duvan 13 upprättas med standardförfarande, vilket innebär att samrådet kommer att följas av ett granskningsförfarande

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret September 2009 Karin Norlander, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län GRANSNINGSHANDLING 2016-10-10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl Robertsfors kommun Västerbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Rubricerad detaljplan med tillhörande

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen 2017-11-10 Dnr PLAN2012.06 Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-26, 16 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT Dnr: POM 14/872 214 20 FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande

Läs mer

Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad

Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2016-05-12 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådsredogörelse med kommunens kommentarer efter samrådets avslutande.

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE - NYA PBL. Upprättad 2013-03-16 av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga

NORMALT PLANFÖRFARANDE - NYA PBL. Upprättad 2013-03-16 av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga 1 (5) NORMALT PLANFÖRFARANDE - NYA PBL Detaljplan för Pärlgatan - kv Varfågeln m fl Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2013-03-16 av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSUTSKICK

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår LUDVIKA KOMMUN 2011-03-03 1 (5) Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår i Ludvika. Bakgrund En detaljplan med syftet att möjliggöra för ABB att bygga ut industrin

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Höjden 32. Samrådsredogörelse. Innehåll. 1. Bakgrund. 2. Hur samrådet har gått till Dnr MSN/2015:162. Detaljplan.

Höjden 32. Samrådsredogörelse. Innehåll. 1. Bakgrund. 2. Hur samrådet har gått till Dnr MSN/2015:162. Detaljplan. 2016-11-28 Dnr MSN/2015:162 Detaljplan Höjden 32 stadsdelen Hersby Samrådsredogörelse Innehåll 1. Bakgrund s. 1 2. Hur samrådet har gått till s. 1 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter s. 3 5. Sammanfattande

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka 1 [7] Stadsbyggnadsenheten 2014-09-23 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka kommun Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande 2017-06-05 2017-09-20 Rev. kommentar sid. 5 Dnr SBN 2013/0510 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskning av planhandlingarna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2005-10-20 161 att genomföra ett samråd utifrån handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande Granskningshandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-05-05 till 2015-05-27.

Läs mer

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget.

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget. 1 (4) Dnr PLAN.2013.13 Samrådsredogörelse Detaljplan för Skyttegillet 3:10 m fl., Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Planhandlingar har varit utställda för samråd under tiden 25 mars-15 april. Underrättelsen

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer