!!!! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/-#!! /H''0--),;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI# &;GIEAA&1*'*/&F;C# !"#$%%&'#()'*+%,-&#?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/-#!! /H''0--),;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI# &;GIEAA&1*'*/&F;C# !"#$%%&'#()'*+%,-&#?"

Transkript

1 !! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/#!! /H''0,;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI#!"#$%%&'#('*%,&#?/01*,&0'*'# 2*,&0%/3#456#7648## 9,:;'';,*3#<5=0/>,*/#

2 !!""#$%&&'(*#,"."/0 45! $;F,./># #K! 4545! 2*G#E,#GLA,.CC*/M# #8! 4575!!/1E,A>&N#%JI#%G1E,A>&:;F'%,*,# #O! 75! 2;>#;/>,;#,# #P! 7545! D'.>0**&F#'0AA#Q;,A&';>&#./01*,&0'*'# #P! 7575! 75K5! S.G&;G1*,F;/# #T! 7585!?CC&;A;#./01*,&0'*'# #T! 75O5! S&F%A;/#0#S;AG&';># #46! 75U5!?/01*,&0'H#%:#V>0/.,I# #46! K5! <LA# #44! 85! <*'%>#%JI#,*&.A';'# #44! 8545! "%AA*,#0#C,%W*F'*'# #44! 85K5!!/'*,/;#F%GG./0F;'0%/&;F'010'*'*,# #48! 8585! 2*,F'H# #48! 85O5! $*,*CC&;CC;,;'# #48! 85U5! B*,&%/;&# #48! 85P5! X%,F&I%CG;AA;,YN1*,F'H# #48! 85R5! 9,;G';;/>*#;1#F%GG./0F;'0%/&CA;/# #4O! 85T5! Z,*#J;&*N0/'*,1W.*,# #4O! O5! [1,0;#,*&.A';'#%JI#.':;AA# #4O! O545! Z1L#&*G0/;,0*,#G*>#:%,&F;,,.CC#CL#!/&0'.'0%/*/#:,#:0A%&%:0\#A0/10&'0F#%JI# 1*'*/&F;C&'*%,0# #4O! O575! BA;/*,;>#]%,F&I%C#0/%G#!//%1;'0%/&F%/'%,#2E&'&#/E'1*,F# #4O! O5K5! Q%GG./0F;'0%/&;,*'*#0/%G#,;G*/#:,#Q/%]A*>*#<;/;*G*/'#BA;':%,G# #4O! O585! [1,0#F./&F;C&&C,0>/0/# #4U! U5! ^0&F.&&0%/# #4U! P5! "*:*,*/&*,# #4R!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 4# #

3 ! $0A;%,# #74!!!!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 7# #

4 ! 12 34/*5"60 "!#$%&'(*,(*!.$!/01$,(234*!(%5562(*2%,2,*,'$!($27!8277$*4'!2%5! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/!,3<,!4'!.*,!'!**3!84327*!67<7,#6('$!.$! %$4!%:9!.%$563'$27*$!,%5!%.*!*,,%:2'$*,!5'4!2%;*2%,A!%:9!8277$*4'%5$<4'>! :2*!.$<!2'$;&6'$!7&%$4*!2!*$=''!5'4!G'=%$7,!62;'$,2',!2%;*2%,6$'427!H! "?IJDD>!F1$!,17'$!=3*4!**!<7$*!*;!62;'$,2'',!4'(*'$!*K!!"#$%&'(%#*%#,(##.%/0%1.2'.*/%'(%#.%3'$$#/$0(%04&%256$5,%7(8,1%79(%0//:%;5%'(% 7(</$(#(1*#%92#(%1$$%5..021$50./#,(##$%'(%/8%60=1$%$5==%60#(/51=5/#(1*#%(0*<6$#(:% EH$5=*.5.,/2#$#./61=5,1%716<=$#$#.:F%!I#,(##$%J..021$50.%'(%/28($A%*#$%'(%(#*1.%69$A%5.<$1$:!%EK<1.5/$5/61%716<=$#$#.F!CIE!?!**!67<7,#6(!,%5!,3<,!.*,!2!#$%&'(*,(*!1$!*!(%5562(*2%,*$=''! ($27!2%;*2%!%:9!8277$*4'!233!.%$,(*$'!#<!62;'$,2''!1$!=$2,.13327K! 6;':(3*!%:9!*#*,,*!2'9<33!%:9!5'%4'$!.$!;<$!(%5562(*2%!*;!8277$*4'!233!.%$,(*$'!;24!G'=%$7,!62;'$,2'/>!M1$!.2,!'!=$'4*$'!#'$,#'(2;!,%5!2'!'=*$!.%(6,'$*$!#<!.%$,(*$'!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!CNE>! F',,*!'5*!9*$!%:(,<!.67'$*!,%5!96;64,*(327*!67<7,#6('$!2!*$=''!5'4! G'=%$7,!62;'$,2',!"O!P%%,A#$%&'(>!"!23'427,,('4'!24'2.2'$*4',!4%:(!'! 6##.3&27,.$<7',13327K!*;!;'5!%:9!;*$.$S!T4'$!#$%&'(',!7<7!9*$!4',,*! 67<7,#6('$!='9;!(%$$27'$*,!%:9!(%5#3''$*,>!F'!6$,#$67327*!67<7,#6('! 4&6#7<'4'!(%*('$!5'4!*4$*!*($'$!2%5!,4,8,'5'!%:9!#<!*4$*!31$%,1'>! F1$!='9;4',!5'$!24!%:9!5'$!*$=''!1!,%5!6$,#$67327'!='$1(*,>!F'*!.$9<3327,,1!9*$!%:(,<!;2,*!,27!$1!62.$<!4'!2,2('$!,%5!.$*5(%552!2! (%5562(*2%,5*'$2*3/!%:9!/2;''$27!*;!*4$*!31$%,1',!(%5562(*2%!XYZ/!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# K# #

5 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!%:9!4'!42,(6,,2%'$!,%5!24*7!.$,!2%5!*(*4'52! C\E>!?!;2(27!67<7,#6(!.$!*$=''!5'4!G'=%$7,!62;'$,2',!"O!P%%,A#$%&'(!9*$! ;*$2!*!.$,(*!.<7*!2!4'!42,(6,,2%'$!,%5!24*7!#<7<$!2%5!4'!*(*4'52,(*!;1$34'! ($27!4'!7$643177*4'!;233(%$'!.$!4'!*(*4'52,(*!;'$(,*59''>!F'!1$!15327'!,<! '=*$!,',!,%5!2,%3'$*4'!9%#31(27,5&3279''$!5'33*!*;,14*$'!%:9!5%*7*$'! C,%5!2!3&6,'!*;!'Q'5#'3;2,!4'!,%5!.$*5(%5!2!2'$;&6'$*!2.$!"?!IJDD5&327'!(*! (%55*!*!='9;*!(%5#3''$*,E!6*!'!6$8:(!.$!<7%!='84327!=$'4*$'!%:9!5'$! 67<7,#6(!=<4'!.$!4'!8277$*4',4&*4'!*$=''!%:9!(%5562(*2%'!($27! 4'>!"!'!4'3!,*55*9*7!(%##3*,!4'!(*4'!($*;'!($27!8277$*4'!%:9!2%;*2%! 233!]'U!^6=32:!_**7'5'!C`E!%:9!'!4'3;2,!.$14$*4!$%33!.$!62;'$,2'!%:9! 97,(%3%$>!F'!.$'.*33'$!6',36'!*!='4$2;*!2%;*2%,$<472;*4'!;'$(,*59'!%:9! (%5562(*2%!($27!2%;*2%,%5$<4'!6*!2,2('$!%5!4',,*!5'$!4&6#7<'4'! 42,:2#32'$!CaE>! T2.$<!4',,*!(%$$27'$*4'!67<7,#6('$!9*$!'!,$$'!.%(6,!3'7*!#<!*!,(*#*!7%4*! 64'$!#$%&'(',!7<7>!L$!*!(6*!7$*!$'3';**!3';'$*,'$!2!,36.*,'!*;!#$%&'('! 9*$!4'!;*$2!*;7$*4'!*!(6*!%5,(*#*!%:9!%5;1$4'$*!#$%&'(',!67<7,#6('$! 64'$!*$='',!7<7>!F'!2'=*$!%:(,<!*!'!874#6(!H!%:9!='84327!5'$!24!1!4'! #809*08%&/*5::#";0 F'!.$',3*7*!5<37$6##'!2!#$%&'(*,(*!.%$563'$*4',!32'!;*7!,%5!/L%$,(*$'!.$<! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/>!?!*3351!2,2(!.$<!*33*!8#'$!*;! %5$<4'!H!%:9!2!.$31727'!,(*#*!'..'(2;!$<472;27!%:9!(%5562(*2%!233!'!,$$'!4'3!*;!62;'$,2'',!(1$;'$(,*59'>!?.'$,%5!%5$<4'!1$!(%5#3'Q!H!%:9! 2'9<33'$!(%##327*$!233!.$<7',13327*$!,%5!9%,!5<37$6##'$*!%.*!6##.**,!,%5! 8# #

6 ! 64'$!#$%&'(',!7<7!'!%5.**4'!5<37$6##,**38,!=*,'$*4!#<!2,2('$!.$<!**38,'! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/E!,%5!5&327>!?!*;!.3'$*!2427*!2,2('$!;*$!*!4'!2! 7$64'!2'!1$!5&327!*!7$*!'!*;7$1,27!'=*$!62.$<!;'',(*#,%5$<4'>!F'!.2,!1;'!,1$,(23&*4'!#$2:2#'$!,%5!,(1$!;'$!;'',(*#,%5$<4'>!?!5<37$6##,**38,!(*!7$*,!#<!'!5174!%32(*!,1>!_'%4'!,(*!2!.$,*!9*4!;*$*! $'3*'$*4!233!2,*,',!96;64,*(327*!,8.'>!]%$5*3!,'!7$,!**38,'!5'4!9&13#!*;! '.'$,%5!4'!#'$,#'(2;'!=1$'!(*!**,!.<7*!6##!5%*7*$',!'7*! =';'('3,'7$64'$!%:9!';'6'33*!2$',,'!2!$'3*2%!233!*;,14*$'!'33'$!*;,14*$',! =64,(*#[(%5562(*2%>!"%5!4272*3!(%5562(*2%!9*$!4'!=32;2!;*327*$'!*! $'3*2%!233!4'!(%5562(*2%,5<3!,%5!='9;'$!6##<,>!]1$!4'!7133'$! 2'$*(2%,4',27!(*!4'*!;*$*!'!5'%4!.$!*!7$*4'$*!;23(*!%32(*!8#'$!*;!='9%;!'! ;2,,!8#!*;!=',(*$'!#<!'Q'5#'3;2,!'!U'==#3*,!(*!**,!9*>! C,1$,(23!2!.*33'!2$',,'**38,E!2'!*3324!'=*$!.67'$*$!9'4$*4'!.$!4'!5<37$6##'$!,%5!4'!*,',!.<7*>!^'$,%*!(*!9*!;2,,*!.$4'3*$!'.'$,%5!4'!,*$*,!,(*#*$!'! 7''$*32,'$*4!=234!*;!'!;2,,!/(*$*(1$/!%:9!41$.$!#<!'!7*,(*!%5'4'3=*$!,1!(*!.%(6,'$*!#<!='9%;K!5<37$6##',!='9%;!1$!'!*;7$*4'!C%:9!2=3*4!.$=2,'44E!.*(%$! 1$!4'!7133'$!6.%$527!%:9!*#*,,27!*;!(%5562(*2%,5*'$2*3>! "!4'!91$!#$%&'('!9*$!4'!;*$2!;2(27!*!,(*#*!'!**38,!,%5!4'3,!1$!#$*(2,(! 24'3*4!#<!.8$*!/96;64(*'7%$2'$!*;!.%$,(*$'/!41$!.%(6,!3277'$!#<!='9%;!%:9! %:9!(6*!*#*,,*,!'.'$!%32(*!(%5562(*2%,='9%;>!?!;2(27!2,2(!($27! 5<37$6##,%$2''$*4!(%5562(*2%!1$!*!=*$*!4'!*!.$9<33*!,27!*(2;!233! 5<37$6##,.$<7*!%.*!7'$!.$;<*,;1$!7%4*!$',63*>!R5!4'*! /5<37$6##,.$9<3327,,1/!(*!,#$24*,!233!*4$*!31$%,1',!$<472;27,;'$(,*59''$! 1$!4'!'!;2,!2!,27>! 12<2!"=9*&6'>0?,$0?8=9*&6'(4?*#*0 R.*!*,',!4'!,*524*!.%$,(27,#%322('!%:9!,8$27'!*;!4'!*(*4'52,(*!;1$34'!2! *33!97$'!6,$1:(27!'.'$.$<7*!2%;*2%'$!%:9!8277$*4'!*;!.%$,(27>!F'*!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# O# #

7 2%;*2;*!#$%46('$!%:9!&1,'$!,%5!(*!3'4*!233!*..1$,5&3279''$!%:9!.$14$*! 512,(%$,!32;!233!4'!=1$'>/!CDNE! "!0;'$27'!#<7<$!.$!1$;*$*4'!'!42,(6,,2%!%5!*!242(*%$'$!.$!,*5;'$(*!,(*! (6*!=32!'!4'3!2!.$*524*!$',6$,2334'327!233!97,(%3%$>!IJDN!7*;!$'7'$27'!2! 6##4$*7!233!f'',(*#,$<4'!*!2!,*5$<4!5'4!L%$'!%:9!f"]]Rfg!315*!'!.$,3*7!#<! '!5%4'33!.$!$',6$,.$4'327!233!62;'$,2'!%:9!97,(%3%$!,%5!=3*4!**!%5.**$!!#*9.5.,%12%70(/6.5.,#./%(#=#21./%04&%.B$$1%79(%/1&'==#$!!CDVE>!]1$!4'!7133'$!4'!4'3!,%5!5'$!,#':2.2(!%5.**$!5127!*;!,*5;'$(*!9*$!6##4$*7'!*!*!.$*5!'!,8,'5!.$!#$',*2%,5127!*;!,*5;'$(*!2334'3*,!f"]]Rfg!CD\E>!!?!'Q'5#'3!,%5!%.*!15,!2!4',,*!,*55*9*7!1$!0%$=$2*2'!,%5!*72!.$*5!'!,8,'5!41$!/"5#*:/!,(*!;17*,!2!5'4!IJ!#$%:'!CD`E!2!(;*32',5127'>!g4$*!,8,'5!41$!62;'$,2'',!,*5;'$(*!51,!#<!%32(*!,1!9*$!*72,!.$*5!%:(,<!2! =3*4!**!2!W**4*!CDcE>!CIJE% F'!#<7<$!.$!1$;*$*4'!'!32;,($*.27!42,(6,,2%!2%5!62;'$,2',;1$34'!2!*33519'! %5!;233(%$'!.$!4'!*(*4'52,(*!;'$(,*59''>!P3*4!,%5327*!.2,!'!6##.*27!%5! =3*4!**!965*2%$*>!F',,*!8%($*;!(%##3*,!%:(,<!29%#!5'4!'!*3351!6;':(327! *;!97$'!6=23427!%:9!.%$,(27!5%!'!,$$'!5<!*;!]'U!^6=32:!_**7'5'!%:9! 5*$(*4,3%72(!CIDE>!F'!,'*,'!<$'!9*$!'!**3!4'=*=:('$!,($2;2,!%5!965*2%$*,! 233;1Q!%:9!8%#'$,#'(2;>!_'!%:(,<!%.*!62.$<!(%($'*!.$,(!*!.%$563'$*!'!,3*7,!5&3279''$!.$!;'',(*#,%5$<4'!*!5*!4'*!6;':(327!#<!'!(%,$6(2;!,1>!P:('$*!1$!%.*!*%3%72'$!%:9!.$'$14'$!,&13;(3*$!'!**3!%32(*!#'$,#'(2;!%:9! /M65*2%$*4'=*/!5'4!'!,'$2'!*$2(3*$!#<!O2(,=*(',!&6=23'65,.%4,!9'5,24*! U# #

8 !?!;2(27!2,2(!2!*$=''!5'4!2%;*2%'$!%:9!8277$*4'!2!$'3*2%!233!965*2%$*! 5'4!'('39'!'=*$!7<$!*!'$,1*!='7$'##!,%5!2%;*2%!%:9!8277$*4'!5%!'! **!/5*72,(/!='7$'##!,%5!3,'$!*33*!#$%=3'5>!?!**!,36,*,!1$!*!,4*$=''! #<!84327*!2,2('$!%5!*!'Q'5#'3;2,!'!2%;*2%,$<472;*$'!2!;2,,*!,*55*9*7!*,',! ;*$*!'!4'3!*;!'!6;':(327!*;!62;'$,2',;1$34'!5%!,$$'!5<!*;!5*$(*4,3%72(! %:9!(%55'$,2'33!.%(6,>!i'$327*$'!'!,36,*,!,(633'!5&327'!4<!%:(,<!(6*!.%$563'$*,!,%5!'!.$<7*K!d$!,4,8,'5'!.$!2%;*2%!%:9!8277$*4'!$6,*4'!.$! #<!5&327!'(%%52,(!8*!%:9!5*$(*4,3%72(S! 5'4!4'!%572;*4'!,*59133'>!0*55*,13327'!9*$!;*$2!233!,%$!8*!1;'!2%5!"O! =3*4!**!*!58*!6!2!;<!U%$(,9%#,!#<!.*(63''!64'$!&*6*$2[.'=$6*$2!IJDV>! < "6*40/*0 "!=$&*!*;!IJDN!<('!'!4'3'7*2%!.$<!4<;*$*4'!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,,'$;2:'! #<!G'=%$7,!62;'$,2'!#<!,642'=',(!233!W*$3,*4,!62;'$,2'>!F'3'7*2%'!=',%4! 2%;*2%,(%%$,,*5*$=''!L8$(3;'$!.$,(!*!*!.$*5!%32(*!8#'$!*;!5*'$2*3! =*,'$*!#<!='$1'3,'$!%:9!7%4*!'Q'5#'3!1$!4'!7133'$!2%;*2%!%:9!8277$*4'! CIaE>!W*$3,*4,!62;'$,2'!9*$!%:(,<!&%==*!.$!*!*!.$*5!%:9!.$#*:(*!5*'$2*3!$2(*! 2,#2$'$*!.3'$!*!,(*!,4!.$!2%;*2%!%:9!8277$*4'!CIbE>! F'!;2(27*,'!2,2('!.$<!,642'=',('!2!W*$3,*4!1$!*!4'!.2,!7%4*!.$6,127*$! *!5'4!7*,(*!'(3*!5'4'3!7$*!(%5562(*2%,2,*,'$!62.$<!'!=$'4*$'!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# P# #

9 ! #'$,#'(2;!#<!8277$*4'!%:9!2%;*2%>!W*$3,*4,!62;'$,2',!=$'4*$'!*$=''!5'4! 2%;*2%!%:9!8277$*4'!9*$!9*.!'!;2,,!.%(6,!#<!&1,'A!%:9!,%:2*3*! 2%;*2%,(%%$'!;24!G'=%$7,!62;'$,2'>! L%(6,!.$!,642'=',('!233!g*$96,!62;'$,2'!;*$!2!.$,*!9*4!*!31$*!5'$!%:9!.<! 2,#2$*2%!%5!(%5562(*2%!2!$'3*2%!233!%32(*!8#'$!*;!2%;*2%'$!%:9! '$'#$'$,(*#>!g*$96,!62;'$,2'!9*$!.<!'!,#':2'33!6##4$*7!,%5! /'$'#$'$,62;'$,2'/!%:9!*$='*$!58:('!*5=22,!5'4!(%5562(*2%!2%5! 8277$*4'!%:9!2%;*2%!#<!%32(*!,1>!f24!,642'=',('!$1..*4'!4'!3233*! ;'$(,*59''!#<!gT!l'$'!.%$!?$'#$''6$,92#!m!"%;*2%!CgT!l?"E!CIcE>!g*$96,! 5'4*!4'!.$$*!2!.$,*!9*4!*$='*$!5'4!2%;*2%!%:9!'$'#$'$,(*#!(%##3*!233! 1;'!,*==9'!%:9!48*52(!H!,%5!=3*4!**!,*==!%:9!'('3!#$%46:'$*4'!.235'$!.$! %32(*!,8.'>!01$,(23!2$',,*!;*$!4'!*!*!4'3!*;!2,2('$*!.$<!:'$'!,%5!;*3!*! ='5**!&6,!(%5562(*2%,,24*!,<!,*$(K!g;!Nc!*,1334*!#<!(%%$'!1$!$'! (%5562(*$'$>! l'$'!='4$2;'$!%:(,<!6=23427*$!2!'$'#$'$,(*#!$2(*4'!233!64'$;2,*4'! #'$,%*3!#<!4'!%32(*!.*(63''$*>!F2,(6,,2%'$*!($27!4',,*!='$$4'!=3*4!**!.$<7%$!,%5!,#$<(!%:9!(%5562(*2%!7''5%!4'!%32(*!15',%5$<4'*>!T##3';'3,'! 62.$<!*$=''!#<!g*$96,!62;'$,2'!;*$!*!4'!2'!4;1427;2,!;*$!,;<$*$'!*! *,,%:2*2%'$>!P'7$'##'!2L(*5/61#=/#!6##.**4',!2!4'!4*,(*!(%'Q'!,%5!.$'*! R# #

10 ! '!=%(,*;327!='84'3,'!,%5!67'.1$!5%,;*$*$!4'!,;',(*!='7$'##'!.$! =877*4,'$'#$'$>! <2D2 E58'48=#*4"0?!;2(27!(%*(!2!"O!P%%,A,*,27'!#<!G'=%$7,!62;'$,2'!9*$!;*$2! ='4$2;'$!#$%&'(!.2*,2'$*4'!*;!f"]]Rfg>!T4'$!'!*;!#23%#$%&'('!%:9!2!23'427'! 9*$!'!,%$!.%(6,!3'7*!#<!*!,4&*!.%$,(*$'!,%5!,36'$!,27!,*55*!2!.%$,(27,.$'*7! '33'$!.%$,(27,.$'27*$>!B*('!1$!*!,(*#*!'!%$7*2,(!.$'27,,$6(6$!,%5!2!4'! #$2;**>!F'!9*$!%:(,<!2%5!$*5'!.$!M65,*5;'$(*!6;':(3*,!'!4272*3!;'$(87!.$! '!4%(%$*4A!%:9!5*,'$,(6$,>!?!**!4'3#$%&'(!9''$!/P234'!*;!965[,*5/!41$! (%$.235'$!(%55'$!*!,#'3*,!2!.$!*!(%5#3''$*!=234'!*;!965[,*5!CNDE>! 4':'5='$!IJDN!4'3%7!_*2*,!n247$'!%:9!o$7'!W83'!.$<!G'=%$7,!62;'$,2'!4'3,! 4'3%7!2%;*2%,$<472;*$'!.$<!G'=%$7,!62;'$,2'!#<!'!U%$(,9%#!,%5!933,!#<! "%;*2%!=8!l%33*=%$*2%!2!,'#'5='$!IJDN>!T4'$!#$%&'(',!7<7!9*$!4'!9<332,! 3#*4'!(%*('$!5'4!4'!*,;*$27*!#<!M65,*5;'$(*>! <2F2 G::'4&405".=#*'.#0 TT!"%;*2%!67$!'!*;!4'!5',!#$%.23'$*4'!2%;*2%,(%%$'!#<!0;'$27',! 62;'$,2'!%:9!97,(%3%$>!B$%,!*!'!.%(6,!92,%$2,(!5&327'!9*$!**72,!3277*!#<! F',,6%5!='4$2;'$!TT!"%;*2%!'!58:('!*5=22,!(%5562(*2%,*$=''!%:9! 651$('$!,27!=3*4!4'!,;',(*!2%;*2%,(%%$'!5'4!'!%5.**4'!9'5,24*!5'4! ='7$'##,*;1427!,%5!2'!.%(6,'$*$!,<!58:('!#<!%$4!,%5!/2%;*2%/!%:9! /8277$*4'/>!CNIE!?!;2(27!4'3!2!TT!"%;*2%,!*$=''!.$'.*33'$!;*$*!*!*$='*!5'4!5',(%:'#!,%5! 1$!'!(%:'#!41$!/2%;*2;*!(%556'$/!,1,!2!(%*(!5'4!.%$,(*$'!.$<! 62;'$,2''>!M2233,!9*$!'!.%(6,!3'7*!#<!4'!(%556'$!,%5!.2,!2!$'72%'!($27! T##,*3*!62;'$,2'!CN\E>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# T# #

11 ! %5!*!,1$(*!,*5;'$(*!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!%:9!'$.*$'9''$!.$<! #$%&'('!.2,!,*55*.**4'!2!'!,36$*##%$!CN`E>! TT!"%;*2%!27<$!%:(,<!2!,*5*$=''!0MO?W!,%5!1$!'!1;'$(!5'4!.%(6,!#<!,*5;'$(*!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!41$!'!**3!'6$%#'2,(*!31$%,1'! 27<$!CNaE>! T4'$!*$=''!5'4!G'=%$7,!"O!P%%,A#$%&'(!9*$!(%*('$!=3*4!**!9<332,!5'4! #$%&'(3'4*$'!.$!W%5!L$*5>! g$=''!5'4!5',(%:'#!%:9!(%($'*!(%*(8%$!#<52'$!'!4'3!%5!2427*$'! *$=''!,%5!7&%$,!#<!G'=%$7,!62;'$,2'>!F1$!.2,!4'!';'6'33!*3'427!*! ;'$;17*!*!,'!#<!%5!4'!,(633'!;*$*!$'3';*!*!,(*#*!4'!,%$',!5',(%:'#>! _8:('!*;!*$=''!2%5!$*5'!.$!TT!"%;*2%,!6;':(327,*$=''!7''5%! 965[,*5!.$'.*33'$!9*!.%(6,'$*!#<!(*#*:2',=877*4'!2%5!4'!'7*!;'$(,*59''>! F'!.2,!1;'!;2(27*!31$4%5*$!*!4$*!%:9!58:('!*!2,#2$'$*,!*;!1$!4'!7133'$!TT! "%;*2%,!,1!*!=877*!,2!(%5562(*2%>! <2H2 E/'?&4"0.0E4&8'460 "!4'!**38,!%:9!=':95*$(!,%5!7&%$4',!2%5!$*5'!.$!2;''$27'!*;!*4$*! 31$%,1',!(%5562(*2%!*;!8277$*4'!%:9!2%;*2%!651$('!,27!M7,(%3*!2! M*35,*4!#<!'!#%,22;!,1>!F'!.2,!#<!97,(%3*!'!$*422%!*;!'!*(2;!*$=''! #<!'!'('3!%:9!2,#2$'$*4'!,1!CNcE>!^<!4'!,1'!4$2;'$!M7,(%3*!2!M*35,*4! 4'.222;!'!*$=''!*!2,#2$'$*,!*;>! <2I2 G".=#*'.J0?(0K6."A5*/$0 d;'!t2;'$,28!%.!?42=6$79!9*$!651$(!,27!,%5!'!2$',,*!'q'5#'3>!t2;'$,2''! 27<$!%:(,<!2!0MO?WA1;'$('!%:9!#$',''$*4'!'!4'3!*;!,2!*$=''!5'4!8277$*4'! *;!.%$,(27!#<!0]"BB0A(%.'$','!"%;*2%!=8!l%33*=%$*2%>!?!58:('!2$',,*! 8#'$!*;!$',63*!,%5!.$;1*4',!*;!4'*!*$=''>!F'*!.$'.*33'$!%:(,<!9*!$',63'$*!2! 7%4*!%:9!7*,(*!%;1*4'!'Q'5#'3!CVJE>!?!*;!4'!:*,'!,%5!38.,!.$*5!,%5!'Q'5#'3!#<!/W%U3'47'!?Q:9*7'/!1$!/p$227!9'! 56,'%3%7'$!%:9!,(32'$1$*!.$.**$'!5,>!F'!/25#*:/!,%5!*$=''!7'$!9*43*$!4'3,! 42$'(!2#6!2!4'!32'$1$*!,($2;#$%:',,'!.$!4'!,*524*!.$.**$*!,%5!1$!5'4!2! #$%&'('!CVDE>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 46# #

12 ! D2 L%&0 ]1$!4'!7133'$!4'!6;':(327,A!%:9!.$14$27,5<3!,%5!#$%&'('!,2(*!#<!*!.<!233!,<4K! /*!.%$,(*$'!5'4!,<;13!,*59133,;'',(*#327!,%5!*6$;'',(*#327!X**7327'!*;,',! 965*2,2,(Z!=*(7$64!,(*33!(6*!92*!$'3';*!%:9!*#*,,*4!2.%$5*2%!%5! %:9!*!,*5327*!2%;*2%,$<472;*$'!*6$327!,(*!(6*!*#*,,*!,2!(%5562(*2%! 9*$!.%$563'$*,!9*43*$!%5!*!$6,*!.%$,(*$'!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!.$!*!=1$'!(6*!5*!($*;'!#<!*!.%$563'$*!,27!($27!2%;*2%!%:9! 2!6;':(327,A!%:9!.$14$27,5<3'>! F2 L#?60?,$0*#'5&40 F212 M?&&#*0.0:*?N##0 "!#$%&'(*,(*!*%7,!'!2!,%$!,'!&15!*$=',.$4'327!,('!5'33*!'! 2%;*2%,$<472;*$'!%:9!'!(%5562(*$>!"!#$*(2('!9*$!4'!5',*!*;!*$=''! 2%;*2%,$<472;*$.6(2%'>!?.'$,%5!%$7*2,*2%'!%:9!='5*27'!#<! 6;*$*4'!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!14$*,!%:9!=877,!6!9*$!4'*!;*$2'$*! #$*(2,(!#$%&'(3'427>! g!#$%&'('!4'3;2,!9*$!.<!'!**!%$7*2,*2%!%:9!'!5%42.2'$*!6##3177!9*$!4'3;2,! ='$%!#<!*!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!.<!'!8!%$7*2,*2%>!F',,6%5!9*$! #<!;'5!,%5!(*!*7'$*!2!'!2%;*2%,$<472;*$.6(2%>! F2<2 C.=.##*0 F2<212 OJ0:5A&.0P#AA:&4'0(*0'48=#*4"0:%0PPP2/52'#0 U'==#3*,!9*$!,(*#*,!2!'3279'!5'4!67<7,#6('$*!.$!"O!P%%,A#$%&'('!CVIE>! g$=''!4$';,!*;!_*2*,!n247$'!c,%5!%:(,<!,<!.$!96;64*$=''!2!"o!p%%,a #$%&'('E!29%#!5'4!'!,$$'!7$6##!,*55*,*!*;!#'$,%*3!.$<!6;*$*4'! L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!%:9!W%5562(*2%,'9''>!F'*!*$=''!=',%4!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 44# #

13 ! ;'$,2%!5'4!32(*4'!2'9<33!#6=32:'$*4',!2!.'=$6*$2!IJDV>! F2<2<2 34/*5"6'4"4&J'Q0."#*=N5#*0 M65*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#>!F',,*!#'$,%'$!1$!2!.$,*!9*4!,<4**!,%5!.2,!#<! **!=3';!'!(%($'!$',63*!*;!4'*!'!,'$2'!U%$(,9%#,!%:9!'!**38,!,%5! '!965*2,2,(!.%$,(27,523&>! ='7$'##,*##*$*!55E>! F2<2D2 34/*5"6'4"4&J'Q0&.#*45*'56.#0 L$!*!,(*#*!'!233$1:(327!2.%$5*2%,5*'$2*3!9*$!'!%5.**4'!231,27!%:9! 233.$'4,,133*4'!,1>! ='7$'##,*##*$*!55E>! F2<2F2!"=#"#*."/04=0?885".4.?"0."?80$584".?*40?,$0'48$9&&'=##"'4:0 "%5!$*5'!.$!#$%&'('!7'%5.$4',!'!='84327!5'$!%5.**4'!2;''$27!*;! #$%&'(*,(*!%:9!5&3277$*!'!,1$(!(%5562(*2%!*;!,4'!.$!8277$*4'! 7''5%!965[,*5A%5$<4'>! F2<2H2!"=#"#*."/04=0."'.5.?"#*'0?,$0(45&##*'0?885".4.?"0*."/0 '48=#*4"0:%0P#AA#"0 "!,*5=*4!5'4!*$=''!*!*!.$*5!'!5<37$6##,*#*,,*4!='7$'##,*##*$*!.$! 8277$*4'A!%:9!2%;*2%,%5$<4'!7&%$4',!'!**38,!*;!96$!,*5;'$(*,='7$'##'! 4'!%=327*%$2,(*!.32('!/0*5;'$(*/!#<!2,262%'$*,!U'==#3*,'$>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 47# #

14 ! F2<2I2 R?*'$?:S'#8."4*.58S:*#'#"4.?"08#60$584".'.'40(45&##"'0 :*#(#*%60 "!%(%='$!#$',''$*4',!*$=''!5'4!"O!P%%,!%:9!*5=22%'$*!%5!*!,1$(*!,4'!233! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!#<!965*2,2,(*!.*(63''>!^$','*2%'!.3&4',! *;!'!42,(6,,2%!,%5!7'!7%4!2#6!2!4'!.%$,**!*$=''>!L$*5.$*33!=24$%7!,*5*3'! 5'4!.$4&6#*4'!2,2('$!%5!42,(6,,2%'$*!,%5!&6,!6!.$,!6!#<!5<7*!9<33!#<! F2<2T2 R?*'$?:08#60U?*'"."/'>0?,$0.""?=4.?"'?"?*#'0:#*'?"4&0 "!4':'5='$!933,!'!U%$(,9%#!5'4!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$',!#'$,%*3!.$! *!,(*#*!.$6,127*$!.$!'!5'$!5<37$6##,*#*,,*4!%:9!='9%;,%$2''$*4! (%5562(*2%>!0*5*3'!%:9!.$<7',13327*$*!7*;!8*!2.*33,;2(3*$!1$!4'!7133'$! 4'5!;2!;233!<!%:9!;*4!1$!,(233*4'!2!.$9<3327,,1!1$!;2!(%5562:'$*$!62.$<!4',,*! ='9%;S!?!(%($'!$',63*!*;!*$=''!5'4!4',,*!.$<7',13327*$!;*$!;1$4'.633!2#6!2!4'! (%5562(*2%,#3*!.$!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!,%5!*,!.$*5>! F2<2V2 R?*'$?:08#60.""?=4.?"'*%6/.=4*"40:%0W#A?*/'05".=#*'.#0 =*,#$','*2%'$>!?.'$,%5!2%;*2%,$<472;*$.6(2%'!#<!L%$,(27,A!%:9! 2%;*2%,(%%$'!9*$!=877,!6!9<33,!7$6##5'!.$!4'*!.6(2%!'!7<7!2! **3!7<7'$!9*$!5*'$2*3!,(*#*4'!2%5!$*5'!.$!"O!P%%,A#$%&'('!42,(6'$*,!%:9! #$',''$*,>! F2<2X2 Y=%0::"40P?*'$?:'S'#8."4*.#*0:%0E584".'.'40(45&##"0 **!67<7,#6(!2!4'!"gA**38,*$=''!,%5!7'%5.$4',!#<!,#$<('(%3%7523&! 4%(65'*2%!%:(,<!.67'$*$!,%5!;1$4'.633!2#6!2!4'*!#$%&'(E>!F'!.$,*! U%$(,9%#'!933,!I`!.'=$6*$2!%:9!3%:(*4'!'!$'2%*3!=',(*$'>!P',(*$*!=&4,!#<! %:9!_*2*,!n247$'>!L$<!M65*2,2,(*!.*(63''!,%4!#$%4'(*!_*,!g4$h!,*5! #$','*2%'$>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 4K# #

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften. Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv Dec 2011

Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften. Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv Dec 2011 Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften Emil Görnerup, Dec 211 Innehåll 1 Innehåll Förord.... 2 Sammanfattning...3 Inledning och bakgrund... Syfte och mål...5 Metod....

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg Telefon växel: 031-786 00 00 Webbplats: www.gu.se E-post: info@gu.se Produktion: Kommunikationsenheten

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i INFORMATIK Informatics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

, Under redaktion av. - Albér t Danielsson. Goranzbrl. Aant Elzinga. Alf Sioberg. Student1 itteratur. Lennart Torstensson. m fl

, Under redaktion av. - Albér t Danielsson. Goranzbrl. Aant Elzinga. Alf Sioberg. Student1 itteratur. Lennart Torstensson. m fl '7 - Albér t Danielsson Aant Elzinga k. t l: Tore! Nordenstam Alf Sioberg Lennart Torstensson m fl, Under redaktion av Goranzbrl Student1 itteratur 4. Produktionstekniska varden och värderingar Inledning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt Strategiskt styrelsearbete starkare företag Erfarenheter från olika projekt Externa ledamöter sporrar bolagen Blekinge Business Incubator Anders Cronholm www.b-b-i.se Som inkubator har vi fått chans att

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Optik & fotonikdagarna 2011

Optik & fotonikdagarna 2011 Optik & fotonikdagarna 2011 Folkets Hus, Hudiksvall Session 4: Terminology and Sensor applications 08:30-08:50 "The Swedish Optics Terminology Group. A presentation of our work" Sten Walles (Presentation

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Forskningspolitiskt policyprogram

Forskningspolitiskt policyprogram Forskningspolitiskt policyprogram Forskningspolitiskt policyprogram Sveriges Psykologförbund Psykologi är vetenskapen om tankar, känslor och beteende och med omfattande praktiska implikationer. Som en

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer