!!!! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/-#!! /H''0--),;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI# &;GIEAA&1*'*/&F;C# !"#$%%&'#()'*+%,-&#?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/-#!! /H''0--),;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI# &;GIEAA&1*'*/&F;C# !"#$%%&'#()'*+%,-&#?"

Transkript

1 !! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/#!! /H''0,;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI#!"#$%%&'#('*%,&#?/01*,&0'*'# 2*,&0%/3#456#7648## 9,:;'';,*3#<5=0/>,*/#

2 !!""#$%&&'(*#,"."/0 45! $;F,./># #K! 4545! 2*G#E,#GLA,.CC*/M# #8! 4575!!/1E,A>&N#%JI#%G1E,A>&:;F'%,*,# #O! 75! 2;>#;/>,;#,# #P! 7545! D'.>0**&F#'0AA#Q;,A&';>&#./01*,&0'*'# #P! 7575! 75K5! S.G&;G1*,F;/# #T! 7585!?CC&;A;#./01*,&0'*'# #T! 75O5! S&F%A;/#0#S;AG&';># #46! 75U5!?/01*,&0'H#%:#V>0/.,I# #46! K5! <LA# #44! 85! <*'%>#%JI#,*&.A';'# #44! 8545! "%AA*,#0#C,%W*F'*'# #44! 85K5!!/'*,/;#F%GG./0F;'0%/&;F'010'*'*,# #48! 8585! 2*,F'H# #48! 85O5! $*,*CC&;CC;,;'# #48! 85U5! B*,&%/;&# #48! 85P5! X%,F&I%CG;AA;,YN1*,F'H# #48! 85R5! 9,;G';;/>*#;1#F%GG./0F;'0%/&CA;/# #4O! 85T5! Z,*#J;&*N0/'*,1W.*,# #4O! O5! [1,0;#,*&.A';'#%JI#.':;AA# #4O! O545! Z1L#&*G0/;,0*,#G*>#:%,&F;,,.CC#CL#!/&0'.'0%/*/#:,#:0A%&%:0\#A0/10&'0F#%JI# 1*'*/&F;C&'*%,0# #4O! O575! BA;/*,;>#]%,F&I%C#0/%G#!//%1;'0%/&F%/'%,#2E&'&#/E'1*,F# #4O! O5K5! Q%GG./0F;'0%/&;,*'*#0/%G#,;G*/#:,#Q/%]A*>*#<;/;*G*/'#BA;':%,G# #4O! O585! [1,0#F./&F;C&&C,0>/0/# #4U! U5! ^0&F.&&0%/# #4U! P5! "*:*,*/&*,# #4R!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 4# #

3 ! $0A;%,# #74!!!!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 7# #

4 ! 12 34/*5"60 "!#$%&'(*,(*!.$!/01$,(234*!(%5562(*2%,2,*,'$!($27!8277$*4'!2%5! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/!,3<,!4'!.*,!'!**3!84327*!67<7,#6('$!.$! %$4!%:9!.%$563'$27*$!,%5!%.*!*,,%:2'$*,!5'4!2%;*2%,A!%:9!8277$*4'%5$<4'>! :2*!.$<!2'$;&6'$!7&%$4*!2!*$=''!5'4!G'=%$7,!62;'$,2',!2%;*2%,6$'427!H! "?IJDD>!F1$!,17'$!=3*4!**!<7$*!*;!62;'$,2'',!4'(*'$!*K!!"#$%&'(%#*%#,(##.%/0%1.2'.*/%'(%#.%3'$$#/$0(%04&%256$5,%7(8,1%79(%0//:%;5%'(% 7(</$(#(1*#%92#(%1$$%5..021$50./#,(##$%'(%/8%60=1$%$5==%60#(/51=5/#(1*#%(0*<6$#(:% EH$5=*.5.,/2#$#./61=5,1%716<=$#$#.:F%!I#,(##$%J..021$50.%'(%/28($A%*#$%'(%(#*1.%69$A%5.<$1$:!%EK<1.5/$5/61%716<=$#$#.F!CIE!?!**!67<7,#6(!,%5!,3<,!.*,!2!#$%&'(*,(*!1$!*!(%5562(*2%,*$=''! ($27!2%;*2%!%:9!8277$*4'!233!.%$,(*$'!#<!62;'$,2''!1$!=$2,.13327K! 6;':(3*!%:9!*#*,,*!2'9<33!%:9!5'%4'$!.$!;<$!(%5562(*2%!*;!8277$*4'!233!.%$,(*$'!;24!G'=%$7,!62;'$,2'/>!M1$!.2,!'!=$'4*$'!#'$,#'(2;!,%5!2'!'=*$!.%(6,'$*$!#<!.%$,(*$'!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!CNE>! F',,*!'5*!9*$!%:(,<!.67'$*!,%5!96;64,*(327*!67<7,#6('$!2!*$=''!5'4! G'=%$7,!62;'$,2',!"O!P%%,A#$%&'(>!"!23'427,,('4'!24'2.2'$*4',!4%:(!'! 6##.3&27,.$<7',13327K!*;!;'5!%:9!;*$.$S!T4'$!#$%&'(',!7<7!9*$!4',,*! 67<7,#6('$!='9;!(%$$27'$*,!%:9!(%5#3''$*,>!F'!6$,#$67327*!67<7,#6('! 4&6#7<'4'!(%*('$!5'4!*4$*!*($'$!2%5!,4,8,'5'!%:9!#<!*4$*!31$%,1'>! F1$!='9;4',!5'$!24!%:9!5'$!*$=''!1!,%5!6$,#$67327'!='$1(*,>!F'*!.$9<3327,,1!9*$!%:(,<!;2,*!,27!$1!62.$<!4'!2,2('$!,%5!.$*5(%552!2! (%5562(*2%,5*'$2*3/!%:9!/2;''$27!*;!*4$*!31$%,1',!(%5562(*2%!XYZ/!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# K# #

5 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!%:9!4'!42,(6,,2%'$!,%5!24*7!.$,!2%5!*(*4'52! C\E>!?!;2(27!67<7,#6(!.$!*$=''!5'4!G'=%$7,!62;'$,2',!"O!P%%,A#$%&'(!9*$! ;*$2!*!.$,(*!.<7*!2!4'!42,(6,,2%'$!,%5!24*7!#<7<$!2%5!4'!*(*4'52,(*!;1$34'! ($27!4'!7$643177*4'!;233(%$'!.$!4'!*(*4'52,(*!;'$(,*59''>!F'!1$!15327'!,<! '=*$!,',!,%5!2,%3'$*4'!9%#31(27,5&3279''$!5'33*!*;,14*$'!%:9!5%*7*$'! C,%5!2!3&6,'!*;!'Q'5#'3;2,!4'!,%5!.$*5(%5!2!2'$;&6'$*!2.$!"?!IJDD5&327'!(*! (%55*!*!='9;*!(%5#3''$*,E!6*!'!6$8:(!.$!<7%!='84327!=$'4*$'!%:9!5'$! 67<7,#6(!=<4'!.$!4'!8277$*4',4&*4'!*$=''!%:9!(%5562(*2%'!($27! 4'>!"!'!4'3!,*55*9*7!(%##3*,!4'!(*4'!($*;'!($27!8277$*4'!%:9!2%;*2%! 233!]'U!^6=32:!_**7'5'!C`E!%:9!'!4'3;2,!.$14$*4!$%33!.$!62;'$,2'!%:9! 97,(%3%$>!F'!.$'.*33'$!6',36'!*!='4$2;*!2%;*2%,$<472;*4'!;'$(,*59'!%:9! (%5562(*2%!($27!2%;*2%,%5$<4'!6*!2,2('$!%5!4',,*!5'$!4&6#7<'4'! 42,:2#32'$!CaE>! T2.$<!4',,*!(%$$27'$*4'!67<7,#6('$!9*$!'!,$$'!.%(6,!3'7*!#<!*!,(*#*!7%4*! 64'$!#$%&'(',!7<7>!L$!*!(6*!7$*!$'3';**!3';'$*,'$!2!,36.*,'!*;!#$%&'('! 9*$!4'!;*$2!*;7$*4'!*!(6*!%5,(*#*!%:9!%5;1$4'$*!#$%&'(',!67<7,#6('$! 64'$!*$='',!7<7>!F'!2'=*$!%:(,<!*!'!874#6(!H!%:9!='84327!5'$!24!1!4'! #809*08%&/*5::#";0 F'!.$',3*7*!5<37$6##'!2!#$%&'(*,(*!.%$563'$*4',!32'!;*7!,%5!/L%$,(*$'!.$<! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/>!?!*3351!2,2(!.$<!*33*!8#'$!*;! %5$<4'!H!%:9!2!.$31727'!,(*#*!'..'(2;!$<472;27!%:9!(%5562(*2%!233!'!,$$'!4'3!*;!62;'$,2'',!(1$;'$(,*59'>!?.'$,%5!%5$<4'!1$!(%5#3'Q!H!%:9! 2'9<33'$!(%##327*$!233!.$<7',13327*$!,%5!9%,!5<37$6##'$*!%.*!6##.**,!,%5! 8# #

6 ! 64'$!#$%&'(',!7<7!'!%5.**4'!5<37$6##,**38,!=*,'$*4!#<!2,2('$!.$<!**38,'! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/E!,%5!5&327>!?!*;!.3'$*!2427*!2,2('$!;*$!*!4'!2! 7$64'!2'!1$!5&327!*!7$*!'!*;7$1,27!'=*$!62.$<!;'',(*#,%5$<4'>!F'!.2,!1;'!,1$,(23&*4'!#$2:2#'$!,%5!,(1$!;'$!;'',(*#,%5$<4'>!?!5<37$6##,**38,!(*!7$*,!#<!'!5174!%32(*!,1>!_'%4'!,(*!2!.$,*!9*4!;*$*! $'3*'$*4!233!2,*,',!96;64,*(327*!,8.'>!]%$5*3!,'!7$,!**38,'!5'4!9&13#!*;! '.'$,%5!4'!#'$,#'(2;'!=1$'!(*!**,!.<7*!6##!5%*7*$',!'7*! =';'('3,'7$64'$!%:9!';'6'33*!2$',,'!2!$'3*2%!233!*;,14*$'!'33'$!*;,14*$',! =64,(*#[(%5562(*2%>!"%5!4272*3!(%5562(*2%!9*$!4'!=32;2!;*327*$'!*! $'3*2%!233!4'!(%5562(*2%,5<3!,%5!='9;'$!6##<,>!]1$!4'!7133'$! 2'$*(2%,4',27!(*!4'*!;*$*!'!5'%4!.$!*!7$*4'$*!;23(*!%32(*!8#'$!*;!='9%;!'! ;2,,!8#!*;!=',(*$'!#<!'Q'5#'3;2,!'!U'==#3*,!(*!**,!9*>! C,1$,(23!2!.*33'!2$',,'**38,E!2'!*3324!'=*$!.67'$*$!9'4$*4'!.$!4'!5<37$6##'$!,%5!4'!*,',!.<7*>!^'$,%*!(*!9*!;2,,*!.$4'3*$!'.'$,%5!4'!,*$*,!,(*#*$!'! 7''$*32,'$*4!=234!*;!'!;2,,!/(*$*(1$/!%:9!41$.$!#<!'!7*,(*!%5'4'3=*$!,1!(*!.%(6,'$*!#<!='9%;K!5<37$6##',!='9%;!1$!'!*;7$*4'!C%:9!2=3*4!.$=2,'44E!.*(%$! 1$!4'!7133'$!6.%$527!%:9!*#*,,27!*;!(%5562(*2%,5*'$2*3>! "!4'!91$!#$%&'('!9*$!4'!;*$2!;2(27!*!,(*#*!'!**38,!,%5!4'3,!1$!#$*(2,(! 24'3*4!#<!.8$*!/96;64(*'7%$2'$!*;!.%$,(*$'/!41$!.%(6,!3277'$!#<!='9%;!%:9! %:9!(6*!*#*,,*,!'.'$!%32(*!(%5562(*2%,='9%;>!?!;2(27!2,2(!($27! 5<37$6##,%$2''$*4!(%5562(*2%!1$!*!=*$*!4'!*!.$9<33*!,27!*(2;!233! 5<37$6##,.$<7*!%.*!7'$!.$;<*,;1$!7%4*!$',63*>!R5!4'*! /5<37$6##,.$9<3327,,1/!(*!,#$24*,!233!*4$*!31$%,1',!$<472;27,;'$(,*59''$! 1$!4'!'!;2,!2!,27>! 12<2!"=9*&6'>0?,$0?8=9*&6'(4?*#*0 R.*!*,',!4'!,*524*!.%$,(27,#%322('!%:9!,8$27'!*;!4'!*(*4'52,(*!;1$34'!2! *33!97$'!6,$1:(27!'.'$.$<7*!2%;*2%'$!%:9!8277$*4'!*;!.%$,(27>!F'*!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# O# #

7 2%;*2;*!#$%46('$!%:9!&1,'$!,%5!(*!3'4*!233!*..1$,5&3279''$!%:9!.$14$*! 512,(%$,!32;!233!4'!=1$'>/!CDNE! "!0;'$27'!#<7<$!.$!1$;*$*4'!'!42,(6,,2%!%5!*!242(*%$'$!.$!,*5;'$(*!,(*! (6*!=32!'!4'3!2!.$*524*!$',6$,2334'327!233!97,(%3%$>!IJDN!7*;!$'7'$27'!2! 6##4$*7!233!f'',(*#,$<4'!*!2!,*5$<4!5'4!L%$'!%:9!f"]]Rfg!315*!'!.$,3*7!#<! '!5%4'33!.$!$',6$,.$4'327!233!62;'$,2'!%:9!97,(%3%$!,%5!=3*4!**!%5.**$!!#*9.5.,%12%70(/6.5.,#./%(#=#21./%04&%.B$$1%79(%/1&'==#$!!CDVE>!]1$!4'!7133'$!4'!4'3!,%5!5'$!,#':2.2(!%5.**$!5127!*;!,*5;'$(*!9*$!6##4$*7'!*!*!.$*5!'!,8,'5!.$!#$',*2%,5127!*;!,*5;'$(*!2334'3*,!f"]]Rfg!CD\E>!!?!'Q'5#'3!,%5!%.*!15,!2!4',,*!,*55*9*7!1$!0%$=$2*2'!,%5!*72!.$*5!'!,8,'5!41$!/"5#*:/!,(*!;17*,!2!5'4!IJ!#$%:'!CD`E!2!(;*32',5127'>!g4$*!,8,'5!41$!62;'$,2'',!,*5;'$(*!51,!#<!%32(*!,1!9*$!*72,!.$*5!%:(,<!2! =3*4!**!2!W**4*!CDcE>!CIJE% F'!#<7<$!.$!1$;*$*4'!'!32;,($*.27!42,(6,,2%!2%5!62;'$,2',;1$34'!2!*33519'! %5!;233(%$'!.$!4'!*(*4'52,(*!;'$(,*59''>!P3*4!,%5327*!.2,!'!6##.*27!%5! =3*4!**!965*2%$*>!F',,*!8%($*;!(%##3*,!%:(,<!29%#!5'4!'!*3351!6;':(327! *;!97$'!6=23427!%:9!.%$,(27!5%!'!,$$'!5<!*;!]'U!^6=32:!_**7'5'!%:9! 5*$(*4,3%72(!CIDE>!F'!,'*,'!<$'!9*$!'!**3!4'=*=:('$!,($2;2,!%5!965*2%$*,! 233;1Q!%:9!8%#'$,#'(2;>!_'!%:(,<!%.*!62.$<!(%($'*!.$,(!*!.%$563'$*!'!,3*7,!5&3279''$!.$!;'',(*#,%5$<4'!*!5*!4'*!6;':(327!#<!'!(%,$6(2;!,1>!P:('$*!1$!%.*!*%3%72'$!%:9!.$'$14'$!,&13;(3*$!'!**3!%32(*!#'$,#'(2;!%:9! /M65*2%$*4'=*/!5'4!'!,'$2'!*$2(3*$!#<!O2(,=*(',!&6=23'65,.%4,!9'5,24*! U# #

8 !?!;2(27!2,2(!2!*$=''!5'4!2%;*2%'$!%:9!8277$*4'!2!$'3*2%!233!965*2%$*! 5'4!'('39'!'=*$!7<$!*!'$,1*!='7$'##!,%5!2%;*2%!%:9!8277$*4'!5%!'! **!/5*72,(/!='7$'##!,%5!3,'$!*33*!#$%=3'5>!?!**!,36,*,!1$!*!,4*$=''! #<!84327*!2,2('$!%5!*!'Q'5#'3;2,!'!2%;*2%,$<472;*$'!2!;2,,*!,*55*9*7!*,',! ;*$*!'!4'3!*;!'!6;':(327!*;!62;'$,2',;1$34'!5%!,$$'!5<!*;!5*$(*4,3%72(! %:9!(%55'$,2'33!.%(6,>!i'$327*$'!'!,36,*,!,(633'!5&327'!4<!%:(,<!(6*!.%$563'$*,!,%5!'!.$<7*K!d$!,4,8,'5'!.$!2%;*2%!%:9!8277$*4'!$6,*4'!.$! #<!5&327!'(%%52,(!8*!%:9!5*$(*4,3%72(S! 5'4!4'!%572;*4'!,*59133'>!0*55*,13327'!9*$!;*$2!233!,%$!8*!1;'!2%5!"O! =3*4!**!*!58*!6!2!;<!U%$(,9%#,!#<!.*(63''!64'$!&*6*$2[.'=$6*$2!IJDV>! < "6*40/*0 "!=$&*!*;!IJDN!<('!'!4'3'7*2%!.$<!4<;*$*4'!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,,'$;2:'! #<!G'=%$7,!62;'$,2'!#<!,642'=',(!233!W*$3,*4,!62;'$,2'>!F'3'7*2%'!=',%4! 2%;*2%,(%%$,,*5*$=''!L8$(3;'$!.$,(!*!*!.$*5!%32(*!8#'$!*;!5*'$2*3! =*,'$*!#<!='$1'3,'$!%:9!7%4*!'Q'5#'3!1$!4'!7133'$!2%;*2%!%:9!8277$*4'! CIaE>!W*$3,*4,!62;'$,2'!9*$!%:(,<!&%==*!.$!*!*!.$*5!%:9!.$#*:(*!5*'$2*3!$2(*! 2,#2$'$*!.3'$!*!,(*!,4!.$!2%;*2%!%:9!8277$*4'!CIbE>! F'!;2(27*,'!2,2('!.$<!,642'=',('!2!W*$3,*4!1$!*!4'!.2,!7%4*!.$6,127*$! *!5'4!7*,(*!'(3*!5'4'3!7$*!(%5562(*2%,2,*,'$!62.$<!'!=$'4*$'!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# P# #

9 ! #'$,#'(2;!#<!8277$*4'!%:9!2%;*2%>!W*$3,*4,!62;'$,2',!=$'4*$'!*$=''!5'4! 2%;*2%!%:9!8277$*4'!9*$!9*.!'!;2,,!.%(6,!#<!&1,'A!%:9!,%:2*3*! 2%;*2%,(%%$'!;24!G'=%$7,!62;'$,2'>! L%(6,!.$!,642'=',('!233!g*$96,!62;'$,2'!;*$!2!.$,*!9*4!*!31$*!5'$!%:9!.<! 2,#2$*2%!%5!(%5562(*2%!2!$'3*2%!233!%32(*!8#'$!*;!2%;*2%'$!%:9! '$'#$'$,(*#>!g*$96,!62;'$,2'!9*$!.<!'!,#':2'33!6##4$*7!,%5! /'$'#$'$,62;'$,2'/!%:9!*$='*$!58:('!*5=22,!5'4!(%5562(*2%!2%5! 8277$*4'!%:9!2%;*2%!#<!%32(*!,1>!f24!,642'=',('!$1..*4'!4'!3233*! ;'$(,*59''!#<!gT!l'$'!.%$!?$'#$''6$,92#!m!"%;*2%!CgT!l?"E!CIcE>!g*$96,! 5'4*!4'!.$$*!2!.$,*!9*4!*$='*$!5'4!2%;*2%!%:9!'$'#$'$,(*#!(%##3*!233! 1;'!,*==9'!%:9!48*52(!H!,%5!=3*4!**!,*==!%:9!'('3!#$%46:'$*4'!.235'$!.$! %32(*!,8.'>!01$,(23!2$',,*!;*$!4'!*!*!4'3!*;!2,2('$*!.$<!:'$'!,%5!;*3!*! ='5**!&6,!(%5562(*2%,,24*!,<!,*$(K!g;!Nc!*,1334*!#<!(%%$'!1$!$'! (%5562(*$'$>! l'$'!='4$2;'$!%:(,<!6=23427*$!2!'$'#$'$,(*#!$2(*4'!233!64'$;2,*4'! #'$,%*3!#<!4'!%32(*!.*(63''$*>!F2,(6,,2%'$*!($27!4',,*!='$$4'!=3*4!**!.$<7%$!,%5!,#$<(!%:9!(%5562(*2%!7''5%!4'!%32(*!15',%5$<4'*>!T##3';'3,'! 62.$<!*$=''!#<!g*$96,!62;'$,2'!;*$!*!4'!2'!4;1427;2,!;*$!,;<$*$'!*! *,,%:2*2%'$>!P'7$'##'!2L(*5/61#=/#!6##.**4',!2!4'!4*,(*!(%'Q'!,%5!.$'*! R# #

10 ! '!=%(,*;327!='84'3,'!,%5!67'.1$!5%,;*$*$!4'!,;',(*!='7$'##'!.$! =877*4,'$'#$'$>! <2D2 E58'48=#*4"0?!;2(27!(%*(!2!"O!P%%,A,*,27'!#<!G'=%$7,!62;'$,2'!9*$!;*$2! ='4$2;'$!#$%&'(!.2*,2'$*4'!*;!f"]]Rfg>!T4'$!'!*;!#23%#$%&'('!%:9!2!23'427'! 9*$!'!,%$!.%(6,!3'7*!#<!*!,4&*!.%$,(*$'!,%5!,36'$!,27!,*55*!2!.%$,(27,.$'*7! '33'$!.%$,(27,.$'27*$>!B*('!1$!*!,(*#*!'!%$7*2,(!.$'27,,$6(6$!,%5!2!4'! #$2;**>!F'!9*$!%:(,<!2%5!$*5'!.$!M65,*5;'$(*!6;':(3*,!'!4272*3!;'$(87!.$! '!4%(%$*4A!%:9!5*,'$,(6$,>!?!**!4'3#$%&'(!9''$!/P234'!*;!965[,*5/!41$! (%$.235'$!(%55'$!*!,#'3*,!2!.$!*!(%5#3''$*!=234'!*;!965[,*5!CNDE>! 4':'5='$!IJDN!4'3%7!_*2*,!n247$'!%:9!o$7'!W83'!.$<!G'=%$7,!62;'$,2'!4'3,! 4'3%7!2%;*2%,$<472;*$'!.$<!G'=%$7,!62;'$,2'!#<!'!U%$(,9%#!,%5!933,!#<! "%;*2%!=8!l%33*=%$*2%!2!,'#'5='$!IJDN>!T4'$!#$%&'(',!7<7!9*$!4'!9<332,! 3#*4'!(%*('$!5'4!4'!*,;*$27*!#<!M65,*5;'$(*>! <2F2 G::'4&405".=#*'.#0 TT!"%;*2%!67$!'!*;!4'!5',!#$%.23'$*4'!2%;*2%,(%%$'!#<!0;'$27',! 62;'$,2'!%:9!97,(%3%$>!B$%,!*!'!.%(6,!92,%$2,(!5&327'!9*$!**72,!3277*!#<! F',,6%5!='4$2;'$!TT!"%;*2%!'!58:('!*5=22,!(%5562(*2%,*$=''!%:9! 651$('$!,27!=3*4!4'!,;',(*!2%;*2%,(%%$'!5'4!'!%5.**4'!9'5,24*!5'4! ='7$'##,*;1427!,%5!2'!.%(6,'$*$!,<!58:('!#<!%$4!,%5!/2%;*2%/!%:9! /8277$*4'/>!CNIE!?!;2(27!4'3!2!TT!"%;*2%,!*$=''!.$'.*33'$!;*$*!*!*$='*!5'4!5',(%:'#!,%5! 1$!'!(%:'#!41$!/2%;*2;*!(%556'$/!,1,!2!(%*(!5'4!.%$,(*$'!.$<! 62;'$,2''>!M2233,!9*$!'!.%(6,!3'7*!#<!4'!(%556'$!,%5!.2,!2!$'72%'!($27! T##,*3*!62;'$,2'!CN\E>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# T# #

11 ! %5!*!,1$(*!,*5;'$(*!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!%:9!'$.*$'9''$!.$<! #$%&'('!.2,!,*55*.**4'!2!'!,36$*##%$!CN`E>! TT!"%;*2%!27<$!%:(,<!2!,*5*$=''!0MO?W!,%5!1$!'!1;'$(!5'4!.%(6,!#<!,*5;'$(*!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!41$!'!**3!'6$%#'2,(*!31$%,1'! 27<$!CNaE>! T4'$!*$=''!5'4!G'=%$7,!"O!P%%,A#$%&'(!9*$!(%*('$!=3*4!**!9<332,!5'4! #$%&'(3'4*$'!.$!W%5!L$*5>! g$=''!5'4!5',(%:'#!%:9!(%($'*!(%*(8%$!#<52'$!'!4'3!%5!2427*$'! *$=''!,%5!7&%$,!#<!G'=%$7,!62;'$,2'>!F1$!.2,!4'!';'6'33!*3'427!*! ;'$;17*!*!,'!#<!%5!4'!,(633'!;*$*!$'3';*!*!,(*#*!4'!,%$',!5',(%:'#>! _8:('!*;!*$=''!2%5!$*5'!.$!TT!"%;*2%,!6;':(327,*$=''!7''5%! 965[,*5!.$'.*33'$!9*!.%(6,'$*!#<!(*#*:2',=877*4'!2%5!4'!'7*!;'$(,*59''>! F'!.2,!1;'!;2(27*!31$4%5*$!*!4$*!%:9!58:('!*!2,#2$'$*,!*;!1$!4'!7133'$!TT! "%;*2%,!,1!*!=877*!,2!(%5562(*2%>! <2H2 E/'?&4"0.0E4&8'460 "!4'!**38,!%:9!=':95*$(!,%5!7&%$4',!2%5!$*5'!.$!2;''$27'!*;!*4$*! 31$%,1',!(%5562(*2%!*;!8277$*4'!%:9!2%;*2%!651$('!,27!M7,(%3*!2! M*35,*4!#<!'!#%,22;!,1>!F'!.2,!#<!97,(%3*!'!$*422%!*;!'!*(2;!*$=''! #<!'!'('3!%:9!2,#2$'$*4'!,1!CNcE>!^<!4'!,1'!4$2;'$!M7,(%3*!2!M*35,*4! 4'.222;!'!*$=''!*!2,#2$'$*,!*;>! <2I2 G".=#*'.J0?(0K6."A5*/$0 d;'!t2;'$,28!%.!?42=6$79!9*$!651$(!,27!,%5!'!2$',,*!'q'5#'3>!t2;'$,2''! 27<$!%:(,<!2!0MO?WA1;'$('!%:9!#$',''$*4'!'!4'3!*;!,2!*$=''!5'4!8277$*4'! *;!.%$,(27!#<!0]"BB0A(%.'$','!"%;*2%!=8!l%33*=%$*2%>!?!58:('!2$',,*! 8#'$!*;!$',63*!,%5!.$;1*4',!*;!4'*!*$=''>!F'*!.$'.*33'$!%:(,<!9*!$',63'$*!2! 7%4*!%:9!7*,(*!%;1*4'!'Q'5#'3!CVJE>!?!*;!4'!:*,'!,%5!38.,!.$*5!,%5!'Q'5#'3!#<!/W%U3'47'!?Q:9*7'/!1$!/p$227!9'! 56,'%3%7'$!%:9!,(32'$1$*!.$.**$'!5,>!F'!/25#*:/!,%5!*$=''!7'$!9*43*$!4'3,! 42$'(!2#6!2!4'!32'$1$*!,($2;#$%:',,'!.$!4'!,*524*!.$.**$*!,%5!1$!5'4!2! #$%&'('!CVDE>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 46# #

12 ! D2 L%&0 ]1$!4'!7133'$!4'!6;':(327,A!%:9!.$14$27,5<3!,%5!#$%&'('!,2(*!#<!*!.<!233!,<4K! /*!.%$,(*$'!5'4!,<;13!,*59133,;'',(*#327!,%5!*6$;'',(*#327!X**7327'!*;,',! 965*2,2,(Z!=*(7$64!,(*33!(6*!92*!$'3';*!%:9!*#*,,*4!2.%$5*2%!%5! %:9!*!,*5327*!2%;*2%,$<472;*$'!*6$327!,(*!(6*!*#*,,*!,2!(%5562(*2%! 9*$!.%$563'$*,!9*43*$!%5!*!$6,*!.%$,(*$'!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!.$!*!=1$'!(6*!5*!($*;'!#<!*!.%$563'$*!,27!($27!2%;*2%!%:9! 2!6;':(327,A!%:9!.$14$27,5<3'>! F2 L#?60?,$0*#'5&40 F212 M?&&#*0.0:*?N##0 "!#$%&'(*,(*!*%7,!'!2!,%$!,'!&15!*$=',.$4'327!,('!5'33*!'! 2%;*2%,$<472;*$'!%:9!'!(%5562(*$>!"!#$*(2('!9*$!4'!5',*!*;!*$=''! 2%;*2%,$<472;*$.6(2%'>!?.'$,%5!%$7*2,*2%'!%:9!='5*27'!#<! 6;*$*4'!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!14$*,!%:9!=877,!6!9*$!4'*!;*$2'$*! #$*(2,(!#$%&'(3'427>! g!#$%&'('!4'3;2,!9*$!.<!'!**!%$7*2,*2%!%:9!'!5%42.2'$*!6##3177!9*$!4'3;2,! ='$%!#<!*!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!.<!'!8!%$7*2,*2%>!F',,6%5!9*$! #<!;'5!,%5!(*!*7'$*!2!'!2%;*2%,$<472;*$.6(2%>! F2<2 C.=.##*0 F2<212 OJ0:5A&.0P#AA:&4'0(*0'48=#*4"0:%0PPP2/52'#0 U'==#3*,!9*$!,(*#*,!2!'3279'!5'4!67<7,#6('$*!.$!"O!P%%,A#$%&'('!CVIE>! g$=''!4$';,!*;!_*2*,!n247$'!c,%5!%:(,<!,<!.$!96;64*$=''!2!"o!p%%,a #$%&'('E!29%#!5'4!'!,$$'!7$6##!,*55*,*!*;!#'$,%*3!.$<!6;*$*4'! L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!%:9!W%5562(*2%,'9''>!F'*!*$=''!=',%4!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 44# #

13 ! ;'$,2%!5'4!32(*4'!2'9<33!#6=32:'$*4',!2!.'=$6*$2!IJDV>! F2<2<2 34/*5"6'4"4&J'Q0."#*=N5#*0 M65*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#>!F',,*!#'$,%'$!1$!2!.$,*!9*4!,<4**!,%5!.2,!#<! **!=3';!'!(%($'!$',63*!*;!4'*!'!,'$2'!U%$(,9%#,!%:9!'!**38,!,%5! '!965*2,2,(!.%$,(27,523&>! ='7$'##,*##*$*!55E>! F2<2D2 34/*5"6'4"4&J'Q0&.#*45*'56.#0 L$!*!,(*#*!'!233$1:(327!2.%$5*2%,5*'$2*3!9*$!'!%5.**4'!231,27!%:9! 233.$'4,,133*4'!,1>! ='7$'##,*##*$*!55E>! F2<2F2!"=#"#*."/04=0?885".4.?"0."?80$584".?*40?,$0'48$9&&'=##"'4:0 "%5!$*5'!.$!#$%&'('!7'%5.$4',!'!='84327!5'$!%5.**4'!2;''$27!*;! #$%&'(*,(*!%:9!5&3277$*!'!,1$(!(%5562(*2%!*;!,4'!.$!8277$*4'! 7''5%!965[,*5A%5$<4'>! F2<2H2!"=#"#*."/04=0."'.5.?"#*'0?,$0(45&##*'0?885".4.?"0*."/0 '48=#*4"0:%0P#AA#"0 "!,*5=*4!5'4!*$=''!*!*!.$*5!'!5<37$6##,*#*,,*4!='7$'##,*##*$*!.$! 8277$*4'A!%:9!2%;*2%,%5$<4'!7&%$4',!'!**38,!*;!96$!,*5;'$(*,='7$'##'! 4'!%=327*%$2,(*!.32('!/0*5;'$(*/!#<!2,262%'$*,!U'==#3*,'$>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 47# #

14 ! F2<2I2 R?*'$?:S'#8."4*.58S:*#'#"4.?"08#60$584".'.'40(45&##"'0 :*#(#*%60 "!%(%='$!#$',''$*4',!*$=''!5'4!"O!P%%,!%:9!*5=22%'$*!%5!*!,1$(*!,4'!233! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!#<!965*2,2,(*!.*(63''>!^$','*2%'!.3&4',! *;!'!42,(6,,2%!,%5!7'!7%4!2#6!2!4'!.%$,**!*$=''>!L$*5.$*33!=24$%7!,*5*3'! 5'4!.$4&6#*4'!2,2('$!%5!42,(6,,2%'$*!,%5!&6,!6!.$,!6!#<!5<7*!9<33!#<! F2<2T2 R?*'$?:08#60U?*'"."/'>0?,$0.""?=4.?"'?"?*#'0:#*'?"4&0 "!4':'5='$!933,!'!U%$(,9%#!5'4!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$',!#'$,%*3!.$! *!,(*#*!.$6,127*$!.$!'!5'$!5<37$6##,*#*,,*4!%:9!='9%;,%$2''$*4! (%5562(*2%>!0*5*3'!%:9!.$<7',13327*$*!7*;!8*!2.*33,;2(3*$!1$!4'!7133'$! 4'5!;2!;233!<!%:9!;*4!1$!,(233*4'!2!.$9<3327,,1!1$!;2!(%5562:'$*$!62.$<!4',,*! ='9%;S!?!(%($'!$',63*!*;!*$=''!5'4!4',,*!.$<7',13327*$!;*$!;1$4'.633!2#6!2!4'! (%5562(*2%,#3*!.$!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!,%5!*,!.$*5>! F2<2V2 R?*'$?:08#60.""?=4.?"'*%6/.=4*"40:%0W#A?*/'05".=#*'.#0 =*,#$','*2%'$>!?.'$,%5!2%;*2%,$<472;*$.6(2%'!#<!L%$,(27,A!%:9! 2%;*2%,(%%$'!9*$!=877,!6!9<33,!7$6##5'!.$!4'*!.6(2%!'!7<7!2! **3!7<7'$!9*$!5*'$2*3!,(*#*4'!2%5!$*5'!.$!"O!P%%,A#$%&'('!42,(6'$*,!%:9! #$',''$*,>! F2<2X2 Y=%0::"40P?*'$?:'S'#8."4*.#*0:%0E584".'.'40(45&##"0 **!67<7,#6(!2!4'!"gA**38,*$=''!,%5!7'%5.$4',!#<!,#$<('(%3%7523&! 4%(65'*2%!%:(,<!.67'$*$!,%5!;1$4'.633!2#6!2!4'*!#$%&'(E>!F'!.$,*! U%$(,9%#'!933,!I`!.'=$6*$2!%:9!3%:(*4'!'!$'2%*3!=',(*$'>!P',(*$*!=&4,!#<! %:9!_*2*,!n247$'>!L$<!M65*2,2,(*!.*(63''!,%4!#$%4'(*!_*,!g4$h!,*5! #$','*2%'$>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 4K# #

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET Slutrapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer