!!!! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/-#!! /H''0--),;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI# &;GIEAA&1*'*/&F;C# !"#$%%&'#()'*+%,-&#?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/-#!! /H''0--),;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI# &;GIEAA&1*'*/&F;C# !"#$%%&'#()'*+%,-&#?"

Transkript

1 !! # DE,&F0A>;#F%GG./0F;'0%/&0/&;'&*,#F,0/#!! /H''0,;/>*#0/%G#I.G;/0%,;#%JI#!"#$%%&'#('*%,&#?/01*,&0'*'# 2*,&0%/3#456#7648## 9,:;'';,*3#<5=0/>,*/#

2 !!""#$%&&'(*#,"."/0 45! $;F,./># #K! 4545! 2*G#E,#GLA,.CC*/M# #8! 4575!!/1E,A>&N#%JI#%G1E,A>&:;F'%,*,# #O! 75! 2;>#;/>,;#,# #P! 7545! D'.>0**&F#'0AA#Q;,A&';>&#./01*,&0'*'# #P! 7575! 75K5! S.G&;G1*,F;/# #T! 7585!?CC&;A;#./01*,&0'*'# #T! 75O5! S&F%A;/#0#S;AG&';># #46! 75U5!?/01*,&0'H#%:#V>0/.,I# #46! K5! <LA# #44! 85! <*'%>#%JI#,*&.A';'# #44! 8545! "%AA*,#0#C,%W*F'*'# #44! 85K5!!/'*,/;#F%GG./0F;'0%/&;F'010'*'*,# #48! 8585! 2*,F'H# #48! 85O5! $*,*CC&;CC;,;'# #48! 85U5! B*,&%/;&# #48! 85P5! X%,F&I%CG;AA;,YN1*,F'H# #48! 85R5! 9,;G';;/>*#;1#F%GG./0F;'0%/&CA;/# #4O! 85T5! Z,*#J;&*N0/'*,1W.*,# #4O! O5! [1,0;#,*&.A';'#%JI#.':;AA# #4O! O545! Z1L#&*G0/;,0*,#G*>#:%,&F;,,.CC#CL#!/&0'.'0%/*/#:,#:0A%&%:0\#A0/10&'0F#%JI# 1*'*/&F;C&'*%,0# #4O! O575! BA;/*,;>#]%,F&I%C#0/%G#!//%1;'0%/&F%/'%,#2E&'&#/E'1*,F# #4O! O5K5! Q%GG./0F;'0%/&;,*'*#0/%G#,;G*/#:,#Q/%]A*>*#<;/;*G*/'#BA;':%,G# #4O! O585! [1,0#F./&F;C&&C,0>/0/# #4U! U5! ^0&F.&&0%/# #4U! P5! "*:*,*/&*,# #4R!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 4# #

3 ! $0A;%,# #74!!!!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 7# #

4 ! 12 34/*5"60 "!#$%&'(*,(*!.$!/01$,(234*!(%5562(*2%,2,*,'$!($27!8277$*4'!2%5! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/!,3<,!4'!.*,!'!**3!84327*!67<7,#6('$!.$! %$4!%:9!.%$563'$27*$!,%5!%.*!*,,%:2'$*,!5'4!2%;*2%,A!%:9!8277$*4'%5$<4'>! :2*!.$<!2'$;&6'$!7&%$4*!2!*$=''!5'4!G'=%$7,!62;'$,2',!2%;*2%,6$'427!H! "?IJDD>!F1$!,17'$!=3*4!**!<7$*!*;!62;'$,2'',!4'(*'$!*K!!"#$%&'(%#*%#,(##.%/0%1.2'.*/%'(%#.%3'$$#/$0(%04&%256$5,%7(8,1%79(%0//:%;5%'(% 7(</$(#(1*#%92#(%1$$%5..021$50./#,(##$%'(%/8%60=1$%$5==%60#(/51=5/#(1*#%(0*<6$#(:% EH$5=*.5.,/2#$#./61=5,1%716<=$#$#.:F%!I#,(##$%J..021$50.%'(%/28($A%*#$%'(%(#*1.%69$A%5.<$1$:!%EK<1.5/$5/61%716<=$#$#.F!CIE!?!**!67<7,#6(!,%5!,3<,!.*,!2!#$%&'(*,(*!1$!*!(%5562(*2%,*$=''! ($27!2%;*2%!%:9!8277$*4'!233!.%$,(*$'!#<!62;'$,2''!1$!=$2,.13327K! 6;':(3*!%:9!*#*,,*!2'9<33!%:9!5'%4'$!.$!;<$!(%5562(*2%!*;!8277$*4'!233!.%$,(*$'!;24!G'=%$7,!62;'$,2'/>!M1$!.2,!'!=$'4*$'!#'$,#'(2;!,%5!2'!'=*$!.%(6,'$*$!#<!.%$,(*$'!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!CNE>! F',,*!'5*!9*$!%:(,<!.67'$*!,%5!96;64,*(327*!67<7,#6('$!2!*$=''!5'4! G'=%$7,!62;'$,2',!"O!P%%,A#$%&'(>!"!23'427,,('4'!24'2.2'$*4',!4%:(!'! 6##.3&27,.$<7',13327K!*;!;'5!%:9!;*$.$S!T4'$!#$%&'(',!7<7!9*$!4',,*! 67<7,#6('$!='9;!(%$$27'$*,!%:9!(%5#3''$*,>!F'!6$,#$67327*!67<7,#6('! 4&6#7<'4'!(%*('$!5'4!*4$*!*($'$!2%5!,4,8,'5'!%:9!#<!*4$*!31$%,1'>! F1$!='9;4',!5'$!24!%:9!5'$!*$=''!1!,%5!6$,#$67327'!='$1(*,>!F'*!.$9<3327,,1!9*$!%:(,<!;2,*!,27!$1!62.$<!4'!2,2('$!,%5!.$*5(%552!2! (%5562(*2%,5*'$2*3/!%:9!/2;''$27!*;!*4$*!31$%,1',!(%5562(*2%!XYZ/!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# K# #

5 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!%:9!4'!42,(6,,2%'$!,%5!24*7!.$,!2%5!*(*4'52! C\E>!?!;2(27!67<7,#6(!.$!*$=''!5'4!G'=%$7,!62;'$,2',!"O!P%%,A#$%&'(!9*$! ;*$2!*!.$,(*!.<7*!2!4'!42,(6,,2%'$!,%5!24*7!#<7<$!2%5!4'!*(*4'52,(*!;1$34'! ($27!4'!7$643177*4'!;233(%$'!.$!4'!*(*4'52,(*!;'$(,*59''>!F'!1$!15327'!,<! '=*$!,',!,%5!2,%3'$*4'!9%#31(27,5&3279''$!5'33*!*;,14*$'!%:9!5%*7*$'! C,%5!2!3&6,'!*;!'Q'5#'3;2,!4'!,%5!.$*5(%5!2!2'$;&6'$*!2.$!"?!IJDD5&327'!(*! (%55*!*!='9;*!(%5#3''$*,E!6*!'!6$8:(!.$!<7%!='84327!=$'4*$'!%:9!5'$! 67<7,#6(!=<4'!.$!4'!8277$*4',4&*4'!*$=''!%:9!(%5562(*2%'!($27! 4'>!"!'!4'3!,*55*9*7!(%##3*,!4'!(*4'!($*;'!($27!8277$*4'!%:9!2%;*2%! 233!]'U!^6=32:!_**7'5'!C`E!%:9!'!4'3;2,!.$14$*4!$%33!.$!62;'$,2'!%:9! 97,(%3%$>!F'!.$'.*33'$!6',36'!*!='4$2;*!2%;*2%,$<472;*4'!;'$(,*59'!%:9! (%5562(*2%!($27!2%;*2%,%5$<4'!6*!2,2('$!%5!4',,*!5'$!4&6#7<'4'! 42,:2#32'$!CaE>! T2.$<!4',,*!(%$$27'$*4'!67<7,#6('$!9*$!'!,$$'!.%(6,!3'7*!#<!*!,(*#*!7%4*! 64'$!#$%&'(',!7<7>!L$!*!(6*!7$*!$'3';**!3';'$*,'$!2!,36.*,'!*;!#$%&'('! 9*$!4'!;*$2!*;7$*4'!*!(6*!%5,(*#*!%:9!%5;1$4'$*!#$%&'(',!67<7,#6('$! 64'$!*$='',!7<7>!F'!2'=*$!%:(,<!*!'!874#6(!H!%:9!='84327!5'$!24!1!4'! #809*08%&/*5::#";0 F'!.$',3*7*!5<37$6##'!2!#$%&'(*,(*!.%$563'$*4',!32'!;*7!,%5!/L%$,(*$'!.$<! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/>!?!*3351!2,2(!.$<!*33*!8#'$!*;! %5$<4'!H!%:9!2!.$31727'!,(*#*!'..'(2;!$<472;27!%:9!(%5562(*2%!233!'!,$$'!4'3!*;!62;'$,2'',!(1$;'$(,*59'>!?.'$,%5!%5$<4'!1$!(%5#3'Q!H!%:9! 2'9<33'$!(%##327*$!233!.$<7',13327*$!,%5!9%,!5<37$6##'$*!%.*!6##.**,!,%5! 8# #

6 ! 64'$!#$%&'(',!7<7!'!%5.**4'!5<37$6##,**38,!=*,'$*4!#<!2,2('$!.$<!**38,'! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#/E!,%5!5&327>!?!*;!.3'$*!2427*!2,2('$!;*$!*!4'!2! 7$64'!2'!1$!5&327!*!7$*!'!*;7$1,27!'=*$!62.$<!;'',(*#,%5$<4'>!F'!.2,!1;'!,1$,(23&*4'!#$2:2#'$!,%5!,(1$!;'$!;'',(*#,%5$<4'>!?!5<37$6##,**38,!(*!7$*,!#<!'!5174!%32(*!,1>!_'%4'!,(*!2!.$,*!9*4!;*$*! $'3*'$*4!233!2,*,',!96;64,*(327*!,8.'>!]%$5*3!,'!7$,!**38,'!5'4!9&13#!*;! '.'$,%5!4'!#'$,#'(2;'!=1$'!(*!**,!.<7*!6##!5%*7*$',!'7*! =';'('3,'7$64'$!%:9!';'6'33*!2$',,'!2!$'3*2%!233!*;,14*$'!'33'$!*;,14*$',! =64,(*#[(%5562(*2%>!"%5!4272*3!(%5562(*2%!9*$!4'!=32;2!;*327*$'!*! $'3*2%!233!4'!(%5562(*2%,5<3!,%5!='9;'$!6##<,>!]1$!4'!7133'$! 2'$*(2%,4',27!(*!4'*!;*$*!'!5'%4!.$!*!7$*4'$*!;23(*!%32(*!8#'$!*;!='9%;!'! ;2,,!8#!*;!=',(*$'!#<!'Q'5#'3;2,!'!U'==#3*,!(*!**,!9*>! C,1$,(23!2!.*33'!2$',,'**38,E!2'!*3324!'=*$!.67'$*$!9'4$*4'!.$!4'!5<37$6##'$!,%5!4'!*,',!.<7*>!^'$,%*!(*!9*!;2,,*!.$4'3*$!'.'$,%5!4'!,*$*,!,(*#*$!'! 7''$*32,'$*4!=234!*;!'!;2,,!/(*$*(1$/!%:9!41$.$!#<!'!7*,(*!%5'4'3=*$!,1!(*!.%(6,'$*!#<!='9%;K!5<37$6##',!='9%;!1$!'!*;7$*4'!C%:9!2=3*4!.$=2,'44E!.*(%$! 1$!4'!7133'$!6.%$527!%:9!*#*,,27!*;!(%5562(*2%,5*'$2*3>! "!4'!91$!#$%&'('!9*$!4'!;*$2!;2(27!*!,(*#*!'!**38,!,%5!4'3,!1$!#$*(2,(! 24'3*4!#<!.8$*!/96;64(*'7%$2'$!*;!.%$,(*$'/!41$!.%(6,!3277'$!#<!='9%;!%:9! %:9!(6*!*#*,,*,!'.'$!%32(*!(%5562(*2%,='9%;>!?!;2(27!2,2(!($27! 5<37$6##,%$2''$*4!(%5562(*2%!1$!*!=*$*!4'!*!.$9<33*!,27!*(2;!233! 5<37$6##,.$<7*!%.*!7'$!.$;<*,;1$!7%4*!$',63*>!R5!4'*! /5<37$6##,.$9<3327,,1/!(*!,#$24*,!233!*4$*!31$%,1',!$<472;27,;'$(,*59''$! 1$!4'!'!;2,!2!,27>! 12<2!"=9*&6'>0?,$0?8=9*&6'(4?*#*0 R.*!*,',!4'!,*524*!.%$,(27,#%322('!%:9!,8$27'!*;!4'!*(*4'52,(*!;1$34'!2! *33!97$'!6,$1:(27!'.'$.$<7*!2%;*2%'$!%:9!8277$*4'!*;!.%$,(27>!F'*!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# O# #

7 2%;*2;*!#$%46('$!%:9!&1,'$!,%5!(*!3'4*!233!*..1$,5&3279''$!%:9!.$14$*! 512,(%$,!32;!233!4'!=1$'>/!CDNE! "!0;'$27'!#<7<$!.$!1$;*$*4'!'!42,(6,,2%!%5!*!242(*%$'$!.$!,*5;'$(*!,(*! (6*!=32!'!4'3!2!.$*524*!$',6$,2334'327!233!97,(%3%$>!IJDN!7*;!$'7'$27'!2! 6##4$*7!233!f'',(*#,$<4'!*!2!,*5$<4!5'4!L%$'!%:9!f"]]Rfg!315*!'!.$,3*7!#<! '!5%4'33!.$!$',6$,.$4'327!233!62;'$,2'!%:9!97,(%3%$!,%5!=3*4!**!%5.**$!!#*9.5.,%12%70(/6.5.,#./%(#=#21./%04&%.B$$1%79(%/1&'==#$!!CDVE>!]1$!4'!7133'$!4'!4'3!,%5!5'$!,#':2.2(!%5.**$!5127!*;!,*5;'$(*!9*$!6##4$*7'!*!*!.$*5!'!,8,'5!.$!#$',*2%,5127!*;!,*5;'$(*!2334'3*,!f"]]Rfg!CD\E>!!?!'Q'5#'3!,%5!%.*!15,!2!4',,*!,*55*9*7!1$!0%$=$2*2'!,%5!*72!.$*5!'!,8,'5!41$!/"5#*:/!,(*!;17*,!2!5'4!IJ!#$%:'!CD`E!2!(;*32',5127'>!g4$*!,8,'5!41$!62;'$,2'',!,*5;'$(*!51,!#<!%32(*!,1!9*$!*72,!.$*5!%:(,<!2! =3*4!**!2!W**4*!CDcE>!CIJE% F'!#<7<$!.$!1$;*$*4'!'!32;,($*.27!42,(6,,2%!2%5!62;'$,2',;1$34'!2!*33519'! %5!;233(%$'!.$!4'!*(*4'52,(*!;'$(,*59''>!P3*4!,%5327*!.2,!'!6##.*27!%5! =3*4!**!965*2%$*>!F',,*!8%($*;!(%##3*,!%:(,<!29%#!5'4!'!*3351!6;':(327! *;!97$'!6=23427!%:9!.%$,(27!5%!'!,$$'!5<!*;!]'U!^6=32:!_**7'5'!%:9! 5*$(*4,3%72(!CIDE>!F'!,'*,'!<$'!9*$!'!**3!4'=*=:('$!,($2;2,!%5!965*2%$*,! 233;1Q!%:9!8%#'$,#'(2;>!_'!%:(,<!%.*!62.$<!(%($'*!.$,(!*!.%$563'$*!'!,3*7,!5&3279''$!.$!;'',(*#,%5$<4'!*!5*!4'*!6;':(327!#<!'!(%,$6(2;!,1>!P:('$*!1$!%.*!*%3%72'$!%:9!.$'$14'$!,&13;(3*$!'!**3!%32(*!#'$,#'(2;!%:9! /M65*2%$*4'=*/!5'4!'!,'$2'!*$2(3*$!#<!O2(,=*(',!&6=23'65,.%4,!9'5,24*! U# #

8 !?!;2(27!2,2(!2!*$=''!5'4!2%;*2%'$!%:9!8277$*4'!2!$'3*2%!233!965*2%$*! 5'4!'('39'!'=*$!7<$!*!'$,1*!='7$'##!,%5!2%;*2%!%:9!8277$*4'!5%!'! **!/5*72,(/!='7$'##!,%5!3,'$!*33*!#$%=3'5>!?!**!,36,*,!1$!*!,4*$=''! #<!84327*!2,2('$!%5!*!'Q'5#'3;2,!'!2%;*2%,$<472;*$'!2!;2,,*!,*55*9*7!*,',! ;*$*!'!4'3!*;!'!6;':(327!*;!62;'$,2',;1$34'!5%!,$$'!5<!*;!5*$(*4,3%72(! %:9!(%55'$,2'33!.%(6,>!i'$327*$'!'!,36,*,!,(633'!5&327'!4<!%:(,<!(6*!.%$563'$*,!,%5!'!.$<7*K!d$!,4,8,'5'!.$!2%;*2%!%:9!8277$*4'!$6,*4'!.$! #<!5&327!'(%%52,(!8*!%:9!5*$(*4,3%72(S! 5'4!4'!%572;*4'!,*59133'>!0*55*,13327'!9*$!;*$2!233!,%$!8*!1;'!2%5!"O! =3*4!**!*!58*!6!2!;<!U%$(,9%#,!#<!.*(63''!64'$!&*6*$2[.'=$6*$2!IJDV>! < "6*40/*0 "!=$&*!*;!IJDN!<('!'!4'3'7*2%!.$<!4<;*$*4'!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,,'$;2:'! #<!G'=%$7,!62;'$,2'!#<!,642'=',(!233!W*$3,*4,!62;'$,2'>!F'3'7*2%'!=',%4! 2%;*2%,(%%$,,*5*$=''!L8$(3;'$!.$,(!*!*!.$*5!%32(*!8#'$!*;!5*'$2*3! =*,'$*!#<!='$1'3,'$!%:9!7%4*!'Q'5#'3!1$!4'!7133'$!2%;*2%!%:9!8277$*4'! CIaE>!W*$3,*4,!62;'$,2'!9*$!%:(,<!&%==*!.$!*!*!.$*5!%:9!.$#*:(*!5*'$2*3!$2(*! 2,#2$'$*!.3'$!*!,(*!,4!.$!2%;*2%!%:9!8277$*4'!CIbE>! F'!;2(27*,'!2,2('!.$<!,642'=',('!2!W*$3,*4!1$!*!4'!.2,!7%4*!.$6,127*$! *!5'4!7*,(*!'(3*!5'4'3!7$*!(%5562(*2%,2,*,'$!62.$<!'!=$'4*$'!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# P# #

9 ! #'$,#'(2;!#<!8277$*4'!%:9!2%;*2%>!W*$3,*4,!62;'$,2',!=$'4*$'!*$=''!5'4! 2%;*2%!%:9!8277$*4'!9*$!9*.!'!;2,,!.%(6,!#<!&1,'A!%:9!,%:2*3*! 2%;*2%,(%%$'!;24!G'=%$7,!62;'$,2'>! L%(6,!.$!,642'=',('!233!g*$96,!62;'$,2'!;*$!2!.$,*!9*4!*!31$*!5'$!%:9!.<! 2,#2$*2%!%5!(%5562(*2%!2!$'3*2%!233!%32(*!8#'$!*;!2%;*2%'$!%:9! '$'#$'$,(*#>!g*$96,!62;'$,2'!9*$!.<!'!,#':2'33!6##4$*7!,%5! /'$'#$'$,62;'$,2'/!%:9!*$='*$!58:('!*5=22,!5'4!(%5562(*2%!2%5! 8277$*4'!%:9!2%;*2%!#<!%32(*!,1>!f24!,642'=',('!$1..*4'!4'!3233*! ;'$(,*59''!#<!gT!l'$'!.%$!?$'#$''6$,92#!m!"%;*2%!CgT!l?"E!CIcE>!g*$96,! 5'4*!4'!.$$*!2!.$,*!9*4!*$='*$!5'4!2%;*2%!%:9!'$'#$'$,(*#!(%##3*!233! 1;'!,*==9'!%:9!48*52(!H!,%5!=3*4!**!,*==!%:9!'('3!#$%46:'$*4'!.235'$!.$! %32(*!,8.'>!01$,(23!2$',,*!;*$!4'!*!*!4'3!*;!2,2('$*!.$<!:'$'!,%5!;*3!*! ='5**!&6,!(%5562(*2%,,24*!,<!,*$(K!g;!Nc!*,1334*!#<!(%%$'!1$!$'! (%5562(*$'$>! l'$'!='4$2;'$!%:(,<!6=23427*$!2!'$'#$'$,(*#!$2(*4'!233!64'$;2,*4'! #'$,%*3!#<!4'!%32(*!.*(63''$*>!F2,(6,,2%'$*!($27!4',,*!='$$4'!=3*4!**!.$<7%$!,%5!,#$<(!%:9!(%5562(*2%!7''5%!4'!%32(*!15',%5$<4'*>!T##3';'3,'! 62.$<!*$=''!#<!g*$96,!62;'$,2'!;*$!*!4'!2'!4;1427;2,!;*$!,;<$*$'!*! *,,%:2*2%'$>!P'7$'##'!2L(*5/61#=/#!6##.**4',!2!4'!4*,(*!(%'Q'!,%5!.$'*! R# #

10 ! '!=%(,*;327!='84'3,'!,%5!67'.1$!5%,;*$*$!4'!,;',(*!='7$'##'!.$! =877*4,'$'#$'$>! <2D2 E58'48=#*4"0?!;2(27!(%*(!2!"O!P%%,A,*,27'!#<!G'=%$7,!62;'$,2'!9*$!;*$2! ='4$2;'$!#$%&'(!.2*,2'$*4'!*;!f"]]Rfg>!T4'$!'!*;!#23%#$%&'('!%:9!2!23'427'! 9*$!'!,%$!.%(6,!3'7*!#<!*!,4&*!.%$,(*$'!,%5!,36'$!,27!,*55*!2!.%$,(27,.$'*7! '33'$!.%$,(27,.$'27*$>!B*('!1$!*!,(*#*!'!%$7*2,(!.$'27,,$6(6$!,%5!2!4'! #$2;**>!F'!9*$!%:(,<!2%5!$*5'!.$!M65,*5;'$(*!6;':(3*,!'!4272*3!;'$(87!.$! '!4%(%$*4A!%:9!5*,'$,(6$,>!?!**!4'3#$%&'(!9''$!/P234'!*;!965[,*5/!41$! (%$.235'$!(%55'$!*!,#'3*,!2!.$!*!(%5#3''$*!=234'!*;!965[,*5!CNDE>! 4':'5='$!IJDN!4'3%7!_*2*,!n247$'!%:9!o$7'!W83'!.$<!G'=%$7,!62;'$,2'!4'3,! 4'3%7!2%;*2%,$<472;*$'!.$<!G'=%$7,!62;'$,2'!#<!'!U%$(,9%#!,%5!933,!#<! "%;*2%!=8!l%33*=%$*2%!2!,'#'5='$!IJDN>!T4'$!#$%&'(',!7<7!9*$!4'!9<332,! 3#*4'!(%*('$!5'4!4'!*,;*$27*!#<!M65,*5;'$(*>! <2F2 G::'4&405".=#*'.#0 TT!"%;*2%!67$!'!*;!4'!5',!#$%.23'$*4'!2%;*2%,(%%$'!#<!0;'$27',! 62;'$,2'!%:9!97,(%3%$>!B$%,!*!'!.%(6,!92,%$2,(!5&327'!9*$!**72,!3277*!#<! F',,6%5!='4$2;'$!TT!"%;*2%!'!58:('!*5=22,!(%5562(*2%,*$=''!%:9! 651$('$!,27!=3*4!4'!,;',(*!2%;*2%,(%%$'!5'4!'!%5.**4'!9'5,24*!5'4! ='7$'##,*;1427!,%5!2'!.%(6,'$*$!,<!58:('!#<!%$4!,%5!/2%;*2%/!%:9! /8277$*4'/>!CNIE!?!;2(27!4'3!2!TT!"%;*2%,!*$=''!.$'.*33'$!;*$*!*!*$='*!5'4!5',(%:'#!,%5! 1$!'!(%:'#!41$!/2%;*2;*!(%556'$/!,1,!2!(%*(!5'4!.%$,(*$'!.$<! 62;'$,2''>!M2233,!9*$!'!.%(6,!3'7*!#<!4'!(%556'$!,%5!.2,!2!$'72%'!($27! T##,*3*!62;'$,2'!CN\E>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# T# #

11 ! %5!*!,1$(*!,*5;'$(*!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!%:9!'$.*$'9''$!.$<! #$%&'('!.2,!,*55*.**4'!2!'!,36$*##%$!CN`E>! TT!"%;*2%!27<$!%:(,<!2!,*5*$=''!0MO?W!,%5!1$!'!1;'$(!5'4!.%(6,!#<!,*5;'$(*!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!41$!'!**3!'6$%#'2,(*!31$%,1'! 27<$!CNaE>! T4'$!*$=''!5'4!G'=%$7,!"O!P%%,A#$%&'(!9*$!(%*('$!=3*4!**!9<332,!5'4! #$%&'(3'4*$'!.$!W%5!L$*5>! g$=''!5'4!5',(%:'#!%:9!(%($'*!(%*(8%$!#<52'$!'!4'3!%5!2427*$'! *$=''!,%5!7&%$,!#<!G'=%$7,!62;'$,2'>!F1$!.2,!4'!';'6'33!*3'427!*! ;'$;17*!*!,'!#<!%5!4'!,(633'!;*$*!$'3';*!*!,(*#*!4'!,%$',!5',(%:'#>! _8:('!*;!*$=''!2%5!$*5'!.$!TT!"%;*2%,!6;':(327,*$=''!7''5%! 965[,*5!.$'.*33'$!9*!.%(6,'$*!#<!(*#*:2',=877*4'!2%5!4'!'7*!;'$(,*59''>! F'!.2,!1;'!;2(27*!31$4%5*$!*!4$*!%:9!58:('!*!2,#2$'$*,!*;!1$!4'!7133'$!TT! "%;*2%,!,1!*!=877*!,2!(%5562(*2%>! <2H2 E/'?&4"0.0E4&8'460 "!4'!**38,!%:9!=':95*$(!,%5!7&%$4',!2%5!$*5'!.$!2;''$27'!*;!*4$*! 31$%,1',!(%5562(*2%!*;!8277$*4'!%:9!2%;*2%!651$('!,27!M7,(%3*!2! M*35,*4!#<!'!#%,22;!,1>!F'!.2,!#<!97,(%3*!'!$*422%!*;!'!*(2;!*$=''! #<!'!'('3!%:9!2,#2$'$*4'!,1!CNcE>!^<!4'!,1'!4$2;'$!M7,(%3*!2!M*35,*4! 4'.222;!'!*$=''!*!2,#2$'$*,!*;>! <2I2 G".=#*'.J0?(0K6."A5*/$0 d;'!t2;'$,28!%.!?42=6$79!9*$!651$(!,27!,%5!'!2$',,*!'q'5#'3>!t2;'$,2''! 27<$!%:(,<!2!0MO?WA1;'$('!%:9!#$',''$*4'!'!4'3!*;!,2!*$=''!5'4!8277$*4'! *;!.%$,(27!#<!0]"BB0A(%.'$','!"%;*2%!=8!l%33*=%$*2%>!?!58:('!2$',,*! 8#'$!*;!$',63*!,%5!.$;1*4',!*;!4'*!*$=''>!F'*!.$'.*33'$!%:(,<!9*!$',63'$*!2! 7%4*!%:9!7*,(*!%;1*4'!'Q'5#'3!CVJE>!?!*;!4'!:*,'!,%5!38.,!.$*5!,%5!'Q'5#'3!#<!/W%U3'47'!?Q:9*7'/!1$!/p$227!9'! 56,'%3%7'$!%:9!,(32'$1$*!.$.**$'!5,>!F'!/25#*:/!,%5!*$=''!7'$!9*43*$!4'3,! 42$'(!2#6!2!4'!32'$1$*!,($2;#$%:',,'!.$!4'!,*524*!.$.**$*!,%5!1$!5'4!2! #$%&'('!CVDE>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 46# #

12 ! D2 L%&0 ]1$!4'!7133'$!4'!6;':(327,A!%:9!.$14$27,5<3!,%5!#$%&'('!,2(*!#<!*!.<!233!,<4K! /*!.%$,(*$'!5'4!,<;13!,*59133,;'',(*#327!,%5!*6$;'',(*#327!X**7327'!*;,',! 965*2,2,(Z!=*(7$64!,(*33!(6*!92*!$'3';*!%:9!*#*,,*4!2.%$5*2%!%5! %:9!*!,*5327*!2%;*2%,$<472;*$'!*6$327!,(*!(6*!*#*,,*!,2!(%5562(*2%! 9*$!.%$563'$*,!9*43*$!%5!*!$6,*!.%$,(*$'!2%5!965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!.$!*!=1$'!(6*!5*!($*;'!#<!*!.%$563'$*!,27!($27!2%;*2%!%:9! 2!6;':(327,A!%:9!.$14$27,5<3'>! F2 L#?60?,$0*#'5&40 F212 M?&&#*0.0:*?N##0 "!#$%&'(*,(*!*%7,!'!2!,%$!,'!&15!*$=',.$4'327!,('!5'33*!'! 2%;*2%,$<472;*$'!%:9!'!(%5562(*$>!"!#$*(2('!9*$!4'!5',*!*;!*$=''! 2%;*2%,$<472;*$.6(2%'>!?.'$,%5!%$7*2,*2%'!%:9!='5*27'!#<! 6;*$*4'!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!14$*,!%:9!=877,!6!9*$!4'*!;*$2'$*! #$*(2,(!#$%&'(3'427>! g!#$%&'('!4'3;2,!9*$!.<!'!**!%$7*2,*2%!%:9!'!5%42.2'$*!6##3177!9*$!4'3;2,! ='$%!#<!*!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!.<!'!8!%$7*2,*2%>!F',,6%5!9*$! #<!;'5!,%5!(*!*7'$*!2!'!2%;*2%,$<472;*$.6(2%>! F2<2 C.=.##*0 F2<212 OJ0:5A&.0P#AA:&4'0(*0'48=#*4"0:%0PPP2/52'#0 U'==#3*,!9*$!,(*#*,!2!'3279'!5'4!67<7,#6('$*!.$!"O!P%%,A#$%&'('!CVIE>! g$=''!4$';,!*;!_*2*,!n247$'!c,%5!%:(,<!,<!.$!96;64*$=''!2!"o!p%%,a #$%&'('E!29%#!5'4!'!,$$'!7$6##!,*55*,*!*;!#'$,%*3!.$<!6;*$*4'! L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!%:9!W%5562(*2%,'9''>!F'*!*$=''!=',%4!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 44# #

13 ! ;'$,2%!5'4!32(*4'!2'9<33!#6=32:'$*4',!2!.'=$6*$2!IJDV>! F2<2<2 34/*5"6'4"4&J'Q0."#*=N5#*0 M65*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#>!F',,*!#'$,%'$!1$!2!.$,*!9*4!,<4**!,%5!.2,!#<! **!=3';!'!(%($'!$',63*!*;!4'*!'!,'$2'!U%$(,9%#,!%:9!'!**38,!,%5! '!965*2,2,(!.%$,(27,523&>! ='7$'##,*##*$*!55E>! F2<2D2 34/*5"6'4"4&J'Q0&.#*45*'56.#0 L$!*!,(*#*!'!233$1:(327!2.%$5*2%,5*'$2*3!9*$!'!%5.**4'!231,27!%:9! 233.$'4,,133*4'!,1>! ='7$'##,*##*$*!55E>! F2<2F2!"=#"#*."/04=0?885".4.?"0."?80$584".?*40?,$0'48$9&&'=##"'4:0 "%5!$*5'!.$!#$%&'('!7'%5.$4',!'!='84327!5'$!%5.**4'!2;''$27!*;! #$%&'(*,(*!%:9!5&3277$*!'!,1$(!(%5562(*2%!*;!,4'!.$!8277$*4'! 7''5%!965[,*5A%5$<4'>! F2<2H2!"=#"#*."/04=0."'.5.?"#*'0?,$0(45&##*'0?885".4.?"0*."/0 '48=#*4"0:%0P#AA#"0 "!,*5=*4!5'4!*$=''!*!*!.$*5!'!5<37$6##,*#*,,*4!='7$'##,*##*$*!.$! 8277$*4'A!%:9!2%;*2%,%5$<4'!7&%$4',!'!**38,!*;!96$!,*5;'$(*,='7$'##'! 4'!%=327*%$2,(*!.32('!/0*5;'$(*/!#<!2,262%'$*,!U'==#3*,'$>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 47# #

14 ! F2<2I2 R?*'$?:S'#8."4*.58S:*#'#"4.?"08#60$584".'.'40(45&##"'0 :*#(#*%60 "!%(%='$!#$',''$*4',!*$=''!5'4!"O!P%%,!%:9!*5=22%'$*!%5!*!,1$(*!,4'!233! 965*2%$*!%:9!,*59133,;'',(*#!#<!965*2,2,(*!.*(63''>!^$','*2%'!.3&4',! *;!'!42,(6,,2%!,%5!7'!7%4!2#6!2!4'!.%$,**!*$=''>!L$*5.$*33!=24$%7!,*5*3'! 5'4!.$4&6#*4'!2,2('$!%5!42,(6,,2%'$*!,%5!&6,!6!.$,!6!#<!5<7*!9<33!#<! F2<2T2 R?*'$?:08#60U?*'"."/'>0?,$0.""?=4.?"'?"?*#'0:#*'?"4&0 "!4':'5='$!933,!'!U%$(,9%#!5'4!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$',!#'$,%*3!.$! *!,(*#*!.$6,127*$!.$!'!5'$!5<37$6##,*#*,,*4!%:9!='9%;,%$2''$*4! (%5562(*2%>!0*5*3'!%:9!.$<7',13327*$*!7*;!8*!2.*33,;2(3*$!1$!4'!7133'$! 4'5!;2!;233!<!%:9!;*4!1$!,(233*4'!2!.$9<3327,,1!1$!;2!(%5562:'$*$!62.$<!4',,*! ='9%;S!?!(%($'!$',63*!*;!*$=''!5'4!4',,*!.$<7',13327*$!;*$!;1$4'.633!2#6!2!4'! (%5562(*2%,#3*!.$!L%$,(27,A!%:9!2%;*2%,(%%$'!,%5!*,!.$*5>! F2<2V2 R?*'$?:08#60.""?=4.?"'*%6/.=4*"40:%0W#A?*/'05".=#*'.#0 =*,#$','*2%'$>!?.'$,%5!2%;*2%,$<472;*$.6(2%'!#<!L%$,(27,A!%:9! 2%;*2%,(%%$'!9*$!=877,!6!9<33,!7$6##5'!.$!4'*!.6(2%!'!7<7!2! **3!7<7'$!9*$!5*'$2*3!,(*#*4'!2%5!$*5'!.$!"O!P%%,A#$%&'('!42,(6'$*,!%:9! #$',''$*,>! F2<2X2 Y=%0::"40P?*'$?:'S'#8."4*.#*0:%0E584".'.'40(45&##"0 **!67<7,#6(!2!4'!"gA**38,*$=''!,%5!7'%5.$4',!#<!,#$<('(%3%7523&! 4%(65'*2%!%:(,<!.67'$*$!,%5!;1$4'.633!2#6!2!4'*!#$%&'(E>!F'!.$,*! U%$(,9%#'!933,!I`!.'=$6*$2!%:9!3%:(*4'!'!$'2%*3!=',(*$'>!P',(*$*!=&4,!#<! %:9!_*2*,!n247$'>!L$<!M65*2,2,(*!.*(63''!,%4!#$%4'(*!_*,!g4$h!,*5! #$','*2%'$>!!"#$%%&'#('*%,&#./01*,&0'*'# 4K# #

Akademins bidrag till industriell omvandling

Akademins bidrag till industriell omvandling Akademins bidrag till industriell omvandling från den svenska paradoxen till akademins många bidrag till olika innovationssystems dynamik Staffan Jacobsson Professor i forsknings- och teknikpolitik Energi

Läs mer

STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I

STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I Statlig AKADEMISKA MILJÖER Analys av statens styrning för att tydliggöra universitetets förutsättningar, skyldigheter och möjligheter att bedriva samverkan

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Nyttiggörande av forskning. BHS 13 juni 2013

Nyttiggörande av forskning. BHS 13 juni 2013 Nyttiggörande av forskning BHS 13 juni 2013 Högskolelagen Högskolelagen (1992:1434) I högskolornas uppgift skall ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 1 Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Bilaga 3. Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse

Bilaga 3. Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse Bilaga 3 Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Diskussionsunderlag från RN4CAST-projektet Tema 3 Ha lsa och arbetstillfredssta

Läs mer

UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM

UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM VÄLKOMNA! Ana Popescu & Jonas Rimbäck Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet DEBATTEN

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Framgångsrika projekt för tillväxt

Framgångsrika projekt för tillväxt Framgångsrika projekt för tillväxt Seminarieserie med syfte att inspirera till nya framtida samarbeten kring projekt 2013-10-01 Vad är det som är så unikt med oss? Seminarie 1 Anneli Danielsson och Tommie

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften. Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv Dec 2011

Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften. Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv Dec 2011 Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften Emil Görnerup, Dec 211 Innehåll 1 Innehåll Förord.... 2 Sammanfattning...3 Inledning och bakgrund... Syfte och mål...5 Metod....

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

VETENSKAPLIG LITTERATUR

VETENSKAPLIG LITTERATUR VETENSKAPLIG LITTERATUR Inge-Bert Täljedal Läkarprogrammet T2, 9 oktober 2013 Descrip)on: This book addresses the dangers of mixing business with academics. It shows that the very characteris:cs that made

Läs mer

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Vi tappar innovationskraft och andra tar in 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Schweiz Sverige

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios?

Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios? Anne-Marie Morhed Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios? Idag kan vi betrakta genusforskningens genombrott med viss historisk distans. I Sverige har den funnits både som studieinriktning

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS YTTRANDE Vårt dnr: 2015-12-18 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Eva Marie Rigné Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS Sammanfattning av SKL:s

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier REMISS 1 / 2 2007-11-01 Dnr G11 1331/07 Fakultetsnämnderna Universitetsbiblioteket Göteborgs universitets studentkårer Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

DECEMBER 2015 EMIL GÖRNERUP. Publikation eller applikation? En undersökning om forskning i samverkan

DECEMBER 2015 EMIL GÖRNERUP. Publikation eller applikation? En undersökning om forskning i samverkan DECEMBER 2015 EMIL GÖRNERUP Publikation eller applikation? En undersökning om forskning i samverkan Sammanfattning Demoskop har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en intervjuundersökning med 589

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

GöteborGs universitet

GöteborGs universitet Språkpolicy Göteborgs universitet www.gu.se Arbetsgruppen för språkfrågor, Göteborgs universitet: Anna Nordling, Michael Christie, Catharina Langendorf, Ann Strömberg, Allan Eriksson, Ulf Dalnäs, Sophie

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

~\'.\. \l.j~j L. :3 f- pi i';5 -/ /-;, O. Angående ärende Remiss, anmälan om kommunikationsdokument '~\; / \., \..

~\'.\. \l.j~j L. :3 f- pi i';5 -/ /-;, O. Angående ärende Remiss, anmälan om kommunikationsdokument '~\; / \., \.. Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Angående ärende 31-485-14. Remiss, anmälan om kommunikationsdokument INKOM UK-ämbetet 2015-06- 3 O :3 f- pi i';5 -/ /-;, Dnr..'".'" '" '"..?~f;i: Med

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Den svenska paradoxen finns den?

Den svenska paradoxen finns den? Den svenska paradoxen finns den? Staffan Jacobsson Chalmers Tekniska Högskola Åsa Lindholm-Dahlstrand Halmstad Högskola En förhärskande föreställning Sverige satsar mycket på FoU men får inte ut mycket

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Proposition 7: Uttalande: Internationaliseringen av högre utbildning kan inte vänta!

Proposition 7: Uttalande: Internationaliseringen av högre utbildning kan inte vänta! P 0 Proposition : Uttalande: Internationaliseringen av högre utbildning Motion #P-0- Ett ställningstagande rörande internationalisering Internationalisering av högre utbildning är ett brett område där

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser Presentation på VINNOVA 2015-04-08 Tomas Åström Faugert &

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och musik och samhälle Nyhet! PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE HELENA LINDHOLM, PROREKTOR

BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE HELENA LINDHOLM, PROREKTOR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE HELENA LINDHOLM, PROREKTOR Vad ÄR det för något? Att uppnå mer heterogen sammansättning av studentgrupper Öka andelen underrepresenterade grupper Breddad rekrytering

Läs mer

Arbetsformer

Arbetsformer Arbetsformer 2014-2017 Delmi Delegationen för migrationsstudier ska verka i en anda av öppenhet och utveckla transparenta arbetsformer. Delegationen inrättades enligt kommittédirektiven (2013:102) för

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sida 1 (6) - 2010-01-27 Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sammanfattning Syftet med projektet är att utveckla resultatbedömningar av utbildningarna

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Universitetsledning och bibliometri

Universitetsledning och bibliometri Universitetsledning och bibliometri Ledningsprinciper Externa granskningar Ämnesutredningar Indikatorrapporter Intern resursfördelning Publiceringens infrastruktur Kontakter med forskningsråd Anställningsärenden

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Även miljöfrågor polariserar rika mot fattiga. Miljöpolitik kan vara rasistisk. I många länder är miljörättvisa en politisk stridsfråga. Varför inte i Sverige? I "Cancergränden",

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:1 2015

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:1 2015 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:1 2015 Redaktören har ordet Efter sex år som redaktör har det så blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen. När detta häfte av Historisk tidskrift distribueras har

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan 2015-05-29 Johan Blaus Varför initierade KTH ett projekt om samverkan? Svenska lärosäten kan förstärka sin förmåga att arbeta strategiskt med samverkan

Läs mer