NYHET! Juni Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009"

Transkript

1 KATALOG 2009 Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHET! Juni 2009 Vad är vetenskap för något? Hur kan man förhålla sig vetenskapligt till en teoristruktur som inte ryms inom dagens vetenskapliga ramar? I Soluppgång över vetenskapen klargör Magdalena Rosell dessa frågor genom att ta med läsaren på en guidad tur genom området för vetenskapsteori, en tur som slutligen leder fram till nya perspektiv på många av dagens vetenskapliga och vetenskapsteoretiska problem.

2 KATALOG 2009 Under de senaste århundradena har vetenskapen utvecklats i hisnande fart. Samtidigt har dessa framåtskridanden uppenbarat den nuvarande vetenskapens gränser. NYHET! Soluppgång över vetenskapen är en bok i grundläggande vetenskapsteori som öppnar för nya perspektiv. Magdalena Rosell behandlar utförligt den komplexa frågan om vad forskning och vetenskap är för något. Centrala vetenskapsteoretiska problem introduceras och klargörs med konkreta exempel. Från denna utgångspunkt går författaren vidare och lyfter fram den moderna vetenskapliga världsbildens karaktär och implikationer. Slutligen visar Magdalena Rosell hur vetenskapen skulle kunna utvecklas genom att man utforskar ett radikalt nytt sätt att tänka om världen och tillvaron. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHETER NU PÅ SVENSKA! Den eviga världsbilden 3 & 4 Sol & Måne NYHET! Livet din spegel Boken vänder sig till dig som är intresserad av vetenskap och vetenskapsteori i allmänhet. Den riktar sig särskilt till dig som har en akademisk, naturvetenskaplig utbildning och som på allvar har börjat fundera över vetenskapens ramar och utgångspunkter. Boken vänder sig också till dig som har en annan bakgrund och som vill förstå den etablerade forskningens förutsättningar och utvecklingspotential. När den etablerade vetenskapen ställs mot alternativa teorier om människans och världsalltets beskaffenhet uppstår ofta motsättningar. En orientering i vetenskapsteori kan överbrygga många svårigheter i dessa möten. Den här boken kan bidra till en fruktbar diskussion av gränsöverskridande vetenskapliga frågor. Magdalena Rosell är docent i medicinsk näringslära vid Karolinska institutet och fil kand i teoretisk filosofi. Hon är även verksam som universitetspedagogisk utvecklare vid Stockholms universitet. Magdalena Rosell har sedan länge varit intresserad av alternativa tankesystem och hon är väl bevandrad i Martinus världsbild. NYHET! dvd-box (sidan 27) Martinus Thomsen ( ) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I sitt verk beskriver Martinus en världsbild där endast livet existerar. Världsalltet utgör ett alltomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar.

3 Världsbild förlag Senast utkomna 4 Gör din beställning enkelt i vår nya nätbokhandel! Kundtjänst Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB c/o StjärnDistribution Hästskovägen Hofors Redaktion och styrelse Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB Kavaljersstigen Hässelby Vem är Martinus? Martinus är författarnamn för dansken Martinus Thomsen ( ). Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern var han med om den omvälvande intuitiva upplevelse som han kallar kosmiskt med vetande. Upplevelsen gav honom inblick i de principer som bär upp den fysiska verkligheten och som skapar sammanhangen i våra liv. I den världsbild Martinus presenterar existerar endast livet. Världsalltet i sin helhet är ett levande väsen, i vars organism och medvetande vi själva lever som medvetna, organiska delar. Martinus fick insikt om alla varelsers odödlighet och han visar i sitt verk att den styrande principen i tillvaron, universums grundton, är kärlek. Denna tillvarons djupdimension låg öppen för honom att utforska. Den upplevs med hjälp av intuitionen, ett slags inre synförmåga som ger tillgång till grundläggande insikter om verkligheten. Hos de flesta är intui tionen ännu mycket svagt utvecklad, men den kommer efter hand att göra sig mera gällande. Martinus såg sig därför inte som ett privilegierat undantag i detta avseende. Han tog det som sin uppgift att ge den sökande människan en förberedande teoretisk inblick i livets kosmiska struktur. Resultatet blev ett författarskap som kan förändra vår syn på livet och den verklighet vi lever i. DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN 3 & 4 För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus tecknat ett flertal symbolbilder. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden i fyra delar innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Tredje delen innehåller 7 symbolbilder Jordklotets kosmiska strålglans Det eviga livet eller livsstegen Kosmiska utvecklingsbanor Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning De djuriska och mänskliga tankeklimaten Fjärde delen innehåller 11 symbolbilder Parningsakten eller Guds ande i mörkret Polprincipens kosmiska kretslopp Det eviga livets struktur Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen Människan och animalisk och vegetabilisk föda Jordmänsklighetens medvetandekategorier Korsets tecken Stjärnsymbolen Flaggans struktur Symbol över Livets Bog Lagen för tillvaron Älska varandra! 270 sidor Artikelkod: Pris: 390:- Del 3 och 4 finns nu på svenska i ett och samma band. NYHET 5

4 Senast utkomna Senast utkomna Kosmisk livssyn Nils Kalén Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden. Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 63:- UTKOMMER I POCKET Februari 2009 Livet har en enda mening, och det är att liv skall förenas med liv, och denna förening kan endast ske genom kärleken. Döende kulturfaktorer, Kosmos nr Polförvandlingen i vardagen Den konstanta utmaningen nilla Rosell/Lars Palerius (red) Denna antologi, bestående av arton texter av olika författare, har tillkommit för att ge en inblick i hur människor med kännedom om Martinus analyser upplever sin vardag och reflekterar kring denna övergångstid. I några av texterna får vi ta del av en teoretisk belysning av detta komplexa ämne, medan andra bidrag skildrar mer personliga och vardagsnära erfarenheter av den psykosexuella förvandlingsprocessen. 165 sidor Artikelkod: Pris: 210:- Livet din spegel Om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv Sören Grind En stor del av dagens psykologi utgår från föreställningen att vi bara lever en gång. Medvetandet ses enbart som en biprodukt av evolutionen. Denna materialistiska livssyn kan inte påvisa någon mening och logik i vårt individuella öde eller med mänsklighetens utveckling. Med ett reinkarnationsperspektiv är det istället medvetandet som är evolutionens orsak och drivkraft. Varje människas liv får här mening och sammanhang. I det omedvetna ligger erfarenheter och begåvning från tidigare liv som avgör vår karaktär, våra talanger, reaktionsmönster och grad av medkänsla. 375 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Sol & Måne Nu på svenska! NYHET Sol & Måne skildrar glimtar av tio års närkontakt med den store danske mystikern och intuitionsbegåvningen Martinus, som författaren träffade 1957 och under åren fram till 1968 dagligen fick undervisning av. Undervisningen hos Martinus försiggick som ett utbyte av frågor och svar mellan lärare och elev. Boken ger några exempel på sådana samtal och tecknar samtidigt en bild av Martinus som människa, mystiker, lärare och personlighet. 108 sidor Artikelkod: Pris: 285:- 6 7

5 Livets Bog Livets Bog LIVETS BOK är på svenska, men utges även i översättning under sin danska originaltitel Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket är i sju band och innehåller tolv symbolbilder i färg. 8 Livets Bog Pris 290:- per band Alla band är inbundna Tredje Testamentet LIVETS BOG LIVETS BOK är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk männi skan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom veten skapens rön. Men livet kan inte förstås enbart utifrån fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos. Vi håller på att lämna djurriket och är på väg att bli riktiga människor. Genom reinkarnation utvecklas varje individ både intellektuellt och moraliskt. Lidandet väcker förmågan till medkänsla, som ligger till grund för det moraliska sinnet. Därigenom undergrävs principen om den starkares rätt till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla. Religionernas kärleksbudskap visar sig vara helt förenligt med en logisk världsbild. Martinus ser sitt verk som en förklarande fortsättning på Jesu kärlekslära, som han därigenom befriar ur det förgångnas religiösa dogmatik och trångsynthet. Det är skälet till att han gett sitt författarskap samlingstiteln Tredje testamentet, som också är huvudtitel på Livets Bog. Del 1 är en inledning till verket och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi. Ur innehållet: Företal Världssituationen Den gudomliga skaparprincipen Den nya världsimpulsen Ett internationellt världsrike under skapande Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen Från djur till människa Världsalltets grundenergier Grundenergierna och tillvaroplanen Utveckling. Åtta symbolplanscher med förklaringar. 261 sidor Artikelkod: Del 2 Kosmisk kemi Lagen för ämnenas reaktion Kosmisk kemi är detsamma som ödesvetenskap Något som är eller jaget bakom energierna Ämnena och jagets fria vilja Jagets eviga kraftkällor Jaget, döden och den fysiska kroppen Undermedvetandet, ödeselementet, talangkärnor, övermedvetandet Inveckling och utveckling Sömnens natur Grundenergiernas kombination Tankeklimat Kosmiskt medvetande Begäret som fundament för allt medvetenhetsliv Urbegäret och moderenergin. 316 sidor Artikelkod: Del 3 Kretsloppsprincipen Livsmysteriets lösning Livsyttringsfacit Mentala perspek tivförhållanden Odödlighet Återfödelse och reinkarnation Livssubstanser Den fasta punkten och rörelsen Sexualitet Den maskulina och den feminina polen Syndernas förlåtelse Konsten att skapa ett lyckligt öde Lidandet är ett ofärdigt stadium i en skapelseprocess Syndafallet Talsystemets kosmiska innebörd. 399 sidor Artikelkod: Del 4 Det eviga livet Nuet och evigheten Tid, rum, storlek och avstånd Vem är vår nästa? Nästakärlek och sexualism Världsåterlösningsprincipen Symboliken i berättelsen om Adam och Eva Äktenskapet Växten förvandlas till djur Förälskelse Gamla och Nya testamentet Nationalismens undergång Den äkta och den falska affärsprincipen Kommunism och demokrati Politik är omdanad reli giositet. 380 sidor Artikelkod: Del 5 Den högsta elden Den sexuella polförvandlingen Halvkön och helkön Varför religionerna inte kan frälsa mänskligheten Jesu liv och framträdande Kristi återkomst Djuret blir människa Äktenskapet och nästakärleken Äktenskapets degeneration Olycklig kärlek Sexuella urspåringar Den stora födelsen Det sexuella området är det kosmiska kretsloppets alfa och omega. 268 sidor Artikelkod: Del 6 Guds rike eller livets äventyr Logik, lagen för skapande Kosmiskt medvetande är detsamma som den helige ande Bön och meditation Mikro-, mellan- och makrokosmos Världsalltet är ett levande väsen, Gudomen Alla naturens detaljer är bokstäver, ord och meningar i ett språk Gudomens jag och gudasonens jag är det primära i tillvaron Allt är mycket gott Intuition och kosmiska glimtar Väsendets fria vilja Tankekraft och livskraft Elektricitet och ande Rörelsens innersta orsak. 306 sidor Artikelkod: Del 7 Den kosmiska världsmoralen Vad som ligger till grund för förmågan att förlåta Den fysiska tillvarons nödvändighet Det obehagligt goda och det behagligt goda Kärleken är en förnimmelse av den samhörighet som väsendena utgör med alla andra levande väsen De kosmiska analyserna och nästakärleken. Efterskrift. 184 sidor Artikelkod:

6 Den eviga världsbilden Symbolböckerna Den eviga världsbilden Symbolböckerna För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal symbolbilder. De flesta är i färg. DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN i fyra delar innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Den eviga världsbilden Alla delarna är inbundna DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN Del 1 Del 2 Innehåller 14 Innehåller 11 symbolbilder symbolbilder Reinkarnation, kretslopp och årstider Guds ande över vattnet Det levande väsendets ödesbågar Världsåterlös nings Genom invigningens mörker principen (Helvete eller ragnarök) Intolerans Syndernas förlåtelse Vägen mot ljuset Den eviga kosmiska organiska Kosmisk medvetslöshet förbindelsen mellan gud och gudason 1 Det levande väsendet 1 Den eviga kosmiska organiska Livsenhetsprin cipen förbindelsen mellan gud och gudason 2 Det gudomliga något, X1 Den materialistiska eller Det levande väsendets ofullkomliga världsbilden skaparförmåga, X2 Den färdiga människan Det skapade, X3 som Guds avbild, honom lik Den eviga världsbilden Det ej färdiga människoriket Grund energiernas Mänsklighetens karma kombinationer Det kommande fullkomliga människoriket Den eviga världsplanen 145 sidor Artikelkod: Pris: 290:- De kosmiska spiralkrets loppen 1 Lagen för rörelse Evighetskroppen 112 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Del 3 & 4 Tredje delen innehåller 7 symbolbilder Jordklotets kosmiska strålglans Det eviga livet eller livsstegen Kosmiska utvecklingsbanor Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning De djuriska och mänskliga tankeklimaten Fjärde delen innehåller 11 symbolbilder Parningsakten eller Guds ande i mörkret Polprincipens kosmiska kretslopp Det eviga livets struktur Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen Människan och animalisk och vegetabilisk föda Jordmänsklighetens medvetandekategorier Korsets tecken Stjärnsymbolen Flaggans struktur Symbol över Livets Bog Lagen för tillvaron Älska varandra! 270 sidor Artikelkod: Pris: 390:- Nu på svenska! För den människa som önskar komma till verklig upplevelse av och kunskap om den absoluta sanningen om livet eller livsmysteriets lösning är det nödvändigt att lära känna sig själv i grunden, ty det levande väsendets kosmiska analys är just i sig själv livsmysteriets lösning. Den eviga världsbilden 1, kapitel 5, stycke

7 Martinus Småböcker Martinus Småböcker 85 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Blad ur Guds bilderbok Här skildrar Martinus dygnets olika faser De levande väsendenas odödlighet Kulturens skapelse Om de faktorer som ligger bakom den Vägen till invigning Ödmjukhet är detsamma som självkännedom, vilka blir paralleller till vårt jordelivs åldrar. Världsalltet är Gudomens organism. Genom naturens skönhet talar han till oss. I sin bilderbok inviger han oss i livets mysterium. Endast utifrån tanken om alla varelsers odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättvist. Avsnittet Den andliga vetenskapens nödvändighet behandlar vetenskapens förhållande till samhället, till mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld. För att skapa fred på jorden räcker det inte med materialistisk vetenskap, det behövs också en vetenskap i livsinställning. insikt i den egna fullkomligheten och ofullkomligheten, och är vägen till all visdom. Även gåvokultur tas upp. En verklig gåva är ett givande som inte rymmer den minsta tanke på någon form av gengåva. diktatur och demokrati. 80 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Bönens mysterium Kosmiskt medvetande Två slags kärlek Meditation Bönens funktion är att bli till ett levande Vägen till det kosmiska medvetandet går Ordet kärlek förknippar vi normalt med Att meditera är att tänka över livet. Vissa samtal eller en korrespondens med det genom utvecklingen av förmågan att förstå förälskelse och parförhållanden. Men det är former av meditation kan ge upplevelser av universella väsen som vi lever i. Innebörden i och förlåta medvarelserna. Boken behandlar bara begränsade uttryck för denna centrala kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. bönen Fader vår förklaras utförligt. övergången från principen envar är sig själv livsfunktion: inom varje människa utvecklas Avsnittet På kärlekens altare behandlar närmast till principen att älska sin nästa också förmågan till en osjälvisk kärlek, som bland annat vår tids penningdyrkan. 12 som sig själv. riktar sig mot allt och alla. 13

8 Martinus Småböcker Martinus Småböcker 78 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Vad är sanning? Vägen till paradiset Kosmiska glimtar Mänsklighetens öde Människans förmåga att tro på religiösa Efter döden fortsätter livet i en värld Det förekommer tillfällen då människor upp En ny världskultur håller på att födas. Boken auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen uppbyggd i en strålformig materia som direkt lever livet i en kulminerande ljusupplevelse, ger en orientering om grunddragen i den baseras i stället alltmer på fakta, vetande kan påverkas av tanken. Tillvaron i denna ett slags extastillstånd, då allt förnims som kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen och egen erfarenhet. Också innebörden i andliga värld mellan de fysiska liven strålande lycka och glädje. Avsnitten kommer att utvecklas till kärleksvetenskap. begreppet Kristi återkomst tas upp. kan liknas vid en semester, ett individuellt Högintellektualitet och Lågintellektuali- En framtida demokratisk världsregering blir paradis, anpassat till ens djupaste önskningar tet redogör för medvetandets utveckling i nödvändig som garant för freden och humana och behov. det kosmiska spiralkretsloppet. förhållanden för alla. För beställning och nyhetsbrev besök vår nya nätbokhandel! 46 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Kring min missions födelse Här presenterar Martinus sig själv och redogör Livets väg Livet leder mänskligheten från mörker till Mänskligheten & världsbilden Naturvetenskapen kan endast registrera natu för de omständigheter och händelser, de ljus i ett kosmiskt kretslopp som garanterar rens yttre, mekaniska sida, dess energiproces djupgående upplevelser, som totalt förändrade väsendena ett evigt liv. Boken visar hur ser och materierörelser, som uttrycks i mått hans liv och som satte honom i stånd att livsprincipen var och en är sig själv närmast och vikt. Livet är däremot något inre, det är beskriva den kosmiska världsbilden. lever kvar och skapar svårigheter för oss när vi upplevelse och medvetande och förutsätter 14 inte alltid kan göra det goda vi vill. existensen av ett upplevande något. 15

9 Martinus Småböcker Genom dödens port Det vi kallar döden är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för. Det vi kallar döden kan bli som en skön solnedgång från den fysiska världen och en underbar soluppgång i den andliga världen. 41 sidor Artikelkod: Pris: 50:- Ny upplaga 2008 Martinus Övriga böcker Bisättning Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa. Det finns ett samspel mellan mikroväsendenas liv och hälsa och vårt eget liv och hälsa. Vår nästa finns även i mikrokosmos. Vi har ett ansvar för denna mikrovärlds öde även sedan vi själva lämnat kroppen. Om framtidens begravningskultur. 240 sidor Artikelkod: Pris: 175:- Vad är medvetande? Medvetande är upplevelsen av ämnenas reaktion. Att förneka att det finns något som upplever ämnenas eller materiernas reaktion, kan inte låta sig göra utan att förneka sin egen existens. Materiens tillblivelse och upplösning, Kosmos nr Logik 107 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Pris: 80:- 96 sidor Artikelkod: I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken Världsfredens skapelse Genom att förstå reinkarnationen som förutsättning för människans utveckling kan vi följa framväxten av ett fredligt sinne. Den idealiska födan Vegetarisk föda är naturligt för människan. När vi äter införlivas mikrokosmiska livsenheter i vår organism. Deras natur Påsk I Påsk beskriver Martinus händelserna kring Jesu korsfästelse. Här framstår tydligt ett stort kärleksmedvetande, mitt i kulminationen av mörker och lidande. Julevangeliet Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbolisk berättelse om jordmänniskans kosmiska öde. Logik är, att vi med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill säga i samklang med naturen, med kärleken och livet, och förstå att allt är mycket gott. 320 sidor Artikelkod: Pris: 250:- 16 påverkar vår hälsa. 17

10 Martinus Ej översatta böcker Martinus Ej översatta böcker Den Intellektualiserede Kristendom Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript som Martinus arbetade med fram till sin bortgång och beskriver vilken roll Martinus litterära verk har som världslärare och varför verket har fått titeln Tredje testamentet. 260 sidor Artikelkod: Pris: 430:- Martinus erindringer Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många bilder från Martinus liv och resor. I en efterskrift av Tage Buch beskrivs människan Martinus och utvecklingen av arbetet under senare år. 202 sidor Artikelkod: Pris: 210:- 2:a upplagan 2:a upplagan 114 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 140 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 105 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 108 sidor Artikelkod: Pris: 135:- Artikelsamling 1 I denna artikelsamling ingår Martinus alla egna artiklar i tidskriften Kosmos från åren Därutöver ingår elva artiklar, vilka var införda i Kosmos senare, bl.a. fem artiklar från åren som publicerades efter Martinus bortgång. Samarbejdsstrukturen Denna bok har efter Martinus bortgång sammanställts av rådet för Martinus Institut och bygger på rådets samtal med Martinus och innehåller därutöver många referenser till hans verk. Livets skæbnespil Boken består av fyra artiklar: Livets skæbnespil, Den store fødsel, Den store fødsel och Djævlebevisthed og... Boken består av fyra artiklar: Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed, Udødelighed, Guds Verdensreligion og... Boken består av fyra artiklar: Verdensreligion og verdenspolitik, Jordmenneskets skæbneårsag, Pilatus, Ud af mørket Boken består av tre artiklar: Ud af mørket, Et glimt af verdensgenløsningen och Getsemane have. 428 sidor Artikelkod: Pris: 495: sidor Artikelkod: Pris: 215:- Dyrets billede og Guds billede. skabelse af mennesket och Verdenssituationen.... Kristus og Barrabas och Hvorfor skal man tilgive sin næste?. 19

11 Talproduktioner på danska Talproduktioner på danska i mp3-format Artikelkod: Pris: 205:- Kosmiske lektioner (mp3) Denna cd innehåller 50 föredrag i mp3-format av Ole Therkelsen (ej att förväxla med Martinus bok Kosmiska lektioner ). Ole Therkelsen har under många år studerat och hållit en mängd föredrag om Martinus kosmologi. Artikelkod: Pris: 250:- Hvem var Martinus egentlig? I denna dubbel-cd intervjuas av Steen Krarup. I samtalen kommer in på människan Martinus och delar med sig av sin personliga uppfattning av vem Martinus var. Mennesket & virkeligheden Denna box innehåller sex dvd-skivor (ljud, ej bild) med en sammanlagd speltid på 32 timmar. Här behandlas den storslagna helhetsbild av verkligheten som Martinus kosmologi utgör på ett intressant sätt i ett samtal mellan redaktör Steen Landsy och författaren, som i över tio år var Martinus personliga elev. Ljudbok dvd Artikelkod: Pris: 2240:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Bevidshedens giftstoffer (cd1) Inspelat fördrag som Martinus höll den 30/ Martinus tar upp nödvändigheten av att lära sig behärska mentala giftämnen såsom avundsjuka, intolerans, oärlighet m.m. 20 Intellektualiseret kristendom (cd2) Inspelat föredrag som Martinus höll den 14/ I föredraget ger Martinus en överblick över olika epoker i utvecklingen från Gamla testamentets kultur och fram till det kommande humana människoriket. Sjælelig undernæring (cd3) Inspelat föredrag som Martinus höll den 20/ Föredraget beskriver hur lagbundenheten inte bara gäller den fysiska materien utan också den psykiska materien, det vill säga våra tankar. Om mig selv, min mission (cd4) Inspelat föredrag som Martinus höll den 30/ Martinus berättar om arbetet med sina kosmiska analyser och hur dessa relaterar till både kristendomen och naturvetenskapen. Unaturlig træthed (cd5) Inpelat föredrag som Martinus höll den 16/ Föredraget behandlar konflikten mellan människans två mentala sidor, den äldre egoistiska sidan samt den nya humana sidan. Verdens frelse (cd6) Inspelat föredrag som Martinus höll den 11/ Martinus berättar om den utvecklingsepok som mänskligheten befinner sig i, där vi är i omvandling från att utgöra enpoliga väsen till att bli dubbelpoliga, där feminint och maskulint förenas. Talent for skæbnemodtagelse (cd7) I detta föredrag, inspelat 1968, berättar Martinus om hur människan utvecklas från ett primitivt till ett fullkomligt tillstånd. I denna process utgör smärtsamma upplevelser i själva verket uttryck för kärlek. Mit forhold til Gud (cd8) I detta föredrag från 1968 berättar Martinus under informella former om hur han påsken 1921 genomgick det han kallar för den stora födelsen. Han berättar också vilka efterverkningar denna upplevelse hade i hans medvetande. 21

12 Relaterade författare på svenska Relaterade författare på svenska 108 sidor Artikelkod: Pris: 285:- 375 sidor Artikelkod: Pris: 290:- 165 sidor Artikelkod: Pris: 95:- 128 sidor Artikelkod: Pris: 75:- Sören Grind Gunnar Fredriksson Nils Kalén Nu på svenska! NYHET Sol & Måne Livet din spegel Lyckan och lidandet Kristendomens hedendom Sol & Måne skildrar glimtar av tio års Med ett reinkarnationsperspektiv är det Har lidandet en mening? Varför lever somliga En upptäcktsfärd bland religionens dogmer, närkontakt med Martinus, som författaren medvetandet som är evolutionens orsak och i svält, sjukdom och fattigdom och andra i traditioner, ceremonier, sakrament etc. träffade 1957 och under åren fram till 1968 drivkraft. Varje människas liv får mening överflöd och med strålande hälsa? Är livet i Om deras ursprung och tillblivelse samt dagligen fick undervisning av. Undervisningen och sammanhang. I det omedvetna ligger grunden orättfärdigt och lidandet meningslöst? teologernas spekulationer. Förbluffande försiggick som ett utbyte av frågor och svar erfarenheter och begåvning från tidigare Utifrån Martinus kosmologi får dessa frågor mycket av kyrkans läror och riter visar sig mellan lärare och elev. liv som avgör vår karaktär, våra talanger, logiska och hoppingivande svar. vara arv eller lån från äldre religioner, ofta reaktionsmönster och grad av medkänsla. kamouflerad hedendom. 123 sidor Artikelkod: Pris: 125:- Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 63:- 143 sidor Artikelkod: Pris: 75:- 99 sidor Artikelkod: Pris: 155:- Nils Kalén Nils Kalén Rolf Elving Nu i pocket! Februari Människan och livsmysteriet Den kosmiska livssyn som Martinus lagt grunden till ger ett avgörande kunskapsteoretiskt bidrag till vår förståelse av fenomenet liv. Den materialistiska världsbilden prövas nu verkligen i sina grundvalar. Kosmisk livssyn Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden Tio Guds bud och Tredje testamentet Om de tio budordens uppkomst och världshistoriska betydelse. Med Martinus kosmologi som bakgrund anläggs nya aspekter på budens innebörd, som fördjupas och vidgas, varige En introduktion till Tredje testamentet Bibelns två testamenten, Gamla och Nya testamentet, har utvidgats med ännu ett Tredje testamentet. Kristendomens kärleksbudskap har med detta verk fått den logiska 22 nom buden får förnyad aktualitet i vår tid. underbyggnad som det hittills saknat. 23

13 Relaterade författare på svenska Relaterade författare på svenska 78 sidor Artikelkod: Pris: 90:- Gunnar Carlsson Kosmologi och vetenskap I denna bok har Gunnar Carlsson sökt visa på samstämmigheter mellan etablerad materialistisk vetenskap och Martinus kosmologi inom områdena termodynamik, kvantfysik, relativitetslära och utvecklingslära. 150 sidor Artikelkod: Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? Är Martinus verk Tredje testamentet det budskap världen väntat på? Enligt Johannesevangeliet utlovar Kristus att Hjälparen, den heliga anden ska komma och förklara vad han själv inte kunde förmedla. Samtidigt förebådar han att det ska komma falska profeter. Polförvandlingen i vardagen Den konstanta utmaningen nilla Rosell/Lars Palerius (red) Denna antologi, bestående av arton texter av olika författare, har tillkommit för att ge en inblick i hur människor med kännedom om Martinus analyser upplever sin vardag och reflekterar kring denna övergångstid. 165 sidor Artikelkod: Pris: 210:- 36 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 148 sidor Artikelkod: Pris: 165:- Gunner Fredriksen 31 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 63 sidor Artikelkod: Pris: 80:- 32 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 27 sidor Artikelkod: Pris: 35:- Ångest Ett temahäfte om begreppet ångest. Innehåller Martinus artikel Varför lever människorna i en överdimensionerad fruktan samt Gunner Frederiksens Ångest, som behandlar olika sidor av detta sinnestillstånd. 24 Projekt liv Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien ställs här i kontrast till Martinus analyser av begreppet liv. Utvecklingen är inte slumpmässig utan avslöjar avsikt och ändamålsenlighet. Evolutionstanken är förenlig med en gudomlig avsikt om Gud och naturen är samma sak. Ödet och den sexuella polförvandlingen Mogens Möller Om Martinus analyser av sexualitetens förvandling hos människan. Vi och våra gener Nils Kalén En kritisk syn på ärftlighetsläran. Denna bok presenterar ett alternativ: det erfarenhetsmaterial som individen själv har med sig från tidigare liv. Drömmen som brast Olav Johansson Utifrån Martinus analyser av kommunism och demokrati kan verklig kommunism inte dirigeras fram, den kräver mänsklig mognad och är därför en utvecklingsfråga. Martinus människa och verk Gunner Fredriksen Detta häfte utgör en introduktion till Martinus kosmologi och tar även upp kosmologins tillblivelse. 25

14 Relaterade författare på danska Relaterade författare på danska 132 sidor Artikelkod: Pris: 135:- Det kosmiske gudsbegrep I denna bok har, som i mer än tio år var personlig elev hos Martinus, sammanfattat de centrala aspekterna av gudsbegreppet i Martinus världsbild. Syftet är att läsaren på relativt kort tid ska kunna få en uppfattning av vad det handlar om. 314 sidor Artikelkod: Pris: 380:- I begyndelsen var tomheden Hela den materiella verkligheten är i grunden en illusion, vilket beslöjar det faktum att allt ytterst är en fråga om immateriell tomhet och stillhet. Martinus og hans livsværk Knut Christiansen Författaren har intervjuat en mängd vänner och medarbetare till Martinus och samlat ihop ett rikt källmaterial i form av brev, dokument, artiklar mm som ligger till grund för denna omfattande bok i två delar (som endast säljs tillsammans). Boken innehåller över 500 bilder och omfattar ca sidor sidor Artikelkod: Pris: 590:- Evigheten är den stillhet utifrån vilken all rörelse kan konstateras. Tids- och rumsdimensionell förnimmelse och livsmysteriets lösning, Kosmos nr sidor Artikelkod: Pris: 260:- 208 sidor Artikelkod: Pris: 265:- 256 sidor Artikelkod: Pris: 305:- 160 sidor Artikelkod: Pris: 215:- Livet og det lukkede rum Vilka vi är, varför vi är här eller det som kan uttryckas med orden, varifrån och varthän. En skildring av evolutionen som ett gudomligt experiment i materia och ande. Kosmisk kemi Detta är den sista boken i s femtioåriga författarskap inom Martinus kosmologi. I boken Kosmisk kemi belyser författaren hur grundenergiernas egenskaper och kombinationsmöjligheter verkar och påverkar allas våra liv och vardag. Mennesket och den skjulte Gud Alla talar om Gud, men ingen har någonsin sett honom. Eller? Jo, svarar Martinus för egen del. Boken skildrar de grundläggande dragen i den bild av Gud som Martinus skisserar. Mennesket og den sexuelle revolution Mänskligheten står nu på tröskeln till en revolutionerande förvandling av sin sexuella mentalitet, en förvandling som kommer att omskapa oss till en helt ny typ av människa där osjälviskheten kommer att styra

15 Relaterade författare på danska Filmer på danska Martinus, Darwin og intelligent design 322 sidor Artikelkod: Pris: 395:- Ole Therkelsen Darwin tar sin utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av det naturliga urvalet; intelligent design försöker vetenskapligt att påvisa att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Utöver dessa två teorier presenteras här en tredje förklaringsmodell. X -böcker i fyra band av DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: Martinus som vi husker ham Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans arbete berättar här om sina upplevelser. De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den blygsamma början av Martinus arbete och fram genom åren. Genom dem kommer vi människan Martinus in på livet. Pris 335:- per band Alla band är häftade 290 sidor Artikelkod: Pris: 220:- Red Sam Zinglersen s X -böcker i fyra band utgör en systematisk och djupgående introduktion till Martinus kosmologi och är lämpliga för den som vill tränga djupare in i de teoretiska grunderna för den kosmiska världsbilden. dvd-box Martinus som vi kendte ham KUNDTJÄNST Telefon: E-post: Pris 650:- för 8 dvd-filmer Allt eftersom åren går blir det färre och färre personer som faktiskt har mött Martinus. Detta råder dvdboxen Martinus som vi kendte ham nu indirekt bot på. På de åtta dvd-filmer som boxen innehåller (totalt nio timmars speltid) berättar en rad personer om deras möte med Martinus. Deras personliga minnen görs med inslag av tidiga smalfilmsinspelningar som har gjorts på Martinus. De flesta i filmen talar danska, några talar svenska. Filmen är ej textad. dvd-box nio timmars speltid Artikelkod: Pris: 650:- NYHET! dvd-box VÄRLDSBILD FÖRLAG Frankeras ej. Världsbild Förlag betalar portot c/o StjärnDistribution Svarspost Kundnummer HOFORS 28 29

16 Introduktionsböcker Martinus kosmologi Kosmiska lektioner Ett introduktionshäfte som bland annat innehåller Martinus artiklar Den kosmiska världsbilden i fickformat och Reinkarnationsprincipen. Omslag med två symbolbilder i färg. Häfte 15 sidor Artikelkod: Pris: 20:- Kosmiska lektioner är en lättläst introduktion till Martinus författarskap. Boken innehåller 19 artiklar som baserar sig på föredrag han hållit. Martinus förklarar här hur människans livsproblem sammanhänger med hennes bristande förståelse av livet. Pocket 192 sidor Artikelkod: Pris: 70:- Vill du hålla dig uppdaterad med nyheter från oss? Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på Klicka på länken längst ned i menyn. Beställning görs via eller med denna talong. Art.kod: Antal: Titel: Texta tydligt, tack! Ev. kundnummer Namn: Adress: Postadress: Telefon: sonnummer: E-post: Tryckt hos StjärnDistribution. Grafisk form och layout Renée Edlund. (2009-I) En fast fraktkostnad på 49 kr tillkommer på varje beställning. Vid delad leverans debiteras varje försändelse en fraktkostnad. Överstiger ordersumman 1000 kr bjuder vi på fraktkostnaden. Övriga fraktvillkor hittar du på

17 Soluppgång över vetenskapen 206 sidor Artikelkod: finns att köpa i bokhandeln. Den går också att beställa för 175 kr via förlagets hemsida: eller genom att ringa kundtjänst: Vetenskapshistorien visar många exempel på hur nya tankegångar, som senare har visat sig leda till avgörande vetenskapliga genombrott, möter motstånd och kanske till och med hånas av etablissemanget. Skulle något sådant kunna ske idag, mitt framför våra ögon? Ur Soluppgång över vetenskapen

NYHETER. Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port. Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok KATALOG 2012. Martinus

NYHETER. Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port. Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok KATALOG 2012. Martinus KATALOG 2012 Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port Martinus Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok NYHETER Martinus Thomsen (1890 1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter

Läs mer

NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015

NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015 KATALOG 2015 NYHET Den eviga världsbilden, del 6 I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Martinus Thomsen ( )

Martinus Thomsen ( ) KATALOG 2014 Martinus Thomsen (1890 1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I

Läs mer

Den intellektualiserade kristendomen

Den intellektualiserade kristendomen KATALOG 2016 Den intellektualiserade kristendomen Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript, som Martinus arbetade med fram till sin bortgång. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin uppgift

Läs mer

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13 MARTINUS KOSMOLOGI en andlig-vetenskaplig världsbild Martinus Institut 1981 Reg. nr 13 Information om verksamheter i Stockholmsområdet våren 2015 www.martinus.se VAD ÄR MARTINUS KOSMOLOGI Livets Bog Tredje

Läs mer

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem Studieprogram Stiftelsen Kosmos-Varnhem Martinus andliga vetenskap Göteborg Varnhem Hösten 2012 KALENDARIUM HÖSTEN 2012 Datum Arrangemang Föreläsare/ ansvarig(a) 10-12/8 Att bli herre över sig själv medvetenhet

Läs mer

Fler böcker från Världsbild Förlag

Fler böcker från Världsbild Förlag Fler böcker från Världsbild Förlag Andra författare om MARTINUS KOSMOLOGI Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Är Martinus verk Tredje testamentet

Läs mer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer Österländska religioner Döende Kulturfaktorer DE ÖSTERLÄNDSKA FOLKEN ÄR MYCKET RELIGIÖST OCH ANDLIGT INSTÄLLDA, MEN FÖRHÅLLANDEVIS OINTELLEKTUELLA Genom de österländska religionerna lär man att meditation

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt!

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Ordet blev kött - Julotta 2016, MK God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Nu är det nog många av oss som har firat julen med, mat, julklappar,

Läs mer

Ett författarskap som kan förändra världen

Ett författarskap som kan förändra världen Ett författarskap som kan förändra världen E tt av vår tids märkligare författarskap påbörjades i 1920-talets Köpenhamn. Det kom så småningom att resultera i det stora verket Livets Bog (Livets bok) samt

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Ett fönster mot evigheten

Ett fönster mot evigheten Ett fönster mot evigheten... en introduktion till TREDJE TESTAMENTET av Martinus Martinus Institut Den röda tråden genom samtliga kosmiska analyser är kärleken till allt levande. Tredje testamentet är

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2008 29 juni - 5 juli Rekreation och inspiration 6 juli - 12 juli Se människan Om Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Idealfond Reg. nr 26

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Idealfond Reg. nr 26 MARTINUS KOSMOLOGI en andlig vetenskaplig världsbild Martinus Idealfond 1964 Reg. nr 26 Information om verksamheter i Stockholmsområdet våren 2017 www.martinus.se VAD ÄR MARTINUS KOSMOLOGI? Bild: Rune

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna.

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. Introduktion Judendom, kristendom och Islam Judendom 1800 talet f v t Abraham Kristendom Islam Tanach (Gamla testamentet) År noll, Jesu födelse Jesus Likheter Abraham Nya testamentet 600 talet e v t Muhammed

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING

EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING Rolf Elving EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING 2 Dialog Förlag Dialog Rolf Elving info@tredjetestamentet.se 3 INNEHÅLL

Läs mer

1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen

1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen 1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen Nu är det åter jul, och över hela den kristna världen firar man den heliga festen till minne av Jesusbarnets födelse. Kanske försvinner

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Martinus Center Klint. Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet

Martinus Center Klint. Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet Martinus Center Klint Temafördjupningsgruppen 2016 Vecka 5 och 6 Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet Utarbetat av Søren Olsen Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt

Läs mer

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan Hinduism & Buddhism Planering Läxförhör Inlämning v. 34-35 Hinduism v. 36 Buddhism v. 37 Jobba med inlämningar (textanalys och jämförande text) torsdag v.35

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

NI SKA VARA HELIGA. artikel av. Linda Bergling

NI SKA VARA HELIGA. artikel av. Linda Bergling NI SKA VARA HELIGA artikel av NI SKA VARA HELIGA Vi säger nej för att vi älskar Gud och vet att hos honom finns allt som vi behöver frid, vila, hälsa, upprättelse, liv och kärlek. Vi behöver inte använda

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska Mental träning - Att lära sig tänka och önska Tänkandet är den ratt med vilken individen styr sitt eget ödes kurs Martinus i Logik Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen förrän de lärt

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG & LJUSETS KÄLLA - INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STEG FÖR STEG 3. LIVSKVALITET 4. YOGA SOM FILOSOFISKT SYSTEM 5. GURUS YTTRE OCH INRE 6. INRE

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2015. 28 juni - 4 juli. Att förstå sig själv och andra. 5 juli - 11 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2015. 28 juni - 4 juli. Att förstå sig själv och andra. 5 juli - 11 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2015 28 juni - 4 juli Att förstå sig själv och andra 5 juli - 11 juli En ny syn på livet - och ett nytt sätt att leva Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2014 Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli Tillit till livet i en orolig tid Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Livet och döden Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

En gudsbild under förvandling

En gudsbild under förvandling Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2011 Sommarkurs 1, 26 juni - 2 juli Livet - ett samspel Sommarkurs 2, 3 juli - 9 juli En gudsbild under förvandling Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

Mänskliga möjligheter

Mänskliga möjligheter Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2010 Sommarkurs 1, 27 juni 3 juli Rekreation och inspiration Sommarkurs 2, 4 juli 10 juli Mänskliga möjligheter Om Kosmosgården Kosmosgården

Läs mer

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild.

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2003 VEM ÄR GUD? I. DET GUD ÄR I SIG SJÄLV A. GUDS VÄSEN 1. ANDE 1) Gud är ande Joh.4:24 2) Gud är osynlig Rom.1:20 3) Kristus är den osynlige Gudens avbild Kol.1:15-20 Gud är

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Martinus kosmologi En introduktion Pia Hellertz 1

Martinus kosmologi En introduktion Pia Hellertz 1 Martinus kosmologi En introduktion Pia Hellertz 1 Den danske filosofen, författaren och mystikern Martinus (1890-1981) menar att hans samlade verk Tredje Testamentet, är den av Jesus Kristus utlovade Hjälparen

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2013. Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli. Kärlek och sexualitet i förändring. Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2013. Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli. Kärlek och sexualitet i förändring. Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2013 Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli Kärlek och sexualitet i förändring Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli Tankarnas betydelse för våra liv i vardagen Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Den andliga sökarens arbete med sig själv

Den andliga sökarens arbete med sig själv 15-18 augusti 2013 Kurs i Varnhem 13-16 augusti 2015 Den andliga sökarens arbete med sig själv Del 2 13-16 augusti 2015 DEN ANDLIGA SÖKARENS ARBETE MED SIG SJÄLV anordnar åter en kurs i Varnhem med titeln

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Fysik Kunskapens användning

Fysik Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

KONFIRMATIONENS SAKRAMENT

KONFIRMATIONENS SAKRAMENT KONFIRMATIONENS SAKRAMENT Genom konfirmationens sakrament får du den helige Ande såsom han blev given apostlarna på pingstdagen. Konfirmationen befäster vårt barnaskap hos Gud, den förenar oss innerligare

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Paradigmkampen - Med koppling till myten om CO2-orsakad global uppvärmning.

Paradigmkampen - Med koppling till myten om CO2-orsakad global uppvärmning. Länk hit: http://blog.lege.net/content/paradigmkampen Med_koppling_till_CO2_myten.html Utskriftsversion: http://blog.lege.net/content/paradigmkampen Med_koppling_till_CO2_myten.pdf Publicerad 2008-07-17.

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Nyfikenhetsvandring 3 - GUD FADER

Nyfikenhetsvandring 3 - GUD FADER Nyfikenhetsvandring 3 - GUD FADER Bidrag från Bengt Pleijel 2005-12-31 Bibelskolan.com Detta är nyfikenhetsvandring 3 Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! I de två föregående avsnitten fick vi

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Martinus Kosmologi Arbetsstruktur Stiftelsen Martinus Kosmologi - Henrik Sundström /

Martinus Kosmologi Arbetsstruktur Stiftelsen Martinus Kosmologi - Henrik Sundström / Arbetsstruktur Styrelsen Övergripande funktioner, t ex policy, ekonomi Samordning av de olika arbetsgrupperna Litteraturen via Världsbild Storforum Program/Info Husvärdar Fastigheten/ Lidingö Forskning/

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs för : 1. att vi skulle upptäcka Ljuset och den Utgivande Kärleken så att vi inte syndar 2. att vi skall veta att vi

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Fysik Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna till några vanliga energikällor och deras påverkan på miljön kunna redogöra för vattnets

Läs mer

Appendiks B Martinus beslutning om at betegne hele sit værk Det Tredie Testamente

Appendiks B Martinus beslutning om at betegne hele sit værk Det Tredie Testamente 1 Appendiks B Martinus beslutning om at betegne hele sit værk Det Tredie Testamente I slutningen af 1979 besluttede Martinus at han ville udgive sit samlede værk under fællesbetegnelsen Det Tredie Testamente.

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Den Smala Vägens Folk Årsmötespredikan i Betelkyrkan Jönåker

Den Smala Vägens Folk Årsmötespredikan i Betelkyrkan Jönåker 12 mars 2017 Den Smala Vägens Folk Årsmötespredikan i Betelkyrkan Jönåker Gå in genom den trånga porten den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den (Matt 7:13)

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Advent och Julen 2014 Advent i väntans tider Människan är alltid riktad framåt, mot framtiden. Hon längtar efter något eller någon. Hon drivs framåt av hoppet,

Läs mer

Ämnesplan i Fysik Treälven

Ämnesplan i Fysik Treälven Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska

Läs mer

Nils Kalén Martinus kosmologi en introduktion

Nils Kalén Martinus kosmologi en introduktion Nils Kalén Martinus kosmologi en introduktion Den kände engelske författaren H.G. Wells skrev en gång en berättelse om de blindas rike. Han låter där en seende man från ett främmande land uppleva sällsamma

Läs mer