NYHET! Juni Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009"

Transkript

1 KATALOG 2009 Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHET! Juni 2009 Vad är vetenskap för något? Hur kan man förhålla sig vetenskapligt till en teoristruktur som inte ryms inom dagens vetenskapliga ramar? I Soluppgång över vetenskapen klargör Magdalena Rosell dessa frågor genom att ta med läsaren på en guidad tur genom området för vetenskapsteori, en tur som slutligen leder fram till nya perspektiv på många av dagens vetenskapliga och vetenskapsteoretiska problem.

2 KATALOG 2009 Under de senaste århundradena har vetenskapen utvecklats i hisnande fart. Samtidigt har dessa framåtskridanden uppenbarat den nuvarande vetenskapens gränser. NYHET! Soluppgång över vetenskapen är en bok i grundläggande vetenskapsteori som öppnar för nya perspektiv. Magdalena Rosell behandlar utförligt den komplexa frågan om vad forskning och vetenskap är för något. Centrala vetenskapsteoretiska problem introduceras och klargörs med konkreta exempel. Från denna utgångspunkt går författaren vidare och lyfter fram den moderna vetenskapliga världsbildens karaktär och implikationer. Slutligen visar Magdalena Rosell hur vetenskapen skulle kunna utvecklas genom att man utforskar ett radikalt nytt sätt att tänka om världen och tillvaron. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHETER NU PÅ SVENSKA! Den eviga världsbilden 3 & 4 Sol & Måne NYHET! Livet din spegel Boken vänder sig till dig som är intresserad av vetenskap och vetenskapsteori i allmänhet. Den riktar sig särskilt till dig som har en akademisk, naturvetenskaplig utbildning och som på allvar har börjat fundera över vetenskapens ramar och utgångspunkter. Boken vänder sig också till dig som har en annan bakgrund och som vill förstå den etablerade forskningens förutsättningar och utvecklingspotential. När den etablerade vetenskapen ställs mot alternativa teorier om människans och världsalltets beskaffenhet uppstår ofta motsättningar. En orientering i vetenskapsteori kan överbrygga många svårigheter i dessa möten. Den här boken kan bidra till en fruktbar diskussion av gränsöverskridande vetenskapliga frågor. Magdalena Rosell är docent i medicinsk näringslära vid Karolinska institutet och fil kand i teoretisk filosofi. Hon är även verksam som universitetspedagogisk utvecklare vid Stockholms universitet. Magdalena Rosell har sedan länge varit intresserad av alternativa tankesystem och hon är väl bevandrad i Martinus världsbild. NYHET! dvd-box (sidan 27) Martinus Thomsen ( ) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I sitt verk beskriver Martinus en världsbild där endast livet existerar. Världsalltet utgör ett alltomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar.

3 Världsbild förlag Senast utkomna 4 Gör din beställning enkelt i vår nya nätbokhandel! Kundtjänst Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB c/o StjärnDistribution Hästskovägen Hofors Redaktion och styrelse Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB Kavaljersstigen Hässelby Vem är Martinus? Martinus är författarnamn för dansken Martinus Thomsen ( ). Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern var han med om den omvälvande intuitiva upplevelse som han kallar kosmiskt med vetande. Upplevelsen gav honom inblick i de principer som bär upp den fysiska verkligheten och som skapar sammanhangen i våra liv. I den världsbild Martinus presenterar existerar endast livet. Världsalltet i sin helhet är ett levande väsen, i vars organism och medvetande vi själva lever som medvetna, organiska delar. Martinus fick insikt om alla varelsers odödlighet och han visar i sitt verk att den styrande principen i tillvaron, universums grundton, är kärlek. Denna tillvarons djupdimension låg öppen för honom att utforska. Den upplevs med hjälp av intuitionen, ett slags inre synförmåga som ger tillgång till grundläggande insikter om verkligheten. Hos de flesta är intui tionen ännu mycket svagt utvecklad, men den kommer efter hand att göra sig mera gällande. Martinus såg sig därför inte som ett privilegierat undantag i detta avseende. Han tog det som sin uppgift att ge den sökande människan en förberedande teoretisk inblick i livets kosmiska struktur. Resultatet blev ett författarskap som kan förändra vår syn på livet och den verklighet vi lever i. DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN 3 & 4 För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus tecknat ett flertal symbolbilder. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden i fyra delar innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Tredje delen innehåller 7 symbolbilder Jordklotets kosmiska strålglans Det eviga livet eller livsstegen Kosmiska utvecklingsbanor Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning De djuriska och mänskliga tankeklimaten Fjärde delen innehåller 11 symbolbilder Parningsakten eller Guds ande i mörkret Polprincipens kosmiska kretslopp Det eviga livets struktur Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen Människan och animalisk och vegetabilisk föda Jordmänsklighetens medvetandekategorier Korsets tecken Stjärnsymbolen Flaggans struktur Symbol över Livets Bog Lagen för tillvaron Älska varandra! 270 sidor Artikelkod: Pris: 390:- Del 3 och 4 finns nu på svenska i ett och samma band. NYHET 5

4 Senast utkomna Senast utkomna Kosmisk livssyn Nils Kalén Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden. Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 63:- UTKOMMER I POCKET Februari 2009 Livet har en enda mening, och det är att liv skall förenas med liv, och denna förening kan endast ske genom kärleken. Döende kulturfaktorer, Kosmos nr Polförvandlingen i vardagen Den konstanta utmaningen nilla Rosell/Lars Palerius (red) Denna antologi, bestående av arton texter av olika författare, har tillkommit för att ge en inblick i hur människor med kännedom om Martinus analyser upplever sin vardag och reflekterar kring denna övergångstid. I några av texterna får vi ta del av en teoretisk belysning av detta komplexa ämne, medan andra bidrag skildrar mer personliga och vardagsnära erfarenheter av den psykosexuella förvandlingsprocessen. 165 sidor Artikelkod: Pris: 210:- Livet din spegel Om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv Sören Grind En stor del av dagens psykologi utgår från föreställningen att vi bara lever en gång. Medvetandet ses enbart som en biprodukt av evolutionen. Denna materialistiska livssyn kan inte påvisa någon mening och logik i vårt individuella öde eller med mänsklighetens utveckling. Med ett reinkarnationsperspektiv är det istället medvetandet som är evolutionens orsak och drivkraft. Varje människas liv får här mening och sammanhang. I det omedvetna ligger erfarenheter och begåvning från tidigare liv som avgör vår karaktär, våra talanger, reaktionsmönster och grad av medkänsla. 375 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Sol & Måne Nu på svenska! NYHET Sol & Måne skildrar glimtar av tio års närkontakt med den store danske mystikern och intuitionsbegåvningen Martinus, som författaren träffade 1957 och under åren fram till 1968 dagligen fick undervisning av. Undervisningen hos Martinus försiggick som ett utbyte av frågor och svar mellan lärare och elev. Boken ger några exempel på sådana samtal och tecknar samtidigt en bild av Martinus som människa, mystiker, lärare och personlighet. 108 sidor Artikelkod: Pris: 285:- 6 7

5 Livets Bog Livets Bog LIVETS BOK är på svenska, men utges även i översättning under sin danska originaltitel Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket är i sju band och innehåller tolv symbolbilder i färg. 8 Livets Bog Pris 290:- per band Alla band är inbundna Tredje Testamentet LIVETS BOG LIVETS BOK är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk männi skan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom veten skapens rön. Men livet kan inte förstås enbart utifrån fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos. Vi håller på att lämna djurriket och är på väg att bli riktiga människor. Genom reinkarnation utvecklas varje individ både intellektuellt och moraliskt. Lidandet väcker förmågan till medkänsla, som ligger till grund för det moraliska sinnet. Därigenom undergrävs principen om den starkares rätt till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla. Religionernas kärleksbudskap visar sig vara helt förenligt med en logisk världsbild. Martinus ser sitt verk som en förklarande fortsättning på Jesu kärlekslära, som han därigenom befriar ur det förgångnas religiösa dogmatik och trångsynthet. Det är skälet till att han gett sitt författarskap samlingstiteln Tredje testamentet, som också är huvudtitel på Livets Bog. Del 1 är en inledning till verket och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi. Ur innehållet: Företal Världssituationen Den gudomliga skaparprincipen Den nya världsimpulsen Ett internationellt världsrike under skapande Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen Från djur till människa Världsalltets grundenergier Grundenergierna och tillvaroplanen Utveckling. Åtta symbolplanscher med förklaringar. 261 sidor Artikelkod: Del 2 Kosmisk kemi Lagen för ämnenas reaktion Kosmisk kemi är detsamma som ödesvetenskap Något som är eller jaget bakom energierna Ämnena och jagets fria vilja Jagets eviga kraftkällor Jaget, döden och den fysiska kroppen Undermedvetandet, ödeselementet, talangkärnor, övermedvetandet Inveckling och utveckling Sömnens natur Grundenergiernas kombination Tankeklimat Kosmiskt medvetande Begäret som fundament för allt medvetenhetsliv Urbegäret och moderenergin. 316 sidor Artikelkod: Del 3 Kretsloppsprincipen Livsmysteriets lösning Livsyttringsfacit Mentala perspek tivförhållanden Odödlighet Återfödelse och reinkarnation Livssubstanser Den fasta punkten och rörelsen Sexualitet Den maskulina och den feminina polen Syndernas förlåtelse Konsten att skapa ett lyckligt öde Lidandet är ett ofärdigt stadium i en skapelseprocess Syndafallet Talsystemets kosmiska innebörd. 399 sidor Artikelkod: Del 4 Det eviga livet Nuet och evigheten Tid, rum, storlek och avstånd Vem är vår nästa? Nästakärlek och sexualism Världsåterlösningsprincipen Symboliken i berättelsen om Adam och Eva Äktenskapet Växten förvandlas till djur Förälskelse Gamla och Nya testamentet Nationalismens undergång Den äkta och den falska affärsprincipen Kommunism och demokrati Politik är omdanad reli giositet. 380 sidor Artikelkod: Del 5 Den högsta elden Den sexuella polförvandlingen Halvkön och helkön Varför religionerna inte kan frälsa mänskligheten Jesu liv och framträdande Kristi återkomst Djuret blir människa Äktenskapet och nästakärleken Äktenskapets degeneration Olycklig kärlek Sexuella urspåringar Den stora födelsen Det sexuella området är det kosmiska kretsloppets alfa och omega. 268 sidor Artikelkod: Del 6 Guds rike eller livets äventyr Logik, lagen för skapande Kosmiskt medvetande är detsamma som den helige ande Bön och meditation Mikro-, mellan- och makrokosmos Världsalltet är ett levande väsen, Gudomen Alla naturens detaljer är bokstäver, ord och meningar i ett språk Gudomens jag och gudasonens jag är det primära i tillvaron Allt är mycket gott Intuition och kosmiska glimtar Väsendets fria vilja Tankekraft och livskraft Elektricitet och ande Rörelsens innersta orsak. 306 sidor Artikelkod: Del 7 Den kosmiska världsmoralen Vad som ligger till grund för förmågan att förlåta Den fysiska tillvarons nödvändighet Det obehagligt goda och det behagligt goda Kärleken är en förnimmelse av den samhörighet som väsendena utgör med alla andra levande väsen De kosmiska analyserna och nästakärleken. Efterskrift. 184 sidor Artikelkod:

6 Den eviga världsbilden Symbolböckerna Den eviga världsbilden Symbolböckerna För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal symbolbilder. De flesta är i färg. DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN i fyra delar innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Den eviga världsbilden Alla delarna är inbundna DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN Del 1 Del 2 Innehåller 14 Innehåller 11 symbolbilder symbolbilder Reinkarnation, kretslopp och årstider Guds ande över vattnet Det levande väsendets ödesbågar Världsåterlös nings Genom invigningens mörker principen (Helvete eller ragnarök) Intolerans Syndernas förlåtelse Vägen mot ljuset Den eviga kosmiska organiska Kosmisk medvetslöshet förbindelsen mellan gud och gudason 1 Det levande väsendet 1 Den eviga kosmiska organiska Livsenhetsprin cipen förbindelsen mellan gud och gudason 2 Det gudomliga något, X1 Den materialistiska eller Det levande väsendets ofullkomliga världsbilden skaparförmåga, X2 Den färdiga människan Det skapade, X3 som Guds avbild, honom lik Den eviga världsbilden Det ej färdiga människoriket Grund energiernas Mänsklighetens karma kombinationer Det kommande fullkomliga människoriket Den eviga världsplanen 145 sidor Artikelkod: Pris: 290:- De kosmiska spiralkrets loppen 1 Lagen för rörelse Evighetskroppen 112 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Del 3 & 4 Tredje delen innehåller 7 symbolbilder Jordklotets kosmiska strålglans Det eviga livet eller livsstegen Kosmiska utvecklingsbanor Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning De djuriska och mänskliga tankeklimaten Fjärde delen innehåller 11 symbolbilder Parningsakten eller Guds ande i mörkret Polprincipens kosmiska kretslopp Det eviga livets struktur Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen Människan och animalisk och vegetabilisk föda Jordmänsklighetens medvetandekategorier Korsets tecken Stjärnsymbolen Flaggans struktur Symbol över Livets Bog Lagen för tillvaron Älska varandra! 270 sidor Artikelkod: Pris: 390:- Nu på svenska! För den människa som önskar komma till verklig upplevelse av och kunskap om den absoluta sanningen om livet eller livsmysteriets lösning är det nödvändigt att lära känna sig själv i grunden, ty det levande väsendets kosmiska analys är just i sig själv livsmysteriets lösning. Den eviga världsbilden 1, kapitel 5, stycke

7 Martinus Småböcker Martinus Småböcker 85 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Blad ur Guds bilderbok Här skildrar Martinus dygnets olika faser De levande väsendenas odödlighet Kulturens skapelse Om de faktorer som ligger bakom den Vägen till invigning Ödmjukhet är detsamma som självkännedom, vilka blir paralleller till vårt jordelivs åldrar. Världsalltet är Gudomens organism. Genom naturens skönhet talar han till oss. I sin bilderbok inviger han oss i livets mysterium. Endast utifrån tanken om alla varelsers odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättvist. Avsnittet Den andliga vetenskapens nödvändighet behandlar vetenskapens förhållande till samhället, till mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld. För att skapa fred på jorden räcker det inte med materialistisk vetenskap, det behövs också en vetenskap i livsinställning. insikt i den egna fullkomligheten och ofullkomligheten, och är vägen till all visdom. Även gåvokultur tas upp. En verklig gåva är ett givande som inte rymmer den minsta tanke på någon form av gengåva. diktatur och demokrati. 80 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Bönens mysterium Kosmiskt medvetande Två slags kärlek Meditation Bönens funktion är att bli till ett levande Vägen till det kosmiska medvetandet går Ordet kärlek förknippar vi normalt med Att meditera är att tänka över livet. Vissa samtal eller en korrespondens med det genom utvecklingen av förmågan att förstå förälskelse och parförhållanden. Men det är former av meditation kan ge upplevelser av universella väsen som vi lever i. Innebörden i och förlåta medvarelserna. Boken behandlar bara begränsade uttryck för denna centrala kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. bönen Fader vår förklaras utförligt. övergången från principen envar är sig själv livsfunktion: inom varje människa utvecklas Avsnittet På kärlekens altare behandlar närmast till principen att älska sin nästa också förmågan till en osjälvisk kärlek, som bland annat vår tids penningdyrkan. 12 som sig själv. riktar sig mot allt och alla. 13

8 Martinus Småböcker Martinus Småböcker 78 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Vad är sanning? Vägen till paradiset Kosmiska glimtar Mänsklighetens öde Människans förmåga att tro på religiösa Efter döden fortsätter livet i en värld Det förekommer tillfällen då människor upp En ny världskultur håller på att födas. Boken auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen uppbyggd i en strålformig materia som direkt lever livet i en kulminerande ljusupplevelse, ger en orientering om grunddragen i den baseras i stället alltmer på fakta, vetande kan påverkas av tanken. Tillvaron i denna ett slags extastillstånd, då allt förnims som kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen och egen erfarenhet. Också innebörden i andliga värld mellan de fysiska liven strålande lycka och glädje. Avsnitten kommer att utvecklas till kärleksvetenskap. begreppet Kristi återkomst tas upp. kan liknas vid en semester, ett individuellt Högintellektualitet och Lågintellektuali- En framtida demokratisk världsregering blir paradis, anpassat till ens djupaste önskningar tet redogör för medvetandets utveckling i nödvändig som garant för freden och humana och behov. det kosmiska spiralkretsloppet. förhållanden för alla. För beställning och nyhetsbrev besök vår nya nätbokhandel! 46 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Kring min missions födelse Här presenterar Martinus sig själv och redogör Livets väg Livet leder mänskligheten från mörker till Mänskligheten & världsbilden Naturvetenskapen kan endast registrera natu för de omständigheter och händelser, de ljus i ett kosmiskt kretslopp som garanterar rens yttre, mekaniska sida, dess energiproces djupgående upplevelser, som totalt förändrade väsendena ett evigt liv. Boken visar hur ser och materierörelser, som uttrycks i mått hans liv och som satte honom i stånd att livsprincipen var och en är sig själv närmast och vikt. Livet är däremot något inre, det är beskriva den kosmiska världsbilden. lever kvar och skapar svårigheter för oss när vi upplevelse och medvetande och förutsätter 14 inte alltid kan göra det goda vi vill. existensen av ett upplevande något. 15

9 Martinus Småböcker Genom dödens port Det vi kallar döden är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för. Det vi kallar döden kan bli som en skön solnedgång från den fysiska världen och en underbar soluppgång i den andliga världen. 41 sidor Artikelkod: Pris: 50:- Ny upplaga 2008 Martinus Övriga böcker Bisättning Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa. Det finns ett samspel mellan mikroväsendenas liv och hälsa och vårt eget liv och hälsa. Vår nästa finns även i mikrokosmos. Vi har ett ansvar för denna mikrovärlds öde även sedan vi själva lämnat kroppen. Om framtidens begravningskultur. 240 sidor Artikelkod: Pris: 175:- Vad är medvetande? Medvetande är upplevelsen av ämnenas reaktion. Att förneka att det finns något som upplever ämnenas eller materiernas reaktion, kan inte låta sig göra utan att förneka sin egen existens. Materiens tillblivelse och upplösning, Kosmos nr Logik 107 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Pris: 80:- 96 sidor Artikelkod: I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken Världsfredens skapelse Genom att förstå reinkarnationen som förutsättning för människans utveckling kan vi följa framväxten av ett fredligt sinne. Den idealiska födan Vegetarisk föda är naturligt för människan. När vi äter införlivas mikrokosmiska livsenheter i vår organism. Deras natur Påsk I Påsk beskriver Martinus händelserna kring Jesu korsfästelse. Här framstår tydligt ett stort kärleksmedvetande, mitt i kulminationen av mörker och lidande. Julevangeliet Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbolisk berättelse om jordmänniskans kosmiska öde. Logik är, att vi med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill säga i samklang med naturen, med kärleken och livet, och förstå att allt är mycket gott. 320 sidor Artikelkod: Pris: 250:- 16 påverkar vår hälsa. 17

10 Martinus Ej översatta böcker Martinus Ej översatta böcker Den Intellektualiserede Kristendom Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript som Martinus arbetade med fram till sin bortgång och beskriver vilken roll Martinus litterära verk har som världslärare och varför verket har fått titeln Tredje testamentet. 260 sidor Artikelkod: Pris: 430:- Martinus erindringer Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många bilder från Martinus liv och resor. I en efterskrift av Tage Buch beskrivs människan Martinus och utvecklingen av arbetet under senare år. 202 sidor Artikelkod: Pris: 210:- 2:a upplagan 2:a upplagan 114 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 140 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 105 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 108 sidor Artikelkod: Pris: 135:- Artikelsamling 1 I denna artikelsamling ingår Martinus alla egna artiklar i tidskriften Kosmos från åren Därutöver ingår elva artiklar, vilka var införda i Kosmos senare, bl.a. fem artiklar från åren som publicerades efter Martinus bortgång. Samarbejdsstrukturen Denna bok har efter Martinus bortgång sammanställts av rådet för Martinus Institut och bygger på rådets samtal med Martinus och innehåller därutöver många referenser till hans verk. Livets skæbnespil Boken består av fyra artiklar: Livets skæbnespil, Den store fødsel, Den store fødsel och Djævlebevisthed og... Boken består av fyra artiklar: Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed, Udødelighed, Guds Verdensreligion og... Boken består av fyra artiklar: Verdensreligion og verdenspolitik, Jordmenneskets skæbneårsag, Pilatus, Ud af mørket Boken består av tre artiklar: Ud af mørket, Et glimt af verdensgenløsningen och Getsemane have. 428 sidor Artikelkod: Pris: 495: sidor Artikelkod: Pris: 215:- Dyrets billede og Guds billede. skabelse af mennesket och Verdenssituationen.... Kristus og Barrabas och Hvorfor skal man tilgive sin næste?. 19

11 Talproduktioner på danska Talproduktioner på danska i mp3-format Artikelkod: Pris: 205:- Kosmiske lektioner (mp3) Denna cd innehåller 50 föredrag i mp3-format av Ole Therkelsen (ej att förväxla med Martinus bok Kosmiska lektioner ). Ole Therkelsen har under många år studerat och hållit en mängd föredrag om Martinus kosmologi. Artikelkod: Pris: 250:- Hvem var Martinus egentlig? I denna dubbel-cd intervjuas av Steen Krarup. I samtalen kommer in på människan Martinus och delar med sig av sin personliga uppfattning av vem Martinus var. Mennesket & virkeligheden Denna box innehåller sex dvd-skivor (ljud, ej bild) med en sammanlagd speltid på 32 timmar. Här behandlas den storslagna helhetsbild av verkligheten som Martinus kosmologi utgör på ett intressant sätt i ett samtal mellan redaktör Steen Landsy och författaren, som i över tio år var Martinus personliga elev. Ljudbok dvd Artikelkod: Pris: 2240:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Bevidshedens giftstoffer (cd1) Inspelat fördrag som Martinus höll den 30/ Martinus tar upp nödvändigheten av att lära sig behärska mentala giftämnen såsom avundsjuka, intolerans, oärlighet m.m. 20 Intellektualiseret kristendom (cd2) Inspelat föredrag som Martinus höll den 14/ I föredraget ger Martinus en överblick över olika epoker i utvecklingen från Gamla testamentets kultur och fram till det kommande humana människoriket. Sjælelig undernæring (cd3) Inspelat föredrag som Martinus höll den 20/ Föredraget beskriver hur lagbundenheten inte bara gäller den fysiska materien utan också den psykiska materien, det vill säga våra tankar. Om mig selv, min mission (cd4) Inspelat föredrag som Martinus höll den 30/ Martinus berättar om arbetet med sina kosmiska analyser och hur dessa relaterar till både kristendomen och naturvetenskapen. Unaturlig træthed (cd5) Inpelat föredrag som Martinus höll den 16/ Föredraget behandlar konflikten mellan människans två mentala sidor, den äldre egoistiska sidan samt den nya humana sidan. Verdens frelse (cd6) Inspelat föredrag som Martinus höll den 11/ Martinus berättar om den utvecklingsepok som mänskligheten befinner sig i, där vi är i omvandling från att utgöra enpoliga väsen till att bli dubbelpoliga, där feminint och maskulint förenas. Talent for skæbnemodtagelse (cd7) I detta föredrag, inspelat 1968, berättar Martinus om hur människan utvecklas från ett primitivt till ett fullkomligt tillstånd. I denna process utgör smärtsamma upplevelser i själva verket uttryck för kärlek. Mit forhold til Gud (cd8) I detta föredrag från 1968 berättar Martinus under informella former om hur han påsken 1921 genomgick det han kallar för den stora födelsen. Han berättar också vilka efterverkningar denna upplevelse hade i hans medvetande. 21

12 Relaterade författare på svenska Relaterade författare på svenska 108 sidor Artikelkod: Pris: 285:- 375 sidor Artikelkod: Pris: 290:- 165 sidor Artikelkod: Pris: 95:- 128 sidor Artikelkod: Pris: 75:- Sören Grind Gunnar Fredriksson Nils Kalén Nu på svenska! NYHET Sol & Måne Livet din spegel Lyckan och lidandet Kristendomens hedendom Sol & Måne skildrar glimtar av tio års Med ett reinkarnationsperspektiv är det Har lidandet en mening? Varför lever somliga En upptäcktsfärd bland religionens dogmer, närkontakt med Martinus, som författaren medvetandet som är evolutionens orsak och i svält, sjukdom och fattigdom och andra i traditioner, ceremonier, sakrament etc. träffade 1957 och under åren fram till 1968 drivkraft. Varje människas liv får mening överflöd och med strålande hälsa? Är livet i Om deras ursprung och tillblivelse samt dagligen fick undervisning av. Undervisningen och sammanhang. I det omedvetna ligger grunden orättfärdigt och lidandet meningslöst? teologernas spekulationer. Förbluffande försiggick som ett utbyte av frågor och svar erfarenheter och begåvning från tidigare Utifrån Martinus kosmologi får dessa frågor mycket av kyrkans läror och riter visar sig mellan lärare och elev. liv som avgör vår karaktär, våra talanger, logiska och hoppingivande svar. vara arv eller lån från äldre religioner, ofta reaktionsmönster och grad av medkänsla. kamouflerad hedendom. 123 sidor Artikelkod: Pris: 125:- Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 63:- 143 sidor Artikelkod: Pris: 75:- 99 sidor Artikelkod: Pris: 155:- Nils Kalén Nils Kalén Rolf Elving Nu i pocket! Februari Människan och livsmysteriet Den kosmiska livssyn som Martinus lagt grunden till ger ett avgörande kunskapsteoretiskt bidrag till vår förståelse av fenomenet liv. Den materialistiska världsbilden prövas nu verkligen i sina grundvalar. Kosmisk livssyn Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden Tio Guds bud och Tredje testamentet Om de tio budordens uppkomst och världshistoriska betydelse. Med Martinus kosmologi som bakgrund anläggs nya aspekter på budens innebörd, som fördjupas och vidgas, varige En introduktion till Tredje testamentet Bibelns två testamenten, Gamla och Nya testamentet, har utvidgats med ännu ett Tredje testamentet. Kristendomens kärleksbudskap har med detta verk fått den logiska 22 nom buden får förnyad aktualitet i vår tid. underbyggnad som det hittills saknat. 23

13 Relaterade författare på svenska Relaterade författare på svenska 78 sidor Artikelkod: Pris: 90:- Gunnar Carlsson Kosmologi och vetenskap I denna bok har Gunnar Carlsson sökt visa på samstämmigheter mellan etablerad materialistisk vetenskap och Martinus kosmologi inom områdena termodynamik, kvantfysik, relativitetslära och utvecklingslära. 150 sidor Artikelkod: Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? Är Martinus verk Tredje testamentet det budskap världen väntat på? Enligt Johannesevangeliet utlovar Kristus att Hjälparen, den heliga anden ska komma och förklara vad han själv inte kunde förmedla. Samtidigt förebådar han att det ska komma falska profeter. Polförvandlingen i vardagen Den konstanta utmaningen nilla Rosell/Lars Palerius (red) Denna antologi, bestående av arton texter av olika författare, har tillkommit för att ge en inblick i hur människor med kännedom om Martinus analyser upplever sin vardag och reflekterar kring denna övergångstid. 165 sidor Artikelkod: Pris: 210:- 36 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 148 sidor Artikelkod: Pris: 165:- Gunner Fredriksen 31 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 63 sidor Artikelkod: Pris: 80:- 32 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 27 sidor Artikelkod: Pris: 35:- Ångest Ett temahäfte om begreppet ångest. Innehåller Martinus artikel Varför lever människorna i en överdimensionerad fruktan samt Gunner Frederiksens Ångest, som behandlar olika sidor av detta sinnestillstånd. 24 Projekt liv Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien ställs här i kontrast till Martinus analyser av begreppet liv. Utvecklingen är inte slumpmässig utan avslöjar avsikt och ändamålsenlighet. Evolutionstanken är förenlig med en gudomlig avsikt om Gud och naturen är samma sak. Ödet och den sexuella polförvandlingen Mogens Möller Om Martinus analyser av sexualitetens förvandling hos människan. Vi och våra gener Nils Kalén En kritisk syn på ärftlighetsläran. Denna bok presenterar ett alternativ: det erfarenhetsmaterial som individen själv har med sig från tidigare liv. Drömmen som brast Olav Johansson Utifrån Martinus analyser av kommunism och demokrati kan verklig kommunism inte dirigeras fram, den kräver mänsklig mognad och är därför en utvecklingsfråga. Martinus människa och verk Gunner Fredriksen Detta häfte utgör en introduktion till Martinus kosmologi och tar även upp kosmologins tillblivelse. 25

14 Relaterade författare på danska Relaterade författare på danska 132 sidor Artikelkod: Pris: 135:- Det kosmiske gudsbegrep I denna bok har, som i mer än tio år var personlig elev hos Martinus, sammanfattat de centrala aspekterna av gudsbegreppet i Martinus världsbild. Syftet är att läsaren på relativt kort tid ska kunna få en uppfattning av vad det handlar om. 314 sidor Artikelkod: Pris: 380:- I begyndelsen var tomheden Hela den materiella verkligheten är i grunden en illusion, vilket beslöjar det faktum att allt ytterst är en fråga om immateriell tomhet och stillhet. Martinus og hans livsværk Knut Christiansen Författaren har intervjuat en mängd vänner och medarbetare till Martinus och samlat ihop ett rikt källmaterial i form av brev, dokument, artiklar mm som ligger till grund för denna omfattande bok i två delar (som endast säljs tillsammans). Boken innehåller över 500 bilder och omfattar ca sidor sidor Artikelkod: Pris: 590:- Evigheten är den stillhet utifrån vilken all rörelse kan konstateras. Tids- och rumsdimensionell förnimmelse och livsmysteriets lösning, Kosmos nr sidor Artikelkod: Pris: 260:- 208 sidor Artikelkod: Pris: 265:- 256 sidor Artikelkod: Pris: 305:- 160 sidor Artikelkod: Pris: 215:- Livet og det lukkede rum Vilka vi är, varför vi är här eller det som kan uttryckas med orden, varifrån och varthän. En skildring av evolutionen som ett gudomligt experiment i materia och ande. Kosmisk kemi Detta är den sista boken i s femtioåriga författarskap inom Martinus kosmologi. I boken Kosmisk kemi belyser författaren hur grundenergiernas egenskaper och kombinationsmöjligheter verkar och påverkar allas våra liv och vardag. Mennesket och den skjulte Gud Alla talar om Gud, men ingen har någonsin sett honom. Eller? Jo, svarar Martinus för egen del. Boken skildrar de grundläggande dragen i den bild av Gud som Martinus skisserar. Mennesket og den sexuelle revolution Mänskligheten står nu på tröskeln till en revolutionerande förvandling av sin sexuella mentalitet, en förvandling som kommer att omskapa oss till en helt ny typ av människa där osjälviskheten kommer att styra

15 Relaterade författare på danska Filmer på danska Martinus, Darwin og intelligent design 322 sidor Artikelkod: Pris: 395:- Ole Therkelsen Darwin tar sin utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av det naturliga urvalet; intelligent design försöker vetenskapligt att påvisa att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Utöver dessa två teorier presenteras här en tredje förklaringsmodell. X -böcker i fyra band av DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: Martinus som vi husker ham Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans arbete berättar här om sina upplevelser. De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den blygsamma början av Martinus arbete och fram genom åren. Genom dem kommer vi människan Martinus in på livet. Pris 335:- per band Alla band är häftade 290 sidor Artikelkod: Pris: 220:- Red Sam Zinglersen s X -böcker i fyra band utgör en systematisk och djupgående introduktion till Martinus kosmologi och är lämpliga för den som vill tränga djupare in i de teoretiska grunderna för den kosmiska världsbilden. dvd-box Martinus som vi kendte ham KUNDTJÄNST Telefon: E-post: Pris 650:- för 8 dvd-filmer Allt eftersom åren går blir det färre och färre personer som faktiskt har mött Martinus. Detta råder dvdboxen Martinus som vi kendte ham nu indirekt bot på. På de åtta dvd-filmer som boxen innehåller (totalt nio timmars speltid) berättar en rad personer om deras möte med Martinus. Deras personliga minnen görs med inslag av tidiga smalfilmsinspelningar som har gjorts på Martinus. De flesta i filmen talar danska, några talar svenska. Filmen är ej textad. dvd-box nio timmars speltid Artikelkod: Pris: 650:- NYHET! dvd-box VÄRLDSBILD FÖRLAG Frankeras ej. Världsbild Förlag betalar portot c/o StjärnDistribution Svarspost Kundnummer HOFORS 28 29

16 Introduktionsböcker Martinus kosmologi Kosmiska lektioner Ett introduktionshäfte som bland annat innehåller Martinus artiklar Den kosmiska världsbilden i fickformat och Reinkarnationsprincipen. Omslag med två symbolbilder i färg. Häfte 15 sidor Artikelkod: Pris: 20:- Kosmiska lektioner är en lättläst introduktion till Martinus författarskap. Boken innehåller 19 artiklar som baserar sig på föredrag han hållit. Martinus förklarar här hur människans livsproblem sammanhänger med hennes bristande förståelse av livet. Pocket 192 sidor Artikelkod: Pris: 70:- Vill du hålla dig uppdaterad med nyheter från oss? Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på Klicka på länken längst ned i menyn. Beställning görs via eller med denna talong. Art.kod: Antal: Titel: Texta tydligt, tack! Ev. kundnummer Namn: Adress: Postadress: Telefon: sonnummer: E-post: Tryckt hos StjärnDistribution. Grafisk form och layout Renée Edlund. (2009-I) En fast fraktkostnad på 49 kr tillkommer på varje beställning. Vid delad leverans debiteras varje försändelse en fraktkostnad. Överstiger ordersumman 1000 kr bjuder vi på fraktkostnaden. Övriga fraktvillkor hittar du på

17 Soluppgång över vetenskapen 206 sidor Artikelkod: finns att köpa i bokhandeln. Den går också att beställa för 175 kr via förlagets hemsida: eller genom att ringa kundtjänst: Vetenskapshistorien visar många exempel på hur nya tankegångar, som senare har visat sig leda till avgörande vetenskapliga genombrott, möter motstånd och kanske till och med hånas av etablissemanget. Skulle något sådant kunna ske idag, mitt framför våra ögon? Ur Soluppgång över vetenskapen

Världslärare eller Falsk profet?

Världslärare eller Falsk profet? Världslärare eller Falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Pia Hellertz 1 Pia Hellertz har tidigare gett ut Personlig Utveckling genom Mental Träning tillsammans med fil.dr. Lars-Eric

Läs mer

Fler böcker från Världsbild Förlag

Fler böcker från Världsbild Förlag Fler böcker från Världsbild Förlag Andra författare om MARTINUS KOSMOLOGI Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Är Martinus verk Tredje testamentet

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2014 Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli Tillit till livet i en orolig tid Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Livet och döden Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Bokgruppen 2014 Vecka 2 och 5 Omkring min skapelse av Livets Bok och Tröskelns väktare Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt och får endast skrivas

Läs mer

Intuitionens dilemma

Intuitionens dilemma Intuitionens dilemma Vågar jag lita på att den inre rösten har rätt? Intuition är upplysning som hämtas från individens inre, oavsett om den handlar om praktiska eller andliga ting. Att lyssna inåt har

Läs mer

En gudsbild under förvandling

En gudsbild under förvandling Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2011 Sommarkurs 1, 26 juni - 2 juli Livet - ett samspel Sommarkurs 2, 3 juli - 9 juli En gudsbild under förvandling Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

ETT. 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i

ETT. 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i ETT 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i tillvaron? Om det finns, varför ter sig livet ändå grymt och

Läs mer

Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten. av Inge Johansson

Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten. av Inge Johansson Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten av Inge Johansson LIVSÅSKÅDNING OCH ETIK VID BEHANDLING AV ALKOHOLKONFLIKTEN Inge Johansson Tryckning och distribution: Stiftelsen Fallvikskolan,

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Att gå genom dörren till Allt som Är

Att gå genom dörren till Allt som Är Att gå genom dörren till Allt som Är erfarenheter från en resa i norra Argentina Ulla Anderén 2013 Ulla Anderén 1 Dagliga samtal med Källan under en resa i norra Argentina hösten 2013- Min man Gary och

Läs mer

CJP NYHETSBREV Nr 44 December 2007. CJP:s Julbok 2007 Den kristna arketypen av Edward Edinger (se sid 12)

CJP NYHETSBREV Nr 44 December 2007. CJP:s Julbok 2007 Den kristna arketypen av Edward Edinger (se sid 12) CJP NYHETSBREV Nr 44 December 2007 Några rader... HORISONTERNA KRYMPER CJP NYHETSBREV ISSN 1652-2125 Utges av CJP Centrum för Jungiansk Psykologi AB två ggr/år (juni och december). Upplaga 5.000 ex. Ansv.

Läs mer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

www.gemensamframtid.se

www.gemensamframtid.se Metodistkyrkan i Sverige Danska vägen 20 412 66 Göteborg 031-733 78 40 www.metodistkyrkan.se info@metodistkyrkan.se Starrbäcksgatan 11 172 99 Sundbyberg 08-564 827 00 www.baptist.se info@baptist.se Box

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004 Livets Källas häftesserie Vill du veta mer? Se vår hemsida www.livetskilde.org Bergspredikan Guds Världsvida Kyrka 001BP2(s)102004 Bergspredikan (del 2) Bergspredikan (del 2) (del 2) L I V E T S K I L

Läs mer

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet, Stockholm 3-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV En jämförelse mellan psykosyntes och Kalkis dharma Examensuppsats

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag Att älska livet de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj veritas förlag 1 Bokhandelsdistribution: Veritas Förlag Götgatan 68 Box 4114 102 62 Stockholm tel 08-462 66 36 fax 08-643 77 86

Läs mer

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 2. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 2.

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 2. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 2. 1 Swedish translation. Sept. 2008 Transcript of Audio Interview Sessions of James Part 2 Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 2. Mark: Intervju, session nummer 2 med James, den 5:e april, 2008,

Läs mer

ÄMNE: SOCIALT ARBETE, C-KURS, INRIKTNING MOT PSYKOSOCIALT FÖRÄNDRINGS- OCH BEHANDLINGSARBETE ABSTRACT

ÄMNE: SOCIALT ARBETE, C-KURS, INRIKTNING MOT PSYKOSOCIALT FÖRÄNDRINGS- OCH BEHANDLINGSARBETE ABSTRACT MITTHÖGSKOLAN I ÖSTERSUND Institutionen för socialt arbete ÄMNE: SOCIALT ARBETE, C-KURS, INRIKTNING MOT PSYKOSOCIALT FÖRÄNDRINGS- OCH BEHANDLINGSARBETE HANDLEDARE: MATS BLID ABSTRACT I denna studie belyser

Läs mer

Livet för en ägare av Cheon Il Guk

Livet för en ägare av Cheon Il Guk Bok Fe mton Livet för en ägare av Cheon Il Guk Innehåll Kapitel 1 Guds sanna kärlek är den motiverande kraften i skapelsen Sektion 1 Sann kärlek står i centrum för Guds önskan 2261 Sektion 2 Sann kärlek

Läs mer

Skolans evolutionsglasögon

Skolans evolutionsglasögon Nr 3 2009 årgång 23. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning I begynnelsen skapade Gud himmel och jord (1 Mos 1:1) En ljudlös predikan s. 3 Skolans evolutionsglasögon s. 6 Darwinismen avslöjas som ohållbar

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Våga Välja. Väg. Kompendium av Bengt Elmén socionom. Handledning i att hitta ett arbete. som du tycker om

Våga Välja. Väg. Kompendium av Bengt Elmén socionom. Handledning i att hitta ett arbete. som du tycker om Handledning i att hitta ett arbete som du tycker om Våga Välja 1 Väg Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 08-6040723, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com

Läs mer

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953 EREVNA Årg. X N:r 1 1953 1 Nya Testamentets studium. Av Hugo Odeberg.... 3 Den första och den andra uppståndelsen. Av H. Odeberg.... 6 Kristus: uppståndelsen och livet. Av H. Odeberg.... 8 Gudstjänsten

Läs mer

BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG

BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG 3 Datorversion 2003 Originaltryck: AKTIEBOLAGET TRYCKMANS, STOCKHOLM 1958 4 FÖRORD Professor Hugo

Läs mer