NYHET! Juni Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009"

Transkript

1 KATALOG 2009 Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHET! Juni 2009 Vad är vetenskap för något? Hur kan man förhålla sig vetenskapligt till en teoristruktur som inte ryms inom dagens vetenskapliga ramar? I Soluppgång över vetenskapen klargör Magdalena Rosell dessa frågor genom att ta med läsaren på en guidad tur genom området för vetenskapsteori, en tur som slutligen leder fram till nya perspektiv på många av dagens vetenskapliga och vetenskapsteoretiska problem.

2 KATALOG 2009 Under de senaste århundradena har vetenskapen utvecklats i hisnande fart. Samtidigt har dessa framåtskridanden uppenbarat den nuvarande vetenskapens gränser. NYHET! Soluppgång över vetenskapen är en bok i grundläggande vetenskapsteori som öppnar för nya perspektiv. Magdalena Rosell behandlar utförligt den komplexa frågan om vad forskning och vetenskap är för något. Centrala vetenskapsteoretiska problem introduceras och klargörs med konkreta exempel. Från denna utgångspunkt går författaren vidare och lyfter fram den moderna vetenskapliga världsbildens karaktär och implikationer. Slutligen visar Magdalena Rosell hur vetenskapen skulle kunna utvecklas genom att man utforskar ett radikalt nytt sätt att tänka om världen och tillvaron. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHETER NU PÅ SVENSKA! Den eviga världsbilden 3 & 4 Sol & Måne NYHET! Livet din spegel Boken vänder sig till dig som är intresserad av vetenskap och vetenskapsteori i allmänhet. Den riktar sig särskilt till dig som har en akademisk, naturvetenskaplig utbildning och som på allvar har börjat fundera över vetenskapens ramar och utgångspunkter. Boken vänder sig också till dig som har en annan bakgrund och som vill förstå den etablerade forskningens förutsättningar och utvecklingspotential. När den etablerade vetenskapen ställs mot alternativa teorier om människans och världsalltets beskaffenhet uppstår ofta motsättningar. En orientering i vetenskapsteori kan överbrygga många svårigheter i dessa möten. Den här boken kan bidra till en fruktbar diskussion av gränsöverskridande vetenskapliga frågor. Magdalena Rosell är docent i medicinsk näringslära vid Karolinska institutet och fil kand i teoretisk filosofi. Hon är även verksam som universitetspedagogisk utvecklare vid Stockholms universitet. Magdalena Rosell har sedan länge varit intresserad av alternativa tankesystem och hon är väl bevandrad i Martinus världsbild. NYHET! dvd-box (sidan 27) Martinus Thomsen ( ) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I sitt verk beskriver Martinus en världsbild där endast livet existerar. Världsalltet utgör ett alltomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar.

3 Världsbild förlag Senast utkomna 4 Gör din beställning enkelt i vår nya nätbokhandel! Kundtjänst Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB c/o StjärnDistribution Hästskovägen Hofors Redaktion och styrelse Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB Kavaljersstigen Hässelby Vem är Martinus? Martinus är författarnamn för dansken Martinus Thomsen ( ). Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern var han med om den omvälvande intuitiva upplevelse som han kallar kosmiskt med vetande. Upplevelsen gav honom inblick i de principer som bär upp den fysiska verkligheten och som skapar sammanhangen i våra liv. I den världsbild Martinus presenterar existerar endast livet. Världsalltet i sin helhet är ett levande väsen, i vars organism och medvetande vi själva lever som medvetna, organiska delar. Martinus fick insikt om alla varelsers odödlighet och han visar i sitt verk att den styrande principen i tillvaron, universums grundton, är kärlek. Denna tillvarons djupdimension låg öppen för honom att utforska. Den upplevs med hjälp av intuitionen, ett slags inre synförmåga som ger tillgång till grundläggande insikter om verkligheten. Hos de flesta är intui tionen ännu mycket svagt utvecklad, men den kommer efter hand att göra sig mera gällande. Martinus såg sig därför inte som ett privilegierat undantag i detta avseende. Han tog det som sin uppgift att ge den sökande människan en förberedande teoretisk inblick i livets kosmiska struktur. Resultatet blev ett författarskap som kan förändra vår syn på livet och den verklighet vi lever i. DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN 3 & 4 För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus tecknat ett flertal symbolbilder. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden i fyra delar innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Tredje delen innehåller 7 symbolbilder Jordklotets kosmiska strålglans Det eviga livet eller livsstegen Kosmiska utvecklingsbanor Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning De djuriska och mänskliga tankeklimaten Fjärde delen innehåller 11 symbolbilder Parningsakten eller Guds ande i mörkret Polprincipens kosmiska kretslopp Det eviga livets struktur Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen Människan och animalisk och vegetabilisk föda Jordmänsklighetens medvetandekategorier Korsets tecken Stjärnsymbolen Flaggans struktur Symbol över Livets Bog Lagen för tillvaron Älska varandra! 270 sidor Artikelkod: Pris: 390:- Del 3 och 4 finns nu på svenska i ett och samma band. NYHET 5

4 Senast utkomna Senast utkomna Kosmisk livssyn Nils Kalén Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden. Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 63:- UTKOMMER I POCKET Februari 2009 Livet har en enda mening, och det är att liv skall förenas med liv, och denna förening kan endast ske genom kärleken. Döende kulturfaktorer, Kosmos nr Polförvandlingen i vardagen Den konstanta utmaningen nilla Rosell/Lars Palerius (red) Denna antologi, bestående av arton texter av olika författare, har tillkommit för att ge en inblick i hur människor med kännedom om Martinus analyser upplever sin vardag och reflekterar kring denna övergångstid. I några av texterna får vi ta del av en teoretisk belysning av detta komplexa ämne, medan andra bidrag skildrar mer personliga och vardagsnära erfarenheter av den psykosexuella förvandlingsprocessen. 165 sidor Artikelkod: Pris: 210:- Livet din spegel Om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv Sören Grind En stor del av dagens psykologi utgår från föreställningen att vi bara lever en gång. Medvetandet ses enbart som en biprodukt av evolutionen. Denna materialistiska livssyn kan inte påvisa någon mening och logik i vårt individuella öde eller med mänsklighetens utveckling. Med ett reinkarnationsperspektiv är det istället medvetandet som är evolutionens orsak och drivkraft. Varje människas liv får här mening och sammanhang. I det omedvetna ligger erfarenheter och begåvning från tidigare liv som avgör vår karaktär, våra talanger, reaktionsmönster och grad av medkänsla. 375 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Sol & Måne Nu på svenska! NYHET Sol & Måne skildrar glimtar av tio års närkontakt med den store danske mystikern och intuitionsbegåvningen Martinus, som författaren träffade 1957 och under åren fram till 1968 dagligen fick undervisning av. Undervisningen hos Martinus försiggick som ett utbyte av frågor och svar mellan lärare och elev. Boken ger några exempel på sådana samtal och tecknar samtidigt en bild av Martinus som människa, mystiker, lärare och personlighet. 108 sidor Artikelkod: Pris: 285:- 6 7

5 Livets Bog Livets Bog LIVETS BOK är på svenska, men utges även i översättning under sin danska originaltitel Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket är i sju band och innehåller tolv symbolbilder i färg. 8 Livets Bog Pris 290:- per band Alla band är inbundna Tredje Testamentet LIVETS BOG LIVETS BOK är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk männi skan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom veten skapens rön. Men livet kan inte förstås enbart utifrån fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos. Vi håller på att lämna djurriket och är på väg att bli riktiga människor. Genom reinkarnation utvecklas varje individ både intellektuellt och moraliskt. Lidandet väcker förmågan till medkänsla, som ligger till grund för det moraliska sinnet. Därigenom undergrävs principen om den starkares rätt till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla. Religionernas kärleksbudskap visar sig vara helt förenligt med en logisk världsbild. Martinus ser sitt verk som en förklarande fortsättning på Jesu kärlekslära, som han därigenom befriar ur det förgångnas religiösa dogmatik och trångsynthet. Det är skälet till att han gett sitt författarskap samlingstiteln Tredje testamentet, som också är huvudtitel på Livets Bog. Del 1 är en inledning till verket och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi. Ur innehållet: Företal Världssituationen Den gudomliga skaparprincipen Den nya världsimpulsen Ett internationellt världsrike under skapande Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen Från djur till människa Världsalltets grundenergier Grundenergierna och tillvaroplanen Utveckling. Åtta symbolplanscher med förklaringar. 261 sidor Artikelkod: Del 2 Kosmisk kemi Lagen för ämnenas reaktion Kosmisk kemi är detsamma som ödesvetenskap Något som är eller jaget bakom energierna Ämnena och jagets fria vilja Jagets eviga kraftkällor Jaget, döden och den fysiska kroppen Undermedvetandet, ödeselementet, talangkärnor, övermedvetandet Inveckling och utveckling Sömnens natur Grundenergiernas kombination Tankeklimat Kosmiskt medvetande Begäret som fundament för allt medvetenhetsliv Urbegäret och moderenergin. 316 sidor Artikelkod: Del 3 Kretsloppsprincipen Livsmysteriets lösning Livsyttringsfacit Mentala perspek tivförhållanden Odödlighet Återfödelse och reinkarnation Livssubstanser Den fasta punkten och rörelsen Sexualitet Den maskulina och den feminina polen Syndernas förlåtelse Konsten att skapa ett lyckligt öde Lidandet är ett ofärdigt stadium i en skapelseprocess Syndafallet Talsystemets kosmiska innebörd. 399 sidor Artikelkod: Del 4 Det eviga livet Nuet och evigheten Tid, rum, storlek och avstånd Vem är vår nästa? Nästakärlek och sexualism Världsåterlösningsprincipen Symboliken i berättelsen om Adam och Eva Äktenskapet Växten förvandlas till djur Förälskelse Gamla och Nya testamentet Nationalismens undergång Den äkta och den falska affärsprincipen Kommunism och demokrati Politik är omdanad reli giositet. 380 sidor Artikelkod: Del 5 Den högsta elden Den sexuella polförvandlingen Halvkön och helkön Varför religionerna inte kan frälsa mänskligheten Jesu liv och framträdande Kristi återkomst Djuret blir människa Äktenskapet och nästakärleken Äktenskapets degeneration Olycklig kärlek Sexuella urspåringar Den stora födelsen Det sexuella området är det kosmiska kretsloppets alfa och omega. 268 sidor Artikelkod: Del 6 Guds rike eller livets äventyr Logik, lagen för skapande Kosmiskt medvetande är detsamma som den helige ande Bön och meditation Mikro-, mellan- och makrokosmos Världsalltet är ett levande väsen, Gudomen Alla naturens detaljer är bokstäver, ord och meningar i ett språk Gudomens jag och gudasonens jag är det primära i tillvaron Allt är mycket gott Intuition och kosmiska glimtar Väsendets fria vilja Tankekraft och livskraft Elektricitet och ande Rörelsens innersta orsak. 306 sidor Artikelkod: Del 7 Den kosmiska världsmoralen Vad som ligger till grund för förmågan att förlåta Den fysiska tillvarons nödvändighet Det obehagligt goda och det behagligt goda Kärleken är en förnimmelse av den samhörighet som väsendena utgör med alla andra levande väsen De kosmiska analyserna och nästakärleken. Efterskrift. 184 sidor Artikelkod:

6 Den eviga världsbilden Symbolböckerna Den eviga världsbilden Symbolböckerna För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal symbolbilder. De flesta är i färg. DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN i fyra delar innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Den eviga världsbilden Alla delarna är inbundna DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN Del 1 Del 2 Innehåller 14 Innehåller 11 symbolbilder symbolbilder Reinkarnation, kretslopp och årstider Guds ande över vattnet Det levande väsendets ödesbågar Världsåterlös nings Genom invigningens mörker principen (Helvete eller ragnarök) Intolerans Syndernas förlåtelse Vägen mot ljuset Den eviga kosmiska organiska Kosmisk medvetslöshet förbindelsen mellan gud och gudason 1 Det levande väsendet 1 Den eviga kosmiska organiska Livsenhetsprin cipen förbindelsen mellan gud och gudason 2 Det gudomliga något, X1 Den materialistiska eller Det levande väsendets ofullkomliga världsbilden skaparförmåga, X2 Den färdiga människan Det skapade, X3 som Guds avbild, honom lik Den eviga världsbilden Det ej färdiga människoriket Grund energiernas Mänsklighetens karma kombinationer Det kommande fullkomliga människoriket Den eviga världsplanen 145 sidor Artikelkod: Pris: 290:- De kosmiska spiralkrets loppen 1 Lagen för rörelse Evighetskroppen 112 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Del 3 & 4 Tredje delen innehåller 7 symbolbilder Jordklotets kosmiska strålglans Det eviga livet eller livsstegen Kosmiska utvecklingsbanor Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning De djuriska och mänskliga tankeklimaten Fjärde delen innehåller 11 symbolbilder Parningsakten eller Guds ande i mörkret Polprincipens kosmiska kretslopp Det eviga livets struktur Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen Människan och animalisk och vegetabilisk föda Jordmänsklighetens medvetandekategorier Korsets tecken Stjärnsymbolen Flaggans struktur Symbol över Livets Bog Lagen för tillvaron Älska varandra! 270 sidor Artikelkod: Pris: 390:- Nu på svenska! För den människa som önskar komma till verklig upplevelse av och kunskap om den absoluta sanningen om livet eller livsmysteriets lösning är det nödvändigt att lära känna sig själv i grunden, ty det levande väsendets kosmiska analys är just i sig själv livsmysteriets lösning. Den eviga världsbilden 1, kapitel 5, stycke

7 Martinus Småböcker Martinus Småböcker 85 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Blad ur Guds bilderbok Här skildrar Martinus dygnets olika faser De levande väsendenas odödlighet Kulturens skapelse Om de faktorer som ligger bakom den Vägen till invigning Ödmjukhet är detsamma som självkännedom, vilka blir paralleller till vårt jordelivs åldrar. Världsalltet är Gudomens organism. Genom naturens skönhet talar han till oss. I sin bilderbok inviger han oss i livets mysterium. Endast utifrån tanken om alla varelsers odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättvist. Avsnittet Den andliga vetenskapens nödvändighet behandlar vetenskapens förhållande till samhället, till mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld. För att skapa fred på jorden räcker det inte med materialistisk vetenskap, det behövs också en vetenskap i livsinställning. insikt i den egna fullkomligheten och ofullkomligheten, och är vägen till all visdom. Även gåvokultur tas upp. En verklig gåva är ett givande som inte rymmer den minsta tanke på någon form av gengåva. diktatur och demokrati. 80 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Bönens mysterium Kosmiskt medvetande Två slags kärlek Meditation Bönens funktion är att bli till ett levande Vägen till det kosmiska medvetandet går Ordet kärlek förknippar vi normalt med Att meditera är att tänka över livet. Vissa samtal eller en korrespondens med det genom utvecklingen av förmågan att förstå förälskelse och parförhållanden. Men det är former av meditation kan ge upplevelser av universella väsen som vi lever i. Innebörden i och förlåta medvarelserna. Boken behandlar bara begränsade uttryck för denna centrala kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. bönen Fader vår förklaras utförligt. övergången från principen envar är sig själv livsfunktion: inom varje människa utvecklas Avsnittet På kärlekens altare behandlar närmast till principen att älska sin nästa också förmågan till en osjälvisk kärlek, som bland annat vår tids penningdyrkan. 12 som sig själv. riktar sig mot allt och alla. 13

8 Martinus Småböcker Martinus Småböcker 78 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Vad är sanning? Vägen till paradiset Kosmiska glimtar Mänsklighetens öde Människans förmåga att tro på religiösa Efter döden fortsätter livet i en värld Det förekommer tillfällen då människor upp En ny världskultur håller på att födas. Boken auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen uppbyggd i en strålformig materia som direkt lever livet i en kulminerande ljusupplevelse, ger en orientering om grunddragen i den baseras i stället alltmer på fakta, vetande kan påverkas av tanken. Tillvaron i denna ett slags extastillstånd, då allt förnims som kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen och egen erfarenhet. Också innebörden i andliga värld mellan de fysiska liven strålande lycka och glädje. Avsnitten kommer att utvecklas till kärleksvetenskap. begreppet Kristi återkomst tas upp. kan liknas vid en semester, ett individuellt Högintellektualitet och Lågintellektuali- En framtida demokratisk världsregering blir paradis, anpassat till ens djupaste önskningar tet redogör för medvetandets utveckling i nödvändig som garant för freden och humana och behov. det kosmiska spiralkretsloppet. förhållanden för alla. För beställning och nyhetsbrev besök vår nya nätbokhandel! 46 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Kring min missions födelse Här presenterar Martinus sig själv och redogör Livets väg Livet leder mänskligheten från mörker till Mänskligheten & världsbilden Naturvetenskapen kan endast registrera natu för de omständigheter och händelser, de ljus i ett kosmiskt kretslopp som garanterar rens yttre, mekaniska sida, dess energiproces djupgående upplevelser, som totalt förändrade väsendena ett evigt liv. Boken visar hur ser och materierörelser, som uttrycks i mått hans liv och som satte honom i stånd att livsprincipen var och en är sig själv närmast och vikt. Livet är däremot något inre, det är beskriva den kosmiska världsbilden. lever kvar och skapar svårigheter för oss när vi upplevelse och medvetande och förutsätter 14 inte alltid kan göra det goda vi vill. existensen av ett upplevande något. 15

9 Martinus Småböcker Genom dödens port Det vi kallar döden är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för. Det vi kallar döden kan bli som en skön solnedgång från den fysiska världen och en underbar soluppgång i den andliga världen. 41 sidor Artikelkod: Pris: 50:- Ny upplaga 2008 Martinus Övriga böcker Bisättning Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa. Det finns ett samspel mellan mikroväsendenas liv och hälsa och vårt eget liv och hälsa. Vår nästa finns även i mikrokosmos. Vi har ett ansvar för denna mikrovärlds öde även sedan vi själva lämnat kroppen. Om framtidens begravningskultur. 240 sidor Artikelkod: Pris: 175:- Vad är medvetande? Medvetande är upplevelsen av ämnenas reaktion. Att förneka att det finns något som upplever ämnenas eller materiernas reaktion, kan inte låta sig göra utan att förneka sin egen existens. Materiens tillblivelse och upplösning, Kosmos nr Logik 107 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Pris: 80:- 96 sidor Artikelkod: I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken Världsfredens skapelse Genom att förstå reinkarnationen som förutsättning för människans utveckling kan vi följa framväxten av ett fredligt sinne. Den idealiska födan Vegetarisk föda är naturligt för människan. När vi äter införlivas mikrokosmiska livsenheter i vår organism. Deras natur Påsk I Påsk beskriver Martinus händelserna kring Jesu korsfästelse. Här framstår tydligt ett stort kärleksmedvetande, mitt i kulminationen av mörker och lidande. Julevangeliet Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbolisk berättelse om jordmänniskans kosmiska öde. Logik är, att vi med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill säga i samklang med naturen, med kärleken och livet, och förstå att allt är mycket gott. 320 sidor Artikelkod: Pris: 250:- 16 påverkar vår hälsa. 17

10 Martinus Ej översatta böcker Martinus Ej översatta böcker Den Intellektualiserede Kristendom Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript som Martinus arbetade med fram till sin bortgång och beskriver vilken roll Martinus litterära verk har som världslärare och varför verket har fått titeln Tredje testamentet. 260 sidor Artikelkod: Pris: 430:- Martinus erindringer Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många bilder från Martinus liv och resor. I en efterskrift av Tage Buch beskrivs människan Martinus och utvecklingen av arbetet under senare år. 202 sidor Artikelkod: Pris: 210:- 2:a upplagan 2:a upplagan 114 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 140 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 105 sidor Artikelkod: Pris: 135:- 108 sidor Artikelkod: Pris: 135:- Artikelsamling 1 I denna artikelsamling ingår Martinus alla egna artiklar i tidskriften Kosmos från åren Därutöver ingår elva artiklar, vilka var införda i Kosmos senare, bl.a. fem artiklar från åren som publicerades efter Martinus bortgång. Samarbejdsstrukturen Denna bok har efter Martinus bortgång sammanställts av rådet för Martinus Institut och bygger på rådets samtal med Martinus och innehåller därutöver många referenser till hans verk. Livets skæbnespil Boken består av fyra artiklar: Livets skæbnespil, Den store fødsel, Den store fødsel och Djævlebevisthed og... Boken består av fyra artiklar: Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed, Udødelighed, Guds Verdensreligion og... Boken består av fyra artiklar: Verdensreligion og verdenspolitik, Jordmenneskets skæbneårsag, Pilatus, Ud af mørket Boken består av tre artiklar: Ud af mørket, Et glimt af verdensgenløsningen och Getsemane have. 428 sidor Artikelkod: Pris: 495: sidor Artikelkod: Pris: 215:- Dyrets billede og Guds billede. skabelse af mennesket och Verdenssituationen.... Kristus og Barrabas och Hvorfor skal man tilgive sin næste?. 19

11 Talproduktioner på danska Talproduktioner på danska i mp3-format Artikelkod: Pris: 205:- Kosmiske lektioner (mp3) Denna cd innehåller 50 föredrag i mp3-format av Ole Therkelsen (ej att förväxla med Martinus bok Kosmiska lektioner ). Ole Therkelsen har under många år studerat och hållit en mängd föredrag om Martinus kosmologi. Artikelkod: Pris: 250:- Hvem var Martinus egentlig? I denna dubbel-cd intervjuas av Steen Krarup. I samtalen kommer in på människan Martinus och delar med sig av sin personliga uppfattning av vem Martinus var. Mennesket & virkeligheden Denna box innehåller sex dvd-skivor (ljud, ej bild) med en sammanlagd speltid på 32 timmar. Här behandlas den storslagna helhetsbild av verkligheten som Martinus kosmologi utgör på ett intressant sätt i ett samtal mellan redaktör Steen Landsy och författaren, som i över tio år var Martinus personliga elev. Ljudbok dvd Artikelkod: Pris: 2240:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Artikelkod: Pris: 190:- Bevidshedens giftstoffer (cd1) Inspelat fördrag som Martinus höll den 30/ Martinus tar upp nödvändigheten av att lära sig behärska mentala giftämnen såsom avundsjuka, intolerans, oärlighet m.m. 20 Intellektualiseret kristendom (cd2) Inspelat föredrag som Martinus höll den 14/ I föredraget ger Martinus en överblick över olika epoker i utvecklingen från Gamla testamentets kultur och fram till det kommande humana människoriket. Sjælelig undernæring (cd3) Inspelat föredrag som Martinus höll den 20/ Föredraget beskriver hur lagbundenheten inte bara gäller den fysiska materien utan också den psykiska materien, det vill säga våra tankar. Om mig selv, min mission (cd4) Inspelat föredrag som Martinus höll den 30/ Martinus berättar om arbetet med sina kosmiska analyser och hur dessa relaterar till både kristendomen och naturvetenskapen. Unaturlig træthed (cd5) Inpelat föredrag som Martinus höll den 16/ Föredraget behandlar konflikten mellan människans två mentala sidor, den äldre egoistiska sidan samt den nya humana sidan. Verdens frelse (cd6) Inspelat föredrag som Martinus höll den 11/ Martinus berättar om den utvecklingsepok som mänskligheten befinner sig i, där vi är i omvandling från att utgöra enpoliga väsen till att bli dubbelpoliga, där feminint och maskulint förenas. Talent for skæbnemodtagelse (cd7) I detta föredrag, inspelat 1968, berättar Martinus om hur människan utvecklas från ett primitivt till ett fullkomligt tillstånd. I denna process utgör smärtsamma upplevelser i själva verket uttryck för kärlek. Mit forhold til Gud (cd8) I detta föredrag från 1968 berättar Martinus under informella former om hur han påsken 1921 genomgick det han kallar för den stora födelsen. Han berättar också vilka efterverkningar denna upplevelse hade i hans medvetande. 21

12 Relaterade författare på svenska Relaterade författare på svenska 108 sidor Artikelkod: Pris: 285:- 375 sidor Artikelkod: Pris: 290:- 165 sidor Artikelkod: Pris: 95:- 128 sidor Artikelkod: Pris: 75:- Sören Grind Gunnar Fredriksson Nils Kalén Nu på svenska! NYHET Sol & Måne Livet din spegel Lyckan och lidandet Kristendomens hedendom Sol & Måne skildrar glimtar av tio års Med ett reinkarnationsperspektiv är det Har lidandet en mening? Varför lever somliga En upptäcktsfärd bland religionens dogmer, närkontakt med Martinus, som författaren medvetandet som är evolutionens orsak och i svält, sjukdom och fattigdom och andra i traditioner, ceremonier, sakrament etc. träffade 1957 och under åren fram till 1968 drivkraft. Varje människas liv får mening överflöd och med strålande hälsa? Är livet i Om deras ursprung och tillblivelse samt dagligen fick undervisning av. Undervisningen och sammanhang. I det omedvetna ligger grunden orättfärdigt och lidandet meningslöst? teologernas spekulationer. Förbluffande försiggick som ett utbyte av frågor och svar erfarenheter och begåvning från tidigare Utifrån Martinus kosmologi får dessa frågor mycket av kyrkans läror och riter visar sig mellan lärare och elev. liv som avgör vår karaktär, våra talanger, logiska och hoppingivande svar. vara arv eller lån från äldre religioner, ofta reaktionsmönster och grad av medkänsla. kamouflerad hedendom. 123 sidor Artikelkod: Pris: 125:- Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 63:- 143 sidor Artikelkod: Pris: 75:- 99 sidor Artikelkod: Pris: 155:- Nils Kalén Nils Kalén Rolf Elving Nu i pocket! Februari Människan och livsmysteriet Den kosmiska livssyn som Martinus lagt grunden till ger ett avgörande kunskapsteoretiskt bidrag till vår förståelse av fenomenet liv. Den materialistiska världsbilden prövas nu verkligen i sina grundvalar. Kosmisk livssyn Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden Tio Guds bud och Tredje testamentet Om de tio budordens uppkomst och världshistoriska betydelse. Med Martinus kosmologi som bakgrund anläggs nya aspekter på budens innebörd, som fördjupas och vidgas, varige En introduktion till Tredje testamentet Bibelns två testamenten, Gamla och Nya testamentet, har utvidgats med ännu ett Tredje testamentet. Kristendomens kärleksbudskap har med detta verk fått den logiska 22 nom buden får förnyad aktualitet i vår tid. underbyggnad som det hittills saknat. 23

13 Relaterade författare på svenska Relaterade författare på svenska 78 sidor Artikelkod: Pris: 90:- Gunnar Carlsson Kosmologi och vetenskap I denna bok har Gunnar Carlsson sökt visa på samstämmigheter mellan etablerad materialistisk vetenskap och Martinus kosmologi inom områdena termodynamik, kvantfysik, relativitetslära och utvecklingslära. 150 sidor Artikelkod: Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? Är Martinus verk Tredje testamentet det budskap världen väntat på? Enligt Johannesevangeliet utlovar Kristus att Hjälparen, den heliga anden ska komma och förklara vad han själv inte kunde förmedla. Samtidigt förebådar han att det ska komma falska profeter. Polförvandlingen i vardagen Den konstanta utmaningen nilla Rosell/Lars Palerius (red) Denna antologi, bestående av arton texter av olika författare, har tillkommit för att ge en inblick i hur människor med kännedom om Martinus analyser upplever sin vardag och reflekterar kring denna övergångstid. 165 sidor Artikelkod: Pris: 210:- 36 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 148 sidor Artikelkod: Pris: 165:- Gunner Fredriksen 31 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 63 sidor Artikelkod: Pris: 80:- 32 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 27 sidor Artikelkod: Pris: 35:- Ångest Ett temahäfte om begreppet ångest. Innehåller Martinus artikel Varför lever människorna i en överdimensionerad fruktan samt Gunner Frederiksens Ångest, som behandlar olika sidor av detta sinnestillstånd. 24 Projekt liv Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien ställs här i kontrast till Martinus analyser av begreppet liv. Utvecklingen är inte slumpmässig utan avslöjar avsikt och ändamålsenlighet. Evolutionstanken är förenlig med en gudomlig avsikt om Gud och naturen är samma sak. Ödet och den sexuella polförvandlingen Mogens Möller Om Martinus analyser av sexualitetens förvandling hos människan. Vi och våra gener Nils Kalén En kritisk syn på ärftlighetsläran. Denna bok presenterar ett alternativ: det erfarenhetsmaterial som individen själv har med sig från tidigare liv. Drömmen som brast Olav Johansson Utifrån Martinus analyser av kommunism och demokrati kan verklig kommunism inte dirigeras fram, den kräver mänsklig mognad och är därför en utvecklingsfråga. Martinus människa och verk Gunner Fredriksen Detta häfte utgör en introduktion till Martinus kosmologi och tar även upp kosmologins tillblivelse. 25

14 Relaterade författare på danska Relaterade författare på danska 132 sidor Artikelkod: Pris: 135:- Det kosmiske gudsbegrep I denna bok har, som i mer än tio år var personlig elev hos Martinus, sammanfattat de centrala aspekterna av gudsbegreppet i Martinus världsbild. Syftet är att läsaren på relativt kort tid ska kunna få en uppfattning av vad det handlar om. 314 sidor Artikelkod: Pris: 380:- I begyndelsen var tomheden Hela den materiella verkligheten är i grunden en illusion, vilket beslöjar det faktum att allt ytterst är en fråga om immateriell tomhet och stillhet. Martinus og hans livsværk Knut Christiansen Författaren har intervjuat en mängd vänner och medarbetare till Martinus och samlat ihop ett rikt källmaterial i form av brev, dokument, artiklar mm som ligger till grund för denna omfattande bok i två delar (som endast säljs tillsammans). Boken innehåller över 500 bilder och omfattar ca sidor sidor Artikelkod: Pris: 590:- Evigheten är den stillhet utifrån vilken all rörelse kan konstateras. Tids- och rumsdimensionell förnimmelse och livsmysteriets lösning, Kosmos nr sidor Artikelkod: Pris: 260:- 208 sidor Artikelkod: Pris: 265:- 256 sidor Artikelkod: Pris: 305:- 160 sidor Artikelkod: Pris: 215:- Livet og det lukkede rum Vilka vi är, varför vi är här eller det som kan uttryckas med orden, varifrån och varthän. En skildring av evolutionen som ett gudomligt experiment i materia och ande. Kosmisk kemi Detta är den sista boken i s femtioåriga författarskap inom Martinus kosmologi. I boken Kosmisk kemi belyser författaren hur grundenergiernas egenskaper och kombinationsmöjligheter verkar och påverkar allas våra liv och vardag. Mennesket och den skjulte Gud Alla talar om Gud, men ingen har någonsin sett honom. Eller? Jo, svarar Martinus för egen del. Boken skildrar de grundläggande dragen i den bild av Gud som Martinus skisserar. Mennesket og den sexuelle revolution Mänskligheten står nu på tröskeln till en revolutionerande förvandling av sin sexuella mentalitet, en förvandling som kommer att omskapa oss till en helt ny typ av människa där osjälviskheten kommer att styra

15 Relaterade författare på danska Filmer på danska Martinus, Darwin og intelligent design 322 sidor Artikelkod: Pris: 395:- Ole Therkelsen Darwin tar sin utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av det naturliga urvalet; intelligent design försöker vetenskapligt att påvisa att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Utöver dessa två teorier presenteras här en tredje förklaringsmodell. X -böcker i fyra band av DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: DEL sidor Artikelkod: Martinus som vi husker ham Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans arbete berättar här om sina upplevelser. De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den blygsamma början av Martinus arbete och fram genom åren. Genom dem kommer vi människan Martinus in på livet. Pris 335:- per band Alla band är häftade 290 sidor Artikelkod: Pris: 220:- Red Sam Zinglersen s X -böcker i fyra band utgör en systematisk och djupgående introduktion till Martinus kosmologi och är lämpliga för den som vill tränga djupare in i de teoretiska grunderna för den kosmiska världsbilden. dvd-box Martinus som vi kendte ham KUNDTJÄNST Telefon: E-post: Pris 650:- för 8 dvd-filmer Allt eftersom åren går blir det färre och färre personer som faktiskt har mött Martinus. Detta råder dvdboxen Martinus som vi kendte ham nu indirekt bot på. På de åtta dvd-filmer som boxen innehåller (totalt nio timmars speltid) berättar en rad personer om deras möte med Martinus. Deras personliga minnen görs med inslag av tidiga smalfilmsinspelningar som har gjorts på Martinus. De flesta i filmen talar danska, några talar svenska. Filmen är ej textad. dvd-box nio timmars speltid Artikelkod: Pris: 650:- NYHET! dvd-box VÄRLDSBILD FÖRLAG Frankeras ej. Världsbild Förlag betalar portot c/o StjärnDistribution Svarspost Kundnummer HOFORS 28 29

16 Introduktionsböcker Martinus kosmologi Kosmiska lektioner Ett introduktionshäfte som bland annat innehåller Martinus artiklar Den kosmiska världsbilden i fickformat och Reinkarnationsprincipen. Omslag med två symbolbilder i färg. Häfte 15 sidor Artikelkod: Pris: 20:- Kosmiska lektioner är en lättläst introduktion till Martinus författarskap. Boken innehåller 19 artiklar som baserar sig på föredrag han hållit. Martinus förklarar här hur människans livsproblem sammanhänger med hennes bristande förståelse av livet. Pocket 192 sidor Artikelkod: Pris: 70:- Vill du hålla dig uppdaterad med nyheter från oss? Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på Klicka på länken längst ned i menyn. Beställning görs via eller med denna talong. Art.kod: Antal: Titel: Texta tydligt, tack! Ev. kundnummer Namn: Adress: Postadress: Telefon: sonnummer: E-post: Tryckt hos StjärnDistribution. Grafisk form och layout Renée Edlund. (2009-I) En fast fraktkostnad på 49 kr tillkommer på varje beställning. Vid delad leverans debiteras varje försändelse en fraktkostnad. Överstiger ordersumman 1000 kr bjuder vi på fraktkostnaden. Övriga fraktvillkor hittar du på

17 Soluppgång över vetenskapen 206 sidor Artikelkod: finns att köpa i bokhandeln. Den går också att beställa för 175 kr via förlagets hemsida: eller genom att ringa kundtjänst: Vetenskapshistorien visar många exempel på hur nya tankegångar, som senare har visat sig leda till avgörande vetenskapliga genombrott, möter motstånd och kanske till och med hånas av etablissemanget. Skulle något sådant kunna ske idag, mitt framför våra ögon? Ur Soluppgång över vetenskapen

NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015

NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015 KATALOG 2015 NYHET Den eviga världsbilden, del 6 I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem Studieprogram Stiftelsen Kosmos-Varnhem Martinus andliga vetenskap Göteborg Varnhem Hösten 2012 KALENDARIUM HÖSTEN 2012 Datum Arrangemang Föreläsare/ ansvarig(a) 10-12/8 Att bli herre över sig själv medvetenhet

Läs mer

Fler böcker från Världsbild Förlag

Fler böcker från Världsbild Förlag Fler böcker från Världsbild Förlag Andra författare om MARTINUS KOSMOLOGI Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Är Martinus verk Tredje testamentet

Läs mer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer Österländska religioner Döende Kulturfaktorer DE ÖSTERLÄNDSKA FOLKEN ÄR MYCKET RELIGIÖST OCH ANDLIGT INSTÄLLDA, MEN FÖRHÅLLANDEVIS OINTELLEKTUELLA Genom de österländska religionerna lär man att meditation

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING

EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING Rolf Elving EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING 2 Dialog Förlag Dialog Rolf Elving info@tredjetestamentet.se 3 INNEHÅLL

Läs mer

En gudsbild under förvandling

En gudsbild under förvandling Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2011 Sommarkurs 1, 26 juni - 2 juli Livet - ett samspel Sommarkurs 2, 3 juli - 9 juli En gudsbild under förvandling Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2015. 28 juni - 4 juli. Att förstå sig själv och andra. 5 juli - 11 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2015. 28 juni - 4 juli. Att förstå sig själv och andra. 5 juli - 11 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2015 28 juni - 4 juli Att förstå sig själv och andra 5 juli - 11 juli En ny syn på livet - och ett nytt sätt att leva Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2014 Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli Tillit till livet i en orolig tid Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Livet och döden Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska Mental träning - Att lära sig tänka och önska Tänkandet är den ratt med vilken individen styr sitt eget ödes kurs Martinus i Logik Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen förrän de lärt

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Karma Livets pedagogik eller Guds straff?

Karma Livets pedagogik eller Guds straff? - 1 - Inga väsen kan påföras ett öde som de vuxit ifrån. Martinus i LB III, st. 667 Karma Livets pedagogik eller Guds straff? Pia Hellertz Allt vad i viljen att människorna ska göra er, det ska ni ock

Läs mer

Världslärare eller Falsk profet?

Världslärare eller Falsk profet? Världslärare eller Falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Pia Hellertz 1 Pia Hellertz har tidigare gett ut Personlig Utveckling genom Mental Träning tillsammans med fil.dr. Lars-Eric

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Den andliga sökarens arbete med sig själv

Den andliga sökarens arbete med sig själv 15-18 augusti 2013 Kurs i Varnhem 13-16 augusti 2015 Den andliga sökarens arbete med sig själv Del 2 13-16 augusti 2015 DEN ANDLIGA SÖKARENS ARBETE MED SIG SJÄLV anordnar åter en kurs i Varnhem med titeln

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Martinus Institut 1981

Martinus Institut 1981 Martinus Center Klint Bokgruppen 2014 Vecka 1 och 4 Den mentala treenigheten och Vägen till freden Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt och får endast skrivas ut

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tredje Testamentet MARTINUS Litteratur och artiklar samt sekundärlitteratur

Tredje Testamentet MARTINUS Litteratur och artiklar samt sekundärlitteratur Tredje Testamentet MARTINUS Litteratur och artiklar samt sekundärlitteratur Listan är utarbetad av Pia Hellertz år 1995 som studiematerial på Kosmosgården i Varnhem men har reviderats och uppdaterats genom

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Löfgren och Gunnar Floryd för alla tankar och resonemang som ni har bidragit med på vägen till färdigställandet av den här boken.

Löfgren och Gunnar Floryd för alla tankar och resonemang som ni har bidragit med på vägen till färdigställandet av den här boken. Förord Jag vill med den här boken bidra till att du som läsare får en annan syn på vad som är möjligt med hur du kan utvecklas som människa. Boken utmanar den rådande förställningen att Människor är som

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Om den Fysiska Hjärnan

Om den Fysiska Hjärnan Per Bruus-Jensen Översättning: Lars Palerius Om den Fysiska Hjärnan Subjektivt lever vi alla i var sin hjärna, vilken å ena sidan tjänar som en "utkikspost" för oss, och å andra sidan både som en verkstad

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

torsdag 7 februari 13 Buddhismen

torsdag 7 februari 13 Buddhismen Buddhismen Religion försöker förstå världen, tolka den och göra den begriplig - ge namn åt krafter som påverkar oss och förklara orsakssammanhang Buddhismen gjorde en ny analys av världen och människans

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström ELEMENTA Pernilla Hägg Nordström Vad är då elementa - grundläggande, nödvändigt för livet på Jorden? Det är inte Dow-Jones index, inte en ständigt ökande BNP, inte tillgång på olja och billig el. Det är

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................

Läs mer

Gerotranscendens det positiva åldrandet

Gerotranscendens det positiva åldrandet Lars Tornstam Gerotranscendens det positiva åldrandet Teorin om gerotranscendens uttrycker ett nytt och mer hoppingivande sätt att förstå utvecklingen genom livet och fram mot ålderdomens vishet. Gerotranscendens

Läs mer

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Bokgruppen 2014 Vecka 2 och 5 Omkring min skapelse av Livets Bok och Tröskelns väktare Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt och får endast skrivas

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Hinduism Buddhism år9 Stenkulan

Hinduism Buddhism år9 Stenkulan Hinduism Buddhism år9 Stenkulan Grundskola 7 9 LGR11 Re Under detta arbetsområde kommer vi att studera två världsreligioner som var och en är ganska olika jämfört med de vi tidigare läst om. Kan det finnas

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB

Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB Vad är jag rädd för? Ensamheten vid restaurangbordet!!! Kan inte sova!!! Vad är jag rädd för? Ensamheten vid restaurangbordet!!! Kan inte sova!!! Ångesten är en allierad

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(12) Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 kunna några vanliga vilda växter i Sverige kunna några vanligt förekommande tamdjur i Sverige, samt namnge deras ungar

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Walk your Talk Under dessa dagar kastar vi oss ur boet och flyger vinge till vinge med den store anden, vi vet att våra egna vingar bär. Vi lär känna vår själsresa i detta

Läs mer

Begravning, bisättning och balsamering av Ole Therkelsen (ur tidskriften Kosmos nr 2011-3)

Begravning, bisättning och balsamering av Ole Therkelsen (ur tidskriften Kosmos nr 2011-3) Begravning, bisättning och balsamering av Ole Therkelsen (ur tidskriften Kosmos nr 2011-3) I kapitel 10 i sin bok Martinus og den ny verdensmoral (Borgen 2009) behandlar Ole Therkelsen ämnet Balsamering

Läs mer

Självkärlek - sund eller fördärvlig?

Självkärlek - sund eller fördärvlig? Självkärlek - sund eller fördärvlig? En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:25-35; GF 233:5; GKV 396) Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer