Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 350 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Jan Enarsson (m) Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Karin Heideman (m) ersättare för Roger Stålbrand (m) Övriga deltagande Utses att justera Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Ann-Christine Quist-Karlsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Mikael Svanström, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande Jan Lagerqvist, biträdande kommundirektör, 160 Susanne Karlsson, ekonom Nils-Erik Gustafsson, handläggare Kent Holmgren, kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Sivert Hugosson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Sivert Hugosson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2009\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 351 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 160 Fastställande av effektmål för Nybro kommun och dess bolag Budgetuppföljning januari-augusti Budget 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för kommunstyrelsen. 163 Anvisande av medel för medfinansiering av projekt Varumärket Glasriket. 164 Förslag om deltagande i och medfinansiering av projekt Design Region Småland. 165 Besvarande av medborgarförslag angående omgivningen runt Linnéasjön mot badhusparken. 166 Besvarande av medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen. 167 Avstämning/grind steg 3 i pågående förvaltningsöversyn. 168 Motion angående framtagande av landsbygdsprogram. 169 Motion avseende förstudie av konstfrusen isbana. 170 Valdistriktsindelning vid valen Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Förslag till ny modell för redovisningar i kommunfullmäktige Anmälan av ej slutbehandlade motioner. 174 Anmälan av delegationsbeslut. 175 Aktuellt från Regionförbundet. 176 Anmälningar a-i. 177 Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 178 Utnyttjande av förköpsrätt för Brunkullan 14, Nybro.

3 Sammanträdesdatum Dnr 08/0225 Fastställande av effektmål för Nybro kommun och dess bolag Kommunfullmäktige har beslutat om vision och inriktningsmål enligt följande att gälla för Nybro kommun och dess bolag för perioden : Vision Nybro kommun ska bli en långsiktigt hållbar kommun. Vi ska ta vara på människors goda kreativa drivkrafter för att ständigt utveckla de kvalitéer, som den moderna småstaden och den levande landsbygden erbjuder. Vi vill uppnå följande inriktningsmål 1. Vår kommun ska erbjuda god utbildning, omsorg och övrig service, som ständigt utvecklas. Vi ska ligga på den övre halvan av landets kommuner i jämförelseprojekt avseende kvalitet och service. 2. Vår kommuns verksamheter i förvaltning och bolag ska genomsyras av uthållighet och långsiktig hållbarhet. 3. Vår kommuns näringslivsarbete ska ge goda förutsättningar för utvecklingen av ett brett, expansivt och modernt näringsliv. Vi ska ligga på den övre halvan av landets kommuner i de jämförelser som görs av näringslivsklimatet. 4. Vår kommuns demokrati är viktig. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att påverka före beslut och vara delaktiga i kommunens utveckling. Vi ska ligga över medelvärdet i medborgarundersökningar. 5. Vår kommun ska som arbetsgivare erbjuda medarbetarna goda möjligheter till eget engagemang, karriär, medverkan i verksamhetsutveckling i syfte att åstadkomma den goda arbetsplatsen. Minst 75 procent ska vara nöjda i våra medarbetarundersökningar. Utifrån de beslutade inriktningsmålen har varje nämnd och bolag fått i uppdrag att ta fram och besluta om två effektmål. Dessa effektmål ska vara SMARTA, det vill säga

4 Sammanträdesdatum (forts) S M A R T Specifikt/konkret Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 22 juni 2009, 119, beslutades att skicka effektmålen på återremiss för, i förekommande fall, komplettering alternativt revidering, att ge kommundirektören och ekonomichefen i uppdrag att stämma av effektmålen med berörda förvaltningschefer och bolagsdirektörer samt att förslagen ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 4 september Biträdande kommundirektören Jan Lagerqvist redovisade sammanställning (bilaga) av de reviderade effektmål, som tagits fram enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Enligt redovisningen kommer det fortsatta målarbetet att bli enligt följande: Chefsgruppen. Genomgång av reviderade mål och arbetsgång (6 oktober 2009), därefter samtliga chefer (18 november 2009). Införande av stödsystem för rapportering av aktiviteter och måluppfyllelse (2009/2010). Framtagande av mall för nämndernas rapport till kommunfullmäktige (kommunstyrelsen den 28 september 2009) tillsammans med kommunfullmäktiges presidium. Genomgång av rapporteringsmall med samtliga presidier (januari/ februari 2010). Vid sammanträdet redovisades att avstämning är gjord med alla förvaltningschefer och vd:ar med undantag för energibolagen. Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt arbetsgruppen att åstadkomma ytterligare en revidering av effektmålen så att de uppfyller de krav som är angivna, det vill säga vara SMARTA,

5 Sammanträdesdatum (forts) att ärendet återkommer för förnyad redovisning till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2009 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Kommunstyrelsen i oktober 2009 Kent Holmgren, kommundirektör Jan Lagerqvist, biträdande kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 09/0007 Budgetuppföljning januari-augusti 2009 Ekonomienheten redovisade ekonomisk uppföljning för januari till och med augusti 2009 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet som det ser ut i redovisningen per den 9 september Riktpunkten för perioden uppgår till 66,6 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2008 Bokslut 2008 Intäkter ,2% 64,5% Personalkostnader ,1% 67,5% Övriga kostnader ,2% 69,7% Kapitalkostnader ,4% 66,4% 0 Bruttokostnader ,7% 68,2% Nettokostnader ,1% 69,8% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 68,1 procent, vilket är 1,5 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar knappt kronor beräknat mot riktpunkten. Skillnaden mot föregående år är att personalkostnaderna ligger lägre och att de övriga kostnaderna också ligger lägre än motsvarande tidpunkt föregående år. När det gäller övriga kostnader ligger dessa under riktpunkten. Utfallet per månad för de övriga kostnaderna är för 2009 (inom parentes 2008 års siffror): Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti kr kr kr kr kr kr ( kr) kr ( kr) kr ( kr) Intäktsutfallet ligger lägre än riktpunkt och också lägre vid jämförelse vid motsvarande period föregående år. Vid motsvarande period föregående år var nettokostnadsförbrukningen drygt 69,8 procent.

7 Sammanträdesdatum (forts) I bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd med uppgift om aktuell prognos efter kommundirektörens och ekonomichefens möten med respektive förvaltningschef. Återredovisning i korthet av noteringar från mötena mellan kommundirektör, förvaltningschefer och ekonomichef Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, teknisk chef och ekonomichef den 2 september Nuläge gentemot beslutad budget 2009 Varje verksamhet inom tekniska förvaltningen har sin egen profil, vilket innebär att kostnaderna och intäkterna redovisar olika utfall under årets månader för de olika enheterna. Förbrukningen ligger väl till i förhållande till budgeten. Budgetramen utgör yttre begränsning och inga särskilda beslut har tagits om ändringar i budgeten efter det att budgeten var beslutad. Ekonomisk prognos? Skattekollektivet: Per dagens datum är prognosen att budgeten hålls. VA-kollektivet: Mellan plus till plus kronor. Osäkerhetsfaktorer? Nyinköpta fastigheter i Orrefors Pandemins eventuella ekonomiska konsekvenser Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, omsorgschef, biträdande omsorgschef, administrativ chef och ekonomichef den 2 september Nuläge gentemot beslutad budget 2009 Ekonomiskt utfall är kronor i förhållande till budgeten. Personalbudgeten hålls, men det finns osäkerhet, se särskilda kommentarer nedan. Intäktsbudgeten hålls i stort, men en avvikelse finns för tekniska hjälpmedel.

8 Sammanträdesdatum (forts) Övriga kostnader, tre poster av intern karaktär som inte finns utrymme inom budgeten. Dessa är: Matsubvention utgör på helårsbasis cirka kronor (mellanskillnaden mellan kronor per månad och kronor per månad). Stallgårdens hyror, där kvartalshyra 2009 är kronor. För helår kronor. Har budgeterat kronor, som aviserades från början ungefär. Saknas kronor. Som budgetavvikelse anges också PO-pålägget, som budgetmässigt ligger högre än vad verkligt utfall är. Detta skulle ge en avvikelse på kronor på helår. Ekonomienhetens kommentar I denna fråga är ekonomienheten av annan uppfattning då budgeten för alla nämnder är baserad på det högre PO-pålägget, vilket innebär att man faktiskt fått dessa medel i budgeten. Personalkostnadsbudgeten är uppräknad med det högre beloppet. Ekonomisk prognos? kronor (varav kronor är intern ), men det är inte helt otänkbart att budgeten kan hållas. Ekonomisk uppföljning och politiska beslut Ekonomisk uppföljning sker till nämnden varje sammanträde. Strategisk plan finns framarbetad och beslutad. Nämnden tog beslut den 13 maj 2008 om besparingsåtgärder för Nämnden tog beslut den 11 november 2008 om budget och verksamhetsplan och i samband med detta ärende togs beslut om besparingar. Nämnden tog beslut den 31 mars 2009 om besparingsåtgärder 2009 efter slutfört uppdrag att arbeta fram konsekvensanalyser mot bakgrund av besparingsförslagen.

9 Sammanträdesdatum (forts) Osäkerhetsfaktorer? Fler ansökningar till särskilt boende. Pandemins ekonomiska genomslag. Handikappomsorgen; vårdtyngden ökat på grund av ökat antal. Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, förvaltningschef för individ- och familjeförvaltningen, avdelningschef och ekonomichef den 3 september Nuläge gentemot beslutad budget 2009 I dagsläget ligger förbrukningen bättre till än riktpunkt. Ekonomisk prognos? Budgeten kommer att hållas och ett målinriktat arbete pågår. Vilka osäkerhetsfaktorer finns? Placeringar Försörjningsstöd Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, samhällsbyggnadschef, biträdande samhällsbyggnadschef och ekonomichef den 3 september Nuläge gentemot beslutad budget 2009 och ekonomisk prognos Ligger väl till i förhållande till budgeten och prognosen bedöms till att budgeten ska hållas för år Åtgärder är vidtagna genom att tjänster vakantsatts. Vilka osäkerhetsfaktorer finns? Bostadsanpassningsbidragen både beträffande antal och ärendetyngd. Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomichef den 4 september 2009.

10 Sammanträdesdatum (forts) Nuläge gentemot beslutad budget 2009 och ekonomisk prognos Har idag en marginell avvikelse mot riktpunkt kronor är prognosen för Övriga kostnader ligger just nu bättre än riktpunkt, men där slår interkommunala ersättningar igenom under hösten som ger den negativa avvikelsen mot budgeten. Personalbudget hålls. Åtgärder Kraftiga neddragningar har gjorts. Inköpsstopp och anställningsstopp bidrar. Svårt att göra ytterligare kortsiktiga åtgärder. Vilka osäkerhetsfaktorer finns? Efter den 15 september 2009 vet vi bättre avseende interkommunala ersättningar. Ekonomienhetens kommentarer Det finns en respekt för att budget ska hållas. Flera åtgärder är vidtagna och/eller pågår. Det finns givetvis osäkerhetsfaktorer för alla verksamheter om än på olika sätt. De nämnder som anger en minusprognos är omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Personalkostnader för kommunen I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna (i tkr) för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 112,5% 98,6% 103,4% 102,3% 102,2% 94,0% 97,4% 100,5% Bud ökning 108,2% 101,1% 103,1% 100,0% 104,3% 94,3% 97,0% 103,2% 107,9% Personalkostnaderna ligger strax över riktpunkten med en avvikelse som motsvarar 0,5 procent. Likviditet Medelsaldot för augusti månad 2009 uppgick till kronor.

11 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman att den prognos som redovisats från nämnderna kommer att revideras till nästa sammanträde. Dessutom kommer Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att redovisa ny skatteutfallsprognos under oktober Detta, tillsammans med vissa andra transaktioner, kommer att påverka 2009 års totala resultat. Kommunstyrelsen beslöt att till nästa sammanträde bjuda in ordföranden och förvaltningschefen för omsorgsnämnden för redovisning av budgetuppföljning och information om vidtagna åtgärder för att klara budget 2009 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Omsorgsnämnden Ekonomienheten Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 09/0061 Budget 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2009, 134, om direktiv och ramar för budget 2010 och verksamhetsplan För kommunstyrelsen innebar beslutet följande tilldelning (driftbudget) med nettokostnader: kr kr kr Justering har gjorts av kapitaltjänstkostnaderna utifrån faktiskt utfall i investeringsprogrammet I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning föreslås ett tillägg på: kronor för licenser för kommunens samlade serverresurser. Detta är en tillkommande kostnad efter det att serversystem nu dokumenterats i enlighet med beslutad förstudie. Orsakerna är: Nybro kommun har cirka 50 stycken servrar, men kommunen hade inga aktuella licenser för servrarna på operativnivån. Licenser för servrarna är inköpta från och med den 1 juni Två stycken serverlicenser för SQL-servrar är inköpta. Kommunen hade inga aktuella licenser. Licenser är inköpta från och med den 1 juni Serverlicenser för tre stycken Exchange-servrar för e-postsystemet. Licenser är inköpta från och med den 1 juli Krypteringsmjukvara för servrarna: E-post och intranät. Upphandlade i april 2009 och i september Licenser för datorer i Sajbersalen och i övriga konferensrum är inköpta från och med den 1 juli Licenssystemet är uppbyggt på det sättet att kostnaderna för licenserna halveras år 4, 5 och 6. Serverlicenserna måste uppdateras årligen för att kommunen kan upprätthålla bassäkerhetsnivån för servrarna och IT-systemen.

13 Sammanträdesdatum (forts) Förslaget till investeringsbudget följer kommunfullmäktiges ramtilldelning, vilket innebär kronor för 2010, kronor för 2011 och kronor för I bilaga redovisas dels tilldelad ram för kommunstyrelsen 2010, dels hur kommunstyrelsens nettoram fördelas på de olika verksamheterna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. I bilagan framgår jämförelse med bokslut 2008 och budget Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades att återredovisning av nämndernas budgetförslag och reviderat investeringsprogram kommer att redovisas till kommunstyrelsen under oktober Kommunstyrelsen beslöt att justering ska göras av kommunstyrelsens ram när licenskostnaderna minskar samt att fastställa upprättat förslag till budget 2010 och verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Utdrag till: Ekonomienheten Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 09/0171 Anvisande av medel för medfinansiering av projekt Varumärket Glasriket Bakgrund Projektet ska ge svar på frågor som: Vad står Glasriket för? Hur uppfattar omvärlden Glasriket? Vad vill vi att Glasriket ska vara och stå för i framtiden? Vad kommunicer vi? En gemensam plattform är viktig för alla aktörer i regionen som identifierar sig med Glasriket och som använder sig av varumärket i sin kommunikation. Ett starkt varumärke, som är förankrat, gör att en samstämmig bild av Glasriket förmedlas och att kommunikationen och marknadsföringen bli mer effektiv. Syfte Syftet är att stärka Glasrikets konkurrens- och attraktionskraft och att tillsammans med aktörer i regionen skapa en gemensam syn på Glasriket idag och i framtiden och därmed skapa förutsättningar för att attrahera främst fler besökare, men även företag och inflyttare. Mål Att skapa en gemensam och förankrad varumärkesplattform för Glasriket och en gemensam vision vad Glasriket ska stå för i framtiden. Målet är även att byga upp och etablera ett ambassadörsnätverk. Åtagande för kommunen Enligt ansökan är Nybro kommuns åtagande ett kontant bidrag med kronor per år under 2 år. Kommunstyrelsen beslöt att finansiering sker genom att bidraget till Glasriket reduceras med kronor.

15 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: AB Nybro Brunn AB Glasriket Ekonomienheten Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 09/0192 Förslag om deltagande i och medfinansiering av projekt Design Region Småland Bakgrund Småland är en unik näringsregion, där entreprenörskap och design är något av de starkaste egenskaperna. Det småländska entreprenörskapet är erkänt. Detta är sannolikt även den viktigaste ingrediensen i den naturliga koncentration kring design som finns i vår region. Det finns en stark koncentration av företag och utbildningar, som har design som gemensam nämnare i Småland. Ingen annan region i Sverige kan med samma trovärdighet peka på en sådan koncentration och substans. Smålands betydelse i ett möbel- och designperspektiv visar sig även i de clusteranalyser som görs inom ramen för EU. Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, har i samarbete med Teknikföretagen och Svensk Teknik och Design (STD), 2008 genomfört en undersökning bland svenska företag med 20 eller fler anställda om hur de arbetar med design i produktutveckling och kommunikation. I denna undersökning framgår att i Region Sydost arbetar 34 procent av företagen strategiskt med design. Sedan starten för 13 år sedan har Möbelriket med Lammhult som bas utvecklats från en ren handelssamverkan till ett etablerat branschnätverk inom möbler och design. Arbetet sker utifrån de önskemål och intentioner som de närmare 40 servicetagarna, vilka utgörs av företag och kommuner, presenterar för Möbelrikets ledning. Detta har inneburit att Möbelrikets verksamhet idag handlar minst lika mycket om branschstrategiska frågor för design och möbelindustrin, som traditionell handelsturism. Med Möbelriket som nav finns möjligheten att fördjupa samverkan mellan kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län och därmed skapa en stark och tillväxtorienterad näringsregion byggd på samverkan. Det är endast ett första steg i formerandet av designregionen Småland. Fler kommuner kommer successivt att inbjudas att medverka när arbetet uppfattas konsoliderad mellan de initiala parterna.

17 Sammanträdesdatum (forts) Pukeberg, med anor från år 1871, har utvecklats via belysningsglas och Pukebergs Glasbruk till regionens centrum för hantverk och design. Idag finns en mångfald av olika verksamheter inom Pukebergs bruksområde. Belysningsföretaget Zero, och Pukebergs glasbruk, har sin verksamhet i området. I hyttan arrangeras även traditionell hyttsill med mat, musik, glasgravering och glasblåsning. Designarkivet (Arkiv för Svenskt Formgivning), med Kalmar Konstförening som huvudman, har sedan 2005 sin verksamhet i Pukeberg. Designprogrammet vid Högskolan i Kalmar, flyttade in i nyrenoverade lokaler hösten Lokaliseringen i Pukebergs bruksmiljö i Nybro bidrar till den unika direktkontakten med Glasriket och de designintensiva företagen i regionen. Kalmar Läns Hemslöjdsförening, är en ideell förening som startade år 1908 och har bland annat till uppgift att väcka intresse och sprida kunskap om hemslöjd. Hemslöjden har sedan flytten till Pukeberg etablerat ett intressant utvecklingsarbete i samverkan med designutbildningen. Nybroateljéerna, bildades av lokalt arbetande konstnärer Medverkande kommuner är Värnamo, Sävsjö, Växjö och Nybro. Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, är också en viktig partner i projektet. Vår vision är att projektet skapar ett regionalt varumärke Design Region Småland och en identitet som bygger på design och att detta skapar hållbara processer för en kontinuerlig utveckling. Sammanfattande projektbeskrivning En tydlig regional identitet av karaktären Design Region Småland är attraktionsstärkande. Det kan utvecklas till ett varumärke som positionerar regionens kommuner, organisationer och företag. Regional branding är ett begrepp för regional tillväxt och utveckling. Den övergripande visionen är att på sikt stärka varumärket SMÅLAND som region. Genom en tydlig Regional branding kan Design Region Småland uppfattas som en kreativ miljö, där kreativa processer skapas och upprätthålls samt att medarbetares initiativkraft är betydelsefull för företag och kommuners utveckling. Det ska uppnås med följande aktiviteter:

18 Sammanträdesdatum (forts) Representanter för deltagande kommuner gör jämförande analyser, som ger en grund för vårt uttalade syfte att skapa nya strategiska allianser mellan de ingående kommunerna. Särskilt intresse kommer att läggas på Vandalorums utbyggnad i Värnamo med mening att där skapa den optimala mötesplatsen för design. Nya möten med sikte på internationella intryck planeras i samarbete med akademi, designers och företag. Syftet är att hitta nya partners, nätverk, showrooms och/eller samarbetspartners åt företagen. Målet är nytänkande i produktions- och produktutveckling genom benchmarking och nätverksbyggande på ett europeiskt plan. Sammanställning av vad som har gjorts hittills i nätverk, näringsliv och akademi ska göras. Därefter formuleras en samlad målbild för framtiden. Besök av regioner, nätverk och kluster krävs. Möjligheterna att finnas med på något arrangemang i Virserum, t ex Trä 2010 undersöks. Det är en unik möjlighet att presentera begreppet Design Region Småland. Andra mässor att bevaka är Möbelmässan i Stockholm, Trä och Teknik, Elmia och Milanomässan. För att begreppet Design Region Småland ska bli känt krävs en omfattande informationsinsats. Journalister och tidningar lokalt, regionalt och i fackpressen kommer att bearbetas. Frukostmöten och workshops kommuniceras till media. En kommunikationsplan ska därför framställas. En webbsida öppnas speciellt för projektet. Projektet kommer även att beskrivas i en folder, som kan lämnas till media, företag, myndigheter och allmänhet. Ett inledande arbete blir att skapa en grafisk profil, som kommer att användas i allt informationsmaterial. Frukostmöten ska äga rum i alla deltagande kommuner och i samarbete med existerande företagsnätverk. Det blir ett forum för utbyte av idéer. Det blir även en kanal för spridning av projektets resultat. Fyra stycken frukostmöten per projektort varje år beräknas genomföras. Workshops och andra explorativa aktiviteter med ett flertal olika aktörer som deltagare kommer att ordnas för att skapa idéer till nya produkter, idéer och samarbeten. Dessa idéer kommer sedan att vidareutvecklas med berörda intressenter med hjälp av inkubatorer. Det pågår forskningsprojekt vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet, som syftar till att vidareutveckla metodik för kooperativt skapandet av idéer, där flera olika intressenter samarbetar. Här kan med fördel tänkta användare delta också. Metodiken lämpar sig både för designförslag av fysiska produkter såväl som tjänster. 300 företagsbesök kommer att göras fördelat på fyra projektledare och 3 år. Denna, den mest tidskrävande aktiviteten, både griper in i de övriga och utgör grunden för dem.

19 Sammanträdesdatum (forts) Studenter och nyutexaminerade får olika uppdrag utifrån företagsbesöken, som kan ge input till idéer och skapa nya arbetstillfällen regionalt. Det kan t ex vara idéer och uppslag hämtade från företagen, som de inte kan eller vågar finansiera utvecklingen av. Inom projektets ram finns istället möjlighet att jobba med dessa idéer med stöd både från akademin och från företagen. Syftet är att stimulera nyutexaminerade att starta företag. Målsättningen är även att tillsammans med akademin skapa så kallad Konceptkontor, som administrerar uppdragen under projektets tid. Syftet med projektet Att konsolidera och utveckla Design Region Småland genom att: Förstärkt och utvecklad samverkan i ett tydligt trippel Heelix perspektiv. Utveckling av klusterinitiativ inom entreprenörskap och design. Utveckling av nya strategiska allianser mellan de ingående kommunerna. Öka designkompetensen och insikten av design i regionen. Med designkompetens menas både kompetens att använda design på ett relevant sätt och att designerns metodik är utvecklad och anpassad till regionens potential. Projektorganisation och åtaganden för kommunen Projektägare och ytterst ansvarig finansiär är Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, som även kommer att svara för projektkoordination. Nybro kommun bidrar per år, under en 3-årsperiod, med egen tid motsvarande 4 procent samt kronor i kontant bidrag. Kommunstyrelsen beslöt att anmäla deltagande i projektet, att kostnaden ska rymmas inom tilldelad budget för kommunstyrelsen samt att beslutet gäller under förutsättning av att budget för Pukeberg behåller sin andel av slutlig budget.

20 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Design Region Småland Nils-Erik Gustafsson, handläggare Ekonomienheten Akten

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0075 Besvarande av medborgarförslag angående omgivningen runt Linnéasjön mot badhusparken Gösta Branting har, genom ledamoten Hans Dahlström (s), lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige den 31 mars 2009 med följande lydelse: Omgivningen runt Linnéasjön mot Badhusparken är mycket risig och ful. Den bro som går genom området från Strandvägen till Joelskogen ger ingen större naturupplevelse. Äldre medborgare berättar om en fri sikt upp mot Badhusparken från Linnéasjön. Önskemålet som framläggs är att en stor del av de skymmande träden huggs ner och att området saneras från slyor och ris så att den tidigare fria sikten mot Badhusparken återuppstår. Därmed kommer också den bro som går genom området att bli den naturupplevelse som den var ämnad för. Samtidigt finns önskemål om att fortsätta återställandet av badplatsen mot Strandvägen. För Gösta Branting Grönvägen Nybro kommun Tel Med vänliga hälsningar Hans Dahlström Medborgarförslaget hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslöt kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslöt att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden. Gata-Parkavdelningen har i sin tur hört med samhällsbyggnadsförvaltningen och fått följande svar:

22 Sammanträdesdatum (forts) Yttrande angående omgivningen runt Linnéasjön mot badhusparken Området mellan Linnéasjön och badhusparken är en våtmark, som till stor del har en renande funktion av vattnet från Bolanders bäck innan vattnet når Linnéasjön. Växtligheten med buskage och sly bidrar till att genomströmningshastigheten blir lägre, vilket normalt sett bidrar till ett bättre badvatten i Linnéasjön. Det medverkar även till rening av vattnet genom upptag av näringsämnen och tungmetaller, vilket även det är viktigt för vattenkvaliteten i sjön. Försvinner denna rening finns risk för sämre badvatten och ett snabbare igenväxande av sjön. Fågellivet i området är idag mycket utvecklat och flera av de arter som påträffas är sällsynta och beroende av denna växtlighet. De senaste åren har bland annat rörhöna, vattenrall, forsärla, entita och mindre hackspett noterats under häckningstid. I naturvårdens syfte bör man därför endast sparsamt gallra i det bestånd som utgör våtmarken norr om Linnéasjön. Våtmarken är ett uppskattat utflyktsmål för många naturvänner i staden. Vill man hålla öppet i området måste man efter avverkning och röjning antingen tillämpa årlig röjning och slåtter, vilket kan bli mycket kostsamt, eller låta betesdjur beta. Detta skulle negativt påverka det nuvarande fågellivet i området. Fågelarter beroende av öppna våtmarker kommer däremot knappast att etablera sig i en röjd våtmark, eftersom de flesta av dem är känsliga för mänsklig störning, vilket det blir om man öppnar upp området. Sammanfattning Med anledning av ovanstående, där önskemål från allmänheten, som önskar öppna ytor och fri sikt, kommer i konflikt med naturvärden och rening av vatten till badplatsen är det angeläget att få till en skötselplan. Likaså kan man komplettera med informationstavlor, där man berättar om naturlivet och målet för anläggningen för att få en förståelse för varför det ser ut som det gör. Det finns inget som motsätter en viss del öppna ytor, men detta måste i så fall tas upp i skötselplanen, där man ser över konsekvenser av detta. Tekniska nämnden beslutade föreslå att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en skötselplan samt underlag för informationstavlor för Linnéasjön och dess våtmark och överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

23 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Evy Annér (s) bifall till förslaget och föreslog att uppdrag även bör ges om att öka tillgängligheten till spången med anslutningar från gångvägarna. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att instämma i tekniska nämndens yttrande, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en skötselplan för området, att uppdra åt tekniska nämnden att sätta upp informationstavlor för området, att ge tekniska nämnden i uppdrag att öka tillgängligheten till spången från befintliga gångvägar i området samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

24 Sammanträdesdatum Dnr 09/0019 Besvarande av medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen Walter Fagerdal har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige den 16 januari 2009 med följande lydelse: Vi vill att det ska vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning, annat än vid de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition, och hävd, exempelvis nyårs- och valborgsmässoafton. Även vid dessa tillfällen ska detta ske på av kommunen avsedda och godkända platser samt under kontrollerade förhållanden och under en begränsad tid. Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är ohållbart. Självklart ska vi med glädje fortsätta att fira det nya årets ankomst, liksom att vi firar vårens intåg vid Valborg. Vid andra tillfällen, t ex vid firande av privata högtider ska tillstånd ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter. Man anger var och när man vill använda pyroteknik. Den som får tillståndet att inhandla pyrotekniska varor ska även vara ansvarig vid användandet. Det värsta med det okontrollerade användandet av pyroteknik är de många gånger tragiska och onödiga konsekvenser detta får på både människor och djur. Många människor upplever det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder hörapparat, vilket ger dem en obehaglig upplevelse när det smäller, på grund av att hörapparaten förstärker ljudet. Andra har hjärtproblem. Att då utsättas för de ljudupplevelser, som avfyrande av tjutande raketer innebär, kan vara direkt livshotande. Antalet onödiga olyckor i samband med fyrverkerier ska inte heller glömmas bort. Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlevt krigshärdar, där bomber och granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en skräckupplevelse, som många gånger har gett bestående men. De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop och skakar eller blir helt apatiskt. Vi är många som får fly vår bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. De mentala skador på djuren, som detta fenomen kan ge, tar mycket lång tid att reparera, om det ens är möjligt. Våra vilda djur, som vi också har ansvar för, tar också skada av pyroteknik. Under vissa tider kan t ex igelkottar vakna för tidigt för att sedan frysa ihjäl. Fåglar, rävar m fl är även de mycket känsliga för plötsliga och kraftiga ljud. Våra uppstallade djur, såsom hästar, kor, får m fl, far även de illa.

25 Sammanträdesdatum (forts) Genom ett allmänt förbud minskas också spridningen av kemikaliska produkter. Vi vill ha ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning! Vi vill veta var och när pyroteknik kommer att användas för att därmed kunna planera våra liv för oss själva och våra djur! Medborgare Walter Fagerdal Radhusvägen 11 Gullaskruv Tel: Mailadress: Medborgarförslaget hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslöt kommunfullmäktige att medborgarförlaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslöt att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Walter Fagerdal, Gullaskruv, lämnade den 16 januari 2009 ett förslag till kommunfullmäktige om att förbjuda användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning annat än vid vissa högtider. Förslaget var även att begränsa användandet vid dessa högtider till ett antal godkända och kontrollerade platser. Användningen av pyrotekniska varor regleras bland annat i ordningslagen (1993:1617). I 3 kap. 7 fastställs att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

26 Sammanträdesdatum (forts) Enligt 3 kap. 9 i ordningslagen får en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. I de lokala ordningsföreskrifterna för Nybro kommun, antagna av kommunfullmäktige den 23 oktober 2001, står det i 21 att pyrotekniska varor är förbjudna att användas utan tillstånd av polismyndigheten med undantag av Påskafton, Valborgsmässoafton samt Nyårsafton fram till klockan påföljande dag. Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att den första delen av förslaget är uppfyllt. Den andra delen av medborgarförslaget syftade till att begränsa användningen av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning till godkända, av kommunen utsedda platser. Synpunkter gällande denna del har inhämtats från räddningstjänsten och polismyndigheten. Båda myndigheterna välkomnar en skärpning i regleringen av fyrverkerier då framförallt polisen upplevt ett ökande problem med pyrotekniska varor. Däremot anser både räddningstjänsten och polismyndigheten att det är svårt att kontrollera efterlevnaden av ett utökat förbud. Att förbjuda alla platser förutom några få för användandet av pyrotekniska varor är mycket svårt att med dagens resurser kontrollera. Flera andra kommuner har i sina ordningsföreskrifter förbud mot att utan tillstånd nyttja pyroteknisk utrustning, exempelvis 200 m från känslig verksamhet, såsom sjukhus o dyl. Synpunkter kring denna typ av föreskrift har tagits in från omsorgsförvaltningen och stadsarkitekten och ingen av dessa ser ett behov av en sådan formulering. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att anse första delen av medborgarförslaget uppfyllt och att i övrigt avstyrka förslaget. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av synpunkter från andra kommuner som beslutat om förbud mot fyrverkerier. Kommunstyrelsen ser positivt på de erfarenheter som redovisas från Skövde. Kommunstyrelsen beslöt

27 Sammanträdesdatum (forts) att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering med förslag om begränsningar i användandet av fyrverkerier samt med förslag på justeringar i lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun. Utdrag till: Samhällsbyggnadsnämnden Akten

28 Sammanträdesdatum Dnr 06/0039 Avstämning/grind steg 3 i pågående förvaltningsöversyn Delprocessledaren Kristian Lundh har i skrivelse redovisat en första analys från arbetsgrupp 3 enligt följande: Förstärkt central medborgarservice, en satsning på gemensam ledning inom såväl det sociala arbetet, som inom teknik föreslås inledningsvis. Tre alternativa organisationsskisser med två, tre och fyra förvaltningar har analyserats och diskuterats utifrån demokrati, kvalitet, samverkan, personalpolitik, kommunal juridik och kommunal ekonomi. Arbetsgruppen kan konstatera att kommunens förvaltning står inför stora prövningar i framtiden. Samtidigt som nytillträdande till landets arbetsmarknad minskar under en 10-årsperiod ökar antalet avgångar ur arbetsmarknaden. Arbetskraften och därmed de som ska försörja bland annat Nybro kommun med skattekraft minskar i landet med cirka personer per år under De som fyllt 80 år eller mer är sannolikt dubbelt så många 2030 som idag. Det är tveksamt om Nybro kommun är rustat för dessa exempel på framtida utmaningar. Arbetsgruppen anser att det är mycket svårt att analysera ett antal olika sammanslagningar. Kommunens verksamhetsområden är breda och komplexa. Vi har dock funnit vissa minsta gemensamma nämnare inom de fem delgrupperna när vi sammanfattar arbetet inom steg 3: Samordning av verksamheter kan medföra att nya viktiga tjänster, som är anpassade till medborgarens behov kan utvecklas. Vidare kan det leda till en effektivare målstyrning, vilket leder till en förbättrad verksamhet. Om samordningen (ledningen) misslyckas kan å andra sidan större enheter skapa större otydlighet när det gäller ansvar och befogenheter inom konkret verksamhet. Hur arbetet faktiskt och konkret kommer att organiseras är alltså helt avgörande. Ett fortsatt arbete för att förstärka medborgarservice torde vara det som är politiskt mest intressant. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ser en tydlig trend i landet, där kommuner fokuserar på en väg in, det vill säga en utvecklad första instans för alla som söker information och besked från kommunen.

29 Sammanträdesdatum (forts) Ett fortsatt analysarbete för ett formellt samarbete och eventuell sammanslagning mellan omsorgsförvaltningen och individ- och familjeförvaltningen föreslås. Förutsättningarna för samgående kan vara goda då verksamheterna kompletterar varandra kompetensmässigt och arbetsmässigt inom flera fält. Kännedomen om varandras verksamheter inom Nybro kommun är god. Ett fortsatt analysarbete för ett formellt samarbete och eventuell sammanslagning mellan teknisk förvaltning och kultur-fritid föreslås. Förutsättningarna för samgående kan vara goda eftersom det krävs gemensam kompetens inom anläggningar, fastigheter, maskiner etc. Förvaltningen av och operativt arbete inom kulturoch fritidsfrågor är idag formellt felaktigt organiserat tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning. Ett fortsatt arbete för en tydlig målstyrning föreslås. Såväl den politiska styrningen, som den förvaltningsmässiga ledningen har åtminstone delvis misslyckats med resultatet de senaste åren. Det gäller att fortsätta det viktiga arbetet som inletts med att förbättra tydligheten och riktningen i det kommunala arbetet, från kommunfullmäktige och nedåt. En strategisk plan för de närmaste 4 åren bör tas fram när målen för kommunen står klara. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet informerade kommundirektören Kent Holmgren om att redovisningen ska ses som en information utifrån att en politisk styrgrupp tillsatts. Den politiska styrgruppen består av en representant från vardera parti, som har ordinarie plats i kommunstyrelsen. Kent Holmgren informerade även om läget i de övriga stegen i förvaltningsöversynen, bland annat: Utvecklingsenhet är bildad inom kommunstyrelseförvaltningen. Serviceenhet är bildad inom kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Kristian Lundh, delprocessledare Akten

30 Sammanträdesdatum Dnr 09/0149 Motion angående framtagande av landsbygdsprogram Ledamöterna Christina Davidson (c) och Karin Helmersson (c) har den 13 juli 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: I Nybro kommuns Vision skriver vi Nybro kommun ska vara en långsiktig hållbar kommun. Vi tar alltid vara på människors goda kreativa drivkrafter för att ständigt utveckla de kvalitéer som den moderna småstaden och den levande landsbygden erbjuder". Som en del i att förverkliga detta har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag till stadsmiljöprogram. Målet med stadsmiljöprogrammet är att förstärka centrums identitet och attraktivitet genom att skapa en helhetssyn. Med ett stadsmiljöprogram är det lättare för kommunen att försöka styra utvecklingen åt önskvärt håll. En positiv tillväxt och utveckling av staden i samverkan med landsbygden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen. Det är viktigt att stad och land går hand i hand och i anslutning till stadsmiljöprogrammet även arbeta fram ett landsbygdsprogram. Landsbygdsprogrammet ska ses som en del i kommunens strategiska utvecklingsarbete för att nå den av kommunfullmäktige antagna visionen. Syftet med programmet är att det ska stimulera till en kraftsamling för landsbygdsutveckling inom kommunens egen organisation, men också i en bred samverkan mellan kommunen, lokala utvecklingsgrupper, föreningar, företag och andra organisationer. Programmet ska vara ett gemensamt policydokument för kommunens landsbygdsarbete i vid bemärkelse och ska utgöra en vägledning i hur kommunen ser på landsbygdsfrågorna. Den 18 juni 2007 beslutade kommunfullmäktige att anta Översiktsplan för Nybro kommun. Översiktsplanen är ett mycket bra dokument att utgå ifrån vid framtagande av ett landsbygdsprogram. Planen ger möjlighet att lyfta blicken och diskutera framtidsfrågor, den anger en färdriktning. I arbetet med att utarbeta ett landsbygdsprogram bör invånarna på landsbygden och i våra mindre tätorter engageras. Det bör också finnas goda möjligheter att finansiera arbetet genom Leader och andra EU-projekt.

31 Sammanträdesdatum (forts) Med hänvisning till ovanstående yrkar vi Att kommunfullmäktige beslutar att arbeta fram ett landsbygdsprogram utifrån motionens syfte. Nybro Christina Davidson Karin Helmersson Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Akten

32 Sammanträdesdatum Dnr 09/0172 Motion avseende förstudie av konstfrusen isbana Ledamoten Sivert Hugosson (kd) har 31 augusti 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Frågan om konstfrusen isbana har från och till aktualiserats allt sedan 70-talet. Under senare år har frågan varit aktuell vid flera budgetprocesser. Ofta har det rått oklarheter om driftkostnader o dyl. Vi anser att en isbana kan vara ett bra alternativ till vinteraktiviteter för alla som inte har råd med dyra sporter eller kostsamma fjällresor. Därför föreslår vi att en arbetsgrupp med representanter från kultur-fritidsförvaltningen och Nybro Sportklubb tillsätts för att reda ut vad kostnaden för anläggning och drift kan förväntas bli. Om den kan ordnas genom ett arenabolag/driftbolag eller om den kan drivas i föreningsform. Det kan vara värdefullt att detta är utrett om gällande investeringsprogram följs och möjliggör en för många efterlängtad satsning. Eventuella kostnaden för utredningen kan lämpligen tas ur den miljon som avsattes 2007 till utredning av isytor i Nybro kommun. Vi föreslår Nybro kommunfullmäktige besluta att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att göra en förstudie enligt ovan. Nybro För Kristdemokraterna i Nybro kommun Sivert Hugosson Gruppledare Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt

33 Sammanträdesdatum (forts) att remittera motionen till kultur-fritidsnämnden för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Kultur-fritidsnämnden Akten

34 Sammanträdesdatum Dnr 09/0102 Valdistriktsindelning vid valen 2010 Kommun ska enligt 4 kap. 17 vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till Riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2009 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet Ett valdistrikt ska omfatta mellan och röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än eller fler än röstberättigade. Antalet röstberättigade den 1 mars 2009 vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige var: Riksdag röstberättigade. Landstings- och kommunfullmäktige röstberättigade. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Mariann Karlsson (v) att översyn görs av valdistrikten i syfte att få vallokaler som ligger närmare väljarnas bostäder och på så sätt förhoppningsvis få ett ökat valdeltagande och positiva miljöeffekter. I nuvarande valdistriktsindelning förekommer det att röstande får resa genom ett valdistrikt för att komma till rätt vallokal. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att bibehålla nuvarande valdistriktsindelning inför val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 2010 samt att inför kommande val 2014 göra en översyn av valdistriktsindelningen i syfte att få vallokaler som ligger närmare de röstandes bostad. Utdrag till: Länsstyrelsen i Kalmar län Mats Arnér, administrativ chef Akten

35 Sammanträdesdatum Dnr 09/0102 Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2010 Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som kommunfullmäktige ska ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska ändras ska beslut fattas före utgången av februari månad valåret. Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret. I kommunallagen 5 kap. 1 anges att antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda antal och till minst 41 i kommuner med över röstberättigade till och med röstberättigade. I Nybro kommuns kommunfullmäktige finns idag 49 ledamöter. För den senaste mandatperioden har antalet ersättare varit fastställt till att vara hälften av antalet ledamöter varje parti får i kommunfullmäktige. Valkretsindelning Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Antalet personer som har rösträtt i en kommun ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen hos Skatteförvaltningen den 1 mars det år beslutet om valkretsindelningen fattas. Beslut om indelning i valkretsar ska meddelas senast 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. Beslutet fastställs av länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att Nybro kommun utgör en valkrets vid val till kommunfullmäktige samt att bibehålla oförändrat 49 ledamöter i kommunfullmäktige och att antalet ersättare ska vara lika med hälften av antalet ledamöter varje parti får i kommunfullmäktige.

36 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 13 augusti 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 13 augusti 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 13 augusti 2014 1 Ärende 2 Dnr 2014/000174 Målbildsarbete: Den attraktiva regionen Linnéstråket Sammanfattning Under arbetsutskottet kommer

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft.

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. Sammanfattning slutrapport SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. 1 Sammanfattning En förstudie genomfördes sommaren

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S) Sammanträdesdatum 100 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 09.00-14.30 Beslutande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Datum 2017-08-24 Diarienummer KSN-2016-1303 Valnämnden Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 Förslag

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VALNÄMNDEN 2017-04-18 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45. Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/

16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 30 (45) 2017-06-19 Kf Ks 205 16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/314-109 Lars-Inge Karlsson (KD) för Kristdemokraterna

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-20:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Eva Hansson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson (C) Vakant (S)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 36 Plats och tid Glass Factory, Boda Glasbruk, klockan 15.00-17.10 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S) Sammanträdesdatum 112 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.00-11.15 Beslutande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 24-28 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen Sam manträd esp roto ko ii för Kommunstyrelsen Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Ann-Sofie Birgersson. Utses att justera. Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset.

Ann-Sofie Birgersson. Utses att justera. Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Sammanträdesdatum 36 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Förslag till ändrad valdistriktsindelning och indelning i valkretsar i Västerås inför de allmänna valen 2014

Förslag till ändrad valdistriktsindelning och indelning i valkretsar i Västerås inför de allmänna valen 2014 2011-11-16 Dnr Valnämndens kansli Gunnar Lignell/Mari Eriksson Valnämnden Förslag till ändrad valdistriktsindelning och indelning i valkretsar i Västerås inför de allmänna valen 2014 Valnämndens behandling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 14 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Alingsås kommun, principer för indelning

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-13 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-03-13 kl. 13.00 17.15 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer