Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 350 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Jan Enarsson (m) Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Karin Heideman (m) ersättare för Roger Stålbrand (m) Övriga deltagande Utses att justera Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Ann-Christine Quist-Karlsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Mikael Svanström, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande Jan Lagerqvist, biträdande kommundirektör, 160 Susanne Karlsson, ekonom Nils-Erik Gustafsson, handläggare Kent Holmgren, kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Sivert Hugosson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Sivert Hugosson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2009\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 351 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 160 Fastställande av effektmål för Nybro kommun och dess bolag Budgetuppföljning januari-augusti Budget 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för kommunstyrelsen. 163 Anvisande av medel för medfinansiering av projekt Varumärket Glasriket. 164 Förslag om deltagande i och medfinansiering av projekt Design Region Småland. 165 Besvarande av medborgarförslag angående omgivningen runt Linnéasjön mot badhusparken. 166 Besvarande av medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen. 167 Avstämning/grind steg 3 i pågående förvaltningsöversyn. 168 Motion angående framtagande av landsbygdsprogram. 169 Motion avseende förstudie av konstfrusen isbana. 170 Valdistriktsindelning vid valen Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Förslag till ny modell för redovisningar i kommunfullmäktige Anmälan av ej slutbehandlade motioner. 174 Anmälan av delegationsbeslut. 175 Aktuellt från Regionförbundet. 176 Anmälningar a-i. 177 Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 178 Utnyttjande av förköpsrätt för Brunkullan 14, Nybro.

3 Sammanträdesdatum Dnr 08/0225 Fastställande av effektmål för Nybro kommun och dess bolag Kommunfullmäktige har beslutat om vision och inriktningsmål enligt följande att gälla för Nybro kommun och dess bolag för perioden : Vision Nybro kommun ska bli en långsiktigt hållbar kommun. Vi ska ta vara på människors goda kreativa drivkrafter för att ständigt utveckla de kvalitéer, som den moderna småstaden och den levande landsbygden erbjuder. Vi vill uppnå följande inriktningsmål 1. Vår kommun ska erbjuda god utbildning, omsorg och övrig service, som ständigt utvecklas. Vi ska ligga på den övre halvan av landets kommuner i jämförelseprojekt avseende kvalitet och service. 2. Vår kommuns verksamheter i förvaltning och bolag ska genomsyras av uthållighet och långsiktig hållbarhet. 3. Vår kommuns näringslivsarbete ska ge goda förutsättningar för utvecklingen av ett brett, expansivt och modernt näringsliv. Vi ska ligga på den övre halvan av landets kommuner i de jämförelser som görs av näringslivsklimatet. 4. Vår kommuns demokrati är viktig. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att påverka före beslut och vara delaktiga i kommunens utveckling. Vi ska ligga över medelvärdet i medborgarundersökningar. 5. Vår kommun ska som arbetsgivare erbjuda medarbetarna goda möjligheter till eget engagemang, karriär, medverkan i verksamhetsutveckling i syfte att åstadkomma den goda arbetsplatsen. Minst 75 procent ska vara nöjda i våra medarbetarundersökningar. Utifrån de beslutade inriktningsmålen har varje nämnd och bolag fått i uppdrag att ta fram och besluta om två effektmål. Dessa effektmål ska vara SMARTA, det vill säga

4 Sammanträdesdatum (forts) S M A R T Specifikt/konkret Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 22 juni 2009, 119, beslutades att skicka effektmålen på återremiss för, i förekommande fall, komplettering alternativt revidering, att ge kommundirektören och ekonomichefen i uppdrag att stämma av effektmålen med berörda förvaltningschefer och bolagsdirektörer samt att förslagen ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 4 september Biträdande kommundirektören Jan Lagerqvist redovisade sammanställning (bilaga) av de reviderade effektmål, som tagits fram enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Enligt redovisningen kommer det fortsatta målarbetet att bli enligt följande: Chefsgruppen. Genomgång av reviderade mål och arbetsgång (6 oktober 2009), därefter samtliga chefer (18 november 2009). Införande av stödsystem för rapportering av aktiviteter och måluppfyllelse (2009/2010). Framtagande av mall för nämndernas rapport till kommunfullmäktige (kommunstyrelsen den 28 september 2009) tillsammans med kommunfullmäktiges presidium. Genomgång av rapporteringsmall med samtliga presidier (januari/ februari 2010). Vid sammanträdet redovisades att avstämning är gjord med alla förvaltningschefer och vd:ar med undantag för energibolagen. Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt arbetsgruppen att åstadkomma ytterligare en revidering av effektmålen så att de uppfyller de krav som är angivna, det vill säga vara SMARTA,

5 Sammanträdesdatum (forts) att ärendet återkommer för förnyad redovisning till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2009 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Kommunstyrelsen i oktober 2009 Kent Holmgren, kommundirektör Jan Lagerqvist, biträdande kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 09/0007 Budgetuppföljning januari-augusti 2009 Ekonomienheten redovisade ekonomisk uppföljning för januari till och med augusti 2009 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet som det ser ut i redovisningen per den 9 september Riktpunkten för perioden uppgår till 66,6 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2008 Bokslut 2008 Intäkter ,2% 64,5% Personalkostnader ,1% 67,5% Övriga kostnader ,2% 69,7% Kapitalkostnader ,4% 66,4% 0 Bruttokostnader ,7% 68,2% Nettokostnader ,1% 69,8% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 68,1 procent, vilket är 1,5 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar knappt kronor beräknat mot riktpunkten. Skillnaden mot föregående år är att personalkostnaderna ligger lägre och att de övriga kostnaderna också ligger lägre än motsvarande tidpunkt föregående år. När det gäller övriga kostnader ligger dessa under riktpunkten. Utfallet per månad för de övriga kostnaderna är för 2009 (inom parentes 2008 års siffror): Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti kr kr kr kr kr kr ( kr) kr ( kr) kr ( kr) Intäktsutfallet ligger lägre än riktpunkt och också lägre vid jämförelse vid motsvarande period föregående år. Vid motsvarande period föregående år var nettokostnadsförbrukningen drygt 69,8 procent.

7 Sammanträdesdatum (forts) I bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd med uppgift om aktuell prognos efter kommundirektörens och ekonomichefens möten med respektive förvaltningschef. Återredovisning i korthet av noteringar från mötena mellan kommundirektör, förvaltningschefer och ekonomichef Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, teknisk chef och ekonomichef den 2 september Nuläge gentemot beslutad budget 2009 Varje verksamhet inom tekniska förvaltningen har sin egen profil, vilket innebär att kostnaderna och intäkterna redovisar olika utfall under årets månader för de olika enheterna. Förbrukningen ligger väl till i förhållande till budgeten. Budgetramen utgör yttre begränsning och inga särskilda beslut har tagits om ändringar i budgeten efter det att budgeten var beslutad. Ekonomisk prognos? Skattekollektivet: Per dagens datum är prognosen att budgeten hålls. VA-kollektivet: Mellan plus till plus kronor. Osäkerhetsfaktorer? Nyinköpta fastigheter i Orrefors Pandemins eventuella ekonomiska konsekvenser Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, omsorgschef, biträdande omsorgschef, administrativ chef och ekonomichef den 2 september Nuläge gentemot beslutad budget 2009 Ekonomiskt utfall är kronor i förhållande till budgeten. Personalbudgeten hålls, men det finns osäkerhet, se särskilda kommentarer nedan. Intäktsbudgeten hålls i stort, men en avvikelse finns för tekniska hjälpmedel.

8 Sammanträdesdatum (forts) Övriga kostnader, tre poster av intern karaktär som inte finns utrymme inom budgeten. Dessa är: Matsubvention utgör på helårsbasis cirka kronor (mellanskillnaden mellan kronor per månad och kronor per månad). Stallgårdens hyror, där kvartalshyra 2009 är kronor. För helår kronor. Har budgeterat kronor, som aviserades från början ungefär. Saknas kronor. Som budgetavvikelse anges också PO-pålägget, som budgetmässigt ligger högre än vad verkligt utfall är. Detta skulle ge en avvikelse på kronor på helår. Ekonomienhetens kommentar I denna fråga är ekonomienheten av annan uppfattning då budgeten för alla nämnder är baserad på det högre PO-pålägget, vilket innebär att man faktiskt fått dessa medel i budgeten. Personalkostnadsbudgeten är uppräknad med det högre beloppet. Ekonomisk prognos? kronor (varav kronor är intern ), men det är inte helt otänkbart att budgeten kan hållas. Ekonomisk uppföljning och politiska beslut Ekonomisk uppföljning sker till nämnden varje sammanträde. Strategisk plan finns framarbetad och beslutad. Nämnden tog beslut den 13 maj 2008 om besparingsåtgärder för Nämnden tog beslut den 11 november 2008 om budget och verksamhetsplan och i samband med detta ärende togs beslut om besparingar. Nämnden tog beslut den 31 mars 2009 om besparingsåtgärder 2009 efter slutfört uppdrag att arbeta fram konsekvensanalyser mot bakgrund av besparingsförslagen.

9 Sammanträdesdatum (forts) Osäkerhetsfaktorer? Fler ansökningar till särskilt boende. Pandemins ekonomiska genomslag. Handikappomsorgen; vårdtyngden ökat på grund av ökat antal. Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, förvaltningschef för individ- och familjeförvaltningen, avdelningschef och ekonomichef den 3 september Nuläge gentemot beslutad budget 2009 I dagsläget ligger förbrukningen bättre till än riktpunkt. Ekonomisk prognos? Budgeten kommer att hållas och ett målinriktat arbete pågår. Vilka osäkerhetsfaktorer finns? Placeringar Försörjningsstöd Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, samhällsbyggnadschef, biträdande samhällsbyggnadschef och ekonomichef den 3 september Nuläge gentemot beslutad budget 2009 och ekonomisk prognos Ligger väl till i förhållande till budgeten och prognosen bedöms till att budgeten ska hållas för år Åtgärder är vidtagna genom att tjänster vakantsatts. Vilka osäkerhetsfaktorer finns? Bostadsanpassningsbidragen både beträffande antal och ärendetyngd. Minnesanteckningar från möte mellan kommundirektör, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomichef den 4 september 2009.

10 Sammanträdesdatum (forts) Nuläge gentemot beslutad budget 2009 och ekonomisk prognos Har idag en marginell avvikelse mot riktpunkt kronor är prognosen för Övriga kostnader ligger just nu bättre än riktpunkt, men där slår interkommunala ersättningar igenom under hösten som ger den negativa avvikelsen mot budgeten. Personalbudget hålls. Åtgärder Kraftiga neddragningar har gjorts. Inköpsstopp och anställningsstopp bidrar. Svårt att göra ytterligare kortsiktiga åtgärder. Vilka osäkerhetsfaktorer finns? Efter den 15 september 2009 vet vi bättre avseende interkommunala ersättningar. Ekonomienhetens kommentarer Det finns en respekt för att budget ska hållas. Flera åtgärder är vidtagna och/eller pågår. Det finns givetvis osäkerhetsfaktorer för alla verksamheter om än på olika sätt. De nämnder som anger en minusprognos är omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Personalkostnader för kommunen I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna (i tkr) för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 112,5% 98,6% 103,4% 102,3% 102,2% 94,0% 97,4% 100,5% Bud ökning 108,2% 101,1% 103,1% 100,0% 104,3% 94,3% 97,0% 103,2% 107,9% Personalkostnaderna ligger strax över riktpunkten med en avvikelse som motsvarar 0,5 procent. Likviditet Medelsaldot för augusti månad 2009 uppgick till kronor.

11 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman att den prognos som redovisats från nämnderna kommer att revideras till nästa sammanträde. Dessutom kommer Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att redovisa ny skatteutfallsprognos under oktober Detta, tillsammans med vissa andra transaktioner, kommer att påverka 2009 års totala resultat. Kommunstyrelsen beslöt att till nästa sammanträde bjuda in ordföranden och förvaltningschefen för omsorgsnämnden för redovisning av budgetuppföljning och information om vidtagna åtgärder för att klara budget 2009 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Omsorgsnämnden Ekonomienheten Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 09/0061 Budget 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2009, 134, om direktiv och ramar för budget 2010 och verksamhetsplan För kommunstyrelsen innebar beslutet följande tilldelning (driftbudget) med nettokostnader: kr kr kr Justering har gjorts av kapitaltjänstkostnaderna utifrån faktiskt utfall i investeringsprogrammet I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning föreslås ett tillägg på: kronor för licenser för kommunens samlade serverresurser. Detta är en tillkommande kostnad efter det att serversystem nu dokumenterats i enlighet med beslutad förstudie. Orsakerna är: Nybro kommun har cirka 50 stycken servrar, men kommunen hade inga aktuella licenser för servrarna på operativnivån. Licenser för servrarna är inköpta från och med den 1 juni Två stycken serverlicenser för SQL-servrar är inköpta. Kommunen hade inga aktuella licenser. Licenser är inköpta från och med den 1 juni Serverlicenser för tre stycken Exchange-servrar för e-postsystemet. Licenser är inköpta från och med den 1 juli Krypteringsmjukvara för servrarna: E-post och intranät. Upphandlade i april 2009 och i september Licenser för datorer i Sajbersalen och i övriga konferensrum är inköpta från och med den 1 juli Licenssystemet är uppbyggt på det sättet att kostnaderna för licenserna halveras år 4, 5 och 6. Serverlicenserna måste uppdateras årligen för att kommunen kan upprätthålla bassäkerhetsnivån för servrarna och IT-systemen.

13 Sammanträdesdatum (forts) Förslaget till investeringsbudget följer kommunfullmäktiges ramtilldelning, vilket innebär kronor för 2010, kronor för 2011 och kronor för I bilaga redovisas dels tilldelad ram för kommunstyrelsen 2010, dels hur kommunstyrelsens nettoram fördelas på de olika verksamheterna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. I bilagan framgår jämförelse med bokslut 2008 och budget Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades att återredovisning av nämndernas budgetförslag och reviderat investeringsprogram kommer att redovisas till kommunstyrelsen under oktober Kommunstyrelsen beslöt att justering ska göras av kommunstyrelsens ram när licenskostnaderna minskar samt att fastställa upprättat förslag till budget 2010 och verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Utdrag till: Ekonomienheten Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 09/0171 Anvisande av medel för medfinansiering av projekt Varumärket Glasriket Bakgrund Projektet ska ge svar på frågor som: Vad står Glasriket för? Hur uppfattar omvärlden Glasriket? Vad vill vi att Glasriket ska vara och stå för i framtiden? Vad kommunicer vi? En gemensam plattform är viktig för alla aktörer i regionen som identifierar sig med Glasriket och som använder sig av varumärket i sin kommunikation. Ett starkt varumärke, som är förankrat, gör att en samstämmig bild av Glasriket förmedlas och att kommunikationen och marknadsföringen bli mer effektiv. Syfte Syftet är att stärka Glasrikets konkurrens- och attraktionskraft och att tillsammans med aktörer i regionen skapa en gemensam syn på Glasriket idag och i framtiden och därmed skapa förutsättningar för att attrahera främst fler besökare, men även företag och inflyttare. Mål Att skapa en gemensam och förankrad varumärkesplattform för Glasriket och en gemensam vision vad Glasriket ska stå för i framtiden. Målet är även att byga upp och etablera ett ambassadörsnätverk. Åtagande för kommunen Enligt ansökan är Nybro kommuns åtagande ett kontant bidrag med kronor per år under 2 år. Kommunstyrelsen beslöt att finansiering sker genom att bidraget till Glasriket reduceras med kronor.

15 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: AB Nybro Brunn AB Glasriket Ekonomienheten Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 09/0192 Förslag om deltagande i och medfinansiering av projekt Design Region Småland Bakgrund Småland är en unik näringsregion, där entreprenörskap och design är något av de starkaste egenskaperna. Det småländska entreprenörskapet är erkänt. Detta är sannolikt även den viktigaste ingrediensen i den naturliga koncentration kring design som finns i vår region. Det finns en stark koncentration av företag och utbildningar, som har design som gemensam nämnare i Småland. Ingen annan region i Sverige kan med samma trovärdighet peka på en sådan koncentration och substans. Smålands betydelse i ett möbel- och designperspektiv visar sig även i de clusteranalyser som görs inom ramen för EU. Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, har i samarbete med Teknikföretagen och Svensk Teknik och Design (STD), 2008 genomfört en undersökning bland svenska företag med 20 eller fler anställda om hur de arbetar med design i produktutveckling och kommunikation. I denna undersökning framgår att i Region Sydost arbetar 34 procent av företagen strategiskt med design. Sedan starten för 13 år sedan har Möbelriket med Lammhult som bas utvecklats från en ren handelssamverkan till ett etablerat branschnätverk inom möbler och design. Arbetet sker utifrån de önskemål och intentioner som de närmare 40 servicetagarna, vilka utgörs av företag och kommuner, presenterar för Möbelrikets ledning. Detta har inneburit att Möbelrikets verksamhet idag handlar minst lika mycket om branschstrategiska frågor för design och möbelindustrin, som traditionell handelsturism. Med Möbelriket som nav finns möjligheten att fördjupa samverkan mellan kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län och därmed skapa en stark och tillväxtorienterad näringsregion byggd på samverkan. Det är endast ett första steg i formerandet av designregionen Småland. Fler kommuner kommer successivt att inbjudas att medverka när arbetet uppfattas konsoliderad mellan de initiala parterna.

17 Sammanträdesdatum (forts) Pukeberg, med anor från år 1871, har utvecklats via belysningsglas och Pukebergs Glasbruk till regionens centrum för hantverk och design. Idag finns en mångfald av olika verksamheter inom Pukebergs bruksområde. Belysningsföretaget Zero, och Pukebergs glasbruk, har sin verksamhet i området. I hyttan arrangeras även traditionell hyttsill med mat, musik, glasgravering och glasblåsning. Designarkivet (Arkiv för Svenskt Formgivning), med Kalmar Konstförening som huvudman, har sedan 2005 sin verksamhet i Pukeberg. Designprogrammet vid Högskolan i Kalmar, flyttade in i nyrenoverade lokaler hösten Lokaliseringen i Pukebergs bruksmiljö i Nybro bidrar till den unika direktkontakten med Glasriket och de designintensiva företagen i regionen. Kalmar Läns Hemslöjdsförening, är en ideell förening som startade år 1908 och har bland annat till uppgift att väcka intresse och sprida kunskap om hemslöjd. Hemslöjden har sedan flytten till Pukeberg etablerat ett intressant utvecklingsarbete i samverkan med designutbildningen. Nybroateljéerna, bildades av lokalt arbetande konstnärer Medverkande kommuner är Värnamo, Sävsjö, Växjö och Nybro. Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, är också en viktig partner i projektet. Vår vision är att projektet skapar ett regionalt varumärke Design Region Småland och en identitet som bygger på design och att detta skapar hållbara processer för en kontinuerlig utveckling. Sammanfattande projektbeskrivning En tydlig regional identitet av karaktären Design Region Småland är attraktionsstärkande. Det kan utvecklas till ett varumärke som positionerar regionens kommuner, organisationer och företag. Regional branding är ett begrepp för regional tillväxt och utveckling. Den övergripande visionen är att på sikt stärka varumärket SMÅLAND som region. Genom en tydlig Regional branding kan Design Region Småland uppfattas som en kreativ miljö, där kreativa processer skapas och upprätthålls samt att medarbetares initiativkraft är betydelsefull för företag och kommuners utveckling. Det ska uppnås med följande aktiviteter:

18 Sammanträdesdatum (forts) Representanter för deltagande kommuner gör jämförande analyser, som ger en grund för vårt uttalade syfte att skapa nya strategiska allianser mellan de ingående kommunerna. Särskilt intresse kommer att läggas på Vandalorums utbyggnad i Värnamo med mening att där skapa den optimala mötesplatsen för design. Nya möten med sikte på internationella intryck planeras i samarbete med akademi, designers och företag. Syftet är att hitta nya partners, nätverk, showrooms och/eller samarbetspartners åt företagen. Målet är nytänkande i produktions- och produktutveckling genom benchmarking och nätverksbyggande på ett europeiskt plan. Sammanställning av vad som har gjorts hittills i nätverk, näringsliv och akademi ska göras. Därefter formuleras en samlad målbild för framtiden. Besök av regioner, nätverk och kluster krävs. Möjligheterna att finnas med på något arrangemang i Virserum, t ex Trä 2010 undersöks. Det är en unik möjlighet att presentera begreppet Design Region Småland. Andra mässor att bevaka är Möbelmässan i Stockholm, Trä och Teknik, Elmia och Milanomässan. För att begreppet Design Region Småland ska bli känt krävs en omfattande informationsinsats. Journalister och tidningar lokalt, regionalt och i fackpressen kommer att bearbetas. Frukostmöten och workshops kommuniceras till media. En kommunikationsplan ska därför framställas. En webbsida öppnas speciellt för projektet. Projektet kommer även att beskrivas i en folder, som kan lämnas till media, företag, myndigheter och allmänhet. Ett inledande arbete blir att skapa en grafisk profil, som kommer att användas i allt informationsmaterial. Frukostmöten ska äga rum i alla deltagande kommuner och i samarbete med existerande företagsnätverk. Det blir ett forum för utbyte av idéer. Det blir även en kanal för spridning av projektets resultat. Fyra stycken frukostmöten per projektort varje år beräknas genomföras. Workshops och andra explorativa aktiviteter med ett flertal olika aktörer som deltagare kommer att ordnas för att skapa idéer till nya produkter, idéer och samarbeten. Dessa idéer kommer sedan att vidareutvecklas med berörda intressenter med hjälp av inkubatorer. Det pågår forskningsprojekt vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet, som syftar till att vidareutveckla metodik för kooperativt skapandet av idéer, där flera olika intressenter samarbetar. Här kan med fördel tänkta användare delta också. Metodiken lämpar sig både för designförslag av fysiska produkter såväl som tjänster. 300 företagsbesök kommer att göras fördelat på fyra projektledare och 3 år. Denna, den mest tidskrävande aktiviteten, både griper in i de övriga och utgör grunden för dem.

19 Sammanträdesdatum (forts) Studenter och nyutexaminerade får olika uppdrag utifrån företagsbesöken, som kan ge input till idéer och skapa nya arbetstillfällen regionalt. Det kan t ex vara idéer och uppslag hämtade från företagen, som de inte kan eller vågar finansiera utvecklingen av. Inom projektets ram finns istället möjlighet att jobba med dessa idéer med stöd både från akademin och från företagen. Syftet är att stimulera nyutexaminerade att starta företag. Målsättningen är även att tillsammans med akademin skapa så kallad Konceptkontor, som administrerar uppdragen under projektets tid. Syftet med projektet Att konsolidera och utveckla Design Region Småland genom att: Förstärkt och utvecklad samverkan i ett tydligt trippel Heelix perspektiv. Utveckling av klusterinitiativ inom entreprenörskap och design. Utveckling av nya strategiska allianser mellan de ingående kommunerna. Öka designkompetensen och insikten av design i regionen. Med designkompetens menas både kompetens att använda design på ett relevant sätt och att designerns metodik är utvecklad och anpassad till regionens potential. Projektorganisation och åtaganden för kommunen Projektägare och ytterst ansvarig finansiär är Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, som även kommer att svara för projektkoordination. Nybro kommun bidrar per år, under en 3-årsperiod, med egen tid motsvarande 4 procent samt kronor i kontant bidrag. Kommunstyrelsen beslöt att anmäla deltagande i projektet, att kostnaden ska rymmas inom tilldelad budget för kommunstyrelsen samt att beslutet gäller under förutsättning av att budget för Pukeberg behåller sin andel av slutlig budget.

20 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Design Region Småland Nils-Erik Gustafsson, handläggare Ekonomienheten Akten

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0075 Besvarande av medborgarförslag angående omgivningen runt Linnéasjön mot badhusparken Gösta Branting har, genom ledamoten Hans Dahlström (s), lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige den 31 mars 2009 med följande lydelse: Omgivningen runt Linnéasjön mot Badhusparken är mycket risig och ful. Den bro som går genom området från Strandvägen till Joelskogen ger ingen större naturupplevelse. Äldre medborgare berättar om en fri sikt upp mot Badhusparken från Linnéasjön. Önskemålet som framläggs är att en stor del av de skymmande träden huggs ner och att området saneras från slyor och ris så att den tidigare fria sikten mot Badhusparken återuppstår. Därmed kommer också den bro som går genom området att bli den naturupplevelse som den var ämnad för. Samtidigt finns önskemål om att fortsätta återställandet av badplatsen mot Strandvägen. För Gösta Branting Grönvägen Nybro kommun Tel Med vänliga hälsningar Hans Dahlström Medborgarförslaget hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslöt kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslöt att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden. Gata-Parkavdelningen har i sin tur hört med samhällsbyggnadsförvaltningen och fått följande svar:

22 Sammanträdesdatum (forts) Yttrande angående omgivningen runt Linnéasjön mot badhusparken Området mellan Linnéasjön och badhusparken är en våtmark, som till stor del har en renande funktion av vattnet från Bolanders bäck innan vattnet når Linnéasjön. Växtligheten med buskage och sly bidrar till att genomströmningshastigheten blir lägre, vilket normalt sett bidrar till ett bättre badvatten i Linnéasjön. Det medverkar även till rening av vattnet genom upptag av näringsämnen och tungmetaller, vilket även det är viktigt för vattenkvaliteten i sjön. Försvinner denna rening finns risk för sämre badvatten och ett snabbare igenväxande av sjön. Fågellivet i området är idag mycket utvecklat och flera av de arter som påträffas är sällsynta och beroende av denna växtlighet. De senaste åren har bland annat rörhöna, vattenrall, forsärla, entita och mindre hackspett noterats under häckningstid. I naturvårdens syfte bör man därför endast sparsamt gallra i det bestånd som utgör våtmarken norr om Linnéasjön. Våtmarken är ett uppskattat utflyktsmål för många naturvänner i staden. Vill man hålla öppet i området måste man efter avverkning och röjning antingen tillämpa årlig röjning och slåtter, vilket kan bli mycket kostsamt, eller låta betesdjur beta. Detta skulle negativt påverka det nuvarande fågellivet i området. Fågelarter beroende av öppna våtmarker kommer däremot knappast att etablera sig i en röjd våtmark, eftersom de flesta av dem är känsliga för mänsklig störning, vilket det blir om man öppnar upp området. Sammanfattning Med anledning av ovanstående, där önskemål från allmänheten, som önskar öppna ytor och fri sikt, kommer i konflikt med naturvärden och rening av vatten till badplatsen är det angeläget att få till en skötselplan. Likaså kan man komplettera med informationstavlor, där man berättar om naturlivet och målet för anläggningen för att få en förståelse för varför det ser ut som det gör. Det finns inget som motsätter en viss del öppna ytor, men detta måste i så fall tas upp i skötselplanen, där man ser över konsekvenser av detta. Tekniska nämnden beslutade föreslå att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en skötselplan samt underlag för informationstavlor för Linnéasjön och dess våtmark och överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

23 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Evy Annér (s) bifall till förslaget och föreslog att uppdrag även bör ges om att öka tillgängligheten till spången med anslutningar från gångvägarna. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att instämma i tekniska nämndens yttrande, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en skötselplan för området, att uppdra åt tekniska nämnden att sätta upp informationstavlor för området, att ge tekniska nämnden i uppdrag att öka tillgängligheten till spången från befintliga gångvägar i området samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

24 Sammanträdesdatum Dnr 09/0019 Besvarande av medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen Walter Fagerdal har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige den 16 januari 2009 med följande lydelse: Vi vill att det ska vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning, annat än vid de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition, och hävd, exempelvis nyårs- och valborgsmässoafton. Även vid dessa tillfällen ska detta ske på av kommunen avsedda och godkända platser samt under kontrollerade förhållanden och under en begränsad tid. Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är ohållbart. Självklart ska vi med glädje fortsätta att fira det nya årets ankomst, liksom att vi firar vårens intåg vid Valborg. Vid andra tillfällen, t ex vid firande av privata högtider ska tillstånd ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter. Man anger var och när man vill använda pyroteknik. Den som får tillståndet att inhandla pyrotekniska varor ska även vara ansvarig vid användandet. Det värsta med det okontrollerade användandet av pyroteknik är de många gånger tragiska och onödiga konsekvenser detta får på både människor och djur. Många människor upplever det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder hörapparat, vilket ger dem en obehaglig upplevelse när det smäller, på grund av att hörapparaten förstärker ljudet. Andra har hjärtproblem. Att då utsättas för de ljudupplevelser, som avfyrande av tjutande raketer innebär, kan vara direkt livshotande. Antalet onödiga olyckor i samband med fyrverkerier ska inte heller glömmas bort. Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlevt krigshärdar, där bomber och granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en skräckupplevelse, som många gånger har gett bestående men. De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop och skakar eller blir helt apatiskt. Vi är många som får fly vår bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. De mentala skador på djuren, som detta fenomen kan ge, tar mycket lång tid att reparera, om det ens är möjligt. Våra vilda djur, som vi också har ansvar för, tar också skada av pyroteknik. Under vissa tider kan t ex igelkottar vakna för tidigt för att sedan frysa ihjäl. Fåglar, rävar m fl är även de mycket känsliga för plötsliga och kraftiga ljud. Våra uppstallade djur, såsom hästar, kor, får m fl, far även de illa.

25 Sammanträdesdatum (forts) Genom ett allmänt förbud minskas också spridningen av kemikaliska produkter. Vi vill ha ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning! Vi vill veta var och när pyroteknik kommer att användas för att därmed kunna planera våra liv för oss själva och våra djur! Medborgare Walter Fagerdal Radhusvägen 11 Gullaskruv Tel: Mailadress: Medborgarförslaget hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslöt kommunfullmäktige att medborgarförlaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslöt att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Walter Fagerdal, Gullaskruv, lämnade den 16 januari 2009 ett förslag till kommunfullmäktige om att förbjuda användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning annat än vid vissa högtider. Förslaget var även att begränsa användandet vid dessa högtider till ett antal godkända och kontrollerade platser. Användningen av pyrotekniska varor regleras bland annat i ordningslagen (1993:1617). I 3 kap. 7 fastställs att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

26 Sammanträdesdatum (forts) Enligt 3 kap. 9 i ordningslagen får en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. I de lokala ordningsföreskrifterna för Nybro kommun, antagna av kommunfullmäktige den 23 oktober 2001, står det i 21 att pyrotekniska varor är förbjudna att användas utan tillstånd av polismyndigheten med undantag av Påskafton, Valborgsmässoafton samt Nyårsafton fram till klockan påföljande dag. Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att den första delen av förslaget är uppfyllt. Den andra delen av medborgarförslaget syftade till att begränsa användningen av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning till godkända, av kommunen utsedda platser. Synpunkter gällande denna del har inhämtats från räddningstjänsten och polismyndigheten. Båda myndigheterna välkomnar en skärpning i regleringen av fyrverkerier då framförallt polisen upplevt ett ökande problem med pyrotekniska varor. Däremot anser både räddningstjänsten och polismyndigheten att det är svårt att kontrollera efterlevnaden av ett utökat förbud. Att förbjuda alla platser förutom några få för användandet av pyrotekniska varor är mycket svårt att med dagens resurser kontrollera. Flera andra kommuner har i sina ordningsföreskrifter förbud mot att utan tillstånd nyttja pyroteknisk utrustning, exempelvis 200 m från känslig verksamhet, såsom sjukhus o dyl. Synpunkter kring denna typ av föreskrift har tagits in från omsorgsförvaltningen och stadsarkitekten och ingen av dessa ser ett behov av en sådan formulering. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att anse första delen av medborgarförslaget uppfyllt och att i övrigt avstyrka förslaget. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av synpunkter från andra kommuner som beslutat om förbud mot fyrverkerier. Kommunstyrelsen ser positivt på de erfarenheter som redovisas från Skövde. Kommunstyrelsen beslöt

27 Sammanträdesdatum (forts) att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering med förslag om begränsningar i användandet av fyrverkerier samt med förslag på justeringar i lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun. Utdrag till: Samhällsbyggnadsnämnden Akten

28 Sammanträdesdatum Dnr 06/0039 Avstämning/grind steg 3 i pågående förvaltningsöversyn Delprocessledaren Kristian Lundh har i skrivelse redovisat en första analys från arbetsgrupp 3 enligt följande: Förstärkt central medborgarservice, en satsning på gemensam ledning inom såväl det sociala arbetet, som inom teknik föreslås inledningsvis. Tre alternativa organisationsskisser med två, tre och fyra förvaltningar har analyserats och diskuterats utifrån demokrati, kvalitet, samverkan, personalpolitik, kommunal juridik och kommunal ekonomi. Arbetsgruppen kan konstatera att kommunens förvaltning står inför stora prövningar i framtiden. Samtidigt som nytillträdande till landets arbetsmarknad minskar under en 10-årsperiod ökar antalet avgångar ur arbetsmarknaden. Arbetskraften och därmed de som ska försörja bland annat Nybro kommun med skattekraft minskar i landet med cirka personer per år under De som fyllt 80 år eller mer är sannolikt dubbelt så många 2030 som idag. Det är tveksamt om Nybro kommun är rustat för dessa exempel på framtida utmaningar. Arbetsgruppen anser att det är mycket svårt att analysera ett antal olika sammanslagningar. Kommunens verksamhetsområden är breda och komplexa. Vi har dock funnit vissa minsta gemensamma nämnare inom de fem delgrupperna när vi sammanfattar arbetet inom steg 3: Samordning av verksamheter kan medföra att nya viktiga tjänster, som är anpassade till medborgarens behov kan utvecklas. Vidare kan det leda till en effektivare målstyrning, vilket leder till en förbättrad verksamhet. Om samordningen (ledningen) misslyckas kan å andra sidan större enheter skapa större otydlighet när det gäller ansvar och befogenheter inom konkret verksamhet. Hur arbetet faktiskt och konkret kommer att organiseras är alltså helt avgörande. Ett fortsatt arbete för att förstärka medborgarservice torde vara det som är politiskt mest intressant. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ser en tydlig trend i landet, där kommuner fokuserar på en väg in, det vill säga en utvecklad första instans för alla som söker information och besked från kommunen.

29 Sammanträdesdatum (forts) Ett fortsatt analysarbete för ett formellt samarbete och eventuell sammanslagning mellan omsorgsförvaltningen och individ- och familjeförvaltningen föreslås. Förutsättningarna för samgående kan vara goda då verksamheterna kompletterar varandra kompetensmässigt och arbetsmässigt inom flera fält. Kännedomen om varandras verksamheter inom Nybro kommun är god. Ett fortsatt analysarbete för ett formellt samarbete och eventuell sammanslagning mellan teknisk förvaltning och kultur-fritid föreslås. Förutsättningarna för samgående kan vara goda eftersom det krävs gemensam kompetens inom anläggningar, fastigheter, maskiner etc. Förvaltningen av och operativt arbete inom kulturoch fritidsfrågor är idag formellt felaktigt organiserat tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning. Ett fortsatt arbete för en tydlig målstyrning föreslås. Såväl den politiska styrningen, som den förvaltningsmässiga ledningen har åtminstone delvis misslyckats med resultatet de senaste åren. Det gäller att fortsätta det viktiga arbetet som inletts med att förbättra tydligheten och riktningen i det kommunala arbetet, från kommunfullmäktige och nedåt. En strategisk plan för de närmaste 4 åren bör tas fram när målen för kommunen står klara. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet informerade kommundirektören Kent Holmgren om att redovisningen ska ses som en information utifrån att en politisk styrgrupp tillsatts. Den politiska styrgruppen består av en representant från vardera parti, som har ordinarie plats i kommunstyrelsen. Kent Holmgren informerade även om läget i de övriga stegen i förvaltningsöversynen, bland annat: Utvecklingsenhet är bildad inom kommunstyrelseförvaltningen. Serviceenhet är bildad inom kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Kristian Lundh, delprocessledare Akten

30 Sammanträdesdatum Dnr 09/0149 Motion angående framtagande av landsbygdsprogram Ledamöterna Christina Davidson (c) och Karin Helmersson (c) har den 13 juli 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: I Nybro kommuns Vision skriver vi Nybro kommun ska vara en långsiktig hållbar kommun. Vi tar alltid vara på människors goda kreativa drivkrafter för att ständigt utveckla de kvalitéer som den moderna småstaden och den levande landsbygden erbjuder". Som en del i att förverkliga detta har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag till stadsmiljöprogram. Målet med stadsmiljöprogrammet är att förstärka centrums identitet och attraktivitet genom att skapa en helhetssyn. Med ett stadsmiljöprogram är det lättare för kommunen att försöka styra utvecklingen åt önskvärt håll. En positiv tillväxt och utveckling av staden i samverkan med landsbygden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen. Det är viktigt att stad och land går hand i hand och i anslutning till stadsmiljöprogrammet även arbeta fram ett landsbygdsprogram. Landsbygdsprogrammet ska ses som en del i kommunens strategiska utvecklingsarbete för att nå den av kommunfullmäktige antagna visionen. Syftet med programmet är att det ska stimulera till en kraftsamling för landsbygdsutveckling inom kommunens egen organisation, men också i en bred samverkan mellan kommunen, lokala utvecklingsgrupper, föreningar, företag och andra organisationer. Programmet ska vara ett gemensamt policydokument för kommunens landsbygdsarbete i vid bemärkelse och ska utgöra en vägledning i hur kommunen ser på landsbygdsfrågorna. Den 18 juni 2007 beslutade kommunfullmäktige att anta Översiktsplan för Nybro kommun. Översiktsplanen är ett mycket bra dokument att utgå ifrån vid framtagande av ett landsbygdsprogram. Planen ger möjlighet att lyfta blicken och diskutera framtidsfrågor, den anger en färdriktning. I arbetet med att utarbeta ett landsbygdsprogram bör invånarna på landsbygden och i våra mindre tätorter engageras. Det bör också finnas goda möjligheter att finansiera arbetet genom Leader och andra EU-projekt.

31 Sammanträdesdatum (forts) Med hänvisning till ovanstående yrkar vi Att kommunfullmäktige beslutar att arbeta fram ett landsbygdsprogram utifrån motionens syfte. Nybro Christina Davidson Karin Helmersson Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Akten

32 Sammanträdesdatum Dnr 09/0172 Motion avseende förstudie av konstfrusen isbana Ledamoten Sivert Hugosson (kd) har 31 augusti 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Frågan om konstfrusen isbana har från och till aktualiserats allt sedan 70-talet. Under senare år har frågan varit aktuell vid flera budgetprocesser. Ofta har det rått oklarheter om driftkostnader o dyl. Vi anser att en isbana kan vara ett bra alternativ till vinteraktiviteter för alla som inte har råd med dyra sporter eller kostsamma fjällresor. Därför föreslår vi att en arbetsgrupp med representanter från kultur-fritidsförvaltningen och Nybro Sportklubb tillsätts för att reda ut vad kostnaden för anläggning och drift kan förväntas bli. Om den kan ordnas genom ett arenabolag/driftbolag eller om den kan drivas i föreningsform. Det kan vara värdefullt att detta är utrett om gällande investeringsprogram följs och möjliggör en för många efterlängtad satsning. Eventuella kostnaden för utredningen kan lämpligen tas ur den miljon som avsattes 2007 till utredning av isytor i Nybro kommun. Vi föreslår Nybro kommunfullmäktige besluta att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att göra en förstudie enligt ovan. Nybro För Kristdemokraterna i Nybro kommun Sivert Hugosson Gruppledare Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt

33 Sammanträdesdatum (forts) att remittera motionen till kultur-fritidsnämnden för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Kultur-fritidsnämnden Akten

34 Sammanträdesdatum Dnr 09/0102 Valdistriktsindelning vid valen 2010 Kommun ska enligt 4 kap. 17 vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till Riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2009 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet Ett valdistrikt ska omfatta mellan och röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än eller fler än röstberättigade. Antalet röstberättigade den 1 mars 2009 vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige var: Riksdag röstberättigade. Landstings- och kommunfullmäktige röstberättigade. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Mariann Karlsson (v) att översyn görs av valdistrikten i syfte att få vallokaler som ligger närmare väljarnas bostäder och på så sätt förhoppningsvis få ett ökat valdeltagande och positiva miljöeffekter. I nuvarande valdistriktsindelning förekommer det att röstande får resa genom ett valdistrikt för att komma till rätt vallokal. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att bibehålla nuvarande valdistriktsindelning inför val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 2010 samt att inför kommande val 2014 göra en översyn av valdistriktsindelningen i syfte att få vallokaler som ligger närmare de röstandes bostad. Utdrag till: Länsstyrelsen i Kalmar län Mats Arnér, administrativ chef Akten

35 Sammanträdesdatum Dnr 09/0102 Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2010 Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som kommunfullmäktige ska ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska ändras ska beslut fattas före utgången av februari månad valåret. Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Beslut om antal ersättare ska fattas före utgången av februari månad valåret. I kommunallagen 5 kap. 1 anges att antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda antal och till minst 41 i kommuner med över röstberättigade till och med röstberättigade. I Nybro kommuns kommunfullmäktige finns idag 49 ledamöter. För den senaste mandatperioden har antalet ersättare varit fastställt till att vara hälften av antalet ledamöter varje parti får i kommunfullmäktige. Valkretsindelning Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Antalet personer som har rösträtt i en kommun ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen hos Skatteförvaltningen den 1 mars det år beslutet om valkretsindelningen fattas. Beslut om indelning i valkretsar ska meddelas senast 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. Beslutet fastställs av länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att Nybro kommun utgör en valkrets vid val till kommunfullmäktige samt att bibehålla oförändrat 49 ledamöter i kommunfullmäktige och att antalet ersättare ska vara lika med hälften av antalet ledamöter varje parti får i kommunfullmäktige.

36 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180 Kommunstyrelsen 2013-10-14 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-10-14 klockan 13.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Ing-Britt Andersson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken, Kommunhuset, Balder kl 14.00 17.00 Beslutande Lennart Storm, (s), ordförande Lars-Gunnar Hellström, (c), vice ordförande Ronny Hjärtstrand, (s) Christer Wedell,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer