Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport Abborrens förskola"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret Annika Matsson

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys och fortsatt arbete..4 Normer, värden och inflytande.4 Kunskaper, utveckling och lärande.. 4 Övergång, samverkan, samverkan med vårdnadshavare och omvärld..6 Fortbildning under Fortbildning under Året som kommer 7 1

3 Inledning Abborrrens förskola är en kommunal förskola som ligger i bostadsområdet Sticklinge på Lidingö. På Abborren finns tre avdelningar. Räkan för de yngsta barnen, Sjöstjärnan för barn mellan 3-5 år samt Flundran för barn som är födda På Abborren arbetar 10 pedagoger. Av dessa är en förskollärare och de övriga är anställda som barnskötare. På förskolan finns också en kock samt ett köksbiträde-barnskötare, som har ett så kallat instegsjobb. 1 maj 2015 gick förskolechefen i pension och en ny anställdes. På Abborren finns en gård med kuperad terräng, gräs, sand och träd. Utanför vårt staket finns ett skogsområde samt ängsmark. På tomten finns också ett inhägnat lekområde för de yngsta barnen. Under vårterminen 2015 har ett byte av armaturer och lampor skett. Vissa delar av förskolan har målats. Våra öppettider under läsåret har varit Avdelning Barn HT14 Barn VT15 Personal Övrigt Räkan 1-3 år bsk Sjöstjärnan 3-5 år bsk 0,80 1 bsk Flundran 3-5 år fsk 1 bsk 0,80 1 bsk 0,30 bsk Kök 0,75 kock Pedagogista 0,20 ped Biträde/barnskötare 1 Instegsjobb Städ På entreprenad Ledning 0,4 f-chef 2

4 Verksamhetsidé Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 10 Angående uppföljning, utvärdering och utveckling står följande att läsa i läroplanen för förskolan. Förskolans inre kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas 7 / Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. / / All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. Utvärderingsmetoder Det systematiska kvalitetsarbetet sker med olika metoder och verktyg. Föräldraenkät/ brukarundersökning: En undersökning genomförs varje år. Syftet med denna är att ta del av vårdnadshavarnas tankar och upplevelser av förskolan och att på så vis göra vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten. Arbetslagens utvärderingar, dokumentationer och reflektioner: Reflektioner och dokumentation ska göra det möjligt att kritiskt granska och kontinuerligt utvärdera verksamheten för att kunna utveckla kvaliteten och barns möjlighet till utveckling och lärande. Rapporter från råd och arbetsgrupper: Vid förskolan har pedagogerna träffats vid ett möte varje vecka tillsammans med förskolechefen. Det har hållits ett föräldramöte och fyra föräldrarådsmöten. 3

5 Mål, måluppfyllelse, resultat, analys och fortsatt arbete Mål inom området Normer, värden och inflytande. Pedagogerna har på de yngre barnens avdelning haft som mål att barnen ska känna sig trygga på förskolan samt att de ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation. De ska också utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att på så sätt kunna påverka sin situation. De äldre barnen har haft som mål att utveckla sin öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, ha inflytande och känna delaktighet i verksamheten. Måluppfyllelse, resultat, analys och fortsatt arbete. Arbetet med normer, värden och inflytande har genomsyrat arbetet på förskolan. De yngsta barnen har arbetat med ansvartagande kring sina egna saker såsom kläder och skor. De har även utvecklat sin ansvarskänsla genom att ta ansvar och sköta om förskolans material. Pedagogerna är förebilder i ord och handling. De äldre barnen har fått ta större inflytande över sin vardag. Pedagogerna har lyssnat på barnens åsikter och synpunkter. Målet har varit att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt med förståelse för både sina egna rättigheter men även för sina skyldigheter. En avdelning har arbetat med värdegrundsmaterialet Snick snack, vilket innehåller sagor och övningar kring respekt, empati, inflytande och delaktighet i den egna tillvaron. Analys och fortsatt arbete: Förskolan har glada och trygga barn. Pedagogerna som arbetat med materialet Snick snack är mycket nöjda över den utvecklingen de ser i barngruppen. De tar hänsyn och lyssnar till varandra men kan också framhäva egna åsikter. Arbetet med Snick snack kommer att fortsätta. Pedagogernas mer tillåtande förhållningssätt och medvetenhet kring barnens åsikter och synpunkter angående alternativ till aktiviteter har resulterat i lugnare barngrupp. Under hösten 2015 kommer en revidering att göras av likabehandlingsplanen. En fördjupning och utvecklat arbete inom genusfrågor kommer att planeras liksom arbete kring barnkonventionen. Mål inom området Kunskaper, utveckling och lärande. Det gemensamma temat under året har varit Miljö men barnen har under året även haft som mål att arbeta med ett gemensamt skapande projekt i stora ateljén. De har i olika grupper tillverkat ett stort hus med mjölkförpackningar och papier maché. I huset kan man leka och pedagogerna har även installerat lampor och tillsammans med barnen har man också möblerat huset. Målet för denna aktivitet var i första hand att göra en gemensam aktivitet och ett gemensamt projekt för hela förskolan men även att arbeta med matematik och konstruktion. 4

6 Miljötemat har utvecklats olika beroende på barnens intressen och ålder. Under året har de äldsta barnen arbetat med tema Rymden - som en utveckling av miljötemat. Inom detta tema har man bland annat haft som mål att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, berätta och reflektera. Inspelningar och filmer har gjorts med barnen som regissörer och aktörer. Man har tillverkat en stor raket att leka i men även små raketer som man använt och visat i en rymdutställning. Ett rum har blivit inrett som rymdrum med mörka väggar och stjärnor och planeter. Ett annat mål har varit att utveckla kunskaper kring djur och natur och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. De yngsta barnen har också arbetat med sin förståelse för rum, form, läge och riktning främst genom grovmotoriska lekar, både inom- och utomhus samt grundläggande egenskaper hos mängder och antal. Man har också haft som mål att barnen ska utveckla sitt språk. Att lära om storlek, färg och form har också varit ett mål i år. Måluppfyllelse och resultat inom området Kunskaper, utveckling och lärande. Pedagogerna är mycket nöjda med sitt arbete. På de yngre barnens avdelning poängterar man det goda samarbetet mellan kollegorna samt att man under årets lopp ändrat den pedagogiska planeringen för att bättre möta barnens behov och utvecklingsnivå. De yngre barnen har haft som mål att arbeta med sin förståelse för rum, form, läge och riktning främst genom grovmotoriska aktiviteter, både inomhus och utomhus samt grundläggande egenskaper gällande mängder och antal. Målet att utveckla språket har tillgodosetts med sånger, ramsor och sagor. På de äldre barnens avdelningar har man genomfört temaarbete om rymden med filminspelningar där barnen varit både regissörer och aktörer. Barnen har deltagit i Lidingös dansutställning med den inspelade filmen. Man har inrett ett rymdrum med stjärnor och planeter och barnen har dokumenterat sina arbeten på väggar och i pärmar. Barnen har utvecklat förståelse för naturvetenskapliga fenomen genom att forska och fundera kring bland annat luften och syret i rymden och planeters placering i rymden. Under året har man också haft ett större tema som handlade om trädet. Barnen fick då möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt intresse kring det som händer i ett träd såsom årets skiftningar, djur som kan leva i ett träd och fotosyntesen. Plantering har också anlagts på gården. Analys och fortsatt arbete: Det gemensamma arbetet med huset i stora ateljén ses som mycket positivt och utvecklande. Under kommande läsår har pedagogerna valt lera som gemensamt tema. Detta tema har som övergripande mål att stärka samarbetet och gruppkänslan på Abborrens förskola. Pedagogerna har under fjolåret tillsammans med barnen arbetat målinriktat mot många av de mål som finns i läroplanen för förskolan. De olika avdelningarna arbetar självständigt. Vi kommer att förtydliga arbetet med det pedagogiska året samt Lidingös projektstruktur- allt för att ytterligare utveckla den pedagogiska verksamheten samt arbetet med pedagogisk dokumentation. Fokus kommer också att läggas på att fortsätta skapa gruppkänsla för hela förskolan. 5

7 Mål inom området Övergång, samverkan, samverkan med vårdnadshavare och omvärld. Målet för övergången från förskola till förskoleklass är den arbetsgång som finns upprättad i handlingsplanen för Sticklinge skola och förskolor. Målet för övergång mellan grupper på Abborren är att barnen och föräldrarna ska känna sig trygga med övergången, barngrupp och personal. Att skapa en god samverkan med föräldrar är av största vikt. Vårdnadshavare ska känna förtroende för förskolan och vara informerade och ges möjligheter till delaktighet i verksamheten. Barnen har under året haft som mål att delta i kulturaktiviteter, göra utflykter inom närområdet, samt ha projekt med utgångspunkt i vår närmiljö. Måluppfyllelse och resultat inom Övergång, samverkan, samverkan med vårdnadshavare och omvärld. Målen för övergång mellan förskola och skola är uppfyllda genom att arbetsgången följde Sticklinges skola och förskolors handlingsplan. Visst ifrågasättande fanns från föräldrars sida angående placering av sexåringarna i de olika klasserna. Blivande skolbarn avtackades på vår sommarfest. Barn som byter avdelning på förskolan har varit på besök på de nya avdelningarna och samtal har genomförts med barnen och berörda föräldrar. Barnen har under året deltagit i kulturella evenemang, biblioteksbesök och utflykter i vår närmiljö. Föräldrarna är enligt brukarundersökningen 2015 nöjda eller mycket nöjda med Abborrens verksamhet. Deltagandet låg på 74%. Lägst värde fick områdena som berör inflytande i förskolan, frågan om barns tankar och ideér tas tillvara och frågan angående uppföljning och dokumentation av barns lärande. Pedagogerna skriver veckobrev och informerar vårdnadshavarna med text och bild om det pågående pedagogiska arbetet. I veckobreven kan också förskolechefen informera om allmänna händelser som rör hela förskolan. Analys och fortsatt arbete: Vid övergång från förskola till skola ska ytterligare information ges till föräldrar angående de klasser som barnen ska gå i. Informationen vårterminen 2015 upplevdes som bristfällig och detta bör undvikas. Övergången inom förskolan har upplevts som mycket positiv både bland barnen och deras föräldrar. Vi kommer att informera föräldrar ytterligare om möjligheter till delaktighet inom förskoleverksamheten och utveckla arbetet kring dokumentation och också informera och berätta om våra arbetssätt och metoder kring pedagogisk dokumentation men även kring barns delaktighet i verksamheten. Barnen har tagit del av sin närmiljö omvärld genom kulturella besök och utflykter. Arbetet kring andras livssituation och barns liv och kultur i andra delar av världen är ett utvecklingsområde. 6

8 Två pedagoger går förskollärarutbildning. Fortbildning under Andra föreläsningar och kurser som pedagogerna deltagit i: Systematiskt kvalitetsarbete, danspilotutbildning, föreläsning om Bångstyriga barn, Bilden som verktyg och uttryck, Utevistelsen- en plats för pedagogisk verksamhet, Loket och Digitalt arbete för små barn. Fortbildning under Under det kommande året fortsätter två pedagoger sin utbildning till förskollärare. Förskolechefen går rektorsprogrammet. För övrigt kommer vi att fokusera på fortbildning inom pedagogisk dokumentation, förskollärarens uppdrag, projekterande arbete, barnkonventionen med fokus på genusfrågor. Vi kommer också att delta i föreläsningar om hållbar utveckling och kemikalier i barns vardag. Året som kommer Inför hösten 2015 nyanställer Abborren en förskollärare, rekrytering pågår med hopp om att kunna anställa ytterligare en utbildad förskollärare. Detta för att ytterligare förbättra den pedagogiska kvaliteten. I augusti 2015 tar vi emot en ny pedagogista, hon kommer att arbeta på Abborren cirka 25%. Pedagogistan kommer tillsammans med personalen att rikta in sig på att utveckla och befästa arbetet kring Lidingös pedagogiska projektstruktur. En mindre ombyggnad kommer att ske på gården. Vi kommer att få några nya lekredskap och en del av promenadstigen ska asfalteras. Det gemensamma temat under året kommer att vara lera. Möjligheter till att vidareutveckla och förändra detta projekt tillsammans med pedagogistan är möjligt. En gång i veckan kommer vi att ha möte med representanter från alla avdelningar för genomgång av pedagogiska frågor samt allmän information. Därtill tillkommer reflektionstidenskilt och i grupp. En gång i månaden har vi arbetsplatsträff och 4 gånger per år utvecklingsdagar. Abborrens förskola kommer gemensamt att sätta upp ett antal mål/åtaganden som man ska arbeta med under året. Vi ser fram emot ett utvecklande och lärorikt ! 7

9 8

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING TUPPENS FÖRSKOLA 2008-2009 September 2009 Inger Norrman Johansson Förskolechef Sammanfattning Höstterminen startade med en gemensam kick-off för all personal i hela skolområdet på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41,42 2011 Nacka Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Svanens förskola Norrköping Granskning genomförd i november 2012 av Annika Gabrielsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Svanens förskola

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Observation Förskolor Anncharlott Ring, Nacka Kommun Pelle Laag, Nacka Kommun Vecka 48-49 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer