NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN"

Transkript

1 01 VÄRDEN: MÄTBART & MÄRKBART Utvecklingen av Norrtälje Hamn ska både kunna mätas och märkas. I vårt förslag till utveckling av området använder vi oss av kompletterande tillvägagångssätt där alla åtgärder både har ett praktiskt och ett estetiskt värde. Det vill säga allt vi föreslår har två sidor: en mätbar och en märkbar. Vi arbetar med kärnvärdena barn, båtar och bad genom att beskriva vår gestaltning med detta kompletterande språk. Detta för att barn, båtar och bad både handlar om det rationella mätbara: om vattenkvalitet, biodiversitet, klimatsäkring och kustsäkring och om det estetiska märkbara om sinnliga påverkningar som går på djupet och skapar trygga upplevelser och nya minnen. På det sättet försäkrar vi oss om att det ekonomiska, miljömässiga och socialt hållbara inte bara handlar om rationella, praktiska och mätbara fakta, utan att hållbarheten också handlar om det fysiskt närvarande och märkbara; känslor och upplevelser som påverkar vårt vardagliga liv. JUNI 2015 TÄVLINGSFÖRSLAG OM UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET NORRTÄLJE HAMN Skärgårdskalas i Norrtälje Inspirerat av skärgårdens vackra natur och stadens speciella charm, blir Norrtälje Hamn ett nytt och värdefullt stadsrum både för besökare som angör med båt eller till fots från staden. Hamnen blir en fin mötesplats för norrtäljebor och besökare. Ett nytt urbant ölandskap på kajkanten skapar unika möjligheter såväl för barn som båtar och bad, och gör angöringen från vattnet till en svårslagen upplevelse. En välkomnande och vattennära miljö som framhäver och stärker stadens identitet som skärgårdsstad. Den nya hamnfronten ska präglas av liv och aktivitet, fysiskt och kulturellt, i ett varierande, maritimt stadsrum som förenar den traditionella småstaden, den nya stadsdelen, hamnen och skärgårdslivet. Med vårt gestaltningsförslag vill vi skapa rum för människor på kajkanten på första parkett till framtiden. Illustrationen visar fôrslagets ambition om att göra kärnvärdena barn, båtar och bad både mätbara och märkbara 02 MISSION: DEN FLEXIBLA HAMNEN Tillsammans med kommunen, näringsidkare, invånare och besökande människor vill vi med en ny gestaltning av området transformera hamnen från en monofunktionell industrihamn till ett varierat, multifunktionellt och programmerbart stadsrum en plats där alla Norrtäljebor känner sig hemma. Vi vill vara kommunens samarbetspartner och hjälpa till att förverkliga invånarnas drömmar. Norrtälje kommun har redan gjort en stor insats med att involvera norrtäljeborna i utvecklingen av hamnfronten, och invånarna har många goda idéer. Det är en stor fördel och en bra utgångspunkt för vårt gemensamma arbete där kommunen är experter på staden och vi på gestaltning av offentliga rum och vegetation. Tillsammans kan vi ge era kärnvärden form i den fysiska verkligheten och skapa funktionella och välkomnande platser i staden. Det önskar vi göra genom att skapa flexibla ramar som invånarna själva får lov att fylla. Det skapar en långsiktigt hållbar och öppen design, som kan anpassas till invånarnas önskemål, stadens behov och tidens skiftande trender och behov. En hållbar stadsutveckling handlar inte bara om att skapa en tydlig ram för gestaltningen, det handlar lika mycket om att ge utrymme för anpassning efter olika och tillkommande funktionskrav på olika platser i området, så att vår föreslagna gestaltning säkrar en långsiktig hållbar utformning. Skärgårdens öar Stadens golv Illustrationen visar förslagets huvudstrategi om att fortsätta stadens golv ut på hamnen, samt att dra in skärgårdens ökvaliteter in på hamnen. 03 STRATEGI Norrtälje Hamn blir en plats där skärgårdens vackra natur möter stadens charm, där urbanitet möter skärgårdens naturvärden och tillsammans formar ett levande stadsliv i Norrtälje Hamn. Vi vill skapa en grodd miljö i samexistens med den bebyggda miljön. Miljöer, som existerar under 1 2 STADENS GOLV UT PÅ HAMNEN! Från väst fortsätter stadens golv ut i hamnområdet, och skapar en tydlig och tillgänglig visuell förbindelse som främjar människors rörelser och lusten att gå mellan stadens centrum och hamnområdet. Vi låter oss inspireras av markbeläggningen i staden och ger den ett nytt uttryck för hamnen. var sina villkor i staden och tillsammans skapar fysiska ramar om barn, båtar och bad, som både är mätbara och märkbara. Konkret vill vi göra detta genom följande: SKÄRGÅRDENS ÖAR IN PÅ HAMNEN! Från öst för vi in skärgården i hamnområdet genom en design som är inspirerad av skärgårdens kvaliteter och funktioner. Det kommer till uttryck i öar i olika storlekar som tar ner hamnens stora industriella skala till en mänsklig nivå. 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN Vi vill fånga upp skärgårdens unika kvaliteter och karaktär i Norrtälje Hamn och skapa en variation av öar som ska utgöra en robust ram för såväl vardagslivet i Norrtälje som för den säsongspräglade skärgårdsturismen. Denna designprincip ger följande fördelar: 1. Enkelt att etappindela 2. Flexibelt med hänsyn till invånarengagemang 3. Koncentrerar stadslivet och skapar möten mellan barn, båtar och bad 4. Kräver minimal drift och underhåll 5. Stor variation 6. Högt naturvärde 7. Fördelaktigt mikroklimat Här nämner vi fyra av skärgårdens kvaliteter, som ska vara styrande redskap i utvecklingen av Norrtälje Hamn och som ska säkra att kärnvärdena barn, båtar och bad blir mätbara och märkbara. I skärgården är det skönt att vistas på öarna, där man slår sig ner och insuper öns unika upplevelser, samt att färdas mellan öarna där man seglar, utövar vattensport och njuter av att röra sig fritt. På samma sätt ska Norrtälje Hamn kombinera vistelse och rörelse. På öarna i hamnen kan man slå sig ner och fördjupa sig i öns speciella karaktär, medan rummet mellan öarna styr flödet av cyklister, bilister och fotgängare och skapar en god trafiksäkerhet. I Roslagens skärgård finns tusentals av öar som alla har en unik identitet och karaktär. Denna variation och upplevelsesrikedom vill vi applicera på Norrtälje Hamn, dels för att ge utrymme för alla invånares önskemål, dels för att skapa ett stort naturvärde och hög biodiversitet till glädje för hela staden. 70 % av öarna ska ha vegetation med högt naturvärde och biodiversitet medan 30 % ska utformas i dialog med Norrtälje kommun och hamnens brukare. Östkustens skärgård har mjuka linjer formade av istidens nötning mot klipporna. Vattenkontakten är direkt och det är lätt att angöra öarna med båt. Det är här i gränslandet mellan land och vatten som livet njuts, skärgårdens natur och de seglande båtarna beskådas, båtarna svabbas och fötterna doppas. Denna speciella kvalitet, som både är mätbar och märkbar, vill vi arbeta med i hamnens kantzoner. I vår gestaltning kommer vi ha särskilt fokus på en tillgänglig kantutformning från den minsta kantstenen till den längsta kajkanten. En solig vinterdag vid Hamnklippan och Hamnplatsen PÅ ÖN OCH MELLAN ÖARNA DIVERSITET EN Ö FÖR DIG KANTEN MIN FAVORITPLATS REFLEKTION OCH MAGISKT MÅNLJUS Det naturliga ljuset upplevs på ett helt annat sätt på skärgårdens öar än i fastlandets städer. Dagsljuset glittrar på havet och på natten reflekteras månljuset i mjuka, böljande vattenrörelser. På enstaka ställen blinkar ett gyllene ljus från skärgårdens sommarstugor och fyrar i det skvalpande vattnet. Seglare använder ljuset till att navigera i kvällstimmarna. På samma sätt ska belysningen på Norrtälje Hamn utformas, med funktion, estetik och miljö i balans. Belysningen är aldrig bländande, främjar rekreation och aktivitet och bidrar till en upplevelserik rörelse i hamnområdet där ett avskärmat ljus bevarar den fria utsikten över det mörka vattnet.

2 05 HUVUDGREPP: EN HAMNFRONT FÖR HELA STADEN Förslaget bygger på fem huvudgrepp som alla har gemensamt att de stärker relationen mellan den traditionella småstaden, den nya stadsdelen, hamnen och skärgården. Detta gör att hamnfronten blir en fortsättning på historien om Norrtälje och att det nya stadsrummet framhäver och förstärker stadens befintliga platsspecifika kvaliteter. Målet är att den nya hamnfronten ökar värdet på både den nya stadsdelen och den befintliga staden, samtidigt som de rumsliga kvaliteterna höjs på många platser. Stadens stenbeläggning förs ut i hamnen så att det skapas en visuell och taktil känsla av samband från den historiska stadskärnan till den nya hamnfronten. Samtidigt har det samlande stadsgolvet en praktisk, mätbar kvalitet som en tillgänglig och organiserande matta, vilken gör det möjligt för alla att röra sig oavsett ålder och transportmedel. På det sättet kopplas staden och hamnen tätare ihop både mätbart och märkbart. Societetsparken Kajstråket En hel upplevelse! ETT GEMENSAMT STADSGOLV EN BLÅGRÖN HAMNFRONT KANTER FÖR ALLA! TVÅ TYNGDPUNKTER Utvecklingen av det offentliga rummet i hamnområdet ska ses i relation till Societetsparken, så att det utvecklas en samlad blågrön hamnfront. Societetsparkens grönska och frodighet ska komplettera hamnens öppenhet så att det uppstår en kontrasteffekt och synergi mellan dessa två stadsattraktioner. Området ska märkbart bli en inbjudande och behaglig plats att uppehålla sig på. Träden och vegetationen har en mätbart positiv effekt för biodiversiteten samt för mikroklimatet där träden ger lä för vind och skydd för regn. Båtzoner: hård kant Kantzon vid byggnader: utvidgad kant Skärgårdsstrand: mjuk kant Vårt förslag fokuserar speciellt på kanten, gränslandet, mellan land och vatten för att skapa de mest tillgängliga, trygga och attraktiva förutsättningarna för barn, båtar och bad. Det ska vara lätt för alla slags båtar att lägga till vid kajen och det ska omvänt också vara möjligt för alla människor, oavsett ålder och funktion, att komma nära vattnet. Det ska vara märkbart lättare att röra sig från vatten till land och omvänt och mätbart fler människor kommer därför att använda hamnfronten. Kantzonen vid byggnadernas öppna bottenvåningar ska dels vara märkbart attraktiva vistelseszoner, dels ha ett mätbart förbättrat mikroklimat. Hamnpaviljong på Sjötullstorget Situationsplan 1:1000 Hamnklippan på Hamnplatsen I gestaltningsförslaget placeras två fyrtorn ut som både kommer att fungera som sociala magneter och som visuella riktmärken; dels från stadens centrum, dels från Norrtäljeviken. På den nya platsen där Sjötullsgatan möter Roslagsgatan och hamnfronten, placeras den nya Hamnpaviljongen som ska innehålla möjligheter för lärande, information och servering. Mellan delområde 2 och 3 placeras Hamnklippan som kommer bli en katalysator för vattenaktiviteter, lek och kulturella evenemang. Dessa platsbildningar kommer vara märkbara, identitetsgivande och ikoniska element i stadens offentliga rum, och mätbart ha funktionen av praktiska riktmärken, spännande mötesplatser och viktiga servicefunktioner.

3 06 ETT KALAS FÖR ALLA! Vårt mål med att applicera skärgården på hamnen och introducera urbana öar på kajen är att skapa ett inkluderande och demokratiskt rum för hela staden. En urban skärgård där det finns plats för såväl större sällskap som för den som besöker hamnområdet på egen hand. Vi vill med denna gestaltningsprincip skapa ett nytt rum för stadens invånare och besökare där hamnmiljön förstärks med ett smörgårdsbord av naturvärden, djur- och växtliv, pedagogiska rum, vattenaktivitetsmöjligheter och ett inspirerande kulturutbud. Med gestaltningsprincipen blir kärnvärdena barn, båtar och bad både mätbara och märkbara. Vid de höga byggnaderna placeras gröna öar i kantzonen för att reducera vinden och skapa ett behagligt mikroklimat. Användarbestämda öar kan till exempel vara en lekplats De gröna öarna skapar en mänsklig skala på hamnen 30% 70% Illustrationen visar öarnas möjliga karaktär GRÖNA ÖAR OCH ANVÄNDARBESTÄMDA ÖAR 70 % av öarna ska vara gröna och frodiga eftersom vi mätbart vill öka stadens biodiversitet, minska stadsdelens fotavtryck ur ett miljöperspektiv, optimera mikroklimatet och skapa attraktiva habitat för insekter och fåglar. Med de gröna öarna vill vi också skapa ett märkbart högre upplevelseoch trivselvärde för stadens användare för såväl varma midsommarnätter, ljumma vårkvällar, blåsiga höstdagar som iskalla vintermorgnar. Vi har valt att utforska den befintliga naturkvaliteten i och omkring Norrtälje för att komplettera den med nya arter som kan stödja och öka områdets nuvarande biodiversitet. Istället för att enbart fylla ytorna med en dekorativ grönska vill vi, där det är möjligt, också använda öarna till att skapa vanliga habitat så att Norrtälje hamnfront inte bara finns för invånare och besökare utan också för fåglar, insekter och djur. 30 % av öarna läggs ut som zoner där alla intresserade invånare kan vara involverade och prägla och påverka utvecklingen. Genom att bjuda in och engagera ortsbefolkningen i utvecklingen av det offentliga rummet i hamnområdet, kan vi befästa ett engagemang, skapa känslan av tillhörighet och ägande samt skapa en gemensam identitet som är unik för Norrtälje med invånarna som medskapare. Öarna som brukarna kan vara med och utforma, kan till exempelvis innehålla idrotts- och sportsmöjligheter, vattenaktiviteter, lekplatser eller kulturmöjligheter. Det är viktigt att de ger förutsättningar för aktivitet och stadsliv året runt - sommar, vinter, vår och höst. Illustrationen visar en kantsituation vid kajstråket, där en gruppe seglare äter deras kvällsmat på en ö på kajen. S/S Norrtelje och stadens centrum skiner i solnedgången. SCEN FÖR KULTUREVENEMANG HAMNKLIPPAN KULTURHUS BRO TILL SOCIETETSPARKEN HAMNPLATSEN HOPPTORN PIRPLATSEN SKÄRGÅRDSSTRANDEN 50 M HAMNBAD +2.0 STRANDAKTIVITETER BARNVÄNLIGT VATTENDJUP STRANDPROMENADEN VATTENDJUP 1,5-4 M VATTENDJUP 0-3 M VATTENDJUP 5-7 m EN MEMBRAN RENSAR VATTNET I BASSÄNGEN Snitt AA genom delområde 2 och 3, 1:200

4 DELOMRÅDE 3: SKÄRGÅRDSSTRANDEN Skärgårdsstranden blir en modern, urban badstrand i en naturlig omgivning. Här används naturens processer till att rena vattnet i så kallade reningsöar som både har en välgörande effekt på vattenkvaliteten och ger spännande upplevelser när man rör sig genom dem på träbyggan. Stranden blir också en perfekt nybörjarstrand där barn kan lära sig att simma och kan bada i en mer lugn och skyddad miljö med möjlighet till överblick från alla håll. Här är det stängt för båttrafik och man kan istället utforska öarnas natur till fots eller badandes från vattnet. Skärgårdsstranden har plats för såväl strandsport som avkoppling på badfilten och blir tillgänglig för rullstolsburna via piren. Vid kallbadhusets kan funktionshindrade ta sig ett dopp i det blå via en ramp ner till vattnet. Med strandkiosken på ett bekvämt avstånd och parkeringsplatsen dold bakom en frodig plantering med strandvegetation och höga träd, kan man njuta av strandlivet i Norrtälje. Illustrationen visar delområde 2 och 3 vid Hamnplatsen, Hamnklippan och Skärgårdsstranden. DELOMRÅDE 2: HAMNPLATSEN & HAMNKLIPPAN Norrtäljes hamnplats blir ett öppet, inbjudande rum med plats för olika arrangemang och händelser i staden. Här kommer det vara ett aktivt stadsliv med ett myller av människor som stiger av och på skärgårdsbåtar, besöker små butiker, caféer och gallerior i de nya byggnadernas aktiva fasader samt promenerar i solen längs den trevliga kajkanten. Hamnklippan är en ny och spännande vistelseplats som skär in i hamnfronten och på ett naturligt sätt bryter kajkantens skarpa avgränsning. Inspirerat av skärgårdens mjuka klippformationer kommer hamnklippan stegvis stegra sig upp mellan kaj- och vattenkant och bli ett attraktivt rum att vistas i, för avslappning såväl som för lek. Hamnklippan utformas så att den är en plats för alla där det alltid kommer finnas skydd för vinden och skugga för solen. En särskilt bra plats att njuta av utsikten ifrån. Hamnklippan ligger intill den nya hamnbassängen och sluttar ner mot skärgårdens angöringsplats, där båtar kan lägga till. I Hamnbassängen är det både möjlighet för motionssim i 50 metersbanor samt bad, plask och lek då man från varierande höjder kan hoppa från kanten och toppen av hamnklippan rakt ner i bassängen. Delområde två och tre möter varandra på piren, där det byggs dels en grupp av byggnader med kallbadhus inklusive bastu, dels ett gemensamt föreningshus för vattensportklubbar med omklädningsrum, undervisningslokal och uthyrning av utrustning samt ett kulturhus med plats för musik, dans, café och glasskiosk. Möjligheterna för byggnaderna är många och flexibla och vi ser med glädje fram emot att utveckla byggnaderna och piren tillsammans med stadens intressenter från näringsliv och lokalt föreningsliv. Lärningsområde Plan över delområde 2 och 3, 1:400

5 INFRASTRUKTUR: TRAFIKSÄKER PROMENADSTAD DELOMRÅDE 1: HAMNPAVILJONGEN PÅ SJÖTULLSTORGET I hamnområdets offentliga rum prioriteras stadens oskyddade trafikanter högst. Det är vår ambition att utveckla hamnfronten som en promenadstad och vårt förslag innebär en tydlig trafikstrategi och gestaltningsprincip för beläggningar, så att det blir enkelt och tryggt att röra sig till fots eller på cykel mellan hamnen och staden. Samtidigt måste olika trafikslag kunna samverka i området, eftersom hamnen i framtiden erbjuder ett stort utbud av service, kultur och rekreation och bostäder vilket medför såväl boende- och besökstrafik som transport av varor och evenemangsutrustning. På själva hamnfronten minimeras motortrafiken till endast behörig trafik och räddningstjänst. Parkeringen i den nya stadsdelen är förlagd till gatorna och på strategiskt placerade parkeringsplatser, medan själva hamnfronten hålls fri från parkering med undantag för spridda handikapparkeringar längs kajen. Cykelparkeringar integreras i gestaltningen av öarna så de inte skämmer hamnfronten. Kort sagt vill vi etablera hamnfronten som en samlad och enhetlig yta en förlängning av stadens golv så att det offentliga rummet blir tillgängligt för alla och uppfattas som en naturlig mötesplats i staden. Den nya platsen som korsar Roslagsgatan utformas som en gemensam yta för alla trafikslag, shared space, men med förstärkt trafiksäkerhet genom att gatans sträckning förtydligas med pollare. Markbeläggningen markerar skillnaden mellan kantzonen, körytan och promenadytan. Vid kantzonerna mot byggnaderna används smågatsten, medan arealet där bilar kan köra och cyklister och fotgängare färdas (shared space) är med nedslipad yta. Längre ut på kajstråket används betongflisor och in situ stöpt ljus betong i större formater, som markerar platsbildningarna längs kajstråket. Beläggningen läggs ut med en graduering i toner från mörkt till ljust. Korsningen mellan Roslagsgatan, Sjötullsgatan och hamnen blir i framtiden en central plats i Norrtälje som skapar en säker och tillgänglig förbindelse mellan stadens historiska centrum och hamnen. Platsen ska välkomna besökare från skärgården till stadens centrum och samtidigt dra stadslivet ut på den nya blågröna hamnfronten. Med en ny beläggning, trafikåtgärder för ökad säkerhet och en genomgående ökning av vegetation längs Roslagsgatan skapas ett attraktivt, nytt stadsrum med aktivitet och uteserveringar både vid Åtellet och s/s Norrtelje. En ny hamnpaviljong som är synlig både från staden och hamnen markerar övergången mellan det urbana livet i staden och det maritima livet i hamnen och hälsar alla välkomna till Norrtäljes nya hamnfront. Paviljongen blir en ny mötesplats och ett kunskapscentrum för såväl lokalbefolkningen som besökande, där man kan hämta praktisk information och lära sig om stadens historia och hamnens spännande, gröna utveckling. Promenad för fotgängare och cyklister Halksäkert trädäck Kantzon Handikapparkering Parkering Roslagsgatan Östra Rögårdsgatan Sidogata Brand-, räddnings- och angöringstrafik Busshållplats BELYSNING Ljus är inte bara ljus. Ljus är en berättelse om rum, dynamiskt och hela tiden varierande. När belysningen är som bäst berättar den historier och skapar atmosfär. På Norrtälje Hamn skall ljuset därför ha både en märkbar karaktär såväl som ett målbart värde i förhållande till att öka trafiksäkerheten och tryggheten i området. Belysningen är planerad med utgångspunkt i de utmaningar som finns vid ljussättning av vattennära miljöer. Belysningen är därför generellt avbländad och riktad, så att den inte dominerar och ger oönskade speglingar eller bländar. Ljusdesignen tar utgångspunkt i områdets naturliga kvaliteter så som den ostörda utsikten över ett mörkt hav och möjlighet för att ankomma med båt och uppleva Norrtälje Hamns vackra skyline. Belysningen utförs generellt med strålkastare monterade på vackra trämaster. De gedigna trämasterna skapar ett raffinerat möte mellan Norrtäljes historiska centrum och den nya Hamnfronten. Masterna är av olika höjder och står utspridda längs hamnen, som master på ett hav. Detta ger inte bara en tydlig identitet i dagsljus utan också en stor flexibilitet till belysningen och möjlighet för att framhäva den stora variationen i skala och karaktär som hamnen erbjuder. En promenad längs hamnen bjuder både på intima och stämningsfulla upplevelser med integrerad belysning i trädäck samt storslagna upplevelser där en ostörd utsikt över det mörka vattnet tar plats. Belysningen skall understöda den visuella relationen mellan land och vatten. Stadens nya skyline skall understödas i vackra reflektioner om kvällen. Princip för belysning 1:400 Plan över delområde 1, 1:400 SJÖTULLSTORGET GRÖNA ÖAR VID SILOPLATSEN SKAPAR ETT BRA MIKROKLIMAT VID KANTZONEN OCH REDUCERAR DOWNFLUSH -VIND FRÅN DE HÖGA BYGGNADERNA ROSLAGSPARKEN SOCIETETSPARKEN HAMNPAVILJONGEN UTESERVERING ViD S/S NORRTELJE KAJSTRÅKET UTKIKSPLATS MOT HAMNKLIPPAN BESÖKSHAMN TRÄDÄCK I OLIKA NIVÅER BRO TILL SOCIETETSPARKEN RAMP +1,3 +0,6 Snitt BB genom Sjötullstorget 1:200 Snitt CC genom Kajstråket 1:200

TÄVLINGSFÖRSLAG OM UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET NORRTÄLJE HAMN. Skärgårdskalas i Norrtälje

TÄVLINGSFÖRSLAG OM UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET NORRTÄLJE HAMN. Skärgårdskalas i Norrtälje JUNI 2015 01 VÄRDEN: MÄTBART & MÄRKBART Utvecklingen av Norrtälje Hamn ska både kunna mätas och märkas. I vårt förslag till utveckling av området använder vi oss av kompletterande tillvägagångssätt där

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Sammanfattning Platsen är attraktiv för att vara under vintersäsongen eftersom besökare till och med satt i den kalla vårsolen, men den skulle kunna bli mycket bättre

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan Drottningtorget - Framtidens torg Trollhättan »» Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans invånare, ett torg för framtiden. En flexibel aktivitetsyta för bl a fotboll, basket, handboll och volleyboll.

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000 VARBERG VÄSTERPORT PARALLELLUPPDRAG VARBERG MÖTER HAVET VÄXANDE VARBERG Varberg växer och vill vända sig mot havet! Staden planerar nu för en stor hamnflytt och tunnelförläggning av järnvägsspåren. Det

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreområdet liksom ett inomhustorg.

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreområdet liksom ett inomhustorg. Linköpings nya simhall står täckt av rimfrost en vinterdag. Den böljande fasaden öppnar sig mot sjön och visar upp aktiviteterna innanför. Den varma interiören lyser upp byggnaden inifrån och ger ett välkomnande

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Kv. Mården

GESTALTNINGSPROGRAM. Kv. Mården GESTALTNINGSPROGRAM Kv. Mården Dec 2013 Medverkande Beställare: Umeå Kommun, Detaljplanering Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Umeå Uppdragsansvarig: Eva Henriksson Medv landskapsarkitekt: Stina Åslund Allmänt

Läs mer

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Utblick av Aleksandra Stratimirovic Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Stockholm, 20 april, 2015 På uppdrag av Ragunda kommun, presenteras här att förslag till konstnärlig

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Olika typer av planer Översiktsplan (ÖP) Fördjupad översiktsplan (FÖP) Detaljplan (DP) Program-/planområde Tidigare planer Detaljplaner från år

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Stadsmässighet definition för Upplands Väsby kommun

Stadsmässighet definition för Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-06 Fredrik Drotte 08-590 979 71 Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2013:184 Fredrik.Drotte@upplandsvasby.se Stadsmässighet definition för Upplands Väsby

Läs mer

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Exempel på kanalrummets karaktär, Illustration: Benthem Crouwel och Mandaworks. lländaretorget 2. PROGRAMFÖRSLAG 21 22 / Programförslag / Bredgatan 1:1 VISION 2035

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd

soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd innehåll s. 3 Fina soprum s. 4 Färg, form och material s. 5 Placering s. 6 Trygghet och trivsel s. 7 Sammanfattning soprum - finrum Ett fint

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Sidan 3 av 11 Ärende 1 Sidan 4 av 11 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 95, diarienummer KS 2010/269. Bakgrund I Vaggeryds kommun finns idag 19 allmänna lekplatser som förvaltas

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling.

18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling. 18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling. Fånga dagen eller kvällen. Duka till middag på den gemensamma takterrassen.

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 NYA TRÄDGÅRDSPARKEN I BOLLEBYGD Förutsättningar Området ligger centralt i Bollebygd, nära samhällets torg. Platsen är omgärdad av tre vägar, varav Göteborgsvägen

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Duvboskolan skolgård Bakgrund. Utformning

Konsekvensbeskrivning Duvboskolan skolgård Bakgrund. Utformning Bakgrund I samband med en tillkommande skolbyggnad vid Duvboskolan upprustas skolgården. Den nya skolbyggnaden placeras på kyrkans nuvarande mark och tar därför inte av skolgårdens befintliga yta. Däremot

Läs mer

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Visualisering Görvälns slott Inledning Ett upplyst slottsområde är en tillgång för kommunen i fl era aspekter, bla förstärker förslaget platsens motionsområde

Läs mer

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende.

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende. Detaljplan för Ekgården södra (Ritorp 1:1 mm) P 04015 planbeskrivning 7 Verksamhet Norr om och i direkt anslutning till planområdet ligger en mekanisk verkstad. Antal uppskattade transporter per dag med

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure.

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla Roger Johansson SWECO Infrastructure Shared space tredje generationen Möjlighet Attraktiva stadsrum för alla Harmoni mellan människors förmåga,

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Förvalta identitet. Umeå, kulturhuvudstad 2014 - utveckling av det offentliga rummet. Anna Flatholm, Stadsträdgårdsmästare Umeå kommun

Förvalta identitet. Umeå, kulturhuvudstad 2014 - utveckling av det offentliga rummet. Anna Flatholm, Stadsträdgårdsmästare Umeå kommun Förvalta identitet Umeå, kulturhuvudstad 2014 - utveckling av det offentliga rummet. Anna Flatholm, Stadsträdgårdsmästare Umeå kommun 1 Umeås identitet -staden vid älven -kulturstad i Europa -den växande

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR Övergripande vision Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Lärmiljö - definition

Läs mer

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa ÖVERGRIPANDE IDÉER Estetisk skärpa Bron är utformad för att passa in i Göteborgs befintliga och framtida stadssiluett. Den använder inte en utsvävande konstruktion eller höjd som konkurrerar med de master

Läs mer

ARKITEKTURSTADENMALMÖ TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ. Samtalsguide november 2016

ARKITEKTURSTADENMALMÖ TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ. Samtalsguide november 2016 ARKITEKTURSTADENMALMÖ TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ Samtalsguide november 2016 2 ARKITEKTURSTADEN MALMÖ ARKITEKTURSTADEN MALMÖ 3 Välkommen till Arkitekturstaden Malmö! Arkitekturen hus, platser,

Läs mer

Lekvärdefaktor. Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid.

Lekvärdefaktor. Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid. Lekvärdefaktor Inspiration till grönare skolgårdar med barnperspektiv Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid. Vuxna, barn,

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 1 Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 2 35 m² SEKTION A-A Förslag blockplan Normalplan 1:500 NORRTÄLJE HAMN

Läs mer

äng parkering terass lokal terass äng EXISTERANDE LEKOMRÅDE SKOLAN grönt tak takterass gruppboende idrottshall takterass odlingslådor bostad

äng parkering terass lokal terass äng EXISTERANDE LEKOMRÅDE SKOLAN grönt tak takterass gruppboende idrottshall takterass odlingslådor bostad FILOSFISK PRK FILOSOFISK PRK badplats / isbana floda lada gemenskapslokal kiosk/café solpaneler lokal frisbeegolf EXISTERDE LEKOMRÅDE SKOL Planutsnitt stationsområdet SÄVELÅGE grupp idrottshall nedgång

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut. BRF NATURLYCKAN NORRA ALLSÅS, LERUM Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden Utforska hur ditt nya boende ser ut. Arkitekten och naturen Brf Naturlyckan är en spektakulär byggnad som i en vacker sträckning

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer