NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN"

Transkript

1 01 VÄRDEN: MÄTBART & MÄRKBART Utvecklingen av Norrtälje Hamn ska både kunna mätas och märkas. I vårt förslag till utveckling av området använder vi oss av kompletterande tillvägagångssätt där alla åtgärder både har ett praktiskt och ett estetiskt värde. Det vill säga allt vi föreslår har två sidor: en mätbar och en märkbar. Vi arbetar med kärnvärdena barn, båtar och bad genom att beskriva vår gestaltning med detta kompletterande språk. Detta för att barn, båtar och bad både handlar om det rationella mätbara: om vattenkvalitet, biodiversitet, klimatsäkring och kustsäkring och om det estetiska märkbara om sinnliga påverkningar som går på djupet och skapar trygga upplevelser och nya minnen. På det sättet försäkrar vi oss om att det ekonomiska, miljömässiga och socialt hållbara inte bara handlar om rationella, praktiska och mätbara fakta, utan att hållbarheten också handlar om det fysiskt närvarande och märkbara; känslor och upplevelser som påverkar vårt vardagliga liv. JUNI 2015 TÄVLINGSFÖRSLAG OM UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET NORRTÄLJE HAMN Skärgårdskalas i Norrtälje Inspirerat av skärgårdens vackra natur och stadens speciella charm, blir Norrtälje Hamn ett nytt och värdefullt stadsrum både för besökare som angör med båt eller till fots från staden. Hamnen blir en fin mötesplats för norrtäljebor och besökare. Ett nytt urbant ölandskap på kajkanten skapar unika möjligheter såväl för barn som båtar och bad, och gör angöringen från vattnet till en svårslagen upplevelse. En välkomnande och vattennära miljö som framhäver och stärker stadens identitet som skärgårdsstad. Den nya hamnfronten ska präglas av liv och aktivitet, fysiskt och kulturellt, i ett varierande, maritimt stadsrum som förenar den traditionella småstaden, den nya stadsdelen, hamnen och skärgårdslivet. Med vårt gestaltningsförslag vill vi skapa rum för människor på kajkanten på första parkett till framtiden. Illustrationen visar fôrslagets ambition om att göra kärnvärdena barn, båtar och bad både mätbara och märkbara 02 MISSION: DEN FLEXIBLA HAMNEN Tillsammans med kommunen, näringsidkare, invånare och besökande människor vill vi med en ny gestaltning av området transformera hamnen från en monofunktionell industrihamn till ett varierat, multifunktionellt och programmerbart stadsrum en plats där alla Norrtäljebor känner sig hemma. Vi vill vara kommunens samarbetspartner och hjälpa till att förverkliga invånarnas drömmar. Norrtälje kommun har redan gjort en stor insats med att involvera norrtäljeborna i utvecklingen av hamnfronten, och invånarna har många goda idéer. Det är en stor fördel och en bra utgångspunkt för vårt gemensamma arbete där kommunen är experter på staden och vi på gestaltning av offentliga rum och vegetation. Tillsammans kan vi ge era kärnvärden form i den fysiska verkligheten och skapa funktionella och välkomnande platser i staden. Det önskar vi göra genom att skapa flexibla ramar som invånarna själva får lov att fylla. Det skapar en långsiktigt hållbar och öppen design, som kan anpassas till invånarnas önskemål, stadens behov och tidens skiftande trender och behov. En hållbar stadsutveckling handlar inte bara om att skapa en tydlig ram för gestaltningen, det handlar lika mycket om att ge utrymme för anpassning efter olika och tillkommande funktionskrav på olika platser i området, så att vår föreslagna gestaltning säkrar en långsiktig hållbar utformning. Skärgårdens öar Stadens golv Illustrationen visar förslagets huvudstrategi om att fortsätta stadens golv ut på hamnen, samt att dra in skärgårdens ökvaliteter in på hamnen. 03 STRATEGI Norrtälje Hamn blir en plats där skärgårdens vackra natur möter stadens charm, där urbanitet möter skärgårdens naturvärden och tillsammans formar ett levande stadsliv i Norrtälje Hamn. Vi vill skapa en grodd miljö i samexistens med den bebyggda miljön. Miljöer, som existerar under 1 2 STADENS GOLV UT PÅ HAMNEN! Från väst fortsätter stadens golv ut i hamnområdet, och skapar en tydlig och tillgänglig visuell förbindelse som främjar människors rörelser och lusten att gå mellan stadens centrum och hamnområdet. Vi låter oss inspireras av markbeläggningen i staden och ger den ett nytt uttryck för hamnen. var sina villkor i staden och tillsammans skapar fysiska ramar om barn, båtar och bad, som både är mätbara och märkbara. Konkret vill vi göra detta genom följande: SKÄRGÅRDENS ÖAR IN PÅ HAMNEN! Från öst för vi in skärgården i hamnområdet genom en design som är inspirerad av skärgårdens kvaliteter och funktioner. Det kommer till uttryck i öar i olika storlekar som tar ner hamnens stora industriella skala till en mänsklig nivå. 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN Vi vill fånga upp skärgårdens unika kvaliteter och karaktär i Norrtälje Hamn och skapa en variation av öar som ska utgöra en robust ram för såväl vardagslivet i Norrtälje som för den säsongspräglade skärgårdsturismen. Denna designprincip ger följande fördelar: 1. Enkelt att etappindela 2. Flexibelt med hänsyn till invånarengagemang 3. Koncentrerar stadslivet och skapar möten mellan barn, båtar och bad 4. Kräver minimal drift och underhåll 5. Stor variation 6. Högt naturvärde 7. Fördelaktigt mikroklimat Här nämner vi fyra av skärgårdens kvaliteter, som ska vara styrande redskap i utvecklingen av Norrtälje Hamn och som ska säkra att kärnvärdena barn, båtar och bad blir mätbara och märkbara. I skärgården är det skönt att vistas på öarna, där man slår sig ner och insuper öns unika upplevelser, samt att färdas mellan öarna där man seglar, utövar vattensport och njuter av att röra sig fritt. På samma sätt ska Norrtälje Hamn kombinera vistelse och rörelse. På öarna i hamnen kan man slå sig ner och fördjupa sig i öns speciella karaktär, medan rummet mellan öarna styr flödet av cyklister, bilister och fotgängare och skapar en god trafiksäkerhet. I Roslagens skärgård finns tusentals av öar som alla har en unik identitet och karaktär. Denna variation och upplevelsesrikedom vill vi applicera på Norrtälje Hamn, dels för att ge utrymme för alla invånares önskemål, dels för att skapa ett stort naturvärde och hög biodiversitet till glädje för hela staden. 70 % av öarna ska ha vegetation med högt naturvärde och biodiversitet medan 30 % ska utformas i dialog med Norrtälje kommun och hamnens brukare. Östkustens skärgård har mjuka linjer formade av istidens nötning mot klipporna. Vattenkontakten är direkt och det är lätt att angöra öarna med båt. Det är här i gränslandet mellan land och vatten som livet njuts, skärgårdens natur och de seglande båtarna beskådas, båtarna svabbas och fötterna doppas. Denna speciella kvalitet, som både är mätbar och märkbar, vill vi arbeta med i hamnens kantzoner. I vår gestaltning kommer vi ha särskilt fokus på en tillgänglig kantutformning från den minsta kantstenen till den längsta kajkanten. En solig vinterdag vid Hamnklippan och Hamnplatsen PÅ ÖN OCH MELLAN ÖARNA DIVERSITET EN Ö FÖR DIG KANTEN MIN FAVORITPLATS REFLEKTION OCH MAGISKT MÅNLJUS Det naturliga ljuset upplevs på ett helt annat sätt på skärgårdens öar än i fastlandets städer. Dagsljuset glittrar på havet och på natten reflekteras månljuset i mjuka, böljande vattenrörelser. På enstaka ställen blinkar ett gyllene ljus från skärgårdens sommarstugor och fyrar i det skvalpande vattnet. Seglare använder ljuset till att navigera i kvällstimmarna. På samma sätt ska belysningen på Norrtälje Hamn utformas, med funktion, estetik och miljö i balans. Belysningen är aldrig bländande, främjar rekreation och aktivitet och bidrar till en upplevelserik rörelse i hamnområdet där ett avskärmat ljus bevarar den fria utsikten över det mörka vattnet.

2 05 HUVUDGREPP: EN HAMNFRONT FÖR HELA STADEN Förslaget bygger på fem huvudgrepp som alla har gemensamt att de stärker relationen mellan den traditionella småstaden, den nya stadsdelen, hamnen och skärgården. Detta gör att hamnfronten blir en fortsättning på historien om Norrtälje och att det nya stadsrummet framhäver och förstärker stadens befintliga platsspecifika kvaliteter. Målet är att den nya hamnfronten ökar värdet på både den nya stadsdelen och den befintliga staden, samtidigt som de rumsliga kvaliteterna höjs på många platser. Stadens stenbeläggning förs ut i hamnen så att det skapas en visuell och taktil känsla av samband från den historiska stadskärnan till den nya hamnfronten. Samtidigt har det samlande stadsgolvet en praktisk, mätbar kvalitet som en tillgänglig och organiserande matta, vilken gör det möjligt för alla att röra sig oavsett ålder och transportmedel. På det sättet kopplas staden och hamnen tätare ihop både mätbart och märkbart. Societetsparken Kajstråket En hel upplevelse! ETT GEMENSAMT STADSGOLV EN BLÅGRÖN HAMNFRONT KANTER FÖR ALLA! TVÅ TYNGDPUNKTER Utvecklingen av det offentliga rummet i hamnområdet ska ses i relation till Societetsparken, så att det utvecklas en samlad blågrön hamnfront. Societetsparkens grönska och frodighet ska komplettera hamnens öppenhet så att det uppstår en kontrasteffekt och synergi mellan dessa två stadsattraktioner. Området ska märkbart bli en inbjudande och behaglig plats att uppehålla sig på. Träden och vegetationen har en mätbart positiv effekt för biodiversiteten samt för mikroklimatet där träden ger lä för vind och skydd för regn. Båtzoner: hård kant Kantzon vid byggnader: utvidgad kant Skärgårdsstrand: mjuk kant Vårt förslag fokuserar speciellt på kanten, gränslandet, mellan land och vatten för att skapa de mest tillgängliga, trygga och attraktiva förutsättningarna för barn, båtar och bad. Det ska vara lätt för alla slags båtar att lägga till vid kajen och det ska omvänt också vara möjligt för alla människor, oavsett ålder och funktion, att komma nära vattnet. Det ska vara märkbart lättare att röra sig från vatten till land och omvänt och mätbart fler människor kommer därför att använda hamnfronten. Kantzonen vid byggnadernas öppna bottenvåningar ska dels vara märkbart attraktiva vistelseszoner, dels ha ett mätbart förbättrat mikroklimat. Hamnpaviljong på Sjötullstorget Situationsplan 1:1000 Hamnklippan på Hamnplatsen I gestaltningsförslaget placeras två fyrtorn ut som både kommer att fungera som sociala magneter och som visuella riktmärken; dels från stadens centrum, dels från Norrtäljeviken. På den nya platsen där Sjötullsgatan möter Roslagsgatan och hamnfronten, placeras den nya Hamnpaviljongen som ska innehålla möjligheter för lärande, information och servering. Mellan delområde 2 och 3 placeras Hamnklippan som kommer bli en katalysator för vattenaktiviteter, lek och kulturella evenemang. Dessa platsbildningar kommer vara märkbara, identitetsgivande och ikoniska element i stadens offentliga rum, och mätbart ha funktionen av praktiska riktmärken, spännande mötesplatser och viktiga servicefunktioner.

3 06 ETT KALAS FÖR ALLA! Vårt mål med att applicera skärgården på hamnen och introducera urbana öar på kajen är att skapa ett inkluderande och demokratiskt rum för hela staden. En urban skärgård där det finns plats för såväl större sällskap som för den som besöker hamnområdet på egen hand. Vi vill med denna gestaltningsprincip skapa ett nytt rum för stadens invånare och besökare där hamnmiljön förstärks med ett smörgårdsbord av naturvärden, djur- och växtliv, pedagogiska rum, vattenaktivitetsmöjligheter och ett inspirerande kulturutbud. Med gestaltningsprincipen blir kärnvärdena barn, båtar och bad både mätbara och märkbara. Vid de höga byggnaderna placeras gröna öar i kantzonen för att reducera vinden och skapa ett behagligt mikroklimat. Användarbestämda öar kan till exempel vara en lekplats De gröna öarna skapar en mänsklig skala på hamnen 30% 70% Illustrationen visar öarnas möjliga karaktär GRÖNA ÖAR OCH ANVÄNDARBESTÄMDA ÖAR 70 % av öarna ska vara gröna och frodiga eftersom vi mätbart vill öka stadens biodiversitet, minska stadsdelens fotavtryck ur ett miljöperspektiv, optimera mikroklimatet och skapa attraktiva habitat för insekter och fåglar. Med de gröna öarna vill vi också skapa ett märkbart högre upplevelseoch trivselvärde för stadens användare för såväl varma midsommarnätter, ljumma vårkvällar, blåsiga höstdagar som iskalla vintermorgnar. Vi har valt att utforska den befintliga naturkvaliteten i och omkring Norrtälje för att komplettera den med nya arter som kan stödja och öka områdets nuvarande biodiversitet. Istället för att enbart fylla ytorna med en dekorativ grönska vill vi, där det är möjligt, också använda öarna till att skapa vanliga habitat så att Norrtälje hamnfront inte bara finns för invånare och besökare utan också för fåglar, insekter och djur. 30 % av öarna läggs ut som zoner där alla intresserade invånare kan vara involverade och prägla och påverka utvecklingen. Genom att bjuda in och engagera ortsbefolkningen i utvecklingen av det offentliga rummet i hamnområdet, kan vi befästa ett engagemang, skapa känslan av tillhörighet och ägande samt skapa en gemensam identitet som är unik för Norrtälje med invånarna som medskapare. Öarna som brukarna kan vara med och utforma, kan till exempelvis innehålla idrotts- och sportsmöjligheter, vattenaktiviteter, lekplatser eller kulturmöjligheter. Det är viktigt att de ger förutsättningar för aktivitet och stadsliv året runt - sommar, vinter, vår och höst. Illustrationen visar en kantsituation vid kajstråket, där en gruppe seglare äter deras kvällsmat på en ö på kajen. S/S Norrtelje och stadens centrum skiner i solnedgången. SCEN FÖR KULTUREVENEMANG HAMNKLIPPAN KULTURHUS BRO TILL SOCIETETSPARKEN HAMNPLATSEN HOPPTORN PIRPLATSEN SKÄRGÅRDSSTRANDEN 50 M HAMNBAD +2.0 STRANDAKTIVITETER BARNVÄNLIGT VATTENDJUP STRANDPROMENADEN VATTENDJUP 1,5-4 M VATTENDJUP 0-3 M VATTENDJUP 5-7 m EN MEMBRAN RENSAR VATTNET I BASSÄNGEN Snitt AA genom delområde 2 och 3, 1:200

4 DELOMRÅDE 3: SKÄRGÅRDSSTRANDEN Skärgårdsstranden blir en modern, urban badstrand i en naturlig omgivning. Här används naturens processer till att rena vattnet i så kallade reningsöar som både har en välgörande effekt på vattenkvaliteten och ger spännande upplevelser när man rör sig genom dem på träbyggan. Stranden blir också en perfekt nybörjarstrand där barn kan lära sig att simma och kan bada i en mer lugn och skyddad miljö med möjlighet till överblick från alla håll. Här är det stängt för båttrafik och man kan istället utforska öarnas natur till fots eller badandes från vattnet. Skärgårdsstranden har plats för såväl strandsport som avkoppling på badfilten och blir tillgänglig för rullstolsburna via piren. Vid kallbadhusets kan funktionshindrade ta sig ett dopp i det blå via en ramp ner till vattnet. Med strandkiosken på ett bekvämt avstånd och parkeringsplatsen dold bakom en frodig plantering med strandvegetation och höga träd, kan man njuta av strandlivet i Norrtälje. Illustrationen visar delområde 2 och 3 vid Hamnplatsen, Hamnklippan och Skärgårdsstranden. DELOMRÅDE 2: HAMNPLATSEN & HAMNKLIPPAN Norrtäljes hamnplats blir ett öppet, inbjudande rum med plats för olika arrangemang och händelser i staden. Här kommer det vara ett aktivt stadsliv med ett myller av människor som stiger av och på skärgårdsbåtar, besöker små butiker, caféer och gallerior i de nya byggnadernas aktiva fasader samt promenerar i solen längs den trevliga kajkanten. Hamnklippan är en ny och spännande vistelseplats som skär in i hamnfronten och på ett naturligt sätt bryter kajkantens skarpa avgränsning. Inspirerat av skärgårdens mjuka klippformationer kommer hamnklippan stegvis stegra sig upp mellan kaj- och vattenkant och bli ett attraktivt rum att vistas i, för avslappning såväl som för lek. Hamnklippan utformas så att den är en plats för alla där det alltid kommer finnas skydd för vinden och skugga för solen. En särskilt bra plats att njuta av utsikten ifrån. Hamnklippan ligger intill den nya hamnbassängen och sluttar ner mot skärgårdens angöringsplats, där båtar kan lägga till. I Hamnbassängen är det både möjlighet för motionssim i 50 metersbanor samt bad, plask och lek då man från varierande höjder kan hoppa från kanten och toppen av hamnklippan rakt ner i bassängen. Delområde två och tre möter varandra på piren, där det byggs dels en grupp av byggnader med kallbadhus inklusive bastu, dels ett gemensamt föreningshus för vattensportklubbar med omklädningsrum, undervisningslokal och uthyrning av utrustning samt ett kulturhus med plats för musik, dans, café och glasskiosk. Möjligheterna för byggnaderna är många och flexibla och vi ser med glädje fram emot att utveckla byggnaderna och piren tillsammans med stadens intressenter från näringsliv och lokalt föreningsliv. Lärningsområde Plan över delområde 2 och 3, 1:400

5 INFRASTRUKTUR: TRAFIKSÄKER PROMENADSTAD DELOMRÅDE 1: HAMNPAVILJONGEN PÅ SJÖTULLSTORGET I hamnområdets offentliga rum prioriteras stadens oskyddade trafikanter högst. Det är vår ambition att utveckla hamnfronten som en promenadstad och vårt förslag innebär en tydlig trafikstrategi och gestaltningsprincip för beläggningar, så att det blir enkelt och tryggt att röra sig till fots eller på cykel mellan hamnen och staden. Samtidigt måste olika trafikslag kunna samverka i området, eftersom hamnen i framtiden erbjuder ett stort utbud av service, kultur och rekreation och bostäder vilket medför såväl boende- och besökstrafik som transport av varor och evenemangsutrustning. På själva hamnfronten minimeras motortrafiken till endast behörig trafik och räddningstjänst. Parkeringen i den nya stadsdelen är förlagd till gatorna och på strategiskt placerade parkeringsplatser, medan själva hamnfronten hålls fri från parkering med undantag för spridda handikapparkeringar längs kajen. Cykelparkeringar integreras i gestaltningen av öarna så de inte skämmer hamnfronten. Kort sagt vill vi etablera hamnfronten som en samlad och enhetlig yta en förlängning av stadens golv så att det offentliga rummet blir tillgängligt för alla och uppfattas som en naturlig mötesplats i staden. Den nya platsen som korsar Roslagsgatan utformas som en gemensam yta för alla trafikslag, shared space, men med förstärkt trafiksäkerhet genom att gatans sträckning förtydligas med pollare. Markbeläggningen markerar skillnaden mellan kantzonen, körytan och promenadytan. Vid kantzonerna mot byggnaderna används smågatsten, medan arealet där bilar kan köra och cyklister och fotgängare färdas (shared space) är med nedslipad yta. Längre ut på kajstråket används betongflisor och in situ stöpt ljus betong i större formater, som markerar platsbildningarna längs kajstråket. Beläggningen läggs ut med en graduering i toner från mörkt till ljust. Korsningen mellan Roslagsgatan, Sjötullsgatan och hamnen blir i framtiden en central plats i Norrtälje som skapar en säker och tillgänglig förbindelse mellan stadens historiska centrum och hamnen. Platsen ska välkomna besökare från skärgården till stadens centrum och samtidigt dra stadslivet ut på den nya blågröna hamnfronten. Med en ny beläggning, trafikåtgärder för ökad säkerhet och en genomgående ökning av vegetation längs Roslagsgatan skapas ett attraktivt, nytt stadsrum med aktivitet och uteserveringar både vid Åtellet och s/s Norrtelje. En ny hamnpaviljong som är synlig både från staden och hamnen markerar övergången mellan det urbana livet i staden och det maritima livet i hamnen och hälsar alla välkomna till Norrtäljes nya hamnfront. Paviljongen blir en ny mötesplats och ett kunskapscentrum för såväl lokalbefolkningen som besökande, där man kan hämta praktisk information och lära sig om stadens historia och hamnens spännande, gröna utveckling. Promenad för fotgängare och cyklister Halksäkert trädäck Kantzon Handikapparkering Parkering Roslagsgatan Östra Rögårdsgatan Sidogata Brand-, räddnings- och angöringstrafik Busshållplats BELYSNING Ljus är inte bara ljus. Ljus är en berättelse om rum, dynamiskt och hela tiden varierande. När belysningen är som bäst berättar den historier och skapar atmosfär. På Norrtälje Hamn skall ljuset därför ha både en märkbar karaktär såväl som ett målbart värde i förhållande till att öka trafiksäkerheten och tryggheten i området. Belysningen är planerad med utgångspunkt i de utmaningar som finns vid ljussättning av vattennära miljöer. Belysningen är därför generellt avbländad och riktad, så att den inte dominerar och ger oönskade speglingar eller bländar. Ljusdesignen tar utgångspunkt i områdets naturliga kvaliteter så som den ostörda utsikten över ett mörkt hav och möjlighet för att ankomma med båt och uppleva Norrtälje Hamns vackra skyline. Belysningen utförs generellt med strålkastare monterade på vackra trämaster. De gedigna trämasterna skapar ett raffinerat möte mellan Norrtäljes historiska centrum och den nya Hamnfronten. Masterna är av olika höjder och står utspridda längs hamnen, som master på ett hav. Detta ger inte bara en tydlig identitet i dagsljus utan också en stor flexibilitet till belysningen och möjlighet för att framhäva den stora variationen i skala och karaktär som hamnen erbjuder. En promenad längs hamnen bjuder både på intima och stämningsfulla upplevelser med integrerad belysning i trädäck samt storslagna upplevelser där en ostörd utsikt över det mörka vattnet tar plats. Belysningen skall understöda den visuella relationen mellan land och vatten. Stadens nya skyline skall understödas i vackra reflektioner om kvällen. Princip för belysning 1:400 Plan över delområde 1, 1:400 SJÖTULLSTORGET GRÖNA ÖAR VID SILOPLATSEN SKAPAR ETT BRA MIKROKLIMAT VID KANTZONEN OCH REDUCERAR DOWNFLUSH -VIND FRÅN DE HÖGA BYGGNADERNA ROSLAGSPARKEN SOCIETETSPARKEN HAMNPAVILJONGEN UTESERVERING ViD S/S NORRTELJE KAJSTRÅKET UTKIKSPLATS MOT HAMNKLIPPAN BESÖKSHAMN TRÄDÄCK I OLIKA NIVÅER BRO TILL SOCIETETSPARKEN RAMP +1,3 +0,6 Snitt BB genom Sjötullstorget 1:200 Snitt CC genom Kajstråket 1:200

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107 Anna Bärring Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom & Maria Papafingos Eric Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Checklista för urbant friluftsliv

Checklista för urbant friluftsliv Checklista för urbant friluftsliv Beskrivning och kartläggning av området Faktorer som enligt dokumenterad forskning främjar urbant friluftsliv och som är avgörande för användningen av grönområden, är

Läs mer

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3)

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3) cykelställ ca 5 platser F omklädning och WC utedusch bef. ilastning för båt behålls Befintliga solitärträd behålls, sly röjs och marken rensas från ytligt skräp/skrot. Ny jord påförs och besås med ängsfröblandning.

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN?

NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN? NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN? IDÉSTUDIE NY GÅNG- OCH CYKELBRO ÖVER STÅNGÅNG I NYGATANS FÖRLÄNGNING 2009-01-08 Tyréns/LC, JG 2008-12-03 1 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...3 Förutsättningar...4

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit.

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit. Välkommen till Västra Eriksberg Information till dig som flyttar hit. Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg! Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Ta in naturens färger. Akutex FT kulörkollektion

Ta in naturens färger. Akutex FT kulörkollektion Ta in naturens färger Akutex FT kulörkollektion Ta in naturens färger Akutex FT kulörkollektion Under utvecklingen av denna nya färgkollektion, kontaktade vi en grupp europeiska inredningsdesigners, arkitekter

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus I Mariestads skärgård finns många utflyktsmål. Här samsas naturreservat med sandstränder och klippor. foto: mostphotos Mariestad har en av

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

MELLAN HIMMEL OCH VATTEN - ett flexibelt boende i samklang med naturen

MELLAN HIMMEL OCH VATTEN - ett flexibelt boende i samklang med naturen Hemmet idag måste kunna erbjuda ett flexibelt boende för en modern och hållbar livsstil samtidigt som det harmonierar med omgivningen. Detta ställer nya krav på material och arkitektonisk utformning. Dalslandsstugan

Läs mer

Oceanhamnen. Vindstudie. Helsingborg. Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg. November 2013. Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD

Oceanhamnen. Vindstudie. Helsingborg. Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg. November 2013. Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD Oceanhamnen Helsingborg Vindstudie Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg November 2013 Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Uppdraget 2 Metod 2 Klimat

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter VAD ÄR ETT

Läs mer

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Urbana analyser & strategisk design 2005-12-06 2 Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys Innehåll INLEDNING 7 Uppdraget Medverkande

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer