NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN"

Transkript

1 01 VÄRDEN: MÄTBART & MÄRKBART Utvecklingen av Norrtälje Hamn ska både kunna mätas och märkas. I vårt förslag till utveckling av området använder vi oss av kompletterande tillvägagångssätt där alla åtgärder både har ett praktiskt och ett estetiskt värde. Det vill säga allt vi föreslår har två sidor: en mätbar och en märkbar. Vi arbetar med kärnvärdena barn, båtar och bad genom att beskriva vår gestaltning med detta kompletterande språk. Detta för att barn, båtar och bad både handlar om det rationella mätbara: om vattenkvalitet, biodiversitet, klimatsäkring och kustsäkring och om det estetiska märkbara om sinnliga påverkningar som går på djupet och skapar trygga upplevelser och nya minnen. På det sättet försäkrar vi oss om att det ekonomiska, miljömässiga och socialt hållbara inte bara handlar om rationella, praktiska och mätbara fakta, utan att hållbarheten också handlar om det fysiskt närvarande och märkbara; känslor och upplevelser som påverkar vårt vardagliga liv. JUNI 2015 TÄVLINGSFÖRSLAG OM UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET NORRTÄLJE HAMN Skärgårdskalas i Norrtälje Inspirerat av skärgårdens vackra natur och stadens speciella charm, blir Norrtälje Hamn ett nytt och värdefullt stadsrum både för besökare som angör med båt eller till fots från staden. Hamnen blir en fin mötesplats för norrtäljebor och besökare. Ett nytt urbant ölandskap på kajkanten skapar unika möjligheter såväl för barn som båtar och bad, och gör angöringen från vattnet till en svårslagen upplevelse. En välkomnande och vattennära miljö som framhäver och stärker stadens identitet som skärgårdsstad. Den nya hamnfronten ska präglas av liv och aktivitet, fysiskt och kulturellt, i ett varierande, maritimt stadsrum som förenar den traditionella småstaden, den nya stadsdelen, hamnen och skärgårdslivet. Med vårt gestaltningsförslag vill vi skapa rum för människor på kajkanten på första parkett till framtiden. Illustrationen visar fôrslagets ambition om att göra kärnvärdena barn, båtar och bad både mätbara och märkbara 02 MISSION: DEN FLEXIBLA HAMNEN Tillsammans med kommunen, näringsidkare, invånare och besökande människor vill vi med en ny gestaltning av området transformera hamnen från en monofunktionell industrihamn till ett varierat, multifunktionellt och programmerbart stadsrum en plats där alla Norrtäljebor känner sig hemma. Vi vill vara kommunens samarbetspartner och hjälpa till att förverkliga invånarnas drömmar. Norrtälje kommun har redan gjort en stor insats med att involvera norrtäljeborna i utvecklingen av hamnfronten, och invånarna har många goda idéer. Det är en stor fördel och en bra utgångspunkt för vårt gemensamma arbete där kommunen är experter på staden och vi på gestaltning av offentliga rum och vegetation. Tillsammans kan vi ge era kärnvärden form i den fysiska verkligheten och skapa funktionella och välkomnande platser i staden. Det önskar vi göra genom att skapa flexibla ramar som invånarna själva får lov att fylla. Det skapar en långsiktigt hållbar och öppen design, som kan anpassas till invånarnas önskemål, stadens behov och tidens skiftande trender och behov. En hållbar stadsutveckling handlar inte bara om att skapa en tydlig ram för gestaltningen, det handlar lika mycket om att ge utrymme för anpassning efter olika och tillkommande funktionskrav på olika platser i området, så att vår föreslagna gestaltning säkrar en långsiktig hållbar utformning. Skärgårdens öar Stadens golv Illustrationen visar förslagets huvudstrategi om att fortsätta stadens golv ut på hamnen, samt att dra in skärgårdens ökvaliteter in på hamnen. 03 STRATEGI Norrtälje Hamn blir en plats där skärgårdens vackra natur möter stadens charm, där urbanitet möter skärgårdens naturvärden och tillsammans formar ett levande stadsliv i Norrtälje Hamn. Vi vill skapa en grodd miljö i samexistens med den bebyggda miljön. Miljöer, som existerar under 1 2 STADENS GOLV UT PÅ HAMNEN! Från väst fortsätter stadens golv ut i hamnområdet, och skapar en tydlig och tillgänglig visuell förbindelse som främjar människors rörelser och lusten att gå mellan stadens centrum och hamnområdet. Vi låter oss inspireras av markbeläggningen i staden och ger den ett nytt uttryck för hamnen. var sina villkor i staden och tillsammans skapar fysiska ramar om barn, båtar och bad, som både är mätbara och märkbara. Konkret vill vi göra detta genom följande: SKÄRGÅRDENS ÖAR IN PÅ HAMNEN! Från öst för vi in skärgården i hamnområdet genom en design som är inspirerad av skärgårdens kvaliteter och funktioner. Det kommer till uttryck i öar i olika storlekar som tar ner hamnens stora industriella skala till en mänsklig nivå. 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN Vi vill fånga upp skärgårdens unika kvaliteter och karaktär i Norrtälje Hamn och skapa en variation av öar som ska utgöra en robust ram för såväl vardagslivet i Norrtälje som för den säsongspräglade skärgårdsturismen. Denna designprincip ger följande fördelar: 1. Enkelt att etappindela 2. Flexibelt med hänsyn till invånarengagemang 3. Koncentrerar stadslivet och skapar möten mellan barn, båtar och bad 4. Kräver minimal drift och underhåll 5. Stor variation 6. Högt naturvärde 7. Fördelaktigt mikroklimat Här nämner vi fyra av skärgårdens kvaliteter, som ska vara styrande redskap i utvecklingen av Norrtälje Hamn och som ska säkra att kärnvärdena barn, båtar och bad blir mätbara och märkbara. I skärgården är det skönt att vistas på öarna, där man slår sig ner och insuper öns unika upplevelser, samt att färdas mellan öarna där man seglar, utövar vattensport och njuter av att röra sig fritt. På samma sätt ska Norrtälje Hamn kombinera vistelse och rörelse. På öarna i hamnen kan man slå sig ner och fördjupa sig i öns speciella karaktär, medan rummet mellan öarna styr flödet av cyklister, bilister och fotgängare och skapar en god trafiksäkerhet. I Roslagens skärgård finns tusentals av öar som alla har en unik identitet och karaktär. Denna variation och upplevelsesrikedom vill vi applicera på Norrtälje Hamn, dels för att ge utrymme för alla invånares önskemål, dels för att skapa ett stort naturvärde och hög biodiversitet till glädje för hela staden. 70 % av öarna ska ha vegetation med högt naturvärde och biodiversitet medan 30 % ska utformas i dialog med Norrtälje kommun och hamnens brukare. Östkustens skärgård har mjuka linjer formade av istidens nötning mot klipporna. Vattenkontakten är direkt och det är lätt att angöra öarna med båt. Det är här i gränslandet mellan land och vatten som livet njuts, skärgårdens natur och de seglande båtarna beskådas, båtarna svabbas och fötterna doppas. Denna speciella kvalitet, som både är mätbar och märkbar, vill vi arbeta med i hamnens kantzoner. I vår gestaltning kommer vi ha särskilt fokus på en tillgänglig kantutformning från den minsta kantstenen till den längsta kajkanten. En solig vinterdag vid Hamnklippan och Hamnplatsen PÅ ÖN OCH MELLAN ÖARNA DIVERSITET EN Ö FÖR DIG KANTEN MIN FAVORITPLATS REFLEKTION OCH MAGISKT MÅNLJUS Det naturliga ljuset upplevs på ett helt annat sätt på skärgårdens öar än i fastlandets städer. Dagsljuset glittrar på havet och på natten reflekteras månljuset i mjuka, böljande vattenrörelser. På enstaka ställen blinkar ett gyllene ljus från skärgårdens sommarstugor och fyrar i det skvalpande vattnet. Seglare använder ljuset till att navigera i kvällstimmarna. På samma sätt ska belysningen på Norrtälje Hamn utformas, med funktion, estetik och miljö i balans. Belysningen är aldrig bländande, främjar rekreation och aktivitet och bidrar till en upplevelserik rörelse i hamnområdet där ett avskärmat ljus bevarar den fria utsikten över det mörka vattnet.

2 05 HUVUDGREPP: EN HAMNFRONT FÖR HELA STADEN Förslaget bygger på fem huvudgrepp som alla har gemensamt att de stärker relationen mellan den traditionella småstaden, den nya stadsdelen, hamnen och skärgården. Detta gör att hamnfronten blir en fortsättning på historien om Norrtälje och att det nya stadsrummet framhäver och förstärker stadens befintliga platsspecifika kvaliteter. Målet är att den nya hamnfronten ökar värdet på både den nya stadsdelen och den befintliga staden, samtidigt som de rumsliga kvaliteterna höjs på många platser. Stadens stenbeläggning förs ut i hamnen så att det skapas en visuell och taktil känsla av samband från den historiska stadskärnan till den nya hamnfronten. Samtidigt har det samlande stadsgolvet en praktisk, mätbar kvalitet som en tillgänglig och organiserande matta, vilken gör det möjligt för alla att röra sig oavsett ålder och transportmedel. På det sättet kopplas staden och hamnen tätare ihop både mätbart och märkbart. Societetsparken Kajstråket En hel upplevelse! ETT GEMENSAMT STADSGOLV EN BLÅGRÖN HAMNFRONT KANTER FÖR ALLA! TVÅ TYNGDPUNKTER Utvecklingen av det offentliga rummet i hamnområdet ska ses i relation till Societetsparken, så att det utvecklas en samlad blågrön hamnfront. Societetsparkens grönska och frodighet ska komplettera hamnens öppenhet så att det uppstår en kontrasteffekt och synergi mellan dessa två stadsattraktioner. Området ska märkbart bli en inbjudande och behaglig plats att uppehålla sig på. Träden och vegetationen har en mätbart positiv effekt för biodiversiteten samt för mikroklimatet där träden ger lä för vind och skydd för regn. Båtzoner: hård kant Kantzon vid byggnader: utvidgad kant Skärgårdsstrand: mjuk kant Vårt förslag fokuserar speciellt på kanten, gränslandet, mellan land och vatten för att skapa de mest tillgängliga, trygga och attraktiva förutsättningarna för barn, båtar och bad. Det ska vara lätt för alla slags båtar att lägga till vid kajen och det ska omvänt också vara möjligt för alla människor, oavsett ålder och funktion, att komma nära vattnet. Det ska vara märkbart lättare att röra sig från vatten till land och omvänt och mätbart fler människor kommer därför att använda hamnfronten. Kantzonen vid byggnadernas öppna bottenvåningar ska dels vara märkbart attraktiva vistelseszoner, dels ha ett mätbart förbättrat mikroklimat. Hamnpaviljong på Sjötullstorget Situationsplan 1:1000 Hamnklippan på Hamnplatsen I gestaltningsförslaget placeras två fyrtorn ut som både kommer att fungera som sociala magneter och som visuella riktmärken; dels från stadens centrum, dels från Norrtäljeviken. På den nya platsen där Sjötullsgatan möter Roslagsgatan och hamnfronten, placeras den nya Hamnpaviljongen som ska innehålla möjligheter för lärande, information och servering. Mellan delområde 2 och 3 placeras Hamnklippan som kommer bli en katalysator för vattenaktiviteter, lek och kulturella evenemang. Dessa platsbildningar kommer vara märkbara, identitetsgivande och ikoniska element i stadens offentliga rum, och mätbart ha funktionen av praktiska riktmärken, spännande mötesplatser och viktiga servicefunktioner.

3 06 ETT KALAS FÖR ALLA! Vårt mål med att applicera skärgården på hamnen och introducera urbana öar på kajen är att skapa ett inkluderande och demokratiskt rum för hela staden. En urban skärgård där det finns plats för såväl större sällskap som för den som besöker hamnområdet på egen hand. Vi vill med denna gestaltningsprincip skapa ett nytt rum för stadens invånare och besökare där hamnmiljön förstärks med ett smörgårdsbord av naturvärden, djur- och växtliv, pedagogiska rum, vattenaktivitetsmöjligheter och ett inspirerande kulturutbud. Med gestaltningsprincipen blir kärnvärdena barn, båtar och bad både mätbara och märkbara. Vid de höga byggnaderna placeras gröna öar i kantzonen för att reducera vinden och skapa ett behagligt mikroklimat. Användarbestämda öar kan till exempel vara en lekplats De gröna öarna skapar en mänsklig skala på hamnen 30% 70% Illustrationen visar öarnas möjliga karaktär GRÖNA ÖAR OCH ANVÄNDARBESTÄMDA ÖAR 70 % av öarna ska vara gröna och frodiga eftersom vi mätbart vill öka stadens biodiversitet, minska stadsdelens fotavtryck ur ett miljöperspektiv, optimera mikroklimatet och skapa attraktiva habitat för insekter och fåglar. Med de gröna öarna vill vi också skapa ett märkbart högre upplevelseoch trivselvärde för stadens användare för såväl varma midsommarnätter, ljumma vårkvällar, blåsiga höstdagar som iskalla vintermorgnar. Vi har valt att utforska den befintliga naturkvaliteten i och omkring Norrtälje för att komplettera den med nya arter som kan stödja och öka områdets nuvarande biodiversitet. Istället för att enbart fylla ytorna med en dekorativ grönska vill vi, där det är möjligt, också använda öarna till att skapa vanliga habitat så att Norrtälje hamnfront inte bara finns för invånare och besökare utan också för fåglar, insekter och djur. 30 % av öarna läggs ut som zoner där alla intresserade invånare kan vara involverade och prägla och påverka utvecklingen. Genom att bjuda in och engagera ortsbefolkningen i utvecklingen av det offentliga rummet i hamnområdet, kan vi befästa ett engagemang, skapa känslan av tillhörighet och ägande samt skapa en gemensam identitet som är unik för Norrtälje med invånarna som medskapare. Öarna som brukarna kan vara med och utforma, kan till exempelvis innehålla idrotts- och sportsmöjligheter, vattenaktiviteter, lekplatser eller kulturmöjligheter. Det är viktigt att de ger förutsättningar för aktivitet och stadsliv året runt - sommar, vinter, vår och höst. Illustrationen visar en kantsituation vid kajstråket, där en gruppe seglare äter deras kvällsmat på en ö på kajen. S/S Norrtelje och stadens centrum skiner i solnedgången. SCEN FÖR KULTUREVENEMANG HAMNKLIPPAN KULTURHUS BRO TILL SOCIETETSPARKEN HAMNPLATSEN HOPPTORN PIRPLATSEN SKÄRGÅRDSSTRANDEN 50 M HAMNBAD +2.0 STRANDAKTIVITETER BARNVÄNLIGT VATTENDJUP STRANDPROMENADEN VATTENDJUP 1,5-4 M VATTENDJUP 0-3 M VATTENDJUP 5-7 m EN MEMBRAN RENSAR VATTNET I BASSÄNGEN Snitt AA genom delområde 2 och 3, 1:200

4 DELOMRÅDE 3: SKÄRGÅRDSSTRANDEN Skärgårdsstranden blir en modern, urban badstrand i en naturlig omgivning. Här används naturens processer till att rena vattnet i så kallade reningsöar som både har en välgörande effekt på vattenkvaliteten och ger spännande upplevelser när man rör sig genom dem på träbyggan. Stranden blir också en perfekt nybörjarstrand där barn kan lära sig att simma och kan bada i en mer lugn och skyddad miljö med möjlighet till överblick från alla håll. Här är det stängt för båttrafik och man kan istället utforska öarnas natur till fots eller badandes från vattnet. Skärgårdsstranden har plats för såväl strandsport som avkoppling på badfilten och blir tillgänglig för rullstolsburna via piren. Vid kallbadhusets kan funktionshindrade ta sig ett dopp i det blå via en ramp ner till vattnet. Med strandkiosken på ett bekvämt avstånd och parkeringsplatsen dold bakom en frodig plantering med strandvegetation och höga träd, kan man njuta av strandlivet i Norrtälje. Illustrationen visar delområde 2 och 3 vid Hamnplatsen, Hamnklippan och Skärgårdsstranden. DELOMRÅDE 2: HAMNPLATSEN & HAMNKLIPPAN Norrtäljes hamnplats blir ett öppet, inbjudande rum med plats för olika arrangemang och händelser i staden. Här kommer det vara ett aktivt stadsliv med ett myller av människor som stiger av och på skärgårdsbåtar, besöker små butiker, caféer och gallerior i de nya byggnadernas aktiva fasader samt promenerar i solen längs den trevliga kajkanten. Hamnklippan är en ny och spännande vistelseplats som skär in i hamnfronten och på ett naturligt sätt bryter kajkantens skarpa avgränsning. Inspirerat av skärgårdens mjuka klippformationer kommer hamnklippan stegvis stegra sig upp mellan kaj- och vattenkant och bli ett attraktivt rum att vistas i, för avslappning såväl som för lek. Hamnklippan utformas så att den är en plats för alla där det alltid kommer finnas skydd för vinden och skugga för solen. En särskilt bra plats att njuta av utsikten ifrån. Hamnklippan ligger intill den nya hamnbassängen och sluttar ner mot skärgårdens angöringsplats, där båtar kan lägga till. I Hamnbassängen är det både möjlighet för motionssim i 50 metersbanor samt bad, plask och lek då man från varierande höjder kan hoppa från kanten och toppen av hamnklippan rakt ner i bassängen. Delområde två och tre möter varandra på piren, där det byggs dels en grupp av byggnader med kallbadhus inklusive bastu, dels ett gemensamt föreningshus för vattensportklubbar med omklädningsrum, undervisningslokal och uthyrning av utrustning samt ett kulturhus med plats för musik, dans, café och glasskiosk. Möjligheterna för byggnaderna är många och flexibla och vi ser med glädje fram emot att utveckla byggnaderna och piren tillsammans med stadens intressenter från näringsliv och lokalt föreningsliv. Lärningsområde Plan över delområde 2 och 3, 1:400

5 INFRASTRUKTUR: TRAFIKSÄKER PROMENADSTAD DELOMRÅDE 1: HAMNPAVILJONGEN PÅ SJÖTULLSTORGET I hamnområdets offentliga rum prioriteras stadens oskyddade trafikanter högst. Det är vår ambition att utveckla hamnfronten som en promenadstad och vårt förslag innebär en tydlig trafikstrategi och gestaltningsprincip för beläggningar, så att det blir enkelt och tryggt att röra sig till fots eller på cykel mellan hamnen och staden. Samtidigt måste olika trafikslag kunna samverka i området, eftersom hamnen i framtiden erbjuder ett stort utbud av service, kultur och rekreation och bostäder vilket medför såväl boende- och besökstrafik som transport av varor och evenemangsutrustning. På själva hamnfronten minimeras motortrafiken till endast behörig trafik och räddningstjänst. Parkeringen i den nya stadsdelen är förlagd till gatorna och på strategiskt placerade parkeringsplatser, medan själva hamnfronten hålls fri från parkering med undantag för spridda handikapparkeringar längs kajen. Cykelparkeringar integreras i gestaltningen av öarna så de inte skämmer hamnfronten. Kort sagt vill vi etablera hamnfronten som en samlad och enhetlig yta en förlängning av stadens golv så att det offentliga rummet blir tillgängligt för alla och uppfattas som en naturlig mötesplats i staden. Den nya platsen som korsar Roslagsgatan utformas som en gemensam yta för alla trafikslag, shared space, men med förstärkt trafiksäkerhet genom att gatans sträckning förtydligas med pollare. Markbeläggningen markerar skillnaden mellan kantzonen, körytan och promenadytan. Vid kantzonerna mot byggnaderna används smågatsten, medan arealet där bilar kan köra och cyklister och fotgängare färdas (shared space) är med nedslipad yta. Längre ut på kajstråket används betongflisor och in situ stöpt ljus betong i större formater, som markerar platsbildningarna längs kajstråket. Beläggningen läggs ut med en graduering i toner från mörkt till ljust. Korsningen mellan Roslagsgatan, Sjötullsgatan och hamnen blir i framtiden en central plats i Norrtälje som skapar en säker och tillgänglig förbindelse mellan stadens historiska centrum och hamnen. Platsen ska välkomna besökare från skärgården till stadens centrum och samtidigt dra stadslivet ut på den nya blågröna hamnfronten. Med en ny beläggning, trafikåtgärder för ökad säkerhet och en genomgående ökning av vegetation längs Roslagsgatan skapas ett attraktivt, nytt stadsrum med aktivitet och uteserveringar både vid Åtellet och s/s Norrtelje. En ny hamnpaviljong som är synlig både från staden och hamnen markerar övergången mellan det urbana livet i staden och det maritima livet i hamnen och hälsar alla välkomna till Norrtäljes nya hamnfront. Paviljongen blir en ny mötesplats och ett kunskapscentrum för såväl lokalbefolkningen som besökande, där man kan hämta praktisk information och lära sig om stadens historia och hamnens spännande, gröna utveckling. Promenad för fotgängare och cyklister Halksäkert trädäck Kantzon Handikapparkering Parkering Roslagsgatan Östra Rögårdsgatan Sidogata Brand-, räddnings- och angöringstrafik Busshållplats BELYSNING Ljus är inte bara ljus. Ljus är en berättelse om rum, dynamiskt och hela tiden varierande. När belysningen är som bäst berättar den historier och skapar atmosfär. På Norrtälje Hamn skall ljuset därför ha både en märkbar karaktär såväl som ett målbart värde i förhållande till att öka trafiksäkerheten och tryggheten i området. Belysningen är planerad med utgångspunkt i de utmaningar som finns vid ljussättning av vattennära miljöer. Belysningen är därför generellt avbländad och riktad, så att den inte dominerar och ger oönskade speglingar eller bländar. Ljusdesignen tar utgångspunkt i områdets naturliga kvaliteter så som den ostörda utsikten över ett mörkt hav och möjlighet för att ankomma med båt och uppleva Norrtälje Hamns vackra skyline. Belysningen utförs generellt med strålkastare monterade på vackra trämaster. De gedigna trämasterna skapar ett raffinerat möte mellan Norrtäljes historiska centrum och den nya Hamnfronten. Masterna är av olika höjder och står utspridda längs hamnen, som master på ett hav. Detta ger inte bara en tydlig identitet i dagsljus utan också en stor flexibilitet till belysningen och möjlighet för att framhäva den stora variationen i skala och karaktär som hamnen erbjuder. En promenad längs hamnen bjuder både på intima och stämningsfulla upplevelser med integrerad belysning i trädäck samt storslagna upplevelser där en ostörd utsikt över det mörka vattnet tar plats. Belysningen skall understöda den visuella relationen mellan land och vatten. Stadens nya skyline skall understödas i vackra reflektioner om kvällen. Princip för belysning 1:400 Plan över delområde 1, 1:400 SJÖTULLSTORGET GRÖNA ÖAR VID SILOPLATSEN SKAPAR ETT BRA MIKROKLIMAT VID KANTZONEN OCH REDUCERAR DOWNFLUSH -VIND FRÅN DE HÖGA BYGGNADERNA ROSLAGSPARKEN SOCIETETSPARKEN HAMNPAVILJONGEN UTESERVERING ViD S/S NORRTELJE KAJSTRÅKET UTKIKSPLATS MOT HAMNKLIPPAN BESÖKSHAMN TRÄDÄCK I OLIKA NIVÅER BRO TILL SOCIETETSPARKEN RAMP +1,3 +0,6 Snitt BB genom Sjötullstorget 1:200 Snitt CC genom Kajstråket 1:200

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus I Mariestads skärgård finns många utflyktsmål. Här samsas naturreservat med sandstränder och klippor. foto: mostphotos Mariestad har en av

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit.

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit. Välkommen till Västra Eriksberg Information till dig som flyttar hit. Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg! Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ta in naturens färger. Akutex FT kulörkollektion

Ta in naturens färger. Akutex FT kulörkollektion Ta in naturens färger Akutex FT kulörkollektion Ta in naturens färger Akutex FT kulörkollektion Under utvecklingen av denna nya färgkollektion, kontaktade vi en grupp europeiska inredningsdesigners, arkitekter

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Oceanhamnen. Vindstudie. Helsingborg. Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg. November 2013. Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD

Oceanhamnen. Vindstudie. Helsingborg. Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg. November 2013. Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD Oceanhamnen Helsingborg Vindstudie Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg November 2013 Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Uppdraget 2 Metod 2 Klimat

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Det nya Öland Björkviken

Det nya Öland Björkviken Det nya Öland Björkviken www.gbjbygg.se Med havet som bästa granne. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG ÖLAND björkviken svårslaget läge Det nya Öland ligger lite bättre till redan från början. Nära

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

MELLAN HIMMEL OCH VATTEN - ett flexibelt boende i samklang med naturen

MELLAN HIMMEL OCH VATTEN - ett flexibelt boende i samklang med naturen Hemmet idag måste kunna erbjuda ett flexibelt boende för en modern och hållbar livsstil samtidigt som det harmonierar med omgivningen. Detta ställer nya krav på material och arkitektonisk utformning. Dalslandsstugan

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Finja Betong. Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade

Finja Betong. Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade Fasad Finja Betong Putsade fasader Vackra, trygga och beprövade Iso-Fin Hässleholmsvägen, Vittsjö Iso-Fin Almvägen, Kristianstad Iso-Plus Stora Ursvik, Sundbyberg (ovan) Iso-Min Fogdevägen, Bagarmossen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (9) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Rabatterat semesterboende i Italien

Rabatterat semesterboende i Italien Rabatterat semesterboende i Italien Fackförbundens medlemmar har möjlighet att boka rabatterat semesterboende i Italien. La Serra och Riva del Sole är två semester och konferensanläggningar som ägs av

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

KONFERENS I KROATIEN 2014

KONFERENS I KROATIEN 2014 KONFERENS I KROATIEN 2014 Scandjet travel erbjuder grupp- och konferensresor till ett av Europas vackraste och solsäkraste länder - Kroatien. Vi erbjuder skräddarsydda arrangemang i en fantastisk och inspirerande

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR

SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR Alla ska få vara stolta över vår kommun SödersläBsparDet vill ab kommande generadoner ska vara stolta över sin kommun. Hållbara lösningar med hänsyn Dll trelleborgarna

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Skanörs Kallbadhus & Restaurang. Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013

Skanörs Kallbadhus & Restaurang. Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013 Skanörs Kallbadhus & Restaurang Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013 Initiativtagare Nicholas Hörlin, 1972, Uppväxt i Skanör & Falsterbo Har i över 10 år arbetat med affärsutveckling inom fastighetsbranschen.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut.

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut. Kungsgatan 15 Lokalen har stora höga fönster mot Kungsgatans lockande vimmel. Här hamnar du mitt i allt, i en inspirerande miljö där vi tillsammans skapar lokalmagi Typ Kontor Storlek 1070 kvm Adress Kungsgatan

Läs mer

KONFERENS I KROATIEN 2014

KONFERENS I KROATIEN 2014 KONFERENS I KROATIEN 2014 Scandjet travel erbjuder grupp- och konferensresor till ett av Europas vackraste och solsäkraste länder - Kroatien. Vi erbjuder skräddarsydda arrangemang i en fantastisk och inspirerande

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer