NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN"

Transkript

1 01 VÄRDEN: MÄTBART & MÄRKBART Utvecklingen av Norrtälje Hamn ska både kunna mätas och märkas. I vårt förslag till utveckling av området använder vi oss av kompletterande tillvägagångssätt där alla åtgärder både har ett praktiskt och ett estetiskt värde. Det vill säga allt vi föreslår har två sidor: en mätbar och en märkbar. Vi arbetar med kärnvärdena barn, båtar och bad genom att beskriva vår gestaltning med detta kompletterande språk. Detta för att barn, båtar och bad både handlar om det rationella mätbara: om vattenkvalitet, biodiversitet, klimatsäkring och kustsäkring och om det estetiska märkbara om sinnliga påverkningar som går på djupet och skapar trygga upplevelser och nya minnen. På det sättet försäkrar vi oss om att det ekonomiska, miljömässiga och socialt hållbara inte bara handlar om rationella, praktiska och mätbara fakta, utan att hållbarheten också handlar om det fysiskt närvarande och märkbara; känslor och upplevelser som påverkar vårt vardagliga liv. JUNI 2015 TÄVLINGSFÖRSLAG OM UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET NORRTÄLJE HAMN Skärgårdskalas i Norrtälje Inspirerat av skärgårdens vackra natur och stadens speciella charm, blir Norrtälje Hamn ett nytt och värdefullt stadsrum både för besökare som angör med båt eller till fots från staden. Hamnen blir en fin mötesplats för norrtäljebor och besökare. Ett nytt urbant ölandskap på kajkanten skapar unika möjligheter såväl för barn som båtar och bad, och gör angöringen från vattnet till en svårslagen upplevelse. En välkomnande och vattennära miljö som framhäver och stärker stadens identitet som skärgårdsstad. Den nya hamnfronten ska präglas av liv och aktivitet, fysiskt och kulturellt, i ett varierande, maritimt stadsrum som förenar den traditionella småstaden, den nya stadsdelen, hamnen och skärgårdslivet. Med vårt gestaltningsförslag vill vi skapa rum för människor på kajkanten på första parkett till framtiden. Illustrationen visar fôrslagets ambition om att göra kärnvärdena barn, båtar och bad både mätbara och märkbara 02 MISSION: DEN FLEXIBLA HAMNEN Tillsammans med kommunen, näringsidkare, invånare och besökande människor vill vi med en ny gestaltning av området transformera hamnen från en monofunktionell industrihamn till ett varierat, multifunktionellt och programmerbart stadsrum en plats där alla Norrtäljebor känner sig hemma. Vi vill vara kommunens samarbetspartner och hjälpa till att förverkliga invånarnas drömmar. Norrtälje kommun har redan gjort en stor insats med att involvera norrtäljeborna i utvecklingen av hamnfronten, och invånarna har många goda idéer. Det är en stor fördel och en bra utgångspunkt för vårt gemensamma arbete där kommunen är experter på staden och vi på gestaltning av offentliga rum och vegetation. Tillsammans kan vi ge era kärnvärden form i den fysiska verkligheten och skapa funktionella och välkomnande platser i staden. Det önskar vi göra genom att skapa flexibla ramar som invånarna själva får lov att fylla. Det skapar en långsiktigt hållbar och öppen design, som kan anpassas till invånarnas önskemål, stadens behov och tidens skiftande trender och behov. En hållbar stadsutveckling handlar inte bara om att skapa en tydlig ram för gestaltningen, det handlar lika mycket om att ge utrymme för anpassning efter olika och tillkommande funktionskrav på olika platser i området, så att vår föreslagna gestaltning säkrar en långsiktig hållbar utformning. Skärgårdens öar Stadens golv Illustrationen visar förslagets huvudstrategi om att fortsätta stadens golv ut på hamnen, samt att dra in skärgårdens ökvaliteter in på hamnen. 03 STRATEGI Norrtälje Hamn blir en plats där skärgårdens vackra natur möter stadens charm, där urbanitet möter skärgårdens naturvärden och tillsammans formar ett levande stadsliv i Norrtälje Hamn. Vi vill skapa en grodd miljö i samexistens med den bebyggda miljön. Miljöer, som existerar under 1 2 STADENS GOLV UT PÅ HAMNEN! Från väst fortsätter stadens golv ut i hamnområdet, och skapar en tydlig och tillgänglig visuell förbindelse som främjar människors rörelser och lusten att gå mellan stadens centrum och hamnområdet. Vi låter oss inspireras av markbeläggningen i staden och ger den ett nytt uttryck för hamnen. var sina villkor i staden och tillsammans skapar fysiska ramar om barn, båtar och bad, som både är mätbara och märkbara. Konkret vill vi göra detta genom följande: SKÄRGÅRDENS ÖAR IN PÅ HAMNEN! Från öst för vi in skärgården i hamnområdet genom en design som är inspirerad av skärgårdens kvaliteter och funktioner. Det kommer till uttryck i öar i olika storlekar som tar ner hamnens stora industriella skala till en mänsklig nivå. 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN Vi vill fånga upp skärgårdens unika kvaliteter och karaktär i Norrtälje Hamn och skapa en variation av öar som ska utgöra en robust ram för såväl vardagslivet i Norrtälje som för den säsongspräglade skärgårdsturismen. Denna designprincip ger följande fördelar: 1. Enkelt att etappindela 2. Flexibelt med hänsyn till invånarengagemang 3. Koncentrerar stadslivet och skapar möten mellan barn, båtar och bad 4. Kräver minimal drift och underhåll 5. Stor variation 6. Högt naturvärde 7. Fördelaktigt mikroklimat Här nämner vi fyra av skärgårdens kvaliteter, som ska vara styrande redskap i utvecklingen av Norrtälje Hamn och som ska säkra att kärnvärdena barn, båtar och bad blir mätbara och märkbara. I skärgården är det skönt att vistas på öarna, där man slår sig ner och insuper öns unika upplevelser, samt att färdas mellan öarna där man seglar, utövar vattensport och njuter av att röra sig fritt. På samma sätt ska Norrtälje Hamn kombinera vistelse och rörelse. På öarna i hamnen kan man slå sig ner och fördjupa sig i öns speciella karaktär, medan rummet mellan öarna styr flödet av cyklister, bilister och fotgängare och skapar en god trafiksäkerhet. I Roslagens skärgård finns tusentals av öar som alla har en unik identitet och karaktär. Denna variation och upplevelsesrikedom vill vi applicera på Norrtälje Hamn, dels för att ge utrymme för alla invånares önskemål, dels för att skapa ett stort naturvärde och hög biodiversitet till glädje för hela staden. 70 % av öarna ska ha vegetation med högt naturvärde och biodiversitet medan 30 % ska utformas i dialog med Norrtälje kommun och hamnens brukare. Östkustens skärgård har mjuka linjer formade av istidens nötning mot klipporna. Vattenkontakten är direkt och det är lätt att angöra öarna med båt. Det är här i gränslandet mellan land och vatten som livet njuts, skärgårdens natur och de seglande båtarna beskådas, båtarna svabbas och fötterna doppas. Denna speciella kvalitet, som både är mätbar och märkbar, vill vi arbeta med i hamnens kantzoner. I vår gestaltning kommer vi ha särskilt fokus på en tillgänglig kantutformning från den minsta kantstenen till den längsta kajkanten. En solig vinterdag vid Hamnklippan och Hamnplatsen PÅ ÖN OCH MELLAN ÖARNA DIVERSITET EN Ö FÖR DIG KANTEN MIN FAVORITPLATS REFLEKTION OCH MAGISKT MÅNLJUS Det naturliga ljuset upplevs på ett helt annat sätt på skärgårdens öar än i fastlandets städer. Dagsljuset glittrar på havet och på natten reflekteras månljuset i mjuka, böljande vattenrörelser. På enstaka ställen blinkar ett gyllene ljus från skärgårdens sommarstugor och fyrar i det skvalpande vattnet. Seglare använder ljuset till att navigera i kvällstimmarna. På samma sätt ska belysningen på Norrtälje Hamn utformas, med funktion, estetik och miljö i balans. Belysningen är aldrig bländande, främjar rekreation och aktivitet och bidrar till en upplevelserik rörelse i hamnområdet där ett avskärmat ljus bevarar den fria utsikten över det mörka vattnet.

2 05 HUVUDGREPP: EN HAMNFRONT FÖR HELA STADEN Förslaget bygger på fem huvudgrepp som alla har gemensamt att de stärker relationen mellan den traditionella småstaden, den nya stadsdelen, hamnen och skärgården. Detta gör att hamnfronten blir en fortsättning på historien om Norrtälje och att det nya stadsrummet framhäver och förstärker stadens befintliga platsspecifika kvaliteter. Målet är att den nya hamnfronten ökar värdet på både den nya stadsdelen och den befintliga staden, samtidigt som de rumsliga kvaliteterna höjs på många platser. Stadens stenbeläggning förs ut i hamnen så att det skapas en visuell och taktil känsla av samband från den historiska stadskärnan till den nya hamnfronten. Samtidigt har det samlande stadsgolvet en praktisk, mätbar kvalitet som en tillgänglig och organiserande matta, vilken gör det möjligt för alla att röra sig oavsett ålder och transportmedel. På det sättet kopplas staden och hamnen tätare ihop både mätbart och märkbart. Societetsparken Kajstråket En hel upplevelse! ETT GEMENSAMT STADSGOLV EN BLÅGRÖN HAMNFRONT KANTER FÖR ALLA! TVÅ TYNGDPUNKTER Utvecklingen av det offentliga rummet i hamnområdet ska ses i relation till Societetsparken, så att det utvecklas en samlad blågrön hamnfront. Societetsparkens grönska och frodighet ska komplettera hamnens öppenhet så att det uppstår en kontrasteffekt och synergi mellan dessa två stadsattraktioner. Området ska märkbart bli en inbjudande och behaglig plats att uppehålla sig på. Träden och vegetationen har en mätbart positiv effekt för biodiversiteten samt för mikroklimatet där träden ger lä för vind och skydd för regn. Båtzoner: hård kant Kantzon vid byggnader: utvidgad kant Skärgårdsstrand: mjuk kant Vårt förslag fokuserar speciellt på kanten, gränslandet, mellan land och vatten för att skapa de mest tillgängliga, trygga och attraktiva förutsättningarna för barn, båtar och bad. Det ska vara lätt för alla slags båtar att lägga till vid kajen och det ska omvänt också vara möjligt för alla människor, oavsett ålder och funktion, att komma nära vattnet. Det ska vara märkbart lättare att röra sig från vatten till land och omvänt och mätbart fler människor kommer därför att använda hamnfronten. Kantzonen vid byggnadernas öppna bottenvåningar ska dels vara märkbart attraktiva vistelseszoner, dels ha ett mätbart förbättrat mikroklimat. Hamnpaviljong på Sjötullstorget Situationsplan 1:1000 Hamnklippan på Hamnplatsen I gestaltningsförslaget placeras två fyrtorn ut som både kommer att fungera som sociala magneter och som visuella riktmärken; dels från stadens centrum, dels från Norrtäljeviken. På den nya platsen där Sjötullsgatan möter Roslagsgatan och hamnfronten, placeras den nya Hamnpaviljongen som ska innehålla möjligheter för lärande, information och servering. Mellan delområde 2 och 3 placeras Hamnklippan som kommer bli en katalysator för vattenaktiviteter, lek och kulturella evenemang. Dessa platsbildningar kommer vara märkbara, identitetsgivande och ikoniska element i stadens offentliga rum, och mätbart ha funktionen av praktiska riktmärken, spännande mötesplatser och viktiga servicefunktioner.

3 06 ETT KALAS FÖR ALLA! Vårt mål med att applicera skärgården på hamnen och introducera urbana öar på kajen är att skapa ett inkluderande och demokratiskt rum för hela staden. En urban skärgård där det finns plats för såväl större sällskap som för den som besöker hamnområdet på egen hand. Vi vill med denna gestaltningsprincip skapa ett nytt rum för stadens invånare och besökare där hamnmiljön förstärks med ett smörgårdsbord av naturvärden, djur- och växtliv, pedagogiska rum, vattenaktivitetsmöjligheter och ett inspirerande kulturutbud. Med gestaltningsprincipen blir kärnvärdena barn, båtar och bad både mätbara och märkbara. Vid de höga byggnaderna placeras gröna öar i kantzonen för att reducera vinden och skapa ett behagligt mikroklimat. Användarbestämda öar kan till exempel vara en lekplats De gröna öarna skapar en mänsklig skala på hamnen 30% 70% Illustrationen visar öarnas möjliga karaktär GRÖNA ÖAR OCH ANVÄNDARBESTÄMDA ÖAR 70 % av öarna ska vara gröna och frodiga eftersom vi mätbart vill öka stadens biodiversitet, minska stadsdelens fotavtryck ur ett miljöperspektiv, optimera mikroklimatet och skapa attraktiva habitat för insekter och fåglar. Med de gröna öarna vill vi också skapa ett märkbart högre upplevelseoch trivselvärde för stadens användare för såväl varma midsommarnätter, ljumma vårkvällar, blåsiga höstdagar som iskalla vintermorgnar. Vi har valt att utforska den befintliga naturkvaliteten i och omkring Norrtälje för att komplettera den med nya arter som kan stödja och öka områdets nuvarande biodiversitet. Istället för att enbart fylla ytorna med en dekorativ grönska vill vi, där det är möjligt, också använda öarna till att skapa vanliga habitat så att Norrtälje hamnfront inte bara finns för invånare och besökare utan också för fåglar, insekter och djur. 30 % av öarna läggs ut som zoner där alla intresserade invånare kan vara involverade och prägla och påverka utvecklingen. Genom att bjuda in och engagera ortsbefolkningen i utvecklingen av det offentliga rummet i hamnområdet, kan vi befästa ett engagemang, skapa känslan av tillhörighet och ägande samt skapa en gemensam identitet som är unik för Norrtälje med invånarna som medskapare. Öarna som brukarna kan vara med och utforma, kan till exempelvis innehålla idrotts- och sportsmöjligheter, vattenaktiviteter, lekplatser eller kulturmöjligheter. Det är viktigt att de ger förutsättningar för aktivitet och stadsliv året runt - sommar, vinter, vår och höst. Illustrationen visar en kantsituation vid kajstråket, där en gruppe seglare äter deras kvällsmat på en ö på kajen. S/S Norrtelje och stadens centrum skiner i solnedgången. SCEN FÖR KULTUREVENEMANG HAMNKLIPPAN KULTURHUS BRO TILL SOCIETETSPARKEN HAMNPLATSEN HOPPTORN PIRPLATSEN SKÄRGÅRDSSTRANDEN 50 M HAMNBAD +2.0 STRANDAKTIVITETER BARNVÄNLIGT VATTENDJUP STRANDPROMENADEN VATTENDJUP 1,5-4 M VATTENDJUP 0-3 M VATTENDJUP 5-7 m EN MEMBRAN RENSAR VATTNET I BASSÄNGEN Snitt AA genom delområde 2 och 3, 1:200

4 DELOMRÅDE 3: SKÄRGÅRDSSTRANDEN Skärgårdsstranden blir en modern, urban badstrand i en naturlig omgivning. Här används naturens processer till att rena vattnet i så kallade reningsöar som både har en välgörande effekt på vattenkvaliteten och ger spännande upplevelser när man rör sig genom dem på träbyggan. Stranden blir också en perfekt nybörjarstrand där barn kan lära sig att simma och kan bada i en mer lugn och skyddad miljö med möjlighet till överblick från alla håll. Här är det stängt för båttrafik och man kan istället utforska öarnas natur till fots eller badandes från vattnet. Skärgårdsstranden har plats för såväl strandsport som avkoppling på badfilten och blir tillgänglig för rullstolsburna via piren. Vid kallbadhusets kan funktionshindrade ta sig ett dopp i det blå via en ramp ner till vattnet. Med strandkiosken på ett bekvämt avstånd och parkeringsplatsen dold bakom en frodig plantering med strandvegetation och höga träd, kan man njuta av strandlivet i Norrtälje. Illustrationen visar delområde 2 och 3 vid Hamnplatsen, Hamnklippan och Skärgårdsstranden. DELOMRÅDE 2: HAMNPLATSEN & HAMNKLIPPAN Norrtäljes hamnplats blir ett öppet, inbjudande rum med plats för olika arrangemang och händelser i staden. Här kommer det vara ett aktivt stadsliv med ett myller av människor som stiger av och på skärgårdsbåtar, besöker små butiker, caféer och gallerior i de nya byggnadernas aktiva fasader samt promenerar i solen längs den trevliga kajkanten. Hamnklippan är en ny och spännande vistelseplats som skär in i hamnfronten och på ett naturligt sätt bryter kajkantens skarpa avgränsning. Inspirerat av skärgårdens mjuka klippformationer kommer hamnklippan stegvis stegra sig upp mellan kaj- och vattenkant och bli ett attraktivt rum att vistas i, för avslappning såväl som för lek. Hamnklippan utformas så att den är en plats för alla där det alltid kommer finnas skydd för vinden och skugga för solen. En särskilt bra plats att njuta av utsikten ifrån. Hamnklippan ligger intill den nya hamnbassängen och sluttar ner mot skärgårdens angöringsplats, där båtar kan lägga till. I Hamnbassängen är det både möjlighet för motionssim i 50 metersbanor samt bad, plask och lek då man från varierande höjder kan hoppa från kanten och toppen av hamnklippan rakt ner i bassängen. Delområde två och tre möter varandra på piren, där det byggs dels en grupp av byggnader med kallbadhus inklusive bastu, dels ett gemensamt föreningshus för vattensportklubbar med omklädningsrum, undervisningslokal och uthyrning av utrustning samt ett kulturhus med plats för musik, dans, café och glasskiosk. Möjligheterna för byggnaderna är många och flexibla och vi ser med glädje fram emot att utveckla byggnaderna och piren tillsammans med stadens intressenter från näringsliv och lokalt föreningsliv. Lärningsområde Plan över delområde 2 och 3, 1:400

5 INFRASTRUKTUR: TRAFIKSÄKER PROMENADSTAD DELOMRÅDE 1: HAMNPAVILJONGEN PÅ SJÖTULLSTORGET I hamnområdets offentliga rum prioriteras stadens oskyddade trafikanter högst. Det är vår ambition att utveckla hamnfronten som en promenadstad och vårt förslag innebär en tydlig trafikstrategi och gestaltningsprincip för beläggningar, så att det blir enkelt och tryggt att röra sig till fots eller på cykel mellan hamnen och staden. Samtidigt måste olika trafikslag kunna samverka i området, eftersom hamnen i framtiden erbjuder ett stort utbud av service, kultur och rekreation och bostäder vilket medför såväl boende- och besökstrafik som transport av varor och evenemangsutrustning. På själva hamnfronten minimeras motortrafiken till endast behörig trafik och räddningstjänst. Parkeringen i den nya stadsdelen är förlagd till gatorna och på strategiskt placerade parkeringsplatser, medan själva hamnfronten hålls fri från parkering med undantag för spridda handikapparkeringar längs kajen. Cykelparkeringar integreras i gestaltningen av öarna så de inte skämmer hamnfronten. Kort sagt vill vi etablera hamnfronten som en samlad och enhetlig yta en förlängning av stadens golv så att det offentliga rummet blir tillgängligt för alla och uppfattas som en naturlig mötesplats i staden. Den nya platsen som korsar Roslagsgatan utformas som en gemensam yta för alla trafikslag, shared space, men med förstärkt trafiksäkerhet genom att gatans sträckning förtydligas med pollare. Markbeläggningen markerar skillnaden mellan kantzonen, körytan och promenadytan. Vid kantzonerna mot byggnaderna används smågatsten, medan arealet där bilar kan köra och cyklister och fotgängare färdas (shared space) är med nedslipad yta. Längre ut på kajstråket används betongflisor och in situ stöpt ljus betong i större formater, som markerar platsbildningarna längs kajstråket. Beläggningen läggs ut med en graduering i toner från mörkt till ljust. Korsningen mellan Roslagsgatan, Sjötullsgatan och hamnen blir i framtiden en central plats i Norrtälje som skapar en säker och tillgänglig förbindelse mellan stadens historiska centrum och hamnen. Platsen ska välkomna besökare från skärgården till stadens centrum och samtidigt dra stadslivet ut på den nya blågröna hamnfronten. Med en ny beläggning, trafikåtgärder för ökad säkerhet och en genomgående ökning av vegetation längs Roslagsgatan skapas ett attraktivt, nytt stadsrum med aktivitet och uteserveringar både vid Åtellet och s/s Norrtelje. En ny hamnpaviljong som är synlig både från staden och hamnen markerar övergången mellan det urbana livet i staden och det maritima livet i hamnen och hälsar alla välkomna till Norrtäljes nya hamnfront. Paviljongen blir en ny mötesplats och ett kunskapscentrum för såväl lokalbefolkningen som besökande, där man kan hämta praktisk information och lära sig om stadens historia och hamnens spännande, gröna utveckling. Promenad för fotgängare och cyklister Halksäkert trädäck Kantzon Handikapparkering Parkering Roslagsgatan Östra Rögårdsgatan Sidogata Brand-, räddnings- och angöringstrafik Busshållplats BELYSNING Ljus är inte bara ljus. Ljus är en berättelse om rum, dynamiskt och hela tiden varierande. När belysningen är som bäst berättar den historier och skapar atmosfär. På Norrtälje Hamn skall ljuset därför ha både en märkbar karaktär såväl som ett målbart värde i förhållande till att öka trafiksäkerheten och tryggheten i området. Belysningen är planerad med utgångspunkt i de utmaningar som finns vid ljussättning av vattennära miljöer. Belysningen är därför generellt avbländad och riktad, så att den inte dominerar och ger oönskade speglingar eller bländar. Ljusdesignen tar utgångspunkt i områdets naturliga kvaliteter så som den ostörda utsikten över ett mörkt hav och möjlighet för att ankomma med båt och uppleva Norrtälje Hamns vackra skyline. Belysningen utförs generellt med strålkastare monterade på vackra trämaster. De gedigna trämasterna skapar ett raffinerat möte mellan Norrtäljes historiska centrum och den nya Hamnfronten. Masterna är av olika höjder och står utspridda längs hamnen, som master på ett hav. Detta ger inte bara en tydlig identitet i dagsljus utan också en stor flexibilitet till belysningen och möjlighet för att framhäva den stora variationen i skala och karaktär som hamnen erbjuder. En promenad längs hamnen bjuder både på intima och stämningsfulla upplevelser med integrerad belysning i trädäck samt storslagna upplevelser där en ostörd utsikt över det mörka vattnet tar plats. Belysningen skall understöda den visuella relationen mellan land och vatten. Stadens nya skyline skall understödas i vackra reflektioner om kvällen. Princip för belysning 1:400 Plan över delområde 1, 1:400 SJÖTULLSTORGET GRÖNA ÖAR VID SILOPLATSEN SKAPAR ETT BRA MIKROKLIMAT VID KANTZONEN OCH REDUCERAR DOWNFLUSH -VIND FRÅN DE HÖGA BYGGNADERNA ROSLAGSPARKEN SOCIETETSPARKEN HAMNPAVILJONGEN UTESERVERING ViD S/S NORRTELJE KAJSTRÅKET UTKIKSPLATS MOT HAMNKLIPPAN BESÖKSHAMN TRÄDÄCK I OLIKA NIVÅER BRO TILL SOCIETETSPARKEN RAMP +1,3 +0,6 Snitt BB genom Sjötullstorget 1:200 Snitt CC genom Kajstråket 1:200

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0 Strategi Karlskrona karlskrona strategi GEHL ARCHITECTS S 0 B E S T Ä L L A R E Karlskrona Kommun Östra Hamngatan 7B 371 83 Karlskrona www.karlskrona.se Projektgrupp: Claes-Åke Kindlund Hans Juhlin Malin

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31

TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31 TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31 Uppdraget Rapporten är framtagen under perioden december 2014 till mars 2015 på uppdrag av Skellefteå kommun. Uppdraget har genomförts

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 Vision älvstaden Välkommen till Älvstaden Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att den helar

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Imagine Helsingborg Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Innehållsförteckning Introduktion 7 Beskrivning av området 12 H+ projektet 22 H+ ledstjärnor 24 Juryns slutsatser och fortsatt arbete 26

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN NORRTÄLJE HAMN PORTEN TILL ROSLAGEN HAMNGOLV BADBRYGGA BAKGRUND Norrtälje är historiskt en stad med sjöfarten och fisket som huvudnäringar. Med stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn ges en unik möjlighet

Läs mer

Linköping - bygger nya broar Masterplan for nytt resecentrum i Linköping

Linköping - bygger nya broar Masterplan for nytt resecentrum i Linköping Linköping - bygger nya broar Masterplan for nytt resecentrum i Linköping Projektbeskrivning Kindaplatsen Kindaön och Kanalplatsen Kindaön är ett nytt erbjudande i stadsrummet placerad ute i själva Kinda

Läs mer

IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD

IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD MEDVERKANDE I GESTALTNINGSPROGRAMMET HALMSTADS KOMMUN Charlotte Örnbring, planarkitekt Sara Jakobsson, exploateringsingenjör

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Mot ett befolkat Brunkebergstorg

Mot ett befolkat Brunkebergstorg EXAMENSARBETE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD, GRUNDNIVÅ STOCKHOLM 2014 Mot ett befolkat Brunkebergstorg RUSTAN BLOMQVIST SoM EX KAND 2014-04 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer

DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE... ...OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM

DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE... ...OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM VISION OSKARSHAMN VID VATTNET Döderhultsviken Livet i hamnen är Oskarshamns viktiga pulsåder. Det är verksamheterna i hamnen som skapat många jobb, liv och näring till staden. Folklivet har under olika

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014

GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014 GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014 MEDVERKANDE Byggherre Orrtornet AB genom Åke Bergstedt och Anders Tegelberg Arkitektur SWECO Architects AB genom Anna

Läs mer

Planering av hamnområdet i en sommarstaden fallstudie i Båstad

Planering av hamnområdet i en sommarstaden fallstudie i Båstad Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, 30hp. Planering av hamnområdet i en sommarstaden fallstudie i Båstad Examensarbete Anna Fogelklou, landskapsarkitektprogrammet 2011 Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

botkyrkas översiktsplan Foto: Johannes LiLJeson

botkyrkas översiktsplan Foto: Johannes LiLJeson botkyrkas översiktsplan Foto: Johannes LiLJeson Foto: Callius/One eyed Inc Foto: Johannes LiLJeson Samrådsförslag mars 2013 1 Sammanfattning Sammanfattningen är en kortversion av hela översiktsplanen.

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad 2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad Sidan 2 av 20 EN GRÖNARE STAD ÄR ROLIGARE Skönhet och vackra miljöer inbjuder till kreativitet. Och vackra miljöer är nästan alltid mer eller mindre gröna.

Läs mer

TJÖRNS ENTRÉ. En handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré.

TJÖRNS ENTRÉ. En handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré. TJÖRNS ENTRÉ En handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré. Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Datum: 2011-02-10 Journalnummer: 2009-1443

Läs mer

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET Kapitel 2 KVARNHOLMEN PÅ DJUPET I detta kapitel, Kvarnholmen på djupet, skapas förståelse för området, dess invånare och kultur, utifrån de fyra teman som är kärnan i den fördjupade översiktsplanen. Tre

Läs mer