Om Studiefrämjandet 3-4 Våra medlemsorganisationer 5 Vårt uppdrag 6 Den politiska viljan med folkbildningen 7 Vår organisation 8 Studiefrämjandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Studiefrämjandet 3-4 Våra medlemsorganisationer 5 Vårt uppdrag 6 Den politiska viljan med folkbildningen 7 Vår organisation 8 Studiefrämjandet"

Transkript

1

2 Om Studiefrämjandet 3-4 Våra medlemsorganisationer 5 Vårt uppdrag 6 Den politiska viljan med folkbildningen 7 Vår organisation 8 Studiefrämjandet Norrbotten 9-15 Hållbar utveckling 16 Ungdomskultur 17 Ett mångkulturellt samhälle 18 Kvalitet 19 Folkbildningspedagogisk utveckling 20 Tillgänglighet 21 Lokala kontor 22 Musik & Kultur 23 Slutord från ordförande 24 Resultaträkning 25 Balansräkning Tilläggsupplysningar (noter) Revisionsberättelse 31 2

3 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till bildning, engagemang och gemenskap främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet. Hållbarhet Engagemang Lyhördhet Insikt Obundenhet Samverkan. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund med uppgift att bedriva idéburen folkbildningsverksamhet, främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet. Ur Studiefrämjandets stadgar, 1 Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi alla människors lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism. Medlemsorganisationerna är basen i Studiefrämjandet. Detta präglar vår inriktning och vårt verksamhetsutbud. Vår gemensamma strävan är att ge medlemsorganisationerna möjligheter för sina medlemmar att nå fördjupade kunskaper och ökad delaktighet i sin förening. Medlemsorganisationerna har ansvar för Studiefrämjandet och får tillgång till pedagogisk kompetens och utvecklande arbetsformer. Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. 3

4 Vi stimulerar unga människors engagemang i folkbildningen samt eftersträvar mångfald i såväl ledarskap som deltagande. Studiefrämjandets verksamhet bygger på frivilligt deltagande och är öppen och tillgänglig för alla. Genom ett aktivt anordnarskap visar vi folkbildningens mervärde för samverkande föreningar och grupper. Studiefrämjandet engagerar sig i arbetet att utveckla folkbildningsverksamhet på nya områden. Därför samverkar vi med andra bildningsaktörer både inom och utom landets gränser. Vi arbetar för ökad internationell förståelse, hållbar utveckling och globala perspektiv. Studiefrämjandet stimulerar ungas och vuxnas lärande och utveckling genom att arrangera studiecirklar, kulturprogram och andra bildnings- och utbildningsformer. Studiefrämjandet tillämpar folkbildningens pedagogik som utgår från ett aktivt sökande efter kunskap och stimulerar kritiskt och självständigt tänkande. Studiefrämjandet bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, utvecklar och anpassar arbetsformer och metoder till de behov vi möter. Studiefrämjandet ger människor tillfällen till skapande arbete, kulturupplevelser och att bredda sitt kulturintresse. Vi medverkar till amatörkulturens utveckling och dess möjligheter till förnyelse. Genom ett aktivt anordnarskap, olika former av metodiskt utvecklingsarbete och ett systematiskt program för utveckling av ledare, personal och förtroendevalda säkrar vi en hög kvalitet i verksamheten. 4

5 1. Adoptionscentrum 2. Friluftsfrämjandet 3. Fältbiologerna 4. Förbundet Skog och Ungdom 5. Jordbrukare Ungdomens förbund 6. Jordens Vänner 7. Koloniträdgårdsförbundet 8. Musik och Kulturföreningars Samarbetsorganisation, MoKs 9. Riksförbundet Hem och Skola 10. Riksförbundet Sveriges 4H 11. Svenska Brukshundklubben 12. Svenska Jägareförbundet 13. Svenska Kennelklubben 14. Svenska Naturskyddsföreningen 15. Svenska Turistföreningen 16. Sveriges Hundungdom 17. Sveriges Ornitologiska förening 18. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna 19. Sverok 5

6 I januari 2014 påbörjades arbetet med att forma den nya organisationen, Studiefrämjandet Norrbotten. Detta arbete har bl.a. inneburit införandet av nya handläggarroller, nya administrativa program, nya arbetssätt och kontinuerlig internutbildning i syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet i nära samarbete med våra medlemsorganisationer i Norrbotten. Medlemsorganisationerna är basen i Studiefrämjandet och vi har därför arbetat särskilt med att stärka samarbetet med dessa och jobbat för att de lokala föreningarna ska se Studiefrämjandet som sin självklara samarbetspartner när det gäller folkbildning. Vi har genomfört ett flertal cirkelledarutbildningar och jobbat aktivt med att knyta till oss nya föreningar. Vårt mål har varit att bedriva folkbildningsverksamhet i samtliga norrbottenskommuner, vilket vi glädjande nog också har lyckats med. All folkbildning har ett tydligt demokratiskt uppdrag, men det betyder inte att alla inom folkbildningsfamiljen står på samma grund. Studiefrämjandets särprägel och styrka bygger på att vi är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund. Vi främjar mångfald och vår obundenhet gör att vi kan vara en naturlig mötesplats för alla slags människor. Det gör oss också till en viktig aktör när det gäller att motarbeta främlingskap och rasism, vilket är en nödvändighet för fortsatt demokratisk utveckling i samhället. Det är mot denna bakgrund jag som Studiefrämjare känner mig extra stolt över att vara just Studiefrämjare. För Studiefrämjandet Norrbotten Nina Wennberg Distriktschef 6

7 Folkbildningen ger alla människor möjlighet att utveckla sina kunskaper och intressen efter egna förutsättningar och behov, i en takt som inte bestäms av någon annan. Inga förkunskaper krävs. Alla kan delta, oavsett om de har någon utbildning eller inte. Folkbildningen spelar en mycket viktig roll i samhället nu och i framtiden. Denna insikt blev tydligt bekräftad i de beslut som fattades av Sveriges riksdag om Folkbildningspropositionen. Högre kvalitetskrav och krav på utvärderingar, men inga ekonomiska nedskärningar beslutades. I Norrbotten samverkar Studiefrämjandet med övriga folkbildningsorganisationer genom Norrbottens bildningsförbund (NBF), som är ingången till folkbildningen i Norrbotten. NBF arbetar för att stärka och synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället och fungerar som en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbundsorganisationerna och folkhögskolorna i länet. NBF finns med i olika regionala sammanhang och stärker samarbetet med Norrbottens läns landsting genom att skapa former för verksamhetsutveckling och samverkan över tid i syfte att tydliggöra folkbildningens roll i Norrbottens Läns Landstings kulturplan. Folkbildningens organisationer med studieförbund och folkhögskolor har en stark ställning i Norrbottens kulturliv och är gemensamt den största civilsamhälleliga aktören på bildnings- och kulturområdet. Folkbildningen arbetar i skärningspunkten mellan det professionella kulturlivet och amatörkultur, mellan utbildning och bildning, mellan civilsamhälle och offentlig verksamhet, mellan idéburen sektor och statlig styrning, mellan olika generationer och olika kulturer. Genom att vara en mötesplats för olika samhällsgrupper med olika verksamhetstyper har folkbildningen en särskild kompetens. Verksamheten utförs med folkbildningspedagogik som grund där deltagarkulturens betydelse är viktig med individernas skapande och aktiviteter i fokus. Det här tillför också en stor social dimension i kulturen samtidigt som verksamheten borgar för en långsiktighet i skapandet av en kulturell infrastruktur i Norrbotten. Källa: Kulturplan för Norrbotten , NLL 7

8 Studiefrämjandet i Norrbotten är sedan 1 januari 2014 en avdelning med distriktsfunktion. Organisation, administration och verksamhetsutveckling sköts genom distriktets kontor i Kalix. Förordnandet som distriktschef innehas av Nina Wennberg, som också är verksamhetsledare i avdelningen. Studiefrämjandet hade under 2014 haft bemannade kontor i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Pajala, Piteå, Kalix och Haparanda. Från dessa kontor har verksamhet handlagts i samtliga kommuner i länet. Den nya organisationen har inneburit förändringar både i bemanning och utformning av tjänsterna på samtliga kontor. Bl.a. har den nya handläggarrollen och nya administrativa system krävt utbildning och handledning i våra rapporterings- och faktureringssystem Gustav och Palette. Handläggarna har även haft en utbildningsdag i Medlemsmodellen, i syfte att bättre kunna stötta våra medlemsorganisationer genom att ge dem ett verktyg för föreningsutveckling och medlemsrekrytering. Utifrån individuella behov har personal under året deltagit i Studiefrämjandets personalutbildningar från steg 1 till steg 4. Tore Hjorth, ordförande Tommy Sjölund, vice ordförande Ulrika Bejker, ledamot Anita Nilsson, ledamot Kjell Henriksson, ledamot Tord Eklund, ledamot Helena Norberg, ledamot (personalrepresentant) Siv Stoltz, suppleant Olle Wennskog, suppleant Vakant, suppleant Vakant, suppleant (personalrepresentant) Mikael Nyberg Linnea Björkman Harry Karlsson Claes Svensson, auktoriserad (KPMG) Ledarutbildningar är en viktig del av Studiefrämjandets fortsatta utveckling i länet och kvalitetssäkring av vår folkbildningsverksamhet. Vi har under året genomfört fem cirkelledarutbildningar (L1) på fyra orter i länet, Kiruna, Luleå, Kalix och Piteå, med sammanlagt 49 deltagare. 8

9 Verksamheten i Norrbotten har följt riksförbundets strategiska plan och den regionala verksamhetsplanens mål för Under året genomförde vi verksamhet i länets samtliga 14 kommuner och de totala antalet studietimmar uppgick till varav var statsbidragsberättigad verksamhet. Av dessa studietimmar gjordes totalt tillsammans med medlemsorganisationer (MO) och den största andelen av dessa MO-timmar stod lokala föreningar av Svenska Brukshundklubben, Musik och Kulturföreningars Samarbetsorganisation (Moks) och Sverok för. Medlemsorganisationerna är grunden i Studiefrämjandet varför vi under året aktivt arbetat för att öka vårt samarbete med samtliga medlemsorganisationer, som finns representerade i Norrbotten, bl.a. genom uppsökande verksamhet och att synliggöra hur vi kan bidra till olika föreningarnas utbildningsverksamhet. Statsbidragsberättigad verksamhet i samarbete med medlemsorganisationer i Norrbotten 2014 Antal arr Antal stim Antal delt Friluftsfrämjandet Koloniträdgårdsförbundet Moks Naturskyddsföreningen (SNF) Riksförbundet Sv 4H Sv Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Svenska Brukshundklubben Svenska Jägareförbundet Svenska Kennelklubben Svenska Turistföreningen STF Sveriges Hundungdom Sveriges Ornitologiska förening SVEROK TOTALT beräknade

10 Verksamhet i Norrbotten 2013 Verksamhet i Norrbotten 2014 Kommun Stim Kommun Stim ARJEPLOG ARJEPLOG Kulturprogram Kulturprogram 963 ARVIDSJAUR ARVIDSJAUR Studiecirkel 43 Studiecirkel 54 Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 56 Annan folkbildningsverksamhet 14 BODEN BODEN Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram 360 Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 20 Annan folkbildningsverksamhet 131 GÄLLIVARE GÄLLIVARE Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 282 Annan folkbildningsverksamhet 209 HAPARANDA HAPARANDA Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 37 Annan folkbildningsverksamhet JOKKMOKK JOKKMOKK Studiecirkel 97 Studiecirkel 32 Kulturprogram 72 Kulturprogram 90 Annan folkbildningsverksamhet 45 Annan folkbildningsverksamhet 0 KALIX KALIX Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 20 Annan folkbildningsverksamhet 75 KIRUNA KIRUNA Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram 396 Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 11 Annan folkbildningsverksamhet 35 LULEÅ LULEÅ Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 716 Annan folkbildningsverksamhet PAJALA PAJALA Studiecirkel 426 Studiecirkel 184 Kulturprogram Kulturprogram 18 Annan folkbildningsverksamhet 24 Annan folkbildningsverksamhet 0 PITEÅ PITEÅ Studiecirkel Studiecirkel 644 Kulturprogram 126 Kulturprogram 315 Annan folkbildningsverksamhet 215 Annan folkbildningsverksamhet 457 ÄLVSBYN ÄLVSBYN 10

11 Studiecirkel 123 Studiecirkel 0 Kulturprogram 0 Kulturprogram 18 ÖVERKALIX ÖVERKALIX Studiecirkel 469 Studiecirkel 270 Kulturprogram 540 Kulturprogram 828 ÖVERTORNEÅ ÖVERTORNEÅ Kulturprogram 171 Kulturprogram 36 Totalt: Totalt: I Boden har vi bedrivit mycket hundverksamhet men även spel-, musik- och annan kulturverksamhet. Under Framtidsveckan hade vi ett uppskattat arrangemang med Den sopsorterande hunden och under Skörde- och Miljödagarna informerade vi om vår verksamhet tillsammans med våra MO Naturskyddsföreningen och Jägareförbundet och även med Röda Korset, som vi har ett mycket gott samarbete med i Boden. Med ekonomiskt stöd från Bodens kommun bedrev vi under sommarmånaderna projektet Älskade Barn med en grupp kvinnor i Sävast och en grupp kvinnor och män i centrala Boden. Deltagarna hade sin bakgrund i Syrien, Palestina, Iran, Eritrea, Etiopien, Pakistan och Albanien. Efter vårt projekt, som vi betraktar som mycket lyckat, ser vi att det finns efterfrågan bland nysvenskar och asylsökande på denna form av verksamhet och att man med relativt enkla medel kan stärka individer genom deltagande i gruppaktiviteter och samhällsintroduktion. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer: Bodens Brukshundsklubb, Övre Norrlandsdistriktet av SBK, Goldenretrieverklubben Norrbotten, Boden trädgårdssällskap, Naturskyddsföreningen Boden, Norrbottens Ornitologiska förening, Norrlabben, Perro i Norr, SSRK Norrbotten, Jägareförbundet Boden, Södra Norrbottens Kennelklubb, Friluftsfrämjandet Boden, Trollpack och Sveriges Hundungdom. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Röda Korset Bodenkretsen, Norrbottensläns Hemslöjdsförening, Norrbottens museum, Motorentusiasterna i Norr, Hundhuset, Snabelhuset Kultur & Mediaförening samt olika musikband och Bodens kommun. 11

12 Kontoret i Gällivare har även Jokkmokk som sitt verksamhetsområde. Vi har genomfört många kulturprogram och studiecirklar, främst på området jakt, natur och miljö, men vi har även haft hantverks-, musik, teater-, dans- och spelkulturverksamhet. Malmfältstrollen har haft studiecirklar i bl.a. speldesign och allmänheten har bjudits in till att prova på brädspel. Ett nytt arrangemang under 2014, som Friluftsfrämjandet i Gällivare genomförde i samarbete med oss, var Midnattssolsvandring på Dundret, med inslag som och midnattsolsyoga. Studiecirkelverksamhet som vi bedrivit är bl.a. Jägarskolor, både i tätorten och på landsbygden, tillsammans med Gällivare Jaktvårdskrets samt Ekologisk odling i samarbete med Naturskyddsföreningen. Goda exempel på barn- och ungdomsverksamhet som vi stöttat under året är Naturskyddsföreningens Natursnokarna och det riksläger som 4H Kåbdalis anordnade i Stora Sjöfallet. Deltagarna på detta läger fick bl.a. vara med om samisk mångkamp och fjällfiske. I Jokkmokk har vi haft en rad kulturarrangemang under Framtidsveckan tillsammans med Jägareförbundet Norrbotten, Naturskyddsföreningen Norrbotten, Norra Norrbottens Kennelklubb samt Norrbotten 4H. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer: Friluftsfrämjandet Gällivare-Malmberget, Gällivare Jaktvårdskrets, Hundklubben Dundret, Jägareförbundet Gällivare, Jägareförbundet Norrbotten, Svenska Jägareförbundet, Sverok Norrbotten, Malmfältstrollen, Naturskyddsföreningen i Gällivare, Naturskyddsföreningen Norrbottens Län, Brukshundsklubben Malmen, Norra Norrbottens Kennelklubb, SSRK Gällivare, STF Kiruna, STF Östra Norrbotten, Svenska Kennelklubben, Sverok, Norrbottens 4H och Kåbdalis 4H. Vi har under året även samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Arthur Leidgrens Nature Center, Norrskensdansarna, Moonligt Kickers Linedanceförening, Dokkas Jakt och Fiske, Dokkas Skytteförening, Malmberget/Koskullskulle Jakt och Fiske, Malmbergsteatern, Soutujärvi Hembygdsförening, Nattavaara Hembygdsförening, Malmbergets Husmodersförening, Vission Pensionärskvinnorna, Kvinnojouren Nike, Dunderqviltarna och Malmbergsqviltarna samt olika musikband och Landsbygd i centrum Gällivare kommun. Kontoret i Haparanda har även Övertorneå som sitt verksamhetsområde. Huvudparten av studietimmarna gjordes i Haparanda där vi har bedrivit mycket ungdoms- och kulturverksamhet, främst inom områdena musik och teater, t.ex. Livekarusellen, sångstunder på äldreboendet Klippan, trubadurkvällar, föreställningar med Rockkören och The Believers samt anordnat musik clinic. Vi har även haft revy- och teaterföreställningar med Haparanda Teaterförening och Teatra samt fotoutställningar, kultur och hälsa på äldreboendet Klippan, dans och zumba kids, temakvällar och andra arrangemang med Ungdomens Hus, Ungdomsmottagningen och Marielundsskolan. Vi har ett välutvecklat samarbete med Haparanda och Torneå kommun, det Lokala folkbildningsrådet samt olika föreningar på orten. Vi har tillsammans arrangerat Framtidsveckan, Gränsrock, Vinterglöd, Stadsfest och en Kreativ dag. 12

13 Studiecirkelverksamhet som bedrivits är bl.a. musikcirklar på i form av band, sång, kör, folkmusik och teatercirklar i att skriva revymanus, lära sig att agera och repetera. I ämnet spel har vi haft cirklar och annan verksamhet på Station. Vi har även haft verksamhet på området jakt och fiske tillsammans med Haparanda Jaktvårdskrets och Sportfiskarna, där vi bl.a. har haft studiecirklar i flugbindning, Jägarskola, jaktskytte, skyttesimulator, kötthantering samt föreläsningar. I Övertorneå har vi haft kulturarrangemang tillsammans med Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen under Framtidsveckan samt samarbete med föreningen Ung i Tornedalen. Vi har under året samarbetat med följande medlemsorganisationer: Jägareförbundet Norrbotten, Jägareförbundet Haparanda, Haparanda Jaktvårdskrets, Stövarklubben, Beagleklubben, Naturskyddsföreningen i Haparanda, Naturskyddsföreningen i Norrbottens Län och Sportfiskarna. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Connecting Young Barents Project (Alta, Murmansk, Enare, Torneå och Haparanda), Ung i Tornedalen, Rädda Barnen, Lokala folkbildningsrådet, HSKT Dans och Torneå Ungdomskontor, Haparanda teaterförening, Teatra, Svenska kyrkan Haparanda, Ungdomens Hus Haparanda kommun. Kontoret i Kalix har även Överkalix samt sedan hösten Pajala som sitt ansvarsområde. Huvudparten av dessa studietimmar gjordes i Kalix, där vi har bedrivit mycket hund- och jaktverksamhet. Tillgång till ny verksamhetslokal i Kalix har inneburit att vi har kunnat öka betalcirkelverksamheten i egen regi, bl.a. gitarr för nybörjare, italienska för nybörjare, lär känna din kamera och svampkurs. Tillsammans med våra lokala MO har vi haft Jägarskola, ring- och socialträning för hund samt valpuppfödarutbildning. Kulturarrangemang som genomförts är bl.a. Framtidsveckan, fotoutställningar och prova på skyttesimulator. I Överkalix har vi bedrivit studiecirkelverksamhet riktad till målgruppen funktionshindrade genom konstcirklar på seniorboendet. Vi har även haft studiecirklar i Lansjärv med Lansjärvs Intresseförening och kulturarrangemang i samarbete med Holgers Traktormuseum i Svartbyn. Under Framtidsveckan anordnade vi kulturprogram tillsammans med Naturskyddsföreningen Överkalix. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer: Naturskyddsföreningen Överkalix, Naturskyddsföreningen Kalix, Jägareförbundet Kalix, Jägareförbundet Norrbotten, Jägareförbundet Råneå, Jämtöns VVO, Töre Viltvårdsområde, Kalix Agility, Kalix Kennelklubb, Pomeranian klubben, Ponderosa 4H-gård, och Svenska turistföreningen Östra Norrbotten och Stövarklubben. 13

14 Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Lansjärvs intresseförening, Innanbäckens bygdegårdsförening, Holgers traktormuseum, Kalix Naturbruksgymnasium, Pålänge byaförening, Råneå Jakt- och Skyttesportförening, Servicecentrum Övrebygden och Kalix kommun. I Kiruna har den enskilt största verksamheten under året varit kulturprogram tillsammans med Kiruna Filmstudio. Vi har även haft hundverksamhet, bl.a. Agility och Rallylydnad i samarbete med Kiruna Brukshundklubb och Apportering med Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening. Det har också bedrivits studiecirklar i stickning, musik och Jägarskola. Det har genomförts en rad kulturprogram på området, djur, natur och miljö, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kiruna och Norrbottens Ornitologiska förening. Vi har under året samarbetat med följande medlemsorganisationer: Kiruna Brukshundklubb, Naturskyddsföreningen Kiruna, Naturskyddsföreningen i Norrbottens Län, Norrbottens Ornitologiska förening, Svenska Brukshundklubben och Svenska Jägareförbundet. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Kiruna Filmstudio, Kiruna jakt- och Fiskevårdsförening, och Met Nuoret samt olika musikgrupper. I Luleå har det bedrivits mycket hundverksamhet, men även musik och annan kulturverksamhet. Exempel på egna större musikarrangemang som vi genomfört är Livekarusellen och Musiker mot cancer. Vi har även samverkat med andra aktörer i spelningar på Kulturgården och Föreningsgatan 7. Cirkelverksamhet som bedrivits är bl.a. musikcirklar inom band, sång och kör, teatercirklar med Lulespexet inom revymanus, repetitioner och föreställning samt studiecirklar i olika hantverk, navigation, Jägarskola, Hund för alla, Agility, Valpkurs, uppfödarutbildning och hunddressyr. Exempel på kulturarrangemang och övrig verksamhet som genomförts är bl.a. Framtidsveckan, fågelskådning i Gammelstadsviken, föreläsningar om trädgård och Skogsknytte. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer på lokal nivå: Naturskyddsföreningen i Norrbottens Län, Sveriges ornitologiska förening, Jägareförbundet Norrbotten, Luleå Brukshundklubb, Övre Norrlands Distrikt av SBK, Friluftsfrämjandet Luleå, Luleå Hundungdom, Kulturgården (Moks), Trollpack (Sverok), Boardgame Dugeon (Sverok), Luleå Sportfiskeklubb, Perro i Norr (SKK), Pudelklubben (SKK), Svenska Lagotto Romagnolo Klubben (SKK), Sverok Norrbotten. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Rädda Barnen Råneå, Skådebanan, Brandkårsveteranerna Luleå, Luleå Kammarkör, Luleå Studentspexförening, Folkets Bio, Luleå trädgårdssällskap, Norrbottens Läns Hemslöjdsförening, Norrbottens museum, Hundhuset, Kulturföreningen Snabelhuset samt olika musikgrupper. 14

15 I Pajala har vi haft jägarskolor, förarbevis för snöskoter och några kamratcirklar. Vi har tyvärr inte lyckats att komma igång med verksamhet i den utsträckning som vi hoppats på, varför styrelsen fattade beslut om stängning av lokalkontoret, vilket upphörde i augusti. Kalixkontoret har idag även Pajala som sitt ansvarsområde. Vi har under året samarbetat med följande medlemsorganisationer på lokal nivå: Jägareförbundet Pajala och Naturskyddsföreningen Pajala. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Rädda barnen, Skådebanan och Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T) Kontoret i Piteå har Älvsbyn, Arjeplog och Arvidsjaur som sitt ansvarsområde. Den största andelen verksamhet som bedrivits i Piteå är tillsammans med våra MO inom områdena natur, miljö och hund. I Arvidsjaur och Arjeplog har vi haft en omfattande verksamhet med målgruppen funktionsnedsatta, genom Hendry Sjöström som åker runt spelar och sjunger på äldreboenden., vilket är mycket uppskattat både bland boende och anhöriga. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer på lokal nivå: Naturskyddsföreningen Norrbotten, Skogsgruppen Norrbotten, Norrbottens Ornitologiska förening, Jägareförbundet Piteå, Piteå Brukshundsklubb, Arvidsjaurs Brukshundsklubb, Golden retrieverklubben Norrbotten och Pudelklubben Norra Piteå. Vi har under året samarbetat med följande lokala föreningar/organisationer: Kärnkraftsfritt Bottenviken, Lakafors-Pålmark Byaförening och Piteå Museum. 15

16 Verksamhetsplanen för 2014 är baserad på Riksförbundets strategiska plan som gäller under perioden , samt på övriga styrdokument. Studiefrämjandet i Norrbotten har även egna uppsatta mål på ytterligare verksamhetsområden. Studiefrämjandet ska vara det ledande studieförbundet inom området Hållbar utveckling. Öka utbudet av antal cirklar och arrangemang om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Anpassa våra lokaler utifrån ett hållbart perspektiv. Arrangera utomhusprogram och arbeta med utomhuspedagogik i studiecirkel- och kulturverksamhet. Organisera närnaturexkursioner och ordna utbildning för närnaturguider. Uppmuntra ungdomar till att öka sina kunskaper i entreprenörskap. Uppmärksamma nationella och globala rättvisefrågor ur ett lokalt perspektiv, exempelvis Fairtrade. Uppmärksamma konsumtionsvillkoren och klimatfrågan med cirklar om återvinning, småskalig energi och ekologi. Bidra med ökad kunskap om närproducerat. Utvidga våra insatser för att bilda och engagera fler i Omställningsfrågan. Verka för att det ska finnas mötesplatser dit man kan komma för att delta i en utvecklande process. Utjämna den digitala klyftan genom att organisera datautbildningar för målgrupper som inte har tillräckliga kunskaper för att kunna delta i modern kommunikation på webben. Uppmärksamma jämställdhetsfrågor, ägande, arvs- och giftorättsfrågor kontra sambolag. När projektet Framtidsveckan genomfördes den maj var Studiefrämjandet Norrbotten en av de starkaste aktörerna i landet. Tillsammans med flera av vår medlemsorganisationer, t.ex. Naturskyddsföreningen, Jägareförbundet, Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, 4H, Brukshundsklubben och Kennelklubben, lyckades vi genomföra aktiviteter i länets samtliga 14 kommuner, vilket resulterade i drygt 475 arrangemang tillsammans med ett stort antal lokala aktörer. När de gäller verksamhet för de allra yngsta har vi stöttat Friluftsfrämjandet i deras Skogsmulleaktiviteter för barn. 16

17 Studiefrämjandet ska vara det ledande studieförbundet inom ungdomskultur. Visa ungdomar hur man använder folkbildning som ett verktyg i skapande och förverkligande av sina idéer. Erbjuda utbildning i föreningskunskap och ge handledning i att bilda föreningar. Satsa resurser på ungt ledarskap. Uppmuntra till att ta eget ansvar och se ledarrollen som självklar och viktig. Inspirera unga till insikt om Hållbar utveckling och Fairtrade, exempelvis stadsodling. Ansvara för att det finns utrustade lokaler för skapande inom musik och kultur. Bistå med mötesplatser där man möts över kultur- och generationsgränser. Utveckla samarbetet med Sverok i syfte att skapa en mötesplats för unga inom spelkulturen och öka deras engagemang inom denna. Aktualisera miljö- och klimatfrågan bland barn i samarbete med våra medlemsorganisationer som Skogsmulleverksamhet m.m. Arrangera filmvisningar och utställningar under temat natur och klimat. Vi har under hösten anställt en ungdoms- och spelkulturhandläggare på kontoret i Luleå. Hennes uppdrag är att utveckla spel- och ungdomskulturen i länet, bl.a. i samarbete med Sverok. Ett LAN, som är ett samarbete mellan UmeLAN och NorrLANd, har genomförts i Boden och kontakter har knutits med ett flertal spelföreningar, bl.a. LANföreningen AstroE i Kiruna, Pite Bordgames och Boardgame Dungeon på Ltu. Andra nya kontakter som har knutits under 2014 är med filosofiföreningen och Lulespexet på Ltu. Uppsökande verksamhet har bedrivits på gymnasieskolan i Luleå och vi ser att spelkulturverksamheten ökar hos oss, liksom i övriga delar av landet. 17

18 Studiefrämjandet omfattar det mångkulturella samhället och möter dess utmaningar med folkbildande insatser som dels stärker de etniska minoriteternas kulturella identitet, dels innebär möten och dialog mellan människor med olika etnisk bakgrund. All verksamhet ska präglas av tillgänglighet oavsett eventuella språkförbistringar. Vi utvecklar vårt samarbete med invandrar- integrations- och mångfaldsföreningar. Vi riktar särskilda insatser till målgrupperna nyanlända flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn. Värderingsfrågor och bemötandefrågor ska ingå i all ledarutbildning och personalutbildning. Nolltolerans mot diskriminering ska tillämpas i all verksamhet. Bland personal och förtroendevalda ska finnas en blandning av olika bakgrunder, som är representativ för samhället i stort. Vi ska verka för ett inkluderande samhälle genom att lära oss av varandras traditioner för att skapa en vikänsla. Vi ska jobba för jämlikhet och ett jämställt samhälle genom att medvetandegöra våra deltagare om jämställdhetsfrågor och medbestämmande. Intresset för föräldrastöd är stort i hela landet. Studiefrämjandet centralt har tagit fram ett nytt studiematerial Älskade barn, som riktar sig till föräldrar och barn med rötter i andra kulturer än den svenska. Materialet handlar om barnens vardagsliv i familjen och utanför hemmet. Om barnomsorg, skola och fritid. Om normer och värderingar, problem och möjligheter. Alla de saker som påverkar vuxna och barn i familjen. Med ekonomiskt stöd från Bodens kommun bedrev vi projektet Älskade Barn med en grupp kvinnor i Sävast och en grupp kvinnor och män i centrala Boden. Deltagarna hade sin bakgrund i Syrien, Palestina, Iran, Eritrea, Etiopien, Pakistan och Albanien. Efter vårt projekt, som vi betraktar som mycket lyckat, ser vi att det finns efterfrågan bland nysvenskar och asylsökande på denna form av verksamhet och att man med relativt enkla medel kan stärka individer genom deltagande i gruppaktiviteter och samhällsintroduktion. Vi hoppas kunna genomföra Älskade Barn i fler kommuner under

19 All verksamhet i Studiefrämjandet ska ha hög kvalitet. Vi möter deltagarnas behov och högt ställda förväntningar på folkbildningsverksamhet. Denna verksamhet förenar Studiefrämjandets idémässiga och pedagogiska profil med de syften som staten och andra anslagsgivare fastslagit som grund för stöd till Studiefrämjandet. Utveckla ett ledningssystem innan utgången av Kontinuerligt utvärdera valda delar av verksamheten och vara lyhörd för deltagarnas och cirkelledarnas synpunkter. Genomföra internrevision av verksamheten. Varje ny ledare får en introduktion till Studiefrämjandet innan ny verksamhet startas. Alla ledare i vår verksamhet genomgår vårt interna ledarutbildningsprogram nivå 1. Alla anställda genomgår organisationens interna utbildningsprogram. Styrelseledamöter erbjuds att genomgå organisationens interna funktionärsutbildningsprogram. Följa upp verksamheten hos samtliga deltagare i cirkelledarutbildningar. Se över nödvändiga investeringar i teknik i syfte att öka kvaliteten inom verksamheten. Vi ska i alla sammanhang tydliggöra arrangörskapet genom representation och påannonsering i samband med kulturarrangemang. Alla cirkelledare hos Studiefrämjandet får via de lokala handläggarna en introduktion (L0) till Studiefrämjandet som studieförbund samt det ansvar och de rutiner som våra cirkelledare har. Efter samtliga ledarutbildningar (L1) har Studiefrämjandet Norrbotten genomfört nöjddeltagarundersökningar, som deltagarna kunnat göra hemma via Netigate och vi kan konstatera att vi fått mycket goda omdömen på både genomförande och bemötande. Utifrån individuella behov har personal under året deltagit i Studiefrämjandets personalutbildningar från steg 1 till steg 4. Studiefrämjandet centralt har som mål att vid utgången av 2014 ska 80 procent av Studiefrämjandets enheter vara tilläggscertifierade enligt ISO 9001/2008. I Norrbotten har detta arbete inte kommit igång i och med den stora organisationsförändring som skedde under 2014 och fortfarande pågår. Sammanslagningen till en avdelning med distriktsfunktion har medför att införandet av nya system för verksamhetsrapportering, ekonomiredovisning och arbetstidsrapportering har bidragit till kvalitetssäkring av verksamheten. 19

20 Studiefrämjandet ska leda den folkbildningspedagogiska utvecklingen i Sverige inom områdena hållbar utveckling och ungdomskultur samt erbjuda Sveriges bästa utbildning för studiecirkelledare. All verksamhet ska präglas av tillgänglighet, oavsett var i Norrbotten som deltagarna bor. Vår verksamhet ska inte begränsas till de traditionella formerna för folkbildning, utan kan också genomföras i andra former, exempelvis genom projekt eller olika former av uppdrag. Vi utvecklar vårt ledarprogram till form och innehåll, baserat på riksförbundets mål. Vårt studiematerial ska vara anpassat för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi ska utveckla möjligheten att genomföra studiecirklar på distans. Den pedagogiska utvecklingen inom Studiefrämjandet pågår ständigt och riksförbundet har under 2014 jobbat för att hitta en digital lärplattform, som är lättillgänglig och kan anpassas till folkbildningspedagogikens behov. De har nu köpt in Learnify, en digital lärplattform, som kommer att introduceras i hela landet under Learnify öppnar upp våra möjligheter att erbjuda distanskurser och studiecirklar till dem som vill ha tillgång till en lärplattform på nätet som inte är kopplad till sociala medier eller liknande. Learnify fungerar även som mediacentral - så hela UR:s utbud finns som tillgång på plattformen. Vi hoppas och tror att vi kommer att nå fler norrbottningar när vi kan erbjuda studiecirklar på distans via Learnify. 20

21 Studiefrämjandet ska ha en hög tillgänglighet som gör det möjligt för alla människor i hela landet att delta i folkbildningsverksamhet. All verksamhet ska präglas av tillgänglighet. Ingen deltagare eller ledare ska känna sig diskriminerad eller uppleva att vår verksamhet inte är tillgänglig. Utvecklar ett lokalt handlingsprogram för ökad tillgänglighet. Personal och förtroendevalda erbjuds utbildning i tillgänlighetsoch bemötandefrågor. När verksamhet utvärderas tas hänsyn till hur deltagarna upplevt tillgängligheten. Vårt studiematerial ska vara anpassat för personer med olika former av funktionsnedsättningar, exempelvis synnedsättningar, dyslexi med mera. Se över nödvändiga investeringar i teknik i syfte att öka tillgängligheten till verksamheten. Alla kontor ska tillgänglighetsanpassas innan årets utgång. Utveckla vår närvaro och aktiviteter i olika former av sociala medier. Under 2014 har vi satsat aktivt på att synas på facebook med inlägg och annonsering av olika kurser och arrangemang. Vi har märkt att vi genom vår ökade närvaro på facebook nått fler människor i Norrbotten av varierande ålder och kön. Allt fler går in och gillar vår verksamhet och delar på sina egna facebooksidor, vilket ger ökad spridning av våra arrangemang och öppnar upp möjligheter till nya samarbeten. Vi har inte erbjudit några studiecirklar på distans under 2014, men den nya digitala lärplattformen Learnify kommer att öppna upp våra möjligheter att börja erbjuda distanskurser och studiecirklar under När det gäller tillgänglighet till våra kontors- och verksamhetslokaler för människor med ett fysiskt funktionshinder har vi under 2014 fått tillgång till sådana kontor och studielokaler på samtliga orter utom Luleå och Kiruna, vilket vi avser att åtgärda under

22 Studiefrämjandets mål med verksamheten ska uppfyllas i hela Norrbotten. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett var de bor.... De lokala kontoren ska vara naturliga mötesplatser för olika målgrupper i kommunerna. Skapa kontakter med nyckelpersoner i kommunerna. Stärka nyanländas position i samhället genom särskilda satsningar i projekt och andra verksamheter som bidrar till samhällets integrationsmål. Utveckla samarbeten med ungdomsgårdar och forum där unga finns. Erbjuda Livekarusellen och annan musik- och kulturverksamhet. Erbjuda ett stimulerande dagverksamhetsprogram riktat till målgruppen seniorer och andra daglediga. Lokala kontor fortsätter utvecklas och ökar tillgängligheten för deltagare i området. Lokala kontoren ska etablera samarbete med Sverok för att utveckla spelkulturen. Trots att vi inte har kontor i varje kommun i Norrbotten har vi under 2014 lyckats att bedriva folkbildningsverksamhet tillsammans med våra MO i samtliga kommuner i Norrbotten. Vi har genomfört Livekarusellen, etablerat samarbete med Sverok Norrbotten och genomfört uppsökande verksamhet till olika spelföreningar. Området dagverksamhet riktad till seniorer och daglediga är ett område där vi inte nått fram under 2014 och vi behöver utveckla denna verksamhet mycket mer under Under 2014 har vi arbetat för att utveckla ett nära samarbete med nyckelpersoner i kommunerna och fritidsgårdarna. Vi har ökat vårt samarbete med lokalt representerade medlemsorganisationer och övriga partipolitiskt och religiöst obundna föreningar. Detta viktiga nätverksbyggande är ett långsiktigt arbete som måste pågå hela tiden, både på lokal och regional nivå. Genom projektet Älskade Barn i Boden har vi under 2014 haft verksamhet som syftar till integration och vi avser att jobba mer med detta område under

23 Studiefrämjandet ska vara en stark resurs i musik- och kulturlivet i Norrbotten och bidra till att människor får möjlighet att utvecklas genom att spela och utöva kultur tillsammans. Starta upp ett aktivt, integrerat jämställdhetsarbete i all verksamhet under temat Plats på scen. Aktivt söka nya målgrupper och bredda verksamheten. Gäller bland annat alternativa kulturyttringar som inte finns representerad i dagens verksamhet. Aktivt söka upp och stimulera folkbildningsverksamhet för nya grupper inom Sverok. Etablera en dansverksamhet via mindre dansföreningar och skapa en plattform för utveckling. Ordna programförd verksamhet inom musik, teater och dans på olika nivåer, samt erbjuda utbildningar inom området spelkultur i samarbete med Sverok. Göra aktiva insatser för att fler seniorer ska bli verksamma inom musikområdet. Organisera professionella arrangemang där grupper i vår verksamhet erbjuds speltillfällen och en plattform att visa upp sig, bland annat genom den landsomfattande Livekarusellen. Anordna föreläsningar för speciella områden som inspelningsteknik, branschkunskap och liveljud. Under 2014 har vi i samarbete med MO och enskilda grupper haft verksamhet inom områdena musik, teater, dans och spel. Vi har erbjudit tillfällen till spelningar, bl.a. i Luleå och i Haparanda, vi har genomfört musiktävlingen Livekarusellen och utvecklat vårt samarbete med föreningar inom roll- och konfliktsspelsområdet. Vi har däremot inte haft mycket programförd verksamhet och detta är stort ett utvecklingsområde för oss inom samtliga verksamhetsområden. 23

24 År 2014 har varit ett förändringens år. Studiefrämjandet Norrbotten har ombildats från tidigare fem avdelningar till en enda avdelning med distriktsfunktion. Detta har medfört att styrelserna i de tidigare avdelningarna har avvecklats och en ny styrelse tillsatts för hela storavdelningen. Stiftelsen Studiegården med en byggnad som tidigare förvaltades av Kalixavdelningen har uppgått i storavdelningen och byggnaden där Kalixavdelningen hade som sitt kontor har avyttrats. Byggnaden var nedgången och i behov av genomgripande renovering, till vilken det saknades medel. Kalixavdelningen flyttade in i lokaler i fastigheten där den gamla distriktsstyrelsen fanns och har nu tillgång till en stor och modern studielokal. Omorganiseringen under året har inneburit att arbetsstyrkan inom Studiefrämjandet Norrbotten mer än halverats under året, ekonomikontoret har avvecklats och organisationen har slimmats till det yttersta. Det som har förvånat mig storligen är att årets verksamhet i timmar räknat, är lika stort som under år 2013 trots att arbetsstyrkan reducerats så kraftigt. För detta måste personalen verkligen få en eloge och det tyder på att vi har utsikter att i framtiden återigen komma på grön kvist" Verksamhetsåret gick ändå back rent ekonomiskt och förbundet har fått stötta oss med utökat bidrag. Vi har i samråd med förbundsstyrelsen upprättat en treårig plan för att komma i ekonomisk balans och vi tror och hoppas att kunna uppfylla den målsättningen genom ökad verksamhet och ökad försäljning av tjänster. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot det nya verksamhetsåret och har också ansett det nödvändigt att uppdatera kontakterna med våra MO och försöka få till stånd verksamheter i alla Norrbottens kommuner. Tack till alla samarbetspartners och vår duktiga personal. Haparanda den 20 februari 2015 Tore Hjorth Tore Hjorth Ordförande Studiefrämjandet Norrbotten 24

25 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr RESULTATRÄKNING NOT Proforma Intäkter Deltagarintäkter Anslag Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa Kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

26 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr BALANSRÄKNING NOT Proforma TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

27 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr BALANSRÄKNING NOT Proforma SKULDER 1 Eget kapital Fonderade medel Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Proforma Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Per 1 januari 2014 gick 5 avdelningar upp i SFR Norrbotten. För att visa jämförbarhet mellan åren redovisas i resultaträkningen en extra s.k. proforma redovisning för 2013 som visar intäkter och kostnader som om avdelningarna ingick redan 2013 Not 2 Anslag Statsanslag Landstingsbidrag Kommunanslag Projektanslag Räntenetto Summa Not 3 Övriga intäkter Lönebidrag Övriga bidrag Tillfällig uthyrning personal Övriga rörelseintäkter Summa Not 4 Verksamhets- och materialkostnader Materialkostnader Deltagarkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Not 5 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Förbrukningsinventarier, reparationer o frakt Resekostnader Marknadsföring Kontorskostnader Förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Summa

29 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr Proforma Not 6 Personalkostnader Löner verksamhet Löner administration Sociala avgifter Internutbildning Övriga kostnader Summa Not 7 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Korrigering anskaffnings värde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enl.plan Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enl.plan Restvärde enligt plan

30 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr Antal arrangemang Antal Studietimmar (prof) (prof) Cirkelverksamhet Kulturverksamhet Annan folkbildningsverksamhet Distans Totalt Falköping den. Styrelse Ordförande Revisorer Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den... Aukt/Godkänd revisor Förtroendevald revisor 30

31 31

32 32

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Norrbotten Verksamhetsplan 2014

Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Förord 3 Om Studiefrämjandet 4-5 Våra medlemsorganisationer 6 Övergripande mål: Breddad demokrati 7 Organisation 8 Verksamhet 2014 9 Hållbar utveckling

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4-5 Övergripande mål: Breddad demokrati 6 Organisation 7 Verksamhet Hållbar utveckling 9-10 Ungdomskultur 11-12

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4-5 Övergripande mål: Breddad demokrati 6 Organisation 7 Verksamhet Hållbar utveckling 9-10 Ungdomskultur 11-12 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4-5 Övergripande mål: Breddad demokrati 6 Organisation 7 Verksamhet 2015 8 Hållbar utveckling 9-10 Ungdomskultur 11-12 Ett mångkulturellt samhälle 13 Kvalitet 14-15 Folkbildningspedagogisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Umeåregionen. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Umeåregionen. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Organisation 6 Verksamhet

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016. Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs

Verksamhetsplan 2015-2016. Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Verksamhetsplan 2015-2016 Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Studiefrämjandet i Umeåregionen studieframjandet.se/umearegionen umea@studieframjandet.se 090-13

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

Verksamhetsplan Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs

Verksamhetsplan Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Verksamhetsplan 2013-2014 Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Övergripande mål:

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter 1 Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Kärnvärden HELIOS

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Q3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Q3 verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 1 (7) Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsberättelse 2013. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsberättelse 2013 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Innehållsförteckning Förord Styrelsen Personal Kontor Medlems- och samarbetsorganisationer Total verksamhet 2013 Medlemsorganisationers

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Verksamhetsidé Med lyhördhet

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Norrbottens civilsamhälle

Norrbottens civilsamhälle Norrbottens civilsamhälle Kartläggning 2017 Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Kartläggningens avsändare: Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Civilsamhällets parasollorganisation i Norrbotten och Västerbotten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer