Om Studiefrämjandet 3-4 Våra medlemsorganisationer 5 Vårt uppdrag 6 Den politiska viljan med folkbildningen 7 Vår organisation 8 Studiefrämjandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Studiefrämjandet 3-4 Våra medlemsorganisationer 5 Vårt uppdrag 6 Den politiska viljan med folkbildningen 7 Vår organisation 8 Studiefrämjandet"

Transkript

1

2 Om Studiefrämjandet 3-4 Våra medlemsorganisationer 5 Vårt uppdrag 6 Den politiska viljan med folkbildningen 7 Vår organisation 8 Studiefrämjandet Norrbotten 9-15 Hållbar utveckling 16 Ungdomskultur 17 Ett mångkulturellt samhälle 18 Kvalitet 19 Folkbildningspedagogisk utveckling 20 Tillgänglighet 21 Lokala kontor 22 Musik & Kultur 23 Slutord från ordförande 24 Resultaträkning 25 Balansräkning Tilläggsupplysningar (noter) Revisionsberättelse 31 2

3 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till bildning, engagemang och gemenskap främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet. Hållbarhet Engagemang Lyhördhet Insikt Obundenhet Samverkan. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund med uppgift att bedriva idéburen folkbildningsverksamhet, främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet. Ur Studiefrämjandets stadgar, 1 Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi alla människors lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism. Medlemsorganisationerna är basen i Studiefrämjandet. Detta präglar vår inriktning och vårt verksamhetsutbud. Vår gemensamma strävan är att ge medlemsorganisationerna möjligheter för sina medlemmar att nå fördjupade kunskaper och ökad delaktighet i sin förening. Medlemsorganisationerna har ansvar för Studiefrämjandet och får tillgång till pedagogisk kompetens och utvecklande arbetsformer. Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. 3

4 Vi stimulerar unga människors engagemang i folkbildningen samt eftersträvar mångfald i såväl ledarskap som deltagande. Studiefrämjandets verksamhet bygger på frivilligt deltagande och är öppen och tillgänglig för alla. Genom ett aktivt anordnarskap visar vi folkbildningens mervärde för samverkande föreningar och grupper. Studiefrämjandet engagerar sig i arbetet att utveckla folkbildningsverksamhet på nya områden. Därför samverkar vi med andra bildningsaktörer både inom och utom landets gränser. Vi arbetar för ökad internationell förståelse, hållbar utveckling och globala perspektiv. Studiefrämjandet stimulerar ungas och vuxnas lärande och utveckling genom att arrangera studiecirklar, kulturprogram och andra bildnings- och utbildningsformer. Studiefrämjandet tillämpar folkbildningens pedagogik som utgår från ett aktivt sökande efter kunskap och stimulerar kritiskt och självständigt tänkande. Studiefrämjandet bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, utvecklar och anpassar arbetsformer och metoder till de behov vi möter. Studiefrämjandet ger människor tillfällen till skapande arbete, kulturupplevelser och att bredda sitt kulturintresse. Vi medverkar till amatörkulturens utveckling och dess möjligheter till förnyelse. Genom ett aktivt anordnarskap, olika former av metodiskt utvecklingsarbete och ett systematiskt program för utveckling av ledare, personal och förtroendevalda säkrar vi en hög kvalitet i verksamheten. 4

5 1. Adoptionscentrum 2. Friluftsfrämjandet 3. Fältbiologerna 4. Förbundet Skog och Ungdom 5. Jordbrukare Ungdomens förbund 6. Jordens Vänner 7. Koloniträdgårdsförbundet 8. Musik och Kulturföreningars Samarbetsorganisation, MoKs 9. Riksförbundet Hem och Skola 10. Riksförbundet Sveriges 4H 11. Svenska Brukshundklubben 12. Svenska Jägareförbundet 13. Svenska Kennelklubben 14. Svenska Naturskyddsföreningen 15. Svenska Turistföreningen 16. Sveriges Hundungdom 17. Sveriges Ornitologiska förening 18. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna 19. Sverok 5

6 I januari 2014 påbörjades arbetet med att forma den nya organisationen, Studiefrämjandet Norrbotten. Detta arbete har bl.a. inneburit införandet av nya handläggarroller, nya administrativa program, nya arbetssätt och kontinuerlig internutbildning i syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet i nära samarbete med våra medlemsorganisationer i Norrbotten. Medlemsorganisationerna är basen i Studiefrämjandet och vi har därför arbetat särskilt med att stärka samarbetet med dessa och jobbat för att de lokala föreningarna ska se Studiefrämjandet som sin självklara samarbetspartner när det gäller folkbildning. Vi har genomfört ett flertal cirkelledarutbildningar och jobbat aktivt med att knyta till oss nya föreningar. Vårt mål har varit att bedriva folkbildningsverksamhet i samtliga norrbottenskommuner, vilket vi glädjande nog också har lyckats med. All folkbildning har ett tydligt demokratiskt uppdrag, men det betyder inte att alla inom folkbildningsfamiljen står på samma grund. Studiefrämjandets särprägel och styrka bygger på att vi är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund. Vi främjar mångfald och vår obundenhet gör att vi kan vara en naturlig mötesplats för alla slags människor. Det gör oss också till en viktig aktör när det gäller att motarbeta främlingskap och rasism, vilket är en nödvändighet för fortsatt demokratisk utveckling i samhället. Det är mot denna bakgrund jag som Studiefrämjare känner mig extra stolt över att vara just Studiefrämjare. För Studiefrämjandet Norrbotten Nina Wennberg Distriktschef 6

7 Folkbildningen ger alla människor möjlighet att utveckla sina kunskaper och intressen efter egna förutsättningar och behov, i en takt som inte bestäms av någon annan. Inga förkunskaper krävs. Alla kan delta, oavsett om de har någon utbildning eller inte. Folkbildningen spelar en mycket viktig roll i samhället nu och i framtiden. Denna insikt blev tydligt bekräftad i de beslut som fattades av Sveriges riksdag om Folkbildningspropositionen. Högre kvalitetskrav och krav på utvärderingar, men inga ekonomiska nedskärningar beslutades. I Norrbotten samverkar Studiefrämjandet med övriga folkbildningsorganisationer genom Norrbottens bildningsförbund (NBF), som är ingången till folkbildningen i Norrbotten. NBF arbetar för att stärka och synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället och fungerar som en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbundsorganisationerna och folkhögskolorna i länet. NBF finns med i olika regionala sammanhang och stärker samarbetet med Norrbottens läns landsting genom att skapa former för verksamhetsutveckling och samverkan över tid i syfte att tydliggöra folkbildningens roll i Norrbottens Läns Landstings kulturplan. Folkbildningens organisationer med studieförbund och folkhögskolor har en stark ställning i Norrbottens kulturliv och är gemensamt den största civilsamhälleliga aktören på bildnings- och kulturområdet. Folkbildningen arbetar i skärningspunkten mellan det professionella kulturlivet och amatörkultur, mellan utbildning och bildning, mellan civilsamhälle och offentlig verksamhet, mellan idéburen sektor och statlig styrning, mellan olika generationer och olika kulturer. Genom att vara en mötesplats för olika samhällsgrupper med olika verksamhetstyper har folkbildningen en särskild kompetens. Verksamheten utförs med folkbildningspedagogik som grund där deltagarkulturens betydelse är viktig med individernas skapande och aktiviteter i fokus. Det här tillför också en stor social dimension i kulturen samtidigt som verksamheten borgar för en långsiktighet i skapandet av en kulturell infrastruktur i Norrbotten. Källa: Kulturplan för Norrbotten , NLL 7

8 Studiefrämjandet i Norrbotten är sedan 1 januari 2014 en avdelning med distriktsfunktion. Organisation, administration och verksamhetsutveckling sköts genom distriktets kontor i Kalix. Förordnandet som distriktschef innehas av Nina Wennberg, som också är verksamhetsledare i avdelningen. Studiefrämjandet hade under 2014 haft bemannade kontor i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Pajala, Piteå, Kalix och Haparanda. Från dessa kontor har verksamhet handlagts i samtliga kommuner i länet. Den nya organisationen har inneburit förändringar både i bemanning och utformning av tjänsterna på samtliga kontor. Bl.a. har den nya handläggarrollen och nya administrativa system krävt utbildning och handledning i våra rapporterings- och faktureringssystem Gustav och Palette. Handläggarna har även haft en utbildningsdag i Medlemsmodellen, i syfte att bättre kunna stötta våra medlemsorganisationer genom att ge dem ett verktyg för föreningsutveckling och medlemsrekrytering. Utifrån individuella behov har personal under året deltagit i Studiefrämjandets personalutbildningar från steg 1 till steg 4. Tore Hjorth, ordförande Tommy Sjölund, vice ordförande Ulrika Bejker, ledamot Anita Nilsson, ledamot Kjell Henriksson, ledamot Tord Eklund, ledamot Helena Norberg, ledamot (personalrepresentant) Siv Stoltz, suppleant Olle Wennskog, suppleant Vakant, suppleant Vakant, suppleant (personalrepresentant) Mikael Nyberg Linnea Björkman Harry Karlsson Claes Svensson, auktoriserad (KPMG) Ledarutbildningar är en viktig del av Studiefrämjandets fortsatta utveckling i länet och kvalitetssäkring av vår folkbildningsverksamhet. Vi har under året genomfört fem cirkelledarutbildningar (L1) på fyra orter i länet, Kiruna, Luleå, Kalix och Piteå, med sammanlagt 49 deltagare. 8

9 Verksamheten i Norrbotten har följt riksförbundets strategiska plan och den regionala verksamhetsplanens mål för Under året genomförde vi verksamhet i länets samtliga 14 kommuner och de totala antalet studietimmar uppgick till varav var statsbidragsberättigad verksamhet. Av dessa studietimmar gjordes totalt tillsammans med medlemsorganisationer (MO) och den största andelen av dessa MO-timmar stod lokala föreningar av Svenska Brukshundklubben, Musik och Kulturföreningars Samarbetsorganisation (Moks) och Sverok för. Medlemsorganisationerna är grunden i Studiefrämjandet varför vi under året aktivt arbetat för att öka vårt samarbete med samtliga medlemsorganisationer, som finns representerade i Norrbotten, bl.a. genom uppsökande verksamhet och att synliggöra hur vi kan bidra till olika föreningarnas utbildningsverksamhet. Statsbidragsberättigad verksamhet i samarbete med medlemsorganisationer i Norrbotten 2014 Antal arr Antal stim Antal delt Friluftsfrämjandet Koloniträdgårdsförbundet Moks Naturskyddsföreningen (SNF) Riksförbundet Sv 4H Sv Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Svenska Brukshundklubben Svenska Jägareförbundet Svenska Kennelklubben Svenska Turistföreningen STF Sveriges Hundungdom Sveriges Ornitologiska förening SVEROK TOTALT beräknade

10 Verksamhet i Norrbotten 2013 Verksamhet i Norrbotten 2014 Kommun Stim Kommun Stim ARJEPLOG ARJEPLOG Kulturprogram Kulturprogram 963 ARVIDSJAUR ARVIDSJAUR Studiecirkel 43 Studiecirkel 54 Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 56 Annan folkbildningsverksamhet 14 BODEN BODEN Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram 360 Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 20 Annan folkbildningsverksamhet 131 GÄLLIVARE GÄLLIVARE Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 282 Annan folkbildningsverksamhet 209 HAPARANDA HAPARANDA Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 37 Annan folkbildningsverksamhet JOKKMOKK JOKKMOKK Studiecirkel 97 Studiecirkel 32 Kulturprogram 72 Kulturprogram 90 Annan folkbildningsverksamhet 45 Annan folkbildningsverksamhet 0 KALIX KALIX Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 20 Annan folkbildningsverksamhet 75 KIRUNA KIRUNA Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram 396 Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 11 Annan folkbildningsverksamhet 35 LULEÅ LULEÅ Studiecirkel Studiecirkel Kulturprogram Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet 716 Annan folkbildningsverksamhet PAJALA PAJALA Studiecirkel 426 Studiecirkel 184 Kulturprogram Kulturprogram 18 Annan folkbildningsverksamhet 24 Annan folkbildningsverksamhet 0 PITEÅ PITEÅ Studiecirkel Studiecirkel 644 Kulturprogram 126 Kulturprogram 315 Annan folkbildningsverksamhet 215 Annan folkbildningsverksamhet 457 ÄLVSBYN ÄLVSBYN 10

11 Studiecirkel 123 Studiecirkel 0 Kulturprogram 0 Kulturprogram 18 ÖVERKALIX ÖVERKALIX Studiecirkel 469 Studiecirkel 270 Kulturprogram 540 Kulturprogram 828 ÖVERTORNEÅ ÖVERTORNEÅ Kulturprogram 171 Kulturprogram 36 Totalt: Totalt: I Boden har vi bedrivit mycket hundverksamhet men även spel-, musik- och annan kulturverksamhet. Under Framtidsveckan hade vi ett uppskattat arrangemang med Den sopsorterande hunden och under Skörde- och Miljödagarna informerade vi om vår verksamhet tillsammans med våra MO Naturskyddsföreningen och Jägareförbundet och även med Röda Korset, som vi har ett mycket gott samarbete med i Boden. Med ekonomiskt stöd från Bodens kommun bedrev vi under sommarmånaderna projektet Älskade Barn med en grupp kvinnor i Sävast och en grupp kvinnor och män i centrala Boden. Deltagarna hade sin bakgrund i Syrien, Palestina, Iran, Eritrea, Etiopien, Pakistan och Albanien. Efter vårt projekt, som vi betraktar som mycket lyckat, ser vi att det finns efterfrågan bland nysvenskar och asylsökande på denna form av verksamhet och att man med relativt enkla medel kan stärka individer genom deltagande i gruppaktiviteter och samhällsintroduktion. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer: Bodens Brukshundsklubb, Övre Norrlandsdistriktet av SBK, Goldenretrieverklubben Norrbotten, Boden trädgårdssällskap, Naturskyddsföreningen Boden, Norrbottens Ornitologiska förening, Norrlabben, Perro i Norr, SSRK Norrbotten, Jägareförbundet Boden, Södra Norrbottens Kennelklubb, Friluftsfrämjandet Boden, Trollpack och Sveriges Hundungdom. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Röda Korset Bodenkretsen, Norrbottensläns Hemslöjdsförening, Norrbottens museum, Motorentusiasterna i Norr, Hundhuset, Snabelhuset Kultur & Mediaförening samt olika musikband och Bodens kommun. 11

12 Kontoret i Gällivare har även Jokkmokk som sitt verksamhetsområde. Vi har genomfört många kulturprogram och studiecirklar, främst på området jakt, natur och miljö, men vi har även haft hantverks-, musik, teater-, dans- och spelkulturverksamhet. Malmfältstrollen har haft studiecirklar i bl.a. speldesign och allmänheten har bjudits in till att prova på brädspel. Ett nytt arrangemang under 2014, som Friluftsfrämjandet i Gällivare genomförde i samarbete med oss, var Midnattssolsvandring på Dundret, med inslag som och midnattsolsyoga. Studiecirkelverksamhet som vi bedrivit är bl.a. Jägarskolor, både i tätorten och på landsbygden, tillsammans med Gällivare Jaktvårdskrets samt Ekologisk odling i samarbete med Naturskyddsföreningen. Goda exempel på barn- och ungdomsverksamhet som vi stöttat under året är Naturskyddsföreningens Natursnokarna och det riksläger som 4H Kåbdalis anordnade i Stora Sjöfallet. Deltagarna på detta läger fick bl.a. vara med om samisk mångkamp och fjällfiske. I Jokkmokk har vi haft en rad kulturarrangemang under Framtidsveckan tillsammans med Jägareförbundet Norrbotten, Naturskyddsföreningen Norrbotten, Norra Norrbottens Kennelklubb samt Norrbotten 4H. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer: Friluftsfrämjandet Gällivare-Malmberget, Gällivare Jaktvårdskrets, Hundklubben Dundret, Jägareförbundet Gällivare, Jägareförbundet Norrbotten, Svenska Jägareförbundet, Sverok Norrbotten, Malmfältstrollen, Naturskyddsföreningen i Gällivare, Naturskyddsföreningen Norrbottens Län, Brukshundsklubben Malmen, Norra Norrbottens Kennelklubb, SSRK Gällivare, STF Kiruna, STF Östra Norrbotten, Svenska Kennelklubben, Sverok, Norrbottens 4H och Kåbdalis 4H. Vi har under året även samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Arthur Leidgrens Nature Center, Norrskensdansarna, Moonligt Kickers Linedanceförening, Dokkas Jakt och Fiske, Dokkas Skytteförening, Malmberget/Koskullskulle Jakt och Fiske, Malmbergsteatern, Soutujärvi Hembygdsförening, Nattavaara Hembygdsförening, Malmbergets Husmodersförening, Vission Pensionärskvinnorna, Kvinnojouren Nike, Dunderqviltarna och Malmbergsqviltarna samt olika musikband och Landsbygd i centrum Gällivare kommun. Kontoret i Haparanda har även Övertorneå som sitt verksamhetsområde. Huvudparten av studietimmarna gjordes i Haparanda där vi har bedrivit mycket ungdoms- och kulturverksamhet, främst inom områdena musik och teater, t.ex. Livekarusellen, sångstunder på äldreboendet Klippan, trubadurkvällar, föreställningar med Rockkören och The Believers samt anordnat musik clinic. Vi har även haft revy- och teaterföreställningar med Haparanda Teaterförening och Teatra samt fotoutställningar, kultur och hälsa på äldreboendet Klippan, dans och zumba kids, temakvällar och andra arrangemang med Ungdomens Hus, Ungdomsmottagningen och Marielundsskolan. Vi har ett välutvecklat samarbete med Haparanda och Torneå kommun, det Lokala folkbildningsrådet samt olika föreningar på orten. Vi har tillsammans arrangerat Framtidsveckan, Gränsrock, Vinterglöd, Stadsfest och en Kreativ dag. 12

13 Studiecirkelverksamhet som bedrivits är bl.a. musikcirklar på i form av band, sång, kör, folkmusik och teatercirklar i att skriva revymanus, lära sig att agera och repetera. I ämnet spel har vi haft cirklar och annan verksamhet på Station. Vi har även haft verksamhet på området jakt och fiske tillsammans med Haparanda Jaktvårdskrets och Sportfiskarna, där vi bl.a. har haft studiecirklar i flugbindning, Jägarskola, jaktskytte, skyttesimulator, kötthantering samt föreläsningar. I Övertorneå har vi haft kulturarrangemang tillsammans med Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen under Framtidsveckan samt samarbete med föreningen Ung i Tornedalen. Vi har under året samarbetat med följande medlemsorganisationer: Jägareförbundet Norrbotten, Jägareförbundet Haparanda, Haparanda Jaktvårdskrets, Stövarklubben, Beagleklubben, Naturskyddsföreningen i Haparanda, Naturskyddsföreningen i Norrbottens Län och Sportfiskarna. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Connecting Young Barents Project (Alta, Murmansk, Enare, Torneå och Haparanda), Ung i Tornedalen, Rädda Barnen, Lokala folkbildningsrådet, HSKT Dans och Torneå Ungdomskontor, Haparanda teaterförening, Teatra, Svenska kyrkan Haparanda, Ungdomens Hus Haparanda kommun. Kontoret i Kalix har även Överkalix samt sedan hösten Pajala som sitt ansvarsområde. Huvudparten av dessa studietimmar gjordes i Kalix, där vi har bedrivit mycket hund- och jaktverksamhet. Tillgång till ny verksamhetslokal i Kalix har inneburit att vi har kunnat öka betalcirkelverksamheten i egen regi, bl.a. gitarr för nybörjare, italienska för nybörjare, lär känna din kamera och svampkurs. Tillsammans med våra lokala MO har vi haft Jägarskola, ring- och socialträning för hund samt valpuppfödarutbildning. Kulturarrangemang som genomförts är bl.a. Framtidsveckan, fotoutställningar och prova på skyttesimulator. I Överkalix har vi bedrivit studiecirkelverksamhet riktad till målgruppen funktionshindrade genom konstcirklar på seniorboendet. Vi har även haft studiecirklar i Lansjärv med Lansjärvs Intresseförening och kulturarrangemang i samarbete med Holgers Traktormuseum i Svartbyn. Under Framtidsveckan anordnade vi kulturprogram tillsammans med Naturskyddsföreningen Överkalix. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer: Naturskyddsföreningen Överkalix, Naturskyddsföreningen Kalix, Jägareförbundet Kalix, Jägareförbundet Norrbotten, Jägareförbundet Råneå, Jämtöns VVO, Töre Viltvårdsområde, Kalix Agility, Kalix Kennelklubb, Pomeranian klubben, Ponderosa 4H-gård, och Svenska turistföreningen Östra Norrbotten och Stövarklubben. 13

14 Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Lansjärvs intresseförening, Innanbäckens bygdegårdsförening, Holgers traktormuseum, Kalix Naturbruksgymnasium, Pålänge byaförening, Råneå Jakt- och Skyttesportförening, Servicecentrum Övrebygden och Kalix kommun. I Kiruna har den enskilt största verksamheten under året varit kulturprogram tillsammans med Kiruna Filmstudio. Vi har även haft hundverksamhet, bl.a. Agility och Rallylydnad i samarbete med Kiruna Brukshundklubb och Apportering med Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening. Det har också bedrivits studiecirklar i stickning, musik och Jägarskola. Det har genomförts en rad kulturprogram på området, djur, natur och miljö, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kiruna och Norrbottens Ornitologiska förening. Vi har under året samarbetat med följande medlemsorganisationer: Kiruna Brukshundklubb, Naturskyddsföreningen Kiruna, Naturskyddsföreningen i Norrbottens Län, Norrbottens Ornitologiska förening, Svenska Brukshundklubben och Svenska Jägareförbundet. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Kiruna Filmstudio, Kiruna jakt- och Fiskevårdsförening, och Met Nuoret samt olika musikgrupper. I Luleå har det bedrivits mycket hundverksamhet, men även musik och annan kulturverksamhet. Exempel på egna större musikarrangemang som vi genomfört är Livekarusellen och Musiker mot cancer. Vi har även samverkat med andra aktörer i spelningar på Kulturgården och Föreningsgatan 7. Cirkelverksamhet som bedrivits är bl.a. musikcirklar inom band, sång och kör, teatercirklar med Lulespexet inom revymanus, repetitioner och föreställning samt studiecirklar i olika hantverk, navigation, Jägarskola, Hund för alla, Agility, Valpkurs, uppfödarutbildning och hunddressyr. Exempel på kulturarrangemang och övrig verksamhet som genomförts är bl.a. Framtidsveckan, fågelskådning i Gammelstadsviken, föreläsningar om trädgård och Skogsknytte. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer på lokal nivå: Naturskyddsföreningen i Norrbottens Län, Sveriges ornitologiska förening, Jägareförbundet Norrbotten, Luleå Brukshundklubb, Övre Norrlands Distrikt av SBK, Friluftsfrämjandet Luleå, Luleå Hundungdom, Kulturgården (Moks), Trollpack (Sverok), Boardgame Dugeon (Sverok), Luleå Sportfiskeklubb, Perro i Norr (SKK), Pudelklubben (SKK), Svenska Lagotto Romagnolo Klubben (SKK), Sverok Norrbotten. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Rädda Barnen Råneå, Skådebanan, Brandkårsveteranerna Luleå, Luleå Kammarkör, Luleå Studentspexförening, Folkets Bio, Luleå trädgårdssällskap, Norrbottens Läns Hemslöjdsförening, Norrbottens museum, Hundhuset, Kulturföreningen Snabelhuset samt olika musikgrupper. 14

15 I Pajala har vi haft jägarskolor, förarbevis för snöskoter och några kamratcirklar. Vi har tyvärr inte lyckats att komma igång med verksamhet i den utsträckning som vi hoppats på, varför styrelsen fattade beslut om stängning av lokalkontoret, vilket upphörde i augusti. Kalixkontoret har idag även Pajala som sitt ansvarsområde. Vi har under året samarbetat med följande medlemsorganisationer på lokal nivå: Jägareförbundet Pajala och Naturskyddsföreningen Pajala. Vi har under året samarbetat med följande övriga föreningar/organisationer: Rädda barnen, Skådebanan och Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T) Kontoret i Piteå har Älvsbyn, Arjeplog och Arvidsjaur som sitt ansvarsområde. Den största andelen verksamhet som bedrivits i Piteå är tillsammans med våra MO inom områdena natur, miljö och hund. I Arvidsjaur och Arjeplog har vi haft en omfattande verksamhet med målgruppen funktionsnedsatta, genom Hendry Sjöström som åker runt spelar och sjunger på äldreboenden., vilket är mycket uppskattat både bland boende och anhöriga. Vi har under året haft samarbete med följande medlemsorganisationer på lokal nivå: Naturskyddsföreningen Norrbotten, Skogsgruppen Norrbotten, Norrbottens Ornitologiska förening, Jägareförbundet Piteå, Piteå Brukshundsklubb, Arvidsjaurs Brukshundsklubb, Golden retrieverklubben Norrbotten och Pudelklubben Norra Piteå. Vi har under året samarbetat med följande lokala föreningar/organisationer: Kärnkraftsfritt Bottenviken, Lakafors-Pålmark Byaförening och Piteå Museum. 15

16 Verksamhetsplanen för 2014 är baserad på Riksförbundets strategiska plan som gäller under perioden , samt på övriga styrdokument. Studiefrämjandet i Norrbotten har även egna uppsatta mål på ytterligare verksamhetsområden. Studiefrämjandet ska vara det ledande studieförbundet inom området Hållbar utveckling. Öka utbudet av antal cirklar och arrangemang om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Anpassa våra lokaler utifrån ett hållbart perspektiv. Arrangera utomhusprogram och arbeta med utomhuspedagogik i studiecirkel- och kulturverksamhet. Organisera närnaturexkursioner och ordna utbildning för närnaturguider. Uppmuntra ungdomar till att öka sina kunskaper i entreprenörskap. Uppmärksamma nationella och globala rättvisefrågor ur ett lokalt perspektiv, exempelvis Fairtrade. Uppmärksamma konsumtionsvillkoren och klimatfrågan med cirklar om återvinning, småskalig energi och ekologi. Bidra med ökad kunskap om närproducerat. Utvidga våra insatser för att bilda och engagera fler i Omställningsfrågan. Verka för att det ska finnas mötesplatser dit man kan komma för att delta i en utvecklande process. Utjämna den digitala klyftan genom att organisera datautbildningar för målgrupper som inte har tillräckliga kunskaper för att kunna delta i modern kommunikation på webben. Uppmärksamma jämställdhetsfrågor, ägande, arvs- och giftorättsfrågor kontra sambolag. När projektet Framtidsveckan genomfördes den maj var Studiefrämjandet Norrbotten en av de starkaste aktörerna i landet. Tillsammans med flera av vår medlemsorganisationer, t.ex. Naturskyddsföreningen, Jägareförbundet, Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, 4H, Brukshundsklubben och Kennelklubben, lyckades vi genomföra aktiviteter i länets samtliga 14 kommuner, vilket resulterade i drygt 475 arrangemang tillsammans med ett stort antal lokala aktörer. När de gäller verksamhet för de allra yngsta har vi stöttat Friluftsfrämjandet i deras Skogsmulleaktiviteter för barn. 16

17 Studiefrämjandet ska vara det ledande studieförbundet inom ungdomskultur. Visa ungdomar hur man använder folkbildning som ett verktyg i skapande och förverkligande av sina idéer. Erbjuda utbildning i föreningskunskap och ge handledning i att bilda föreningar. Satsa resurser på ungt ledarskap. Uppmuntra till att ta eget ansvar och se ledarrollen som självklar och viktig. Inspirera unga till insikt om Hållbar utveckling och Fairtrade, exempelvis stadsodling. Ansvara för att det finns utrustade lokaler för skapande inom musik och kultur. Bistå med mötesplatser där man möts över kultur- och generationsgränser. Utveckla samarbetet med Sverok i syfte att skapa en mötesplats för unga inom spelkulturen och öka deras engagemang inom denna. Aktualisera miljö- och klimatfrågan bland barn i samarbete med våra medlemsorganisationer som Skogsmulleverksamhet m.m. Arrangera filmvisningar och utställningar under temat natur och klimat. Vi har under hösten anställt en ungdoms- och spelkulturhandläggare på kontoret i Luleå. Hennes uppdrag är att utveckla spel- och ungdomskulturen i länet, bl.a. i samarbete med Sverok. Ett LAN, som är ett samarbete mellan UmeLAN och NorrLANd, har genomförts i Boden och kontakter har knutits med ett flertal spelföreningar, bl.a. LANföreningen AstroE i Kiruna, Pite Bordgames och Boardgame Dungeon på Ltu. Andra nya kontakter som har knutits under 2014 är med filosofiföreningen och Lulespexet på Ltu. Uppsökande verksamhet har bedrivits på gymnasieskolan i Luleå och vi ser att spelkulturverksamheten ökar hos oss, liksom i övriga delar av landet. 17

18 Studiefrämjandet omfattar det mångkulturella samhället och möter dess utmaningar med folkbildande insatser som dels stärker de etniska minoriteternas kulturella identitet, dels innebär möten och dialog mellan människor med olika etnisk bakgrund. All verksamhet ska präglas av tillgänglighet oavsett eventuella språkförbistringar. Vi utvecklar vårt samarbete med invandrar- integrations- och mångfaldsföreningar. Vi riktar särskilda insatser till målgrupperna nyanlända flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn. Värderingsfrågor och bemötandefrågor ska ingå i all ledarutbildning och personalutbildning. Nolltolerans mot diskriminering ska tillämpas i all verksamhet. Bland personal och förtroendevalda ska finnas en blandning av olika bakgrunder, som är representativ för samhället i stort. Vi ska verka för ett inkluderande samhälle genom att lära oss av varandras traditioner för att skapa en vikänsla. Vi ska jobba för jämlikhet och ett jämställt samhälle genom att medvetandegöra våra deltagare om jämställdhetsfrågor och medbestämmande. Intresset för föräldrastöd är stort i hela landet. Studiefrämjandet centralt har tagit fram ett nytt studiematerial Älskade barn, som riktar sig till föräldrar och barn med rötter i andra kulturer än den svenska. Materialet handlar om barnens vardagsliv i familjen och utanför hemmet. Om barnomsorg, skola och fritid. Om normer och värderingar, problem och möjligheter. Alla de saker som påverkar vuxna och barn i familjen. Med ekonomiskt stöd från Bodens kommun bedrev vi projektet Älskade Barn med en grupp kvinnor i Sävast och en grupp kvinnor och män i centrala Boden. Deltagarna hade sin bakgrund i Syrien, Palestina, Iran, Eritrea, Etiopien, Pakistan och Albanien. Efter vårt projekt, som vi betraktar som mycket lyckat, ser vi att det finns efterfrågan bland nysvenskar och asylsökande på denna form av verksamhet och att man med relativt enkla medel kan stärka individer genom deltagande i gruppaktiviteter och samhällsintroduktion. Vi hoppas kunna genomföra Älskade Barn i fler kommuner under

19 All verksamhet i Studiefrämjandet ska ha hög kvalitet. Vi möter deltagarnas behov och högt ställda förväntningar på folkbildningsverksamhet. Denna verksamhet förenar Studiefrämjandets idémässiga och pedagogiska profil med de syften som staten och andra anslagsgivare fastslagit som grund för stöd till Studiefrämjandet. Utveckla ett ledningssystem innan utgången av Kontinuerligt utvärdera valda delar av verksamheten och vara lyhörd för deltagarnas och cirkelledarnas synpunkter. Genomföra internrevision av verksamheten. Varje ny ledare får en introduktion till Studiefrämjandet innan ny verksamhet startas. Alla ledare i vår verksamhet genomgår vårt interna ledarutbildningsprogram nivå 1. Alla anställda genomgår organisationens interna utbildningsprogram. Styrelseledamöter erbjuds att genomgå organisationens interna funktionärsutbildningsprogram. Följa upp verksamheten hos samtliga deltagare i cirkelledarutbildningar. Se över nödvändiga investeringar i teknik i syfte att öka kvaliteten inom verksamheten. Vi ska i alla sammanhang tydliggöra arrangörskapet genom representation och påannonsering i samband med kulturarrangemang. Alla cirkelledare hos Studiefrämjandet får via de lokala handläggarna en introduktion (L0) till Studiefrämjandet som studieförbund samt det ansvar och de rutiner som våra cirkelledare har. Efter samtliga ledarutbildningar (L1) har Studiefrämjandet Norrbotten genomfört nöjddeltagarundersökningar, som deltagarna kunnat göra hemma via Netigate och vi kan konstatera att vi fått mycket goda omdömen på både genomförande och bemötande. Utifrån individuella behov har personal under året deltagit i Studiefrämjandets personalutbildningar från steg 1 till steg 4. Studiefrämjandet centralt har som mål att vid utgången av 2014 ska 80 procent av Studiefrämjandets enheter vara tilläggscertifierade enligt ISO 9001/2008. I Norrbotten har detta arbete inte kommit igång i och med den stora organisationsförändring som skedde under 2014 och fortfarande pågår. Sammanslagningen till en avdelning med distriktsfunktion har medför att införandet av nya system för verksamhetsrapportering, ekonomiredovisning och arbetstidsrapportering har bidragit till kvalitetssäkring av verksamheten. 19

20 Studiefrämjandet ska leda den folkbildningspedagogiska utvecklingen i Sverige inom områdena hållbar utveckling och ungdomskultur samt erbjuda Sveriges bästa utbildning för studiecirkelledare. All verksamhet ska präglas av tillgänglighet, oavsett var i Norrbotten som deltagarna bor. Vår verksamhet ska inte begränsas till de traditionella formerna för folkbildning, utan kan också genomföras i andra former, exempelvis genom projekt eller olika former av uppdrag. Vi utvecklar vårt ledarprogram till form och innehåll, baserat på riksförbundets mål. Vårt studiematerial ska vara anpassat för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi ska utveckla möjligheten att genomföra studiecirklar på distans. Den pedagogiska utvecklingen inom Studiefrämjandet pågår ständigt och riksförbundet har under 2014 jobbat för att hitta en digital lärplattform, som är lättillgänglig och kan anpassas till folkbildningspedagogikens behov. De har nu köpt in Learnify, en digital lärplattform, som kommer att introduceras i hela landet under Learnify öppnar upp våra möjligheter att erbjuda distanskurser och studiecirklar till dem som vill ha tillgång till en lärplattform på nätet som inte är kopplad till sociala medier eller liknande. Learnify fungerar även som mediacentral - så hela UR:s utbud finns som tillgång på plattformen. Vi hoppas och tror att vi kommer att nå fler norrbottningar när vi kan erbjuda studiecirklar på distans via Learnify. 20

21 Studiefrämjandet ska ha en hög tillgänglighet som gör det möjligt för alla människor i hela landet att delta i folkbildningsverksamhet. All verksamhet ska präglas av tillgänglighet. Ingen deltagare eller ledare ska känna sig diskriminerad eller uppleva att vår verksamhet inte är tillgänglig. Utvecklar ett lokalt handlingsprogram för ökad tillgänglighet. Personal och förtroendevalda erbjuds utbildning i tillgänlighetsoch bemötandefrågor. När verksamhet utvärderas tas hänsyn till hur deltagarna upplevt tillgängligheten. Vårt studiematerial ska vara anpassat för personer med olika former av funktionsnedsättningar, exempelvis synnedsättningar, dyslexi med mera. Se över nödvändiga investeringar i teknik i syfte att öka tillgängligheten till verksamheten. Alla kontor ska tillgänglighetsanpassas innan årets utgång. Utveckla vår närvaro och aktiviteter i olika former av sociala medier. Under 2014 har vi satsat aktivt på att synas på facebook med inlägg och annonsering av olika kurser och arrangemang. Vi har märkt att vi genom vår ökade närvaro på facebook nått fler människor i Norrbotten av varierande ålder och kön. Allt fler går in och gillar vår verksamhet och delar på sina egna facebooksidor, vilket ger ökad spridning av våra arrangemang och öppnar upp möjligheter till nya samarbeten. Vi har inte erbjudit några studiecirklar på distans under 2014, men den nya digitala lärplattformen Learnify kommer att öppna upp våra möjligheter att börja erbjuda distanskurser och studiecirklar under När det gäller tillgänglighet till våra kontors- och verksamhetslokaler för människor med ett fysiskt funktionshinder har vi under 2014 fått tillgång till sådana kontor och studielokaler på samtliga orter utom Luleå och Kiruna, vilket vi avser att åtgärda under

22 Studiefrämjandets mål med verksamheten ska uppfyllas i hela Norrbotten. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett var de bor.... De lokala kontoren ska vara naturliga mötesplatser för olika målgrupper i kommunerna. Skapa kontakter med nyckelpersoner i kommunerna. Stärka nyanländas position i samhället genom särskilda satsningar i projekt och andra verksamheter som bidrar till samhällets integrationsmål. Utveckla samarbeten med ungdomsgårdar och forum där unga finns. Erbjuda Livekarusellen och annan musik- och kulturverksamhet. Erbjuda ett stimulerande dagverksamhetsprogram riktat till målgruppen seniorer och andra daglediga. Lokala kontor fortsätter utvecklas och ökar tillgängligheten för deltagare i området. Lokala kontoren ska etablera samarbete med Sverok för att utveckla spelkulturen. Trots att vi inte har kontor i varje kommun i Norrbotten har vi under 2014 lyckats att bedriva folkbildningsverksamhet tillsammans med våra MO i samtliga kommuner i Norrbotten. Vi har genomfört Livekarusellen, etablerat samarbete med Sverok Norrbotten och genomfört uppsökande verksamhet till olika spelföreningar. Området dagverksamhet riktad till seniorer och daglediga är ett område där vi inte nått fram under 2014 och vi behöver utveckla denna verksamhet mycket mer under Under 2014 har vi arbetat för att utveckla ett nära samarbete med nyckelpersoner i kommunerna och fritidsgårdarna. Vi har ökat vårt samarbete med lokalt representerade medlemsorganisationer och övriga partipolitiskt och religiöst obundna föreningar. Detta viktiga nätverksbyggande är ett långsiktigt arbete som måste pågå hela tiden, både på lokal och regional nivå. Genom projektet Älskade Barn i Boden har vi under 2014 haft verksamhet som syftar till integration och vi avser att jobba mer med detta område under

23 Studiefrämjandet ska vara en stark resurs i musik- och kulturlivet i Norrbotten och bidra till att människor får möjlighet att utvecklas genom att spela och utöva kultur tillsammans. Starta upp ett aktivt, integrerat jämställdhetsarbete i all verksamhet under temat Plats på scen. Aktivt söka nya målgrupper och bredda verksamheten. Gäller bland annat alternativa kulturyttringar som inte finns representerad i dagens verksamhet. Aktivt söka upp och stimulera folkbildningsverksamhet för nya grupper inom Sverok. Etablera en dansverksamhet via mindre dansföreningar och skapa en plattform för utveckling. Ordna programförd verksamhet inom musik, teater och dans på olika nivåer, samt erbjuda utbildningar inom området spelkultur i samarbete med Sverok. Göra aktiva insatser för att fler seniorer ska bli verksamma inom musikområdet. Organisera professionella arrangemang där grupper i vår verksamhet erbjuds speltillfällen och en plattform att visa upp sig, bland annat genom den landsomfattande Livekarusellen. Anordna föreläsningar för speciella områden som inspelningsteknik, branschkunskap och liveljud. Under 2014 har vi i samarbete med MO och enskilda grupper haft verksamhet inom områdena musik, teater, dans och spel. Vi har erbjudit tillfällen till spelningar, bl.a. i Luleå och i Haparanda, vi har genomfört musiktävlingen Livekarusellen och utvecklat vårt samarbete med föreningar inom roll- och konfliktsspelsområdet. Vi har däremot inte haft mycket programförd verksamhet och detta är stort ett utvecklingsområde för oss inom samtliga verksamhetsområden. 23

24 År 2014 har varit ett förändringens år. Studiefrämjandet Norrbotten har ombildats från tidigare fem avdelningar till en enda avdelning med distriktsfunktion. Detta har medfört att styrelserna i de tidigare avdelningarna har avvecklats och en ny styrelse tillsatts för hela storavdelningen. Stiftelsen Studiegården med en byggnad som tidigare förvaltades av Kalixavdelningen har uppgått i storavdelningen och byggnaden där Kalixavdelningen hade som sitt kontor har avyttrats. Byggnaden var nedgången och i behov av genomgripande renovering, till vilken det saknades medel. Kalixavdelningen flyttade in i lokaler i fastigheten där den gamla distriktsstyrelsen fanns och har nu tillgång till en stor och modern studielokal. Omorganiseringen under året har inneburit att arbetsstyrkan inom Studiefrämjandet Norrbotten mer än halverats under året, ekonomikontoret har avvecklats och organisationen har slimmats till det yttersta. Det som har förvånat mig storligen är att årets verksamhet i timmar räknat, är lika stort som under år 2013 trots att arbetsstyrkan reducerats så kraftigt. För detta måste personalen verkligen få en eloge och det tyder på att vi har utsikter att i framtiden återigen komma på grön kvist" Verksamhetsåret gick ändå back rent ekonomiskt och förbundet har fått stötta oss med utökat bidrag. Vi har i samråd med förbundsstyrelsen upprättat en treårig plan för att komma i ekonomisk balans och vi tror och hoppas att kunna uppfylla den målsättningen genom ökad verksamhet och ökad försäljning av tjänster. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot det nya verksamhetsåret och har också ansett det nödvändigt att uppdatera kontakterna med våra MO och försöka få till stånd verksamheter i alla Norrbottens kommuner. Tack till alla samarbetspartners och vår duktiga personal. Haparanda den 20 februari 2015 Tore Hjorth Tore Hjorth Ordförande Studiefrämjandet Norrbotten 24

25 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr RESULTATRÄKNING NOT Proforma Intäkter Deltagarintäkter Anslag Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa Kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

26 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr BALANSRÄKNING NOT Proforma TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

27 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr BALANSRÄKNING NOT Proforma SKULDER 1 Eget kapital Fonderade medel Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Proforma Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Per 1 januari 2014 gick 5 avdelningar upp i SFR Norrbotten. För att visa jämförbarhet mellan åren redovisas i resultaträkningen en extra s.k. proforma redovisning för 2013 som visar intäkter och kostnader som om avdelningarna ingick redan 2013 Not 2 Anslag Statsanslag Landstingsbidrag Kommunanslag Projektanslag Räntenetto Summa Not 3 Övriga intäkter Lönebidrag Övriga bidrag Tillfällig uthyrning personal Övriga rörelseintäkter Summa Not 4 Verksamhets- och materialkostnader Materialkostnader Deltagarkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Not 5 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Förbrukningsinventarier, reparationer o frakt Resekostnader Marknadsföring Kontorskostnader Förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Summa

29 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr Proforma Not 6 Personalkostnader Löner verksamhet Löner administration Sociala avgifter Internutbildning Övriga kostnader Summa Not 7 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Korrigering anskaffnings värde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enl.plan Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enl.plan Restvärde enligt plan

30 STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN Org.nr Antal arrangemang Antal Studietimmar (prof) (prof) Cirkelverksamhet Kulturverksamhet Annan folkbildningsverksamhet Distans Totalt Falköping den. Styrelse Ordförande Revisorer Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den... Aukt/Godkänd revisor Förtroendevald revisor 30

31 31

32 32

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter 1 Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Kärnvärden HELIOS

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs

Årsredovisning 2014. Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Årsredovisning 2014 Studiefrämjandet i Umeåregionen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Studiefrämjandet i Umeåregionen studieframjandet.se/umearegionen umea@studieframjandet.se 090-13

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet Förmodligen världens nyaste studieförbund växer! Inom kulturområdet har det länge funnits tankegångar på

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer