LAB190 -en förstudie. LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAB190 -en förstudie. LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport"

Transkript

1 LAB190 -en förstudie LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport

2

3 LAB190 En förstudie Västarvet Rapport

4 Anders M Nilsson, Björn Ohlen Foto: Anders M Nilsson Grafisk form och layout: Anders M Nilsson Teknisk redigering: Anders M Nilsson Kontakt: Anders M Nilsson/Västarvet Tel Björn Ohlén/Västarvet Tel Västarvet 2013 Västarvet Edsvägen 1B Vänersborg Tel

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Mål Genomförande Resultat Bilagor

6 Sammanfattning Under hösten 2013 har Västarvet genomfört en förstudie utmed landskapet kring riksväg 190 från Göteborg till Essunga genom Lerum och Alingsås kommuner. Kommunala företrädare från alla fyra kommunerna har deltagit dels vid förberedande möten, genom deltagande i bussturen den 23 oktober samt vid uppföljningsmötet i Gråbo 3 december. Genom detta har vi skapat oss en gemensam bild av landskapets olika värden samt en relativt samstämd uppfattning av hur detta landskapsutsnitt kan utvecklas långsiktigt och hållbart. Tre tydliga tematiska delar har framträtt: mat, turism och infrastruktur. Slutsatsen är att här finns stor potential att möta framtida utmaningar. Samverkan och dialog upplevs som angelägna frågor för alla inblandade liksom integrationsfrågan. Övergripande är hållbar utveckling som sammanhållande perspektiv och man har enats om att arbeta vidare med detta landskapsutsnitt genom/utifrån intentionerna i Europeiska landskapskonventionen.

7 Bakgrund Västarvet har medverkat i ett projekt, Lärjeåns lärlandskap, där ett av spåren var att lyfta frågan om att arbeta med landskapsutsnittet från Göteborgs nordöstra del ända upp till och med Nossebro i Essunga, med riksväg 190 som central geografisk del. Tanken är att använda erfarenheterna från Västarvets tidigare arbete med Säveåns landskap där implementering av Europeiska landskapskonventionen utgjort bas. Västra Götalandsregionen har 2012 upprättat ett treårigt avtal med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götaland där en central del är att människors livsmiljö ska utvecklas och tas tillvara i ökad omfattning och i nya samanhang. Att, som i detta projekt, inleda arbetet med att integrera natur och kultur i ett landskapsprojekt med matförsörjning genom odling och förädling såväl som turism och infrastruktur faller tydligt in under dessa intentioner. Landskapet längs väg 190 berör kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Landskapet är fortfarande jordbrukslandskap och ligger inklämt mellan kommunikationsstråken och exploateringsområdena längs 45:an och E20. Området är en av de gröna kilarna i Göteborgsregionens strukturbild. I två andra kilar har GR inlett en dialogprocess, i denna kil har inget ännu gjorts. Landskapet är spännande eftersom det är ett mycket tydligt gränsområde mellan stad och land där jordbruksmarken och naturen skär rakt in i storstaden i ena ändan och utgör ren landsbygd längre upp mot Essunga. I landskapets västra del bor många människor från olika delar av världen medan befolkningstäthet och den etniska blandningen tunnas ut allt mer ju längre från staden man kommer. Landskapet har potential till en ökning av stadsnära odling samt näringsutveckling inom gröna näringar och natur- och kulturturism. Liksom på andra platser har jordbrukslandskapet under de senaste 100 åren påverkats av industrisamhället och stora delar av bebyggelsen har växt fram längs den nu nedlagda järnvägen. Dagens landskap är helt anpassat efter och beroende av biltransporter. Hur planeras ett sådant landskap utifrån de utmaningar och den omställning samhället står för i framtiden? Hur ser en planering ut som ger möjlighet till nya näringar? Hur drar man nytta av den stora mängden människor med erfarenheter från jordens alla hörn när vi planerar för framtiden? Vi tror att ett landskapsutsnitt som detta kan ge goda förutsättningar för en interkommunal dialog och en god landskapsplanering som sträcker sig över kommun- och sektorsgränser. Västarvet vill tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen driva ett långsiktigt projekt utifrån intentionerna i Europeiska Landskapskonventionen. Länsstyrelsen har visat stort intresse och ser detta som ett strategiskt projekt under nästa programperiod att binda samman de utmaningar och utvecklingsspår som de nya programmen pekar ut. Projektet skall fånga upp och samla pågående initiativ i kommuner, bland de boende och inom föreningslivet och koppla samman dessa under en längre period. Odling I en relativt nära framtid med mycket dyra fossila bränslen kommer stadsnära jordbruksmark att vara mycket attraktiv för odling av mat och för djurhållning. Korta transporter till stora marknader kommer att utgöra en stor marknadsfördel. Att producera mat, med hänsyn till natur- och kulturmiljöer nära staden med korta transporter är att

8 förbereda inför framtida utmaningar såsom klimatförändringar och energiförsörjning, innan det blir tvingande! Vinnarna blir människor som har jordbruks- och djurskötselkompetens från andra kulturer och som står utanför arbetsmarknaden samt redan befintliga odlare. Människor som vill flytta ut på landsbygden eller redan bor där. Även jordbruksföretagare som redan är etablerade kan använda kompetenser från andra kulturer för att möta efterfrågan på alternativa produkter som till exempel getter, kameler, strutsar eller förädlade produkter från dessa. Att undersöka det historiska brukandet i området är en del av arbetet. Med denna bakgrundskunskap blir det lättare att föreslå vilken typ av produktion markerna lämpar sig för. Vi ser stora möjligheter att knyta forskning till arbetet -både med avseende på odling i förhållande till klimatförändringar där forskning i stort sett saknas men även i förhållande till en framtida energiomställning. Människor med kunskap om djurhållning och odling från andra kulturer utgör en outnyttjad resurs. Att undersöka möjligheterna att producera icketraditionella, såväl som att fortsätta med traditionella, produkter på den mark som idag utgör markreserv för bostadsbyggnation ger ett kunskapsunderlag som kan användas för att motverka den negativa trenden att bebygga produktiv jordbruksmark nära storstaden. Området utmed riksväg 190 utgörs till stor del av jordbruksmark med potential att producera alternativa produkter. Nordöstra Göteborg utgör en speciell marknad men även andra delar av storstadsområdet har behov av produkter som traditionellt använts i andra kulturer. Turism Hela stråket från nordöstra Göteborg är hittills sparsamt utvecklat med avseende på turism. Med alternativa och för många nya produkter samt ett vackert landskap kommer området att öka i attraktivitet och besöksnäringen skulle kunna vara ett komplement till försäljning av produkter i staden. Att förädla och sälja vid produktionsstället minskar transporterna. Essunga driver projekt Retrovägen - en turistsatsning utmed väg 190. Utveckling nordost (UNO) driver ett delprojekt under namnet Stad och land där stadsnära naturupplevelser är en viktig del. I Gråbo arbetar Lerums kommun med att utveckla området till en hållbar stadsdel. Området är spännande och det är mycket saker på gång. Infrastruktur Infrastrukturfrågorna är viktiga för att knyta samman området och stärka kopplingen till storstaden. En cykelväg byggs på den gamla banvallen och kan på sikt binda samman hela området men det löser knappast vardagstransporterna. Kommunikationerna i området behöver stärkas men så att andra värden inte tar skada eller omöjliggör näringar kopplat till turism och natur. Biltransporterna och andra transportalternativ behöver utvecklas.

9

10

11 Västarvets roll Vi ser vår egen roll i första hand som processledare men tror också att vår ämneskompetens inom natur- och kulturmiljövård kan vara en tillgång. Västarvet som regional natur och kulturarvsorganisation kan ta ett helhetsgrepp över arbetet i landskapet med utgångspunkt från intentionerna i Europeiska landskapskonventionen. Med en regional överblick och brett kontaktnät finns det möjlighet till stora samordningsvinster för landsbygden och dess aktörer. Vid förstudiens avslut åtog sig Västarvet att: - Skriva en rapport om förstudien - Förankra projektet i Västra Götalandsregionen - Söka finansiering för en natur- kulturarvsplan hos Länsstyrelsen - Samordna den fortsatta processen och kalla till möten Övriga aktörer åtog sig att förankra arbetet i sina organisationer och ingå med var sin kontaktperson i en arbetsgrupp. Mål Målet med förstudien har varit att: - Undersöka intresset för att arbeta gemensamt med området - Etablera kontakt med kommunerna, Länsstyrelsen m.fl. - Hitta gemensamma teman att arbeta kring - Skapa en plattform för fortsatt arbete Arbetet med förstudien är ett första steg att skapa en gemensam utgångspunkt att över kommungränserna, arbeta med ett landskapsutsnitt under flera år framöver. En någorlunda samstämd bild och ett antal konkreta aktiviteter utgör en god start för arbetet med landskapets långsiktiga hållbara utveckling. Hållbar utveckling kan säkert verka slitet som begrepp men det innebär att det används mycket och snarare därmed kan anses väldigt angeläget för många människor. Genomförande Förstudien inleddes med en överblick av vad vi kände till som var på gång i området och kontakt med viktiga aktörer som Länsstyrelsen, VGR, GR, Leaderkontoret Göteborgs Insjörike samt kommunerna. Under tidig höst 2013 besökte vi samtliga kommuner och presenterade våra tankar och den planerade bussresan. Den 23 oktober genomfördes en bussresa som började vid Nils Ericsonplatsen i Göteborg. Med på bussen var 40 tjänstemän från de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mistra urban future, Hushållningssällskapet, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västarvet och Region Skåne. På vägen mellan centrala Göteborg till nordöstra delarna gav Västarvet en presentation av Europeiska landskapskonventionen och gav en kort förklaring av förstudien samt en presentation av vilka som var med på bussen. Dessutom genomfördes en enkät under resan. Resultatet från enkäten på resan sammanställdes under november. Vi bjöd in till ett uppföljningsmöte 3 december då 26 personer deltog. I workshopform arbetade vi då fram styrkor och svagheter i landskapet samt förslag på konkreta aktiviteter att börja arbeta med.

12 Resultat Vi har genom förstudien kunnat skapa en plattform för arbete i landskapet med framåtblickande och långsiktighet genom fyra kommuner. Ambitionen har varit att skapa samverkan över kommungränserna. Det finns gemensamma beröringspunkter mellan kommunerna och förstudien har inriktats på att försöka få en samstämd bild och ett antal tematiska inriktningar där vi som regional företrädare kan stödja kommunerna i ett arbete för en hållbar utveckling genom att förbereda för kommande utmaningar. Det har genom arbetet framkommit att produktion av livsmedel, satsning på en hållbar turism och infrastrukturfrågor är gemensamma intressen att arbeta långsiktigt med. Samverkan är ett mycket tydligt spår och något som efterfrågas av många deltagare. I förstudien har vi valt att i första hand söka en bred förankring i kommunerna. Kommunerna har planmonopol vilket gör att det måste ske en förankring med respektive kommun i ett projekt som detta innan vi kan fortsätta ett bredare arbete med social ekonomi och dess företrädare. Intresserade medborgare och deras kunskaper är av stor vikt för att ett långsiktigt landskapsprojekt ska nå framgång. Vi tänker oss att fortsättningen av LAB190 som projekt måste inkludera företagare, föreningar och andra intressenter för att över huvud taget ha något berättigande. Den 23 oktober genomfördes en bussresa. Med på bussen var 40 tjänstemän från de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mistra urban future, Hushållningssällskapet, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västarvet och Region Skåne. Under resans gång gav Västarvet en presentation av Europeiska landskapskonventionen och en kort förklaring av förstudien samt en presentation av vilka som var med på bussen. En enkät genomfördes under resan. Svaren har utmynnat i ett stort antal nyckelord, som efter sortering visat sig styrka tre av de fyra temaområden som kändes aktuella för det berörda området: livsmedel (sproduktion?), turism och infrastruktur. Boendefrågan var tvärt emot vad vi förväntat oss inte ett område som omnämndes som intressant att samverka kring. Kanske upplevs frågan som alltför lokal. Samverkan generellt lyftes däremot fram som angeläget och vi valde att ha med det som tema trots att det egentligen utgör ett tvärperspektiv tillsammans med integration och hållbar utveckling. Huvudsyftet vid återträffen 3 december var att enas om teman värda att arbeta vidare med under nästa programperiod EU Västarvet har skickat en ansökan till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ansökan om kronor avser arbete med kunskapsunderlag.

13 Gråbo 3 december, uppföljningsmöte Förmiddagen användes till att nå enighet om ett antal konkreta punkter att börja arbeta gemensamt med. Grunden var de fyra teman som framkommit under förstudien. Genom att analysera styrkor och svagheter kom vi fram till 16 konkreta aktiviteter, fyra på varje tema, vilka listas nedan. Även styrkor och svagheter som framkom under uppföljningsmötet är medtagna. Detta utgör ett underlag för fortsatt arbete. En referensgrupp bildades med representation från var och en av de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionen, Hushållningsällskapet och Västarvet enligt nedan. Essunga Alingsås Lerum Göteborg Länsstyrelsen GR Anita Holmer-Persson Anna Davidsson Christian Mattson Wenche Lerme Lina Wejdmark Svante Sjöstedt Hushållningssällskapet Per Hasselberg Västarvet Anders M Nilsson, Björn Ohlén

14 Nedan listas alla de förslag som framkom med hjälp av post-it lappar under vår gemensamma workshop. Först det som blev konkreta aktiviteter att arbeta vidare med därefter det som uppfattas som styrkor respektive svagheter i landskapet utmed väg 190. Aktiviteter Turism Inventera bo, äta, göra. Synliggöra genom en app och karta. Därefter stärka upp de svaga länkarna Inventera det som finn längs sträckan och lyfta fram/synligöra det Tredagars paket i regionen Turista hållbart och mot hållbara ex o turistmål Infrastruktur Man ska kunna åka kollektivt längs vägsträckan vilket inte går idag Hur löser man detta? App 190 samt grafiskt material. Synliggöra möjligheterna med cykelväg. Företag mm Bind samman cykelväg längs hela sträckan Utveckla och sammanlänka GC-stråken och även ridvägar med rastplatser Marknadsföring och gemensam hemsida Mat Bilda ett nätverk för närproducerad mat och ge stöd åt småskaliga lokala livsmedelsproducenter Inventera vad som finns och vad som saknas och vilka möjligheter som finns samt av produktionscykeln i sin helhet Berörda kommuner köper in djur för köttproduktion som sköts av jordbrukare inom området kring väg 190 liknande dalamodellen. Köttet serveras sedan i skolor och äldrevård. Konkreta pilotprojekt: Upplåta mark (ex Göteborgs markresurs) knyta an arbetslösa agronomer, odla! Utveckla! Prova nya metoder. Inventera/ utveckla via görande Samverkan Utveckla och testa former för dialog och inflytande i ett case till exempel Ge väg Bilda styrgrupp, en samverkansplattform som håller ihop alla delprojekt (t ex finansieringsmöjligheter) Kommuner, Länsstyrelsen, Västarvet m.fl. Inventera vilka intresseorganisationer som har kommunövergripande verksamheter och bjud in dem till samtal.

15 Styrkor och svagheter på fyra teman Tema Samverkan Styrkor Småskalighet Föreningsliv och ideella krafter Andra gränser Spränger gränser Nya relationer minskar mentala och delvis administrativa hinder Måluppfyllnand/görbarhet Olika kunskaper-förhållande-bli en styrka mot helhet Ökad förståelse (stad-land) Bredda perspektivet genom samverkan Del i förankringsprocessen Mänskliga rättigheter Väg 190 binder samman på ett naturligt sätt Det finns en VG-region-Länsstyrelse Svagheter Samverkansformerna inom kollektivtrafiken Bekvämlighet Området är ej prioriterat Brist på måluppfyllelse (bara prat) Resurskrävande (många måste sätta sig in i allt. Det tar längre tid) Administrativa gränser Svårt att hitta bra metod på samverkan för att skapa innovation Kommunalförbunden, både styrka och svaghet. Många samverkansforum men det spretar Avsaknad av naturlig struktur för samverkan Bristande kunskap om varandra Många parter Olika förutsättningar, resurser, befolkning Barriär stad-land mentalt kulturellt Tema Turism Styrkor Stadsnära natur Storstadsnära område Grön kil, naturvärden ligger i tiden Brett utbud stad-land en potential Platsbunden resurs (unik) Stora kulturvärden Vägen, 190an Närturismen kommer invånarna till gagn Svagheter Lite boende/övernattningsmöjligheter För få turister Brist på paketering Administrativa strukturer Den ekonomiska fördelningen

16 Utbyte/kunskap. Mötet mellan människor och förståelse för natur/kultur Risk att tappa invånarperspektivet om det saknas förankring hos boende i området Förtydligande, urvaskning av resurser Ovana att se landskapets värden i denna storstadsregion. Jämför med Norge Tema Mat Styrkor Det finns mycket jordbruksmark Tradition och kunnande finns i området Mindre transportkostnad Vi måste ha en hållbar matproduktion (detta är tvingande, vi har inget annat att välja) Öka möjlighet att bo på landet Ökad möjlighet för integrationsarbetet genom fler och nya produkter samt bidrag till förståelse mellan människor Det finns en god marknad för produkter i och med hög befolkningstäthet nära Svagheter Folk vill köpa billig halvbra mat eftersom den är så billig Lönsamhet Klimatzoner vi kan inte odla allt i Sverige Lågt prioriterat område Kunskapsbrist gällande ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Går det att leva på? Brister i upphandling Brist på småskaliga lokala aktörer Klassfråga alla har inte råd att handla lokalproducerat Tema Infrastruktur Styrkor Väg 190 är ett tydligt geografiskt stråk Vattenvägarna Gemensam historia Goda förutsättningar för samverkan och utveckling Internet och sociala medier Delvis cykelväg Delvis kollektivtrafik Varje orts charm och förutsättning Svagheter Brister i kollektivtrafik för miljövänligt resande Otillräckliga GC-nätverk Trafikmängden o Nordöstra Göteborg Inte långsiktigt hållbar logistik Fokus på E-20 stråk skapar en känsla av utanförskap Landsbygden saknar resurser (sämre förutsättningar för exempelvis internet) Trögt/traditionellt beslutssystem Samverkansformer GR-strukturbild stödjer inte en infrastruktur i kilarna

17

18 inbjudan En bussresa genom fyra kommuner utmed riksväg 190 den 23 oktober Västarvet genomför under hösten 2013 en förstudie, LAB 190, utmed landskapet kring riksväg 190 mellan Göteborg och Nossebro. Detta är en viktig grön kil i den framtida utveckling för Göteborgsregionen. Hur ser en planering ut som tar vara på dessa värden och utvecklar dem långsiktigt hållbart? Vår utgångspunkt är Europeiska landskapskonventionen och helhetssyn på landskapet. VArför EN BuSSrESA? Bussresan utmed vägen är en början på en längre resa. Vi vill samla de viktigaste aktörerna från kommunerna, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen för att skapa en gemensam bild och en bra grund för delaktighet och kunskapsutbyte. Vår målsättning är att skapa ett längre projekt under perioden där alla aktörer samverkar kring landskapets utveckling. En förutsättning för detta är att vi har en gemensam syn på utmaningarna. under bussresan kommer vi att göra fyra nedslag; Angered, Gråbo, Sollebrunn och Nossebro och diskutera framtidsfrågor. Mellan orterna ser vi hur landskapet formats, vilka värden som finns och hur det har sett ut historiskt. När vi kommer till Sollebrunn äter vi en god och stärkande lunch innan vi fortsätter till Nossebro. Vi ViLL Att Du följer MED! En helhetsyn på landskapet behövs! Då är du som arbetar med planfrågor, näringsutveckling, natur och kultur, turism och landsbygdsutveckling viktig. från respektive kommun tänker vi oss att fem personer kan följa med på resan, både politiker och tjänstemän. Med på resan kommer också representanter från bland annat Länsstyrelsen, Gr, Hushållningssällskapet, Mistra urban future, trafikverket och Västra Götalandsregionen. Bussresan och lunchen är kostnadsfri! Anmäl dig och ange ev. specialkost senast den 7 oktober till : tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

19 INBJUDAN Dagsschema 23 oktober Dagen börjar och slutar vid Göteborgs centralstation. Bussen väntar på er vid Shell bensinstationen, se bifogad karta. Den som vill kan bli avsläppt under tillbakaresan från Nossebro. DAGSSCHEMA (MED RESERVATION FÖR MINDRE ÄNDRINGAR) Avfärd från Göteborgs centralstation, Anders och Björn hälsar välkomna Kaffe och fralla Lärjeåns trädgårdar. Susan Runsten och Dan Melander, Utveckling Nordost, berättar om utmaningar för Nordöstra Göteborg Avfärd mot Gråbo i Lerums Kommun Sara Roland och Evelina Eriksson berättar om dalgången Christian Mattson, Lerums kommun berättar om Hållbara Gråbo- en del av den gröna kilen Avfärd mot Sollebrunn, Erik Samuelsson berättar om turism i området Lunch i Sollebrunn Elin Werner, Alingsås kommun berättar om framtiden i Sollebrunn och Helena Ingvarsson, lst om det nya landsbygdsprogrammet Avfärd mot Nossebro AM Alströmer berättar om Retroprojekten Kaffe och kaka, Kjell Karsson, Essunga kommun pratar om landsbygdsstrategin och översiktsplanering Hemfärd via Allingsås och Lerum Åter Göteborgs centralstation VAD HÄNDER SEDAN? Vi kommer att sammanställa era intryck från resan och kalla till ett uppföljningsmöte den 3 december. Med en bred kunskap om landskapet utmed riksväg 190 som bas räknar vi med att 2014 kunna påbörja ett långsiktigt projekt om hur detta kan utvecklas långsiktigt och hållbart för framtiden. Anmäl dig och ange ev. specialkost senast den 7 oktober till : Tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

20 enkät Lab 190 Vid presentationen i angered fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i gråbo fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i sollebrunn fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i essunga fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

21 enkät Lab 190 Hur ser du på möjligheter och behov för kommunal samverkan i detta område? vilka frågor tycker du är viktigast att samverka kring för framtiden i detta område: jag kan komma på uppföljningsmötet den 3 december kl i gråbo ja! nej! men jag är intresserad av fortsättningen namn och organisation: Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

22 inbjudan Uppföljningsmöte LAB190 Den 3 december klockan träffas vi för att följa upp de spännande diskussionerna och gemensamma tankarna från vår bussresa den 23 oktober. Målet för dagen är att vaska fram ett antal gemensamma och tydliga teman att samverka kring över gränserna. Vi hoppas att du som var med sist har möjlighet att komma. Du som hade förhinder vid bussresan är naturligtvis också mycket välkommen. Vi ser gärna att du som kommunpolitiker deltar. Vi träffas i Centrumkyrkans lokaler i Gråbo. (Där vi stannade under bussturen) TiDer: Kaffe och smörgås information om LAB190 och återkoppling från bussresan 23 oktober. Förslag till gemensamma teman utifrån era enkätsvar Grupparbete Grupparbete Summering av dagens övningar samt tankar om fortsättningen När klockan slår tolv har vi: - enats om fyra teman kopplat till landskapet att samverka kring - tagit fram konkreta aktiviteter att börja arbeta med - bildat en grupp för arbetet vidare Vi räknar MeD en återträff UNDer FörSTA KVArTALeT 2014 För ATT STäMMA AV ArBeTeT MeD er ALLA! Anmäl dig senast den 28 november till : Tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

23

24

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Kommunikationsplan för LAB

Kommunikationsplan för LAB Rev 20161207 Kommunikationsplan för LAB190 2017 Om planen Denna kommunikationsplan skall fungera som ett gemensamt dokument för alla parter i LAB190. Den skall tydliggöra målbild, rollfördelning och kommunikativa

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden 2 Foto omslag: Smålandsbilder Foto: Catharina Hellström Engström LANDSKAPSPERSPEKTIV en väg till samverkan Vi har alla ett

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap

Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap 18 oktober 2013 kl. 13-16, Botaniska Trädgården Dagens syfte (från inbjudan):vi ser att det finns ett behov av att stärka möjligheterna

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

GAPS Governance and Policy for Sustainability

GAPS Governance and Policy for Sustainability GAPS Governance and Policy for Sustainability Internationellt pilotprojekt för Mistra Urban Futures med bas i Kapstaden, Manchester, Kisumu (Kenya) och Göteborg Syfte: Att förstå vilka kunskaper, idéer

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas

Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas 2014-2016. EXTERNA MÅLGRUPPER Vi som ingår i nätverket Industrimuseum VG idag SAMVERKANS-

Läs mer

Marint centrum. där havet är en tillgång

Marint centrum. där havet är en tillgång Marint centrum där havet är en tillgång Program 10 FEB 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Forskningsstudien ECOSIMP i ett Simrishamnsperspektiv, Thomas Palo 13.30 14.00 Rapport från Innovatten, Marint Centrum

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

FRÅN ODLINGSLÅDA TILL HEKTAR

FRÅN ODLINGSLÅDA TILL HEKTAR FRÅN ODLINGSLÅDA TILL HEKTAR Stadsnära Odling, Stadsbruk Göteborg & Jordbruk Fastighetskontoret 3 Uppdrag från politiken Stadsnära odling, 2011 Jordbruksuppdraget, 2014 Odla mer i Göteborg, Miljöprogrammet

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse Riksantikvarieämbetet utvecklar Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse 1 Förord Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse är utgiven av Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050?

Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsspaningar Dialog med samhällsplaneringens aktörer Megatrender Hantera växande stadsregioner Skapa en hållbar

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen?

Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen? Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen? Närmare 200 fullmäktigeledamöter samlades på Svenska Mässan den 19 mars för att reflektera kring resultatet av de rådslag om Uthållig tillväxt

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Landsbygdsutveckling och kulturarv. Anders Persson Västra Götalandsregionen Sara Roland Hushållningssällskapet Väst

Landsbygdsutveckling och kulturarv. Anders Persson Västra Götalandsregionen Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Landsbygdsutveckling och kulturarv Anders Persson Västra Götalandsregionen Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Synen på Kulturarv Bevarande, kostnader, restriktioner, långsamma system ----------------------------

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor Till dig som arbetar med Leader Leader till gagn för landskapsfrågor 2 Foto omslag: Shutterstock Foto: Catharina Engström Hellström Landskapsperspektiv en väg till samverkan Vi har alla ett förhållningssätt

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Jag tänkte prata om: Kort om cykel i nationell plan Varför har vi genomfört studien? Presentation av genomförd

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR

Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR Styrgruppsärende 2015-12-10 Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR AU för GRs nätverk för samhällsbyggnadschefer presenterar sig och nätverkets arbete.

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 innehåll Varför svaga samband? Konkreta åtgärder/exempel för att stärka upp de svaga sambanden?

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR ORTER...65

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR ORTER...65 Innehåll NY ÖVERSIKTSPLAN... 4 Länsstyrelsens samrådsyttranden... 5 Försvarsmakten...15 Statens Geotekniska institut, SIG...16 Skogsstyrelsen...17 Vattenfall...19 Svenska kraftnät...19 Trafikverket...20

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna

Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna 2016-2023 2016-02-19 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Visionen 4 3. Mål och delmål 4 4. Organisation och arbetsform 6 5. Finansiering

Läs mer