LAB190 -en förstudie. LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAB190 -en förstudie. LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport"

Transkript

1 LAB190 -en förstudie LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport

2

3 LAB190 En förstudie Västarvet Rapport

4 Anders M Nilsson, Björn Ohlen Foto: Anders M Nilsson Grafisk form och layout: Anders M Nilsson Teknisk redigering: Anders M Nilsson Kontakt: Anders M Nilsson/Västarvet Tel Björn Ohlén/Västarvet Tel Västarvet 2013 Västarvet Edsvägen 1B Vänersborg Tel

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Mål Genomförande Resultat Bilagor

6 Sammanfattning Under hösten 2013 har Västarvet genomfört en förstudie utmed landskapet kring riksväg 190 från Göteborg till Essunga genom Lerum och Alingsås kommuner. Kommunala företrädare från alla fyra kommunerna har deltagit dels vid förberedande möten, genom deltagande i bussturen den 23 oktober samt vid uppföljningsmötet i Gråbo 3 december. Genom detta har vi skapat oss en gemensam bild av landskapets olika värden samt en relativt samstämd uppfattning av hur detta landskapsutsnitt kan utvecklas långsiktigt och hållbart. Tre tydliga tematiska delar har framträtt: mat, turism och infrastruktur. Slutsatsen är att här finns stor potential att möta framtida utmaningar. Samverkan och dialog upplevs som angelägna frågor för alla inblandade liksom integrationsfrågan. Övergripande är hållbar utveckling som sammanhållande perspektiv och man har enats om att arbeta vidare med detta landskapsutsnitt genom/utifrån intentionerna i Europeiska landskapskonventionen.

7 Bakgrund Västarvet har medverkat i ett projekt, Lärjeåns lärlandskap, där ett av spåren var att lyfta frågan om att arbeta med landskapsutsnittet från Göteborgs nordöstra del ända upp till och med Nossebro i Essunga, med riksväg 190 som central geografisk del. Tanken är att använda erfarenheterna från Västarvets tidigare arbete med Säveåns landskap där implementering av Europeiska landskapskonventionen utgjort bas. Västra Götalandsregionen har 2012 upprättat ett treårigt avtal med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götaland där en central del är att människors livsmiljö ska utvecklas och tas tillvara i ökad omfattning och i nya samanhang. Att, som i detta projekt, inleda arbetet med att integrera natur och kultur i ett landskapsprojekt med matförsörjning genom odling och förädling såväl som turism och infrastruktur faller tydligt in under dessa intentioner. Landskapet längs väg 190 berör kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Landskapet är fortfarande jordbrukslandskap och ligger inklämt mellan kommunikationsstråken och exploateringsområdena längs 45:an och E20. Området är en av de gröna kilarna i Göteborgsregionens strukturbild. I två andra kilar har GR inlett en dialogprocess, i denna kil har inget ännu gjorts. Landskapet är spännande eftersom det är ett mycket tydligt gränsområde mellan stad och land där jordbruksmarken och naturen skär rakt in i storstaden i ena ändan och utgör ren landsbygd längre upp mot Essunga. I landskapets västra del bor många människor från olika delar av världen medan befolkningstäthet och den etniska blandningen tunnas ut allt mer ju längre från staden man kommer. Landskapet har potential till en ökning av stadsnära odling samt näringsutveckling inom gröna näringar och natur- och kulturturism. Liksom på andra platser har jordbrukslandskapet under de senaste 100 åren påverkats av industrisamhället och stora delar av bebyggelsen har växt fram längs den nu nedlagda järnvägen. Dagens landskap är helt anpassat efter och beroende av biltransporter. Hur planeras ett sådant landskap utifrån de utmaningar och den omställning samhället står för i framtiden? Hur ser en planering ut som ger möjlighet till nya näringar? Hur drar man nytta av den stora mängden människor med erfarenheter från jordens alla hörn när vi planerar för framtiden? Vi tror att ett landskapsutsnitt som detta kan ge goda förutsättningar för en interkommunal dialog och en god landskapsplanering som sträcker sig över kommun- och sektorsgränser. Västarvet vill tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen driva ett långsiktigt projekt utifrån intentionerna i Europeiska Landskapskonventionen. Länsstyrelsen har visat stort intresse och ser detta som ett strategiskt projekt under nästa programperiod att binda samman de utmaningar och utvecklingsspår som de nya programmen pekar ut. Projektet skall fånga upp och samla pågående initiativ i kommuner, bland de boende och inom föreningslivet och koppla samman dessa under en längre period. Odling I en relativt nära framtid med mycket dyra fossila bränslen kommer stadsnära jordbruksmark att vara mycket attraktiv för odling av mat och för djurhållning. Korta transporter till stora marknader kommer att utgöra en stor marknadsfördel. Att producera mat, med hänsyn till natur- och kulturmiljöer nära staden med korta transporter är att

8 förbereda inför framtida utmaningar såsom klimatförändringar och energiförsörjning, innan det blir tvingande! Vinnarna blir människor som har jordbruks- och djurskötselkompetens från andra kulturer och som står utanför arbetsmarknaden samt redan befintliga odlare. Människor som vill flytta ut på landsbygden eller redan bor där. Även jordbruksföretagare som redan är etablerade kan använda kompetenser från andra kulturer för att möta efterfrågan på alternativa produkter som till exempel getter, kameler, strutsar eller förädlade produkter från dessa. Att undersöka det historiska brukandet i området är en del av arbetet. Med denna bakgrundskunskap blir det lättare att föreslå vilken typ av produktion markerna lämpar sig för. Vi ser stora möjligheter att knyta forskning till arbetet -både med avseende på odling i förhållande till klimatförändringar där forskning i stort sett saknas men även i förhållande till en framtida energiomställning. Människor med kunskap om djurhållning och odling från andra kulturer utgör en outnyttjad resurs. Att undersöka möjligheterna att producera icketraditionella, såväl som att fortsätta med traditionella, produkter på den mark som idag utgör markreserv för bostadsbyggnation ger ett kunskapsunderlag som kan användas för att motverka den negativa trenden att bebygga produktiv jordbruksmark nära storstaden. Området utmed riksväg 190 utgörs till stor del av jordbruksmark med potential att producera alternativa produkter. Nordöstra Göteborg utgör en speciell marknad men även andra delar av storstadsområdet har behov av produkter som traditionellt använts i andra kulturer. Turism Hela stråket från nordöstra Göteborg är hittills sparsamt utvecklat med avseende på turism. Med alternativa och för många nya produkter samt ett vackert landskap kommer området att öka i attraktivitet och besöksnäringen skulle kunna vara ett komplement till försäljning av produkter i staden. Att förädla och sälja vid produktionsstället minskar transporterna. Essunga driver projekt Retrovägen - en turistsatsning utmed väg 190. Utveckling nordost (UNO) driver ett delprojekt under namnet Stad och land där stadsnära naturupplevelser är en viktig del. I Gråbo arbetar Lerums kommun med att utveckla området till en hållbar stadsdel. Området är spännande och det är mycket saker på gång. Infrastruktur Infrastrukturfrågorna är viktiga för att knyta samman området och stärka kopplingen till storstaden. En cykelväg byggs på den gamla banvallen och kan på sikt binda samman hela området men det löser knappast vardagstransporterna. Kommunikationerna i området behöver stärkas men så att andra värden inte tar skada eller omöjliggör näringar kopplat till turism och natur. Biltransporterna och andra transportalternativ behöver utvecklas.

9

10

11 Västarvets roll Vi ser vår egen roll i första hand som processledare men tror också att vår ämneskompetens inom natur- och kulturmiljövård kan vara en tillgång. Västarvet som regional natur och kulturarvsorganisation kan ta ett helhetsgrepp över arbetet i landskapet med utgångspunkt från intentionerna i Europeiska landskapskonventionen. Med en regional överblick och brett kontaktnät finns det möjlighet till stora samordningsvinster för landsbygden och dess aktörer. Vid förstudiens avslut åtog sig Västarvet att: - Skriva en rapport om förstudien - Förankra projektet i Västra Götalandsregionen - Söka finansiering för en natur- kulturarvsplan hos Länsstyrelsen - Samordna den fortsatta processen och kalla till möten Övriga aktörer åtog sig att förankra arbetet i sina organisationer och ingå med var sin kontaktperson i en arbetsgrupp. Mål Målet med förstudien har varit att: - Undersöka intresset för att arbeta gemensamt med området - Etablera kontakt med kommunerna, Länsstyrelsen m.fl. - Hitta gemensamma teman att arbeta kring - Skapa en plattform för fortsatt arbete Arbetet med förstudien är ett första steg att skapa en gemensam utgångspunkt att över kommungränserna, arbeta med ett landskapsutsnitt under flera år framöver. En någorlunda samstämd bild och ett antal konkreta aktiviteter utgör en god start för arbetet med landskapets långsiktiga hållbara utveckling. Hållbar utveckling kan säkert verka slitet som begrepp men det innebär att det används mycket och snarare därmed kan anses väldigt angeläget för många människor. Genomförande Förstudien inleddes med en överblick av vad vi kände till som var på gång i området och kontakt med viktiga aktörer som Länsstyrelsen, VGR, GR, Leaderkontoret Göteborgs Insjörike samt kommunerna. Under tidig höst 2013 besökte vi samtliga kommuner och presenterade våra tankar och den planerade bussresan. Den 23 oktober genomfördes en bussresa som började vid Nils Ericsonplatsen i Göteborg. Med på bussen var 40 tjänstemän från de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mistra urban future, Hushållningssällskapet, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västarvet och Region Skåne. På vägen mellan centrala Göteborg till nordöstra delarna gav Västarvet en presentation av Europeiska landskapskonventionen och gav en kort förklaring av förstudien samt en presentation av vilka som var med på bussen. Dessutom genomfördes en enkät under resan. Resultatet från enkäten på resan sammanställdes under november. Vi bjöd in till ett uppföljningsmöte 3 december då 26 personer deltog. I workshopform arbetade vi då fram styrkor och svagheter i landskapet samt förslag på konkreta aktiviteter att börja arbeta med.

12 Resultat Vi har genom förstudien kunnat skapa en plattform för arbete i landskapet med framåtblickande och långsiktighet genom fyra kommuner. Ambitionen har varit att skapa samverkan över kommungränserna. Det finns gemensamma beröringspunkter mellan kommunerna och förstudien har inriktats på att försöka få en samstämd bild och ett antal tematiska inriktningar där vi som regional företrädare kan stödja kommunerna i ett arbete för en hållbar utveckling genom att förbereda för kommande utmaningar. Det har genom arbetet framkommit att produktion av livsmedel, satsning på en hållbar turism och infrastrukturfrågor är gemensamma intressen att arbeta långsiktigt med. Samverkan är ett mycket tydligt spår och något som efterfrågas av många deltagare. I förstudien har vi valt att i första hand söka en bred förankring i kommunerna. Kommunerna har planmonopol vilket gör att det måste ske en förankring med respektive kommun i ett projekt som detta innan vi kan fortsätta ett bredare arbete med social ekonomi och dess företrädare. Intresserade medborgare och deras kunskaper är av stor vikt för att ett långsiktigt landskapsprojekt ska nå framgång. Vi tänker oss att fortsättningen av LAB190 som projekt måste inkludera företagare, föreningar och andra intressenter för att över huvud taget ha något berättigande. Den 23 oktober genomfördes en bussresa. Med på bussen var 40 tjänstemän från de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mistra urban future, Hushållningssällskapet, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västarvet och Region Skåne. Under resans gång gav Västarvet en presentation av Europeiska landskapskonventionen och en kort förklaring av förstudien samt en presentation av vilka som var med på bussen. En enkät genomfördes under resan. Svaren har utmynnat i ett stort antal nyckelord, som efter sortering visat sig styrka tre av de fyra temaområden som kändes aktuella för det berörda området: livsmedel (sproduktion?), turism och infrastruktur. Boendefrågan var tvärt emot vad vi förväntat oss inte ett område som omnämndes som intressant att samverka kring. Kanske upplevs frågan som alltför lokal. Samverkan generellt lyftes däremot fram som angeläget och vi valde att ha med det som tema trots att det egentligen utgör ett tvärperspektiv tillsammans med integration och hållbar utveckling. Huvudsyftet vid återträffen 3 december var att enas om teman värda att arbeta vidare med under nästa programperiod EU Västarvet har skickat en ansökan till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ansökan om kronor avser arbete med kunskapsunderlag.

13 Gråbo 3 december, uppföljningsmöte Förmiddagen användes till att nå enighet om ett antal konkreta punkter att börja arbeta gemensamt med. Grunden var de fyra teman som framkommit under förstudien. Genom att analysera styrkor och svagheter kom vi fram till 16 konkreta aktiviteter, fyra på varje tema, vilka listas nedan. Även styrkor och svagheter som framkom under uppföljningsmötet är medtagna. Detta utgör ett underlag för fortsatt arbete. En referensgrupp bildades med representation från var och en av de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionen, Hushållningsällskapet och Västarvet enligt nedan. Essunga Alingsås Lerum Göteborg Länsstyrelsen GR Anita Holmer-Persson Anna Davidsson Christian Mattson Wenche Lerme Lina Wejdmark Svante Sjöstedt Hushållningssällskapet Per Hasselberg Västarvet Anders M Nilsson, Björn Ohlén

14 Nedan listas alla de förslag som framkom med hjälp av post-it lappar under vår gemensamma workshop. Först det som blev konkreta aktiviteter att arbeta vidare med därefter det som uppfattas som styrkor respektive svagheter i landskapet utmed väg 190. Aktiviteter Turism Inventera bo, äta, göra. Synliggöra genom en app och karta. Därefter stärka upp de svaga länkarna Inventera det som finn längs sträckan och lyfta fram/synligöra det Tredagars paket i regionen Turista hållbart och mot hållbara ex o turistmål Infrastruktur Man ska kunna åka kollektivt längs vägsträckan vilket inte går idag Hur löser man detta? App 190 samt grafiskt material. Synliggöra möjligheterna med cykelväg. Företag mm Bind samman cykelväg längs hela sträckan Utveckla och sammanlänka GC-stråken och även ridvägar med rastplatser Marknadsföring och gemensam hemsida Mat Bilda ett nätverk för närproducerad mat och ge stöd åt småskaliga lokala livsmedelsproducenter Inventera vad som finns och vad som saknas och vilka möjligheter som finns samt av produktionscykeln i sin helhet Berörda kommuner köper in djur för köttproduktion som sköts av jordbrukare inom området kring väg 190 liknande dalamodellen. Köttet serveras sedan i skolor och äldrevård. Konkreta pilotprojekt: Upplåta mark (ex Göteborgs markresurs) knyta an arbetslösa agronomer, odla! Utveckla! Prova nya metoder. Inventera/ utveckla via görande Samverkan Utveckla och testa former för dialog och inflytande i ett case till exempel Ge väg Bilda styrgrupp, en samverkansplattform som håller ihop alla delprojekt (t ex finansieringsmöjligheter) Kommuner, Länsstyrelsen, Västarvet m.fl. Inventera vilka intresseorganisationer som har kommunövergripande verksamheter och bjud in dem till samtal.

15 Styrkor och svagheter på fyra teman Tema Samverkan Styrkor Småskalighet Föreningsliv och ideella krafter Andra gränser Spränger gränser Nya relationer minskar mentala och delvis administrativa hinder Måluppfyllnand/görbarhet Olika kunskaper-förhållande-bli en styrka mot helhet Ökad förståelse (stad-land) Bredda perspektivet genom samverkan Del i förankringsprocessen Mänskliga rättigheter Väg 190 binder samman på ett naturligt sätt Det finns en VG-region-Länsstyrelse Svagheter Samverkansformerna inom kollektivtrafiken Bekvämlighet Området är ej prioriterat Brist på måluppfyllelse (bara prat) Resurskrävande (många måste sätta sig in i allt. Det tar längre tid) Administrativa gränser Svårt att hitta bra metod på samverkan för att skapa innovation Kommunalförbunden, både styrka och svaghet. Många samverkansforum men det spretar Avsaknad av naturlig struktur för samverkan Bristande kunskap om varandra Många parter Olika förutsättningar, resurser, befolkning Barriär stad-land mentalt kulturellt Tema Turism Styrkor Stadsnära natur Storstadsnära område Grön kil, naturvärden ligger i tiden Brett utbud stad-land en potential Platsbunden resurs (unik) Stora kulturvärden Vägen, 190an Närturismen kommer invånarna till gagn Svagheter Lite boende/övernattningsmöjligheter För få turister Brist på paketering Administrativa strukturer Den ekonomiska fördelningen

16 Utbyte/kunskap. Mötet mellan människor och förståelse för natur/kultur Risk att tappa invånarperspektivet om det saknas förankring hos boende i området Förtydligande, urvaskning av resurser Ovana att se landskapets värden i denna storstadsregion. Jämför med Norge Tema Mat Styrkor Det finns mycket jordbruksmark Tradition och kunnande finns i området Mindre transportkostnad Vi måste ha en hållbar matproduktion (detta är tvingande, vi har inget annat att välja) Öka möjlighet att bo på landet Ökad möjlighet för integrationsarbetet genom fler och nya produkter samt bidrag till förståelse mellan människor Det finns en god marknad för produkter i och med hög befolkningstäthet nära Svagheter Folk vill köpa billig halvbra mat eftersom den är så billig Lönsamhet Klimatzoner vi kan inte odla allt i Sverige Lågt prioriterat område Kunskapsbrist gällande ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Går det att leva på? Brister i upphandling Brist på småskaliga lokala aktörer Klassfråga alla har inte råd att handla lokalproducerat Tema Infrastruktur Styrkor Väg 190 är ett tydligt geografiskt stråk Vattenvägarna Gemensam historia Goda förutsättningar för samverkan och utveckling Internet och sociala medier Delvis cykelväg Delvis kollektivtrafik Varje orts charm och förutsättning Svagheter Brister i kollektivtrafik för miljövänligt resande Otillräckliga GC-nätverk Trafikmängden o Nordöstra Göteborg Inte långsiktigt hållbar logistik Fokus på E-20 stråk skapar en känsla av utanförskap Landsbygden saknar resurser (sämre förutsättningar för exempelvis internet) Trögt/traditionellt beslutssystem Samverkansformer GR-strukturbild stödjer inte en infrastruktur i kilarna

17

18 inbjudan En bussresa genom fyra kommuner utmed riksväg 190 den 23 oktober Västarvet genomför under hösten 2013 en förstudie, LAB 190, utmed landskapet kring riksväg 190 mellan Göteborg och Nossebro. Detta är en viktig grön kil i den framtida utveckling för Göteborgsregionen. Hur ser en planering ut som tar vara på dessa värden och utvecklar dem långsiktigt hållbart? Vår utgångspunkt är Europeiska landskapskonventionen och helhetssyn på landskapet. VArför EN BuSSrESA? Bussresan utmed vägen är en början på en längre resa. Vi vill samla de viktigaste aktörerna från kommunerna, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen för att skapa en gemensam bild och en bra grund för delaktighet och kunskapsutbyte. Vår målsättning är att skapa ett längre projekt under perioden där alla aktörer samverkar kring landskapets utveckling. En förutsättning för detta är att vi har en gemensam syn på utmaningarna. under bussresan kommer vi att göra fyra nedslag; Angered, Gråbo, Sollebrunn och Nossebro och diskutera framtidsfrågor. Mellan orterna ser vi hur landskapet formats, vilka värden som finns och hur det har sett ut historiskt. När vi kommer till Sollebrunn äter vi en god och stärkande lunch innan vi fortsätter till Nossebro. Vi ViLL Att Du följer MED! En helhetsyn på landskapet behövs! Då är du som arbetar med planfrågor, näringsutveckling, natur och kultur, turism och landsbygdsutveckling viktig. från respektive kommun tänker vi oss att fem personer kan följa med på resan, både politiker och tjänstemän. Med på resan kommer också representanter från bland annat Länsstyrelsen, Gr, Hushållningssällskapet, Mistra urban future, trafikverket och Västra Götalandsregionen. Bussresan och lunchen är kostnadsfri! Anmäl dig och ange ev. specialkost senast den 7 oktober till : tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

19 INBJUDAN Dagsschema 23 oktober Dagen börjar och slutar vid Göteborgs centralstation. Bussen väntar på er vid Shell bensinstationen, se bifogad karta. Den som vill kan bli avsläppt under tillbakaresan från Nossebro. DAGSSCHEMA (MED RESERVATION FÖR MINDRE ÄNDRINGAR) Avfärd från Göteborgs centralstation, Anders och Björn hälsar välkomna Kaffe och fralla Lärjeåns trädgårdar. Susan Runsten och Dan Melander, Utveckling Nordost, berättar om utmaningar för Nordöstra Göteborg Avfärd mot Gråbo i Lerums Kommun Sara Roland och Evelina Eriksson berättar om dalgången Christian Mattson, Lerums kommun berättar om Hållbara Gråbo- en del av den gröna kilen Avfärd mot Sollebrunn, Erik Samuelsson berättar om turism i området Lunch i Sollebrunn Elin Werner, Alingsås kommun berättar om framtiden i Sollebrunn och Helena Ingvarsson, lst om det nya landsbygdsprogrammet Avfärd mot Nossebro AM Alströmer berättar om Retroprojekten Kaffe och kaka, Kjell Karsson, Essunga kommun pratar om landsbygdsstrategin och översiktsplanering Hemfärd via Allingsås och Lerum Åter Göteborgs centralstation VAD HÄNDER SEDAN? Vi kommer att sammanställa era intryck från resan och kalla till ett uppföljningsmöte den 3 december. Med en bred kunskap om landskapet utmed riksväg 190 som bas räknar vi med att 2014 kunna påbörja ett långsiktigt projekt om hur detta kan utvecklas långsiktigt och hållbart för framtiden. Anmäl dig och ange ev. specialkost senast den 7 oktober till : Tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

20 enkät Lab 190 Vid presentationen i angered fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i gråbo fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i sollebrunn fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i essunga fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

21 enkät Lab 190 Hur ser du på möjligheter och behov för kommunal samverkan i detta område? vilka frågor tycker du är viktigast att samverka kring för framtiden i detta område: jag kan komma på uppföljningsmötet den 3 december kl i gråbo ja! nej! men jag är intresserad av fortsättningen namn och organisation: Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

22 inbjudan Uppföljningsmöte LAB190 Den 3 december klockan träffas vi för att följa upp de spännande diskussionerna och gemensamma tankarna från vår bussresa den 23 oktober. Målet för dagen är att vaska fram ett antal gemensamma och tydliga teman att samverka kring över gränserna. Vi hoppas att du som var med sist har möjlighet att komma. Du som hade förhinder vid bussresan är naturligtvis också mycket välkommen. Vi ser gärna att du som kommunpolitiker deltar. Vi träffas i Centrumkyrkans lokaler i Gråbo. (Där vi stannade under bussturen) TiDer: Kaffe och smörgås information om LAB190 och återkoppling från bussresan 23 oktober. Förslag till gemensamma teman utifrån era enkätsvar Grupparbete Grupparbete Summering av dagens övningar samt tankar om fortsättningen När klockan slår tolv har vi: - enats om fyra teman kopplat till landskapet att samverka kring - tagit fram konkreta aktiviteter att börja arbeta med - bildat en grupp för arbetet vidare Vi räknar MeD en återträff UNDer FörSTA KVArTALeT 2014 För ATT STäMMA AV ArBeTeT MeD er ALLA! Anmäl dig senast den 28 november till : Tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

23

24

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2014-03-28 Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: 14-71-10574862 Tidigare

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Stadsodling av nyttoväxter

Stadsodling av nyttoväxter Stadsodling av nyttoväxter Stadsodling av nyttoväxter Interreligiös/mångkulturell inriktning Göteborg/VGR Projektbeskrivning 16 juni 2008 Projekt för att utveckla stadsodling av nyttoväxter till klimatsmart

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER!

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! Utökning av göteborgsregionen Göteborg Borås mot Stockholm Östra göteborgsregionen BORÅS GÖTEBORG HÄRRYDA BOLLEBYGD KINNA Ny järnväg Göteborg - Stockholm

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Projektplan 2015 - Industrimuseum Västra Götaland

Projektplan 2015 - Industrimuseum Västra Götaland Sid 1/10 Projektplan 2015 - Industrimuseum Västra Götaland Bakgrund Industrimuseum Västra Götaland är ett regionalt utvecklingsprojekt under perioden 2014-2016. Syftet är att samordna arbetet kring industrisamhällets

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

Kunskap om och från invånarna i Halland

Kunskap om och från invånarna i Halland Kunskap om och från invånarna i Halland Mats Eriksson, ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Staffan Carlsson, tjänsteman för Falkenbergsnämnden och Varbergsnämnden 9 december 2011 Kunskap om och från

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer