LAB190 -en förstudie. LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAB190 -en förstudie. LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport"

Transkript

1 LAB190 -en förstudie LAB190 En förstudie Anders M Nilsson, Björn Ohlén Västarvet Rapport

2

3 LAB190 En förstudie Västarvet Rapport

4 Anders M Nilsson, Björn Ohlen Foto: Anders M Nilsson Grafisk form och layout: Anders M Nilsson Teknisk redigering: Anders M Nilsson Kontakt: Anders M Nilsson/Västarvet Tel Björn Ohlén/Västarvet Tel Västarvet 2013 Västarvet Edsvägen 1B Vänersborg Tel

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Mål Genomförande Resultat Bilagor

6 Sammanfattning Under hösten 2013 har Västarvet genomfört en förstudie utmed landskapet kring riksväg 190 från Göteborg till Essunga genom Lerum och Alingsås kommuner. Kommunala företrädare från alla fyra kommunerna har deltagit dels vid förberedande möten, genom deltagande i bussturen den 23 oktober samt vid uppföljningsmötet i Gråbo 3 december. Genom detta har vi skapat oss en gemensam bild av landskapets olika värden samt en relativt samstämd uppfattning av hur detta landskapsutsnitt kan utvecklas långsiktigt och hållbart. Tre tydliga tematiska delar har framträtt: mat, turism och infrastruktur. Slutsatsen är att här finns stor potential att möta framtida utmaningar. Samverkan och dialog upplevs som angelägna frågor för alla inblandade liksom integrationsfrågan. Övergripande är hållbar utveckling som sammanhållande perspektiv och man har enats om att arbeta vidare med detta landskapsutsnitt genom/utifrån intentionerna i Europeiska landskapskonventionen.

7 Bakgrund Västarvet har medverkat i ett projekt, Lärjeåns lärlandskap, där ett av spåren var att lyfta frågan om att arbeta med landskapsutsnittet från Göteborgs nordöstra del ända upp till och med Nossebro i Essunga, med riksväg 190 som central geografisk del. Tanken är att använda erfarenheterna från Västarvets tidigare arbete med Säveåns landskap där implementering av Europeiska landskapskonventionen utgjort bas. Västra Götalandsregionen har 2012 upprättat ett treårigt avtal med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götaland där en central del är att människors livsmiljö ska utvecklas och tas tillvara i ökad omfattning och i nya samanhang. Att, som i detta projekt, inleda arbetet med att integrera natur och kultur i ett landskapsprojekt med matförsörjning genom odling och förädling såväl som turism och infrastruktur faller tydligt in under dessa intentioner. Landskapet längs väg 190 berör kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Landskapet är fortfarande jordbrukslandskap och ligger inklämt mellan kommunikationsstråken och exploateringsområdena längs 45:an och E20. Området är en av de gröna kilarna i Göteborgsregionens strukturbild. I två andra kilar har GR inlett en dialogprocess, i denna kil har inget ännu gjorts. Landskapet är spännande eftersom det är ett mycket tydligt gränsområde mellan stad och land där jordbruksmarken och naturen skär rakt in i storstaden i ena ändan och utgör ren landsbygd längre upp mot Essunga. I landskapets västra del bor många människor från olika delar av världen medan befolkningstäthet och den etniska blandningen tunnas ut allt mer ju längre från staden man kommer. Landskapet har potential till en ökning av stadsnära odling samt näringsutveckling inom gröna näringar och natur- och kulturturism. Liksom på andra platser har jordbrukslandskapet under de senaste 100 åren påverkats av industrisamhället och stora delar av bebyggelsen har växt fram längs den nu nedlagda järnvägen. Dagens landskap är helt anpassat efter och beroende av biltransporter. Hur planeras ett sådant landskap utifrån de utmaningar och den omställning samhället står för i framtiden? Hur ser en planering ut som ger möjlighet till nya näringar? Hur drar man nytta av den stora mängden människor med erfarenheter från jordens alla hörn när vi planerar för framtiden? Vi tror att ett landskapsutsnitt som detta kan ge goda förutsättningar för en interkommunal dialog och en god landskapsplanering som sträcker sig över kommun- och sektorsgränser. Västarvet vill tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen driva ett långsiktigt projekt utifrån intentionerna i Europeiska Landskapskonventionen. Länsstyrelsen har visat stort intresse och ser detta som ett strategiskt projekt under nästa programperiod att binda samman de utmaningar och utvecklingsspår som de nya programmen pekar ut. Projektet skall fånga upp och samla pågående initiativ i kommuner, bland de boende och inom föreningslivet och koppla samman dessa under en längre period. Odling I en relativt nära framtid med mycket dyra fossila bränslen kommer stadsnära jordbruksmark att vara mycket attraktiv för odling av mat och för djurhållning. Korta transporter till stora marknader kommer att utgöra en stor marknadsfördel. Att producera mat, med hänsyn till natur- och kulturmiljöer nära staden med korta transporter är att

8 förbereda inför framtida utmaningar såsom klimatförändringar och energiförsörjning, innan det blir tvingande! Vinnarna blir människor som har jordbruks- och djurskötselkompetens från andra kulturer och som står utanför arbetsmarknaden samt redan befintliga odlare. Människor som vill flytta ut på landsbygden eller redan bor där. Även jordbruksföretagare som redan är etablerade kan använda kompetenser från andra kulturer för att möta efterfrågan på alternativa produkter som till exempel getter, kameler, strutsar eller förädlade produkter från dessa. Att undersöka det historiska brukandet i området är en del av arbetet. Med denna bakgrundskunskap blir det lättare att föreslå vilken typ av produktion markerna lämpar sig för. Vi ser stora möjligheter att knyta forskning till arbetet -både med avseende på odling i förhållande till klimatförändringar där forskning i stort sett saknas men även i förhållande till en framtida energiomställning. Människor med kunskap om djurhållning och odling från andra kulturer utgör en outnyttjad resurs. Att undersöka möjligheterna att producera icketraditionella, såväl som att fortsätta med traditionella, produkter på den mark som idag utgör markreserv för bostadsbyggnation ger ett kunskapsunderlag som kan användas för att motverka den negativa trenden att bebygga produktiv jordbruksmark nära storstaden. Området utmed riksväg 190 utgörs till stor del av jordbruksmark med potential att producera alternativa produkter. Nordöstra Göteborg utgör en speciell marknad men även andra delar av storstadsområdet har behov av produkter som traditionellt använts i andra kulturer. Turism Hela stråket från nordöstra Göteborg är hittills sparsamt utvecklat med avseende på turism. Med alternativa och för många nya produkter samt ett vackert landskap kommer området att öka i attraktivitet och besöksnäringen skulle kunna vara ett komplement till försäljning av produkter i staden. Att förädla och sälja vid produktionsstället minskar transporterna. Essunga driver projekt Retrovägen - en turistsatsning utmed väg 190. Utveckling nordost (UNO) driver ett delprojekt under namnet Stad och land där stadsnära naturupplevelser är en viktig del. I Gråbo arbetar Lerums kommun med att utveckla området till en hållbar stadsdel. Området är spännande och det är mycket saker på gång. Infrastruktur Infrastrukturfrågorna är viktiga för att knyta samman området och stärka kopplingen till storstaden. En cykelväg byggs på den gamla banvallen och kan på sikt binda samman hela området men det löser knappast vardagstransporterna. Kommunikationerna i området behöver stärkas men så att andra värden inte tar skada eller omöjliggör näringar kopplat till turism och natur. Biltransporterna och andra transportalternativ behöver utvecklas.

9

10

11 Västarvets roll Vi ser vår egen roll i första hand som processledare men tror också att vår ämneskompetens inom natur- och kulturmiljövård kan vara en tillgång. Västarvet som regional natur och kulturarvsorganisation kan ta ett helhetsgrepp över arbetet i landskapet med utgångspunkt från intentionerna i Europeiska landskapskonventionen. Med en regional överblick och brett kontaktnät finns det möjlighet till stora samordningsvinster för landsbygden och dess aktörer. Vid förstudiens avslut åtog sig Västarvet att: - Skriva en rapport om förstudien - Förankra projektet i Västra Götalandsregionen - Söka finansiering för en natur- kulturarvsplan hos Länsstyrelsen - Samordna den fortsatta processen och kalla till möten Övriga aktörer åtog sig att förankra arbetet i sina organisationer och ingå med var sin kontaktperson i en arbetsgrupp. Mål Målet med förstudien har varit att: - Undersöka intresset för att arbeta gemensamt med området - Etablera kontakt med kommunerna, Länsstyrelsen m.fl. - Hitta gemensamma teman att arbeta kring - Skapa en plattform för fortsatt arbete Arbetet med förstudien är ett första steg att skapa en gemensam utgångspunkt att över kommungränserna, arbeta med ett landskapsutsnitt under flera år framöver. En någorlunda samstämd bild och ett antal konkreta aktiviteter utgör en god start för arbetet med landskapets långsiktiga hållbara utveckling. Hållbar utveckling kan säkert verka slitet som begrepp men det innebär att det används mycket och snarare därmed kan anses väldigt angeläget för många människor. Genomförande Förstudien inleddes med en överblick av vad vi kände till som var på gång i området och kontakt med viktiga aktörer som Länsstyrelsen, VGR, GR, Leaderkontoret Göteborgs Insjörike samt kommunerna. Under tidig höst 2013 besökte vi samtliga kommuner och presenterade våra tankar och den planerade bussresan. Den 23 oktober genomfördes en bussresa som började vid Nils Ericsonplatsen i Göteborg. Med på bussen var 40 tjänstemän från de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mistra urban future, Hushållningssällskapet, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västarvet och Region Skåne. På vägen mellan centrala Göteborg till nordöstra delarna gav Västarvet en presentation av Europeiska landskapskonventionen och gav en kort förklaring av förstudien samt en presentation av vilka som var med på bussen. Dessutom genomfördes en enkät under resan. Resultatet från enkäten på resan sammanställdes under november. Vi bjöd in till ett uppföljningsmöte 3 december då 26 personer deltog. I workshopform arbetade vi då fram styrkor och svagheter i landskapet samt förslag på konkreta aktiviteter att börja arbeta med.

12 Resultat Vi har genom förstudien kunnat skapa en plattform för arbete i landskapet med framåtblickande och långsiktighet genom fyra kommuner. Ambitionen har varit att skapa samverkan över kommungränserna. Det finns gemensamma beröringspunkter mellan kommunerna och förstudien har inriktats på att försöka få en samstämd bild och ett antal tematiska inriktningar där vi som regional företrädare kan stödja kommunerna i ett arbete för en hållbar utveckling genom att förbereda för kommande utmaningar. Det har genom arbetet framkommit att produktion av livsmedel, satsning på en hållbar turism och infrastrukturfrågor är gemensamma intressen att arbeta långsiktigt med. Samverkan är ett mycket tydligt spår och något som efterfrågas av många deltagare. I förstudien har vi valt att i första hand söka en bred förankring i kommunerna. Kommunerna har planmonopol vilket gör att det måste ske en förankring med respektive kommun i ett projekt som detta innan vi kan fortsätta ett bredare arbete med social ekonomi och dess företrädare. Intresserade medborgare och deras kunskaper är av stor vikt för att ett långsiktigt landskapsprojekt ska nå framgång. Vi tänker oss att fortsättningen av LAB190 som projekt måste inkludera företagare, föreningar och andra intressenter för att över huvud taget ha något berättigande. Den 23 oktober genomfördes en bussresa. Med på bussen var 40 tjänstemän från de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mistra urban future, Hushållningssällskapet, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västarvet och Region Skåne. Under resans gång gav Västarvet en presentation av Europeiska landskapskonventionen och en kort förklaring av förstudien samt en presentation av vilka som var med på bussen. En enkät genomfördes under resan. Svaren har utmynnat i ett stort antal nyckelord, som efter sortering visat sig styrka tre av de fyra temaområden som kändes aktuella för det berörda området: livsmedel (sproduktion?), turism och infrastruktur. Boendefrågan var tvärt emot vad vi förväntat oss inte ett område som omnämndes som intressant att samverka kring. Kanske upplevs frågan som alltför lokal. Samverkan generellt lyftes däremot fram som angeläget och vi valde att ha med det som tema trots att det egentligen utgör ett tvärperspektiv tillsammans med integration och hållbar utveckling. Huvudsyftet vid återträffen 3 december var att enas om teman värda att arbeta vidare med under nästa programperiod EU Västarvet har skickat en ansökan till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ansökan om kronor avser arbete med kunskapsunderlag.

13 Gråbo 3 december, uppföljningsmöte Förmiddagen användes till att nå enighet om ett antal konkreta punkter att börja arbeta gemensamt med. Grunden var de fyra teman som framkommit under förstudien. Genom att analysera styrkor och svagheter kom vi fram till 16 konkreta aktiviteter, fyra på varje tema, vilka listas nedan. Även styrkor och svagheter som framkom under uppföljningsmötet är medtagna. Detta utgör ett underlag för fortsatt arbete. En referensgrupp bildades med representation från var och en av de fyra kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionen, Hushållningsällskapet och Västarvet enligt nedan. Essunga Alingsås Lerum Göteborg Länsstyrelsen GR Anita Holmer-Persson Anna Davidsson Christian Mattson Wenche Lerme Lina Wejdmark Svante Sjöstedt Hushållningssällskapet Per Hasselberg Västarvet Anders M Nilsson, Björn Ohlén

14 Nedan listas alla de förslag som framkom med hjälp av post-it lappar under vår gemensamma workshop. Först det som blev konkreta aktiviteter att arbeta vidare med därefter det som uppfattas som styrkor respektive svagheter i landskapet utmed väg 190. Aktiviteter Turism Inventera bo, äta, göra. Synliggöra genom en app och karta. Därefter stärka upp de svaga länkarna Inventera det som finn längs sträckan och lyfta fram/synligöra det Tredagars paket i regionen Turista hållbart och mot hållbara ex o turistmål Infrastruktur Man ska kunna åka kollektivt längs vägsträckan vilket inte går idag Hur löser man detta? App 190 samt grafiskt material. Synliggöra möjligheterna med cykelväg. Företag mm Bind samman cykelväg längs hela sträckan Utveckla och sammanlänka GC-stråken och även ridvägar med rastplatser Marknadsföring och gemensam hemsida Mat Bilda ett nätverk för närproducerad mat och ge stöd åt småskaliga lokala livsmedelsproducenter Inventera vad som finns och vad som saknas och vilka möjligheter som finns samt av produktionscykeln i sin helhet Berörda kommuner köper in djur för köttproduktion som sköts av jordbrukare inom området kring väg 190 liknande dalamodellen. Köttet serveras sedan i skolor och äldrevård. Konkreta pilotprojekt: Upplåta mark (ex Göteborgs markresurs) knyta an arbetslösa agronomer, odla! Utveckla! Prova nya metoder. Inventera/ utveckla via görande Samverkan Utveckla och testa former för dialog och inflytande i ett case till exempel Ge väg Bilda styrgrupp, en samverkansplattform som håller ihop alla delprojekt (t ex finansieringsmöjligheter) Kommuner, Länsstyrelsen, Västarvet m.fl. Inventera vilka intresseorganisationer som har kommunövergripande verksamheter och bjud in dem till samtal.

15 Styrkor och svagheter på fyra teman Tema Samverkan Styrkor Småskalighet Föreningsliv och ideella krafter Andra gränser Spränger gränser Nya relationer minskar mentala och delvis administrativa hinder Måluppfyllnand/görbarhet Olika kunskaper-förhållande-bli en styrka mot helhet Ökad förståelse (stad-land) Bredda perspektivet genom samverkan Del i förankringsprocessen Mänskliga rättigheter Väg 190 binder samman på ett naturligt sätt Det finns en VG-region-Länsstyrelse Svagheter Samverkansformerna inom kollektivtrafiken Bekvämlighet Området är ej prioriterat Brist på måluppfyllelse (bara prat) Resurskrävande (många måste sätta sig in i allt. Det tar längre tid) Administrativa gränser Svårt att hitta bra metod på samverkan för att skapa innovation Kommunalförbunden, både styrka och svaghet. Många samverkansforum men det spretar Avsaknad av naturlig struktur för samverkan Bristande kunskap om varandra Många parter Olika förutsättningar, resurser, befolkning Barriär stad-land mentalt kulturellt Tema Turism Styrkor Stadsnära natur Storstadsnära område Grön kil, naturvärden ligger i tiden Brett utbud stad-land en potential Platsbunden resurs (unik) Stora kulturvärden Vägen, 190an Närturismen kommer invånarna till gagn Svagheter Lite boende/övernattningsmöjligheter För få turister Brist på paketering Administrativa strukturer Den ekonomiska fördelningen

16 Utbyte/kunskap. Mötet mellan människor och förståelse för natur/kultur Risk att tappa invånarperspektivet om det saknas förankring hos boende i området Förtydligande, urvaskning av resurser Ovana att se landskapets värden i denna storstadsregion. Jämför med Norge Tema Mat Styrkor Det finns mycket jordbruksmark Tradition och kunnande finns i området Mindre transportkostnad Vi måste ha en hållbar matproduktion (detta är tvingande, vi har inget annat att välja) Öka möjlighet att bo på landet Ökad möjlighet för integrationsarbetet genom fler och nya produkter samt bidrag till förståelse mellan människor Det finns en god marknad för produkter i och med hög befolkningstäthet nära Svagheter Folk vill köpa billig halvbra mat eftersom den är så billig Lönsamhet Klimatzoner vi kan inte odla allt i Sverige Lågt prioriterat område Kunskapsbrist gällande ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Går det att leva på? Brister i upphandling Brist på småskaliga lokala aktörer Klassfråga alla har inte råd att handla lokalproducerat Tema Infrastruktur Styrkor Väg 190 är ett tydligt geografiskt stråk Vattenvägarna Gemensam historia Goda förutsättningar för samverkan och utveckling Internet och sociala medier Delvis cykelväg Delvis kollektivtrafik Varje orts charm och förutsättning Svagheter Brister i kollektivtrafik för miljövänligt resande Otillräckliga GC-nätverk Trafikmängden o Nordöstra Göteborg Inte långsiktigt hållbar logistik Fokus på E-20 stråk skapar en känsla av utanförskap Landsbygden saknar resurser (sämre förutsättningar för exempelvis internet) Trögt/traditionellt beslutssystem Samverkansformer GR-strukturbild stödjer inte en infrastruktur i kilarna

17

18 inbjudan En bussresa genom fyra kommuner utmed riksväg 190 den 23 oktober Västarvet genomför under hösten 2013 en förstudie, LAB 190, utmed landskapet kring riksväg 190 mellan Göteborg och Nossebro. Detta är en viktig grön kil i den framtida utveckling för Göteborgsregionen. Hur ser en planering ut som tar vara på dessa värden och utvecklar dem långsiktigt hållbart? Vår utgångspunkt är Europeiska landskapskonventionen och helhetssyn på landskapet. VArför EN BuSSrESA? Bussresan utmed vägen är en början på en längre resa. Vi vill samla de viktigaste aktörerna från kommunerna, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen för att skapa en gemensam bild och en bra grund för delaktighet och kunskapsutbyte. Vår målsättning är att skapa ett längre projekt under perioden där alla aktörer samverkar kring landskapets utveckling. En förutsättning för detta är att vi har en gemensam syn på utmaningarna. under bussresan kommer vi att göra fyra nedslag; Angered, Gråbo, Sollebrunn och Nossebro och diskutera framtidsfrågor. Mellan orterna ser vi hur landskapet formats, vilka värden som finns och hur det har sett ut historiskt. När vi kommer till Sollebrunn äter vi en god och stärkande lunch innan vi fortsätter till Nossebro. Vi ViLL Att Du följer MED! En helhetsyn på landskapet behövs! Då är du som arbetar med planfrågor, näringsutveckling, natur och kultur, turism och landsbygdsutveckling viktig. från respektive kommun tänker vi oss att fem personer kan följa med på resan, både politiker och tjänstemän. Med på resan kommer också representanter från bland annat Länsstyrelsen, Gr, Hushållningssällskapet, Mistra urban future, trafikverket och Västra Götalandsregionen. Bussresan och lunchen är kostnadsfri! Anmäl dig och ange ev. specialkost senast den 7 oktober till : tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

19 INBJUDAN Dagsschema 23 oktober Dagen börjar och slutar vid Göteborgs centralstation. Bussen väntar på er vid Shell bensinstationen, se bifogad karta. Den som vill kan bli avsläppt under tillbakaresan från Nossebro. DAGSSCHEMA (MED RESERVATION FÖR MINDRE ÄNDRINGAR) Avfärd från Göteborgs centralstation, Anders och Björn hälsar välkomna Kaffe och fralla Lärjeåns trädgårdar. Susan Runsten och Dan Melander, Utveckling Nordost, berättar om utmaningar för Nordöstra Göteborg Avfärd mot Gråbo i Lerums Kommun Sara Roland och Evelina Eriksson berättar om dalgången Christian Mattson, Lerums kommun berättar om Hållbara Gråbo- en del av den gröna kilen Avfärd mot Sollebrunn, Erik Samuelsson berättar om turism i området Lunch i Sollebrunn Elin Werner, Alingsås kommun berättar om framtiden i Sollebrunn och Helena Ingvarsson, lst om det nya landsbygdsprogrammet Avfärd mot Nossebro AM Alströmer berättar om Retroprojekten Kaffe och kaka, Kjell Karsson, Essunga kommun pratar om landsbygdsstrategin och översiktsplanering Hemfärd via Allingsås och Lerum Åter Göteborgs centralstation VAD HÄNDER SEDAN? Vi kommer att sammanställa era intryck från resan och kalla till ett uppföljningsmöte den 3 december. Med en bred kunskap om landskapet utmed riksväg 190 som bas räknar vi med att 2014 kunna påbörja ett långsiktigt projekt om hur detta kan utvecklas långsiktigt och hållbart för framtiden. Anmäl dig och ange ev. specialkost senast den 7 oktober till : Tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

20 enkät Lab 190 Vid presentationen i angered fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i gråbo fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i sollebrunn fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Vid presentationen i essunga fastnade jag för följande som berör frågor Vi arbetar med: Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

21 enkät Lab 190 Hur ser du på möjligheter och behov för kommunal samverkan i detta område? vilka frågor tycker du är viktigast att samverka kring för framtiden i detta område: jag kan komma på uppföljningsmötet den 3 december kl i gråbo ja! nej! men jag är intresserad av fortsättningen namn och organisation: Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

22 inbjudan Uppföljningsmöte LAB190 Den 3 december klockan träffas vi för att följa upp de spännande diskussionerna och gemensamma tankarna från vår bussresa den 23 oktober. Målet för dagen är att vaska fram ett antal gemensamma och tydliga teman att samverka kring över gränserna. Vi hoppas att du som var med sist har möjlighet att komma. Du som hade förhinder vid bussresan är naturligtvis också mycket välkommen. Vi ser gärna att du som kommunpolitiker deltar. Vi träffas i Centrumkyrkans lokaler i Gråbo. (Där vi stannade under bussturen) TiDer: Kaffe och smörgås information om LAB190 och återkoppling från bussresan 23 oktober. Förslag till gemensamma teman utifrån era enkätsvar Grupparbete Grupparbete Summering av dagens övningar samt tankar om fortsättningen När klockan slår tolv har vi: - enats om fyra teman kopplat till landskapet att samverka kring - tagit fram konkreta aktiviteter att börja arbeta med - bildat en grupp för arbetet vidare Vi räknar MeD en återträff UNDer FörSTA KVArTALeT 2014 För ATT STäMMA AV ArBeTeT MeD er ALLA! Anmäl dig senast den 28 november till : Tel Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet och våra verksamheter på

23

24

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Lokal omställning i praktiken

Lokal omställning i praktiken Lokal omställning i praktiken exempel på projekt för klimatomställning i mindre samhällen i Sverige Inledning Bakgrunden till det här arbetet är tio års ideellt arbete i byaföreningen där jag bor för att

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Förstudie. Möbelvägen. Rapport

Förstudie. Möbelvägen. Rapport Förstudie Möbelvägen Rapport Magnus Engberg, samordnare November 2014 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi 3 3. Organisation 4 4. Verksamhet december 2013-januari 2014 4 5. Verksamhet våren 2014 8 6. Möbelvägen,

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer