BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)"

Transkript

1 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet och lärande. Eleven visar säkerhet vid val av metoder inom badverksamhet och simundervisning. Eleven agerar på ett omdömesgillt sätt i oväntade och svårhanterliga situationer. Barn i förskola, skola och fritidshem BKF201 Eleven väljer för arbetet olika pedagogiska metoder i förhållande till förutsättningar och gällande verksamhetsplan samt motiverar sina val. Eleven agerar på ett omdömesgillt sätt i mer oväntade situationer. Barn-, kultur- och fritidsverksamhet BKF202 Eleven planerar och utför arbetsuppgifter och aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt samt utvärderar och drar slutsatser av sitt eget och andras arbete. Eleven analyserar offentlig, kommersiell och ideell verksamhet samt reflekterar över och drar slutsatser om de faktorer som påverkat utvecklingen av dessa. Fritid för funktionshindrade BKF203 Eleven granskar kritiskt olika fritids- och kulturaktiviteters målsättning och tillgänglighet samt ger förslag på hur verksamheten kan anpassas efter olika individers behov. Eleven tar egna initiativ i mötet med människor med funktionshinder samt föreslår framtida utvecklingsmöjligheter för några verksamheter sett ur funktionshindrades perspektiv. Kultur och folkbildning BKF204 1

2 Eleven planerar och genomför olika aktiviteter inom kultur- eller folkbildning på ett ansvarsfullt och initiativrikt sätt. Eleven tillämpar sina kunskaper om kulturens och folkbildningens värde för människor genom att kritiskt granska dagens kultur- och folkbildningsverksamhet. Projekt och arrangemang BKF205 Eleven genomför ett projekt eller arrangemang på ett ansvarsfullt sätt. Eleven analyserar olika projekt eller arrangemang på lokal eller nationell nivå och urskiljer såväl positiva som negativa aspekter på deras betydelse för samhället. Ungdoms- och föreningsarbete BKF206 Eleven formulerar förslag till hur verksamheter kan utformas utifrån sina kunskaper om hur samhällsutvecklingen påverkar förutsättningarna för ungdoms- och föreningsarbete. Eleven anpassar sitt ledarskap till skiftande situationer i någon ungdoms- eller föreningsverksamhet. Ämne: BARN OCH MUSIK Barn och musik BAMU200 Eleven har en allsidig repertoar av sånger och rörelselekar. Eleven är lyhörd för barngruppens behov och anpassar sina aktiviteter till denna. Eleven utvärderar resultatet av sitt arbete bland barn och gör egna bedömningar av vad som kan förbättras. Ämne: BARN, DANS OCH TEATER Barn, dans och teater BDT200 Eleven har kunskap om barns uttrycksbehov och förstår sambanden mellan barnets emotionella, intellektuella och motoriska utvecklingsstadier. Eleven skapar och komponerar gruppövningar för barn och tillämpar sin pedagogiska kunskap i samverkan med barn på ett metodiskt varierat sätt. 2

3 Ämne: FRITIDSANLÄGGNINGAR OCH FRITIDSMILJÖER Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer A FAF200 Eleven förstår hur fritidsanläggningar och fritidsmiljöer vuxit fram och format människors fritidsverksamhet under olika tider. Eleven gör egna bedömningar om resursförbrukning och miljöfrågor med stöd av sina kunskaper och egna erfarenheter. Eleven använder sina kunskaper i nya situationer och utför sina arbetsuppgifter med gott omdöme. Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer B FAF201 Eleven ger förslag till hur en verksamhetsplan kan utformas och drar slutsatser om dess konsekvenser för en anläggning. Eleven föreslår åtgärder för att öka säkerhet och miljömedvetande hos besökare och bland personal. Eleven identifierar besökares behov och förväntningar på verksamheter vid en anläggning och anpassar sitt ledarskap utifrån detta. Ämne: HISTORIA Historia A HI200 Eleven förstår hur företeelser och händelseförlopp i nutid och i gången tid liksom överväganden om framtiden har en historisk bakgrund. Eleven använder centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer. Eleven anlägger olika perspektiv på historiska händelser och på skeenden i sin egen omvärld. Eleven reflekterar, tolkar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors värde. Ämne: IDROTT OCH HÄLSA Idrott och hälsa B IDH 201 Eleven är medveten om olika faktorers betydelse för hälsan och utformar, genomför och utvärderar ett långsiktigt program för fysisk träning. Eleven använder sig av sina kunskaper för att analysera hur samhället kan utformas för att främja folkhälsan. 3

4 Ämne: INDIVID OCH SAMHÄLLE Barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd IOS200 Eleven förstår och exemplifierar hur olika faktorer har påverkat och påverkar synsätt, rättigheter och utveckling av stödinsatser i samhället för människor med funktionshinder. Eleven motiverar förslag till förändringar inom olika verksamheter för att underlätta medverkan och öka tillgänglighet i samhället för alla människor. Eleven motiverar utifrån erfarenheter och teoretiska resonemang val av metoder och kommunikationsformer i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Fritidskunskap IOS201 Eleven förstår de samband som finns mellan fritid, samhällsutveckling och de behov människor har i olika åldrar samt använder dessa i analys av fritidens roll i samhället. Eleven reflekterar över och drar slutsatser om hur individen upplever och påverkas av fritiden om den är självvald eller påtvingad. Utveckling, livsvillkor och socialisation IOS202 Eleven förstår och gör egna bedömningar om hur livsvillkor och socialisation påverkar människors utveckling i olika miljöer och kulturer. Eleven förstår hur kunskap inom området kan utvecklas och använder ett kritiskt förhållningssätt till litteratur och forskning. Ämne: LÄRANDE OCH PEDAGOGISKT LEDARSKAP Arbetssätt och lärande LPL200 Eleven har goda kunskaper om demokratiska arbetsformer samt knyter samman teoretiska kunskaper med egna erfarenheter av enskilda och gruppvisa läroprocesser. Eleven analyserar olika teorier för lärande och drar egna slutsatser om hur grupprocesser kan påverka lärandet. Fritidens aktiviteter LPL201 4

5 Eleven problematiserar utifrån sina kunskaper och erfarenheter inom valt aktivitetsområde de läroprocesser och uttrycksformer som äger rum. Eleven förstår aktivitetsområdets betydelse för individen och utvecklar ett eget förhållningssätt till området. Hälsopedagogik LPL202 Eleven planerar hälsoarbete för varierande målgrupper med stöd av sina kunskaper om olika faktorers betydelse för människors hälsa. Eleven analyserar och formulerar hypoteser om orsaker till bristande livskvalitet. Kommunikation LPL203 Eleven förstår och ger exempel på hur faktorer som kultur, uppväxtvillkor och attityder underlättar eller försvårar kommunikationsprocessen. Eleven har utvecklad förmåga att lyssna aktivt och föra samtal för att med gott omdöme klara vardagliga konfliktsituationer. Eleven väljer olika metoder i arbetet för att inspirera andra och nå ut med information till olika målgrupper. Ledarskap inom lek och idrott LPL204 Eleven anpassar och varierar sitt ledarskap utifrån individers och gruppers olika behov och motiv för deltagande. Eleven inspirerar andra till deltagande i lek och idrottsverksamhet för att både utveckla deltagarnas fysiska och mentala välbefinnande samt tar tillvara och utvecklar idéer inom valt område. Natur och friluftsliv A LPL205 Eleven inspirerar andra människor till naturupplevelser och medverkar till att förmedla förståelse för värdet av den gemensamma tillgång som natur och miljö är. Eleven granskar kritiskt den miljö- och naturvård som bedrivs samt utformar förslag kring förbättringar av det framtida natur- och miljöarbetet. Natur och friluftsliv B 5

6 LPL206 Eleven förstår komplexiteten i mötet mellan människa och natur och drar slutsatser om miljöaspekter i relation till ekonomiska förhållanden. Eleven har god kännedom om vanliga djur- och växtarter och inspirerar andra till att intressera sig för natur och friluftsliv. Pedagogiskt ledarskap LPL207 Eleven förstår hur förutsättningarna för ledarskap förändras och utvecklas över tid och i olika situationer samt tillämpar denna kunskap i praktiska situationer. Eleven tar initiativ till och ansvar för ett ledarskap som är anpassat till gruppers och individers behov. Eleven reflekterar över och stimulerar andra att reflektera över sambandet mellan pedagogik och ledarskap. Skapande dramatik LPL208 Eleven planerar, leder och utvecklar dramaövningar på ett självständigt och initiativrikt sätt samt motiverar egna förslag till problemlösning i olika situationer. Ämne: NATURKUNSKAP Naturkunskap B NK201 Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför självständigt undersökande uppgifter, tolkar resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet. Eleven använder och analyserar införda begrepp, modeller och teorier på ett insiktsfullt sätt samt integrerar kunskaper från olika delområden till helheter. 6

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013 Lokal Utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen Axevalla Folkhögskola 2012/2013 1 Inledning Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet.

Läs mer

2010-06-24 U2010/4443/S

2010-06-24 U2010/4443/S Promemoria 2010-06-24 U2010/4443/S Utbildningsdepartementet Arbetsgrupp (U 2010:A) Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan Uppdraget Bakgrund Statens skolverk har haft

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola

Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola Antagen: Reviderad: 2012-06- 08, Örebro Folkhögskolas styrelse 2013-11- 27, 2015-02- 24 Enheten för Fritidsledarutbildningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer