Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete"

Transkript

1 Projektplan Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete på Åkersön Leksand Sida 1

2 Innehållsförteckning Se Människan Sid. Inledning 3 Bakgrund 3 Projektidé 4 Delaktighet som metod 4 Syftet med projektet 5 Mål 6 Projektets innehåll 7 Platsen 8 Naturstigen 8 Tillgänglighetsanpassning 9 Belysning 10 Konsthändelsestationer 10 Konsthändelsestationernas placering 11 Konsthändelseplats 1 11 Konsthändelseplats 2 12 Konsthändelseplats 3 12 Konsthändelseplats 4 13 Konsthändelseplats 5 13 Konsthändelseplats 6 14 Konsthändelseplats 7 14 Workshop/konstverkstad 15 Föreläsningar/seminarier. 16 Samverkan nationellt och internationellt 16 Hemsida 16 Naturreservat 16 Utvärdering/dokumentation 17 Projektbudget 18 Projektplan 19 Projektägare 20 Referensgrupp 20 Konstnärer Sida 2

3 Se människan Inledning Ett pilotprojekt där konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och konstnärer tillsammans hittar spännande uttryck och språk för ett verk, en konstpaus och upplevelser i naturen med tillgänglighet för alla. Projektets arbetssätt är av regionalt intresse och därför vill vi verka för spridningen av denna pedagogiska metod, genom workshops och konferenser i berörda organisationer. Bakgrund I Dalarna är kultur- och naturupplevelser en stor del av människors fritid och inspiration. Att höra vindens sus, se trädtoppar vaja, upptäcka vackra stenar, gå på mjuk mossa, möta olika djur i naturen, är något som tillhör det självklara i livet för de flesta av oss. Utvecklingen av samhällets teknik och sjukvård ger idag större möjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar att leva ett mer normalt liv. Med de övergripande mål som riksdagen slagit fast för tillgänglighet i offentliga lokaler och på offentliga platser till år 2010 följer frågor om tillgänglighet, delaktighet och deltagande på flera olika plan. Tillgänglighet handlar här inte bara om att rent fysiskt förflytta sig utan även att kunna ta till sig kulturella värden på olika nivåer. Projektets inledande fas har delfinansierats genom anslag från LEADER Dalälvarna, Landstinget Dalarna, Leksands Kyrka och Leksands Kommun Sida 3

4 Projektidé Genom ett 3-årigt pilotprojekt realiserar vi en naturstig med konstupplevelser och tillgänglighet för alla, där skapande, kreativa konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och konstnärer arbetar tillsammans för att genom delaktighet och deltagande konstnärligt gestalta en plats på Åkersön i Leksand. Vi vill pröva och utveckla samsynen mellan naturnära upplevelser och konstnärligt gestaltande som en metod att öka medvetenheten om hur tillgänglighet kan skapas. Bilder från workshop 2009 Foto: Stig Mylfalk Delaktighet som metod Tillgänglighet handlar om att erkänna varje människas rätt att få uttrycka sig och vara delaktig i en kultur, vilket är i grunden en mänsklig rättighet i ett demokratiskt samhälle. Nödvändigheten att uttrycka sig, att delge andra det man känner och uppfattar, är drivkraften till allt konstnärligt skapande. Vi tror att viljan till att kompensera sig för sin funktionsnedsättning är naturlig och kreativ. För att utmana kreativiteten och finna nya lösningar behöver vi uppmuntra fantasin, lusten och delaktigheten. Det unika med projektet Se människan är delaktighet på jämlika villkor i det konstnärliga samarbetet. Projektet blir därmed ett exempel på delaktighet och konstnärligt skapande. Tillgänglighet handlar här om att delta i den konstnärliga processen, vilket inkluderar fler grupper utöver de personer som är direkt knutna till konstnärerna Sida 4

5 att uppleva konst och natur på ett sådant sätt att funktionsbegränsning inte utgör ett hinder att för framtiden skapa nya möjligheter för personer med funktionsbegränsning att uttrycka sig kreativt/konstnärligt och därigenom lyfta fram den konstnärliga processen som värdefull för kommunikation, utveckling och ökad livskvalitet Syftet med projektet! Skiss av konstnären Mats Lodén Avsikten med pilotprojektet Se människan är att ge möjligheter för konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar att vara kreativa, delaktiga och skapande. Tillgänglighet handlar helt enkelt om likvärdighet och mänskliga rättigheter för alla. Därför vill vi pröva de möjligheter som mötet mellan konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och yrkesverksamma konstnärer ger. Vi vill se vad som händer genom det ömsesidiga utbytet i mötet mellan de två. Syftet med projektet är att göra naturen tillgänglig på ett nytt sätt utveckla det unika i projektet engagera regionala konstnärer samarbeta regionalt sprida kunskaper Sida 5

6 Mål Konstverk av konstnären Mats Lodén Målet med pilotprojektet är att realisera en vandringsled med konstupplevelser och tillgänglighet samt trygghet för alla genom ett flerårigt projekt där skapande och kreativa möten mellan konstnärer och personer med olika funktionsnedsättningar, jobbar tillsammans. att bli ett exempel för konstnärligt gestaltande i samarbete för tillgänglighet och samarbete för andra platser och regioner. att samarbeta med regionala instutioner och organisationer för att sprida kunskap och låta upplevelsestigen leva och utvecklas med berörda aktörer i form av en testbana Sida 6

7 Projektets innehåll Platsen Tillgänglighetsanpassad naturstig Belysning Konsthändelsestationer Konstverkstad Workshop Föreläsningar/seminarier. Samverkan internationellt/nationellt Naturreservat Hemsida Utvärdering/dokumentation. Budget Sida 7

8 Platsen Karta över Åkersön Åkersön är ett tätortnära skogsområde med höga naturvärden. Området sträcker sig från Leksandsbron västerut till Leksands folkhögskola och Siljan, mellan älven och bebyggelsen i Åkerö. Skogen består av äldre tallskog och blandskog med naturskogskaraktär. Genom området sträcker sig gamla älvfåran som en lite fuktigare dalgång med en tjärn, Åkerötjärnen. Området är artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna, t ex har större vattensalamander uppmärksammats invid tjärnen. Områdets närhet till Leksands centralort och Åkerö by gör det till ett mycket betydelsefullt naturområde, som utnyttjas så gott som dagligen av bl. a. en förskola i närheten. Naturpromenadstigen I projektet Se människan ingår att tillgängligöra Åkersöns skogsområde och Åkerötjärn, blivande naturreservat, för alla. I området finns stigar som används dagligen av folkhögskolans elever men som inte är tillgänglig för personer med rullstol. Genom att anlägga leder i området och bygga bryggor anpassade för personer Sida 8

9 med olika funktionsnedsättningar öppnas området för fler människor. De problem som finns för att tillgängligöra stigen har identifierats. En viktig tanke med stigen är att naturen ska vara nära och att det ska vara en upplevelse att ta sig runt. Platsens karaktär och stigens dragning gör den flexibel med olika utmaningar. En lättare och kortare led skapas där marken är relativt plan och en något svårare som har stigningar med olika viloplan inlagda. I arbetet med att tillgängliggöra stigen finns flera utmaningar där ny teknik skulle kunna vidga möjligheterna. T ex utprovas nu en teknik där ledsagning via GPS används. Bland aktörerna på Åkersön finns Leksands folkhögskola där det också finns en vilja att tillföra belysning längs en del av promenadstigen. Tillgänglighetsanpassningar. Stigen längs älven Foto: Christer Lundman Genom möten och samtal har en diskussion förts om nedanstående anpassningar längs stigen för att öka tillgängligheten. Informationstavlor som visar stigens olika möjligheter och vägar, fauna och karaktär. Röja sly och öppna upp enligt skötselanvisningarna. Ta bort nödvändiga hinder, iordningställa viloplan där höjdskillnaden är stor, lägga ut stenmjöl till en minsta bredd av 175 cm. Anpassning för synskadade: en rand av annat mineral och färg som kant längs stigen. Undersöka ev. möjligheter till ledsagning alternativt ny teknik med GPSledsagning. Belysning från bron till Leksands folkhögskola för att öka tryggheten och framkomligheten Sida 9

10 Belysning. Många unga tjejer tar sig mellan skolan och Leksands centrum denna väg. Att sätta belysning längs en del av stigen skulle öka säkerheten och tryggheten. Trygghetsbelysning innebär en spridd låg belysning som ger den gående översikt av omgivningen. Genom att lägga belysningen som en del i projektet skulle den kunna höja värdet av naturupplevelsen. Konsthändelsestationer: Idéskiss av konstnären Mats Lodén Det finns liten erfarenhet av liknande projekt, därför vill vi prova konstnärligt gestaltande som en pedagogisk metod. Skapande är ett kontinuerligt utforskande som kan ge både delaktighet och nya insikter för bägge parter. På så vis får de förståelse av varandra för att skapa en konsthändelse, ett naturnära verk med hållbara och tåliga material. Konstnärens uppgift är här att tillföra erfarenheter och leda arbetet in i ett konstruktivt skeende så att en konsthändelsestation blir frukten av det processinriktade mötet där de konstnärliga uttrycken är resultatet av att se möjligheter, frigöra dolda resurser, våga pröva nya metoder för att se funktionsnedsättningen som en tillgång Sida 10

11 Konsthändelsestationernas placering. Tanken äratt genom samarbete i autentisk miljö skapa naturnära konsthändelseplatser längs stigen på Åkersön. Dessa stationer är viktiga mötesplatser mellan människan och det konstnärliga uttrycket, men de blir också mål i sig för upplevelser och utflykter. Vi har i nuläget identifierat 7 platser Varje plats för en konsthändelsestation är unik och har speciella förutsättningar. Konsthändelseplats 1 Denna plats är belägen alldeles invid Leksandsbron i anslutning till en parkering. Platsen är tänkt som en händelsestation och den ska gestaltas med tanke på att den även ska fungera som entré, infart eller avslutning till själva stigen. Här kan information om stigens sträckning platsens karaktär och fauna också finnas Sida 11

12 Konsthändelseplats 2 Från plats 1 går vägen över en bäck, som rinner från Åkerötjärnen och fortsätter sedan med en liten lutning uppåt. Vid ett vägskäl efter den första lilla lutningen ligger ingången till den andra konsthändelsestationen. Denna plats liggen lite undanskymd men ändå med en bra överblick mot samhället, bron och älven. Därefter delar sig stigen med en förgrening mot folkhögskolan och en mot Åkerötjärnen Konsthändelseplats 3 Från plats 2 går stigen i en sluttning uppför. Stigen slingrar sig efter älven genom en skog av stora solitära furor. De stora träden är ca 200 år gamla. Här finns två viloplan i stigens lutning, så att ansträngningen inte ska bli för stor. Man går förbi en lägerplats som bl. a. används av förskolan. Lite längre fram finns en naturlig glänta på vänster sida av stigen. Denna glänta utgör konsthändelse station Sida 12

13 Konsthändelseplats 4 Från plats 3 fortsätter stigen genom skogen och älven skymtar mellan träden. Vi närmar oss Leksands folkhögskola. Här svänger en väg in till händelsestation 4 som utgörs av en för Sverige unik Japansk brännugn för keramik. Den är murad längs marken och ger en nästan animalisk känsla. Den matas med ved. Ugnen skyddas av ett tak. På platsen finns ytterligare flera intressanta ugnar. Att följa en process på denna plats blir spännande. Konsthändelseplats 5 Nu har man gått efter Siljans strand ett tag och ser sjön mellan träden. Efter backen finns en liten parkering till vänster. Här ligger ytterligare en händelsestation, en ingång, en entré med information om platsen, stigens sträckning, fauna och konsthändelsestationerna. Promenaden kan här sluta, börja eller fortsätta Sida 13

14 Konsthändelseplats 6 Efter att passerat plats 5 svänger stigen kraftigt till vänster och fortsätter längs Åkerötjärnens strand. Här stiger marken brant uppåt för att sedan plana ut. Stigen går mellan vattnet och slänten. På eller i tjärnen är det tänkt att nästa konsthändelse ska vara. En nära-vatten-upplevelse, en brygga eller liknande som man kan anträda med rullstol och även som icke seende. Runt tjärnen finns rikt fågel liv och i vattnet finns rudor. Konsthändelseplats 7 Från tjärnen följer stigen den gamla älvfårans sträckning genom en lövskog och längs en liten bäckfåra som mynnar ut i älven lite längre fram. Marken är plan och lätt att färdas på. Här står enstaka stora träd, och runt ett av dessa träd är konsthändelsen 7 tänkt att vara. Det är en lätt identifierbar plats Sida 14

15 Koncentration, bild från Workshop Foto: Stig Mylfalk Workshop/Konstverkstad. Vi startar hela arbetet genom att en intresseanmälan går ut till de konstintresserade i de regionala nätverken. Vi möts i Leksands f.d. konstmuseums konstverkstad där vi jobbar och lär oss tillsammans. Ett antal yrkesverksamma konstnärer bjuds in till ett Workshop. Då det inte är möjligt för alla att delta i den fortsatta processen blir urvalet utifrån olikheter i förutsättningarna. Det innebär att personer med olika funktionsnedsättningar representeras på de olika platserna. Den professionella uppgiften. Det är en komplex och tidskrävande uppgift att skapa delaktighet i ett processinriktat konstnärligt arbete. Personerna behöver tid att lära känna varandra för att hitta sitt konstnärliga uttryck. Konstnärens uppgift är att vara tolk och ledsagare, att uppmuntra fantasin, lusten och delaktigheten och använda sin erfarenhet för att en konsthändelse ska kunna realiseras i samarbete Sida 15

16 Föreläsningar/seminarier. Samverkan nationellt och internationellt I rollen som pilotprojekt finns ambitionen att sprida kunskaper, idéer och samarbete om projektet och dess olika faser och genomförande. Detta ska göras genom olika arrangemang som exempelvis seminarier och föreläsningar vilka vänder sig till målgrupper som är berörda och intresserade lokalt, regional och nationellt. Metoderna för kunskapsspridningen avgörs av målgruppen och budskapets fokus. Delaktighet av alla inblandade parter är viktig även för kunskapsspridningen. Projektet har en unik bredd när det gäller målgrupper och bör även riktas till dessa. Media är en viktig länk för budskapsspridning och lärande. Tanken är även att knyta kontakter och skapa vägar för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling internationellt. Hemsida. Tanken är att projektet löpande ska kunna följas på där bilder av Naturstigens utveckling, workshops och konststationernas färdigställande ska visas. Naturreservatet. Beskrivning av området Åkersön är ett skogsområde längs Österdalälven, från gamla landsvägsbron till Siljan, i nordligaste delen av Åkerö. Området avgränsas i söder av brinken till en gammal älvfåra som sedan lång tid är torrlagd. På den gamla öns högsta nivå ligger idag Leksands folkhögskola. Ner mot Siljan och Österdalälven stupar tvära rasbranter som till största delen är vegetationsklädda. Dalgången efter den gamla älvfåran är fuktig och i västra delen ligger en liten tjärn, Åkerötjärnen, i en dödisgrop. Stor del av området består av igenväxt odlings- och betesmark som idag hyser naturskogskvaliteter med gamla och döda träd. I området är mikroklimatet gynnsamt och växter som annars inte är vanliga i omgivningarna frodas här, det förekommer även förvildade kulturväxter. Många fågelarter och i synnerhet hackspettar och sångare har här en ypperlig miljö. Områdets belägenhet nära skolor, daghem, boende och Leksands centrum ger det en mycket stor betydelse för rekreation och vistelse i naturen Sida 16

17 Syfte med reservatet Syftet med Åkersöns naturreservat är att ge god möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser för alla, även för personer med olika funktionsnedsättning, i ett tätortsnära område med höga naturvärden. Syftet är även att bevara och utveckla de värdefulla livsmiljöer som finns i ett fuktigt och bördigt blandskogsområde med rik flora och strukturer som gamla grova träd och död ved. Syftet ska uppnås genom anpassad skötsel och bra anordningar som underlättar möjligheten till friluftsliv. T.ex. anläggning av stigar och uppsättning av information till allmänheten. Vissa anordningar ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Motiv till bildande av naturreservat Det är ett angeläget allmänt intresse att naturmiljön bevaras på Åkersön. Kommunens bedömning är att de positiva effekterna för allmänheten och den biologiska mångfalden är stora och överväger de eventuella negativa effekterna för sakägare och fastighetsägare (inskränkningar i markanvändningen). I detaljplanen är området utpekat som naturmark. Bildandet av Åkersöns naturreservat bidrar till att uppfylla det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Levande skogar. Utvärdering/dokumentation. En fotodokumentation kommer att göras av projektets olika skeden. Delar av denna fotoserie läggs även ut på projektets hemsida. En skriftlig dokumentation/utvärdering ska produceras med hjälp av studenter vid Högskolan Dalarna eller vid Entreprenörutbildningen på Leksands Folkhögskola Sida 17

18 Projektbudget: Konsultarvoden, handlingar och underlag Projektledning 3 år Administration Revision Stig: röjning, markplanering, utläggning av stenmjöl, paddning. Beredning av underlag för konsthändelseplatser, Naturreservat Belysning av del av stig. arbete,grävning, stolpar, armaturer etc Konsthändelse plats:priset inkluderar Konstnärens arvode, process arbete med skisser, samtal, modeller, ritningar plus no2. no.3, no.5, no.6 á :- utförande inkl material Plats no1. och no.7 inkl. Två likartade displayer plus entré material och utförande Öppen konstverkstad, workshop, Seminarier, föreläsningar, Resor Lokalhyra Hemsida Utvärdering, dokumentation Totalsumma Beviljade medel Konstfrämjandet Dalarna Boverket/Länstyrelsen Naturvårdsverket/ Leksandskommun Leksands Fhskl Konstkonsulenten/Lanstinget Dalarna Leksands kommun Totalt Planerade ansökningar Allmänna arvsfonden LEADER Leksands sparbank Sida 18

19 Projektplan: Planläggning år1. Hemsida startas: Seminarium och workshop Avtal för underhåll och drift av belysning Planer och handlingar för eldragning och belysning tas fram, upphandlas och färdigställs Handlingar för bygge av stig och platser. Upphandlingsplan färdigställs. Röjning, utsättning, markplanering. Stigen färdigställs. Samarbetspartners för konststationerna utses. Avtal skrivs mellan, projektägare och konstnär. Skissarbete i processform startar mellan konstnärer och konstintresserade. Avseende plats 1, 2 och 7 Planläggning år 2. Föreläsning, seminarium och workshop Platserna1,2 och 7 realiseras. Samarbetspartners för platserna 3, 5, och 6 utses. Avtal skrivs. Skissarbete i processform startar. Planläggning år 3 Platserna 3, 5 och 6 realiseras. Projektet dokumenteras och redovisas Planering av stigens fortsatta liv. Avtal mellan olika aktörer skötsel och underhåll Sida 19

20 Projektägare: Leksands kommun och Konstfrämjandet Dalarna. Projektledare: Mats Lodén Se människan Referensgrupp: Sammankallande: Mats Lodén, Skulptör Karin Perers, Konstfrämjandet Dalarna Marie Folkesson, Kultur chef Leksands kommun Christer Lundman, Chef kultur fritid Leksands kommun Åsa Rydell, Miljö- och byggkontoret Leksand kommun Louise Tysklind, Kulturnämndens ordf. Leksands kommun Kerstin Arvidson, Specialpedagog, LSS-verksamheten Leksands kommun Lisa Axelsson, Lokala handikapprådet Leif Sanfer, FUB Dalarna Ann Gunnars, Habiliteringen Dalarna Anette Stengård, Kultursekreterare Lanstinget Dalarna Kennet Andersson, Skogsstyrelsen Jordi Arkö, Konstkonsulent Dalarna Lars Holmbom, Dalarna bildningsförbund Yngve Mauritsson, Konstnär Suzanne Lazar, Skådebanan Britta Jonsson, Handledare färg &form dagl. Verksamheten LSS Konstnärer: Emma Billbäck Maj Lindholm Mats Lodén Kristian Lund Sida 20

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Biotopskydd och skötselplaner. Viveca Jansson, kommunekolog

Biotopskydd och skötselplaner. Viveca Jansson, kommunekolog Biotopskydd och skötselplaner Viveca Jansson, kommunekolog 2016-10-25 Värmdö kommun Drygt 1100 ha skogsmark Mycket ligger tätortsnära 4 biotopskyddsområden 1 naturreservat (Ösbyträsk) 2 naturreservat på

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fittja äng och Alby ängspark

Fittja äng och Alby ängspark Naturen på lika villkor Fittja äng och Alby ängspark Botkyrka kommun Fittja äng Alby ängspark INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Detta är ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun, Stockholms läns

Läs mer

Ansökan om bidrag för Ådalen

Ansökan om bidrag för Ådalen 2006-03-07 Ansökan om bidrag för Ådalen Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 500.000 kronor för Ådalen enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun: Karlskrona Organisations: 212000-0829

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne

Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne Rapport LONA-projekt Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne - förslag på områden och åtgärder för dessa LUNDSBO BOKSKOG Skötselplan En skötselplan för bokskogen och del av omgivande mark

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Skogens trivsel- och upplevelsevärden

Skogens trivsel- och upplevelsevärden Skogsstyrelsen, Jönköping 2010 Författare: Sofia Blomquist Illustrationer: Bo Persson Grafisk form: Bo Persson Upplaga: 7000 ex Tryck: DanagårdLiTHO, Ödeshög Skog att trivas i 1 Skogens trivsel- och upplevelsevärden

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Bebyggelse- och parkförslag: Bebyggelseförslagen omfattar ungefär 500 lägenheter, främst utmed Bjursätragatan, se 1-6 på översiktskarta nedan. Förslagen presenteras områdesvis

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Fylleåleden en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Förord Anläggandet av en led längs Fylleån är ett sätt att ta till vara på redan befintliga kvaliteér och göra Fylleån mer tillgänglig

Läs mer

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Ny utannonsering av konstuppdrag Stockholms landsting Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Inbjudan Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder in yrkesverksamma

Läs mer

Vandringsleder. Mjölby. Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret. Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad

Vandringsleder. Mjölby. Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret. Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad Vandringsleder Mjölby Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad Skogssjöområdet Skogssjöområdet bjuder på ett imponerande koncentrat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun F ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN FÖR

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Läs mer

Täkternas biologiska värden

Täkternas biologiska värden Täkternas biologiska värden Varför är täkter biologiskt värdefulla? Vem lever i täkten? Hur ska man göra för att bevara och gynna naturvärdena? Bakgrund Varför är täkter biologiskt värdefulla? En störd

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala På Idön har kalkbarrskogen fått växa och falla lite som den vill. På marken ser man förra generationen av gran som nu är helt täckt av mossa. Betande djur gör att skogen blir lite mer öppen, men ändå behåller

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Kvarnbäckens naturområde

Kvarnbäckens naturområde Naturen på lika villkor Kvarnbäckens naturområde Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

arbetstillfällen

arbetstillfällen Räkna med oss 69 386 17 000 Invånare i Täby, december 2016 Invånare i Täby, december 2016 1,105 1,105 Befolkningsökning 2016 Prognos: 89 000 invånare år 2026 71,2km 2 Nya bostäder planeras att byggas i

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

Samverkan för att öka försörjningsmöjligheterna i ett biosfärområde

Samverkan för att öka försörjningsmöjligheterna i ett biosfärområde Samverkan för att öka försörjningsmöjligheterna i ett biosfärområde Hönsbytardag startades i projektet och har blivit årligen återkommande. Foto: Conny Sjöström Projektägare: Ideella föreningen Gröna Kunskapshuset

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande

Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande BILAGA 4 1(4) Kontaktperson Miljöavdelningen Johan Johnmark 010-22 41 411 johan.johnmark@lansstyrelsen.se Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande Skogsstyrelsen: Har inget att erinra. Havs- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnd (8) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnd (8) Innehållsförteckning Kulturnämnd 2014-03-19 1(8) Innehållsförteckning Sida 9/14 Informationer... 3 10/14 Ekonomisk uppföljning februari... 4 11/14 Konstnärlig gestaltning av kulturhusets entré... 5 12/14 Ansökan om medel från

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar BESLUT 1(8) Vårt diarienummer 8/03 265 Handläggare, titel, telefon Eva Siljeholm, kommunekolog 011-15 19 65, 073-020 19 65 Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar Förslag till beslut 1 Norrköpings

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Skogspolicy Finspångs kommun

Skogspolicy Finspångs kommun Skogspolicy Finspångs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-10-05 F I N S P Å N G S K O M M U N Skogspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer