Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete"

Transkript

1 Projektplan Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete på Åkersön Leksand Sida 1

2 Innehållsförteckning Se Människan Sid. Inledning 3 Bakgrund 3 Projektidé 4 Delaktighet som metod 4 Syftet med projektet 5 Mål 6 Projektets innehåll 7 Platsen 8 Naturstigen 8 Tillgänglighetsanpassning 9 Belysning 10 Konsthändelsestationer 10 Konsthändelsestationernas placering 11 Konsthändelseplats 1 11 Konsthändelseplats 2 12 Konsthändelseplats 3 12 Konsthändelseplats 4 13 Konsthändelseplats 5 13 Konsthändelseplats 6 14 Konsthändelseplats 7 14 Workshop/konstverkstad 15 Föreläsningar/seminarier. 16 Samverkan nationellt och internationellt 16 Hemsida 16 Naturreservat 16 Utvärdering/dokumentation 17 Projektbudget 18 Projektplan 19 Projektägare 20 Referensgrupp 20 Konstnärer Sida 2

3 Se människan Inledning Ett pilotprojekt där konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och konstnärer tillsammans hittar spännande uttryck och språk för ett verk, en konstpaus och upplevelser i naturen med tillgänglighet för alla. Projektets arbetssätt är av regionalt intresse och därför vill vi verka för spridningen av denna pedagogiska metod, genom workshops och konferenser i berörda organisationer. Bakgrund I Dalarna är kultur- och naturupplevelser en stor del av människors fritid och inspiration. Att höra vindens sus, se trädtoppar vaja, upptäcka vackra stenar, gå på mjuk mossa, möta olika djur i naturen, är något som tillhör det självklara i livet för de flesta av oss. Utvecklingen av samhällets teknik och sjukvård ger idag större möjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar att leva ett mer normalt liv. Med de övergripande mål som riksdagen slagit fast för tillgänglighet i offentliga lokaler och på offentliga platser till år 2010 följer frågor om tillgänglighet, delaktighet och deltagande på flera olika plan. Tillgänglighet handlar här inte bara om att rent fysiskt förflytta sig utan även att kunna ta till sig kulturella värden på olika nivåer. Projektets inledande fas har delfinansierats genom anslag från LEADER Dalälvarna, Landstinget Dalarna, Leksands Kyrka och Leksands Kommun Sida 3

4 Projektidé Genom ett 3-årigt pilotprojekt realiserar vi en naturstig med konstupplevelser och tillgänglighet för alla, där skapande, kreativa konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och konstnärer arbetar tillsammans för att genom delaktighet och deltagande konstnärligt gestalta en plats på Åkersön i Leksand. Vi vill pröva och utveckla samsynen mellan naturnära upplevelser och konstnärligt gestaltande som en metod att öka medvetenheten om hur tillgänglighet kan skapas. Bilder från workshop 2009 Foto: Stig Mylfalk Delaktighet som metod Tillgänglighet handlar om att erkänna varje människas rätt att få uttrycka sig och vara delaktig i en kultur, vilket är i grunden en mänsklig rättighet i ett demokratiskt samhälle. Nödvändigheten att uttrycka sig, att delge andra det man känner och uppfattar, är drivkraften till allt konstnärligt skapande. Vi tror att viljan till att kompensera sig för sin funktionsnedsättning är naturlig och kreativ. För att utmana kreativiteten och finna nya lösningar behöver vi uppmuntra fantasin, lusten och delaktigheten. Det unika med projektet Se människan är delaktighet på jämlika villkor i det konstnärliga samarbetet. Projektet blir därmed ett exempel på delaktighet och konstnärligt skapande. Tillgänglighet handlar här om att delta i den konstnärliga processen, vilket inkluderar fler grupper utöver de personer som är direkt knutna till konstnärerna Sida 4

5 att uppleva konst och natur på ett sådant sätt att funktionsbegränsning inte utgör ett hinder att för framtiden skapa nya möjligheter för personer med funktionsbegränsning att uttrycka sig kreativt/konstnärligt och därigenom lyfta fram den konstnärliga processen som värdefull för kommunikation, utveckling och ökad livskvalitet Syftet med projektet! Skiss av konstnären Mats Lodén Avsikten med pilotprojektet Se människan är att ge möjligheter för konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar att vara kreativa, delaktiga och skapande. Tillgänglighet handlar helt enkelt om likvärdighet och mänskliga rättigheter för alla. Därför vill vi pröva de möjligheter som mötet mellan konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och yrkesverksamma konstnärer ger. Vi vill se vad som händer genom det ömsesidiga utbytet i mötet mellan de två. Syftet med projektet är att göra naturen tillgänglig på ett nytt sätt utveckla det unika i projektet engagera regionala konstnärer samarbeta regionalt sprida kunskaper Sida 5

6 Mål Konstverk av konstnären Mats Lodén Målet med pilotprojektet är att realisera en vandringsled med konstupplevelser och tillgänglighet samt trygghet för alla genom ett flerårigt projekt där skapande och kreativa möten mellan konstnärer och personer med olika funktionsnedsättningar, jobbar tillsammans. att bli ett exempel för konstnärligt gestaltande i samarbete för tillgänglighet och samarbete för andra platser och regioner. att samarbeta med regionala instutioner och organisationer för att sprida kunskap och låta upplevelsestigen leva och utvecklas med berörda aktörer i form av en testbana Sida 6

7 Projektets innehåll Platsen Tillgänglighetsanpassad naturstig Belysning Konsthändelsestationer Konstverkstad Workshop Föreläsningar/seminarier. Samverkan internationellt/nationellt Naturreservat Hemsida Utvärdering/dokumentation. Budget Sida 7

8 Platsen Karta över Åkersön Åkersön är ett tätortnära skogsområde med höga naturvärden. Området sträcker sig från Leksandsbron västerut till Leksands folkhögskola och Siljan, mellan älven och bebyggelsen i Åkerö. Skogen består av äldre tallskog och blandskog med naturskogskaraktär. Genom området sträcker sig gamla älvfåran som en lite fuktigare dalgång med en tjärn, Åkerötjärnen. Området är artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna, t ex har större vattensalamander uppmärksammats invid tjärnen. Områdets närhet till Leksands centralort och Åkerö by gör det till ett mycket betydelsefullt naturområde, som utnyttjas så gott som dagligen av bl. a. en förskola i närheten. Naturpromenadstigen I projektet Se människan ingår att tillgängligöra Åkersöns skogsområde och Åkerötjärn, blivande naturreservat, för alla. I området finns stigar som används dagligen av folkhögskolans elever men som inte är tillgänglig för personer med rullstol. Genom att anlägga leder i området och bygga bryggor anpassade för personer Sida 8

9 med olika funktionsnedsättningar öppnas området för fler människor. De problem som finns för att tillgängligöra stigen har identifierats. En viktig tanke med stigen är att naturen ska vara nära och att det ska vara en upplevelse att ta sig runt. Platsens karaktär och stigens dragning gör den flexibel med olika utmaningar. En lättare och kortare led skapas där marken är relativt plan och en något svårare som har stigningar med olika viloplan inlagda. I arbetet med att tillgängliggöra stigen finns flera utmaningar där ny teknik skulle kunna vidga möjligheterna. T ex utprovas nu en teknik där ledsagning via GPS används. Bland aktörerna på Åkersön finns Leksands folkhögskola där det också finns en vilja att tillföra belysning längs en del av promenadstigen. Tillgänglighetsanpassningar. Stigen längs älven Foto: Christer Lundman Genom möten och samtal har en diskussion förts om nedanstående anpassningar längs stigen för att öka tillgängligheten. Informationstavlor som visar stigens olika möjligheter och vägar, fauna och karaktär. Röja sly och öppna upp enligt skötselanvisningarna. Ta bort nödvändiga hinder, iordningställa viloplan där höjdskillnaden är stor, lägga ut stenmjöl till en minsta bredd av 175 cm. Anpassning för synskadade: en rand av annat mineral och färg som kant längs stigen. Undersöka ev. möjligheter till ledsagning alternativt ny teknik med GPSledsagning. Belysning från bron till Leksands folkhögskola för att öka tryggheten och framkomligheten Sida 9

10 Belysning. Många unga tjejer tar sig mellan skolan och Leksands centrum denna väg. Att sätta belysning längs en del av stigen skulle öka säkerheten och tryggheten. Trygghetsbelysning innebär en spridd låg belysning som ger den gående översikt av omgivningen. Genom att lägga belysningen som en del i projektet skulle den kunna höja värdet av naturupplevelsen. Konsthändelsestationer: Idéskiss av konstnären Mats Lodén Det finns liten erfarenhet av liknande projekt, därför vill vi prova konstnärligt gestaltande som en pedagogisk metod. Skapande är ett kontinuerligt utforskande som kan ge både delaktighet och nya insikter för bägge parter. På så vis får de förståelse av varandra för att skapa en konsthändelse, ett naturnära verk med hållbara och tåliga material. Konstnärens uppgift är här att tillföra erfarenheter och leda arbetet in i ett konstruktivt skeende så att en konsthändelsestation blir frukten av det processinriktade mötet där de konstnärliga uttrycken är resultatet av att se möjligheter, frigöra dolda resurser, våga pröva nya metoder för att se funktionsnedsättningen som en tillgång Sida 10

11 Konsthändelsestationernas placering. Tanken äratt genom samarbete i autentisk miljö skapa naturnära konsthändelseplatser längs stigen på Åkersön. Dessa stationer är viktiga mötesplatser mellan människan och det konstnärliga uttrycket, men de blir också mål i sig för upplevelser och utflykter. Vi har i nuläget identifierat 7 platser Varje plats för en konsthändelsestation är unik och har speciella förutsättningar. Konsthändelseplats 1 Denna plats är belägen alldeles invid Leksandsbron i anslutning till en parkering. Platsen är tänkt som en händelsestation och den ska gestaltas med tanke på att den även ska fungera som entré, infart eller avslutning till själva stigen. Här kan information om stigens sträckning platsens karaktär och fauna också finnas Sida 11

12 Konsthändelseplats 2 Från plats 1 går vägen över en bäck, som rinner från Åkerötjärnen och fortsätter sedan med en liten lutning uppåt. Vid ett vägskäl efter den första lilla lutningen ligger ingången till den andra konsthändelsestationen. Denna plats liggen lite undanskymd men ändå med en bra överblick mot samhället, bron och älven. Därefter delar sig stigen med en förgrening mot folkhögskolan och en mot Åkerötjärnen Konsthändelseplats 3 Från plats 2 går stigen i en sluttning uppför. Stigen slingrar sig efter älven genom en skog av stora solitära furor. De stora träden är ca 200 år gamla. Här finns två viloplan i stigens lutning, så att ansträngningen inte ska bli för stor. Man går förbi en lägerplats som bl. a. används av förskolan. Lite längre fram finns en naturlig glänta på vänster sida av stigen. Denna glänta utgör konsthändelse station Sida 12

13 Konsthändelseplats 4 Från plats 3 fortsätter stigen genom skogen och älven skymtar mellan träden. Vi närmar oss Leksands folkhögskola. Här svänger en väg in till händelsestation 4 som utgörs av en för Sverige unik Japansk brännugn för keramik. Den är murad längs marken och ger en nästan animalisk känsla. Den matas med ved. Ugnen skyddas av ett tak. På platsen finns ytterligare flera intressanta ugnar. Att följa en process på denna plats blir spännande. Konsthändelseplats 5 Nu har man gått efter Siljans strand ett tag och ser sjön mellan träden. Efter backen finns en liten parkering till vänster. Här ligger ytterligare en händelsestation, en ingång, en entré med information om platsen, stigens sträckning, fauna och konsthändelsestationerna. Promenaden kan här sluta, börja eller fortsätta Sida 13

14 Konsthändelseplats 6 Efter att passerat plats 5 svänger stigen kraftigt till vänster och fortsätter längs Åkerötjärnens strand. Här stiger marken brant uppåt för att sedan plana ut. Stigen går mellan vattnet och slänten. På eller i tjärnen är det tänkt att nästa konsthändelse ska vara. En nära-vatten-upplevelse, en brygga eller liknande som man kan anträda med rullstol och även som icke seende. Runt tjärnen finns rikt fågel liv och i vattnet finns rudor. Konsthändelseplats 7 Från tjärnen följer stigen den gamla älvfårans sträckning genom en lövskog och längs en liten bäckfåra som mynnar ut i älven lite längre fram. Marken är plan och lätt att färdas på. Här står enstaka stora träd, och runt ett av dessa träd är konsthändelsen 7 tänkt att vara. Det är en lätt identifierbar plats Sida 14

15 Koncentration, bild från Workshop Foto: Stig Mylfalk Workshop/Konstverkstad. Vi startar hela arbetet genom att en intresseanmälan går ut till de konstintresserade i de regionala nätverken. Vi möts i Leksands f.d. konstmuseums konstverkstad där vi jobbar och lär oss tillsammans. Ett antal yrkesverksamma konstnärer bjuds in till ett Workshop. Då det inte är möjligt för alla att delta i den fortsatta processen blir urvalet utifrån olikheter i förutsättningarna. Det innebär att personer med olika funktionsnedsättningar representeras på de olika platserna. Den professionella uppgiften. Det är en komplex och tidskrävande uppgift att skapa delaktighet i ett processinriktat konstnärligt arbete. Personerna behöver tid att lära känna varandra för att hitta sitt konstnärliga uttryck. Konstnärens uppgift är att vara tolk och ledsagare, att uppmuntra fantasin, lusten och delaktigheten och använda sin erfarenhet för att en konsthändelse ska kunna realiseras i samarbete Sida 15

16 Föreläsningar/seminarier. Samverkan nationellt och internationellt I rollen som pilotprojekt finns ambitionen att sprida kunskaper, idéer och samarbete om projektet och dess olika faser och genomförande. Detta ska göras genom olika arrangemang som exempelvis seminarier och föreläsningar vilka vänder sig till målgrupper som är berörda och intresserade lokalt, regional och nationellt. Metoderna för kunskapsspridningen avgörs av målgruppen och budskapets fokus. Delaktighet av alla inblandade parter är viktig även för kunskapsspridningen. Projektet har en unik bredd när det gäller målgrupper och bör även riktas till dessa. Media är en viktig länk för budskapsspridning och lärande. Tanken är även att knyta kontakter och skapa vägar för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling internationellt. Hemsida. Tanken är att projektet löpande ska kunna följas på där bilder av Naturstigens utveckling, workshops och konststationernas färdigställande ska visas. Naturreservatet. Beskrivning av området Åkersön är ett skogsområde längs Österdalälven, från gamla landsvägsbron till Siljan, i nordligaste delen av Åkerö. Området avgränsas i söder av brinken till en gammal älvfåra som sedan lång tid är torrlagd. På den gamla öns högsta nivå ligger idag Leksands folkhögskola. Ner mot Siljan och Österdalälven stupar tvära rasbranter som till största delen är vegetationsklädda. Dalgången efter den gamla älvfåran är fuktig och i västra delen ligger en liten tjärn, Åkerötjärnen, i en dödisgrop. Stor del av området består av igenväxt odlings- och betesmark som idag hyser naturskogskvaliteter med gamla och döda träd. I området är mikroklimatet gynnsamt och växter som annars inte är vanliga i omgivningarna frodas här, det förekommer även förvildade kulturväxter. Många fågelarter och i synnerhet hackspettar och sångare har här en ypperlig miljö. Områdets belägenhet nära skolor, daghem, boende och Leksands centrum ger det en mycket stor betydelse för rekreation och vistelse i naturen Sida 16

17 Syfte med reservatet Syftet med Åkersöns naturreservat är att ge god möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser för alla, även för personer med olika funktionsnedsättning, i ett tätortsnära område med höga naturvärden. Syftet är även att bevara och utveckla de värdefulla livsmiljöer som finns i ett fuktigt och bördigt blandskogsområde med rik flora och strukturer som gamla grova träd och död ved. Syftet ska uppnås genom anpassad skötsel och bra anordningar som underlättar möjligheten till friluftsliv. T.ex. anläggning av stigar och uppsättning av information till allmänheten. Vissa anordningar ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Motiv till bildande av naturreservat Det är ett angeläget allmänt intresse att naturmiljön bevaras på Åkersön. Kommunens bedömning är att de positiva effekterna för allmänheten och den biologiska mångfalden är stora och överväger de eventuella negativa effekterna för sakägare och fastighetsägare (inskränkningar i markanvändningen). I detaljplanen är området utpekat som naturmark. Bildandet av Åkersöns naturreservat bidrar till att uppfylla det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Levande skogar. Utvärdering/dokumentation. En fotodokumentation kommer att göras av projektets olika skeden. Delar av denna fotoserie läggs även ut på projektets hemsida. En skriftlig dokumentation/utvärdering ska produceras med hjälp av studenter vid Högskolan Dalarna eller vid Entreprenörutbildningen på Leksands Folkhögskola Sida 17

18 Projektbudget: Konsultarvoden, handlingar och underlag Projektledning 3 år Administration Revision Stig: röjning, markplanering, utläggning av stenmjöl, paddning. Beredning av underlag för konsthändelseplatser, Naturreservat Belysning av del av stig. arbete,grävning, stolpar, armaturer etc Konsthändelse plats:priset inkluderar Konstnärens arvode, process arbete med skisser, samtal, modeller, ritningar plus no2. no.3, no.5, no.6 á :- utförande inkl material Plats no1. och no.7 inkl. Två likartade displayer plus entré material och utförande Öppen konstverkstad, workshop, Seminarier, föreläsningar, Resor Lokalhyra Hemsida Utvärdering, dokumentation Totalsumma Beviljade medel Konstfrämjandet Dalarna Boverket/Länstyrelsen Naturvårdsverket/ Leksandskommun Leksands Fhskl Konstkonsulenten/Lanstinget Dalarna Leksands kommun Totalt Planerade ansökningar Allmänna arvsfonden LEADER Leksands sparbank Sida 18

19 Projektplan: Planläggning år1. Hemsida startas: Seminarium och workshop Avtal för underhåll och drift av belysning Planer och handlingar för eldragning och belysning tas fram, upphandlas och färdigställs Handlingar för bygge av stig och platser. Upphandlingsplan färdigställs. Röjning, utsättning, markplanering. Stigen färdigställs. Samarbetspartners för konststationerna utses. Avtal skrivs mellan, projektägare och konstnär. Skissarbete i processform startar mellan konstnärer och konstintresserade. Avseende plats 1, 2 och 7 Planläggning år 2. Föreläsning, seminarium och workshop Platserna1,2 och 7 realiseras. Samarbetspartners för platserna 3, 5, och 6 utses. Avtal skrivs. Skissarbete i processform startar. Planläggning år 3 Platserna 3, 5 och 6 realiseras. Projektet dokumenteras och redovisas Planering av stigens fortsatta liv. Avtal mellan olika aktörer skötsel och underhåll Sida 19

20 Projektägare: Leksands kommun och Konstfrämjandet Dalarna. Projektledare: Mats Lodén Se människan Referensgrupp: Sammankallande: Mats Lodén, Skulptör Karin Perers, Konstfrämjandet Dalarna Marie Folkesson, Kultur chef Leksands kommun Christer Lundman, Chef kultur fritid Leksands kommun Åsa Rydell, Miljö- och byggkontoret Leksand kommun Louise Tysklind, Kulturnämndens ordf. Leksands kommun Kerstin Arvidson, Specialpedagog, LSS-verksamheten Leksands kommun Lisa Axelsson, Lokala handikapprådet Leif Sanfer, FUB Dalarna Ann Gunnars, Habiliteringen Dalarna Anette Stengård, Kultursekreterare Lanstinget Dalarna Kennet Andersson, Skogsstyrelsen Jordi Arkö, Konstkonsulent Dalarna Lars Holmbom, Dalarna bildningsförbund Yngve Mauritsson, Konstnär Suzanne Lazar, Skådebanan Britta Jonsson, Handledare färg &form dagl. Verksamheten LSS Konstnärer: Emma Billbäck Maj Lindholm Mats Lodén Kristian Lund Sida 20

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 2015-06-12 v3 Sida 1(5) Lickershamns Styrelsen BEWA, PA Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 1 Styrelsens förslag till beslut att antas av stämman

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra.

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Titel Upprättad av Godkänd av Mathias Öster Distribuerad av Dokumentkategori Handbok/Manual Giltig fr.o.m. Filnamn hb_man109.doc Distribuerad den Giltig t o m 2016-09-05 Utgåva 2 1(5) för Eskilstuna folkhögskola

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat.

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-04-26 1(5) 0511-12899-01 0583-217 dk Naturvårdsverket Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Rytmiskt Skapande Liv

Rytmiskt Skapande Liv Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshems Sommarkurs Vintern rasar snart ut och vår dvala är över. Ljuset och värmen släpper alla hämningar Nu är det sommar, livet leker och människor provar sina

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer