Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete"

Transkript

1 Projektplan Se människan ett pilotprojekt för tillgänglighet och konstnärligt samarbete på Åkersön Leksand Sida 1

2 Innehållsförteckning Se Människan Sid. Inledning 3 Bakgrund 3 Projektidé 4 Delaktighet som metod 4 Syftet med projektet 5 Mål 6 Projektets innehåll 7 Platsen 8 Naturstigen 8 Tillgänglighetsanpassning 9 Belysning 10 Konsthändelsestationer 10 Konsthändelsestationernas placering 11 Konsthändelseplats 1 11 Konsthändelseplats 2 12 Konsthändelseplats 3 12 Konsthändelseplats 4 13 Konsthändelseplats 5 13 Konsthändelseplats 6 14 Konsthändelseplats 7 14 Workshop/konstverkstad 15 Föreläsningar/seminarier. 16 Samverkan nationellt och internationellt 16 Hemsida 16 Naturreservat 16 Utvärdering/dokumentation 17 Projektbudget 18 Projektplan 19 Projektägare 20 Referensgrupp 20 Konstnärer Sida 2

3 Se människan Inledning Ett pilotprojekt där konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och konstnärer tillsammans hittar spännande uttryck och språk för ett verk, en konstpaus och upplevelser i naturen med tillgänglighet för alla. Projektets arbetssätt är av regionalt intresse och därför vill vi verka för spridningen av denna pedagogiska metod, genom workshops och konferenser i berörda organisationer. Bakgrund I Dalarna är kultur- och naturupplevelser en stor del av människors fritid och inspiration. Att höra vindens sus, se trädtoppar vaja, upptäcka vackra stenar, gå på mjuk mossa, möta olika djur i naturen, är något som tillhör det självklara i livet för de flesta av oss. Utvecklingen av samhällets teknik och sjukvård ger idag större möjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar att leva ett mer normalt liv. Med de övergripande mål som riksdagen slagit fast för tillgänglighet i offentliga lokaler och på offentliga platser till år 2010 följer frågor om tillgänglighet, delaktighet och deltagande på flera olika plan. Tillgänglighet handlar här inte bara om att rent fysiskt förflytta sig utan även att kunna ta till sig kulturella värden på olika nivåer. Projektets inledande fas har delfinansierats genom anslag från LEADER Dalälvarna, Landstinget Dalarna, Leksands Kyrka och Leksands Kommun Sida 3

4 Projektidé Genom ett 3-årigt pilotprojekt realiserar vi en naturstig med konstupplevelser och tillgänglighet för alla, där skapande, kreativa konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och konstnärer arbetar tillsammans för att genom delaktighet och deltagande konstnärligt gestalta en plats på Åkersön i Leksand. Vi vill pröva och utveckla samsynen mellan naturnära upplevelser och konstnärligt gestaltande som en metod att öka medvetenheten om hur tillgänglighet kan skapas. Bilder från workshop 2009 Foto: Stig Mylfalk Delaktighet som metod Tillgänglighet handlar om att erkänna varje människas rätt att få uttrycka sig och vara delaktig i en kultur, vilket är i grunden en mänsklig rättighet i ett demokratiskt samhälle. Nödvändigheten att uttrycka sig, att delge andra det man känner och uppfattar, är drivkraften till allt konstnärligt skapande. Vi tror att viljan till att kompensera sig för sin funktionsnedsättning är naturlig och kreativ. För att utmana kreativiteten och finna nya lösningar behöver vi uppmuntra fantasin, lusten och delaktigheten. Det unika med projektet Se människan är delaktighet på jämlika villkor i det konstnärliga samarbetet. Projektet blir därmed ett exempel på delaktighet och konstnärligt skapande. Tillgänglighet handlar här om att delta i den konstnärliga processen, vilket inkluderar fler grupper utöver de personer som är direkt knutna till konstnärerna Sida 4

5 att uppleva konst och natur på ett sådant sätt att funktionsbegränsning inte utgör ett hinder att för framtiden skapa nya möjligheter för personer med funktionsbegränsning att uttrycka sig kreativt/konstnärligt och därigenom lyfta fram den konstnärliga processen som värdefull för kommunikation, utveckling och ökad livskvalitet Syftet med projektet! Skiss av konstnären Mats Lodén Avsikten med pilotprojektet Se människan är att ge möjligheter för konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar att vara kreativa, delaktiga och skapande. Tillgänglighet handlar helt enkelt om likvärdighet och mänskliga rättigheter för alla. Därför vill vi pröva de möjligheter som mötet mellan konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och yrkesverksamma konstnärer ger. Vi vill se vad som händer genom det ömsesidiga utbytet i mötet mellan de två. Syftet med projektet är att göra naturen tillgänglig på ett nytt sätt utveckla det unika i projektet engagera regionala konstnärer samarbeta regionalt sprida kunskaper Sida 5

6 Mål Konstverk av konstnären Mats Lodén Målet med pilotprojektet är att realisera en vandringsled med konstupplevelser och tillgänglighet samt trygghet för alla genom ett flerårigt projekt där skapande och kreativa möten mellan konstnärer och personer med olika funktionsnedsättningar, jobbar tillsammans. att bli ett exempel för konstnärligt gestaltande i samarbete för tillgänglighet och samarbete för andra platser och regioner. att samarbeta med regionala instutioner och organisationer för att sprida kunskap och låta upplevelsestigen leva och utvecklas med berörda aktörer i form av en testbana Sida 6

7 Projektets innehåll Platsen Tillgänglighetsanpassad naturstig Belysning Konsthändelsestationer Konstverkstad Workshop Föreläsningar/seminarier. Samverkan internationellt/nationellt Naturreservat Hemsida Utvärdering/dokumentation. Budget Sida 7

8 Platsen Karta över Åkersön Åkersön är ett tätortnära skogsområde med höga naturvärden. Området sträcker sig från Leksandsbron västerut till Leksands folkhögskola och Siljan, mellan älven och bebyggelsen i Åkerö. Skogen består av äldre tallskog och blandskog med naturskogskaraktär. Genom området sträcker sig gamla älvfåran som en lite fuktigare dalgång med en tjärn, Åkerötjärnen. Området är artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna, t ex har större vattensalamander uppmärksammats invid tjärnen. Områdets närhet till Leksands centralort och Åkerö by gör det till ett mycket betydelsefullt naturområde, som utnyttjas så gott som dagligen av bl. a. en förskola i närheten. Naturpromenadstigen I projektet Se människan ingår att tillgängligöra Åkersöns skogsområde och Åkerötjärn, blivande naturreservat, för alla. I området finns stigar som används dagligen av folkhögskolans elever men som inte är tillgänglig för personer med rullstol. Genom att anlägga leder i området och bygga bryggor anpassade för personer Sida 8

9 med olika funktionsnedsättningar öppnas området för fler människor. De problem som finns för att tillgängligöra stigen har identifierats. En viktig tanke med stigen är att naturen ska vara nära och att det ska vara en upplevelse att ta sig runt. Platsens karaktär och stigens dragning gör den flexibel med olika utmaningar. En lättare och kortare led skapas där marken är relativt plan och en något svårare som har stigningar med olika viloplan inlagda. I arbetet med att tillgängliggöra stigen finns flera utmaningar där ny teknik skulle kunna vidga möjligheterna. T ex utprovas nu en teknik där ledsagning via GPS används. Bland aktörerna på Åkersön finns Leksands folkhögskola där det också finns en vilja att tillföra belysning längs en del av promenadstigen. Tillgänglighetsanpassningar. Stigen längs älven Foto: Christer Lundman Genom möten och samtal har en diskussion förts om nedanstående anpassningar längs stigen för att öka tillgängligheten. Informationstavlor som visar stigens olika möjligheter och vägar, fauna och karaktär. Röja sly och öppna upp enligt skötselanvisningarna. Ta bort nödvändiga hinder, iordningställa viloplan där höjdskillnaden är stor, lägga ut stenmjöl till en minsta bredd av 175 cm. Anpassning för synskadade: en rand av annat mineral och färg som kant längs stigen. Undersöka ev. möjligheter till ledsagning alternativt ny teknik med GPSledsagning. Belysning från bron till Leksands folkhögskola för att öka tryggheten och framkomligheten Sida 9

10 Belysning. Många unga tjejer tar sig mellan skolan och Leksands centrum denna väg. Att sätta belysning längs en del av stigen skulle öka säkerheten och tryggheten. Trygghetsbelysning innebär en spridd låg belysning som ger den gående översikt av omgivningen. Genom att lägga belysningen som en del i projektet skulle den kunna höja värdet av naturupplevelsen. Konsthändelsestationer: Idéskiss av konstnären Mats Lodén Det finns liten erfarenhet av liknande projekt, därför vill vi prova konstnärligt gestaltande som en pedagogisk metod. Skapande är ett kontinuerligt utforskande som kan ge både delaktighet och nya insikter för bägge parter. På så vis får de förståelse av varandra för att skapa en konsthändelse, ett naturnära verk med hållbara och tåliga material. Konstnärens uppgift är här att tillföra erfarenheter och leda arbetet in i ett konstruktivt skeende så att en konsthändelsestation blir frukten av det processinriktade mötet där de konstnärliga uttrycken är resultatet av att se möjligheter, frigöra dolda resurser, våga pröva nya metoder för att se funktionsnedsättningen som en tillgång Sida 10

11 Konsthändelsestationernas placering. Tanken äratt genom samarbete i autentisk miljö skapa naturnära konsthändelseplatser längs stigen på Åkersön. Dessa stationer är viktiga mötesplatser mellan människan och det konstnärliga uttrycket, men de blir också mål i sig för upplevelser och utflykter. Vi har i nuläget identifierat 7 platser Varje plats för en konsthändelsestation är unik och har speciella förutsättningar. Konsthändelseplats 1 Denna plats är belägen alldeles invid Leksandsbron i anslutning till en parkering. Platsen är tänkt som en händelsestation och den ska gestaltas med tanke på att den även ska fungera som entré, infart eller avslutning till själva stigen. Här kan information om stigens sträckning platsens karaktär och fauna också finnas Sida 11

12 Konsthändelseplats 2 Från plats 1 går vägen över en bäck, som rinner från Åkerötjärnen och fortsätter sedan med en liten lutning uppåt. Vid ett vägskäl efter den första lilla lutningen ligger ingången till den andra konsthändelsestationen. Denna plats liggen lite undanskymd men ändå med en bra överblick mot samhället, bron och älven. Därefter delar sig stigen med en förgrening mot folkhögskolan och en mot Åkerötjärnen Konsthändelseplats 3 Från plats 2 går stigen i en sluttning uppför. Stigen slingrar sig efter älven genom en skog av stora solitära furor. De stora träden är ca 200 år gamla. Här finns två viloplan i stigens lutning, så att ansträngningen inte ska bli för stor. Man går förbi en lägerplats som bl. a. används av förskolan. Lite längre fram finns en naturlig glänta på vänster sida av stigen. Denna glänta utgör konsthändelse station Sida 12

13 Konsthändelseplats 4 Från plats 3 fortsätter stigen genom skogen och älven skymtar mellan träden. Vi närmar oss Leksands folkhögskola. Här svänger en väg in till händelsestation 4 som utgörs av en för Sverige unik Japansk brännugn för keramik. Den är murad längs marken och ger en nästan animalisk känsla. Den matas med ved. Ugnen skyddas av ett tak. På platsen finns ytterligare flera intressanta ugnar. Att följa en process på denna plats blir spännande. Konsthändelseplats 5 Nu har man gått efter Siljans strand ett tag och ser sjön mellan träden. Efter backen finns en liten parkering till vänster. Här ligger ytterligare en händelsestation, en ingång, en entré med information om platsen, stigens sträckning, fauna och konsthändelsestationerna. Promenaden kan här sluta, börja eller fortsätta Sida 13

14 Konsthändelseplats 6 Efter att passerat plats 5 svänger stigen kraftigt till vänster och fortsätter längs Åkerötjärnens strand. Här stiger marken brant uppåt för att sedan plana ut. Stigen går mellan vattnet och slänten. På eller i tjärnen är det tänkt att nästa konsthändelse ska vara. En nära-vatten-upplevelse, en brygga eller liknande som man kan anträda med rullstol och även som icke seende. Runt tjärnen finns rikt fågel liv och i vattnet finns rudor. Konsthändelseplats 7 Från tjärnen följer stigen den gamla älvfårans sträckning genom en lövskog och längs en liten bäckfåra som mynnar ut i älven lite längre fram. Marken är plan och lätt att färdas på. Här står enstaka stora träd, och runt ett av dessa träd är konsthändelsen 7 tänkt att vara. Det är en lätt identifierbar plats Sida 14

15 Koncentration, bild från Workshop Foto: Stig Mylfalk Workshop/Konstverkstad. Vi startar hela arbetet genom att en intresseanmälan går ut till de konstintresserade i de regionala nätverken. Vi möts i Leksands f.d. konstmuseums konstverkstad där vi jobbar och lär oss tillsammans. Ett antal yrkesverksamma konstnärer bjuds in till ett Workshop. Då det inte är möjligt för alla att delta i den fortsatta processen blir urvalet utifrån olikheter i förutsättningarna. Det innebär att personer med olika funktionsnedsättningar representeras på de olika platserna. Den professionella uppgiften. Det är en komplex och tidskrävande uppgift att skapa delaktighet i ett processinriktat konstnärligt arbete. Personerna behöver tid att lära känna varandra för att hitta sitt konstnärliga uttryck. Konstnärens uppgift är att vara tolk och ledsagare, att uppmuntra fantasin, lusten och delaktigheten och använda sin erfarenhet för att en konsthändelse ska kunna realiseras i samarbete Sida 15

16 Föreläsningar/seminarier. Samverkan nationellt och internationellt I rollen som pilotprojekt finns ambitionen att sprida kunskaper, idéer och samarbete om projektet och dess olika faser och genomförande. Detta ska göras genom olika arrangemang som exempelvis seminarier och föreläsningar vilka vänder sig till målgrupper som är berörda och intresserade lokalt, regional och nationellt. Metoderna för kunskapsspridningen avgörs av målgruppen och budskapets fokus. Delaktighet av alla inblandade parter är viktig även för kunskapsspridningen. Projektet har en unik bredd när det gäller målgrupper och bör även riktas till dessa. Media är en viktig länk för budskapsspridning och lärande. Tanken är även att knyta kontakter och skapa vägar för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling internationellt. Hemsida. Tanken är att projektet löpande ska kunna följas på där bilder av Naturstigens utveckling, workshops och konststationernas färdigställande ska visas. Naturreservatet. Beskrivning av området Åkersön är ett skogsområde längs Österdalälven, från gamla landsvägsbron till Siljan, i nordligaste delen av Åkerö. Området avgränsas i söder av brinken till en gammal älvfåra som sedan lång tid är torrlagd. På den gamla öns högsta nivå ligger idag Leksands folkhögskola. Ner mot Siljan och Österdalälven stupar tvära rasbranter som till största delen är vegetationsklädda. Dalgången efter den gamla älvfåran är fuktig och i västra delen ligger en liten tjärn, Åkerötjärnen, i en dödisgrop. Stor del av området består av igenväxt odlings- och betesmark som idag hyser naturskogskvaliteter med gamla och döda träd. I området är mikroklimatet gynnsamt och växter som annars inte är vanliga i omgivningarna frodas här, det förekommer även förvildade kulturväxter. Många fågelarter och i synnerhet hackspettar och sångare har här en ypperlig miljö. Områdets belägenhet nära skolor, daghem, boende och Leksands centrum ger det en mycket stor betydelse för rekreation och vistelse i naturen Sida 16

17 Syfte med reservatet Syftet med Åkersöns naturreservat är att ge god möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser för alla, även för personer med olika funktionsnedsättning, i ett tätortsnära område med höga naturvärden. Syftet är även att bevara och utveckla de värdefulla livsmiljöer som finns i ett fuktigt och bördigt blandskogsområde med rik flora och strukturer som gamla grova träd och död ved. Syftet ska uppnås genom anpassad skötsel och bra anordningar som underlättar möjligheten till friluftsliv. T.ex. anläggning av stigar och uppsättning av information till allmänheten. Vissa anordningar ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Motiv till bildande av naturreservat Det är ett angeläget allmänt intresse att naturmiljön bevaras på Åkersön. Kommunens bedömning är att de positiva effekterna för allmänheten och den biologiska mångfalden är stora och överväger de eventuella negativa effekterna för sakägare och fastighetsägare (inskränkningar i markanvändningen). I detaljplanen är området utpekat som naturmark. Bildandet av Åkersöns naturreservat bidrar till att uppfylla det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Levande skogar. Utvärdering/dokumentation. En fotodokumentation kommer att göras av projektets olika skeden. Delar av denna fotoserie läggs även ut på projektets hemsida. En skriftlig dokumentation/utvärdering ska produceras med hjälp av studenter vid Högskolan Dalarna eller vid Entreprenörutbildningen på Leksands Folkhögskola Sida 17

18 Projektbudget: Konsultarvoden, handlingar och underlag Projektledning 3 år Administration Revision Stig: röjning, markplanering, utläggning av stenmjöl, paddning. Beredning av underlag för konsthändelseplatser, Naturreservat Belysning av del av stig. arbete,grävning, stolpar, armaturer etc Konsthändelse plats:priset inkluderar Konstnärens arvode, process arbete med skisser, samtal, modeller, ritningar plus no2. no.3, no.5, no.6 á :- utförande inkl material Plats no1. och no.7 inkl. Två likartade displayer plus entré material och utförande Öppen konstverkstad, workshop, Seminarier, föreläsningar, Resor Lokalhyra Hemsida Utvärdering, dokumentation Totalsumma Beviljade medel Konstfrämjandet Dalarna Boverket/Länstyrelsen Naturvårdsverket/ Leksandskommun Leksands Fhskl Konstkonsulenten/Lanstinget Dalarna Leksands kommun Totalt Planerade ansökningar Allmänna arvsfonden LEADER Leksands sparbank Sida 18

19 Projektplan: Planläggning år1. Hemsida startas: Seminarium och workshop Avtal för underhåll och drift av belysning Planer och handlingar för eldragning och belysning tas fram, upphandlas och färdigställs Handlingar för bygge av stig och platser. Upphandlingsplan färdigställs. Röjning, utsättning, markplanering. Stigen färdigställs. Samarbetspartners för konststationerna utses. Avtal skrivs mellan, projektägare och konstnär. Skissarbete i processform startar mellan konstnärer och konstintresserade. Avseende plats 1, 2 och 7 Planläggning år 2. Föreläsning, seminarium och workshop Platserna1,2 och 7 realiseras. Samarbetspartners för platserna 3, 5, och 6 utses. Avtal skrivs. Skissarbete i processform startar. Planläggning år 3 Platserna 3, 5 och 6 realiseras. Projektet dokumenteras och redovisas Planering av stigens fortsatta liv. Avtal mellan olika aktörer skötsel och underhåll Sida 19

20 Projektägare: Leksands kommun och Konstfrämjandet Dalarna. Projektledare: Mats Lodén Se människan Referensgrupp: Sammankallande: Mats Lodén, Skulptör Karin Perers, Konstfrämjandet Dalarna Marie Folkesson, Kultur chef Leksands kommun Christer Lundman, Chef kultur fritid Leksands kommun Åsa Rydell, Miljö- och byggkontoret Leksand kommun Louise Tysklind, Kulturnämndens ordf. Leksands kommun Kerstin Arvidson, Specialpedagog, LSS-verksamheten Leksands kommun Lisa Axelsson, Lokala handikapprådet Leif Sanfer, FUB Dalarna Ann Gunnars, Habiliteringen Dalarna Anette Stengård, Kultursekreterare Lanstinget Dalarna Kennet Andersson, Skogsstyrelsen Jordi Arkö, Konstkonsulent Dalarna Lars Holmbom, Dalarna bildningsförbund Yngve Mauritsson, Konstnär Suzanne Lazar, Skådebanan Britta Jonsson, Handledare färg &form dagl. Verksamheten LSS Konstnärer: Emma Billbäck Maj Lindholm Mats Lodén Kristian Lund Sida 20

Mål för Bergslagens folkhögskola 2014 - den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan

Mål för Bergslagens folkhögskola 2014 - den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan Till styrelsen 18/12 2013 Mål för Bergslagens folkhögskola 2014 - den samhälls- och kulturengagerade folkhögskolan 1. Inledning mer än bara en skola Bergslagens folkhögskola är en samhälls- och kulturengagerad

Läs mer

Förstudie sociala företag

Förstudie sociala företag Dnr 2009 3050051 Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder...

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 INLEDNING 4 GENOMFÖRANDE 5 KULTURRÅDET Skapande skola vad är det? 6-7 KICK_OFF 8-11 NUVA CASE

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

MEDDELANDE NR 2008:03. Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län

MEDDELANDE NR 2008:03. Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2008:03 Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2008:03 3 Meddelande nr 2008:03 Referens Anna Isaksson och Lisa Karlsson,

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli 2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Handlingsplan för traditionell musik och dans

Handlingsplan för traditionell musik och dans Handlingsplan för traditionell musik och dans Remissunderlag Sammanställt av Karin Eriksson, september 2011 Förord Detta dokument är resultatet av ett längre arbete med att ta fram en handlingsplan för

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

Ekonomisk utveckling för ideell sektor

Ekonomisk utveckling för ideell sektor En analys över eventuella kompetensutvecklingsbehov Lena Åkerlind, 2009 070 350 80 66 lena.akerlind@soderhamn.com Analys av kompetensutvecklingsbehov för ideella föreningar, för ökad ekonomisering av verksamheter

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer