Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen"

Transkript

1 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009

2

3 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009

4 Upplysningar om innehållet: Tilsith Lacouture (projektledare), tel Peter Nilsson, tel Katrin Östman, tel Sveriges Kommuner och Landsting, 2010 ISBN: Foto: Alla foton Pia Nordlander förutom sidan 45 Thomas Carlgren och sidan 69 Thomas Henrikson Produktion: Kombinera AB Tryck: Edita, Västerås 2010

5 Förord Intresset för kvalitetsuppföljningar av äldreomsorgen ökar ständigt och Öppna jämförelser har påtagligt bidragit till det ökade intresset genom de tydliga kvalitetsskillnader som framträder mellan kommunerna. Med denna rapport tar vi nästa steg för att fördjupa kunskapen om varför kvaliteten skiljer sig åt mellan kommuner och vad den enskilda kommunen kan göra för att förbättra sin äldreomsorg. Det finns många sätt att nå kunskap om vad kvalitetsskillnaderna beror på. Vi har i denna studie valt att fördjupa kunskapen på området genom en kvalitativ studie där beslutsfattare inom 30 utvalda kommuner har intervjuats. Med denna utgångspunkt försöker vi besvara frågan vad det är som särskiljer kommuner med bra kvalitetsresultat i Öppna Jämförelser. Det är ett mycket omfattande arbete som ger oss en unik överblick över faktorer som är av betydelse för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Vi identifierar åtta framgångsfaktorer i kommunernas arbete som är speciellt utmärkande för en välfungerade och högkvalitativ äldreomsorg. Vi återger också konkreta tips och exempel på hur olika kommuner framgångsrikt har arbetat för att förbättra kvalitet med hjälp av resultat i Öppna Jämförelser. Rapporten vänder sig i första hand till ansvariga chefer inom kommunens socialtjänst och äldreomsorg men förhoppningen är att många andra intressenter, såsom politiker, vård- och omsorgspersonal och inte minst brukare och anhöriga ska kunna dra lärdomar och finna inspiration i resultaten. Vi vill tacka alla de tjänstemän i kommunerna som har deltagit i studien och som med kort varsel har ställt upp för intervjuerna med stort intresse. Den här rapporten är ett resultat av de värdefulla bidrag de har lämnat.

6 Arbetet har genomförts under projektledning av Tilsith Lacouture och med externt stöd av Health Navigator AB. Projektgruppen har från SKL bemannats med Peter Nilsson, Derk de Beer samt Stefan Ackerby och från Health Navigator med Christofer Montell, Jonas Lundberg och Joachim Werr. En särskild referensgrupp med representanter från förbundets socialchefsnätverk har bidragit med synpunkter. Samråd har även skett med professor Sven Siverbo vid Karlstads Universitet. Min förhoppning är att studien kan vara en av utgångspunkterna för lokala diskussioner om vad kommunerna gör idag och kan göra framöver i sitt förbättringsarbete för att nå bättre kvalitet inom äldreomsorgen. Stockholm i oktober 2010 Håkan Sörman vd/sveriges Kommuner och Landsting

7 Innehåll 7 Sammanfattning 13 Inledning 17 Metod 22 Ramverk för framgångsfaktorer inom äldreomsorgen 24 Framgångsfaktor 1: Att ge en individuellt anpassad omsorg 32 Framgångsfaktor 2: Att ha en välutvecklad personalstrategi 39 Framgångsfaktor 3: Att verksamhetsstyrningen är förankrad i organisationen 45 Framgångsfaktor 4: Att skapa en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän 51 Framgångsfaktor 5: Att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling 58 Framgångsfaktor 6: Att skapa en brukarorienterad organisationskultur 62 Framgångsfaktor 7: Att samarbeta strukturerat med landstinget 69 Framgångsfaktor 8: Att etablera ett aktivt samarbete i kommunala nätverk 75 Topp 5: Konkreta åtgärder och aktiviteter

8 Framgångsfaktor 1. Individanpassad omsorg Vad kommuner med höga resultat gör Omsorg värderas lika högt som vård Har genomförandeplan som centralt verktyg i det dagliga arbetet Ger skräddarsydd omsorg genom kontaktmannaskap Identifierade problem i kommuner med låga resultat En sjukhuskultur existerar inom primärt särskilda boenden Genomförandeplanen kan finnas på papper men inte användas i praktiken 2. Välutvecklad personalstrategi Skapar utvecklingsmöjligheter för vård- och omsorgspersonal Tydliggör utvecklingsmöjligheter för vård- och omsorgspersonal Har en tydlig koppling mellan ökat ansvar och förbättrade villkor Satsar på kompetensutveckling för all personal Tar ansvar för att marknadsföra vård- och omsorgsyrket Upplever svårigheter att attrahera ungdomar till äldreomsorgen Marknadsför inte vård- och omsorgsutbildningen i tillräckligt hög utsträckning Erbjuder och kommunicerar inte utvecklingsmöjligheter i tillräckligt hög utsträckning 3. Förankrad verksamhetsstyrning 4. Tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän 5. Systematiskt kvalitetsarbete 6. Brukarorienterad organisationskultur 7. Strukturerat samarbete med landstinget 8. Aktivt samarbete i kommunala nätverk Har en vision som når ut i verksamheten Har etablerat tydliga och mätbara mål Har en rättvis resursfördelningsmodell Har etablerat styrverktyg för att systematisera verksamhetsstyrningen Har incitament för att motivera måluppfyllelse Bygger förtroendefulla relationer genom att skapa forum för dialog mellan politiker, tjänstemän och brukare Politiker tar ansvar genom att ställa höga krav på beslutsunderlag Tjänstemän tar ansvar genom att i god tid kommunicera med den politiska ledningen Politiker har verktyg och styrsystem som möjliggör en tydlig mål- eller uppdragsstyrning Utbildning kring roller och ansvarsområden skapar tydlighet Har fokus på kvalitet som är sanktionerat från den politiska ledningen Har kvalitetsledningssystem som sammanhållande länk i det systematiska kvalitetsarbetet Översätter resultat i nationella uppföljningar till konkret handling Förmår tydliggöra det offentliga åtagandet Låter brukarens behov styra personalens insatser Har en tydlig ansvarsfördelning mellan landsting och kommun som fastställs i övergripande och lokala överenskommelser Etablerar samverkansforum på både strategisk och operativ nivå Driver gemensamma projekt som syftar till att överbrygga gapet mellan sjukvården och äldreomsorgen Har väl fungerande rutiner för att tillgodose vårdoch omsorgsbehov oavsett huvudmannaskap Ingår i nätverk med kommuner som har liknande förutsättningar Ingår i nätverk på flera organisatoriska nivåer Använder nätverk för kunskapsöverföring och analytiskt stöd Agerar gemensamt i vissa strategiska frågor såsom i kontakten med landstinget Finner möjligheter att dela tjänster/verksamheter där kritisk massa saknas i den egna kommunen Har ingen vision eller har en vision som inte används Målstyrningen är bristfällig då prestationsmått inte är av tillräckligt hög kvalitet Har dålig systematik i uppföljningen Politiker involverar sig i frågor som faller inom ramen för tjänstemannaorganisationens ansvar Tjänstemän stödjer inte politiker i tillräckligt hög utsträckning med relevant beslutsunderlag Politiker saknar verktyg för att utöva en effektiv målstyrning Ekonomiska problem medför att kvalitetsfrågor nedprioriteras från politiskt håll Har ej infört kvalitetsledningssystem Använder ej nationella kvalitetsuppföljningar för att identifiera utvecklingsområden Anställda är inte fullt ut införstådda med det övergripande uppdraget Har en alltför personalcentrerad kultur Saknar överenskommelser som reglerar ansvarsförhållandena på ett tydligt sätt Saknar kontaktytor på operativ nivå hos landstinget Saknar rutiner och riktlinjer som utifrån ett brukarperspektiv leder till rätt vårdnivå Ingår ej i kommunala nätverk De kommuner man samverkar med har andra förutsättningar än den egna kommunen Saknar nätverk på alla organisatoriska nivåer Har inte formaliserat nätverket tillräckligt för att beslut ska översättas i handling

9 Sammanfattning Rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre (ÖJ) har sammanställts och publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting i tre år. Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner till att utveckla och förbättra verksamhetens resultat och effektivitet. I jämförelserna framträder stora resultatskillnader mellan kommunerna. Analyser visar att det inte finns något samband mellan resultat i ÖJ och kommunens strukturella förutsättningar, såsom kommunstorlek eller geografiskt läge. Det framkom inte heller något samband mellan resultat i ÖJ och storleken på de resurser som kommunerna investerar i äldreomsorgen. Det finns därför ett stort intresse för en fördjupad analys av vad som leder till hög kvalitet inom kommunernas äldreomsorgsverksamhet. Denna studie har som syfte att identifiera faktorer som utmärker de kommuner som lyckas bättre än andra i sin äldreomsorg (som den redovisas i ÖJ). Rapporten baseras på djupintervjuer med företrädare för trettio kommuner varav femton har mycket höga resultat i ÖJ och femton har mycket låga resultat. Sammanlagt intervjuades 53 ledande befattningshavare inom kommunernas äldreomsorgsverksamhet. Genom en jämförande analys av kommuner med höga resultat och kommuner med låga resultat kartläggs skillnader i hur kommunerna arbetar inom olika områden och på så sätt identifieras framgångsfaktorer. I studien framkommer att det är stora skillnader i hur kommunerna arbetar inom olika områden. Denna mångfald är en av styrkorna i det kommunala självstyret. Det är dock tydligt att kommunerna har mycket att lära av varandra, och i studien har följande åtta framgångsfaktorer inom äldreomsorgen identifierats: Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. 7

10 Sammanfattning Framgångsfaktor 1: Att ge en individuellt anpassad omsorg Medarbetarna ser individen istället för kollektivet, och ger den enskilde goda möjligheter att fortsätta leva sitt liv som hon vill. De kommuner som lyckas bäst: Värderar omsorg lika högt som vård Har genomförandeplan som centralt verktyg i det dagliga arbetet Ger skräddarsydd omsorg genom kontaktmannaskap Framgångsfaktor 2: Att ha en välutvecklad personalstrategi Kommunen har en väl genomtänkt strategi för hur man arbetar med att attrahera, utveckla, behålla och avveckla personal utifrån nuvarande och framtida behov. De kommuner som lyckas bäst: Skapar utvecklingsmöjligheter för vård- och omsorgspersonal Tydliggör utvecklingsmöjligheter för vård- och omsorgspersonal Har en tydlig koppling mellan ökat ansvar och förbättrade villkor Satsar på kompetensutveckling för all personal Tar ansvar för att marknadsföra vård- och omsorgsyrket Tar ansvar för potentiell arbetskraft ska få upp ögonen för äldreomsorgen 8 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen.

11 Framgångsfaktor 3: Att verksamhetsstyrningen är förankrad i organisationen Alla de olika verktygen i den samlade verksamhetsstyrningen är väl implementerade och tydliga för chefer på olika nivåer inom organisationen. De kommuner som lyckas bäst: Har en vision som når ut i verksamheten Har etablerat tydliga och mätbara mål Har en rättvis resursfördelningsmodell Har etablerade styrverktyg för att systematisera verksamhetsstyrningen Har incitament för att motivera måluppfyllelse Framgångsfaktor 4: Att skapa en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän Politikerna bestämmer vad som ska göras genom att besluta om inriktningen och omfattningen på verksamheten, medan tjänstemannaorganisationen bestämmer hur organisationen ska arbeta för att uppnå den inriktningen. De kommuner som lyckas bäst: Bygger förtroendefulla relationer genom att skapa forum för dialog mellan politiker, tjänstemän och brukare Har politiker som tar ansvar genom att ställa höga krav på beslutsunderlag Har tjänstemän som tar ansvar genom att i god tid kommunicera med den politiska ledningen Har verktyg och styrsystem som möjliggör en tydlig mål- eller uppdragsstyrning Har utbildning kring roller och ansvarsområden som skapar tydlighet Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. 9

12 Sammanfattning Framgångsfaktor 5: Att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling I kommunen finns ett metodiskt tillvägagångssätt för att kontinuerligt identifiera, analysera och åtgärda områden där kvaliteten kan förbättras. De kommuner som lyckas bäst: Har fokus på kvalitet som är sanktionerat från den politiska ledningen Har kvalitetsledningssystem som sammanhållande länk i det systematiska kvalitetsarbetet Har en systematisk synpunkts- och klagomålshantering där brukare och anhöriga uppmuntras att lämna klagomål Översätter resultat i nationella uppföljningar till konkret handling Framgångsfaktor 6: Att skapa en brukarorienterad organisationskultur Organisationen har en djup förståelse för varför man existerar, och visar i handling att man prioriterar brukaren högst av alla verksamhetens intressenter. De kommuner som lyckas bäst: Förmår tydliggöra det offentliga åtagandet Låter brukarens behov styra personalens insatser 10 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen.

13 Framgångsfaktor 7: Att samarbeta strukturerat med landstinget Kommunen och landstinget arbetar strukturerat för att finna samarbetsformer där patienters/brukares behov står i centrum. De kommuner som lyckas bäst: Har en tydlig ansvarsfördelning mellan landsting och kommun som fastställs i övergripande och lokala överenskommelser Etablerar samverkansforum på både strategisk och operativ nivå Driver gemensamma projekt som syftar till att överbrygga gapet mellan sjukvården och äldreomsorgen Har väl fungerande rutiner för att tillgodose vård- och omsorgsbehov oavsett huvudmannaskap Framgångsfaktor 8: Att samarbeta aktivt i kommunala nätverk Kommunen finner samarbetsformer med andra kommuner för att tillsammans bli starkare och utnyttja begränsade resurser mer effektivt. De kommuner som lyckas bäst: Ingår i nätverk med kommuner som har liknande förutsättningar Ingår i nätverk på flera organisatoriska nivåer Använder nätverk för kunskapsöverföring och analytiskt stöd Agerar gemensamt i vissa strategiska frågor såsom i kontakten med landstinget Finner möjligheter att dela tjänster/verksamheter där kritisk massa saknas i den egna kommunen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. 11

14 Sammanfattning Sammanfattningsvis så finns en positiv rörelse mot att förbättra äldreomsorgen bland Sveriges kommuner. Detta innefattar exempelvis en trend inom alla kommuner mot en ökad brukarorientering. Det är SKL:s förhoppning att denna rapport ska stimulera till fortsatta diskussioner och inspirera kommuner till ett konkret förbättringsarbete med målet att påskynda utvecklingen mot en ännu bättre äldreomsorg. 12 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen.

15 1 KAPITEL Inledning Bakgrund och syfte Svensk äldreomsorg är mycket bra. Ett stort antal nationella satsningar på vården och omsorgen om de äldre väcker förhoppningar om att äldreomsorgens kvalitet under de kommande åren kommer att utvecklas i en positiv riktning. Införandet av öppna jämförelser av äldreomsorgens kvalitet och effektivitet har inneburit ett viktigt steg mot en förbättrad kunskapsstyrning. Det finns samtidigt ett antal utmaningar där vi gemensamt måste ta ansvar för att åstadkomma förbättring. Sverige har en åldrande befolkning som sannolikt kommer att ställa högre krav på kvalitet, tillgänglighet och valfrihet. Färre yrkesarbetande ska i framtiden försörja fler pensionärer, vilket ökar kraven på effektivitet inom den offentliga sektorn. Stora variationer mellan kommunernas resultat i de öppna jämförelserna talar för att det finns en betydande förbättringspotential i flera kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2007 årligen tagit fram rapporten Öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre (ÖJ). I ÖJ redovisas på kommunnivå indikatorer som speglar resultat och kvalitet. Det har skett en betydande utveckling av ÖJ över åren och 2009 kunde vi redovisa fler kvalitetsaspekter än tidigare. Samtidigt som ÖJ behöver fortsätta att förbättras bedömer vi att det nuvarande underlaget är av tillräcklig kvalitet för att det ska vara intressant att göra analyser av vad som kännetecknar kommuner med bra resultat i ÖJ. Det finns inom kommunerna en stor efterfrågan på en sådan fördjupad analys. Syftet med denna studie är att identifiera de faktorer som utmärker kommuner som enligt resultaten i ÖJ lyckas bättre än andra i sin äldreomsorg. Ett delsyfte är att utifrån studiens resultat synliggöra förbättrings- och effektiviseringsutrymme inom äldreomsorgen. Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. 13

16 Kapitel 1. Inledning Skillnader i resultat förklaras inte av strukturella faktorer, utbildningsnivå eller investerade resurser I arbetet har vi analyserat indikatorer i ÖJ och försökt finna förklaringar till varför vissa kommuner har bättre resultat än andra. Genom att sätta det sammanvägda resultatet i ÖJ mot ett antal faktorer som skulle kunna påverka kvaliteten i äldreomsorgen har vi undersökt om det föreligger ett samband mellan dem. Några faktorer som vi har testat är kommunens storlek, typ av kommun (glesbygd, förort, osv.), ålderstruktur samt utbildningsnivån på personal inom äldreomsorgen. I dessa analyser har vi inte funnit något samband mellan ovan nämnda variabler och det sammantagna resultatet i ÖJ. En annan faktor som vi studerat är om kommunens kostnader för äldreomsorgen har ett samband med resultaten i ÖJ. Har en kommun som investerar större resurser också bättre resultat? Det är då viktigt att uppmärksamma att kommunernas strukturella förutsättningar ser helt olika ut. Med strukturella förutsättningar menas t.ex. demografiska faktorer (exempelvis andelen invånare över 65 år), socioekonomiska faktorer (exempelvis de äldres yrkesbakgrund) eller geografiska faktorer (exempelvis hur glest befolkad kommunen är). Av den anledningen har vi valt att jämföra kommunernas nettokostnad i förhållande till deras standardkostnad. 1 En positiv avvikelse från standardkostnaden innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar (Tabell A, rödmarkerade celler), medan en negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar (Tabell A, grönmarkerade celler). I en analys av samtliga kommuners sammanvägda resultat i ÖJ och deras avvikelse från standardkostnad fann vi inget samband, det vill säga kommuner som satsar mer än vad som kan förväntas har inte uppnått bättre resultat i ÖJ än de som satsar mindre resurser. 1. Standardkostnaden används i det kommunala utjämningssystemet och är den kostnad som en kommun, givet sin struktur, skulle ha om verksamheten bedrevs med en genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. Det finns här ett metodologiskt problem då det i vissa delar är två huvudmän som samverkar kring vården och omsorgen om äldre. Idag saknas data på kommunernas och landstingens samlade kostnader för de aktuella insatserna. 14 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen.

17 diagram 1. Procentuell avvikelse från standardkostnad för de 20 kommuner med bäst resultat från Öppna Jämförelser Kommun Vadstena Valdemarsvik Mjölby Ödeshög Gotland Ängelholm Smedjebacken Salem Malung-Sälen Alvesta Götene Sjöbo Motala Osby Tranemo Boxholm Trosa Forshaga Lekeberg Ydre Avvikelse från standardkostnad -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Det går samtidigt inte att hävda att resursinsatsen inte har någon betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen. Att det krävs en viss insats för att överhuvudtaget kunna bedriva verksamheten är en självklarhet. Vi kan dock hävda att en ytterligare ökning av resurserna på marginalen inte har någon direkt betydelse för de indikatorer som redovisas i Öppna jämförelser. 2. Kommunerna i tabellen skiljer sig något från dem som publicerades i Öppna jämföreelser vård och omsorg om äldre 2009 då underlaget och beräknigsmetoden är uppdaterade. Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. 15

18 Kapitel 1. Inledning De statistiska analyser vi har gjort och erfarenheter från andra studier tyder på att skillnader i resultat inte beror på strukturella faktorer eller de resurser som kommunen satsar. Utifrån denna kunskap är det rimligt att anta att en avgörande faktor för kvaliteten inom äldreomsorgen snarare är hur olika kommuner väljer att utnyttja sina resurser än storleken på de resurser som investeras. Är det möjligt att identifiera gemensamma framgångsfaktorer? Då det inte varit möjligt att med hjälp av statistiska metoder förklara varför vissa kommuner når höga resultat i ÖJ har en omfattande intervjustudie med ett representativt urval av kommuner med höga respektive låga resultat i ÖJ 2009 genomförts. I studien framkommer att det finns betydande skillnader mellan hur kommunerna arbetar inom olika områden. Vi presenterar i denna rapport åtta framgångsfaktorer och ett stort antal aktiviteter och åtgärder som karaktäriserar varje framgångsfaktor. Analysen av framgångsfaktorer inom äldreomsorgen pekar mot att det inte finns ett framgångsrecept för alla kommuner, men att det finns ett antal faktorer som starkt bidrar till äldreomsorgens kvalitet. En annan generell slutsats som kan lyftas fram är att förändringar som inriktas på att förbättra verksamheten måste vara integrerade i hela systemet, följas upp och kännas igen av de som arbetar närmast brukaren. Det räcker inte att starta enskilda kvalitetsprojekt om det inte finns en systematik för hur kvalitets- och utvecklingsarbete ska bedrivas. En tredje slutsats är att ÖJ har fått ett visst genomslag i kommunernas arbete med ledning och styrning, men det finns fortfarande mycket kvar att göra oberoende av om kommunerna har lågt eller högt resultat i ÖJ. För att ledningen ska kunna ta strategiska beslut utifrån resultat finns ett behov av analytiskt stöd inom organisationen. I särskilt mindre kommuner med begränsade resurser kan det vara svårt att bemanna en sådan analysfunktion. Slutligen vill vi lyfta fram att den starkaste trenden inom kommunerna just nu tycks handla om ett ökat brukarfokus. Vi presenterar i denna rapport en mängd exempel på hur ett ökat brukarfokus uppnås, då det är tydligt att kommunerna kommit olika långt, men det råder inget tvivel om att det är våra äldre som står i fokus i kommunernas utvecklingsarbete. 16 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen.

19 2 KAPITEL Metod I detta avsnitt beskrivs urvalskriterier för deltagande kommuner, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt för att identifiera framgångsfaktorer samt studiens avgränsningar. Urval av kommuner Urvalet av kommuner gjordes baserat på resultat i ÖJ med hänsyn taget till kommunstorlek och spridning över landet (se figur 1). figur 1. Metodik för urval av kommuner 15 kommuner med höga resultat och 15 kommuner med låga resultat valdes ut som representerar kommuner av lika storlek jämnt fördelade över landet Låga resultat (15) Höga resultat (15) 3 3 Små Mellanstora Stora Låga resultat Höga resultat Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. 17

20 Kapitel 2. Metod Först skapades ett sammanvägt index av indikatorerna i ÖJ 3. Efter standardisering grupperades indikatorerna till olika områden. Dessa grupper viktades sedan vilket betyder att vissa områden tilldelades större betydelse än andra. För att en indikator skulle ingå krävdes att samtliga kommuner hade ett registrerat värde, därför ingår t.ex. inte indikatorerna väntetid till särskilt boende och personalkontinuitet i det sammanvägda indexet. För att kunna identifiera framgångsfaktorer för kommuner av olika storlek kategoriserades alla kommuner i tre grupper 4 : små, mellanstora och stora. I grupperna små och mellanstora kommuner valdes de sex kommunerna med högst respektive lägst resultat ut, sammanlagt 24 kommuner. I gruppen av stora kommuner valdes de tre kommunerna med högst respektive lägst resultat ut, sammanlagt sex kommuner. I det tredje steget gjordes en mindre justering av urvalet i syfte att åstadkomma en bättre geografisk spridning och matchning av kommuntyper. Detta innebär att urvalet inte strikt följer rangordningen i det sammanvägda indexet. Urvalet representerar dock kommuner med sammanvägt mycket höga och mycket låga resultat i ÖJ. En sammanställning av rankingen av kommunerna som deltar i studien baserat på resultat i ÖJ presenteras i tabellen nedan. tabell 1. Sammanställning av kommunernas plats i ranking (1= högst, 290=lägst) Kommungrupp Slutligt urval av kommuner med höga resultat Slutligt urval av kommuner med låga resultat Små kommuner 1, 2, 4, 5, 6, , 274, 277, 279, 283, 286 Mellanstora kommuner 7, 10, 11, 13, 14, , 276, 281, 284, 285, 288 Stora kommuner 3, 22, , 272, 278 Kommunernas plats i ranking baserat på index av resultat i Öppna jämförelser (1= högst, 290=lägst) Det finns flera anledningar till att både kommuner med höga och låga resultat i ÖJ ingår i en studie om framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. För det första ger jämförelsen mellan de båda grupperna möjlighet att kontrollera att de faktorer som kommuner med höga resultat lyfter fram som viktiga verkligen tillämpas i högre utsträckning bland dem. För det andra finns det ett värde i att utreda om det finns områden som fungerar mindre bra i kommuner med låga resultat än i kommuner med höga resultat, områden som de sistnämnda 3. Indikatorerna som presenterades i Öppna jämförelser 2009 vård och omsorg om äldre kompletterades med samtliga indikatorer från den nationella brukarundersökningen Små : < invånare, glesbygdskommuner; Mellanstora : invånare (förutom glesbygdskommuner); Stora : > invånare. 18 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen.

21 inte själva reflekterat över som betydelsefulla för att åstadkomma en god kvalitet och därför inte skulle kommit fram i en studie av enbart kommuner med höga resultat. Urval av intervjurespondenter Givet studiens breda ansats, med målsättningen att hitta framgångsfaktorer inom flera olika områden på olika organisatoriska nivåer, föll valet på att i första hand intervjua förvaltningschef och i andra hand ytterligare någon/några ledande tjänstemän i kommunerna då dessa kunde förmodas ha insyn i flera olika delar i verksamheten. Det hade givetvis varit önskvärt att intervjua även ledande politiker, vård- och omsorgspersonal och brukare, men det rymdes inte inom ramen för denna studie. Det blir istället en naturlig inriktning för framtida projekt. Titeln förvaltningschef används genomgående i rapporten som benämning på den högsta ansvariga tjänstemannen i den förvaltning som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. I samtliga kommuner förutom två intervjuades förvaltningschefen. I två av kommunerna intervjuades istället andra ledande befattningshavare inom förvaltningen. Utöver dessa personer intervjuades i de flesta kommunerna ytterligare någon/några nyckelpersoner inom förvaltningen, exempelvis verksamhetschef, kvalitetschef eller enhetschef. Totalt intervjuades 53 personer. Genomförande av intervjuer och intervjufrågor Under maj juni 2010 besöktes 25 av kommunerna och personliga djupintervjuer genomfördes. I de återstående 5 kommunerna genomfördes intervjuer per telefon. En genomsnittlig intervju varade cirka 1½ timme per respondent. Intervjufrågorna var explorativa till sin karaktär och baserades på ett frågeformulär koncentrerat kring fem övergripande teman. Nedanstående teman valdes ut i samråd med en expertgrupp bestående av förvaltningschefer från sex kommuner som inte deltog i studien och Sven Siverbo, professor vid Karlstads Universitet. Politikens påverkan på äldreomsorgen Äldreomsorgens organisation Ledarskap, kultur och personal Verksamhetsstyrning och uppföljning Äldreomsorg i praktiken Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. 19

22 Kapitel 2. Metod I utarbetningen av frågeformuläret inhämtades kontinuerligt synpunkter från expertgruppen. Intervjuerna spelades in och de huvudsakliga lärdomarna för varje kommun och tema dokumenterades samma dag. I princip alla deltagande kommuner, både med höga och låga resultat, var mycket positiva till denna studies genomförande, vilket gav goda förutsättningar för att diskutera hur man arbetade inom olika områden. Analys av materialet och urval av framgångsfaktorer Intervjumaterialet analyserades genom att jämföra skillnader mellan hur kommuner med höga respektive låga resultat i Öppna jämförelser konkret arbetar. Särskild uppmärksamhet gavs åt områden där respondenterna själva upplevde att verksamheten fungerade särskilt bra eller mindre bra. De områden och aktiviteter där störst skillnad förelåg mellan kommuner med höga respektive låga resultat valdes ut. Dessa områden och aktiviteter sammanställdes och sorterades in i åtta övergripande områden; framgångsfaktorerna. När kommuner med låga resultat har presenterat särskilt intressanta arbetsmetoder inom något område redovisas i vissa fall även dessa. På motsvarande vis illustreras på några ställen utvecklingsområden eller brister i kommuner med höga resultat. I de kommunporträtt som presenteras är huvuddelen hämtade från kommuner med höga resultat, men några illustrerar också hur kommuner med låga resultat påbörjat framgångsrikt arbete inom något område. Resultaten visar tydligt att ingen kommun är bäst inom alla områden, och ingen kommun är sämst inom alla områden. Avgränsningar Det är viktigt att poängtera att denna rapport är explorativ till sin karaktär och innehåller en sammanställning och analys av skillnader mellan hur 30 olika kommuner valt att arbeta inom olika områden. Det kan också finnas ytterligare framgångsfaktorer som inte har identifierats i denna studie. I studien har vi exempelvis inte funnit belägg för att arbetet med viktiga frågor såsom exempelvis brukarinflytande, biståndsbedömning och anhörigstöd skiljer sig åt mellan kommuner med höga och låga resultat i ÖJ. Baserat på detta kan däremot inte dessa frågor avfärdas som icke-framgångsfaktorer, utan bör utredas vidare i framtida studier. Studiens breda ansats medför också att framgångsfaktorerna inte kunde analyseras i full detalj. Tolkningen av vilka av framgångsfaktorerna som är särskilt viktiga i varje enskild kommun är en fråga för kommunen i fråga, där rapporten kan fungera som en idébank av erfarenheter från andra kommuner. 20 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen.

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Varför checklista och för vem?

Varför checklista och för vem? Varför checklista och för vem? Som förtroendevald i kommun eller landsting har du ansvar för de verksamheter som bedrivs, på övergripande nivå eller med ett specifikt områdesansvar. Du har fått medborgarnas

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade Fastställd av socialnämnden 2010-08-25 2(5) Den sociala dokumentationen utgör en viktig del i kvalitetsarbetet

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Socialchefsrapport 2012

Socialchefsrapport 2012 Socialchefsrapport 2012 Idag och imorgon september 2012 Socialchefsrapporten idag och imorgon 2012 Inledning I denna undersökning har Sveriges socialchefer fått ge sin syn på de utmaningar som svensk socialtjänst

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL

Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL 2 Förord Löneavtalen har de senaste decennierna utvecklats från att i huvudsak bygga på tariffer o ch generella lönepåslag som lades fast

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Maria Bennich. universitetslektor i socialt arbete.

Maria Bennich. universitetslektor i socialt arbete. Maria Bennich universitetslektor i socialt arbete maria.bennich@hj.se En central forskningsfråga: omsorgspersonalens (och ledningens) syn på kompetens och om denna är relaterad till arbetsmiljön..och.

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland - en kommun- och landstingsgemensam ansats för att säkra kontinuitet och kvalitet i insatser för äldre

Äldreuppdraget i Östergötland - en kommun- och landstingsgemensam ansats för att säkra kontinuitet och kvalitet i insatser för äldre Äldreuppdraget i Östergötland - en kommun- och landstingsgemensam ansats för att säkra kontinuitet och kvalitet i insatser för äldre www.lio.se/aldreuppdraget 1 20100916 Landstinget i Östergötland Östergötland

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Omsorgspolitisk färdriktning i Södermöre kommundel

Omsorgspolitisk färdriktning i Södermöre kommundel Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-12-01 Omsorgspolitisk färdriktning i Södermöre kommundel 2015-2018 1. Bakgrund Södermöre kommundel har uppdraget att tillhandahålla en god vård- och omsorg.

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer