HUNDAR SOM HJÄLPMEDEL I VÅRD OCH TERAPI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUNDAR SOM HJÄLPMEDEL I VÅRD OCH TERAPI"

Transkript

1 Hälsa och samhälle Maj 2007 HUNDAR SOM HJÄLPMEDEL I VÅRD OCH TERAPI EN STUDIE OM DJUR SOM HJÄLPMEDEL I BEHANDLINGSARBETE FÖRFATTARE: GUNILLA GLINGSTEN ROSEMARIE LUND C-uppsats i socialt arbete Examensarbete: 10 p Socionomprogrammet SASPVT04 Maj 2007 Malmö högskola Hälsa och samhälle Malmö e-post: postmasterhs.mah.se

2 HUNDAR SOM HJÄLPMEDEL I VÅRD OCH TERAPI EN STUDIE OM DJUR SOM HJÄLPMEDEL I BEHANDLINGSARBETE A STUDY ABOUT ANIMALS ASSISTING HUMANS FOR THERAPEUTIC PURPOSES GUNILLA GLINGSTEN ROSEMARIE LUND Glingsten, Gunilla & Lund, Rosemarie. Hundar som hjälpmedel i vård och terapi. En studie om djur som hjälpmedel i behandlingsarbete. C-uppsats i socialt arbete, examensarbete, 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, Socionomprogrammet, Syftet med denna studie var att undersöka hur djur, med fokus på hundar, används som hjälpmedel i behandlingsarbete samt vilka effekter användningen av hundar anses ha. Vi fördjupade oss i de metoder som finns med djur som hjälpmedel samt studerade ett exempel på ett behandlingshem där hundar används i vård- och terapisyfte. Genom en litteraturstudie och en kvalitativ intervjuundersökning har vi fått svar på följande frågeställningar: Hur kan hundar användas som hjälpmedel i behandlingsarbete och vilka arbetsmetoder finns? Vilka fysiska och psykiska effekter kan användningen av hundar som ett hjälpmedel i vård- och terapisyfte ha? Vad gör en hund till en bra vård- och terapihund? Hur används hundar på en missbruksinstitution för äldre män? Resultatet pekar på att hundar kan användas i vård- och terapisyfte genom användning av de metoder som finns, det vill säga Animal-Assisted Activity, Animal-Assisted Therapy samt Animal-Assisted Therapy in Counseling. Vad som gör en hund till en bra vård- och terapihund är att den tränas på adekvat sätt, har ett bra temperament samt har en hundförare som ser till klientens och hundens bästa. De fysiska och psykiska effekter som uppstår i interaktionen mellan hund och människa är att den ger ökad anknytning, empati och motivation samt en höjning av oxytocinhalten. Hundarna på behandlingshemmet vi studerade används i klienternas syfte för att erbjuda tekniker som underlättar förhållandet till anknytningen, för att öka empatin, som motivationshöjare till terapi och motion samt för att höja oxytocinhalten. Nyckelord: anknytning, behandling, djur, empati, hjälpmedel, hundar, metoder, motivation, oxytocin. 2

3 FÖRORD Arbetet med den här C-uppsatsen har varit både roligt och intressant då detta är ett fascinerande ämne. Höjdpunkten var dock utan tvekan intervjun med vår informant en oerhört inspirerande person som vi är mycket glada för att vi fått träffa och lära känna. Vi tar därför tillfället i akt att med detta förord framföra ett stort tack till henne. Vi vill även tacka vår handledare som har varit enormt hjälpsam och tagit sig tid till alla våra samtal och frågor. Hon har kommit med konstruktiv kritik och under arbetets gång hjälpt oss förbättra resultatet av vår studie. Slutligen vill vi tacka våra opponenter och vår examinator som gett oss många betydelsefulla och användbara tips. Tack! Gunilla Glingsten Rosemarie Lund 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Problemformulering Syfte Frågeställning Definitioner Metod Litteraturundersökning Studie om en missbruksenhet Intervjustudie Analysverktyg Validitet Förförståelse Etik Teoretiska perspektiv En trygg bas med närhet Empati en viktig faktor Inre och yttre motivation Tidigare forskning Forskningsrapporter Delta Society En ökning i dokumentation och forskning Resultat med analys Arbetsmetoder med djur som hjälpmedel AAA Animal-Assisted Activity AAT Animal-Assisted Therapy AAT-C Animal-Assisted Therapy in Counseling Skillnader mellan metoderna Fördelar med metoderna Nackdelar med metoderna Interaktionen med djur och dess positiva effekter på människan Djur- och människointeraktionens fysiologiska och psykologiska effekter Oxytocinets positiva verkan Djur kan fylla behovet av närhet och trygghet Empatiträning med djur Djur som motivationshöjare Vad som gör en hund till en bra vård- och terapihund Hund som hjälpmedel i vård och terapi Kriterier för en bra vård- och terapihund Träning av vård- och terapihundar Tester och träning för en bra vård- och terapihund IP berättar Användning av hund på en missbruksinstitution för äldre män Presentation av intervjupersonen Beskrivning av behandlingshemmet Vård- och terapihundarna på behandlingshemmet Hur hundarna fungerar som hjälpmedel inom vård- och terapi Trivsel och säkerhet för vård- och terapihundarna på behandlingshemmet Behandlingshemmets användning av metoder och dess kriterier

5 Oxytocin som medicin Hunden som trygg bas Empatiträning med hund Hunden som motivationshöjare Sammanfattning Avslutande diskussion Referenser...46 Bilagor...47 Bilaga

6 1. INLEDNING Naturbaserade kontakter, det vill säga djur- och naturkontakter, påstås vara bra för människans välmående på många olika sätt. Det är till exempel allmänt vedertaget att en patient tillfrisknar snabbare med ett grönområde utanför sitt sjukhusfönster. Florence Nightingale sa redan på 1800-talet att A small pet is often an excellent companion for the sick (Citat hämtat ur Beck & Katcher, 2003: 79). Djur som hjälpmedel i behandlingssyfte används i mycket högre utsträckning i andra länder än i Sverige. Ett exempel är vuxna missbrukare som på ett behandlingshem i Spanien fick i uppdrag att träna hundar som senare skulle bli assistanshundar till personer med funktionshinder. Hundarna bodde tillsammans med klienterna på hemmet och deras syfte var dels att motivera klienterna till att fullfölja sin behandling men även att ge dem bättre förutsättningar att fungera i sociala sammanhang. Vid projektets evaluering, som gjordes av en institution i socialpsykologi i Madrid, redovisades mycket positiva resultat. Av de klienter som haft hand om en hund fullföljde mer än dubbelt så många sin behandling jämförelsevis med dem som inte haft hund. Deras ansvarskänsla hade ökat och likaså upplevde de det lättare att uttrycka sina känslor. De fick starkare självförtroende och fungerade också bättre i sociala situationer. Ett liknande exempel kommer från USA där klienterna på tre olika hem för kriminella ungdomar fick dressera hundar för samma ändamål som i förra exemplet. Resultatet var även här mycket positivt då dessa ungdomar lättare klarade av att hantera sin ilska, våldet minskade, deras intresse för lektionerna ökade och deras självförtroende likaså de fick helt enkelt tillbaka sin livsgnista (Sistone, 2005: 8). Djur i socialt arbete förespråkas även av Birgitta Molang som är keramiklärare och handledare på ett behandlingshem i Mellansverige för pojkar mellan 16 och 20 år med svåra psykosociala problem samt pågående kriminalitet och missbruk. Birgitta Molang är även hundpsykolog. Hon tar med sig sina tre storpudeltikar till institutionen med jämna mellanrum. Vissa av pojkarna på behandlingshemmet är rädda för hundarna medan andra kan bete sig aggressivt mot dem. Vid sådana tillfällen förklarar hon för pojkarna varför pudlarna reagerar på det sätt de gör samt hjälper dem att tolka pudlarnas signaler. Pojkarna tar ofta detta till sig vilket inte är så konstigt, menar hon, då det kan vara lätt att göra jämförelser mellan hur djur och människor fungerar. Med hjälp av hundarna lär sig pojkarna respekt, var gränserna går men får också mycket närhet. De lär sig att förstå andra individer, att ta det lugnt samt att läsa av utan att bli arga eller rädda (a a: 9). En av oss författare arbetar på ett LVM-hem (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) för kvinnliga missbrukare i södra Sverige och var en dag, tillsammans med en arbetskamrat, ute och promenerade med en klient. De enda som pratade var författaren, som också var klientens kontaktperson, och hennes kollega medan klienten enbart svarade kort när hon blev tilltalad. När de efter en stund mötte en man som var ute och gick med sin hund tog författaren tillfället i akt och frågade om det var okej att de klappade hunden. Mannen sa att det var det så hon böjde sig ner och började klappa den och det tog inte många sekunder förrän både hon och klienten satt på huk och kelade med den lilla hunden. De tackade sedan för sig och gick vidare och efter en kort stund började klienten prata. Hon öppnade sig och 6

7 började berätta om sina djur som hon haft under sin uppväxt samt vilka hon har nu. Författaren och klienten utbytte erfarenheter och skrattade och samtalet berörde snart andra ämnen såsom pojkvännen och klientens liv i övrigt. Hunden fungerade här som en isbrytare och samtalet, som först bara ägt rum mellan författaren och hennes kollega, utvecklades istället till ett terapeutiskt samtal mellan kontaktperson och klient Problemformulering I USA är det relativt vanligt att använda djur som ett hjälpmedel i behandlingssyfte för att bland annat öka klientens motivation, sociala förmåga samt empati. Forskare är eniga om att djur betyder mycket för människor som befinner sig i krissituationer eller andra omdanande livssituationer. Att använda djur som hjälpmedel hos människor kan ge positiva psykiska, fysiska och sociala effekter. Barn som i sin uppväxt har haft djur omkring sig har ett bättre immunförsvar och drabbas mindre ofta av allergier än barn som inte har växt upp med djur. Rörelsehindrade som har tillgång till ett djur, vare sig personen har assistanshund, sällskapsdjur eller genomgår någon sorts behandling med djur, uppvisar bättre livskvalité och mår bättre både fysiskt och psykiskt än de som inte har den möjligheten. Detta gäller även inom äldrevården där djur fungerar som socialt smörjmedel. För människor på fängelseanstalter eller i missbruksvård har metoden visat sig ge både livsglädjen tillbaka samt verka som en motivationshöjare för att återanpassa sig till samhällets vardag (Manimalisrapporten, 2005). Det finns inte mycket skrivet om djur i vård- och terapi vare sig i Sverige eller i resten av världen. I Sverige finns Manimalisrapporten samt Ingmar Norlings forskningsöversikt som presenteras i avsnittet Tidigare forskning. Det är också sällsynt att behandlingshem i Sverige har djur som en del i sin verksamhet (Hälsans Natur). I Sverige är det vanligare att djur används som sällskap, tröst, förströelse och som en trygghetsfaktor. Detta framgår i Norlings översikt som påvisar att äldre personer som umgås med husdjur av olika sorter får förbättrad sinnesstämning vilket också innebär att deras anhöriga mår bättre. Äldre personer upplever också trygghet och husdjuren ger ett bra stöd både psykiskt och socialt. Vad det gäller fysiska effekter, genom till exempel promenader med hund, bygger de upp sin benstyrka, sin kondition och deras blodtryck sjunker (Norling, 2002: 21f). Då vi skrev vår B-uppsats genomförde vi intervjuer på två behandlingshem i Skåne som använder sig av djur. Det visade sig snart att användandet av djur på dessa behandlingshem inte hade ett utsatt mål och syfte utan fanns där som förströelse för klienterna och för att ge dem något att ha ansvar för. Vi blev intresserade av ämnet och ville undersöka hur djur används som hjälpmedel i behandlingssyfte samt vilka metoder det finns och som används inom området. Utifrån vår förförståelse vet vi att djur har en positiv effekt som sällskapsdjur men att det även går att använda djur målmedvetet i terapi. Men hur fungerar dessa metoder och finns det andra? Vilka fysiologiska och psykologiska effekter menas hjälpmedlet djur ha i dessa metoder? 7

8 1. 2 Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur djur, med fokus på hundar, används som hjälpmedel i behandlingsarbete samt vilka effekter användningen av hundar anses ha. Vi avser att fördjupa oss i de metoder som finns samt att studera ett exempel på ett behandlingshem där hundar används i vård- och terapisyfte. Genomgående i studien berörs olika anledningar till varför de metoder vi undersöker inte används i större utsträckning. I sökandet efter svaren på våra frågeställningar återkom vi ideligen till denna fråga vilken av denna anledning finns med som ett övergripande tema genom hela studien och därav inte tas upp som en separat frågeställning Frågeställning 1. Hur kan hundar användas som hjälpmedel i behandlingsarbete och vilka arbetsmetoder finns? 2. Vilka fysiska och psykiska effekter kan användningen av hundar som ett hjälpmedel i vård- och terapisyfte ha? 3. Vad gör en hund till en bra vård- och terapihund? 4. Hur används hundar på en missbruksinstitution för äldre män? 1. 4 Definitioner Vi använder oss till viss del av behandling som ett samlingsnamn för vård och terapi. Med djur/hund som hjälpmedel menar vi att ett djur/en eller hund/en fungerar som ett redskap och som ett komplement till annan behandling. Följande metoder innefattar arbete med djur som hjälpmedel inom vård och behandling. AAA, Animal-Assisted Activity handlar om egenvård samt används till att aktivera individer. När djurmedverkan omnämns som AAA handlar det inte om målinriktad terapeutisk verksamhet utan om närvaro eller innehav av djur. AAT, Animal-Assisted Therapy har ett utstakat mål och används som en del i terapeutiskt syfte samt måste dokumenteras och utvärderas för att få kallas AAT. AAT-C, Animal-Assisted-Therapy in Counseling påminner om AAT men inriktar sig enbart på hur behandlaren eller terapeuten kan ta hjälp av djur i den terapeutiska processen. 8

9 2. METOD Vi har, genom en litteraturundersökning och en kvalitativ intervjuundersökning, studerat hur djur, med särkilt fokus på hundar, används i behandling. Användandet av djur i behandlingsarbete började i USA redan på 1700-talet men dokumenterades inte överhuvudtaget förrän på 1960-talet. Sedan slutet på talet har olika metoder på området utvecklats men trots det ses metoderna, bland annat i Sverige, fortfarande som nya. Av den anledningen är vår undersökningsform en blandning av den deskriptiva och den explorativa. Den deskriptiva då det finns begränsat med litteratur och forskningsrapporter i ämnet vilket har gett oss möjligheten att i vår litteraturundersökning studera förekomst, tillvägagångssätt, effekter med mera. Den explorativa undersökningsformen har vi använt då vi har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning av en missbruksinstitution för äldre män där hundar används i behandlingsarbetet och har på så sätt fått möjlighet att samtala med vår informant om hur arbetet där går till, dess effekter samt vad som krävs för att det ska fungera i praktiken. Eftersom metoden de använder är så pass ovanlig i Sverige anser vi att vi utforskar ett fenomen som är relativt okänt där de enda möjligheterna för oss att ta reda på mer är att läsa om ämnet. I kombination med det deskriptiva forskningsintresset uppstår en möjlighet att reflektera över användandet av djur i både teori och praktik och vi använder därför intervjun att exemplifiera med. En alternativ undersökningsmetod kunde ha varit att genomföra en större enkätundersökning på institutioner som genom sina hemsidor anger att det förekommer djur på institutionen. En sådan undersökning kunde ha gett bred men ytlig kunskap om hur och varför djur används men vårt syfte var att fördjupa kunskapen om metoder och effekter och dessutom är det svårt att genomföra enkätundersökningar på grund av etiska skäl. Vi kunde även ha valt att genomföra intervjuer på mer än ett behandlingshem men valde att undersöka en institution då det inte finns så många institutioner som arbetar med djur som hjälpmedel och som dessutom har ett utsatt mål och syfte med behandlingen. På den institution vi valde att genomföra vår intervju är institutionschefen en av de dominerande förespråkarna för djurs medverkan i behandling och på så vis kunde vi genomföra den fördjupning vi sökte Litteraturundersökning Eftersom området är relativt nytt i Sverige och även till viss del också i övriga världen samt att det inte i Sverige ännu finns så många institutioner som använder sig av djur som hjälpmedel i behandling och terapi valde vi att genomföra en litteraturstudie. Vi avsåg med denna att undersöka kunskapen om de metoder som används där djur ingår som ett hjälpmedel samt metodernas effekter på klienter. När vi sökte litteratur till studien använde vi oss av de Internetadresser vi letat fram då vi skrev vår B-uppsats men även av nya seriösa hemsidor både från Sverige och från utlandet som vi fann under arbetets gång. Vi ville även ha litteratur med mer ingående texter om metoderna med djur och införskaffade därför, genom Amazon, en bok som var relativt nyskriven och som innehöll olika metoder samt arbete med djur; Cynthia K. Chandlers Animal Assisted Therapy in 9

10 Counseling från Vad det gäller de psykologiska och fysiologiska effekter vi ville veta mer om valde vi att utgå från bland annat Gunilla Lindéns Psykodynamiska perspektiv på sociala problem i Anna Meeuwisse och Hans Swärds antologi Perspektiv på sociala problem (2002), Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallens Barn och ungdomspsykologi (2001), John Bowlbys En trygg bas - Kliniska tillämpningar av bindningsteorin (1994), Magne Raundalens Empati och aggression - Om det viktigaste i barnuppfostran (1997), Inga Sylvander et al (1992) med titeln Empati, Anna Hedin och Lennart Svenssons Nycklar till kunskap (1997), Lennart Jenners Motivation och motivationsarbete (2004) samt Kerstin Uvnäs Mobergs Lugn och beröring oxytocinets läkande verkan i kroppen från Vi valde att dela upp läsningen och sedan diskutera de fakta vi fått fram. Vi diskuterade olika tolkningar och vi jämförde och försökte hitta likheter och skillnader. Slutligen använde vi oss av det som vi upplevde vara mest relevant för vårt syfte, våra frågeställningar samt för att kunna ge läsaren en så fullständig bild som möjligt av ämnet Studie om en missbruksenhet Undersökningen av missbruksenheten genomfördes som en intervjuundersökning. Vi gjorde ett strategiskt val av institution då vi visste, genom vår förförståelse, att institutionschefen var mycket engagerad i att införa djur i behandlingsarbete och att det på just den institutionen fanns hundar. Genom att välja denna institution och informant ansåg vi att vi skulle kunna få mycket kunskap och information (Rosengren & Arvidsson, 2002: 54f) Intervjustudie Den undersökningsform vi har utgått ifrån är den kvalitativa intervjun där syftet är att undersöka samt identifiera. Intervjun beskriver vi som ett samtal innehållande stora frågeställningar vi formulerade inför intervjun. Vi valde denna form för att ge vår informant möjlighet att beskriva sina arbetsmetoder och ge sina synpunkter på arbete med djur i behandlingssyfte. Vi har använt oss av den semistrukturerade intervjutekniken som är icke-standardiserade i sina frågor vilket innebär att vi gett vår informant möjlighet att själv lyfta in teman och belysa förhållanden som vi själva inte haft med i vårt ursprungliga intervjuunderlag (Rosengren & Arvidsson, 2002: 155). För att få en god intervju krävs att intervjuaren låter informanten tala ostört vilket kräver bra förkunskaper. Vi upplevde att vi hade tillräckligt med förkunskaper och kände oss beredda att ta rollen som personliga intervjuare (a a: 138f). Intervjun genomfördes med institutionschefen på ett behandlingshem i Sverige som aktivt använder sig av hundar i behandlingssyfte och som uppfyller de fastställda krav som fordras för att få använda sig av metoderna med djur som hjälpmedel. Intervjun ägde rum på institutionschefens kontor mellan och fredagen den 27 april 2007 och spelades in med diktafon av märket ZOOM H4. Intervjun delades upp i två delar med en paus i mitten. Intervjufrågorna konstruerades genom att vi utgick ifrån vårt syfte och våra frågeställningar och på så sätt kom fram till ett antal teman som användes som referensram för vilka frågor vi önskade lyfta med vår informant (IP). Följande teman ingick i 10

11 intervjuunderlaget: djur som hjälpmedel, djuren på behandlingshemmet, frågor specifikt till intervjupersonen, övrig personal samt klienterna på behandlingshemmet (Bilaga 1). Informanten var väl insatt i ämnet och lyfte själv fram våra teman och det vi ville undersöka utan att vi behövde ställa frågorna. Vi flikade dock in med följdfrågor där det behövdes för att få ut så mycket som möjligt av intervjun Analysverktyg Genom att tematisera transkriberingen på var sitt håll fick vi fram olika infallsvinklar på intervjun. I intervjumaterialet sökte vi efter röda trådar, olika nyckeltermer, begrepp samt huvudämnen som vi sedan sammanfogade med våra teoretiska utgångspunkter. Vi valde tematisering framför kategorisering och kodning då vi hellre jobbar med textens helhet istället för att bryta ner texten för att sedan återuppbygga den (Föreläsning 1). Redan under bearbetningens fas började vi att analysera och upplevde det svårt att helt separera analysen från bearbetningen då vi redan i denna fas började applicera empirin på teorin och tvärtom. Vi vred och vände sedan på det vi fått fram och försökte på så sätt hitta likheter och skillnader. Detta ledde i sin tur fram till nya tankar och funderingar kring ämnet och vi har försökt göra resultatet så förståeligt och rimligt för läsaren som möjligt då vi har undersökt hur användningen av djur går till i behandlingssyfte men även effekterna av behandlingen (Rosengren & Arvidsson, 2002: 30). Självkart finns det både för- och nackdelar med den kvalitativa analysen då det handlar mycket om våra egna tolkningar. Bra är att det lämnar stort utrymme för mer detaljerade beskrivningar och förklaringar medan den samtidigt innebär en risk vad gäller representativiteten och speciellt då det gäller en studie som är så pass begränsad som vår C-uppsats faktiskt är Validitet Angående validiteten menar Svensson (1996) att den beror på hur noga forskaren är med att kontrollera tillförlitligheten på sitt resultat. Detta har vi gjort genom att försäkra oss om att det finns empiriskt belägg för resultaten vi fått fram samt att de är realistiskt giltiga. Dessutom har vi försökt se till att resultaten är både rimliga och relevanta för vårt arbete, att de är övertygande och förhoppningsvis även användbara för våra läsare på ett eller annat sätt. Att vi är två personer som har intervjuat ser vi som en fördel då vi kan jämföra våra tolkningar med varandra då vi tolkar vissa saker likadant medan andra inte. Bådas tolkningar är valida dock är tolkningarna vår sanning men det kan vi aldrig komma ifrån (Svensson & Starrin, 1996: 209f). Vi har även strävat efter att synliggöra forskningsprocessen och gjort vårt bästa för att se till att resultaten är relevanta för vårt syfte och vår frågeställning (Rosengren & Arvidsson, 2002: 198f) Förförståelse Vi påbörjade denna uppsats med en viss förförståelse. Vi skrev vår B-uppsats om ämnet och är därför till viss del inlästa på området. Vi har båda egna djur och är positivt inställda till att ha djur som hjälpmedel i behandlingssyfte, dock med fokus inte bara på människans men även på djurens välmående. Det är troligen få forskare som går in i ett ämne utan egna åsikter eller någon förförståelse då det 11

12 (förmodar vi) krävs för att ämnet ska bli så pass intressant att de väljer att undersöka det vidare Etik Innan vi satte igång med den här uppsatsen sände vi in en ansökan till Etiska Rådet på Malmö Högskola. Vi hade redan innan detta börjat läsa in oss på ämnet och även påbörjat problemformulering, syfte och frågeställningar men inte förrän vi fick Etiska Rådets godkännande satte vi i gång på allvar och det innebar vissa etiska övervägningar. Vi berättade för vår informant om vad uppsatsen skulle handla om, dess syfte samt var och hur den kommer att publiceras. Vi upplyste henne även om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet enligt Vetenskapliga Rådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet). Utöver detta är informanten informerad om att hon, när uppsatsen publiceras, kommer att vara anonym genom att avidentifieras på grund av integritetsskäl. Intervjun ägde rum på behandlingshemmet där informanten arbetar och spelades in med en diktafon. Anteckningar gjordes inte som komplement av den orsaken att vi istället valde att aktivt lyssna och ställa frågor då diktafonens ljudkvalité var mycket tillfredsställande. Intervjun transkriberades sedan ordagrant. Vi fick från vår informant tillåtelse att höra av oss efter intervjutillfället med eventuella följdfrågor. Allt detta innebär att intervjuresultatet blev adekvat och risken för missförstånd liten. 12

13 3. TEORETISKA PERSPEKTIV Vi hade kunnat använda oss av åtskilliga teorier i denna studie men då vi var begränsade både i tid och i utrymme, valde vi att koppla de metoder vi presenterar (AAA, AAT, AAT-C) till tre teorier/teoretiska begrepp: anknytning, empati och motivation. Denna koppling gör vi utifrån litteraturstudier och begreppen använder vi sedan i undersökningen av hur hundar används på en missbruksinstitution En trygg bas med närhet John Bowlby räknas som den som grundade anknytningsteorin. Han ansåg att människan under sitt första levnadsår skapar en anknytning till en eller flera vårdnadshavare. Barnet lär sig genom denna anknytning skapa affekter och med dessa lär det sig förstå andras känslor samt sina egna. En person som har utvecklat Bolwbys teori är Mary Ainsworth. Hon menar att barnets förmåga till anknytning är beroende av den fysiska närheten mellan barnet och dess vårdnadshavare men att kvaliteten på anknytningen kan variera. I studier hon genomfört har hon upptäckt olika kvaliteter av anknytning; trygg anknytning samt otrygg men organiserad anknytning. Den senare delar hon upp i ambivalent samt undvikande. Det finns enligt forskare som studerat Ainsworths material barn som inte passar in på dessa tre beskrivningar barn med desorganiserad anknytning vilken karaktäriseras av att relationen mellan barnet och dess vårdnadshavare bygger på rädsla. Hem där fysisk eller psykisk misshandel förekommer, där vårdnadshavaren har en psykisk åkomma eller ett missbruk kan även falla in i denna kategori (Lindén, 2002: 216f). Barn som har haft en trygg anknytning (en trygg bas med närhet, ömhet och beskydd) till sina vårdnadshavare när de är små, uppvisar senare i livet en mer positiv utveckling i sociala, kognitiva och emotionella områden. Barn med en undvikande eller ambivalent anknytning kan istället uppvisa beteendestörningar och utvecklingsproblem medan barn med den desorganiserade anknytningen senare i livet har uppvisat svårigheter med att få kamrater samt visar ett utagerande beteende i skolåldern. Dock kan inte alla fall av denna problematik förklaras enbart med att barnet haft en otrygg anknytning i spädbarnsåldern utan bör ses till sin kontext (Evenshaug & Hallen, 2001: 193). När barnets kognitiva förmåga successivt tilltar börjar det att utveckla föreställningar om sig självt och sin omgivning, så kallade inre arbetsmodeller, som senare gör att barnet kan förstå sina relationer till andra individer. Dessa inre arbetsmodeller måste stämma bra överens med verkligheten för att fungera på rätt sätt. Det gör de om de positiva erfarenheterna med barnets vårdnadshavare råder över de negativa. Är fallet tvärtom blir effekterna istället de motsatta (Lindén, 2002: 217). Bowlby presenterar en bindningsteori vilken utgörs av ett beteende där individen på något sätt söker efter, och försöker uppnå samt bibehålla, önskad närhet, alltså mynnar varje form av beteende ut i att en person når eller bevarar närhet till en annan individ som upplevs som mer i kontroll. Detta beteende är mest tydligt när personen är rädd, sjuk eller befinner sig i en situation där denne behöver lugnas med hjälp av tröst och omvårdnad. Bindningsbeteendet är mest påtagligt under 13

14 barndomen men kan upptäckas under hela livet och speciellt i krissituationer. Eftersom detta gäller en stor del av oss människor uppfattas det också som en mycket viktig del av vår natur och som något vi har gemensamt med individer av andra arter. Bowlby menar att en individ som haft en trygg bas känner sig trygg längre fram i livet (i vilken ålder som helst) och därmed kan avlägsna sig från bindningsgestalten och ge sig av för att utforska omgivningen och ta till sig nya intryck (Bowlby, 1994: 170f). Den viktigaste kommunikationen mellan två individer är den emotionella. Den är oumbärlig, menar Bowlby, för konstruktionen och rekonstruktionen av arbetsmodeller av självet. Detta grundar sig i de första åren av vårt liv då känslouttrycken samt hur dessa tas emot är de enda kommunikationsmedel vi har vilket innebär att våra arbetsmodeller av självet och av bindningsgestalterna får informationen från enbart den emotionella källan (a a: 192) Empati en viktig faktor Empati kommer av grekiskans empatheia av em = in och pathos = känsla. Det finns många definitioner av empati men Raundalen (1997) förklarar det som förmågan att leva sig in i, och förstå, andra människors känslor och behov. Detta kan vi sedan använda oss av för att komma fram till hur vi ska reagera. Det avgörande med empati är att vi måste kunna och vilja känna att vi bör göra något och att vi känner ansvar (Raundalen, 1997: 12). Sylvander (1992) utvecklar detta resonemang till att empati innebär en oförutsedd, till att börja med omedveten, kännedom om en annan individs sinnesstämning. Hon menar att empati består av två viktiga faktorer, den kognitiva (intellektuella) och den affektiva (emotionella). De kognitiva faktorerna registrerar vi oftast inte då de bara finns där. Vi lyckas registrera den andra individens sinnesstämning genom att iaktta och tolka signaler med hjälp av våra egna erfarenheter och av vår kunskap. De kognitiva faktorerna måste dock kombineras med de affektiva för annars klarar vi inte av att sovra bland, eller applicera den rätta tonvikten på, det vi minns och iakttar. Förutsättningen för empatin och dess process är också att vi tydligt uppfattar gränsen mellan oss själva och den andra individen. Hon förklarar empatin med att vi tar plats i en annan individs inre verklighet utan att vi upplever det som farligt och för att det överhuvudtaget ska vara möjligt måste vi tolerera andras känslor. Gör vi inte det är det omöjligt att känna med den andre utan att vilja gå i försvar eller helt enkelt överta den andres känslor. Viktigt är också att vi har en selektiv empatisk förmåga, det vill säga att vi exempelvis kan uppfatta det som svårare att vara empatisk mot individer som får oss att känna motvilja eller rent av antipati (avsky). Det kan upplevas som lättare att känna empati för någon som till exempel har varit med om samma sak men då måste personen ha en viss distans till sina egna erfarenheter och helst ha bearbetat dem. Faran är annars att denne drar sina egna slutsatser om hur den andra individen mår. Det är alltså inte ett måste att ha upplevt vad den andre har för att kunna känna empati för denne (Sylvander et al, 1992: 21f). Det finns stora skillnader mellan olika individer men själva förmågan att visa empati grundar sig i ett biologiskt, nedärvt mönster. Styrkan i detta medfödda mönster bestäms senare av yttre faktorer i barnets uppfostran och uppväxt samt av tidigt beroende av känslor som styrs utifrån specifika personer i specifika situationer. Dessutom lär den vuxna personen barnet hur det ska reagera, bland 14

15 annat genom modellinlärning (den vuxne står modell för barnet). Barnets uppfostran är alltså en av de faktorer som styr empatiutvecklingen och om ett aggressionsbeteende förekommer vid upprepade tillfällen, till exempel att föräldrarna grälar mycket, kan det hämma empatiförmågan. Barnets kognitiva erfarenheter är också viktiga för empatin och för att kunna förstå den men lika viktigt är det att kunna vara fantasifull (Raundalen, 1997: 99f). Genom forskning har det konstaterats att om föräldrarna uppfostrar sitt barn genom att använda sig av metoder som är positiva och empatiska och barnet vill efterlikna (identifiera sig med) föräldern så ger detta bäst effekt. Anledningen är att föräldrarna då förklarar, diskuterar och delar med sig av sina värderingar (a a: 21) Inre och yttre motivation För att ha framgång behövs både inre och yttre motivation och de två går många gånger hand i hand. Den inre handlar bland annat om lusten att lära och ta till sig nya saker för att kunna utvecklas, psykiskt välbehag samt egna uppsatta mål. Med den yttre menas att det är yttre omständigheter som spelar in som exempelvis positiv feedback eller andra typer av belöningar (Jenner 2004: 24f). Genom motivation blir det mesta mer intressant och det är lättare att koncentrera sig på sin uppgift. Motivation gynnar inlärning då motivationen genererar psykisk aktivitet. Genom detta når individen oftare framgång, vilket ger positiva upplevelser av att lyckas samt ökad självtillit inför kommande prestationer en positiv cirkel skapas (Hedin & Svensson, 1997: 42f). För att den inre motivationen ska gagnas finns det vissa faktorer som är viktiga att individen besitter. Ett är behov, då det är väsentligt att denne upplever att det finns något positivt som ska göras och att det innefattar någon slags belöning. En annan viktig faktor är stimulans som behövs för att orka vara uppmärksam. Känsla är också en viktig beståndsdel och det har visat sig, enligt Hedin & Svensson (1997) att om individen får en bra känsla, en bra upplevelse, stärker det självkänslan, självförtroendet samt den egna upplevelsen av att kunna påverka och klara av saker. Det leder i sin tur till att individen blir någon och ger denne en bra känsla av egenvärde. Dålig erfarenhet visade sig i studien ge helt motsatta effekter. En annan central faktor är trygghet. Balansen mellan dessa faktorer är givetvis individuell och måste tillgodoses därefter (a a: 42f). I behandlingsarbete skapas en trygg miljö av personalen och av klienterna tillsammans med hjälp av den stimulans och det förhoppningsvis uppmuntrande samspel som väcks dem emellan. Stimulansen skapas övervägande av att klienterna aktivt få delta i sysslor, undervisning med mera, vilket även väcker intresse. Detta påverkar givetvis även den yttre motivationen (a a: 56f). Till skillnad från Hedin och Svensson påstår Jenner (2004) att motivation inte är en egenskap och att det inte i första hand handlar om vilja men han är överens med Hedin och Svensson om att det handlar om bemötandet, både nya och tidigare erfarenheter av olika bemötanden. Han menar att det är viktigt hur klienten själv uppfattar sina utsikter och hur denne tyder sin framgång och sitt bakslag. Lika viktigt, menar Jenner, är vilka tolkningar terapeuten gör och vad denne förväntar sig. Om terapeutens förväntningar är av negativt slag påverkar det klientens framgång men om de är positiva är denne villig att granska sitt bemötande gentemot klienten. Alltså påverkas resultatet på klientens 15

16 motivationsarbete mycket av terapeutens bemötande enligt Jenner (Jenner, 2004: 15f). 16

17 4. TIDIGARE FORSKNING I detta avsnitt presenterar vi de forskningsöversikter och rapporter som skrivits inom ämnet i Sverige samt den största internationella organisationen för kunskap om banden mellan djur och människa i USA, dess dokumentation och även lite kort om framväxten av dokumentation på området inom vård och terapi i USA Forskningsrapporter Trots att djur har använts som hjälpmedel inom vård och behandling i många år är litteraturen i ämnet begränsad. Den övervägande delen av vad som finns skrivet kommer från USA och är ofta knutet till Delta Society (som vi presenterar i avsnittet Delta Society). Det material det finns mest av i världen inklusive Sverige är rapporter om studier i ämnet och då mestadels inom äldreomsorg, ungdomsoch demensforskning. Forskning är också genomförd i bland annat USA och Tyskland på djurprojekt på olika anstalter och behandlingshem. I Sverige har vi inte funnit någon skriven litteratur i bokform som specifikt handlar om metoderna med djur. Dock finns ett fåtal rapporter såsom tidigare nämnda Norlings forskningsöversikt samt Manimalisrapporten. Ingemar Norlings forskningsöversikt Djur i vården - Om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö är från 2002 och tar i största del upp hur äldres livskvalité samt vård kan förbättras genom att använda djur som hjälpmedel. Norling pekar på att användningsområdet djur som hjälpmedel även kan bidra till att reducera stressnivån hos patienter samt de anhöriga och arbetande inom äldrevården. Andra positiva effekter av interaktionen med djur som tas upp är till exempel olika hälsofaktorer, känslofaktorer, socialt stöd och trygghet. Översikten redovisar även metoder som AAA och AAT (Norling, 2002: 4) och konstaterar att AAT på äldreboenden kan reducera ångest, förvirring, depressioner, trötthet samt öka vitaliteten. Det framgår också att djur har stor betydelse för det sociala livet då AAA ökar det sociala stödet och fungerar som ett skydd då negativa konsekvenser uppstår. Den tar även upp begreppet social lubricant som betyder att djuret fungerar som ett socialt smörjmedel eftersom djuret ofta har förmågan att skapa kontakter mellan människor (a a: 23ff). Det centrala i forskningsöversikten är betydelsen av djur i äldrevården men också att djur ses som ett basbehov för människan och evolutionsteoretiska analyser presenteras om att människan är genetiskt mottaglig för att reagera positivt på kontakt med djur, natur och kreativitet som exempelvis sång och musik (a a: 15). Manimalisrapporten kom ut 2005 och är framtagen av organisationen Manimalis som är en fristående organisation med syfte att öka kännedomen om sällskapsdjurs fysiologiska, psykologiska och sociala effekter på människor. De har sammanställt en rad olika forskningar som påvisar att sällskapsdjur har positiva effekter på människan samt tar i sin rapport upp hur dementa, rörelsehindrade, autistiska barn, olika inrättningar som skolor, vårdinrättningar, fängelser med mera kan använda sig av djur som motivationshöjare, för att ge hög social stimulans samt bättre livskvalité. Även i denna rapport redovisas att 17

18 forskare hävdar att kontakt med djur och natur är ett basbehov hos människan men också att djur är naturliga terapeuter (Manimalisrapporten 2005: 4f) Delta Society Delta Society grundades 1977 i Portland, Oregon, under ledning av Doktor Michael Mc. Culloch och är den största internationella organisationen för kunskap om banden mellan djur och människa. Delta Societys mål är att öka medvetenheten om de positiva effekter djur kan ha på mänskligt välbefinnande, avlägsna de hinder som finns för att ha djur i vardagslivet samt utöka AAA och AAT inom hälsa, vård och utbildning (Delta society) startade Delta Society forskning om AAA, AAT samt om sina pet partner programs hade de över 6400 terapidjur i 50 olika stater i USA samt i fyra andra länder. Delta society främjar arbetet för olika terapidjur som hundar, katter, fåglar, andra smådjur (exempelvis gnagare), hästar och bongårdsdjur i olika miljöer såsom i fängelser och skolor, på sjukhem och sjukhus. Vissa faciliteter vill inte ta in djur om de inte är nationellt certifierade vilket de blir hos Delta Society och med det menas att djuret och dess tränare har adekvat träning och förberedelse för arbetet som, och med, terapihund. Delta society är kända för sin rigorösa träning samt sina sakenliga utvärderingskrav (Chandler, 2005: 11) En ökning i dokumentation och forskning I USA har det blivit allt vanligare att sjuksköterskor använder terapidjur i sitt arbete vilket har det lett till accepterandet av användningen, vid sidan om allmän medicin och hälsovård. I början rapporterade sjuksköterskorna att kontakten med terapidjur gav patienterna lugn samt uppfyllde deras längtan om att vara behövda av någon. På senare år har forskning påbörjats på sjukhem och andra hälsovårdskliniker och i och med det finns dokumenterade fysiologiska effekter på djur- och människointeraktion, till exempel att det sänker blodtrycket hos barn men även att det visar bättre överlevnadssiffror vad det gäller patienter med hjärtproblem. På och 2000-talet publicerades flera artiklar innehållande dokumenterade fördelar av metoder med vård- och terapidjur. Ett exempel var inom hemtjänsten där personalen tog med sig ett terapidjur och när vårdtagaren var med om någon jobbig situation bidrog djuret till att denne blev positivt distraherad samtidigt som det gav skötarna en bättre arbetssituation. Det bidrog också till att reducera spänningar och stress när patienter kom till sjukhem och det var även till hjälp för patienter med Alzheimers då de blev mer sociala. Dessutom minskade det patienternas upprördhet. Hos mentalsjuka patienter (med olika sorters diagnoser) har det bevisats att interaktionen med djur relaterar i färre depressioner, minskad ångest samt ökad social närvaro. Metoderna med djur växte på och 2000-talet i USA på grund av kommersiell medias uppvaktning och det ledde till att flera utbildade sig till att kunna använda sig av terapidjur i sitt arbete (Chandler, 2005: 11). 18

19 5. RESULTAT MED ANALYS I den följande texten redovisas de arbetsmetoder som finns med djur som hjälpmedel inom vård och terapi samt var de används. Redovisas gör också vilka olika fysiska och psykiska effekter av oxytocin, anknytning, empati och motivation som uppstår i behandlingen med djur som hjälpmedel. En redogörelse för vad som gör en bra vård- och terapihund görs. Dessutom exemplifieras hur hundar används som hjälpmedel på ett behandlingshem med hjälp av en intervju Arbetsmetoder med djur som hjälpmedel Redan på 1700-talet börjades användningen av olika smådjur på ett psykiatriskt sjukhus i England The York Retreat av en man, William York, som ett alternativ till den tidens inhumana vård för de psykiskt sjuka. Personalen kunde konstatera att djuren hade en lugnande effekt på patienterna och att de även gav patienterna en känsla av ansvarstagande och självkänsla. Även Bethel i Bielefeld, Tyskland 1867, ett behandlingshem för epileptiker, använde sig av djur som hjälpmedel. Där var djuren en integrerad del av behandlingen på grund av att behandlingshemmets grundare ansåg att djuren ingick som en naturlig del i att må bättre (Djurens Ö och Society and Animals Forum). En AAA-liknande metod inleddes i USA 1919 när Franklin K Lane föreslog att använda hundar på psykiatripatienter på St. Elisabeth s Hospital i Washington D.C använde USA militär djur som terapeutisk redskap på Pawling army air force convalenscent hospital i Pawling New York där veteraner fick ta hand om bondgårdens djur under den tid då de återhämtade sig från sina krigsskador. Dock var det ingen av dessa två platser som skrev ner journaler eller dokumenterade resultaten på något sätt (Chandler, 2005: 10) i New York användes djur som ett hjälpmedel i ett organiserat program i det amerikanska röda korset på Army Air Corps Convalescent Center där patienterna uppmuntrades att interagera med djuren på gården. Arbetet dokumenterades inte heller här och upphörde efter andra världskriget (Society and Animals Forum). Den dokumenterade forskningen startades av Boris Levinson, den första personen som använde sig av djur inom vård och terapi och förde dokumentation över sitt arbete. Levinson var barnpsykiatriker och utvecklade Pet Facilitated Therapy (PFT). PFT kan sägas vara föregångare till metoderna med djur och innefattar djur som hjälpmedel för att lösa mänskliga problem och underlätta vården genom att dra nytta av den känslomässiga, fysiska, intellektuella och filosofiska förbindelsen som kan uppstå i interaktionen mellan ett djur och en människa (Djurens Ö och Society and Animals Forum). Levinson såg att interaktionen med djuret gjorde att klienten tillfriskande snabbare. Han publicerade sin artikel the Dog as a Cotherapist 1962 i Mental Hygiene, då han upptäckte att han med sin hund, Jingles, kunde nå många introverta barn som annars hade svårt för att kommunicera men som med hundens hjälp kunde finna ett sätt att våga interagera (Chandler, 2005: 10). Levinson sa att "A pet can provide, in boundless measure, love and unqualified approval. Many elderly and lonely people have discovered that pets satisfy vital emotional needs" (Citatet hämtat från Society and Animals Forum). Efter Levinsons arbete med PFT har djur använts på olika områden; med 19

20 hjärtsjuka patienter, ungdomar med känslomässiga störningar, klienter på anstalter samt inom äldrevården (Society and Animals Forum). När Boris Levinsons arbete med barn och djur började ta fart på 60-talet inleddes även fysisk terapi med hästar (hippotherapy). Hästterapi är idag en av de största formerna av AAT-C i USA och kostnaderna till och med ersätts av de flesta försäkringsbolag. North American Riding for the Handicapped Association (NARHA) hade år center i USA (Chandler, 2005: 10). På 70-talet gick en jordbruksgård över till att bli Green Chimneys Children s services in New York ett behandlingshem för barn med olika utvecklingsskador samt känslooch beteendestörningar. Där finns olika lantbruksdjur som fungerar som sällskap till barnen men är även till för att motivera dem och få dem att tillfriskna. Boris Levinsons AAT-liknande arbete expanderade på 70-talet även genom psykiatrikerna Sam och Elizabeth Corson från Ohio State University Psychiatric Hospitalsom var de första att integrera djur i den dagliga sjukhusmiljön och som även samlade data kring det utvidgade de till att ha djur på sjukhem (för patienter, långtidspatienter, äldre samt handikappade) och började även föra anteckningar om fysiska, psykologiska och sociala förbättringar för de patienter som fanns på hemmet (Chandler, 2005: 10). Therapy Dogs International (TDI) startades 1976 av Elaine Smith, en sjuksköterska som flyttat från England till New Jersey. Hon hade bra erfarenheter av att jobba med terapidjur i sitt hemland och tog därför med sig konceptet till USA. Genom arbetet med sina två terapihundar fick hon till exempel en kvinna att tala som inte hade sagt ett ord på flera år. TDI är den äldsta och nuvarande största hundterapiorganisationen i USA. År 2003 fanns det över hundar, ca hundförare i 50 stater i USA men även i Kanada och andra länder (a a: 11) AAA Animal-Assisted Activity AAA står för Animal-Assisted Activity och är en metod som är till för att öka patienters och klienters välmående, livskvalité samt öka socialiseringen mellan klienter eller patienter. Det kan vara ett djur som kommer och hälsar på med sin djurskötare eller ett djur som bor på till exempel ett vårdhem eller på ett sjukhus. Patienten eller klienten kan få gå ut och gå med djuret eller leka och gosa med det (Chandler, 2005: 5). Det kan också innebära att en volontärgrupp tar med sina katter eller hundar till ett äldreboende några gånger i veckan för att de äldre ska få träffa djuren eller att en privat person tar med en hund till en skola med barn som har koncentrationssvårigheter. Mötet kan vara spontant och längden kan variera från en kort stund till en längre beroende på situation (Delta Society). AAA är något som för klienter är trevligt och höjer välbefinnandet men i sin karaktär är ostrukturerat (det kan gå till på olika sätt och det krävs bara ett av AAT: s kriterier för hur det ska gå till) och utan specifika terapeutiska mål. På ett äldreboende för dementa fungerar det på ungefär samma sätt som sång, dans, teater eller liknande aktivitet. Dock har forskare kommit fram till att AAA skiljer sig med en liten del detalj från dessa aktiviteter. AAA ökar kommunikationsförmågan mellan klienterna då de ofta börjar föra mer resonerande samtal än tidigare. Detta sker genom att de talar med, om eller genom djuret. Klienterna ler även oftare samt beter sig lugnare gentemot varandra och personalen. Närheten och kontakten med djur kan även fungera som tröst och ge trygghet i mer informella stunder när till 20

21 exempel klienten är ensam med ett djur och berättar hur denne känner för djuret (Intervju) AAT Animal-Assisted Therapy AAT står för Animal-Assisted Therapy och är en metod som innebär att djur ingår i ett behandlingsarbete som ett hjälpmedel för att förbättra den psykiska och fysiska hälsan hos individen men även för att motivera och öka klientens sociala färdigheter (Norling, 2002: 7). AAT är målinriktat och djuret måste ha specifika kriterier för att arbeta som vård- eller terapidjur. Djuret blir en essentiell del av behandlingsprocessen och målen är specifika för varje individ. AAT är handlett av en behandlare som är specialutbildad inom detta ämne och terapin är utformad för att förbättra fysiska, sociala, emotionella och kognitiva funktioner. AAT kan både användas individuellt eller i grupp och måste dokumenteras och utvärderas. Inom AAT mäts även processen för att se om det skett någon förbättring eller inte. Det finns olika sätt att ta hjälp av djuret inom AAT. Det kan vara fysiskt då terapeuten vill förbättra klientens finmotorik och balansen genom att få klienten att rasta hunden (Delta Society). Terapeuten kan till exempel under promenaderna be klienten klappa hunden och på det sättet öva upp balans vilket gör att det inte upplevs som sjukgymnastik för man går ju bara ut med hunden (Intervju). Djuret kan användas för mental träning genom att till exempel se till att den verbala interaktionen mellan människor ökar vilket sker då djuret blir det gemensamma samtalsämnet. Djuret hjälper till med att få klienten att lyssna, rikta sin uppmärksamhet mot en sak i taget, utveckla lugn, öka självkänslan samt att minska ensamhet och ångest. AAT kan användas i undervisningssyfte, för att öka ordförrådet, få hjälp med kort- och långtidsminnet, förbättra kunskaper om begrepp som storlek, färg och liknande och även här genom att till exempel be ett barn med lässvårigheter tala om hunden och vad den gör. Hunden kan också hjälpa till med motivationsarbete för att öka viljan till att vara med i gruppaktiviteter, interaktionen med andra klienter och med behandlingsteamet samt viljan till att motionera då hunden fungerar som en morot, som något roligt att se fram emot på terapin eller i behandlingen (Delta Society) AAT-C Animal-Assisted Therapy in Counseling AAT-C står för Animal- Assisted Therapy in Counseling och är en gren kommen ifrån AAT som inriktar sig mer på den terapeutiska processen. I USA finns AAT- C ofta i skolor, på sjukhus och på olika privata sjuk- och behandlingshem. Då terapeuterna tillhandahåller sina egna djur är det vanligast att de arbetar i team med djuren och detta på grund av att de själva känner sitt djur bäst och kan förutspå dess reaktioner och känslor inför händelser. Dessutom kan det starka band som finns dem emellan ge positiva utslag på den terapeutiska processen. När klienten ser den positiva interaktionen mellan djuret och terapeuten och ser att terapeuten går att lita på, kan denne känna sig tryggare och lugnare. En annan tillämpning på metoden för en terapeut är att låna in ett tränat vård- och terapidjur att arbeta med men det krävs dock att en djurtränare underlättar interaktionen mellan djur och klient under terapeutens uppsikt. Nackdelen med denna metod är att terapeuten måste blanda in en annan person i den terapeutiska processen. Klienten måste då ge sitt godkännande (Chandler, 2005: 3). I terapeutiska samtal kan djuret användas som ett redskap för att tala om vad klienten tycker och tänker samt sätta ord på klientens egna känslor. Djuret kan även ha funktionen att 21

Anknytning. Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken

Anknytning. Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken Anknytning Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken John Bowlby (1907-1990) Arbetade efter första världskriget på ett elevhem för missanpassade, observerade: - Trasslig familjebakgrund

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

UPPLÄGG. Moment 1 (13-14.15): Föredrag - Anknytningens A och O + Diskussion

UPPLÄGG. Moment 1 (13-14.15): Föredrag - Anknytningens A och O + Diskussion UPPLÄGG Moment 1 (13-14.15): Föredrag - Anknytningens A och O + Diskussion Moment 2 (14.45-16): Föredrag - Anknytning och beteendeproblem hos barn till mödrar med IF: Betydelsen av mödrarnas lyhördhet

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan

Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan MALIN BROBERG BIRTHE HAGSTRÖM ANDERS BROBERG Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan Anders.Broberg@psy.gu.se Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet Referenser

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR 1 OM KLARA LIVET Den mobilanpassade webbplatsen Klara LIVET är ett stöd för elever som vill utmana sig själva och träna sig i att må bättre. Webbplatsen

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Vi är det lilla företaget med det stora fokuset på livskvalité! Livskvalitet har 4 viktiga dimensioner; den fysiska, psykiska, sociala &

Vi är det lilla företaget med det stora fokuset på livskvalité! Livskvalitet har 4 viktiga dimensioner; den fysiska, psykiska, sociala & Vi är det lilla företaget med det stora fokuset på livskvalité! Livskvalitet har 4 viktiga dimensioner; den fysiska, psykiska, sociala & existentiella. Djuren utgör där en mycket väsentlig del för oss

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbete

Dokumentation av kvalitetsarbete Dokumentation av kvalitetsarbete Svampar Hedekas förskola Smörblomman Hösten 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Jeanette Björlén Nadia Lindh Elisabet Sjöberg Grundförutsättningar Personalgrupp Vår personalgrupp

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

!"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare

!#$%&$&'($)*+,%-./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare !"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare Att flytta till en annan kultur Lämna egna landet Lämna släkt, eventuellt familj Hitta nya gemenskaper Hitta arbete Hitta bostad

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013 RF Elitidrott 2013 Elittränarkonferens 2013 Prestera i vardag och mästerskap Tankar, känslor och beteende Göran Kenttä & Karin Moesch Teknikern /Metoder Teknikerna: ACT, exponering, visualisering, avslappning,

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

BOENDE OCH BOENDESTÖD HALMSTAD Januari 2011

BOENDE OCH BOENDESTÖD HALMSTAD Januari 2011 BOENDE OCH BOENDESTÖD HALMSTAD Januari 2011 INTRODUKTION HISTORIKEN OCH DESS BETYDELSE KALLE 30 ÅR, 1960, 1980 och 2005 BOENDEPROJEKTET DAVIDS FUNDERINGAR BOENDEPROGRAMMET KALLE 30 ÅR, 2020 BOENDE FÖRR

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN Exempel på systematisk uppföljning EXEMPEL 3: MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN I detta exempel beskrivs hur en verksamhet satte upp mål och konstruerade mått för att mäta förändringen hos sina klienter

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

E-hälsa, psykisk ohälsa och anhörigstöd. Sigrid Stjernswärd, leg ssk, dr med vet Lunds universitet

E-hälsa, psykisk ohälsa och anhörigstöd. Sigrid Stjernswärd, leg ssk, dr med vet Lunds universitet E-hälsa, psykisk ohälsa och anhörigstöd Sigrid Stjernswärd, leg ssk, dr med vet Lunds universitet Hälsovetenskapens dag, Lund, april 2014 NÄRSTÅENDE Familj Vänner Kollegor Betydelsefulla andra Börda/belastning

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 9 kapitel 1 Vad är ångest?... 11 kapitel 2 Teorier om ångest.... 27 kapitel 3 Arv eller miljö?... 51 kapitel 4 Michael Palin och Graham Taylor: Vardagsångest och hur

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet April 2015 Om oss Anorexi-Bulimiverksamheten Anorexi-Bulimiverksamheten vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus består av tre enheter. Förutom dagvårdsavdelningen

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer