Ersättningsbestämmelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningsbestämmelser"

Transkript

1

2

3 sbestämmelser sbestämmelser n Allmänna villkor n Movestic Pensionsplan n Movestic Pension Privat n Movestic Spar Privat & Movestic Spar Företag n Kundvårdsersättning

4 sbestämmelser Allmänna bestämmelser 1. Allmänna bestämmelser 1.1 sberättigad För att Movestic ska kunna ta emot förmedlad affär från försäkringsförmedlare krävs att förmedlarbolaget har Finansinspektionens tillstånd att utöva försäkringsförmedling och är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. sberättigad är den förmedlare som har skötselfullmakt registrerad på försäkringen när beräkning av ersättning görs. Vid registrering av ny skötselfullmakt eller transportfullmakt sker byte av ersättningsmottagare på försäkringen. Samtliga transportfullmakter ska godkännas av Movestic. 1.2 Annullationsansvar Annullationsansvar gäller enligt det som beskrivs under respektive produkt nedan. Annullationsansvarig är den förmedlare som ersättningen har utbetalats till. Vid användande av transportfullmakt ska annullationsansvaret flyttas med, om inte annat avtalas. Samtliga transportfullmakter ska godkännas av Movestic. Återtag av ersättning regleras i första hand genom kvittning mot förmedlarbolagets ersättningar. Uppkommer ett underskott, faktureras detta förmedlarbolaget. 1.3 Avräkning och utbetalning av ersättning Samtliga återtag avräknas från aktuella ersättningar vid varje utbetalning. Avräkning samt utbetalning sker till förmedlarkontor alternativt förmedlarorganisation. Nyteckningsersättning, relationsersättning, ersättning för extrapremie och ersättning för inflytt utbetalas veckovis. Utbetalning av extrapremie som inbetalats utan referens till en faktura utbetalas kvartalsvis. Kundvårdsersättning utbetalas kvartalsvis. 1.4 Kvittning Sker nyteckning eller utökning på samma försäkrad inom 12 månader före respektive efter det att försäkring lämnats helt eller delvis obetald eller avanmälts etc., ska ersättningsunderlaget reduceras med den obetalda premien. Återupptas betalningen för den obetalda försäkringen, återförs avräknad premie till den del som motsvarar den återupptagna premiebetalningen. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 2 (11)

5 sbestämmelser Movestic Pensionsplan 2. Movestic Pensionsplan 2.1 Försäkring med löpande premiebetalning Nytecknings- och relationsersättning samt premieersättning Movestic Sjuk Kundvårdsersättning Nyteckningsersättning Relationsersättning månad 13 Relationsersättning månad 37 Relationsersättning månad 73 Premieersättning Movestic Sjuk* Baseras på vald fond snivå 15 % 5 % 5 % 5 % 8 % upp till 0,75 % *Movestic Sjuk avser sjukmomentet inom Movestic Pensionsplan som tecknats med den prismodell som gäller för nyförsäljning från För sjukmoment inom Movestic Pensionsplan med tidigare prismodell utgår premieersättning om 5 %. Nyteckningsersättning Nyteckningsersättning betalas med 15 % av avtalad årspremie, exklusive premien för Movestic Sjuk. För att full ersättning ska utgå måste den avtalade premiebetalningstiden vara minst 10 år, se tabell nedan. Premiebetalningstid 10 år 15 % 8 år - < 10 år 12 % på avtalad årspremie Den 13:e, 37:e respektive 73:e månaden efter försäkringens dateringsdag utbetalas relationsersättning under förutsättning att premier har inkommit på försäkringen under det antal månader som gäller för aktuell relationsersättning. Om premier inte har inkommit på försäkringen under det antal månader som gäller för aktuell relationsersättning sker utbetalning först då betalning har inkommit för perioden. Vid kortare avtalad premiebetalningstid på försäkringen reduceras omfattningen till nivåer enligt nedan. 6 år - < 8 år 9 % 5 år - < 6 år 6 % < 5 år 3 % Avtalade premieinbetalningar som avser period efter att den försäkrade har fyllt 70 år (gäller försäkringar tecknade fr.o.m ) ligger inte till grund för nyteckningsersättning. Utbetalning sker efter första premieinbetalningen. Utbetalning sker till den förmedlare som registreras på försäkringen vid nyteckningstillfället. För att full nyteckningsersättning ska betalas krävs att försäkring registreras i movestic.se av förmedlare/assistent, i annat fall reduceras nyteckningsersättningen med 50 %. Annullationsansvar gäller 3 år ifrån försäkringens dateringsdatum. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader (gäller för försäkringar tecknade fr.o.m ). Relationsersättning (gäller för försäkringar tecknade fr.o.m ) en betalas till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakt vid beräkningstidpunkten. Utbetalning sker Omfattning Annullationsansvar Efter 13 månaders premiebetalning Efter 37 månaders premiebetalning Efter 73 månaders premiebetalning 5 % av årlig avtalad premie vid beräkningstidpunkt* 5 % av årlig avtalad premie vid beräkningstidpunkt* 5 % av årlig avtalad premie vid beräkningstidpunkt* *Exklusive premien för Movestic Sjuk. 3 år. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader. Gäller från generering av relationsersättningen. 1 års fullt ansvar (100 %). Gäller från generering av relationsersättningen. 1 års fullt ansvar (100 %) Gäller från generering av relationsersättningen. Premiebetalningstid 8 år - < 10 år 4 % 6 år - < 8 år 3 % 5 år - < 6 år 2 % < 5 år 1 % % av avtalad premie Avtalad premiebetalningstid som avser period efter att den försäkrade har fyllt 70 år ligger inte till grund för relationsersättning. Annullationsansvar avseende relationsersättning vid 13 månader gäller 3 år från ersättningens beräkningstidpunkt. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader. För relationsersättning vid 37 och 73 månader gäller fullt annullationsansvar i 1 år från ersättningens beräkningstidpunkt. Kundvårdsersättning (gäller samtliga försäkringar fr.o.m ) en beräknas på värdet av de innehav som finns i försäkringen per den sista dagen i varje månad. snivån beror på innehaven i försäkringen, se punkt 5. Kundvårdsersättning. Utbetalning sker till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten vid beräkningstidpunkten. Efter att premiebetalningen upphört betalas 50 % av kundvårdsersättningen. vid inflytt av pensionskapital (gäller inflytt av kapital inkommet fr.o.m ) betalas med 3 % av det faktiskt inflyttade pensionskapitalet till den förmedlare som registreras på försäkringen vid nyteckningstillfället. Vid flytt av kapital mellan försäkringar inom Movestic betalas ingen flyttersättning. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 3 (11)

6 sbestämmelser Movestic Pensionsplan Vid kortare försäkringstid än 5 år reduceras ersättningsunderlaget med 20 % för varje påbörjat år som understiger 5 år. Reduktionen är maximalt 50 %. Annullationsansvaret gäller 3 år. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader. Gäller från inbetalningen av inflyttat kapital. Höjning av avtalad årspremie Höjning av avtalad årspremie betraktas som nyteckning. sunderlaget är skillnaden mellan ny avtalad årspremie och tidigare avtalad årspremie. Premiebetalningstid beräknas utifrån kvarvarande avtalad premiebetalningstid och från det datum vilket den nya avtalade premien gäller, se tabell nedan. Premiebetalningstid 10 år 15 % 8 år - < 10 år 12 % 6 år - < 8 år 9 % 5 år - < 6 år 6 % på ny del av avtalad årspremie* < 5 år 3 % *Exklusive den del av den utökade premien som avser Movestic Sjuk. Avtalade premieinbetalningar som avser period efter att den försäkrade har fyllt 70 år (gäller höjningar med dateringar fr.o.m ) ligger inte till grund för nyteckningsersättning. Annullationsansvar gäller 3 år ifrån det datum höjningen gäller ifrån. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader (gäller höjningar med dateringar fr.o.m ). Extra premie betalas med 3 % för extra inbetalningar utöver avtalad årspremie exklusive premien för Movestic Sjuk. en betalas till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten vid inbetalningstidpunkten. Är tiden från att extrapremien är erlagd till försäkringens avtalade utbetalningstidpunkt kortare än 5 år, reduceras ersättningen med 20 % per påbörjat år som understiger 5 år. Reduktionen är maximalt 50 %. Annullationsansvaret gäller 3 år ifrån inbetalningen av extrapremie. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader (gäller premier inkomna fr.o.m ). Ändring av premiebetalningstid/utbetalningsstart Vid ändring av försäkringens utbetalningsstart eller premiebetalningstid kommer tidigare ersättningar att räknas om som om den nya utbetalningstidpunkten gällt då tidigare ersättningar utgått. Aktualisering av annullationsansvar Annullationsansvar aktualiseras vid flytt till annan försäkringsgivare, utnyttjande av ångerrätt, avanmälan, premieåterbetalning, sänkning av avtalad premie, då premiebetalning upphör, eller vid byte till annan ersättningsmodell. Vid sänkning av avtalad premie avser annullationsansvaret skillnaden mellan ny avtalad premie och tidigare avtalad premie. Vid premiefri tid avräknas inte annullationsansvaret. Vid start av den premiefria tiden är annullationsansvaret samma som vid den premiefria tidens slut. Premieersättning Movestic Sjuk Premieersättning utgår med 8 % för Movestic Sjuk, dvs. sjukmomentet inom Movestic Pensionsplan som tecknats med den prismodell som gäller för nyförsäljning från För sjukmoment inom Movestic Pensionsplan med tidigare prismodell utgår premieersättning om 5 %. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 4 (11)

7 sbestämmelser Movestic Pensionsplan 2.2 Engångsbetald försäkring Premieersättning Kundvårdsersättning* *Baserad på vald fond. 3 % för varje premie upp till 0,75 % Premieersättning Premieersättning betalas med 3 % på faktiskt inbetalad premie. en för den första premieinbetalningen betalas till den förmedlare som registrerades på försäkringen vid nyteckningstillfället. Vid övriga premieinbetalningar, utöver första premien, betalas ersättningen till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten på försäkringen vid inbetalningstidpunkten. För att full ersättning ska betalas för den första premieinbetalningen måste den avtalade försäkringstiden fram till utbetalningens start vara minst 5 år. För övriga premiebetalningar ska den kvarvarande försäkringstiden från inbetalningen till utbetalningens start vara minst 5 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen med 20 % för varje påbörjat år som understiger 5 år. Reduktionen är maximalt 50 %. För att full premieersättning ska betalas krävs att försäkring registreras i movestic.se av förmedlare/assistent, i annat fall reduceras premieersättningen med 50 %. Annullationsansvaret gäller 3 år från premieinbetalningen. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader. Varje inkommen premie har en egen ansvarstid (gäller premier inkomna fr.o.m ). Kundvårdsersättning (gäller samtliga försäkringar fr.o.m ) en beräknas på värdet av de innehav som finns i försäkringen per den sista dagen i varje månad. snivån beror på innehaven i försäkringen, se punkt 5. Kundvårdsersättning. Utbetalning sker till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten vid beräkningstidpunkten. vid inflytt av pensionskapital (gäller inflytt av kapital inkommet fr.o.m ) betalas med 3 % av det faktiskt inflyttade pensionskapitalet. betalas till den förmedlare som registreras på försäkringen vid nyteckningstillfället. Vid flytt av kapital mellan försäkringar inom Movestic betalas ingen flyttersättning. Vid kortare försäkringstid än 5 år reduceras ersättningsunderlaget med 20 % för varje påbörjat år som understiger 5 år. Reduktionen är maximalt 50 %. Annullationsansvaret gäller 3 år. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader. Gäller från inbetalningen av inflyttat kapital. Ändring av försäkringens utbetalningsstart Vid ändring av försäkringens utbetalningsstart kommer tidigare ersättningar att räknas om som om den nya utbetalningstidpunkten gällt då tidigare ersättningar utgått. Aktualisering av annullationsansvar Annullationsansvar aktualiseras vid flytt till annan försäkringsgivare, utnyttjande av ångerrätt, vid premieåterbetalning eller vid byte till annan ersättningsmodell. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 5 (11)

8 sbestämmelser Movestic Pension Privat 3. Movestic PENSION PRIVAT 3.1 Försäkring med löpande premiebetalning Nytecknings- och relationsersättning Kundvårdsersättning Nyteckningsersättning Relationsersättning månad 13* Relationsersättning månad 37* Relationsersättning månad 73* Baseras på vald fond snivå 15 % 5 % 5 % 5 % upp till 0,75 % *Gäller inte för Movestic Pension Privat där avtalad premie är kr eller mindre. Nyteckningsersättning Nyteckningsersättning betalas med 15 % av avtalad årspremie. För att full ersättning ska utgå måste den avtalade premiebetalningstiden vara minst 10 år, se tabell nedan. Premiebetalningstid 8 år - < 10 år 12 % 6 år - < 8 år 9 % 5 år - < 6 år 6 % < 5 år 3 % % av avtalad premie Avtalade premieinbetalningar som avser period efter att den försäkrade har fyllt 70 år (gäller försäkringar tecknade fr.o.m ) ligger inte till grund för nyteckningsersättning. Utbetalning sker efter första premieinbetalningen. Utbetalning sker till den förmedlare som registreras på försäkringen vid nyteckningstillfället. För att full nyteckningsersättning ska betalas krävs att försäkring registreras i movestic.se av förmedlare/assistent, i annat fall reduceras nyteckningsersättningen med 50 %. Annullationsansvar gäller 5 år ifrån försäkringens dateringsdatum. Ansvaret avskrivs med 1/60 per månad i 60 månader. Relationsersättning (gäller för försäkringar tecknade fr.o.m ) Betalas endast på försäkringar där den avtalade årspremien överstiger kr. Utbetalning sker Omfattning Annullationsansvar Efter 13 månaders premiebetalning Efter 37 månaders premiebetalning Efter 73 månaders premiebetalning 5 % av årlig avtalad premie vid beräkningstidpunkt 5 % av årlig avtalad premie vid beräkningstidpunkt 5 % av årlig avtalad premie vid beräkningstidpunkt 3 år. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader. Gäller från generering av relationsersättningen. 1 års fullt ansvar (100 %). Gäller från generering av relationsersättningen. 1 års fullt ansvar (100 %) Gäller från generering av relationsersättningen. Den 13:e, 37:e respektive 73:e månaden efter försäkringens dateringsdag betalas relationsersättning under förutsättning att premier har inkommit på försäkringen under det antal månader som gäller för aktuell relationsersättning. Om premier inte har inkommit på försäkringen under det antal månader som gäller för aktuell relationsersättning sker utbetalning först då betalning har inkommit för perioden. Vid kortare avtalad premiebetalningstid på försäkringen reduceras omfattningen till nivåer enligt nedan Premiebetalningstid 8 år - < 10 år 4 % 6 år - < 8 år 3 % 5 år - < 6 år 2 % < 5 år 1 % % av avtalad premie Avtalad premiebetalningstid som avser period efter att den försäkrade har fyllt 70 år ligger inte till grund för relationsersättning. Annullationsansvar avseende relationsersättning vid 13 månader gäller 3 år från ersättningens beräkningstidpunkt. Ansvaret avskrivs med 1/36 per månad i 36 månader. För relationsersättning vid 37 och 73 månader gäller fullt annullationsansvar i 1 år från ersättningens beräkningstidpunkt. en betalas till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakt vid beräkningstidpunkten. Kundvårdsersättning (gäller samtliga försäkringar fr.o.m ) en beräknas på värdet av de innehav som finns i försäkringen per den sista dagen i varje månad. snivån beror på innehaven i försäkringen, se punkt 5. Kundvårdsersättning. Utbetalning sker till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten vid beräkningstidpunkten. vid inflytt av pensionskapital (gäller inflytt av kapital inkommet fr.o.m ) betalas med 3 % av det faktiskt inflyttade pensionskapitalet till den förmedlare som registrerades på försäkringen vid nyteckningstillfället. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 6 (11)

9 sbestämmelser Movestic Pension Privat Vid flytt av kapital mellan försäkringar inom Movestic betalas ingen flyttersättning. Vid kortare försäkringstid än 5 år reduceras ersättningsunderlaget med 20 % för varje år som understiger 5 år. Reduktionen är maximalt 50 %. Annullationsansvaret gäller 5 år. Ansvaret avskrivs med 1/60 per månad i 60 månader. Gäller från inbetalningen av inflyttat kapital Försäkring med löpande premiebetalning Höjning av avtalad årspremie Höjning av avtalad årspremie betraktas som nyteckning. sunderlaget är skillnaden mellan ny avtalad årspremie och tidigare avtalad årspremie. Premiebetalningstid beräknas utifrån kvarvarande avtalad premiebetalningstid och från det datum vilket den nya avtalade premien gäller, se tabell nedan. Premiebetalningstid 10 år 15 % 8 år - < 10 år 12 % 6 år - < 8 år 9 % 5 år - < 6 år 6 % < 5 år 3 % på ny del av avtalad årspremie Avtalade premieinbetalningar som avser period efter att den försäkrade har fyllt 70 år (gäller höjningar med dateringar fr.o.m ) ligger inte till grund för nyteckningsersättning. Annullationsansvar gäller i 5 år för utökad avtalad årspremie. Ansvaret avskrivs med 1/60 per månad i 60 månader. Extra premie betalas med 3 % för extra inbetalningar utöver avtalad årspremie. en betalas till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten vid inbetalningstidpunkten. Är tiden från att extrapremien är erlagd till försäkringens avtalade utbetalningstidpunkt kortare än 5 år, reduceras ersättningen med 20 % per påbörjat år som understiger 5 år. Reduktionen är maximalt 50 %. Annullationsansvar gäller i 5 år ifrån inbetalningen av extrapremien. Ansvaret avskrivs med 1/60 per månad i 60 månader. Ändring av premiebetalningstid/utbetalningsstart Vid ändring av försäkringens utbetalningsstart eller premiebetalningstid kommer tidigare ersättningar att räknas om som om den nya utbetalningstidpunkten gällt då tidigare ersättningar utgått. Aktualisering av annullationsansvar Annullationsansvar aktualiseras vid flytt till annan försäkringsgivare, utnyttjande av ångerrätt, avanmälan, premieåterbetalning, sänkning av avtalad premie, då premiebetalning upphör eller vid byte till annan ersättningsmodell. Vid sänkning av avtalad premie avser annullationsansvaret skillnaden mellan ny avtalad premie och tidigare avtalad premie. Vid premiefri tid avräknas inte annullationsansvaret. Vid start av den premiefria tiden är annullationsansvaret samma som vid den premiefria tidens slut. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 7 (11)

10 sbestämmelser Movestic Pension Privat 3.2 Engångsbetald försäkring Premieersättning Kundvårdsersättning* *Baserad på vald fond 3 % för varje premie upp till 0,75 % Premieersättning Premieersättning betalas med 3 % på faktiskt inbetalad premie. en för den första premieinbetalningen betalas till den förmedlare som registrerades på försäkringen vid nyteckningstillfället. Vid övriga premieinbetalningar, utöver första premien, betalas ersättningen till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten på försäkringen vid inbetalningstidpunkten. För att full ersättning ska betalas för den första premieinbetalningen måste den avtalade försäkringstiden fram till utbetalningens start vara minst 5 år. För övriga premiebetalningar ska den kvarvarande försäkringstiden, från inbetalning till utbetalningens start, vara minst 5 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen med 20 % för varje påbörjat år som understiger 5 år. Reduktionen är maximalt 50 %. För att full premieersättning ska betalas krävs att försäkring registreras i movestic.se av förmedlare/assistent, i annat fall reduceras premieersättningen med 50 %. Annullationsansvaret gäller 5 år ifrån premieinbetalningen. Ansvaret avskrivs med 1/60 per månad i 60 månader. Varje inkommen premie har en egen ansvarstid. Kundvårdsersättning (gäller samtliga försäkringar fr.o.m ) en beräknas på värdet av de innehav som finns i försäkringen per den sista dagen i varje månad. snivån beror på innehaven i försäkringen, se punkt 5. Kundvårdsersättning. Utbetalning sker till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten vid beräkningstidpunkten. vid inflytt av pensionskapital (gäller inflytt av kapital inkommet fr.o.m ) betalas med 3 % av det faktiskt inflyttade pensionskapitalet till den förmedlare som registreras på försäkringen vid nyteckningstillfället. Vid flytt av kapital mellan försäkringar inom Movestic betalas ingen flyttersättning. Vid kortare försäkringstid än 5 år reduceras ersättningsunderlaget med 20 % för varje påbörjat år som understiger 5 år. Reduktionen är maximalt 50 %. Annullationsansvaret gäller 5 år. Ansvaret avskrivs med 1/60 per månad i 60 månader. Gäller från inbetalningen av inflyttat kapital. Ändring av försäkringens utbetalningsstart Vid ändring av försäkringens utbetalningsstart kommer tidigare ersättningar att räknas om som om den nya utbetalningstidpunkten gällt då tidigare ersättningar utgått. Aktualisering av annullationsansvar Annullationsansvar aktualiseras vid flytt till annan försäkringsgivare, utnyttjande av ångerrätt, vid premieåterbetalning eller vid byte till annan ersättningsmodell. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 8 (11)

11 sbestämmelser Movestic Spar Privat & Spar Företag 4. Movestic SPAR PRIVAT & Movestic SPAR FÖRETAG 4.1 Försäkring med löpande premiebetalning Premieersättning Kundvårdsersättning* *Baserad på vald fond 4 % för varje premie upp till 0,75 % Premieersättning (gäller fr.o.m ) Extrainsättningar som sker på löpande försäkringar tecknade före får ersättningar enligt tidigare regelverk. Premieersättning betalas med 4 % av varje inbetald premie. en för den första premieinbetalningen betalas till den förmedlare som registreras på försäkringen vid nyteckningstillfället. Vid övriga premieinbetalningar, utöver första premien, betalas ersättningen till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten på försäkringen vid inbetalningstidpunkten. För att full ersättning ska betalas för den första premieinbetalningen måste den avtalade försäkringstiden fram till utbetalningens start vara minst 5 år. För övriga premiebetalningar ska den kvarvarande försäkringstiden, från inbetalning till utbetalningens start, vara minst 5 år. Vid kortare försäkringstid är ersättningen 2 %. För att full premieersättning ska betalas krävs att försäkring registreras på movestic.se av förmedlare/assistent, i annat fall reduceras premieersättningen med 50 %. (gäller samtliga försäkringar fr.o.m ) en beräknas på värdet av de innehav som finns i försäkringen per den sista dagen i varje månad. snivån beror på innehaven i försäkringen, se punkt 5. Kundvårdsersättning. Utbetalning sker till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten vid beräkningstidpunkten. Ändring av försäkringens utbetalningsstart Vid ändring av försäkringens utbetalningsstart kommer tidigare ersättningar att räknas om som om den nya utbetalningstidpunkten gällt då tidigare ersättningar utgått. Aktualisering av annullationsansvar Annullationsansvar aktualiseras vid utnyttjande av ångerrätt, felaktigt tecknad försäkring, vid återbetalning av premie eller vid byte till annan ersättningsmodell. Fullt annullationsansvar gäller vid dessa händelser. Kundvårdsersättning sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 9 (11)

12 sbestämmelser Movestic Spar Privat & Spar Företag 4.2 Engångsbetald försäkring Premieersättning Kundvårdsersättning* *Baserad på vald fond 4 % för varje premie upp till 0,75 % Premieersättning Avser både försäkringar tecknade efter samt inbetalningar efter som inkommer på försäkringar tecknade innan Premieersättning betalas med 4 % av varje inbetald premie. en för den första premieinbetalningen betalas till den förmedlare som registreras på försäkringen vid nyteckningstillfället. Vid övriga premieinbetalningar, utöver första premien, betalas ersättningen till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten på försäkringen vid inbetalningstidpunkten. För att full ersättning ska betalas för den första premieinbetalningen måste den avtalade försäkringstiden fram till utbetalningens start vara minst 5 år. För övriga premiebetalningar ska den kvarvarande försäkringstiden från inbetalning till utbetalningens start, vara minst 5 år. Vid kortare försäkringstid är ersättningen 2 %. För att full premieersättning ska betalas krävs att försäkring registreras på movestic.se av förmedlare/assistent, i annat fall reduceras premieersättning med 50 %. Kundvårdsersättning (gäller samtliga försäkringar fr.o.m ) en beräknas på värdet av de innehav som finns i försäkringen per den sista dagen i varje månad. snivån beror på innehaven i försäkringen, se punkt 5. Kundvårdsersättning. Utbetalning sker till den förmedlare som är innehavare av skötselfullmakten vid beräkningstidpunkten. Ändring av försäkringens utbetalningsstart Vid ändring av försäkringens utbetalningsstart kommer tidigare ersättningar att räknas om som om den nya utbetalningstidpunkten gällt då tidigare ersättningar utgått. Aktualisering av annullationsansvar Annullationsansvar aktualiseras vid utnyttjande av ångerrätt, felaktigt tecknad försäkring, vid återbetalning av premie eller vid byte till annan ersättningsmodell. Fullt annullationsansvar gäller vid dessa händelser. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 10 (11)

13 sbestämmelser Kundvårdsersättning 5. KUNDVÅRDSERSÄTTNING Gäller samtliga försäkringar från och med Multifond Nivå (% per år) MLCX Commodity Enhanced Beta Fund 0,3 % Multifond Offensiv 0,75 % Multifond Balanserad 0,75 % Multifond Försiktig 0,75 % Multifond Strategi 0,75 % New Europe Socially Responsible Fund 0,4 % ODIN Europa SMB SEK 0,3 % ODIN Sverige SEK 0,3 % OPM Listed Private Equity 0,3 % Fond Nivå (% per år) Parvest Equity Brazil 0,4 % Aktie-Ansvar Avkastning 0,2 % Aktie-Ansvar Graal 0,3 % Aktie-Ansvar Graal Offensiv 0,5 % Aktie-Ansvar Sverige 0,3 % Alfred Berg Nordic Small Cap 0,4 % Alfred Berg Obligation Plus 0,1 % Alfred Berg Penningmarknad Plus 0,1 % Brummer & Partners Lynx Dynamic 0,3 % DNB Realräntefond 0,1 % DNB Sverige Konics 0,3 % East Capital Balkan 0,3 % East Capital Baltikum 0,3 % East Capital China East Asia 0,4 % East Capital Östeuropa 0,3 % Evli New Republics 0,4 % FIM BRIC+ fondtjänst 0,5 % FIM Russia 0,4 % FIM Vision 0,3 % Franklin India 0,3 % Schroder ISF Middle East EUR 0,4 % Schroder ISF Korean Equity 0,3 % SEB Asset Selection SEK - Lux Ack 0,2 % SEB Biotech 0,3 % Simplicity Afrika 0,4 % Simplicity Asien 0,4 % SKAGEN Global 0,3 % SKAGEN Kon-Tiki 0,3 % SSGA Cons. Staples Index Equity Fund 0,1 % SSGA Energy Index Equity Fund 0,4 % SSGA Financials Index Equity Fund 0,4 % SSGA Singapore Index Equity Fund 0,1 % SSGA Technology Index Equity Fund 0,4 % Templeton Global Bond 0,2 % Ålandsbanken China Growth 0,4 % Öhman Etisk Index Japan 0,2 % Öhman Etisk Index USA 0,2 % Öhman Företagsobligationsfond 0,2 % Öhman Nordisk Miljöfond 0,3 % Franklin Mutual European 0,3 % Fondportfölj Nivå (% per år) Handelsbanken Latinamerikafond 0,3 % Healthinvest Access Fund 0,3 % Labrusca Global Fund 0,3 % Fondportfölj Indexfonder 0,3 % Fondmix Bevara* 0,45 % Fondmix Bygga** 0,6% Lannebo Småbolag 0,3 % Depå Nivå (% per år) Länsförsäkringar Fastighetsfond 0,3 % Macquarie Asia New Stars Fund 0,3 % Depåförvaltning HQ Bank 0,3 % Depåförvaltning Humle Kapitalförvaltning 0,3 % Merrill Invest Structural Alpha 0,4 % * varav ca. 0,25 % från underliggande fonder. ** varav ca. 0,3 % från underliggande fonder. sbestämmelser Movestic Pension & Movestic Spar Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 11 (11)

14 ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan Tjänstepensionsplan 4% 16% Chefspension Avtalspension Avtalspension 110 kr Privat Pension Reflex Pension Försäkrad Pension Privat Pension Kapitalpension Reflex Pension 3% 6% 3% 6% 4% 4% 100 kr 1% 1% 3% 50 kr 2% 25 kr 3 år 3 år 3 år Övrig Pension Reflex Kapital Övrig Kapital Reflex fondkapital Dödsfalls-försäkring Sjukförsäkring Övrig Pension Reflex Livränta 2% Reflex Livränta i kombination med 4% Reflex Spar 4% 100 kr Reflex Spar Reflex Kapital 4% Övrig Kapital (traditionell 3% 3% 100 kr kapitalförsäkring) Reflex fondkapital Försäkrad Familj Livskydd SINO 1) Nytecknas ej 2) Vid nyteckning 3) Sammanlagd provision som utgår av engångspremien på Livränta 4) Beståndsprovision utgår även för år 1 på löpande avtal 3% 6% 2% 25 kr 75 kr 4% 0,55% 3 år Grupp & Hälsa Produkt Nyteckning Bestånd fr.o.m 1:a premien GRUPPFÖRSÄKRING (årspremie < 1 miljon) 13% GRUPPFÖRSÄKRING (årspremie > 1 miljon) Enligt överenskommelse PRIVATVÅRD (Bas, Extra, Komplett) - 10% GRUPPSJUKVÅRD (Bas, Extra, Komplett) - 10% SJUKVÅRD FRIPLAN - 10% XHI Sjukvård för utlandsstationerad personal - 5% KOLLEKTIV OLYCKSFALL (<1 pbb) 10% - KOLLEKTIV OLYCKSFALL (>1 pbb) - 10% REHABILITERINGSFÖRSÄKRING - 10% TJÄNSTEGRUPPLIV (TGL) - - SJUK- OCH OLYCKSFALL VUXEN 10%

15 sdokument sidan 2 av 5 Gäller från och med 1 januari 2008 Definitioner Nytecknings- och utökningsersättning Med nyteckning menas att kunden tecknar en försäkring som denne inte haft tidigare. Nyteckningsoch utökningsersättning utgår för lösta försäkringar med löpande avtal överstigande tillämpade minimipremienivå. En utökning är en höjning av försäkringens avtalade premie i ett löpande avtal från den tidigare högsta avtalade nivån. Löpande avtal För P-försäkring tecknad i pensioneringssyfte är högsta slutålder för premiebetalning 65 år. Om den avtalade premiebetalningstiden understiger 10 år, görs en reduktion med 1/10 per år, d v s för en avtalad premiebetalningstid på 7 år blir reduktionen 3/10. För vissa produkter utgår nyteckningsersättning endast som styckeersättning. Beståndsersättning Beståndsersättning utgår för inbetalda premier under varje avräkningsperiod. Beståndsersättning utgår från det andra året från försäkringens tecknande vid löpandeavtal där nyteckningsersättning utgår som up-front. Beståndsersättning utgår till den försäkringsförmedlare som har skötselfullmakt för kunden och är kodad på försäkringen med sin mäklarkod då inbetalda premier registreras. Beståndsersättning för fond- och traditionell försäkring gäller endast försäkringar tecknade fr.o.m Styckeersättning Styckeersättning utgår på antalet försäkringar med sparande. Styckeersättning utgår på både löpande och engångsbetalda avtal, såväl nytecknad som befintlig affär. utgår till den mäklare som har skötselfullmakt för kunden och är kodad på försäkringen med sin mäklarkod den månad ersättningen avser. Utbetalning av ersättningen görs med 1/12 varje månad. Kapitalbaserad ersättning Kapitalbaserad beståndsvårdsersättning utgår månadsvis till den försäkringsförmedlare som har skötselfullmakt för kunden och är kodad på försäkringen med sin mäklarkod den sista dagen i månaden. Med det faktiskt placerade kapitalet avses det genomsnittliga fondvärdet beräknat mellan det ingående värdet den första kalenderdagen och utgående värde den sista kalenderdagen varje månad ( Placerat Kapital ). För kapital som återköps från försäkring inom LF Liv och i samband med att det tillförs Reflex Fondkapital utgår Beståndsvårdsprovision om återköpet och överföringen av kapitalet sker tidigast efter tio (10) år. Engångspremier utgår med angiven procentsats av varje betald engångspremie. För produkter som har en kortare avtalstid än 10 år görs en reduktion med 1/10 per år.

16 sdokument sidan 3 av 5 Gäller från och med 1 januari 2008 Särskild prövning krävs vid tecknandet av engångsbetald Friplan med traditionell förvaltning om uppskovstid plus utbetalningstid är kortare än fem år. Kontakta Länsförsäkringar Mäklarservice för offert. Särskilda regler för vissa produkter Livränta Nyteckningsersättning utgår för separat engångsbetald försäkring med av engångspremien angiven procentsats. Vid försäljning av kombination med Reflex Livränta och en eller flera Reflex Spar (K) utgår sammanlagd nyteckningsersättning med angiven procentsats av engångspremien på Reflex Livränta. Någon nyteckningsersättning utgår inte härutöver på premier som via utbetalning från Reflex Livränta tillförs de i kombinationen ingående försäkringarna (Reflex Spar (K)). Engångsersättning inflyttat pensionsförsäkringskapital Engångsersättning utgår vid inflytt av pensionsförsäkring med tillhörande kapital från annan försäkringsgivare än LF Liv respektive LF Fondliv. en baseras på värdet på det inflyttade kapitalet enligt tabell Värde inflyttat kapital ovan. Är uppskovstiden kortare än 5 år reduceras ersättningen med 1/8 per år. Annullationsansvaret är 100 % om försäkringen upphör eller flyttas ut under de första 12 månaderna. vid förlängning av K-försäkring och Reflex Spar (K) (gäller ej Reflex Livränta (K)) Vid förlängning av försäkringstiden på en engångsbetald eller slutbetald K-försäkring, som ej ligger under utbetalning, utgår ersättning. Är förlängningsperioden kortare än 10 år reduceras ersättningen med 1/10 per år. utgår som vid respektive produkts nyteckningsersättning vid engångsavtal beräknat på försäkringens kapitalvärde vid förlängningstidpunkten. Annullationsåtertag Med annullationsåtertag menas då verklig premiebetalning understiger avtalad premie. Annullationsåtertag kan också benämnas provisionsåtertag. För liv- och pensionsförsäkring gäller 3-årigt annullationsansvar för nytecknad eller utökad försäkring. Försäkringsförmedlarbolag, som erhållit nytecknings- eller utökningsersättning, ansvarar för annullationer. Nyteckning Annullationsåtertag sker efter tredje året. Vid fribrevsläggning, annullation, återköp, flytt e dyl, som sker efter 1 september 2005, sker annullationsåtertag direkt. I övriga fall görs annullationsåtertag efter tre år. För försäkring som lagts i fribrev, annullerats, återköpts eller flyttats före 1 september 2005 sker annullationsåtertag efter att den treåriga annullationsansvarstiden löpt ut.

17 sdokument sidan 4 av 5 Gäller från och med 1 januari 2008 Utökning Utökningar före 1/ har annullationsavstämning efter tre år eller direkt i samband med fribrevsläggning, annullation, återköp, flytt etc. Från 1/ sker annullationsavstämning årsvis under 3 år, på utökningar större än 500 kr. Provisionsåtertaget uppgår härvid till maximalt 1/3 per år. I båda fallen gäller att avstämning görs mot försäkringens totala avtalade årspremie. Rätt till ersättning Länsförsäkringar Mäklarservice har en ensidig rätt att utbetala ersättning och kan vägra försäkringsförmedlarbolag som åsidosätter de krav man har rätt att ställa på en försäkringsförmedlare avseende yrkeskunskap, yrkesskicklighet och moral. utbetalas endast till försäkringsförmedlarbolag med f-skattsedel. som utbetalas är en totalersättning inklusive eventuell mervärdesskatt. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Tillägg med anledning av Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som gäller från 15 mars 2009, omskriven från 1 december 2009) Försäkringsförmedlare är skyldiga att efterleva lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Avseende försäkringslösningar där Länsförsäkringar är försäkringsgivare har Länsförsäkringar rätt att förlita sig på åtgärder för att uppnå kundkännedom som har utfört av en försäkringsförmedlare samt har även rätt att på begäran, och utan dröjsmål, få del av de uppgifter om kunden för att uppnå kundkännedom som försäkringsförmedlaren har inhämtat. Betalningsvillkor Annullationsåtertag kvittas normalt mot utgående provision. Om annullationsåtertaget är större än utgående provision uppstår ett minussaldo. Avräkningen utgör en faktura om avräkningssaldot är negativt till följd av annullationsåtertag. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Erläggs betalning ej i rätt tid, skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen på den del av fakturabeloppet som ej kommit oss tillhanda på förfallodagen. Annullationsansvar kvarstår även efter att registrering av förmedlarverksamhet är återkallad från Finansinspektionen. Avräkning Försäkringsförmedlarbolag erhåller månadsvis sammanställning på totalnivå via post. Detaljinformation per ersättningspost finns tillgänglig på MIS. Filer lagras månadsvis på MIS i både Excel- och XML-format rullande i 36 månader. Försäkringsförmedlarbolag anmäler genom firmatecknare till Länsförsäkringar Mäklarservice en eller ett fåtal personer som ska ha behörighet till ersättningsinformation. Kvittning Förutsättning för kvittning är att försäkringar är tecknade på samma försäkrad och samma försäkringstagare, alternativt vid ändring av bolagsform.

18 sdokument sidan 5 av 5 Gäller från och med 1 januari 2008 Om nyteckning, utökning eller återupplivning av fribrev sker inom 12 månader före, respektive efter, det att premie lämnats obetald för ikraftvarande försäkring eller försäkringen återköps, skall ersättningsunderlaget reduceras med den obetalda premien, eller det återköpta beloppet. Återupptas betalningen för den obetalda försäkringen, skall den avräknade premien återföras. Om engångsbetald försäkring återköps och därefter ny premie betalas på samma försäkrad, utgår endast ersättning till den del den nya premien överstiger det återköpta beloppet. Kvittningen beräknas för den nysålda försäkringen vid två avräkningsår. Vid avräkningen för nyförsäljningsåret tas kvittningar med som skett under 12-månadersperioden före nyteckningen. Vid nästa avräkningsår tas kvittningar med som gjorts 12-månadersperioden efter nyteckningen. Rabatter, specialavtal, upphandlingar I de fall avtal tecknas där ersättningen inte skall vara i enlighet med reglerna i detta dokument skall särskild överenskommelse träffas om ersättningens storlek. Giltighet Dessa ersättningsregler gäller till dess Länsförsäkringar Mäklarservice beslutar annat

19 Skandias ersättningsvillkor, fr.o.m Definitioner och terminologi Översikt...2 Försäljningsersättning (FÖ)...2 Kundvårdsersättning på betald premie (KVP)...2 Kundvårdsersättning på kapital (KVK)...2 Annullation (AN)...2 Retroaktiva omkodningar...2 Försäkring under utbetalning(efter Z) Klassificering...3 Seriebetald försäkring...3 Engångsbetald försäkring...3 Extrapremier och Pensionskonton...3 Premiebetalningstid (pbt)...3 Fribrev...3 Premiebefrielseförsäkring (pbf) (gäller endast TPS och Individuell Livförsäkring).3 Inflyttat kapital...4 Ärvning (gäller endast TPS och Individuell Livförsäkring)...4 Återupplivning (gäller endast TPS och Individuell Livförsäkring)...4 Utökning av premie Skandias tjänstepensionsprogram, TPS TPS1 + P Seriepremier med premiebetalningstid om 5 år eller längre Engångspremier och planer med premiebetalningstid kortare än 5 år* TPS2 + TPS3 (stängd för nyteckning) Seriepremier med premiebetalningstid om 5 år eller längre Engångspremier och planer med premiebetalningstid kortare än 5 år TPS sjukförsäkring Kryssvalsförsäkring Fondförsäkring inklusive Kapitalpensionsförsäkring Direkttecknad fondförsäkring Seriepremier med premiebetalningstid om 5 år eller längre (löpande k-skattade produkter är stängda för nyteckning fr.o.m ) Engångspremier och planer med premiebetalningstid kortare än 5 år Skandia Depå Fond-i-fond Individuell Liv-, Sjuk-, Barn-, Olycksfalls-, Framtid- och Kapitalpensionsförsäkring Individuell Livförsäkring Seriepremier med premiebetalningstid om 5 år eller längre...8 P-skattad försäkring, inklusive Kapitalpension...8 K-skattad försäkring Engångspremier och planer med premiebetalningstid kortare än 5 år...9 P-skattad försäkring, inklusive Kapitalpension...9 K-skattad försäkring Riskförsäkring Privatvård- och gruppförsäkring Kompetensförsäkring (10)

20 Skandias ersättningsvillkor, fr.o.m Definitioner och terminologi Villkoret är gällande från och med 1 oktober 2006 och beskriver Skandias ersättningsregler för tiden efter Översikt Försäljningsersättning (FÖ) Betalas alltid up front Nyteckning och utökad premie för seriebetald försäkring Nyteckning för engångsbetald försäkring och extrapremie Annullationsansvar, med undantag för riskprodukter Kundvårdsersättning på betald premie (KVP) Vid varje löpande premiebetalning av seriebetald försäkring Inget annullationsansvar Avdrag kan göras vid rättningar, t ex återbetald premie till kund eller vid retroaktiv omkodning Kundvårdsersättning på kapital (KVK) Månadsvis för försäkringar med kapital/fondvärde hos Skandia Liv och Skandia Fond Beräkning sker på kapitalets värde vid varje månadsskifte och faktorerna i villkoret är på årsbasis, för att få ersättningen per månad divideras de med tolv vid utbetalning Inget annullationsansvar Ingen ersättning för fribrevslagd TPS affär. Se avsnitt Fribrev sid 3. Avdrag kan göras, gäller endast vid retroaktiva omkodningar Annullation (AN) Annullationsansvaret är 12 månader för engångs- och 36 månader för seriebetald försäkring, från och med dateringsdatum vid nyförsäljning och premiebetalningsdatum vid höjning och extrapremier. Från och med gäller annullationsansvaret även för Försäljningsersättning på utökningar. Annullationsansvaret på utökningar regleras i efterskott. Vid flytt internt inom Skandia utlöses ej annullationsansvar. Om den ursprungliga försäkringen har ett annullationsansvar kvar kommer den nya försäkringen behålla kvarvarande ansvar. Annullationsansvaret räknas alltid i hela år Annullationsskulden för seriebetald försäkring nedskrivs enligt följande trappa Annullation, månad Återtag, andel % / /3 Retroaktiva omkodningar Den längsta möjliga perioden att koda om bakåt i tiden är 6 månader. Därutöver är vi begränsade av den nya ersättningsmodellen, vilket innebär att retroaktiva omkodningar inte kan göras längre tillbaka i tiden än den 1 oktober (10)

21 Skandias ersättningsvillkor, fr.o.m Försäkring under utbetalning(efter Z) Ingen ersättning betalas för försäkring under utbetalning, efter Z Klassificering Seriebetald försäkring När premiebetalningstiden är 5 år eller längre 36 månaders annullationsansvar Engångsbetald försäkring Vid engångspremier och planer med premiebetalningstid kortare än 5 år 12 månaders annullationsansvar Extrapremier och Pensionskonton Vid engångsbetald försäkring och planer med premiebetalningstid kortare än 5 år 12 månaders annullationsansvar Premiebetalningstid (pbt) Provision beräknas med villkor per helt år, t ex 5, 6, 7 osv, och i den mån behov av avrundning finns, avrundas månad 1-6 nedåt och månad 7-12 uppåt. T ex avrundas en pbt om 7 år och 7 månader till en fullständig pbt om 8 år. sfaktorn påverkas av premiebetalningstiden, där maximal ersättning lämnas vid en pbt om10 år eller längre (i praktiken redan vid 9 år och 7 månader). Fribrev Ingen ersättning betalas för TPS-affär som ligger i fribrev. Privat Traditionell livförsäkring, Direkttecknad fondförsäkring och Fond-i-fond i fribrev ersätts. Seriebetalt försäkringsavtal som avbryts Obetalt seriebetalt försäkringsavtal, överstigande en period om 3 månader Inärvning eller återupplivning av fribrevslagd TPS-försäkring; på inärvt fribrevsvärde sker om avtalad fortsättningspremie uppgår till minst kr per månad. Inärvning till engångsbetald försäkring/p-konto är ej tillåtet. Premiebefrielseförsäkring (pbf) (gäller endast TPS och Individuell Livförsäkring) utgår enbart på premie som inbetalas av kund. Vid sjukfall, när premiebefrielseförsäkringen träder i kraft, sker ett återtag enligt generellt villkor, om sjukfallet inträffar inom annullationsansvarstiden. När sjukfallet upphör och kunden påbörjar full premiebetalning igen, hanteras det som en utökning ur ett ersättningsperspektiv. 3 (10)

22 Skandias ersättningsvillkor, fr.o.m Inflyttat kapital Inflyttat kapital ger försäljningsersättning och kundvårdsersättning på kapitalet. Fortsatt sparande ger även kundvårdsersättning på premier. Försäljningsersättning utgår på fortsatt sparande och utökningar (gäller ej individuell traditionell livförsäkring). Vid flytt internt inom Skandia så utgår ingen försäljningsersättning på det flyttade kapitalet eller fortsatt sparande. Ärvning (gäller endast TPS och Individuell Livförsäkring) Ingen försäljningsersättning betalas ut för den nytecknade försäkringen och ingen återbetalning sker av återtaget i den tidigare fribrevslagda försäkringen Återupplivning (gäller endast TPS och Individuell Livförsäkring) Avslutad försäkring blir gällande och premiedragande Återupplivning sker inom 1 månad från avslut Om årspremien höjs betalas försäljningsersättning för utökning till gällande säljare Kundvårdsersättning betalas för hela den inbetalda premien Om återtag av provision har skett vid avslutet/fribrevsläggningen återbetalas återtaget till den säljare som fick avdraget Återupplivning sker efter 1 månad men inom 3 år från avslut (För Individuell Livförsäkring gäller samma regler även efter tre år) Om årspremien höjs betalas försäljningsersättning för utökning till gällande säljare Kundvårdsersättning betalas för hela den inbetalda premien Om återtag av provision har skett vid avslutet/fribrevsläggningen återbetalas återtaget till gällande säljare Återupplivning efter mer än 3 år efter avslut/fribrevsläggning (Gäller endast TPS) Försäljningsersättning för utökning utbetalas för hela den nya årspremien till gällande säljare Kundvårdsersättning betalas för hela den inbetalda premien Utökning av premie Från och med så är försäljningsersättningen vid utökad premie densamma som vid nyteckningspremie, se tabeller längre bak i dokumentet Om en premie höjs efter att premien först sänkts, utgår ingen försäljningsersättning på höjningen upp till tidigare högsta årspremie 4 (10)

23 Skandias ersättningsvillkor, fr.o.m Skandias tjänstepensionsprogram, TPS TPS1 + P Seriepremier med premiebetalningstid om 5 år eller längre Den högsta, nedan angivna, procentsatsen för försäljningsersättning gäller vid premiebetalningstid om 10 år eller längre. Mellan 5 och 10 år sker interpolering, vilket t ex innebär att en pbt om 5 år ger 1 procent i försäljningsersättning. sform Premiebetalningstid Annullationsansvar 10 år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år Försäljningsersättning Årspremien 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 36 månader Utökningar* 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 36 månader Inflyttat kapital 1,5 % 12 månader Kundvårdsersättning På premie** 1,5 % Livförvaltning Fondförvaltning På kapital 0,1 % /år 0,2 % /år * För P2 erhålles ingen ersättning för utökningar. ** Gäller affär tecknad med ny ersättningsmodell och för utökad premie på affär tecknad i gammal modell. SPV-affär ger ingen ersättning Engångspremier och planer med premiebetalningstid kortare än 5 år* sform Annullationsansvar Försäljningsersättning Inbetald premie 1,5 % 12 månader Inflyttat kapital 1,5 % 12 månader Kundvårdsersättning På premie 0 % Livförvaltning Fondförvaltning På kapital 0,1 % /år 0,2 % /år * Gäller även Kompetensförsäkring. SPV-affär ger ingen ersättning. 5 (10)

24 Skandias ersättningsvillkor, fr.o.m TPS2 + TPS3 (stängd för nyteckning) Seriepremier med premiebetalningstid om 5 år eller längre Den högsta, nedan angivna, procentsatsen för försäljningsersättning gäller vid premiebetalningstid om 10 år eller längre. Mellan 5 och 10 år sker interpolering, vilket t ex innebär att en pbt om 5 år ger 3 procent i försäljningsersättning. sform Premiebetalningstid Annullationsansvar 10 år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år Försäljningsersättning Årspremien 11 % 9 % 7 % 5 % 4 % 3 % 36 månader Utökningar 11 % 9 % 7 % 5 % 4 % 3 % 36 månader Inflyttat kapital 3 % 12 månader Kundvårdsersättning På premie* 3 % Livförvaltning Fondförvaltning På kapital 0,2 % /år 0,3 % /år * Gäller affär tecknad med ny ersättningsmodell och för utökad premie på affär tecknad i gammal modell Engångspremier och planer med premiebetalningstid kortare än 5 år sform Annullationsansvar Försäljningsersättning Inbetald premie Livförvaltning Fondförvaltning 3 % 2 % resp 3 % * 12 månader Inflyttat kapital 3 % 12 månader Kundvårdsersättning På premie 0 % Livförvaltning Fondförvaltning På kapital 0,2 % /år 0,3 % /år * På premier < kr är ersättningen 2 %, på premier kr är ersättningen 3 % TPS sjukförsäkring Se sjukförsäkring under rubriken "5. 2. Riskförsäkring", sidan Kryssvalsförsäkring sform Annullationsansvar Livförvaltning Fondförvaltning Försäljningsersättning Inbetald premie* 3 % 3,5 % *** 12 månader Kundvårdsersättning Livförvaltning Fondförvaltning På kapital** 0,2 % 0,3 % *** * betalas på varje inbetald premie. För Livförvaltat endast affär tecknad med ny ersättningsmodell och tecknad tom ** För Fondförvaltad all affär oavsett ersättningsmodell vid tecknandet. För Livförvaltat endast affär tecknad med ny ersättningsmodell och tecknad tom *** Gäller ej för ITPK, SAFLO och PA03 vid omkodning (beståndsansvarig) fr.o.m. 1/ Ingen ersättning utgår på omkodad försäkring eller vid nyteckning. 6 (10)

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 ERSÄTTNINGSREGLER Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan

Läs mer

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10%

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10% PROVISIONSREGLER Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv Produktgrupp Produkt / Förvaltning Nyteckning/Utökning Engångsavtal Premiebaserad provision 2 Inflyttat kapital Annullationsansvarstid

Läs mer

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10 1. Definitioner och terminologi... 2 1. 1. Översikt... 2 Försäljningsersättning (FÖ)... 2 på betald premie (KVP)... 2 på kapital (KVK)... 2 Annullation (AN) Gäller seriebetald försäkring daterad före 2015-01-01

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad 2014-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Ersättningsbestämmelser

Ersättningsbestämmelser Ersättningsbestämmelser AVSEENDE AVTAL OM FÖRMEDLINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE 2012-11-01 1(33) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 MÅNATLIG AVRÄKNING... 3 1.2 SLUTAVRÄKNING AV FÖRMEDLINGSERSÄTTNING...

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 Fondförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i SEB Pension

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension 5 eller fler anställda Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager:

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Villkor för REFLEX Sparförsäkring

Villkor för REFLEX Sparförsäkring 2001-12-01 Villkor för REFLEX Sparförsäkring LFAB 03485 Utg 03 2001-12 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet

Läs mer

Allmänna Villkor år 2015

Allmänna Villkor år 2015 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell livförsäkring som är tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, nedan kallat Försäkringsbolaget.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Vi vill göra det enkelt och smidigt för dig som är ny kund hos oss. Därför har vi gjort en checklista och sammanställt några av de dokument som behövs för att teckna Nordnet Tjänstepension.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

fonder&funderingar Månadens gästkrönika: Skaffa din långsiktiga svenska aktieexponering via optioner och få en inbyggd krockkudde

fonder&funderingar Månadens gästkrönika: Skaffa din långsiktiga svenska aktieexponering via optioner och få en inbyggd krockkudde NYHETSBREV NOVEMBER 2012 fonder&funderingar Månadens gästkrönika: Skaffa din långsiktiga svenska aktieexponering via optioner och få en inbyggd krockkudde på köpet! Månadens gästkrönikör är Anders Kullberg

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer